Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg Eli Ducros Sondre Fjelldalen Roger Jensen Arne Malme Svein Kostveit Hallfrid P. Waage Fred Rune Rahm Nikolai Boye Irene Bordier Haukedal Christian Høy Jørund Ruud Gry Anette Rekanes Amundsen Karin S. Mathisen Mette Fjulsrud Turid Kristoffersen Anne Karin Andersen Jorunn B. Westhrin Lene Sjølie Organisasjon/Kommune TILSTEDE HIT Telemark Turistforeningg (fra 10.10) Telemark Røde Kors Telemark Idrettskrets (til 13.45) Fylkesmannen Fylkesmannen Meldt forfall AIR Meldt forfall STHF Kompetansesenter rus (fra 12.30) NHO Meldt forfall LO Meldt forfall NAV (fra 9.55) TFK politiker TFK politiker TFK politiker (fra 10.05) Telemark fylkeskommune (til 11.30) Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune IKKE (syk) (syk) (syk) I tilleggg deltok Telemark Bedriftsidrettskrets v/ Tore Isefjær, daglig leder, og Kjetil Olsen, seniorveileder, fra til ca AGDENDA Møteagenda Innspill samhandling - Telemark Bedriftsidrettkrets v/kjetil Olsen - orientering og dialog Aktiv Bedrift Samhandlingsreformen Nye roller og oppgaverr for alle fra 2012 orienteringer og dialog - Status for arbeidet i Folkehelseprogrammet - Helseoversikter Folkehelseprofil for Telemark - Planstrategiarbeidet regionalt og kommunalt G:\Referater-Møteinnkallinger\2012\Partnerskap\14. mars\referat partnerskapsmøte 14 mars.docx

2 Partnerskapets rolle i det regionale folkehelsearbeidet - Hvordan vil partnerskapet konkret engasjere seg dette året? - Aktiv Senior etter Status fra de ulike partnere bl.a. FM vedr. rolle og oppgaver brev fra HDI Treningskontakt-tiltaket KoRus orientering om nytt folkehelseteam mv. Turistforeningen Skolecamp mm Idrettskretsen Frafall fra idretten åringene Helseforetaket Oppdragsdokumentet 2012 og forebyggende arbeid Folkehelsekonferansen november på Ibsen konferansesenter, BK - Innspill til tema Møteplan 2012 Mette Fjulsrud, fylkesrådmann, Telemark Fylkeskommune ønsket velkommen Presentasjonsrunde og spesielt velkommen til ny fylkestannlege Turid Kristoffersen. Tannhelsetjenesten har konkrete oppgaver innen det forebyggende og helsefremmende arbeidet og vil delta i partnerskapsmøtene som en av fylkeskommunens representanter. Innspill samhandling - Aktiv Bedrift Telemark Bedriftsidrettskrets v/ Kjetil Olsen Bedriftsidrettskretsen har tidligere dette året hatt et møte med TFK folkehelse og fagopplæring vedr konseptet Aktiv Lærling som de ønsker å få i gang en pilot på. De er også svært interessert i få nærmere samarbeid med arbeidsgivere vedr Aktiv Bedrift. Bedriftsidretten var derfor invitert til partnerskapsmøte for å orientere. Kjetil Olsen presenterte konseptene Aktiv Bedrift og Aktiv Lærling. Om Aktiv Bedrift: Gjennom kartlegginger i virksomheten har de ansatte direkte innflytelse på aktivitetene som tilbys. Aktivitetsløsningene skreddersys slik at de ansatte får tilbud om noe de selv har etterspurt og er motivert for å delta i. Sentralt i Aktiv Bedrift er en egen nettside som opprettes for virksomheten. Her deles ansatte inn i lag, registrerer sin aktivitet og konkurrerer om å være mest aktiv. Bedriftsidrettens veiledere følger opp, kommer på besøk og gir råd gjennom hele prosessen. Målgruppen er først og fremst de som ikke er så aktive fra før. Alle arbeidsplasser kan nyttiggjøre seg av Aktiv Bedrift i større eller mindre grad - uavhengig av størrelse, bransje eller geografisk tilhørighet. Aktiv Bedrift-konseptet består av fire faser, ledet av våre veiledere: 1 Kartlegging 2 Handlingsplan 3 Tiltak 4 Evaluering Les mer på 2

