Referat Folkehelsekoordinatormøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Folkehelsekoordinatormøte"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Folkehelsekoordinatormøte DATO 17. oktober 2011 Kl STED Store Breivann, Fylkeshuset REFERENT Lene Sjølie MØTELEDER Anne Karin Andersen Navn Kommune TILSTEDE IKKE Heidi Herum Mette Halvorsen Kari Vogsland Torunn Hovde Kaasa Tone Isaksen Baumeler Ellen Margrethe Garn Bamble kommune Bamble kommune Drangedal kommune Hjartdal Kragerø kommune Nissedal kommune Ingrid Marie Kaste Guri Resell Asbjørn Storrusten Linda Pettersen Anne H. Mostøl Notodden kommune Porsgrunn kommune Seljord kommune Siljan kommune Vinje kommune (til 14.40) (fra 10.15) (til 13.45) Anne Karin Andersen Telemark fylkeskommune Jorunn B. Westhrin Telemark fylkeskommune (til 13.30) Lene Sjølie Telemark fylkeskommune Dessuten møtte: Torny Moripen Folkehelsekontakt, Fyresdal kommune Vegard Høgli Kommuneoverlege, Skien kommune Walborg Krosshaug Telemark fylkeskommune Roger Jensen Fylkesmannen Karoline Sundal Student (Vinje) AGDENDA Hvordan og hva ønsker dere av bistand fra regionalt nivå? Hvor skal vi sette fokus i forhold til det kommende arbeidet? 1. Status for folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på planforankring 2. Ny folkehelselov fra Helseoversiktene, kommunehelseprofiler 4. Partnerskap med kommunene Nye nettsider 6. Aktiviteter høsten 2011/vinter Eventuelt

2 Vi startet møtet med en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Nye ble ønsket velkommen. SAK 1. TEKST Status for folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på planforankring Vi hadde en gjennomgang med status fra hver kommune med spesiell vekt på folkehelseperspektivet i kommunenes planprosesser og koordinatorenes engasjement/deltakelse i planarbeidet/ prosessene. Kort oppsummering vedr. planprosesser og helseoversikter: Vinje Anne Anne har hatt møte med ledelsen. Folkehelse skal i den videre planprosess tas inn i alle planer ledelsen innstilt på dette i alle sektorer (lages ikke egen plan for folkehelse). Arbeid med helseoversikter er kommunelegens ansvarsomr. han er tilbake 1. jan.! Bamble Heidi Folkehelsemelding vedtatt før sommeren Denne ligger til grunn for folkehelsearbeidet. Vil utarbeide 4 årig handlingsplan for folkehelsearbeidet med årlige tiltaksplaner. Heidi har god støtte hos kommunalsjef og sin leder. Ønsker bistand fra fylkesnivå i arbeid med helseoversikter. Notodden Ingrid Marie Ingrid Marie er ikke med i noen gruppe vedr. kommunens planprosess. Må jobbe for å finne en inngang til planarbeidet/ledelse. Siljan Linda Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse på om folkehelse skal ha egen plan eller om folkehelse skal tas inn i øvrige planer. Seljord Asbjørn Har foreløpig ikke startet opp arbeidet med nye planer. Drangedal Kari Rådmann og ledelse er utfordret på å få inn folkehelse i budsjett og planprosess. Kragerø Tone Ble i 2009 vedtatt at folkehelse skulle tas inn i alle planer. Porsgrunn Guri Folkehelsemelding med overordnete strategier vedtatt Skal lage årlige tiltaksplaner. I 2011 jobbes bl.a. med implementering i plansystemet. Guri drar nytte av nært samarbeid med Miljørettet helsevern Grenland. Hjartdal Torunn En folkehelsemelding er under arbeid (1. mars 2012). Denne tar for seg utfordringene neste steg er tiltakene. Det er ikke planlagt å lage en egen folkehelseplan folkehelse skal tas inn i øvrige planer. Referat

3 Fyresdal Torny Skal ikke lages egen folkehelseplan folkehelse tas inn i øvrige planer. Torny er folkehelsekontakt (fra oktober), vil delta i nettverket, men har ikke avsatt ressurs til sektorovergripende folkehelsearbeid. Skien Vegard Arbeid med kommunal planstrategi er i gang. Ønskelig at folkehelseperspektivet tydelig tas inn i alle planer og planstrategi. Vegard er nyansatt kommuneoverlege i Skien (fra sept.). Ca 1/3 av stillingen vil ha fokus på sektorovergripende folkehelsearbeid. Skien mangler folkehelsekoordinator. Har hatt møte med rådmann/ledergruppe. Skal opprettes en tverrsektoriell innspillsgruppe for å løfte folkehelsearbeidet. Innspill fra Anne Karin: Prioritert satsing vil fortsatt være planforankring (Helse i Plan) herunder fagkunnskap innen folkehelse i det sektorovergripende folkehelsearbeidet! Folkehelsearbeidet må være synlig hvordan fremkommer det på kommunens webside? Sjekk om kart med oversikt over lokale stinett er lett tilgjengelig på kommunens nettsider! Hvis det mangler prøv å gjøre noe med det! Med ny folkehelselov er rådmannen kommunens nye folkehelsesjef. Kommunelege og folkehelsekoordinatoren er viktige utøvere av folkehelsearbeidet i kommunen, særlig helseoversikter (gjelder også helsesøster). Viktig å ha et tverrfaglig folkehelseråd/utvalg/gruppe i ryggen, identifiser gode samarbeidspartnere eks. miljørettet helsevern, ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, frivillige organisasjoner, lokalt NAV kontor, friskliv, samhandlingskoord. Fra fylkeskommunen v/ Anne Karin Presentasjon Status Medio okt 2011 (se vedlegg). 2. Ny folkehelselov fra 2012 et nytt fundament for å styrke et systematisk folkehelsearbeid i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid. Fylkesvise kompetansesamlinger om nytt lovverk vil bli arrangert i regi av FM Anne Karin gjennomgikk presentasjonen Hva vil ny folkehelselov bety for kommunene? fra John H. Jacobsen, KS. (se vedlegg) 3. Helseoversiktene, kommunehelseprofiler. Forskrift og veileder Folkehelseinstituttet vil levere helsestatistikk til kommunene jfr Friskvikmodellen. Fra Fylkeskommunen er det ønskelig å levere disse dataene sammen med annen statistikk for Telemark via Telemarksbarometeret. Referat

4 Innspill fra Roger: Folkehelseinstituttet har hovedfokus på det medisinske i sine statistikker. Lokalt vil det imidlertid være mye kunnskap og det finnes en rekke andre positive faktorer som er viktige for folks helse, men som kanskje ikke er så godt dokumentert. Tenk over hva som betyr noe i din kommune og begynn arbeidet nå med å lage en oversikt over slike faktorer. 4. Partnerskap med kommunene 2012 (brev sendes ut i disse dager). Innholdet i partnerskapet, tverrfaglig samarbeid i kommunene, samarbeid med NAV, eldreråd, frivillig sektor, skoler, barnehager m.fl. Gjennomgang av brevet v/ Anne Karin (se vedlegg). 5. Nye nettsider for Folkehelseprogrammet dette har vi gjort så langt. Lene presenterte Folkehelseprogrammets nye nettsider. Ikke klare for lansering enda, men vi er godt i gang med arbeidet og ønsker at dere prøver å bruke dem og gir tilbakemelding på innhold, brukervennlighet osv. Ønskelig at kommunene skriver korte artikler fra arrangement i egen kommune som vi kan publisere og bruke i nyhetsbrev. Husk bilder! Innspill på møtet: Ha med historikk for folkehelsearbeidet i Telemark Eksempelformuleringer under Helse i Plan Link til kommunene går direkte til folkehelsesider Lene sender ut egen e post med link til de nye nettsidene. Nettadresse etter lansering blir som før: Husk også å gjøre folkehelsearbeidet synlig på egne nettsider i kommunene! Temaet må løftes fram være synlig for å være interressant. 6. Aktiviteter høsten 2011/vinter2012 se aktivitetsliste 2.nov Nissedal inspirasjonskurs ernæring for SFO 3. nov Folkehelsekonferansen 2011, Fritidsparken Nærfriluftsliv 9. nov Uten grenser der alt er mulig. Aktivitetsdag for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Skien Fritidspark, arr: TiK, NAV, HABU nov Nordisk konferanse om Vold og Behandling, Oslo. Arr: Alternativ til Vold 10.nov Inspirasjonskveld Fiskesprell, Dalen 11. nov Fiskesprell, pilot Kattekleiv, Notodden 11. nov Frafall i skolen og psykisk helse, Oslo nov Anleggskonferanse for idrettens organisasjonsledd, kommuner og politikere i Telemark, Langesund, arr. Telemark idrettskrets og TFK nov Frisklivskonferanse, Vinje, arr. FM 15.nov Inspirasjonskveld Fiskesprell, Rjukan Referat

5 17. nov Livsglede og verdighet helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre. Ibsenhuset, arr. Livsglede for eldre, Notodden vgs 23. nov Møte med Drangedal kommune 24. nov Forskningsprosjekt, HEFRES 24. nov Inspirasjonskveld Fiskesprell, Porsgrunn nov Fellesmøte koordinatorer og det regionale partnerskapet, Seljord 6. des Læringsmiljøets betydning i arbeidet mot mobbing, Ibsenhuset, arr: FM Gi beskjed om lokale arrangement slik at vi får det inn på aktivitetslista! 7. Eventuelt div info Materiell utdelt på møtet Lov om folkehelsearbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Folkehelse og kommuneplanlegging moment og tipsliste Status medio okt 2011 v/ Anne Karin Hva vil ny folkehelselov bety for kommunen? av John H. Jacobsen Brev til kommunene av Folkehelsearbeid 2012 invitasjon til partnerskap/samarbeid Deltaker regionalt partnerskap oversikt På farta til skolen orientering /statusrapport fra Michel pr Aktivitetsliste Innleverte bidrag fra workshop i mars kommunene må fange opp lokale innspill Si ifra til Lene hvis det er noe dere ønsker kopi av. Vi har for øvrig bestilt heftene Motiverende intervju og Overskudd og trivsel for ALLE til dere. Disse utdeles på neste møte. Innspill til fellesmøtet nov: NAV gode samarbeidsrelasjoner lokalt hvordan gå frem? Trygge lokalsamfunn/sunne kommuner Neste samling: nov Fellesmøte med det regionale partnerskapet, Seljord Vedlegg: 1. Status medio okt 2011 presentasjon v/ Anne Karin 2. Hva vil ny folkehelselov bety for kommunen? presentasjon v/ John H. Jacobsen, KS 3. Folkehelsearbeid 2012 invitasjon til partnerskap/samarbeid brev til kommunene av Referat

Referat. TELEMARK Administrasjonen DATO STED. Seljord Hotell. Navn TILSTEDE IKKEI X X X X. Pål Augestad Jon Atle HIT. Holmberg AIR STHF NHO LO NAV

Referat. TELEMARK Administrasjonen DATO STED. Seljord Hotell. Navn TILSTEDE IKKEI X X X X. Pål Augestad Jon Atle HIT. Holmberg AIR STHF NHO LO NAV TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Felles møte for regionalt partnerskap og ne/folkehelsekoordinatorer DATO STED REFERENT 29-30-november 2011 Seljord Hotell R.Jensen/J.B.Westhrin Navn REGIONALT

Detaljer

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg

Detaljer

DATO STED. TELEMARK Administrasjonen E-POST. NAVN Arne Malme X X X X X X X X X. (gikk tidlig) TFK. - Adm TFK X X X. Politikk TFK. - Politikk.

DATO STED. TELEMARK Administrasjonen E-POST. NAVN Arne Malme X X X X X X X X X. (gikk tidlig) TFK. - Adm TFK X X X. Politikk TFK. - Politikk. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Møtereferat Partnerskap for folkehelse DATO STED REFERENT 18.august 2011 Gamle Fylkeshuset Anne Karin Andersen Kl. 11.30-15.00 NAVN Arne Malme Roger Jensen Christian

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Frivillighetsplan 2014-2017

Frivillighetsplan 2014-2017 Frivillighetsplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 MANDAT 3 1.2 HVORFOR FRIVILLIGHETSPLAN 4 2 FRIVILLIGHETENS ROLLE I BAMBLE 5 2.1 FOLKEHELSE 5 2.2 ATTRAKTIVITET, MUSIKK OG FESTIVALER 6

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer