Referat. TELEMARK Administrasjonen DATO STED. Seljord Hotell. Navn TILSTEDE IKKEI X X X X. Pål Augestad Jon Atle HIT. Holmberg AIR STHF NHO LO NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. TELEMARK Administrasjonen DATO STED. Seljord Hotell. Navn TILSTEDE IKKEI X X X X. Pål Augestad Jon Atle HIT. Holmberg AIR STHF NHO LO NAV"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Felles møte for regionalt partnerskap og ne/folkehelsekoordinatorer DATO STED REFERENT november 2011 Seljord Hotell R.Jensen/J.B.Westhrin Navn REGIONALT Pål Augestad Jon Atle Holmberg Anita Haugo Fredly Roger Jensen Svein Kostveit Hallfrid P. Waage Fred Rune Rahm Nikolai Boye Irene B.Haukedal Christian Høy Karin S. Mathisen Organisasjon/Kommune HIT Telemark Turistforening Telemark Røde Kors Fylkesmannen AIR STHF Kompetansesenter rus NHO LO NAV TFK politiker TILSTEDE (bare( 29.11) (bare( 29.11) (bare( 30.11) IKKEI KOMMUNENE Heidi Herum Mette Halvorsen Kari Vogsland Tone Isaksen Baumeler Ellen Margrethe Garn Ingrid Marie Kaste Guri Resell Asbjørn Storrusten Linda Pettersen Torunn Hovde Kaasaa Anne Haukom Mosdøl Bamble Bamble Drangedal Kragerø Nissedal Notodden Porsgrunn Seljord e Siljan Hjartdal Vinje Skien Bø Fyresdal Kviteseid Nome Tokke Tinn Sauherad Anne Karin Andersen Jorunn B. Westhrin Walborg Krosshaug G:\Referater-Møteinnkallinger\2011\Partnerskap\Referat nov Seljord-Fellesmøte.docx

2 AGDENDA Dialog mellom regionalt nivå og ne er det viktigste på våre fellesmøter. Felles overordnet målsetting ligger i partnerskapsavtalen, men hvordan komme fram til felles konkret handling? En eller flere fellestiltak? Er det mulig og er det hensiktsmessig for folkehelse å bruke den infrastruktur som er bygd opp av samhandlingskoordinatorene - altså via regionnivå? Hvordan kan ne benytte kompetansen som ligger i det regionale partnerskapet? Hva mener ne at det er viktig at det regionale fokuserer på? Ankomst Seljord Hotell: kl lunsj Møtestart kl Innledning v/tfk og en av partnerne Hvordan samhandle for å utgjøre en forskjell? AKTIVITETSKONTAKTER - Presentasjon og dialog Forslag til et fellesprosjekt fra HIT, Institutt for idrett og friluftsliv, Tone Reiten - Opplæring/kursing av aktivitetspartnere inne /ute Kaffe og frukt Dialogen fortsetter. Konklusjon Avgang Seljord Hotell til Granvin Sterke-Nils-Senteret. Omvisning i trenings- og aktivitetssenteret Middag i historiske omgivelser Onsdag Kl Avreise med bil Seljord Hotell Vi besøker Seljords store turistattraksjon: Sjøormtårnet Kl. 10. Møtestart og kaffe Fokus: Folkehelsearbeidet 2012 Ny lov og videre satsing Hva tar vi med oss fra dialogen i går? Status for folkehelsearbeidet både fra regionalt og kommunalt nivå Samarbeid/partnerskap 2012 Nytt lovverk, helseoversikter og planstrategiarbeid Konferanser 11. og 12.jan. og 20.januar (utsettes) Medvirkning/samarbeid på kommunalt nivå: Kommunelege, samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern, friskliv, eldreråd, ungdomsråd, rådet for funksjonshemma, lokalt NAV, frivillig sektor, SLT, psykiatrikoordinator mv Telemarksmodellen - Helsefremmende barnehager og skoler en hensiktsmessig arbeidsmåte for TFK Kl Lunsj og avreise 2

3 Anne Karin Andersen (AKA) ønsket velkommen og ledet samlingen. Lovkravet om å ha oversikt over lokale forhold blei tatt opp. Helsedirektoratet/ Folkehelseinstituttet tilbyr vise grunnlagstall fra Utfordring for ne å kunne tolke statistikk og oversikter. Fylkesn inviterer nettverket til nytt møte om dette tema. AKA formidlet hovedpunkter i foreløpig rundskriv IS-1/2012 fra Helsedirektoratet. Kopi til alle. Jorunn Borge Westhrin (JBW): Telemarksmodellen for Helsefremmende barnehager og skoler (HEFRES-Telemark). JBW informerte om hovedsatsinger og erfaringer i HEFRES-Telemark. Suksessfaktorer i dette blei framhevet spesielt med tanke på eventuell gyldighet også for strategier for fylkespartnerskapet. Sondre Fjelldalen, Telemark idrettskrets: - erfaringer med Aktiv 365 i barneskolen/skien er at dette fungerer kanskje bedre på det nivået enn i mange ungdomsskoler. Aktiv 365 endrer seg til å legge mer vekt på lavterskelaktivitet og mindre på særidretter. Jon Atle Holmberg, Telemark Turistforening; - om Svanstulprosjektet for uteundervisning m.m. som kan bli en realitet kanskje allerede i 2012, i samarbeid med Tekna. Ordveksling, tema unge uføretrygda: Svein Kostveit, Rehabilteringssenteret AIR; - bekymring for sterk vekst i andelen uføretrygda unge personer i Telemark. Kan dette bli en felles utfordring/sak for folkehelsepartnerskapet? Diskusjon: - vanskelig, men svært viktig felt, der mange parter har roller. Alle bør ha fokus på dette i folkehelsearbeidet, selv om flere andre enn oss tilstede har primæransvar for forebyggende tiltak. AIR har prosjektsamarbeid med Island med utgangspunkt i kartleggingsverktøyet ICF. AIR inviterer til konferanse i Drammen i januar 2012 (se tidligere videresendt mail fra AKA). Tone Reiten, HIT (friluftsliv og idrett): - om treningskontakt, støttekontakt, turkamerat, motivator Innlegg om disse funksjonene som er under utprøving i flere fylker, med basis i Førdemodellen fra ca 2001(treningskontakter i rusomsorg og psykiatri). Ulike ordninger i fylkene. Tone mener at den store utfordringen for å få folk i fysisk aktivitet/mosjon er å motivere til og tilrettelegge handling. Mange personer trenger tett oppfølging for å krysse dørstokken. Tone stilte spørsmålet: -Kan vi jobbe sammen i partnerskapet for å etablere ordninger med ressurspersoner som kan ha en slik motiverings- og aktivitetslederfunksjon (treningskontakt, støttekontakt o.l)? Diskusjon med spørsmål, lokale erfaringer, synspunkter. Temaet blei med i gruppediskusjonene og forsamlingen bestemte (dag 2) å jobbe videre med forslaget. Arbeidsgruppe blei nedsatt, der fylkesmannen innkaller til første møte utpå nyåret. Med på det første arbeidsmøtet inviteres HIT (Tone Reiten), Telemark Turistforening, Telemark Idrettskrets, Telemark Røde Kors, repr. for frivilligsentralene (Tinn?), repr. for ne (Kari Vogsland/Drangedal og Anne Haukom Mosdøl/Vinje.) Gruppediskusjoner: - vi blei delt i tre grupper, som diskuterte mulige forslag til tema for felles satsing i Folkehelseprogrammet (på tvers av ne og med deltakelse fra fylkespartnerne). Denne diskusjonen fortsatte dag 2. 3

4 Konklusjoner: 1. Oppgavene med å forebygge frafall i videregående skole og tidlig uførepensjonering er for store for vårt nettverk alene. Dette er mer enn en folkehelseoppgave, der det også er andre store aktører/tiltak i fylket. Men, et mål om at folkehelsetiltak og regionalt folkehelsepartnerskapet skal bidra, er likevel viktig. 2. Viktig at alle sektorer bidrar i folkehelsearbeidet i n. Et mål er da å skape bred forståelse for hva hver sektor kan bidra med. Kommunale dialogkonferanser for å belyse folkehelseperspektivet i kommunalt planstrategiarbeid, der også de regionale partnerne kan delta, foreslås. 3. Flerkulturelt arbeid bør inngå i folkehelsetiltak. 4. Det nedsettes en gruppe som jobber videre med treningskontaktideen. Befaring på kvelden til det nye flotte Sterke Nils-senteret på kulturhuset Granvin. Omvisning/guiding ved Asbjørn Storrusten og Pia Robertsen (leder av treningssenteret). Allsidig tilbud i et nybygg som har kommet raskt. Svært populært i Seljord. Befaring på morgenen til det nye Sjøormtårnet ved Seljordvannet v/ Asbjørn Storrusten. Flott turvei og spennende mål (tårn). Seljord har fått mye publisitet på dette. Orientering om status i folkehelsearbeidet i Telemark og oppgaver/rammer for AKA hadde en orientering til fylkesutvalget om dette. Denne gjennomgikk hun i møtet som en status- og utfordringsbeskrivelse. Powerpoint-presentasjonen er innholdsrik, gir god oversikt og kan sendes til de som er interessert. Roger Jensen orienterte kort om mulige endringer i fylkesmannens rolle i partnerskapet. Det er imidlertid lite sannsynlig at innsatsen blir mindre enn den har vært, i og med at Helsedirektoratet gir økte oppgaver til fylkesmannen. En ytterligere presisering mellom oppgavene til fylkesmannen og fylkesn forventes når veileder/forskrift til folkehelseloven foreligger i Walborg Krosshaug orienterte om satsinger i Aktiv Senior Telemark. Møtene i Bø utgår pga liten deltakelse. Oppfordring til deltakelse i fallforebyggende kurs (fysioterapeuter). Avslutning: Av hensyn til tid ble det ikke statuspresentasjoner fra ne i dette møtet, noe det var enighet om blant deltakerne at vi ikke skulle prioritere denne gangen. Karin Solberg Mathisen er politisk valgt vararepresentant i fylkesn til det regionale folkehelsepartnerskapet og møtte for første gang. Hun takket for hyggelig og nyttig møte. AKA takket for samarbeidet i 2011og minte om viktige datoer i januar bl.a / konferanse om planstrategier i ne. Konferansen som var planlagt om oversikter m.m. utsettes

5 2012 stor fells oppgave: planstrategiprosessene 1. rulleringen av den regionale planstrategien 2. kommunalt planstrategiarbeid her har ne kommet veldig ulikt Felles for alt planstrategiarbeidet på fylkesnivå som i ne er at helseoversiktene (sammen med annet grunnlagsmateriell vedr næringsliv osv.) skal være del av analysegrunnlaget når fylkets og nes utfordringer som igjen skal være grunnlaget for hvilke temaer som skal inngå i planstrategien hvilke planer skal utarbeides? Oversikt over folks helse vil bestå av flg.: 1. Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet 2. Oversikt som kommer fra fylkesnivået fylkesn (veileder kommer) 3. Kommunens egen kunnskap, lege, fastlege, tannlege, miljørettet helsevern, friskliv, SLT, psyk koordinator, ruskoordinator, helsesøster (elevhelsa), samhandlings koordinator, folkehelsekoordinator mmfl Den nye folkehelseloven som er et av tre bein for gjennomføring av samhandlingsreformen og har 5 viktige prinsipp: 1. tenke helse i alt vi gjør 2. være føre var 3. medvirkning 4. handle bærekraftig 5. bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller Regionalt partnerskap Det er foreløpig ikke berammet nytt møte, men partnere blir invitert til r som ønsker å arrangere dialogkonferanser. Det vil i løpet av januar være en dialog med ny politisk ledelse i TFK om folkehelsearbeidet, herunder også dette partnerskapet. Her vil både TFK s rolle, partnerskapets funksjon, partnernes deltakelse osv. være et tema. Folkehelseprofilen for Telemark vil være sentral i videre arbeid - i regional planstrategi Folkehelsenettverket med ne Neste møte med ne er berammet til 6.mars. Materiell som blei delt ut: Invitasjoner: - Inspirasjonssamling om samhandlingsreformen, Lampeland (KS) - Aktivitetsdag Aktive Senior, Brekkeparken (TFK m.fl.) Fra Helsedirektoratet: - Folkehelse og planlegging; moment- og tipsliste, IS Partnerskap som arbeidsform i regionalt partnerskap, IS Nøkkelråd for et sundt kosthold - Behov for samfunnskompetanse i kurs- og utdanningstilbud (Folkehelse/Samhandlingsref). IS Nasjonale mål og prioriterte områder 2012, IS-1/2012 (foreløpig versjon) Fagstoff m.m.: - Folkehelseloven med departementets merknader, Medlex Norsk Helseinformasjon - Sosiale relasjoner og dødelighet, en metaanalyse (oversatt, sammendrag av artikkel 5

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer