FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL Side 1 av 22

2 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede mål - konkrete mål Rekruttering spiller, trenere og dommere - overordnede mål - konkrete mål Sport - overordnede mål - konkrete mål Side 2 av 22

3 Innledning Strategiplanen har som formål å sette rammene for driften og organiseringen av KIL Håndball. Planen vil være styrende for de beslutninger som styret treffer. Planen skal sikre at klubben sine mål kommer i fokus og sikre at klubben forblir styrt av det valgte styret. Planen vil bli supplert med årshjul, markeds- og sportsplan. Det er også ett viktig formål å synliggjøre for styret og de underliggende utvalgene hva som er håndballgruppens mål. For trenere og foreldergruppen gir planen innsyn i det verdigrunnlag og de mål som klubben vil bli styrt etter. Planen skal revideres etter tre år. Gyldighetsperioden er fra 2007 til og med Planen vedtas av styret i håndballgruppen etter at den er drøftet med alle underutvalgene. Strategiplanen er strukturert slik at det gis overordnede mål for fire arbeidsområder (organisasjon, økonomi\marked, rekruttering og sport) til håndballgruppen i perioden og deretter mer konkrete underliggende mål. De konkrete målene er delt opp i følgende fire punkter : ansvarlig Side 3 av 22

4 VISJON Kjøkkelvik Håndball Gir muligheter. Vi gir muligheter, vi serverer dem ikke. Den enkelte må gjennom eget initiativ og innsats gripe de sjansene vi gir. Vi skal ikke bare gi de aller ivrigste muligheten, men alle som ønsker det. Vi gir mulighet til individuell og kollektiv utvikling. Vi gir muligheter til : - Å være en del av ett stort, rikt og trykt fellesskap. - Oppleve glede, lykke og seire. - Ta del i og mestre nederlag, skuffelser og tap. - Opplevelser og gode minner. - Utvikle fysisk mestring og fremgang. - Delta i sosialt fellesskap og utvikling. - Få venner for livet. VERDIGRUNNLAG Idrettsglede Muligheter og utfordringer for alle. Ærlighet og respekt Overfor egne spillere, trenere, dommere og konkurrenter. rettet Energisk og begeistret innsats i et sunt og trykt idrettsmiljø. Fellesskap samhold og vennskap i et sunt og trygt idrettsmiljø. Side 4 av 22

5 Demografi Side 5 av 22

6 Grunnlagsdata Antall medlemmer pr 2007 : 243. Antall lag : 25. Antall trenere : 23. Antall foreldrekontakter : 27. Antatt driftsbudsjett for å drive håndballgruppen pr år : kr.,-. Hovedinntektene er planlagt fordelt slik i perioden : Sponsor\marked - 35 % Kontingent - 20 % Dugnad - 20 % Kommunal\statlig støtte - 10 % Salg annet - 15 % Side 6 av 22

7 Organisasjon Overordnet mål : - Det skal være kvalifiserte ledere i alle ledd. - Organisasjonsstrukturen skal være klar og tydelig. - Innholdet i oppgavene til styret og nedsatte grupper og utvalg skal være tydelig og presist utformet. Konkrete mål : Organisasjon struktur : Håndballgruppen er organisert med ett styre samt ett sportslig utvalg. Opprette tilstrekkelig med undergrupper som kan stå for praktisk planlegging av definerte\nødvendige oppgaver. Nødvendige grupper f.eks : markedsutvalg, sportslig utvalg, arrangementsgruppe, juniorutvalg. - Styret oppretter undergrupper etter at behov er avklart og oppgaver definert. - Hovedoppgavene til undergruppene defineres. Styret Side 7 av 22

8 Styreoppgaver : Styre har for mange oppgaver. Av de oppgavene som må utføres er bare noen definert og synliggjort. Splitte oppgavene i enkelt deler og slik at de blir mer synlig og konkrete. Fordele oppgavene i organisasjonen. - Opprette grupper som for delegert konkrete oppgaver. - Gi konkrete oppgaver til lag på bestemte alderstrinn. - Oppgavene til de aldersbestemte lagene må komme klart og tydelig frem i forelderkontakt mappen. Styret Foreldrekontaktene : Forelderkontaktene er styret sin forlengede arm ut i organisasjonen og en svært viktig gruppe. Oppgavene til foreldre kontaktene er bare delvis klargjort. Kontakt med gruppen er bare sporadisk og ikke planlagt. Gi bedre informasjon til forelderkontaktene Ha mer planlagt kontakt med gruppen. Klargjøre innholdet i oppgavene til forelderkontaktene. - Utarbeide en foreldrekontakt mappe som gir informasjon om håndballgruppen og er tydelig på oppgavene til foreldrekontaktene. - Holde to møter med foreldrekontaktene i året. - Hyppig epost kontakt Leder av styret og arrangement Side 8 av 22

9 Rekruttering til styret og utvalg : Styret er stabilt og er godt utrustet til å møte de utfordringer vi står overfor. Vi har et arbeidende styre dvs at alle i styret har konkrete oppgaver de skal løse og rapportere om i styremøtet. Det er en utfordring å få personer med rett kompetanse og interesse inn i styret. Styret må og ha en sammensetting som gjenspeiler interessene i gruppen. Å sikre rett kompetanse og interesse på de som skal sitte i utvalgene er like viktig som i styret. Det er ikke egen valgkomite i håndballgruppen. Ha personer i styre og utvalg som har rett kompetanse og interesse for de oppgaver de skal utføre. Opprette en valgkomitè. - Til sportslig utvalg rekrutteres det fra trenergruppen. Sportslig leder rekrutteres fra trenergruppen. - Leder av juniorgruppen rekrutteres fra seniorspillere, medlemmer fra senior og fra J\G 16 år +. - Øvrige medlemmer i styrer og utvalg rekrutteres blant foreldre. - Tilby kurs og kompetansehevende kurs. - Gjøre styrearbeidet interessant og informativt. Styret Side 9 av 22

10 Økonomi - marked Overordnet mål : - Driftsoverskudd hvert år på 4 7 % - Etablere et fond som tilsvarer 75 % av ett årlig driftsbudsjett. Konkrete mål : Kontingenter : Kontingentene (treningsavgiften) er en av de fem hovedinntektskildene til håndballgruppen. Det er en for stor andel av medl som ikke betaler kontingenten. Få inn 95 % av medlemskontingentene. Medlemsavgiften skal dekke inn 20 % av driftskostnadene. - Lage rutine for utsendelse, purring og innkreving av kontingent. Tidsfrister vil her være viktig. - Legge på purregebyr. - De som begynner etter 1.november for 1\2 kontingent som sendes ut i januar økonomiansvarlige Side 10 av 22

11 NHF lodd : Håndballgruppen må selge NHF lodd etter hvor mange lag som er påmeldt til seriespill over 13 år. Loddene er vanskelig å for solgt og veldig mange leverer loddene tilbake. Det er og vanskelig å få inn oppgjør for solgte lodd. Hvilken nøkkel/metode som skal brukes når loddene skal fordeles ut på lagene er også en utfordring. Salg av NHF loddene skal gi minimum 5 % fortjeneste. - Lage plan for fordeling av NHF loddene, der ulike alternativer drøftes. - Informere bedre til spille og foreldre om bakgrunnene for salget og viktigheten av at loddene bli solgt. - Iverksette salgsfremmende tiltak. - Forbedre\lage rutiner for oppfølgning av innbetalingen. Økonomiansvarlige + styreleder + J/G 12 gruppen Side 11 av 22

12 Salg : Salg fra kiosk og håndballkalender er viktige inntektskilder. Arbeidet utføres som dugnad i hovedsak av foreldregruppen. Det har vært forsøkt salg av effekter og utstyr uten at det har vært noen suksess. Det er problemer med å få inn oppgjør for salg av kalender. Salg må dekke inn 15 % av driftskostnadene. Overskuddet fra salg i kiosken skal være på 50 %. 100 % oppgjør for salg av kalender. Det etableres salg over nettsiden. - Kontinuerlig utvikling av de produktene (kalender) vi selger. - Produktspekteret i kiosken vurderes løpende. - Det spilles inn til hovedstyret at nettsidene må legges til rette for salg. - Informere bedre om bakgrunnene for salget og viktigheten av at kalenderen bli solgt. - Forbedre\lage rutiner for oppfølgning av innbetalingen Styret + J\G 12 gruppen + arrangementsgruppen Side 12 av 22

13 Dugnad : Det gjøre mye bra dugnadsarbeid i gruppen. Den fellesdugnaden er fordelt på : salg av kalender, vakt i olsvikhallen, nærmiljøprosjektet. I tillegg gjøres det dugnad på det enkelte lag. Det betales ikke bidrag av dugnadsinntekten som lagene gjør til felleskassen. Dugnadsaktiviteten må dekke inn 20 % av driftskostnadene. Felles dugnadene skal være få men alle må delta og de må generere store inntekter. Øke dugnadsinnsatsen på lagene. - Det betales ikke bidrag til felleskassen fra dugnad på lagene, dette vil øke innsatsen og ønske om egen dugnadsaktivitet. - De etableres tre eller fire store dugnadsprosjekter. Oppdragsgiver bør være offentlig innstaser da dette er sikre og varige oppgaver. - Konkrete mål er å overta vaktholdet i olsvik hallen, arbeide for at nærmiljøprosjektet bli varig, vurdere å etablere åpen hall om søndagene. Styreleder + økonomiansvarlige + styremedlem Side 13 av 22

14 Marked : Markedsarbeidet består i å skaffe sponsorinntekter i form av reklame. Samt å etablere samarbeidsavtaler som gir inntekter. Markedsarbeidet er ikke planlagt. Inntekter fra sponsorer må dekke 35 % av driftskostnadene. Lage en markedsplan. Etablere samarbeidsavtaler med tre hovedsponsorer. Tre reklamer på alle drakter. Hvert lag må skaffe en sponsor på kalenderen. - Etablere markedsutvalg. - Få lagene til å bidra med sponsorer. - Lage lister over bedrifter som kan være hovedsponsorer. - Lage rutiner for kontakt med sponsorer, standard brev og presentasjon av håndballgruppen. Leder Markedsutvalget Side 14 av 22

15 Materiell : Oversikt og lister over drakter og annet materiell som klubben eier er ikke satt i system. Det er et problem at vi ikke for inn drakter fra spillere som slutter. Holde varetelling over utstyret en gang pr år. Få drakter fra alle som slutter. Når lag får nye drakter skal alle de gamle draktene leveres inn. - Lag under 12 år vil bare utdelt overdel til drakt. Foreldrene vil måtte selv betale kortebukse. - Lages rutine for kvittering for mottatt draktsett. - Foreldrekontakten må ved sesongslutt melde inn status på drakter, dette gjøres via epost. styremedlem Side 15 av 22

16 Rekruttering spillere, trenere, dommere. Overordnet mål : - Mellom 240 og 300 spillere - Kvalifiserte trenere på alle lag. - Utdanne tilstrekkelig antall dommere. - Påmeldte lag til seriespill i alle årsklasser. Konkrete mål : Rekruttering\beholde av dommere Det er alt for få dommere i klubben. For få dommere kan føre til at gruppen bli i lagt bøter. Utdanne to dommerpar hvert år. - Holde eget dommerkurs for håndballgruppen like etter sesongslutt hver vår. gruppen er foreldre, spillere på damelagene og spillere fom 15/16år. - Informere godt om behovet og tilbudet. - Være mer inkluderende overfor dommerne i klubben få tilbud om å få delta på trenermøter o.l Styret + dommerkontakt Side 16 av 22

17 Rekruttering og beholde spillere : Vi er omlag 210 aldersbestemte- og 30 seniorspillere i Rekruttering blant de yngste går greit. Men det er problemer med rekrutteringen av gutter og det er frafall blant jentene fra 14 år og oppover. Ha minst to lag på hvert alderstrinn. Iverksette konkrete rekrutteringstiltak hver høst. Gi et planlagt sportslig tilbud med innhold og utfordringer for hele ungdomsgruppen. Kvalifiserte trenere for ungdomsgruppen. - Aktiv rekruttering gjennom håndballskole. Må vurderes om håndballskolen skal være tilbudet for alle opp til 9 år. En time en gang pr uke. Ikke seriespill, men deltakelse i cuper og turneringer. - Være synlig i nedslagsfeltet, som er definert som Kjøkkelvik, Olsvik og Alvøen skolekrets. - Samarbeid med skolene i nedslagsfeltet med sikte på å øke interessen for håndball samt å synliggjøre håndballgruppen. - Være synlig med informasjon i nye byggefelt og boligområder. - Arrangere teknikkdager og sosiale tiltak. - Lage sportsplan med utfordringer og innhold. - Knytte til oss spillerutvikler. Styret, Sportslig leder og juniorleder Side 17 av 22

18 Rekruttering av trenere : Vi har pr sesongen 2006\ trenere. Rekrutteringen er fra foreldregruppen, damelaget og andre. Eksterne trener benyttes der det er nødvendig. Rekruttere trenere fra foreldregruppen som trenere for lag til og med J\G 12 år. Fra og med 13 år skal det være kvalifiserte trenere. - Informere ved oppstart av nye lag at foreldrene må selv være ansvarlig for å trene lagene frem til og med 12 år. Informasjonen gis i foreldremøter under tiden på håndballskolen/1.sesong. - Tilby innføringskurs og lage samling av treningstips til foreldretrenere. - Oppfordre foreldretrenere til å ta kurs slik at de er kvalifisert til å trene lag også etter 13 år. Tilby gratis trenerkurs til alle trenere. Knytte til oss en trenerkoordinator som skal bistå trenerne etter behov og plan. Benytte spillere fra damelaget som trenere i størst mulig utstrekning. Ha minst tre trenermøter hver sesong. To operative (start og slutt på sesongen) og ett faglig feb/mars. Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator. Side 18 av 22

19 Sport Overordende mål : - Ha ett sportslig tilbud til alle i alle aldersklasser. - Legge forholdene til rette for individuell og kollektiv utvikling. - Blant de fremste i alle aldersbestemte seriespill. Konkrete mål : Sports plan : Det mangler en overordnet sportslig plan som kan sette mål og krav til trenere og spillere. Planen må konkretisere mål på spillerutviklingen i klubben. Lage en sportsplan. Gi tilbud om temabasert trening. - Lage sportsplan som angir øvelser og ferdigheter vi mener spillerne skal ha på de ulike nivåene\alderstrinnene. - Sommertrening. - Temabasert trening med fokus på f.eks målvakt, kantspill o.l. Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator Side 19 av 22

20 Aktivitet : Vi lar lagene få delta på inntil fire cupèr hvert år og i noen turneringer. Hvilke turneringer vi deltar på blir avgjort konkret. Alle aldersbestemte lag kan få delta i fire cuper. En sonemester hver sesong. Delta i turneringer med lag som det er sannsynlig vil kvalifisere seg til kvartfinalespill. - Alle lag vil få tilbud om felles organisert påmelding til fire cuper som styret bestemmer seg for å delta på. - Deltakelse i turneringer kan være alene eller som ett ledd i ett samarbeid med andre klubber. Det må vurderes om det er aktuelt å delta med lag sammensatt av flere årsklasser. - Avsettes ressurser til en spiller\trener utvikler som kan arbeide på tvers av lagene og årsklassene - trenerkoordinator. Styret, Sportslig leder, juniorleder og trenerkoordinator Side 20 av 22

21 Utvikling for alle : Det er ingen plan for spillerutvikling i klubben. Ha minst to lag på hvert alderstrinn. Utviklingsmuligheter både til de som vil mye og de som trene mindre. Så langt det er mulig ønsker vi rene årsklasser. - Spillere kan bevege seg over aldersklassene for deltakelse på flere lag etter en plan. Plan må legges for å hindre at noen står uten tilbud og for å vurdere behovet for evt melde på ekstra lag til seriespill. Samt å hindre at noen lag får for mange spillere. Planen må drøftes i sportlig utvalg. - Trenerne må involveres, og ta ansvar for planleggingen. - Tema basert trening. Sportslig leder og juniorleder + sportslig utvalg Samarbeid med andre klubber : Vi har pt i dag ett formelt sportslig samarbeid med Bjørnar og et organisatorisk samarbeid med Vadmyra og Mathopen. Samarbeide med andre klubber der det kan gi våre medlemmer et sportslig utbytte. - Utvikle videre det samarbeidet vi har til å bli fastere og mer formelt i formen. - Samarbeidet bør utvides til også å ha som mål deltakelse i nasjonale turneringer som f.eks SPAR. Styreleder + Sportslig leder Side 21 av 22

22 Anlegg : Håndballgruppen har spredd sine aktiviteter på flere Haller. Olsvikhallen er nedslitt grunnet totalt fravær av vedlikehold over lang tid. Gruppen har ikke på noen måte dekket sitt behov for treningstid. Egen hall. Øke antall timer i olsvikhallen med 3 timer. Oppgradere olsvikhallen til 2007 nivå. - Hovedlaget arbeider med et hallprosjekt vi er deltaker. - Vi må arbeide opp mot idrettsseksjonen og skolen for å få fremdrift på oppgraderingsarbeidet. Ta kontakt med Byråden om nødvendig. Om nødvendig vil vi måtte bidra med midler for å få den nødvendige oppgraderingen. - IR må kontaktes og bearbeides i forkant for med dokumentasjon over behovet for mer spilletid. Styret Side 22 av 22

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

FORELDREKONTAKT INFORMASJON FOR KJØKKELVIK - HÅNDBALL

FORELDREKONTAKT INFORMASJON FOR KJØKKELVIK - HÅNDBALL FORELDREKONTAKT INFORMASJON FOR KJØKKELVIK - HÅNDBALL Side 1 av 16 06.04.2009 INNHOLD 1. Om håndboken 2. Verdigrunnlag 3. Organisasjon 4. Informasjon - nettsiden 5. Oppgavene 6. Økonomi 7. Sport 8. Foreldrevett

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

FORELDREKONTAKT KJØKKELVIK IL - HÅNDBALL SAMMENDRAG. Styret i Kjøkkelvik Håndball. Informasjonshefte

FORELDREKONTAKT KJØKKELVIK IL - HÅNDBALL SAMMENDRAG. Styret i Kjøkkelvik Håndball. Informasjonshefte SAMMENDRAG Med dette heftet ønsker styret deg velkommen som Foreldrekontakt i Kjøkkelvik IL Håndball. Her vil du sikkert finne svar på noe av du lurer på nå som du har blitt Foreldrekontakt. Styret setter

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL SESONGEN [2014 2017] Jar April 2014 1 Vedtatt på Årsmøtet 31. mars 2014 1. Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Jar Håndball

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh

Orkanger IF håndballavdelingenh Orkanger IF håndballavdelingenh TRENER-/LAGLEDER /LAGLEDER-/DOMMERMØTE 14.DESEMBER 2009 Mini: ca.60 spillere 9 aldersbestemte lag 1 seniorlag Totalt ca.220 spillere 50 personer i ulike verv Inntektssiden

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Årsberetning for DFI Håndball DFI

Årsberetning for DFI Håndball DFI Årsberetning for DFI Håndball DFI Utarbeidet dato: 26.01.2016 Side 1 av 7 1. Visjon for gruppen Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å være stolt av. 2. Målsetning og resultater Opprettholde aktivitetsnivå

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG HÅNDBALLGRUPPA Å R S B E R E T N I N G

KONNERUD IDRETTSLAG HÅNDBALLGRUPPA Å R S B E R E T N I N G KONNERUD IDRETTSLAG HÅNDBALLGRUPPA Å R S B E R E T N I N G 2015 1 ÅRSBERETNING 2015 Hovedmålet for Håndballgruppa er å bidra til at alle som ønsker å spille håndball skal få et godt sportslig tilbud, og

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og Oppdatert oktober 2013 August Vaktlister høst Håndballskolen Politiattester Vaktlister for arrangement settes opp og distribueres til alle lag i god tid før første arrangement Tifdfeste oppstart, markedsføre

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Strategiplan Kjelsås Håndball

Strategiplan Kjelsås Håndball STRATEGIPLAN Kjelsås Håndball 2014-2016 1 Innledning Denne strategiplanen skal være retningsgivende for all aktivitet i Kjelsås Håndball i gjeldende strategiperiode. Planen skal legge føringer for hva

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Konstituering av styre Strindheim IL Håndball

Konstituering av styre Strindheim IL Håndball Konstituering av styre Strindheim IL Håndball 20162017. Leder: Kolbjørn Hole Strategiarbeid med langsiktig planlegging. Lederoppgaver for styret. Sikre tilgang på ressurser. Representant i hovedlag. Representant

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

GREIPSTAD FOTBALL - EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

GREIPSTAD FOTBALL - EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV GREIPSTAD FOTBALL - EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV Til stede: Jardar Lie Jan Eikså Kristin Nygård Schau(ref) Kjetil Skistad Aina Berntsen Forfall: Steffen Nilsen Malene Opheim Knut Anders Eldhuset Ole Kristian

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2016-2017 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt fom 01.05.2016 Gjelder sesongen 2016-2017 Side 1 av 7 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 6 21.11.16 Tilstede: Kjersti, Eli,, Inger,,, Hege, Unn, Odd og Tonje. Stig- Ivan og Kjersti gikk på slutten under sak 69/16, Eventuelt. Forfall: Per Morten og Vidar.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer