Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 21. januar 2011

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Des. 17. Lov nr. 77 om endr. i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) Des. 17. Lov nr. 78 om endr. i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) Des. 17. Lov nr. 79 om endr. i pensjonslovgivningen (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) Des. 17. Lov nr. 80 om endr. i folketrygdlova og enkelte andre lover Des. 17. Lov nr. 81 om endr. i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.) Des. 17. Lov nr. 82 om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv Des. 17. Lov nr. 83 om endr. i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv Des. 17. Lov nr. 84 om endr. i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) Des. 17. Lov nr. 85 om endr. i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.) Des. 17. Lov nr. 86 om endr. i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Des. 17. Lov nr. 87 om endr. i politilova m.m Des. 17. Lov nr. 88 om endr. i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) Des. 17. Lov nr. 89 om endr. i fagskoleloven Des. 17. Lov nr. 90 om endr. i studentsamskipnadsloven Des. 17. Lov nr. 91 om endr. i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) Des. 17. Utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (Nr. 1607) Des. 17. Delvis ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m. (Nr. 1608) Des. 17. Delvis iverks. av lov 27. juni 2008 nr. 66 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) (Nr. 1611) Des. 17. Ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 88 om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) (Nr. 1612) Des. 17. Delvis ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) (Nr. 1613) Des. 17. Ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 90 om endringer i studentsamskipnadsloven (Nr. 1662) Des. 17. Ikrafts. av lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) (Nr. 1663) Des. 17. Delvis ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (Nr. 1664) Des. 17. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (Nr. 1665) Des. 17. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov 17. desember 2010 nr. 83 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. (Nr. 1666) Des. 17. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven (Nr. 1667) Des. 17. Delvis ikrafts. av lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.) (Nr. 1668) Des. 17. Iverks. av lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (Nr. 1671)

3 Des. 17. Iverks. av lov 13. august 2010 nr. 51 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70) (Nr. 1672) Kunngjøring av stortingsvedtak 2010 Des. 3. Vedtak om formues- og inntektsskatt mv. til Svalbard for inntektsåret 2011 (Nr. 1641) Des. 3. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2011 (Nr. 1642) Forskrifter 2010 Des. 10. Forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften) (Nr. 1605) Des. 16. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1606) Nov. 15. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (Nr. 1640) Des. 13. Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. (Nr. 1646) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 1648) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011 (Nr. 1650) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011 (Nr. 1653) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011 (Nr. 1654) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 (Nr. 1655) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak 2011 (Nr. 1656) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 1657) Des. 17. Forskrift om norsk farmakopé (Nr. 1658) Des. Des. 17. Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt (Nr. 1660) Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70 (Nr. 1673) Des. 15. Forskrift om minstekrav til sikringsordningar i burettslag (Nr. 1694) Des. 16. Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen (Nr. 1698) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011 (Nr. 1700) Des. 17. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2011 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1702) Des. 17. Forskrift om samordnet behandling mot lakselus vinteren og våren 2011 (Nr. 1703) Des. 17. Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (Nr. 1706) Des. 20. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2011 (Nr. 1710) Des. 20. Forskrift om vilkår for rett til ytelser etter lov om Statens pensjonskasse og etter enkelte andre lover når det foreligger rett til ytelser etter folketrygdloven (Nr. 1711) Sept. 20. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene (Nr. 1739) Des. 17. Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2010 (Nr. 1746) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 1756) Des. 20. Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann (Nr. 1760) Des. 20. Forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn (Nr. 1761) Des. 20. Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift (Nr. 1762) Des. 20. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge (Nr. 1763) Des. 20. Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (Nr. 1764) Endringsforskrifter 2010 Des. 17. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 1609) Des. 17. Endr. i forskrift om at passlovens 6 annet ledd og 6a også skal omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass mv. (Nr. 1610)

4 Des. 9. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard) (Nr. 1643) Des. 9. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (sletting av fingeravtrykk) (Nr. 1644) Des. 10. Endr. i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (Nr. 1645) Des. 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1647) Des. 15. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1649) Des. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 1651) Des. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1652) Des. 17. Endr. i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (Nr. 1659) Des. 17. Endr. i forskrift om ikraftsetting av endringer i burettslagslova mv. (Nr. 1661) Des. 17. Endr. i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel (Nr. 1670) Des. 15. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1691) Des. 15. Endr. i forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (utsatt ikrafttredelse) (Nr. 1692) Des. 15. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1693) Des. 15. Endr. i forskrift om om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 1695) Des. 16. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 1696) Des. 16. Endr. i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter (Nr. 1697) Des. 16. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1699) Des. 17. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 1704) Des. 17. Endr. i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn (Nr. 1705) Des. 17. Endr. i forskrift 7. november 2003 nr om pensjonsordning for sametingsrepresentanter (Nr. 1707) Des. 20. Endr. i forskrift om reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt (Nr. 1708) Des. 20. Endr. i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (Nr. 1709) Des. 20. Endr. i forskrift om arbeid med ioniserende stråling (Nr. 1712) Des. 20. Endr. i forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek (Nr. 1713) Des. 20. Endr. i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (Nr. 1714) Des. 20. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 1715) Des. 20. Endr. i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (Nr. 1716) Des. 20. Endr. i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (Nr. 1717) Des. 20. Endr. i forskrift om forsvarlig likviditetsstyring (Nr. 1718) Des. 20. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) og forskrift om politiets utlendingsinternat (utlendingsinternatforskriften) (Nr. 1719) Des. 21. Endr. i forskrift om arbeid med ioniserende stråling (Nr. 1720) Des. 15. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1740)

5 Des. 15. Endr. i forskrift om målenheter og måling (Nr. 1741) Des. 15. Endr. i forskrift om fiskeravgift (Nr. 1742) Des. 16. Endr. i forskrifter for Høgskolen i Bodø (Nr. 1743) Des. 17. Endr. i forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften) (Nr. 1744) Des. 17. Endr. i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune (Nr. 1745) Des. 17. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 1747) Des. 17. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1748) Des. 17. Endr. i forskrift om førerkort m.m. (Nr. 1749) Des. 20. Endr. i forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) (Nr. 1750) Des. 20. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter (Nr. 1751) Des. 20. Endr. i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy Des. (yrkestransportforskriften) (Nr. 1752) Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1753) Des. 20. Endr. i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (Nr. 1754) Des. 20. Endr. i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (Nr. 1755) Des. 20. Endr. i forskrift om unntak fra anke til Trygderetten (Nr. 1757) Des. 20. Endr. i forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1758) Des. 20. Endr. i midlertidig forskrift om havneavgifter som ledd i en overgangsordning (Nr. 1759) Des. 21. Endr. i forskrift om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning (Nr. 1765) Des. 21. Endr. i forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (Nr. 1766) Des. 21. Endr. i forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2 1) (Nr. 1767) Des. 21. Endr. i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister (Nr. 1768) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1769) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring (Nr. 1770) Des. 21. Endr. i forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 (Nr. 1771) Diverse 2010 Des. 17. Opph. av delegering av myndighet i henhold til kommunalbankloven og lov om statens petroleumsforsikringsfond del II og opph. av forskrift om statens petroleumsforsikringsfond (Nr. 1669) Des. 17. Endr. i reglement for bispemøtet (Nr. 1701) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

6 17. des. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 21. januar 2011 Nr des. Lov nr Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) Prop.18 L ( ), Innst.140 L ( ), Lovvedtak 36 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 13. og 17. desember Fremmet av Arbeidsdepartementet. Kunngjort 17. desember Endringer i følgende lover: 1 Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn. 2 Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere. 3 Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). 4 Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. 5 Lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon). 6 Lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009). I I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn gjøres følgende endringer: 5 nr. 1 skal lyde: Årspensjonen beregnes på grunnlag av antall pensjonsgivende fartsmåneder multiplisert med pensjonssatser som gjelder på uttakstidspunktet for fartstid opptjent som overordnet og/eller underordnet. Satsene på uttakstidspunktet utgjør for overordnet 0,91 prosent av grunnbeløpet, og for underordnet 0,76 prosent av grunnbeløpet når fartstiden er opptjent etter 30. april 1993 og 0,65 prosent av grunnbeløpet når fartstiden er opptjent før 1. mai Inndelingen svarer til gruppene for betaling av arbeidstakeravgift, se 9. Måned som arbeidstakeren oppebærer pensjon for etter denne lov, regnes ikke med. Alderspensjonen regnes ikke for mer enn 360 fartsmåneder i alt. Har arbeidstakeren mer enn 360 fartsmåneder, regnes pensjonen på grunnlag av de måneder som gir størst pensjon. 5 nr. 3 skal lyde: Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut. Ved regulering av pensjoner etter første ledd benyttes de reguleringsfaktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven åttende ledd og åttende ledd. Nåværende nr. 3 og 4 blir nye nr. 4 og nr. 1 tredje ledd skal lyde: Krigsfartstillegget er årlig 0,87 prosent av grunnbeløpet i folketryden per 1. januar 2011 for hver fartsmåned som underordnet og 1,22 prosent av grunnbeløpet per 1. januar 2011 for hver fartsmåned som overordnet. Satsene reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. 5 nr. 3 annet ledd gjelder tilsvarende.

7 17. des. Lov nr nr. 1 første ledd skal lyde: Dersom en alderspensjonist som har opptjent pensjonsgivende fartstid før 1. januar 1967 får en ugradert alderspensjon fra folketrygden som beregnet ved 67 år før levealdersjustering og tillagt eventuelt forsørgingstillegg til alderspensjon etter folketrygdloven 3 24, 3 25 og 3 26 er mindre enn det alderspensjonen fra pensjonstrygden for sjømenn var før fylte 67 år, skal det gis et overgangstillegg fra pensjonstrygden som tilsvarer forskjellen. 29 nr. 1 tredje ledd skal lyde: Dersom pensjonen fra folketrygden øker utover det som skyldes at pensjonen reguleres, reduseres overgangstillegget med det overskytende. II I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere gjøres følgende endringer: 7 nr. 1 skal lyde: Alderspensjon regnes ikke for mer enn 1560 premieuker i alt. Årspensjon for 1560 premieuker skal på uttakstidspunktet utgjøre 1,6 ganger folketrygdens grunnbeløp, forholdsmessig redusert hvis vedkommende har mindre enn 1560 premieuker. 7 nr. 2 skal lyde: Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut. Ved regulering av pensjoner etter første ledd benyttes de reguleringsfaktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven åttende ledd og åttende ledd. Nåværende nr. 2 blir ny nr. 3. III I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer: 11 4 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: Dersom krav om arbeidsavklaringspenger settes fram etter at medlemmet har fylt 62 år, er det et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet hadde en pensjonsgivende inntekt på minst folketrygdens grunnbeløp i året før arbeidsevnen (jf. 11 5) ble nedsatt med minst halvparten eller minst tre ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av de tre siste årene før dette tidspunktet. Vilkåret i tredje ledd skal likevel ikke gjelde dersom medlemmet ikke a) mottar ytelser som gjenlevende ektefelle etter kapittel 17 på nivå med minstepensjon etter 19 8 eller garantipensjon etter 20 9 beregnet med full trygdetid, eller b) har rett til uttak av hel alderspensjon etter kapitlene 19 og nytt andre og tredje ledd skal lyde: Dersom krav om uførepensjon settes fram etter at medlemmet har fylt 62 år, er det et vilkår for rett til uførepensjon at medlemmet hadde en pensjonsgivende inntekt på minst folketrygdens grunnbeløp i året før uføretidspunktet (jf ) eller minst tre ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av de tre siste årene før dette tidspunktet. Dette gjelder likevel ikke dersom uførepensjonen er gitt med virkning fra et tidspunkt før personen fylte 62 år. Vilkåret i andre ledd første punktum skal likevel ikke gjelde dersom medlemmet ikke a) mottar ytelser som gjenlevende ektefelle etter kapittel 17 på nivå med minstepensjon etter 19 8 eller garantipensjon etter 20 9 beregnet med full trygdetid, eller b) har rett til uttak av hel alderspensjon etter kapitlene 19 og tredje og fjerde ledd skal lyde: Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av delingstall, se Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i delingstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i delingstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull. Det fastsettes delingstall for hvert årskull fra og med 1954-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige delingstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles delingstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes delingstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra tredje ledd første punktum skal lyde: Satsene for garantipensjon, se 20 9, reguleres i samsvar med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

8 17. des. Lov nr første ledd tredje punktum skal lyde: Utbetaling av ytelser til å sikre inntekt etter kapitlene 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19 og 20 skal prioriteres foran utbetaling av andre trygdytelser andre ledd første punktum skal lyde: Dersom en krisesituasjon som nevnt i første ledd fører til at Arbeids- og velferdsetaten over et lengre tidsrom ikke ventes å ville kunne behandle alle nye krav om ytelser, skal behandling etter kapitlene 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19 og 20 prioriteres foran krav om andre ytelser fjerde ledd skal lyde: De forvaltningsmessige bestemmelsene i kapitlene 21 og 22 og de finansielle bestemmelsene i kapitlene 23 og 24 kan helt eller delvis settes til side ved Arbeids- og velferdsetatens behandling etter denne paragrafen. IV I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg gjøres følgende endringer: 2 nytt andre ledd skal lyde: Med minste pensjonsnivå meiner ein i lova her minste pensjonsnivå etter folketrygdlova 19 8 tredje til femte leddet for ein person med ugradert pensjon utan avkorting for trygdetid. Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd. 3 nytt tredje ledd skal lyde: Det er eit vilkår for rett til supplerande stønad at stønadstakaren og ein eventuell ektemake over 67 år fullt ut nyttar retten sin til pensjon frå folketrygda eller andre norske eller utanlandske ordningar. 5 første ledd skal lyde: Full supplerande stønad skal svare til a) minste pensjonsnivå med høg sats for einslege stønadstakarar b) 125 prosent av minste pensjonsnivå med høg sats for personar med ektemake under 67 år c) minste pensjonsnivå med ordinær sats for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år. 5 andre ledd første punktum skal lyde: Ytingane etter første leddet bokstavane a til c skal aukast med 20 prosent av minste pensjonsnivå med høg sats per barn under 18 år som personen forsørgjer og bur saman med i eitt hushald. 10 andre ledd skal lyde: Ved endring i minste pensjonsnivå skal supplerande stønad regulerast i tråd med endringa. Frådrag i stønaden etter 6 på grunn av alderspensjon frå folketrygda, samt ytingar som er direkte knytte til grunnbeløpet eller blir regulerte etter tilsvarande reglar som for alderspensjon frå folketrygda, skal regulerast i tråd med endringa i desse ytingane. V I lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) gjøres følgende endringer i avsnitt I om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd: I endringen av 19 6 skal tredje og fjerde ledd lyde: Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av forholdstall, se Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i forholdstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i forholdstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull. Det fastsettes forholdstall for hvert årskull fra og med 1943-kullet til og med 1962-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige forholdstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles forholdstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes forholdstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. I endringen av 19 8 skal første til femte, samt sjuende ledd lyde: Det er et vilkår for rett til minste pensjonsnivå at vedkommende har minst tre års trygdetid, se 3 5. Fullt minste pensjonsnivå ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir minste pensjonsnivå tilsvarende mindre. Satsene for minste pensjonsnivå for ugradert pensjon fastsettes i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner, se åttende ledd. Nivået fastsettes med flere satser som avhenger av sivilstatus og størrelsen på ektefellens inntekt og pensjon. Satsene for minste pensjonsnivå i paragrafen her gjelder uavhengig av når alderspensjon ble innvilget. Lav sats ytes til den som lever sammen med en ektefelle som mottar foreløpig uførepensjon, uførepensjon, alderspensjon eller avtalefestet pensjon som nevnt i 3 19 sjette ledd.

9 17. des. Lov nr Ordinær sats ytes til den som lever sammen med ektefelle som ikke mottar ytelser som nevnt i tredje ledd og har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. Det ytes også ordinær sats til den som i 12 av de siste 18 månedene har vært samboer med person a) som mottar ytelser som nevnt i tredje ledd, pensjon eller overgangsstønad etter kapitlene 16 og 17, eller b) som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. Høy sats ytes til personer som ikke omfattes av tredje eller fjerde ledd. En flyktning ( 1 7) som er medlem i trygden har rett til et pensjonsnivå som nevnt i andre til sjette ledd uten hensyn til bestemmelsen i første ledd om trygdetid tredje ledd første punktum skal lyde: Satsene for minste pensjonsnivå, se 19 8, reguleres i samsvar med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret. VI I lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009) gjøres følgende endringer: I avsnitt III om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende endringer: I endringen av 23 første ledd skal første punktum lyde: Fratrer et medlem sin stilling med minst tre års tjenestetid, men uten rett til straks å få pensjon etter denne lov eller lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, har han rett til oppsatt alderspensjon fra den aldersgrense som gjelder for stillingen, dog tidligst fra hans fylte 65 år. I endringen av 24 skal andre ledd lyde: Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. folketrygdloven 19 6 og I endringen av 42 skal femte ledd lyde: Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag etter første til fjerde ledd benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven åttende ledd. I avsnitt V om endringer i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endring: 8 a andre ledd skal lyde: Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. folketrygdloven 19 6 og I avsnitt VIII om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endringer: 10 a andre ledd skal lyde: Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet for årskull fra og med 1943-kullet, jf. folketrygdloven 19 6 og I endringen av 39 skal femte ledd lyde: Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag etter første til fjerde ledd benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven åttende ledd. VII Avsnitt I, II og IV trer i kraft 1. januar Avsnitt III, V og VI trer i kraft straks. Endringene i avsnitt IV i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg 5 trer likevel i kraft fra 1. mai des. Lov nr Lov om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) Prop.19 L ( ), Innst.146 L ( ), Lovvedtak 31 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 13. og 17. desember Fremmet av Arbeidsdepartementet. Kunngjort 17. desember 2010.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer