FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL Side 1 av 22

2 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede mål - konkrete mål Rekruttering spiller, trenere og dommere - overordnede mål - konkrete mål Sport - overordnede mål - konkrete mål Side 2 av 22

3 Innledning Strategiplanen har som formål å sette rammene for driften og organiseringen av KIL Håndball. Planen vil være styrende for de beslutninger som styret treffer. Planen skal sikre at klubben sine mål kommer i fokus og sikre at klubben forblir styrt av det valgte styret. Planen vil bli supplert med årshjul, markeds- og sportsplan. Det er også ett viktig formål å synliggjøre for styret og de underliggende utvalgene hva som er håndballgruppens mål. For trenere og foreldergruppen gir planen innsyn i det verdigrunnlag og de mål som klubben vil bli styrt etter. Planen skal revideres etter tre år. Gyldighetsperioden er fra 2007 til og med Planen vedtas av styret i håndballgruppen etter at den er drøftet med alle underutvalgene. Strategiplanen er strukturert slik at det gis overordnede mål for fire arbeidsområder (organisasjon, økonomi\marked, rekruttering og sport) til håndballgruppen i perioden og deretter mer konkrete underliggende mål. De konkrete målene er delt opp i følgende fire punkter : ansvarlig Side 3 av 22

4 VISJON Kjøkkelvik Håndball Gir muligheter. Vi gir muligheter, vi serverer dem ikke. Den enkelte må gjennom eget initiativ og innsats gripe de sjansene vi gir. Vi skal ikke bare gi de aller ivrigste muligheten, men alle som ønsker det. Vi gir mulighet til individuell og kollektiv utvikling. Vi gir muligheter til : - Å være en del av ett stort, rikt og trykt fellesskap. - Oppleve glede, lykke og seire. - Ta del i og mestre nederlag, skuffelser og tap. - Opplevelser og gode minner. - Utvikle fysisk mestring og fremgang. - Delta i sosialt fellesskap og utvikling. - Få venner for livet. VERDIGRUNNLAG Idrettsglede Muligheter og utfordringer for alle. Ærlighet og respekt Overfor egne spillere, trenere, dommere og konkurrenter. rettet Energisk og begeistret innsats i et sunt og trykt idrettsmiljø. Fellesskap samhold og vennskap i et sunt og trygt idrettsmiljø. Side 4 av 22

5 Demografi Side 5 av 22

6 Grunnlagsdata Antall medlemmer pr 2007 : 243. Antall lag : 25. Antall trenere : 23. Antall foreldrekontakter : 27. Antatt driftsbudsjett for å drive håndballgruppen pr år : kr.,-. Hovedinntektene er planlagt fordelt slik i perioden : Sponsor\marked - 35 % Kontingent - 20 % Dugnad - 20 % Kommunal\statlig støtte - 10 % Salg annet - 15 % Side 6 av 22

7 Organisasjon Overordnet mål : - Det skal være kvalifiserte ledere i alle ledd. - Organisasjonsstrukturen skal være klar og tydelig. - Innholdet i oppgavene til styret og nedsatte grupper og utvalg skal være tydelig og presist utformet. Konkrete mål : Organisasjon struktur : Håndballgruppen er organisert med ett styre samt ett sportslig utvalg. Opprette tilstrekkelig med undergrupper som kan stå for praktisk planlegging av definerte\nødvendige oppgaver. Nødvendige grupper f.eks : markedsutvalg, sportslig utvalg, arrangementsgruppe, juniorutvalg. - Styret oppretter undergrupper etter at behov er avklart og oppgaver definert. - Hovedoppgavene til undergruppene defineres. Styret Side 7 av 22

8 Styreoppgaver : Styre har for mange oppgaver. Av de oppgavene som må utføres er bare noen definert og synliggjort. Splitte oppgavene i enkelt deler og slik at de blir mer synlig og konkrete. Fordele oppgavene i organisasjonen. - Opprette grupper som for delegert konkrete oppgaver. - Gi konkrete oppgaver til lag på bestemte alderstrinn. - Oppgavene til de aldersbestemte lagene må komme klart og tydelig frem i forelderkontakt mappen. Styret Foreldrekontaktene : Forelderkontaktene er styret sin forlengede arm ut i organisasjonen og en svært viktig gruppe. Oppgavene til foreldre kontaktene er bare delvis klargjort. Kontakt med gruppen er bare sporadisk og ikke planlagt. Gi bedre informasjon til forelderkontaktene Ha mer planlagt kontakt med gruppen. Klargjøre innholdet i oppgavene til forelderkontaktene. - Utarbeide en foreldrekontakt mappe som gir informasjon om håndballgruppen og er tydelig på oppgavene til foreldrekontaktene. - Holde to møter med foreldrekontaktene i året. - Hyppig epost kontakt Leder av styret og arrangement Side 8 av 22

9 Rekruttering til styret og utvalg : Styret er stabilt og er godt utrustet til å møte de utfordringer vi står overfor. Vi har et arbeidende styre dvs at alle i styret har konkrete oppgaver de skal løse og rapportere om i styremøtet. Det er en utfordring å få personer med rett kompetanse og interesse inn i styret. Styret må og ha en sammensetting som gjenspeiler interessene i gruppen. Å sikre rett kompetanse og interesse på de som skal sitte i utvalgene er like viktig som i styret. Det er ikke egen valgkomite i håndballgruppen. Ha personer i styre og utvalg som har rett kompetanse og interesse for de oppgaver de skal utføre. Opprette en valgkomitè. - Til sportslig utvalg rekrutteres det fra trenergruppen. Sportslig leder rekrutteres fra trenergruppen. - Leder av juniorgruppen rekrutteres fra seniorspillere, medlemmer fra senior og fra J\G 16 år +. - Øvrige medlemmer i styrer og utvalg rekrutteres blant foreldre. - Tilby kurs og kompetansehevende kurs. - Gjøre styrearbeidet interessant og informativt. Styret Side 9 av 22

10 Økonomi - marked Overordnet mål : - Driftsoverskudd hvert år på 4 7 % - Etablere et fond som tilsvarer 75 % av ett årlig driftsbudsjett. Konkrete mål : Kontingenter : Kontingentene (treningsavgiften) er en av de fem hovedinntektskildene til håndballgruppen. Det er en for stor andel av medl som ikke betaler kontingenten. Få inn 95 % av medlemskontingentene. Medlemsavgiften skal dekke inn 20 % av driftskostnadene. - Lage rutine for utsendelse, purring og innkreving av kontingent. Tidsfrister vil her være viktig. - Legge på purregebyr. - De som begynner etter 1.november for 1\2 kontingent som sendes ut i januar økonomiansvarlige Side 10 av 22

11 NHF lodd : Håndballgruppen må selge NHF lodd etter hvor mange lag som er påmeldt til seriespill over 13 år. Loddene er vanskelig å for solgt og veldig mange leverer loddene tilbake. Det er og vanskelig å få inn oppgjør for solgte lodd. Hvilken nøkkel/metode som skal brukes når loddene skal fordeles ut på lagene er også en utfordring. Salg av NHF loddene skal gi minimum 5 % fortjeneste. - Lage plan for fordeling av NHF loddene, der ulike alternativer drøftes. - Informere bedre til spille og foreldre om bakgrunnene for salget og viktigheten av at loddene bli solgt. - Iverksette salgsfremmende tiltak. - Forbedre\lage rutiner for oppfølgning av innbetalingen. Økonomiansvarlige + styreleder + J/G 12 gruppen Side 11 av 22

12 Salg : Salg fra kiosk og håndballkalender er viktige inntektskilder. Arbeidet utføres som dugnad i hovedsak av foreldregruppen. Det har vært forsøkt salg av effekter og utstyr uten at det har vært noen suksess. Det er problemer med å få inn oppgjør for salg av kalender. Salg må dekke inn 15 % av driftskostnadene. Overskuddet fra salg i kiosken skal være på 50 %. 100 % oppgjør for salg av kalender. Det etableres salg over nettsiden. - Kontinuerlig utvikling av de produktene (kalender) vi selger. - Produktspekteret i kiosken vurderes løpende. - Det spilles inn til hovedstyret at nettsidene må legges til rette for salg. - Informere bedre om bakgrunnene for salget og viktigheten av at kalenderen bli solgt. - Forbedre\lage rutiner for oppfølgning av innbetalingen Styret + J\G 12 gruppen + arrangementsgruppen Side 12 av 22

13 Dugnad : Det gjøre mye bra dugnadsarbeid i gruppen. Den fellesdugnaden er fordelt på : salg av kalender, vakt i olsvikhallen, nærmiljøprosjektet. I tillegg gjøres det dugnad på det enkelte lag. Det betales ikke bidrag av dugnadsinntekten som lagene gjør til felleskassen. Dugnadsaktiviteten må dekke inn 20 % av driftskostnadene. Felles dugnadene skal være få men alle må delta og de må generere store inntekter. Øke dugnadsinnsatsen på lagene. - Det betales ikke bidrag til felleskassen fra dugnad på lagene, dette vil øke innsatsen og ønske om egen dugnadsaktivitet. - De etableres tre eller fire store dugnadsprosjekter. Oppdragsgiver bør være offentlig innstaser da dette er sikre og varige oppgaver. - Konkrete mål er å overta vaktholdet i olsvik hallen, arbeide for at nærmiljøprosjektet bli varig, vurdere å etablere åpen hall om søndagene. Styreleder + økonomiansvarlige + styremedlem Side 13 av 22

14 Marked : Markedsarbeidet består i å skaffe sponsorinntekter i form av reklame. Samt å etablere samarbeidsavtaler som gir inntekter. Markedsarbeidet er ikke planlagt. Inntekter fra sponsorer må dekke 35 % av driftskostnadene. Lage en markedsplan. Etablere samarbeidsavtaler med tre hovedsponsorer. Tre reklamer på alle drakter. Hvert lag må skaffe en sponsor på kalenderen. - Etablere markedsutvalg. - Få lagene til å bidra med sponsorer. - Lage lister over bedrifter som kan være hovedsponsorer. - Lage rutiner for kontakt med sponsorer, standard brev og presentasjon av håndballgruppen. Leder Markedsutvalget Side 14 av 22

15 Materiell : Oversikt og lister over drakter og annet materiell som klubben eier er ikke satt i system. Det er et problem at vi ikke for inn drakter fra spillere som slutter. Holde varetelling over utstyret en gang pr år. Få drakter fra alle som slutter. Når lag får nye drakter skal alle de gamle draktene leveres inn. - Lag under 12 år vil bare utdelt overdel til drakt. Foreldrene vil måtte selv betale kortebukse. - Lages rutine for kvittering for mottatt draktsett. - Foreldrekontakten må ved sesongslutt melde inn status på drakter, dette gjøres via epost. styremedlem Side 15 av 22

16 Rekruttering spillere, trenere, dommere. Overordnet mål : - Mellom 240 og 300 spillere - Kvalifiserte trenere på alle lag. - Utdanne tilstrekkelig antall dommere. - Påmeldte lag til seriespill i alle årsklasser. Konkrete mål : Rekruttering\beholde av dommere Det er alt for få dommere i klubben. For få dommere kan føre til at gruppen bli i lagt bøter. Utdanne to dommerpar hvert år. - Holde eget dommerkurs for håndballgruppen like etter sesongslutt hver vår. gruppen er foreldre, spillere på damelagene og spillere fom 15/16år. - Informere godt om behovet og tilbudet. - Være mer inkluderende overfor dommerne i klubben få tilbud om å få delta på trenermøter o.l Styret + dommerkontakt Side 16 av 22

17 Rekruttering og beholde spillere : Vi er omlag 210 aldersbestemte- og 30 seniorspillere i Rekruttering blant de yngste går greit. Men det er problemer med rekrutteringen av gutter og det er frafall blant jentene fra 14 år og oppover. Ha minst to lag på hvert alderstrinn. Iverksette konkrete rekrutteringstiltak hver høst. Gi et planlagt sportslig tilbud med innhold og utfordringer for hele ungdomsgruppen. Kvalifiserte trenere for ungdomsgruppen. - Aktiv rekruttering gjennom håndballskole. Må vurderes om håndballskolen skal være tilbudet for alle opp til 9 år. En time en gang pr uke. Ikke seriespill, men deltakelse i cuper og turneringer. - Være synlig i nedslagsfeltet, som er definert som Kjøkkelvik, Olsvik og Alvøen skolekrets. - Samarbeid med skolene i nedslagsfeltet med sikte på å øke interessen for håndball samt å synliggjøre håndballgruppen. - Være synlig med informasjon i nye byggefelt og boligområder. - Arrangere teknikkdager og sosiale tiltak. - Lage sportsplan med utfordringer og innhold. - Knytte til oss spillerutvikler. Styret, Sportslig leder og juniorleder Side 17 av 22

18 Rekruttering av trenere : Vi har pr sesongen 2006\ trenere. Rekrutteringen er fra foreldregruppen, damelaget og andre. Eksterne trener benyttes der det er nødvendig. Rekruttere trenere fra foreldregruppen som trenere for lag til og med J\G 12 år. Fra og med 13 år skal det være kvalifiserte trenere. - Informere ved oppstart av nye lag at foreldrene må selv være ansvarlig for å trene lagene frem til og med 12 år. Informasjonen gis i foreldremøter under tiden på håndballskolen/1.sesong. - Tilby innføringskurs og lage samling av treningstips til foreldretrenere. - Oppfordre foreldretrenere til å ta kurs slik at de er kvalifisert til å trene lag også etter 13 år. Tilby gratis trenerkurs til alle trenere. Knytte til oss en trenerkoordinator som skal bistå trenerne etter behov og plan. Benytte spillere fra damelaget som trenere i størst mulig utstrekning. Ha minst tre trenermøter hver sesong. To operative (start og slutt på sesongen) og ett faglig feb/mars. Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator. Side 18 av 22

19 Sport Overordende mål : - Ha ett sportslig tilbud til alle i alle aldersklasser. - Legge forholdene til rette for individuell og kollektiv utvikling. - Blant de fremste i alle aldersbestemte seriespill. Konkrete mål : Sports plan : Det mangler en overordnet sportslig plan som kan sette mål og krav til trenere og spillere. Planen må konkretisere mål på spillerutviklingen i klubben. Lage en sportsplan. Gi tilbud om temabasert trening. - Lage sportsplan som angir øvelser og ferdigheter vi mener spillerne skal ha på de ulike nivåene\alderstrinnene. - Sommertrening. - Temabasert trening med fokus på f.eks målvakt, kantspill o.l. Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator Side 19 av 22

20 Aktivitet : Vi lar lagene få delta på inntil fire cupèr hvert år og i noen turneringer. Hvilke turneringer vi deltar på blir avgjort konkret. Alle aldersbestemte lag kan få delta i fire cuper. En sonemester hver sesong. Delta i turneringer med lag som det er sannsynlig vil kvalifisere seg til kvartfinalespill. - Alle lag vil få tilbud om felles organisert påmelding til fire cuper som styret bestemmer seg for å delta på. - Deltakelse i turneringer kan være alene eller som ett ledd i ett samarbeid med andre klubber. Det må vurderes om det er aktuelt å delta med lag sammensatt av flere årsklasser. - Avsettes ressurser til en spiller\trener utvikler som kan arbeide på tvers av lagene og årsklassene - trenerkoordinator. Styret, Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator Side 20 av 22

21 Utvikling for alle : Det er ingen plan for spillerutvikling i klubben. Ha minst to lag på hvert alderstrinn. Utviklingsmuligheter både til de som vil mye og de som trene mindre. Så langt det er mulig ønsker vi rene årsklasser. - Spillere kan bevege seg over aldersklassene for deltakelse på flere lag etter en plan. Plan må legges for å hindre at noen står uten tilbud og for å vurdere behovet for evt melde på ekstra lag til seriespill. Samt å hindre at noen lag får for mange spillere. Planen må drøftes i sportlig utvalg. - Trenerne må involveres, og ta ansvar for planleggingen. - Tema basert trening. Sportslig leder og juniorleder + sportslig utvalg Samarbeid med andre klubber : Vi har pt i dag ett formelt sportslig samarbeid med Bjørnar og et organisatorisk samarbeid med Vadmyra og Mathopen. Samarbeide med andre klubber der det kan gi våre medlemmer et sportslig utbytte. - Utvikle videre det samarbeidet vi har til å bli fastere og mer formelt i formen. - Samarbeidet bør utvides til også å ha som mål deltakelse i nasjonale turneringer som f.eks SPAR. Styreleder + Sportslig leder Side 21 av 22

22 Anlegg : Håndballgruppen har spredd sine aktiviteter på flere Haller. Olsvikhallen er nedslitt grunnet totalt fravær av vedlikehold over lang tid. Gruppen har ikke på noen måte dekket sitt behov for treningstid. Egen hall. Øke antall timer i olsvikhallen med 3 timer. Oppgradere olsvikhallen til 2007 nivå. - Hovedlaget arbeider med et hallprosjekt vi er deltaker. - Vi må arbeide opp mot idrettsseksjonen og skolen for å få fremdrift på oppgraderingsarbeidet. Ta kontakt med Byråden om nødvendig. Om nødvendig vil vi måtte bidra med midler for å få den nødvendige oppgraderingen. - IR må kontaktes og bearbeides i forkant for med dokumentasjon over behovet for mer spilletid. Styret Side 22 av 22

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer