P R O T O K O L L. for N E M N D E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. for N E M N D E R"

Transkript

1 DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Musikernes fellesorganisasjon Møllergata 10, 0179 Oslo Fellesorganisasjonen Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo Skolenes landsforbund Boks 8783 Youngstorget, 0028 Oslo Norsk Ergoterapeutforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Delta Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Skolelederforbundet Lakkegata 21, 0187 Oslo Prosessfullmektig: Anne Carlsen Arbeidsgiverpart: KS Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO Prosessfullmektig: Inger Marie Højdahl

2 Saken gjelder: Tvist vedrørende regulering av sentral forbundsvis særavtale for barnehager, SFO, skole og familiebarnehager SFS Nemndenes medlemmer: Dag Nafstad, leder Erik B. W. Løvstad, oppnevnt av Utdanningsforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund Hilde Løkholm, oppnevnt av Fagforbundet Trude Nordeng Rougnø, oppnevnt av Musikernes fellesorganisasjon Helga Melsom, oppnevnt av Fellesorganisasjonen Terje Moen, oppnevnt av Skolenes landsforbund Roy Tommy Jensen, oppnevnt av Delta Åsmund Johansen, oppnevnt av Skolelederforbundet Hege Øhrn, oppnevnt av KS Inger Marie Højdahl, oppnevnt av KS Hege Mygland, oppnevnt av KS Kjersti Myklebust, oppnevnt av KS Det er formelt åtte nemnder, men hvor særavtalene er identiske og stemmegivingen den samme for henholdsvis arbeidstakerrepresentantene og arbeidsgiverrepresentantene, én fra arbeidstakersiden og én fra arbeidsgiversiden, i hver nemnd. Unntak framgår av kjennelsen Nemndenes avgjørelsesgrunnlag: Arbeidstakerpartene har framlagt to felles prosesskriv, med unntak av Skolelederforbundet som har framlagt eget prosesskriv, og KS har lagt fram to prosesskriv. Det er avholdt nemndsmøte med innlegg og prosedyrer den 15. oktober Det ble ved skriftlig behandling etter sirkulasjon den xx. januar 2014 avsagt slik 2

3 k j e n n e l s e: KS sa den 24. april 2013 opp særavtalen SFS 2201 til utløp 30. juni Avtalen er også sagt opp av Utdanningsforbundet og Delta. Partene gjennomførte forhandlinger vedrørende revisjon av avtalen den 5. og 18. juni og 14. august 2013 uten å komme til enighet, jf. åtte likelydende bruddprotokoller ved forhandlingsslutt. I medhold av Hovedavtalen del A 6-1 var partene enige om at tvisten skulle løses ved bruk av sentral nemnd. Tvisten dreier seg i det vesentlige om det skal gjøres endringer i avtalens punkter vedrørende ressurs avsatt til styrer i barnehage, pkt , om daglig leder i SFO, pkt og i avsatt tid til faglig samarbeid mv. til det pedagogiske personalet, pkt Partene ba i fellesskap lagmann Dag Nafstad å være nemndas oppmann. Det har vært enighet om at partene skulle få anledning til å framlegge to prosesskriv hver, samt få prosedere sin sak muntlig for nemndene. Det har videre vært enighet om at tvisten prosederes i felles nemndsmøte. Nemndas avgjørelse har samme virkning som sentral særavtale, men partene kan kreve at den enkelte særavtale bare skal gjelde inntil Hovedtariffavtalens utløpstid, jf. Hovedavtalen Del A 6-1 fjerde og femte ledd. --- Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Delta sine anførsler kan kort sammenfattes slik: SFS 2201 er en svært viktig avtale for organisasjonene og de ansatte, og avtalen skal bidra til å fremme kvalitet i barnehagene. Arbeidstidsbestemmelsene slik de ble endret ved nemndskjennelsen i 2011, er en forsøksordning med bestemmelser om evaluering. Rambøll-rapporten var en del av denne evalueringen, og den viser viktigheten av avsatt tid til faglig pedagogisk arbeid. Rapporten viser at det rent faktisk i dag brukes mer enn 4 timer i snitt i uka til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Andelen av både styrere og pedagogiske ledere som mener at det er nødvendig å bruke mer enn 4 timer til dette, er økende. En økning av de minst 4 timene er det som er mest etterspurt som endring i avtalen, av både styrerne og de pedagogiske lederne. Dette vises i Rambøll-rapporten figur 3.6 og tabell Organisasjonene mener at en større tidspott til de definerte faglige oppgaver med rådighet over bruken av denne tiden for det pedagogiske personalet, vil gi mer effektiv tidsbruk uten at dette går på bekostning av tid sammen med barna. Det bør avsettes minst 6 timer i uken til individuell og kollektiv planlegging, forberedelser, vurdering, faglig utviklingsarbeid, faglig ajourføring og liknende. 3

4 Kvalitet i barnehagen forutsetter at det pedagogiske personalet bruker tid på å planlegge innholdet i barnehagen. Det er positivt at det er lagt til rette for mer samarbeid i gjeldende avtale, men en del av tiden til samarbeid har gått på bekostning av den individuelle planleggingstiden. Skjermet tid til individuell planlegging er en forutsetning for pedagogisk arbeid av høy kvalitet. Rambøll-rapporten viser at de pedagogiske lederne nå bruker mindre tid på praktisk tilrettelegging av aktiviteter for barna, rapportering og dokumentasjon, faglig ajourføring og andre administrative oppgaver. Organisasjonene mener at barnehagelærerne som kollegium må råde over bruken av planleggingstiden i samarbeid med styrer innenfor rammen av avtalebestemmelsen og den enkelte barnehages mål. Det er viktig at avsatt tid er reell. Sykefravær og mangel på personale fører ofte til at avsatt tid ikke nyttes som forutsatt. Det må være styrers plikt å sørge for at det frigjøres tilsvarende tid til planlegging på et annet tidspunkt eller at tiden tas igjen som overtid ved slike situasjoner. Det må sikres at tiden som er avsatt kan gjennomføres. Organisasjonene mener at dersom hele eller deler av den avsatte tiden skal legges til barnehagen, forutsettes at barnehagen har grupperom og gode, skjermede kontorarbeidsplasser med tilgjengelig elektronisk arbeidsredskap. Rambøll-rapporten viser at manglende kontorarbeidsplasser blir oppfattet som en utfordring av både styrere og pedagogiske ledere. Hvis dette ikke oppfylles, må det pedagogiske personalet selv kunne velge hvor arbeidet skal utføres. Organisasjonene mener videre at den tidligere bestemmelsen om foreldremøter og andre møter som pålegges utenfor arbeidstid bør tas inn igjen i avtaleteksten. Dette for at det ikke skal oppstå tvil om adgangen til å legge slike møter utenfor arbeidstid og kompensere det med fritid/overtidsbetaling. Det er blitt mer og mer krevende å lede barnehager. Fastsetting av tid/ledelsesressurser bidrar til kontinuitet og stabilitet i barnehagen. Å fjerne bestemmelser som sikrer et minimum av tid til ledelse for styrer, vil lett kunne føre til at enda flere administrative oppgaver blir delegert til pedagogiske leder. Pkt i gjeldende avtale bør opprettholdes. Tilsvarende bør bestemmelsen i pkt om daglig leder i SFO bestå. Ledelsesformen er spesiell med oppgavedeling mellom rektor med overordnet ansvar for driften, og daglig leder med daglig ansvar overfor barn og foreldre. Avklart organisering av ledelse vil være et viktig bidrag til å skape best mulig kvalitet på tilbudet. Rambøll-rapporten viser at avtalen fungerer godt som en ramme for å finne lokale løsninger på utformingen av lederrollene. Det vises for øvrig til anførsler i prosesskriv, og forbundene har lagt ned slik påstand: Av den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer pr. uke, skal pedagogisk personale ha rett til å få avsatt minst 6 timer til individuell og kollektiv planlegging, forberedelser, vurdering, faglig utviklingsarbeid, faglig ajourføring og lignende, for å sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. 4

5 - Beskrivelsen av hva de minst 6 timene skal brukes til skal trekke en grense mot hvilke administrative oppgaver som ikke skal utføres innenfor rammen disse timene. Minst 4 av de minst 6 timene skal være avsatt til individuelt arbeid. Barnehagelærerne skal som kollegium råde over hva de minst 6 timene skal brukes til innenfor rammen av bestemmelsens ordlyd og den enkelte barnehages mål i samråd med styrer. Styrer har ansvar for rammebetingelsene for gjennomføring av arbeidsoppgavene. Dette gjelder blant annet hvor og når arbeidet skal utføres Dersom arbeidsplanens fastsatte timer til faglig planlegging ikke blir brukt som forutsatt, pga. fravær eller andre oppgaver som blir pålagt, så har styrer plikt til å sørge for at det frigjøres tilsvarende tid til planlegging på et annet tidspunkt eller at tiden tas igjen som overtidsarbeid. Dersom barnehagelærer ikke blir ferdig med den nødvendige planlegging/forberedelse innenfor den avsatte tiden, er det styrers ansvar å avgjøre om det skal pålegges overtidsarbeid for å sluttføre arbeidet. Det skal utarbeides kvartals-/halvårige planer for bruken av den samlede ukentlige arbeidstiden. Før utarbeiding av planen, drøftes dette med den tillitsvalgte/de ansatte. Dersom hele eller deler av de minst 6 timene legges til barnehagen, forutsettes det at barnehagen har grupperom og gode, skjermede kontorarbeidsplasser med tilgjengelig elektronisk arbeidsredskap. Dersom barnehagen ikke har slike egnede arbeidsplasser, velger det pedagogiske personalet selv hvor arbeidet skal utføres. Dersom foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden, skal det fortsatt være slik at medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller de kompenseres med fritid, skal overtidstillegget utbetales. Nytt punkt under avtalens punkt 3.2: Pedagogisk personale i barnehagen Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av den ukentlige arbeidstiden skal det i gjennomsnitt avsettes minst 6 timer til individuell og kollektiv planlegging, forberedelser, vurdering, faglig utviklingsarbeid, faglig ajourføring og lignende. Av de minst 6 timene skal minimum 4 timer i uken være avsatt til individuelt arbeid. Lærerkollegiet avgjør oppgavefordeling og bruken av de minst 6 timene i samråd med styrer. Dersom hele eller deler av de minst 6 timene legges til barnehagen, forutsettes det at barnehagen har grupperom og skjermede kontorarbeidsplasser med nødvendig kontorutstyr tilgjengelig. Det skal utarbeides kvartals-/halvårige planer for den samlede ukentlige arbeidstiden. Planene drøftes med den tillitsvalgte/de ansatte. I den utstrekning foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden, skal medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller de kompenseres med fritid, skal overtidstillegget utbetales. 5

6 Øvrige punkter i SFS 2201 opprettholdes. Skolelederforbundet har anført at nemndsavgjørelsen fra 2012 ikke har fått virke lenge nok til å konkludere på saklig grunnlag. Særlig bør en se anvendelsen av de 4 timene i et videre perspektiv og over en lengre periode. Forbundet har lagt ned slik påstand: SFS 2201 prolongeres til KS sine anførsler kan kort sammenfattes slik: For å oppnå god kvalitet på barnehagetilbudet stilles det store krav til både ledelse og personalet. Det er nødvendig at personalet får mulighet til å utvikle og vedlikehold kompetanse og til å samarbeide om et godt tilbud. Endringene i avtalen gjeldende fra 1. august 2011 har ført barnehagene i riktig retning. Felles planlegging og samarbeid er et viktig bidrag til kvalitet. Men det vil etter KS sitt syn ikke være ressursmessig forsvarlig å tidfeste at minst 6 timer av den ukentlige arbeidstiden til alle førskolelærere og pedagogiske leder skal avsettes til planlegging mv. Barnehagene varier i størrelse fra små til veldig store enheter. Enkelte pedagoger har større faglig ansvar enn andre, og det vil være store forskjeller i behov for planleggingstid mv. avhengig av den enkeltes erfaring og kompetanse. Det er en økende grad av utdannede barne- og ungdomsarbeider som tilfører barnehagene god og viktig kompetanse. De ansatte i en barnehage bør få nødvendig tid til oppgaver ut fra den enkelte barnehages personalsammensetting og behov. Det er de lokale behovene som bør avgjøre organiseringen av dette og ikke en sentral særavtale. KS mener derfor at pkt. 3.2 i avtalen bør fastslå at arbeidstiden ikke skal overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, og at det skal gis nødvendig tid til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Dette vil gi rom for hensiktsmessige lokale tilpasninger. For å oppnå målet om full barnehagedekning, er det de senere årene vært en stor utbygging av antall plasser. Enkelte steder har dette ført til en overdimensjonering. Antall barn kan variere og det er lite hensiktsmessig at det i en sentral avtale er fastsatt ledelsesressurs ut fra dimensjoneringen. Ledelsesoppgavene må ta utgangspunkt i utfordringene i den enkelte barnehage, ikke i antall mulige plasser. Styrerrollen bør styrkes. Styrer har det overordnede ansvaret i barnehagen, er den som ser behovene til barnehagen og må sørge for at disse ivaretas. Hovedregelen bør være at det er en styrer i hel stilling i alle barnehager, men det må være opp til barnehageeier og styrer å se til at styrers arbeidstid blir brukt til barnehagens beste. 6

7 I SFO hvor det er innskrevet minst 60 barn, skal det som regel være en daglig leder i full stilling, skjermet fra arbeid med barna. Ved mindre enheter skal tid til ledelse reduseres forholdsmessig, men være minst 20 %. Denne avtaleteksten tar ikke høyde for de endringer som skjer med lederoppgavene i SFO. Elevene tilbringer mindre tid i SFO enn tidligere og deltar i andre aktiviteter, fysisk på andre steder i SFO-tiden. Som regel varierer også antallet innskrevne elever gjennom skoleåret da plasser blir sagt opp. Rambøll-rapporten viser at det er et godt samarbeid mellom rektorene og de daglige lederne, men aktørene har lite faktisk kunnskap om særavtalen. SFO-ordningen er i endring, og KS er opptatt av at regelverket skal åpne for at ressursene kan nyttes på best mulig måte til det beste for barna og de ansatte. Den fastsatte ledelsesressursen er uhensiktsmessig, og det er lovregulert at rektor er øverste leder av SFO. Det er behov for en forenkling slik at en lokalt kan vurdere best mulig organisering ut fra egne behov. KS mener ut fra argumentasjonen rundt ledelse, at særavtalens pkt bør begrenses til å fastslå at en barnehage som hovedregel skal ha styrer i hel stilling, mens pkt. 3.2 om daglig leder i SFO bør utgå. Det vises for øvrig til anførslene i prosesskriv, og KS har lagt ned slik påstand: SFS 2201 endres i samsvar med KS' tilbud nr 1. Nemnda vil bemerke: Fra nemndsavgjørelsen av 31. mai 2011 siteres: SFS 2201 ble opprinnelig inngått i Tidligere var ulike bestemmelser om arbeidstiden gitt i hovedoverenskomsten. Fra 1972 var det bestemmelser om 4 timer ubundet tid for pedagogene i barnehager, og fra 1988 var det sikret framtidig minstetid til ledelse av barnehager. Sikringsbestemmelser ble inntatt i forbindelse med arbeidstidsreduksjonen i 1987 for opprettholdelse av tidligere fastsatt tid til ledelse. Uenigheter i forbindelse med revisjoner av særavtalen har medført at disse har vært fastsatt ved nemndsbehandlinger i 1995, 1997, 1999 og Gjeldende avtale Særavtalen fastsetter at det som hovedregel skal tilsettes daglig leder i hel stilling i SFO som har innskrevet 60 barn eller mer. Ved mindre skolefritidsordninger reduseres tid til ledelse forholdsmessig, men ressursen skal minimum utgjøre 20 % av hel stilling. 7

8 I barnehager med plass til 42 barn eller flere, skal det tilsvarende være styrer i full stilling avsatt til lederoppgaver. I mindre barnehager skal lederressursen være minimum 35 % av full styrerstilling. --- Utfordringer Barnehagesektoren har vært under omstilling og utvikling den seneste tid. Det har skjedd en sterk vekst med stor utbygging, og barnehagene utgjør en stadig viktigere del av oppveksten for barn. Barnehageloven har bestemmelser om forsvarlig administrativ og pedagogisk ledelse, om utdanningskrav og om normer for bemanning. Loven har også fått en ny formålsbestemmelse og nye forskrifter. Fra 2011 rammefinansieres barnehagesektoren, med de styringsendringer det måtte kunne medføre. Regjeringen har framlagt Stortingsmelding 41 ( ) om kvalitet i barnehagene, og det foreligger en offentlig utredning, NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Et annet offentlig utvalg, Barnehagelovutvalget ( Brustad-utvalget ) skal vurdere behov for lovendringer og har frist til oktober 2011 med sin innstilling. Utviklingen stiller krav til muligheter for omstillinger og har betydning for behovene av kompetanse og ledelse. Partene er uenige om dagens særavtale tilfredstiller behovene for tilstrekkelig fleksibilitet eller om det er behov for endringer, eventuelt behov og rammer for prosesser knyttet til mulige framtidige endringer. Også SFO har vært under utvikling de seneste årene. Både skoletilbudet og tilbud av andre aktiviteter for barna i den aktuelle aldersgruppa har økt, med de følger det får for SFO. Disse endringer vil kunne ha betydning for avsatt tid til ledelse og planlegging m.v. I tillegg kan bemerkes at Særavtalen også i 2011 ble fastsatt ved nemndsavgjørelse. Ved denne avgjørelsen ble avtalens pkt. 3.2 endret og gitt slik ordlyd: Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Som det framgår av kjennelsen, medførte endringen at de ordinære overtidsbestemmelsene etter Hovedtariffavtalen da også vil gjelde for det pedagogiske personalet. Av kjennelsens premisser framgår at det etter nemndleders syn burde være samarbeidsprosesser om all disponibel tid i den enkelte barnehage ut fra at all arbeidstid bør ses i sammenheng. Ingen av partene gav uttrykk for at snittiden på 4 timer pr. uke til faglig samarbeid m.m. for det pedagogiske personalet skulle reduseres, eller at tiden skulle 8

9 begrenses til 4 timer. Avtalen innebærer da også at det er minst 4 timer som er avsatt. Det går videre fram av premissene til nemdas leder: Avhengig av de enkelte ansattes, de ulike barnas og de forskjellige barnehagenes behov, vil det være aktuelt med planleggingsaktiviteter m.v. både i og utenfor institusjonen, både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/kollektive aktiviteter. Det bør legges opp til noe mer langsiktige planer for denne aktiviteten slik at bruken kan ses i et større perspektiv over en lengre tidshorisont. Planene bør derfor nedfelles i kvartalsvise eller halvårige planer. Det forutsettes at planen for tidsbruken fastsettes etter drøftinger med de ansatte. Endringene innebærer at skillet mellom tid lagt til og utenfor institusjon oppheves, men at planene som skal utarbeides forutsetter at planleggingsaktiviteter skal skje begge steder innenfor normalarbeidstiden på 37,5 timer. Endringene i arbeidstidsbestemmelsene fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier, men er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste. Som en følge av nemndsavgjørelsen ble det satt ned et partssammensatt utvalg for blant annet å se på behov for endringer i avtalen, uten at det førte fram til felles anbefalinger. Også gjennomføring av en FOU/spørreundersøkelse om arbeidstid og ledelsesressurser var en følge av nemndskjennelsen. Partene engasjerte Rambøll til gjennomføringen, og sluttrapport er datert februar Nemndas leder vil bemerke: - - Omleggingen som skjedde vedrørende det pedagogiske personalets arbeidstid i någjeldende SFS 2201 har virket siden 1. august 2012, med andre ord i relativt kort tid. Dette innebærer at også spørreundersøkelsen fra Rambøll er foretatt mens virketiden for bestemmelsen om bruken av minst 4 timer i gjennomsnitt til faglig samarbeid mv. hadde vært kort. Likevel viser spørreundersøkelsen, etter leders oppfatning, at endringene har hatt positive virkninger sett ut fra premissene for endringene foretatt ved forrige revisjon. I denne sammenheng vil leder spesielt vise til rapportens Figur 3.3 og 3.4 som kan tyde på at organisering av lederressurser og tydeliggjøring av arbeidsfordelingen hva gjelder lederoppgaver, er forbedret. Samtidig er det en økende del av styrerne som mener at barnehagen utnytter sine ledelsesressurser bedre med ny avtale, på en måte som kommer barna og de ansatte til gode. Tabell 3.5 viser at det er en øking av fastsettelsen på de fleste arbeidsområdene om hva de minst 4 timene skal brukes til. Viktige økinger gjelder for eksempel faglig/pedagogisk arbeid og forberedelser, faglig ajourføring og praktisk tilrettelegging av aktiviteter for barna. Andelen av ansatte som oppgir at det ikke er fastsatt hva de 4 timene skal brukes til, er samtidig vesentlig redusert fra 19 til 6 % blant styrerne og fra 22 til 7 % blant de pedagogiske lederne. Denne tabellen viser at det har blitt en økt bevissthet om hva timene skal brukes til. 9

10 Figur 3.6 viser at det er et stort flertall blant både styrere og pedagogiske ledere som mener at det brukes/er nødvendig å bruke mer enn 4 timer i uken til faglig samarbeid m.m. Det framgår av tabell 3.17 at økt timetall til planlegging, for- og etterarbeid og samarbeid er den avtaleendringen som i størst grad anses nødvendig både blant styrere (61 av 166 spurte) og pedagogiske ledere (98 av 259 spurte). Tabell 3.7 viser at innenfor de minst 4 timene bruker de pedagogiske lederne mindre tid på praktisk tilrettelegging av aktiviteter for barna, rapportering og dokumentasjon, faglig ajourføring og andre administrative oppgaver etter avtaleendringen. Figur 3.10 og 3.11 viser ulike synspunkter fra styrerne og de pedagogiske lederne på påstander om organisering og bruk av de minst 4 timene. I begge gruppene er det likevel økt andel positive når det gjelder påstandene om at de ansatte påvirker hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres i denne tiden, og at alle ansatte har god kunnskap til hva det pedagogiske personalet bruker denne ubundne tiden til. Tabell 3.13 viser høyest score på påstander som etter leders mening viser en positiv utvikling med gjeldende arbeidstidsavtale. Figur 3.14 og 3.15 gir etter leders syn en entydig positiv utvikling etter 1. august 2012, både om de ansattes kunnskap, kompetanse og bevissthet om innholdet i avtalen. I tillegg kommer det fram at avtalen brukes mer aktivt som styringsredskap, og at den gir rom for lokale løsninger. Leder finner at de endringer som ble gjort i arbeidstidsbestemmelsene gjeldende fra 1. august 2012 har bidratt til større forutsigbarhet i planleggingen, bedre samarbeidsprosesser i den enkelte barnehage og gitt et bedre ledelsesredskap for styrerne. Partene i nemnda har fokusert på ledelse. Tiden som er definert til "minst 4 timer" skal nyttes til, som det heter i dagens avtale, "faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende". Det er en leders ansvar, her barnehagestyrer, å sørge for at slike aktiviteter tilrettelegges og gjennomføres. Etter nemndleders syn er det viktigere å gi en leder redskap for å lede enn å definere ledertid til ulike oppgaver. Dagens avtale forutsetter at de aktuelle timene kan brukes i et større perspektiv over en lengre tidshorisont. Det er forutsatt at planene for tidsbruken skal fastsettes etter drøftinger med de ansatte. Dette er også fulgt opp, og rapportens figur 3.8 viser at over 90 % i undersøkelsen oppgir at bruken drøftes med personalet. Dette vil kunne bidra til at praktiseringen fører til en mer felles oppfatning om hvordan organisering og bruk av timene kan bidra til kvalitet i barnehagen. Avtalebestemmelsene om arbeidstiden er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage. Leder mener at det ikke bør detaljreguleres bestemmelser og forutsetninger for gjennomføringen av de minst 4 timene til planlegging mv. Som det framgår av premissene har det vært forutsatt at timene vil kunne nyttes både i og utenfor barnehagene. Det er en leders ansvar å legge til rette for at timene kan bli brukt som forutsatt og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende når tiden nyttes. Etter dette finner lederen at det er mest hensiktsmessig å ikke gjøre endringer i 10

11 arbeidstidsbestemmelsen i pkt. 3.2, og at bestemmelsen bør få lenger tid til å bli godt innarbeidet i den enkelte barnehage. Leder vil derfor foreslå at avtalen bør løpe til 31. desember KS har argumentert for og lagt ned påstand om endringer i avtalens pkt og og foreslått bortfall av bestemmelser knyttet til tidsressurser og anvendelse av tid for styrere i barnehager og daglig ledere i SFO. Leder viser til sine merknader om viktigheten av å gi barnehagestyrer redskaper for å kunne lede, noe som blant annet arbeidstidsbestemmelsene er ment å gi. Leder kan imidlertid ikke se at det nå er grunnlag for å ta en bredere gjennomgang av fordeler og ulemper ved de nåværende bestemmelsene i pkt og Det er ikke framlagt dokumentasjon som viser at det er bindinger i dag som ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet, eller som gir organisatoriske utfordringer. Samtidig mener leder at det viktigste ved en avgjørelse nå, er å bidra til at gjeldende avtale får tid til å sette seg, blir akseptert og kan fungere på best mulig måte. Leder av nemnda har etter dette kommet til at avtalen som helhet bør prolongeres til 31. desember De partsoppnevnte nemndsmedlemmene slutter seg primært til sin parts påstand, men vil subsidiært ut fra de gitte forutsetninger, slutte seg til leders forslag, og i det vesentlige til hans premisser. Kjennelsen er dermed enstemmig Etter dette prolongeres SFS 2201 til 31. desember

12 S l u t n i n g : SFS 2201 prolongeres med gyldighet fra til Erik B. W. Løvstad/s/ Dag Nafstad/s/ Hege Øhrn/s/ Hilde Løkholm/s/ Kjersti Myklebust/s/ Inger Marie Højdahl/s/ Roy Tommy Jensen/s/ Åsmund Johansen/s/ Hege Mygland/s/ Terje Moen/s/ Trude Nordeng Rougnø/s/ Helga Melsom/s/ 12

P R O T O K O L L. for N E M N D E R

P R O T O K O L L. for N E M N D E R DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Musikernes fellesorganisasjon Postboks

Detaljer

SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Krav 5. juni 2013 kl. 10.00 Med bakgrunn i det som fremkommer i NOU 2012:1 Til barnas beste, ser organisasjonene viktigheten av at

Detaljer

Kjennelse SFS Tillitsvalgtkurs 27. jan. 2014

Kjennelse SFS Tillitsvalgtkurs 27. jan. 2014 Kjennelse SFS 2201 Tillitsvalgtkurs 27. jan. 2014 Utdanningsforbundets krav (utdrag) Minst 6 timer til individuell og kollektiv planlegging, forberedelser, vurdering, faglig utviklingsarbeid, faglig ajourføring

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet - mål for Utdanningsforbundets arbeid med arbeidstid for førskolelærere Å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk

Detaljer

FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SLUTTRAPPORT FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 1 1. Mandat Forhandlinger om sentral forbundsvis særavtale SFS 2201 ble gjennomført i 2010.

Detaljer

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager

SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager SFS 2201 arbeidstidsordninger for barnehager skolefritidsordninger skoler - familiebarnehager Prosessen fram til kjennelsen 24.april 2013 KS, Delta og Utdanningsforbundet sier opp særavtalen med utløp

Detaljer

Aktuelle saker - barnehage. Erfarne tillitsvalgte, Surnadal

Aktuelle saker - barnehage. Erfarne tillitsvalgte, Surnadal Aktuelle saker - barnehage Erfarne tillitsvalgte, Surnadal 29.9.2011 Kjennelse Rettslig beslutning som ikke er en dom; i vårt tilfelle som gis status som tariffavtale Tvisten er endelig avgjort KS sin

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

SFS 2201 punkt 3.2. Hordaland 25. april 2016 Ann Mari Milo Lorentzen

SFS 2201 punkt 3.2. Hordaland 25. april 2016 Ann Mari Milo Lorentzen ARBEIDSTID BARNEHAGE ny nemndskjennelse SFS 2201 punkt 3.2 Hordaland 25. april 2016 Ann Mari Milo Lorentzen Et utvalg av leserinnlegg og saker som har vært om arbeidstid i barnehagen Brudd i særavtaleforhandlingene

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

Tiltak 1; En barnehage i to bygg

Tiltak 1; En barnehage i to bygg Vår dato 05.12.2012 Utdanningsforbundet Båtsfjord - Uttalelse vedrørende kutt i barnehagene Tiltak 1; En barnehage i to bygg Tiltaket innebærer en besparelse på kr. 87.000,- i 2013. Viser til formannskapets

Detaljer

Ny SFS Nettverksmøte Kommunale Bhger

Ny SFS Nettverksmøte Kommunale Bhger Ny SFS 2201 Nettverksmøte Kommunale Bhger 28.11.12 Avtalen i Trondheim Ny ordning omfatter alle førskolelærere og spesialpedagoger i barnehagene Tid til planlegging skal bidra til faglig utvikling, god

Detaljer

NÅR DET GJELDER ARBEIDSTIDEN FOR PEDAGOGISK

NÅR DET GJELDER ARBEIDSTIDEN FOR PEDAGOGISK Sluttrapport Februar 2013 UNDERSØKELSE AV PRAKTISERING AV SFS 2201 NÅR DET GJELDER ARBEIDSTIDEN FOR PEDAGOGISK PERSONALE OG BRUK AV LEDELSERRESSURSER UNDERSØKELSE AV PRAKTISERING AV SFS 2201 Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Oppbygging av teksten: Avtaleteksten er skrevet i fet kursiv. Etter hver setning i avtalen er Utdanningsforbundets kommentarer/veiledningstekst

Detaljer

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage Styrer i barnehage Som hovedregel hel stilling All

Detaljer

SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess. Forsøksordning Sylvi Aarland

SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess. Forsøksordning Sylvi Aarland SFS 2201 Arbeidstidsavtale Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Forsøksordning 01.08.12 30.06.13 Sylvi Aarland 10.04.12 TIDSTJUVAR I BARNEHAGEN BESTILLAR: Alna bydel i Oslo 50.000 innbyggarar, 50% etnisk minoritetsbakgrunn

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen SFS 2201 - KS BRUDD 14. august møttes partene igjen og stod like langt fra hverandre som før sommeren. Særavtalen går videre til nemnd. s2 PBL-A Veiledning til de 5 nye punktene

Detaljer

Til tillitsvalgte, styrere og medlemmer av Utdanningsforbundet SFS 2201. Tips, råd og ideer til implementering av ny arbeidstidsavtale i barnehagen

Til tillitsvalgte, styrere og medlemmer av Utdanningsforbundet SFS 2201. Tips, råd og ideer til implementering av ny arbeidstidsavtale i barnehagen Til tillitsvalgte, styrere og medlemmer av Utdanningsforbundet SFS 2201 Tips, råd og ideer til implementering av ny arbeidstidsavtale i barnehagen Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Historikk & framtid s.

Detaljer

P R O T O K O L L. for N E M N D E R

P R O T O K O L L. for N E M N D E R DNa P R O T O K O L L for N E M N D E R Arbeidstakerparter: Fagforbundet Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Prosessfullmektig: Unni Rasmussen Delta Postboks 9202, 0134 Oslo Prosessfullmektig: Torhild

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid modul 2 PBL

Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid modul 2 PBL Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid modul 2 PBL 4.6 Styrer Tilsettes i hel stilling Hovedregel: 35 % av styrerstilling pr. avdeling avsettes til ledelse Ønsker eier å bruke mindre tid til ledelse,

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013. Aina Skjefstad Andersen

Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013. Aina Skjefstad Andersen Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013 Aina Skjefstad Andersen Arbeidstid for skoleverket - KS 20.nov startet arbeidstidsforhandlingene for skoleverket mellom Utdanningsforbundet og KS Håpet

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Innhold. 1. Innledning. 2. Generelt

Innhold. 1. Innledning. 2. Generelt Innhold 1. Innledning 2. Generelt 3. Særbestemmelser - barnehager, skolefristidsordninger og skole 3.1 Generelt 3.1.1 Styrer i barnehage 3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen 3.2 Pedagogisk personale

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/08-2016 Dokument nr.: 16/02231-1 Arkivkode: 512 Dato: 06.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Overtid for undervisningspersonalet KS og

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Partene enige om: A. Avtalen gjelder for pedagoger i barnehagen. B. Saaravtalen gjøres gjeldende fra 01.01.16 til 31.12.17. C.

Partene enige om: A. Avtalen gjelder for pedagoger i barnehagen. B. Saaravtalen gjøres gjeldende fra 01.01.16 til 31.12.17. C. ØRLAND KOMMUNE å av fl å Protokoll: Dato: 10.06.2016 Avholdt forhandlingsmøtemellom: Ørland kommune Utdanningsforbundet Ørland om arbeidstidsavtale for pedagogiske personale i barnehagen Forhandlingene

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,'

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,' MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND i sak KS - arbeidsgiverpart på den ene side og Delta - arbeidstagerpart på den annen side SAKSGJENSTAND: Revisjon av Sentral forbundsvis særavtale for Brann- og redningstjeneste

Detaljer

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.08.2010 Ref. nr.: 10/12183 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1 F-4073 tillegg nr. 3 vedlegg 4 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1. Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

Særavtale for barnehager - skolefritidsordninger - skoler -familiebarnehager

Særavtale for barnehager - skolefritidsordninger - skoler -familiebarnehager Særavtale for barnehager - skolefritidsordninger - skoler -familiebarnehager Utdanningsforbundets kommentarer til veiledning SFS 2201 www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold 1. Innledning 4 2. Generelt 5

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring mellom KS og Utdanningsforbundet Skolenes landsforbund Fagforbundet Fellesforbundet

Detaljer

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen.

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen. Følge 5- PROTOKOLL Saks.nr. 14/02055-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 18.11., 24.11. og 16.12.2014 Oslo KS og Unio SGS 1010 - av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge 22.01.15 SFS 2213 Vedtak FST 20.1.2015 Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS 2213. I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge stor vekt på Utdanningsforbundet

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.02.2017 Ref. nr.: 16/38665 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet Lier kommune Fag og rådgivning Barne- og familiedepartementet P.b. 8036 0030 Oslo l 330.O Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier 11.01.2005 Høringsnotat om ny barnehagelov Vedlagt følger høringsnotat

Detaljer

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? KS spør: Mellomoppgjøret 2017 1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? En eventuell endret disponibel ramme kan brukes på følgende måter: Øke potten til

Detaljer

SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. ATV-G-kurs mars 2013

SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. ATV-G-kurs mars 2013 SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring ATV-G-kurs mars 2013 SFS 2213 Arbeidstidsavtalen blir gjeldende et år til i praksis ut skoleåret 2013/14 Ingen av partene

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Utskriftsdato: 31.1.2018 07:04:54 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2017 Nummer: SFS 2213 Utgiver: KS Dokumenttype: Særavtale Korttittel:

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

SFS Oslo 3. Februar. Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag

SFS Oslo 3. Februar. Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag SFS 2213 Oslo 3. Februar Tonje Leborg Rådgiver og forhandlingsansvarlig, Norsk Lektorlag 1 SFS 2213 Vedlegg til hovedtariffavtalen Fremforhandlet etter forhandlinger, brudd og konflikt våren 2014 Gjelder

Detaljer

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd KS-området 2006 2009 KS-OMRÅDET 2006 2009 Hva innebærer en lokal ankenemndsbehandling? Sentral ankenemndsbehandling ble innført ved tariffoppgjøret pr. 01.05.90 som

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 09:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 25.11.2016 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.04.2015 Ref. nr.: 15/10628 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 25/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.04.2017 Ref. nr.: 16/44089 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 93/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 30.

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSE AV ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALET

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSE AV ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALET OPPFØLGENDE UNDERSØKELSE AV ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Drøftinger og forhandlinger vedrørende SFS 2213 I likhet med i forrige evaluering fremgår det at det er stor variasjon i arbeidsgiveres

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 er hoved-særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - ndervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver

Lærernes arbeidsoppgaver Grunnskolekontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.07.2016 52981/2016 2016/4893 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/23 Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 16/128 Bystyret 08.09.2016 Lærernes

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

Fafo-frokost Tidstyver i barnehagen

Fafo-frokost Tidstyver i barnehagen Fafo-frokost Tidstyver i barnehagen 12. januar 2012 Kl 08.30-09.45 Hva er tidstyver? Hvordan nærme seg tidstyver i barnehagesektoren? Tidstyv = aktiviteter det brukes for mye tid på i forhold til hva som

Detaljer

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005

Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Sentrale særavtaler pr 01.01.2005 pdf-versjon publisert på ka.no 20.01.2005 Forord I del 1 i dette heftet er gjengitt teksten til alle sentrale særavtaler for KA s tariffområde for perioden 01.01.2005

Detaljer

Til stede: Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen. Herdis Schärer Monica Jensen Ann- Mari Sørvig Pettersen Helge Fossheim Sørli

Til stede: Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen. Herdis Schärer Monica Jensen Ann- Mari Sørvig Pettersen Helge Fossheim Sørli Protokoll Den 11. og 15. juni 2012 ble det holdt forhandlinger mellom Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om hovedavtale og hovedtariffavtale

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011.

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.10.2011 Ref. nr.: 11/16154 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28.

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

Pedagogisk personale i barnehager - Nytt punkt 3.2 fra

Pedagogisk personale i barnehager - Nytt punkt 3.2 fra SFS 2201 Styrar i barnehage Som hovudregel tilsetjast i heil stilling All tid til leiarroppgåver i barnehagar med plass til 42 barn Minimum 35% av styrer si stilling til leiaroppgåver i små barnehagar

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Sandefjord kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Sandefjord kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sandefjord kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 19. mars 2013 28. oktober 2014 Arkivnr. 2013/1725 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom Selma Hadžić Sissel Tveito Lene Hove

Detaljer