3 Konseptet Aktiv Lærling bygger på de samme prinsippene som Aktiv Bedrift. Mange som i dag skal ut i yrkeslivet er i relativt dårlig form sammenlignet med tidligere. Gjennom Aktiv Lærling ønsker man å nå ut til elever i yrkesfaglig opplæring. For og lykkes er det vesentlig at rektor og lærere stiller seg positivt bak prosjektet. Det skal fokuseres på enkle aktiviteter/lav terskel slik at alle kan delta. Konkurranser med mål som er oppnåelig for alle uansett bakgrunn. Aktiv lærling er et tilbud til fylkeskommunen v/ skolene. Tilbudet er til vurdering hos opplæringsteamet. Et viktig aspekt ved Aktiv Bedrift og Aktiv Lærling er at det skapes felles treffpunkter/sosiale arenaer utenfor jobb/skolen. Deltakerne treffer kollegaer i en sosial arena som innebærer fysisk aktivitet. Konklusjon: I folkehelsearbeidet trengs mange forskjellige tilbud og mange arenaer og arbeidsplassen er en viktig arena i det helsefremmende arbeidet med fokus på livsstil. Partnerskapet stiller seg positive til initiativet til samhandling om Aktiv Bedrift og oppfordrer den enkelte partner/bedrift til å ta kontakt med Bedriftsidrettskretsen. Der det finnes lokale bedriftsidrettslag er disse viktige medspillere, sammen arbeidsmiljøutvalg og personal. Bedriftsidrettskretsen kommer gjerne ut til bedrifter for en uforpliktende presentasjon og dialog. Kontakt: Sven Håkon Kulbeck Markeds- og organisasjonskonsulent BEDRIFTSIDRETTEN i Vestfold og Telemark Fridtjof Nansens gate 19c, 3722 Skien T: Sykle til jobben: E: Org.nr.: Samhandlingsreformen Nye roller og oppgaver fra Fylkeskommunens ressurser og hovedfokusområder for folkehelsearbeidet Nasjonale mål, prioriteringer og forventninger for Folkehelseprofiler og planstrategier. v/anne Karin Andersen, TFK orientert. Se vedlagte presentasjon. Konklusjon: Folkehelsearbeidet kan oppleves både utydelig og vanskelig å forstå. I et forsøk på å synliggjøre og konkretisere arbeidet, uttrykte partnerskapet ønske om et forpliktende samarbeid med en eller to kommuner. Grunnlaget må være kommunens folkehelseutfordringer og behovet for økt fokus på tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og folkehelseloven både i plan- og tiltak, samt god tilrettelegging for samarbeid med frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen har avsatte midler som kan benyttes i slike avtaler. Det kan i en slik prosess også være aktuelt å se på en mer helhetlig virkemiddelbruk fra fylkeskommunens side og mulig også midler fra andre i partnerskapet. 3

4 Partnerskapets rolle i det regionale folkehelsearbeidet og merverdien Anne Karin innledet på bakgrunn av notat utsendt med innkallingen. Hensikten med notatet var å få diskusjon om hvordan de ulike partnere selv opplever at partnerskapet fungere og om det har den merverdien det bør ha. Resultatene av partnerskapet må oppleves som en merverdi i forhold til de samfunnsoppdragene de ulike organisasjonene har, og slik sett utgjøre en forskjell for Telemark. Partnerskapet ble inngått 31. mars 2011 som en intensjonsavtale og utgår i Konkretiseringen slik det opprinnelige var tenkt med en handlingsplan har vært i prosess men ikke endt opp med noe resultat. Prioriteringen av partnerskap har vært svært så forskjellig fra partnerne, fra de som ikke gir beskjed om at de ikke kommer til de som alltid følger opp. Dette har selvfølgelig konsekvenser for på hvilken måte partnerskapet som helhet fungerer og hvilke mulighet både den enkelte partner som legger inn ekstra innsats har for å ta ut en merverdi og om partnerskapet som helhet kan lykkes og spille hverandre gode. Alt samarbeid koster ekstra innsats, men målet er at det i ettertid viser seg å være en klok investering. Partnerskap er en bærebjelke i folkehelsearbeidet og fylkeskommunen vurderer som i forrige partnerskapsperiode, en evaluering i løpet av året som vurderingsgrunnlag for videre organisering av folkehelsearbeidet, men i dette møtet var fokuset på hva gjør vi i 2012 og skal partnerskapet spille noen rolle i det pågående planstrategiarbeidet? Debatten under dette punkt er prøvd oppsummert slik: Partnerskapet ønsker å være aktive i forhold til kommunesatsingen med fokus på oppvekst og tidlig innsats (eventuell avtale med en kommune eller to (se konklusjon forrige sak) ekspertrollen når det gjelder folkehelseutfordringene i Telemark folkehelseprofilene og vil gjerne bidra i planstrategiarbeidet i kommunene også når det gjelder uttalelser vil være referansegruppe i prosjektet som KoRus initierer Demografiutviklingene og Aktiv senior-satsing i Telemark Anne Karin innledet på bakgrunn av notat utsendt med innkallingen De siste årene har fylkeskommunen hatt satsingen/prosjekt Aktiv Senior Telemark nå med 25% engasjementstilling. I tillegg har det blitt gitt økonomisk støtte til Røde Kors for å gjennomføre tiltak i forhold til målgruppa. Prosjektleder slutter 30/6 d.å. og TFK stiller spørsmål om eldre-satsing er noe fylkeskommunen fortsatt bør engasjere seg i, eller om ressursbruken heller bør vris mot andre områder. Hensikten med notatet er å få partnerskapets vurdering av en eventuell videre satsing, ambisjonsnivå og ansvar. Konklusjon: Partnerskapet ber om at TFK fortsetter å være pådriver for gode tiltak slik at kommunene tilrettelegger for økt deltakelse av seniorgruppa i samfunnet. I folkehelsearbeidet er hele befolkningen målgruppe. Et viktig perspektiv mistes dersom seniorgruppa utgår, bl.a. sammenhengen mellom oppvekst og generasjonsperspektivet. 4

5 Status fra partnere KoRus v/ Fred Rune Rahm KoRus har våren 2012 etablert et eget folkehelseteam og ønsker å sette i gang et 3-årig utviklingsprosjekt for lokalt folkehelsearbeid med Telemark som pilot. Prosjektet relateres til russektoren, men metoden vil være interessant for alle sektorer. Det er ønskelig å danne et folkepanel og dialogkonferanser skal benyttes som metode. Partnerskapet er tenkt som referansegruppe og vil bli bedt om å bidra til å finne deltakere til folkepanelet. Aktuelle fokusområder er: 1) Utjamning av sosiale forskjeller 2) Familie og generasjonsperspektivet Søknad om økonomisk støtte er sendt Helsedirektoratet. KoRus vil gi nærmere informasjon om prosjektet på lunsj-til-lunsj møtet i juni. Dette blir tatt opp igjen når KoRus får svar på sin søknad fra HDIR. Turistforeningen v/jon Atle Holmberg Har i samarbeid med Tekna utviklet prosjektet skolecamp. Målsettingen for prosjektet er å etablere en læringsarena (skolecamp), som vil stimulere interessen, nysgjerrigheten og forståelsen av realfagene, samt synliggjøre deres relevans gjennom spennende, lærerike og varierte friluftsaktiviteter. Hovedmålgruppa for prosjektet er klassetrinn. Prosjektet startet i Rogaland og skal nå etableres på Svanstul. Representanter fra ulike fagområder i TFK vil også være tilstede på et fellesarrangement på Svanstul der dette blir presentert. Av hensyn til tid ble det ikke statuspresentasjoner fra alle partnerne i dette møtet. Folkehelsekonferansen nov Folkehelseprogrammets årlige folkehelsekonferanse blir i år arrangert torsdag 1. november i Ibsen konferansesenter, Borgestadklinikken. Forslag fra kommunene er at det i år settes fokus på psykisk helse. Dette støttet partnerskapet og det å se det i sammenheng med det rusforebyggende arbeid (også er forebyggende for psykiatri og kriminalitet) vil kunne være en fin kobling. Det er ønskelig å få Arne Holte, avd.dir. i Folkehelseinstituttet som hovedinnleder. Neste møte i partnerskapet: lunsj-til-lunsj-møte juni, Notodden. Det var enighet om at partnerskapet deltar på det allerede planlagte møtet i folkehelsenettverket juni. Her deltar de fleste av kommunene v/ folkehelsekoordinator/-kontakt. Brattrein er bestilt. Vi besøker Tinnemyra nærmiljøanlegg kl. 17. Utdelt materiell: Samlehefte folkehelseprofiler for kommunene i Telemark, inkl. testversjon av fylkesprofil for Telemark Rusfag 2/11 - Rus og folkehelse 5

6 Telemark fylkeskommune: Folkehelsearbeidet 2012 presentasjon av Anne Karin Andersen Tilbudshefte 2012 helsefremmende barnehager og skoler Invitasjon til heldagsseminar 25. april om Fredericiamodellen kost-nytte-effekt, Bø, arr: Folkehelseprogrammet. Invitasjon til kurs om Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank 5. juni, Kongsberg, arr: BTV-samarbeidet og Folkehelseinstituttet Oversikt over partnerskapet med kontaktinformasjon (ble også sendt ut på forhånd gi tilbakemelding om evt. endringer) Røde Kors Årsrapport 2011 Telemark Turistforening Kjentfolk fra fjord til fjell Vedlegg: Folkehelsearbeidet 2012 presentasjon av Anne Karin Andersen, TFK 6

7 Regionalt partnerskap Skagerak Arena, VIP-losje, 3. etasje 14. mars 2012, kl

8 Møteagenda Innspill samhandling - Telemark Bedriftsidrett v/kjetil Olsen - 1/2 time orientering og dialog Aktiv Bedrift Samhandlingsreformen Nye roller og oppgaver for alle fra 2012 orienteringer og dialog - Status for arbeidet i Folkehelseprogrammet - Helseoversikter Folkehelseprofil for Telemark (se vedlegg) - Planstrategiarbeidet regionalt og kommunalt Partnerskapets rolle i det regionale folkehelsearbeidet (se vedlagte notat) - Hvordan vil partnerskapet konkret engasjere seg dette året? - Aktiv Senior etter 1.7. (se vedlagte notat) - Status fra de ulike partnere bl.a. FM vedr. rolle og oppgaver brev fra HDI Treningskontakt-tiltaket KoRus orientering om nytt folkehelseteam mv. Turistforeningen Skolecamp mm Idrettskretsen Frafall fra idretten åringene Helseforetaket Oppdragsdokumentet 2012 og forebyggende arbeid Folkehelsekonferansen november på Ibsen konferansesenter, BK - Innspill til tema Møteplan - ( juni har folkehelsenettverket lunsj til lunsj møte på Notodden. Vi skal bl.a. besøke Tinnemyra nærmiljøanlegg)

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer