«Eksponering og register» Elizabeth Ravn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Eksponering og register» Elizabeth Ravn"

Transkript

1

2 «Eksponering og register» Elizabeth Ravn

3 Lovverket om føring av register Krav til føring av register over eksponerte arbeidstakere er regulert i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Arbeidsmiljøloven 5-1 Arbeidsgivers registrering av skade og sykdom

4 Forskrifter med krav om register Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Forskrift om asbest Forskrift om arbeid med ioniserende stråling Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med bergarbeid Forskrift om arbeid av barn og unge

5 Nye HMS-forskrifter Samles i forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 31. Register over eksponerte arbeidstakere Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid Tilgang til opplysninger i registre Overføring av register til

6 Personopplysninger Felles for registrene Arbeidstaker som er oppført i register er kjent med dette Tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Oppbevares i minst 60 år (40 år for biologiske faktorer) Ved avvikling overføres registeret til

7 Spesifikke krav 28 Register - kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i henhold til risikovurderingen er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser.

8 Spesifikke krav Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Det er ikke konsesjonsplikt (personopplysningsloven 33 femte ledd). Registeret skal likevel meldes til Datatilsynet dersom det føres elektronisk (personopplysningsloven 31).

9 Når inntrer registerplikten? Spørsmålet om når registerplikten inntrer vil avhenge av en konkret helhetsvurdering, der det i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av risikoen for helseskade for den enkelte arbeidstaker. Det foreligger ingen registerplikt så lenge risikovurderingen viser at det ikke forekommer risiko for eksponering. Det samme gjelder der det er iverksatt nødvendige etterfølgende tiltak etter risikovurderingen, og disse medfører at helse- og sikkerhetsrisikoen som følge av risikoen for eksponering anses som helt fjernet. Registerplikten kan inntre også i de tilfellene det er iverksatt tiltak, for eksempel ved bruk av personlig verneutstyr, se forskriften 3-8.

10 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier kjemikalienes farlige egenskaper, leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet, forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer, mengden og bruksmåten av kjemikalier, om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig, antall arbeidstakere som antas å bli eksponert, eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier, grenseverdier og tiltaksverdier, effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak, konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

11 1-4. Definisjoner Kreftfremkallende kjemikalier og prosesser: Kjemikalier som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende i henhold til forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Følgende prosesser og/eller kjemikalier som frigjøres i prosessene, betraktes også som kreftfremkallende: a) Fremstilling av auramin b) Arbeid som innebærer eksponering for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som forekommer i sot, tjære eller bek c) Arbeid som innebærer eksponering for støv, røyk eller tåke som utvikles under røsting og elektrolytisk raffinering av nikkelråstein d) Fremstilling av 2-propanol ved sterkt sur prosess. e) Arbeid som medfører eksponering for støv fra harde tresorter.

12 Arvestoffskadelige kjemikalier: 1-4. Definisjoner a) Stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som arvestoffskadelige (mutagene) i mutagenkategori 1 eller 2 i henhold til forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. b) Stoffblandinger som er sammensatt av ett eller flere av stoffene som nevnt i bokstav a, når konsentrasjonen av ett eller flere av stoffene oppfyller de krav til konsentrasjonsgrenser for klassifisering av en stoffblanding som arvestoffskadelig i mutagenkategori 1 eller 2 som er fastsatt i forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

13 31-1. Register Registeret skal inneholde: navn fødselsnummer stilling og arbeidssted hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer tidspunkt og varighet for eksponeringen

14 31-1. Register Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra.

15 31-6 Tilgang til opplysninger i registre Arbeidstaker som er oppført i registeret, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person. Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Registeret skal være tilgjengelig for: verne- og helsepersonale, verneombud medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen

16 31-7 Overføring av register til Dersom virksomhet med register over eksponerte arbeidstakere opphører, skal registeret overføres til.

17 Hensikt med registret Arbeidstaker kan dokumentere opplysninger om eksponering for kjemiske stoffer som kan gi yrkesskade eller sykdom. Helseskader som følge av de forskjellige eksponeringene kan opptre flere år etter at eksponeringen er avsluttet For å kunne dokumentere eventuelle yrkessykdommer eller skader er det avgjørende at opplysninger knyttet til sykehistorie og arbeidsmiljøopplysninger er samlet og at de er tilgjengelige for arbeidstaker, også etter at virksomhet eller bedriftshelsetjenesten er avviklet.

18 Hensikt med registret Registret kan ses som en oppfølging av arbeidsgivers plikt til å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet. Registret og risikovurderingen gir arbeidsgivere og verne og helsepersonalet etc. oversikt over hvilke arbeidstakere som blir eksponert og i hvilket omfang dette skjer og på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å redusere eksponeringen. Registret kan også være underlag for å tilby helseoppfølging til arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende og arveskadelige stoffer eller som arbeider med bly og blyforbindelser.

19 Hvem skal registreres? Når det gjelder arbeidstakere som utsettes for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og de som arbeider med bly har det vist seg at dette har vært utfordrende å tolke hvem som skal registreres. I prinsippet åpner bestemmelsen i 31.1 for en temmelig omfattende risikovurdering. Det er ikke mulig å trekke en absolutt grense mellom hvem som skal inn i registret og hvem som ikke skal inn. Det er behov for en praktisk tilnærming til problemet og det anbefales minimum at arbeidstakere eksponert for følgende forhold bør inn i et register:

20 Hva/hvem skal registreres?- eksempler Alle som jobber med bly og blyforbindelser Målinger i arbeidsatmosfære av registerpliktige stoffer/kjemikalier viser at ansatte eksponeres for verdier som overskrider fastsatte tiltaksverdier/grenseverdier Risikovurdering som viser forhøyet eksponering Eksponering scenario som viser forhøyet eksponering for et registerpliktig stoff Ansatte som jobber med registerpliktige kjemikalier (eks kreftfremkallende kjemikalier) 2-4 timer daglig, mer enn 20 dager i året Arbeidstakere har på grunn av en ulykke, produksjonsbrist, uvanlig arbeidsoperasjoner eller av annen årsak har blitt eksponert for registerpliktige kjemikaler i uvanlig høy grad

21 Hva/hvem skal registreres? Dette betyr ikke at andre arbeidstakere skal utelukkes å registreres. Generelt sett bør dessuten kjemikalier som knyttes til spesifikke og relativt sjeldne kreftformer betinge en lavere terskel (> 1/10 av tiltaksverdi) for å ta eksponerte arbeidstakere inn i registret (eks eksponering for benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter). Det kan i enkelte tilfeller også være aktuelt å ta med randsonepersonell og vedlikeholds personell i registret - altså personell som ikke selv er direkte sysselsatt med oppgaver eller prosesser der det aktuelle kjemikaliet inngår/avgis. I første rekke vil dette være aktuelt der prosessavsug, innkapsling m.v. ikke fult ut forhindrer spredning av de aktuelle kjemikaliene til de nære omgivelser under vanlig drift eller ved vedlikehold.

22 Risikovurderinger Eksponeringsmålinger Krav til generell risikovurdering i henhold til internkontrollforskrift Krav til forskriftspesifikk risikovurdering benyttes som underlag til å utarbeide register Benyttes som underlag til å utarbeide risikovurderinger og til underlag for gjennomføring av helsekontroller Helsekontroll Arbeidsgivers eget register Navn Fødselsnummer Stilling Arbeidssted type eksponering, hvordan eksponeringen foregår konsentrasjon tidspunkt varighet Helseundersøkelse hvis arbeidstakere kan utsettes for farlige kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade Helsekontroll før arbeid med asbest eller asbesteksponering har oppstått Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for biologiske faktorer (3 og 4) Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for ioniserende stråling Helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 3-20 Forskrift om utførelse av arbeid 4-13 Forskrift om utførelse av arbeid 6-11 Forskrift om utførelse av arbeid 15-4 Forskrift om utførelse av arbeid 27-27

23 Eksempel på register Arbeidsgiver skal i henhold til 31.1 føre register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer og de som arbeider med bly. Registret skal inneholde de opplysninger som er oppgitt i rubrikkene i dette skjemaet. Registret skal ajourføres hvis det er endring i eksponeringsforhold og skal være tilgjengelig for verneombud og. Navn på person Fødselsnummer Ansatt Stilling Arbeidssted Type eksponering Hvordan eksponering foregår Eksponeringsgrad (Konsentrasjon, mengde) Tidspunkt Varighet Ole Hansen Sveiser Sveisehall Krom Nikkel TIG sveising på rustfritt stål 2 mg/m 3 0,5 mg/m timer pr uke

24 Utfordringene Mange arbeidsgivere fører ikke register Kvaliteten på de registrerte data er ofte dårlig Usikkerhet rundt tolkning av regelverket Ulik tolkning av regelverket Kun et fåtall registre blir oversendt ved opphøring, avvikling, konkurs, fusjonering og lignende av bedriftene

25 Arbeidsgruppe Arbeidsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i mandat å vurdere ulike problemstillinger knyttet til lovkrav om å føre register over arbeidstakere som blant annet utsettes for visse kjemikalier og hva som skjer med disse og journalopplysninger fra helseundersøkelser i virksomheter som opphører. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidsgruppen besto av representanter fra, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Helse og omsorgsdepartementet (HOD), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Petroleumstilsynet (Ptil)

26 Finland Sverige Danmark Praksis i de andre nordiske landene Hvordan praktiseres kravet til at arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som utsettes for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly? Land Bestemmelse Hva skal registreres Oppbevaringstid Krav om overføring av data Bekjentgjørelse nr. 908 Arbeidsgiveren skal føre en ajourført liste over Opplysninger om den enkelte Ved opphør av virksomhet skal Foranstaltninger til forebyggelse av de ansatte, som vurderes, jf. 14, å kunne ansatte skal oppbevares i 40 år listen sendes det lokale kreftrisiko ved arbeid med stoffer og være eller har vært utsatt for risiko ved arbeid etter, at risikoen er opphørt. arbeidstilsyn. materialer med disse stoffer, materialer eller arbeidsprosesser, med angivelse av påvirkningen Forskrift AFS 2005:17 om Hygieniske grenseverdier og tiltak mot luftforurensning Arbeidsgiveren skal føre et register over arbeidstakere som i arbeidssammenheng eksponeres for stoffer eller produkter som nevnt i 26, og der eksponeringen kan innebære helserisiko. Opplysninger om den enkelte ansatte skal oppbevares i 40 år etter at risikoen er opphørt. Det er ikke regelfestet hva som skjer med registre når de opphører eller går konkurs. Lov om et register over de som i sitt yrke er eksponert for forbindelser og prosesser som kan medføre risiko for kreftsykdom /717 Arbeidsgiveren skal føre en register over stoffer som benyttes og forekommer på arbeidsplassen og som kan medføre risiko for utvikling av kreft, samt over produkter som inneholder slike stoffer og over arbeidstakere som i sitt arbeid eksponeres for stoffer i betydelig høyere grad en personer som i liten grad eksponeres for slike stoffer. Opplysninger registrert skal oppbevares i 80 år fra siste registerføring. Personer som i sitt yrke eksponeres for kreftfremkallende stoffer skal registreres i ASA registrert.

27 Finland Sverige Danmark Praksis i de andre nordiske landene Krav til registrering i de nordiske land som utsettes for bly Land Kommentar Ved arbeid med bly viser det danske regelverk til at nyansatte skal avgi en blodprøve for å konstatere blodets innhold av bly før man settet til arbeidsoppgaver som medfører eksponering for bly. Hvis blodprøven viser et blyinnhold på 40 µg Pb/100 ml blod skal den ansatte motta tilbud om helseundersøkelse. Helseundersøkelse skal gjennomføres av de ansatte en gang i året, såfremt kontrollmålinger viser resultater høyere enn 40 µg Pb/100 ml blod. Prøveresultatene oversendes arbeidsgiver og til virksomhetens sikkerhetsorganisasjon. Arbeidstaker har også tilgang til prøveresultatene. Arbeidsgiver er også pliktig å sende resultatene av blodprøvene med opplysning om arbeidsforhold til det regionale Arbeidstilsyn. Det henvises til forskrift AFS 1992:17 om bly. I henhold til i denne forskriften skal resultater av eksponeringsmålinger gjennomført av arbeidsatmosfære vedrørende bly rapporteres til. Helseundersøkelse skal gjennomføres i henhold til forskrift AFS 2005:6 om helseundersøkelser. Ansatte som har gjennomført helsekontroll skal registreres i henhold til 9 i denne forskrift. I tillegg gjelder 4 også ved registrering: 4 Arbeidsgiver skal uavhengig av risikovurdering i 3 tilbys helseundersøkelse ved arbeid som kan medføre eksponering for bly og kadmium i henhold til i denne forskrift. Bly er definert under kreftfremkallende stoffer og vil komme inn under kravet om registerføring og innsending av eksponeringsskjema til ASA registret.

28 Finland Sverige Danmark Praksis i de andre nordiske landene Krav til registerføring av ulike kategorier kjemikalier: Land Kommentar Kravene til registerføring gjelder kreftfremkallende stoffer kategori 1, 2 og 3, arvestoffskadelige kategori 1 og 2, samt noen få stoffer vurdert av IARC. Kravene til registerføring gjelder kreftfremkallende stoffer kategori 1 og 2, samt arvestoffskadelige stoffer kategori 1 og 2. Ikke oppgitt.

29 Rapport Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Opprettelse av nasjonalt eksponeringsregister Oppbevaring og tilgang til pasientjournaler Oppbevaringstid av pasientjournaler Registrering av opplysninger vedrørende 5-1 i arbeidsmiljøloven Registrering i henhold til 31 i forskrift om utførelse av arbeid Konsesjon

30 Det videre arbeid Oppfølging av samarbeidet med konkursrådet Utredning av begrepet «er eksponert» i kjemikalieforskriften Utarbeidelse av veiledningsmateriell Dialog med BHT Tilsyn og veiledningsaktivitet Opplæring av verneombud, medlemmer i AMU og ledere

31 Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Direktiv 2004/37/EF «This Directive shall apply to activities in which workers are or are likely to be exposed to carcinogens or mutagens as a result of their work». Forslag: Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser.

32 Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Definisjon: Kreftfremkallende kjemikalier og prosesser: Kjemikalier som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende i henhold til forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Definisjon: Arvestoffskadelige kjemikalier: a) Stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som arvestoffskadelige (mutagene) i mutagenkategori 1 eller 2 i henhold til forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Direktiv 2004/37/EF For the purposes of this Directive, (a) carcinogen means: (i) a substance which meets the criteria for classification as a category 1 or 2 carcinogen set out in Annex VI to Directive 67/548/EEC; (b) mutagen means: (i) a substance which meets the criteria for classification as a category 1 or 2 mutagen set out in Annex VI to Directive 67/548/EEC;

33 Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene foreslår derfor å endre 31-1 første ledd, for å bringe omfanget av plikten til å føre register i samsvar med direktiv 2004/37/EF. Forslaget vil medføre at arbeidsgivers plikt til å føre register kun gjelder arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for arvestoffskadelige og kreftfremkallende kjemikalier i kategori 1 og 2 i henhold forskrift av 16. juli 2002 nr om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier eller i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

34 Direktiv 2004/37/EU Directive 2004/37/EC of the European parliament and the counsil of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work Article 2 Definitions For the purposes of this Directive, (a) carcinogen means: (i) a substance which meets the criteria for classification as a category 1 or 2 carcinogen set out in Annex VI to Directive 67/548/EEC; (b) mutagen means: (i) a substance which meets the criteria for classification as a category 1 or 2 mutagen set out in Annex VI to Directive 67/548/EEC;

35 Direktiv 2004/37/EU Article 3 Scope determination and assessment of risk 1) This Directive shall apply to activities in which workers are or are likely to be exposed to carcinogens or mutagens as a result of their work. 2) In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to carcinogens or mutagens, the nature, degree and duration of workers' exposure shall be determined in order to make it possible to assess any risk to the workers' health or safety and to lay down the measures to be taken. Article 12 C) the employer keeps an up-to-date list of the workers engaged in the activities in respect of which the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers' health or safety, indicating, if the information is available, the exposure to which they have been subjected

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 1. Bakgrunn for forslag til endringer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/27/EU av 26. februar 2014 endrer fem arbeidsmiljødirektiv, rådsdirektiv

Detaljer

Eco Archive Eksponeringsregister

Eco Archive Eksponeringsregister Eco Archive Eksponeringsregister Eksponering (Eco Exposure) Virksomheten er pålagt å føre register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier. Innunder

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN

Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE BRANN- OG FEIERVESEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 15.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE MARIT KJELBERGNES, TLF. 95164428 Orkdal kommune v/ rådmannen Postboks 83 7301 ORKANGER Tilsyn - ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)

Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) best.nr. 566 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt 30. april 2001, nr. 443 Sist endret 26. april 2005 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Innlegg på kjemikaliedagene 2013 Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Tone Hegghammer, sjefingeniør 18.11.2013 2 ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø-

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016 «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Oppdatert 18.02.2016 Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel

Detaljer

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 06.06.2013 2 06.06.2013 3 Tabell 1: De ti hyppigst meldte eksponeringsfaktorene foruten støy 06.06.2013 4 Hvorfor eksponeringsregistre? 1. Krav fra myndighetene 2. BHT

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 518 Forskrift Verne- og helsepersonale Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333. Utgitt juni 1994 Direktoratet

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Hensikt og omfang med veiledningen Sektoravtalen Selektiv, målrettet helseovervåking av

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

Kapittel I Innledende bestemmelser

Kapittel I Innledende bestemmelser På www.arbeidstilsynet.no kan ein lese følgjande kommentarar til bedriftshelsetenesteforskrifta. Kapittel I Innledende bestemmelser Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten Kapittel III Godkjenningskrav

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L,

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L, 305#186 1.c2ee49d2-8Cb4 4eb8 9C14-e7265f3bc3fd 1 PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim TEKNISK ETAT VAKTMESTERE OG RENHOLDERE,/ «~- -*. " f L:L.: N??? 27 ( N! y(d!v1ih.:j\

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

POLITIET POLITIDIREKTORATET

POLITIET POLITIDIREKTORATET POLITIET POLITIDIREKTORATET Justis- og beredskapsdepartementet NATIONALpouca DIRECTORATE Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deresreferanse: Vår referanse: Sted, Dato 15/4007 201502618-11 008 05m, 2o_o3_2o15 HØRINGSSVAR

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål. Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune

HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål. Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune Ragnar Kløverød Larvik kommune fra 2000 - d.d. Konsulent Avløpsverk 2000-2007 Daglig

Detaljer

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Ny forskriftsstruktur HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Kort om meg Henrik Fjeldsbø Bor i Høyanger, pendler til Stavanger Har jobbet i prosessindustri på land Har hatt forskjellige forskjellige

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

Vern mot mekaniske vibrasjoner

Vern mot mekaniske vibrasjoner best. nr. 582 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. juli 2005 Vern mot mekaniske vibrasjoner Utgitt juli 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

HMS for feiere. fagforbundet

HMS for feiere. fagforbundet HMS for feiere Innledning HMS for feiere er et verktøy utarbeidet av Fagforbundet, Feiermesternes Landsforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Målet er å ivareta helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer