Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien Dokka Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33"

Transkript

1 Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien Dokka Tlf Årsmelding

2 Formål: 1) Bidra til økt verdiskaping gjennom næringsutvikling 2) Samlokalisering av kunnskapsintensive bedrifter Landsbyen Næringshage Lokaliteter Utvikler Utleie arbeidsplasser samlokalisering Møteplass privat + offentlig Ny virksomhet Etablering, viderutvikle Innovasjon og prosjekter Kompetanse Opplæring Bedriftsutvikling Daglig leder: Per Anthony Rognerud Telefon: eller

3 Styrets beretning Virksomhetens art: Landsbyen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal bidra til økt lokal verdiskaping med fokus på nyskaping, etableringer og bedriftsutvikling. Selskapet arbeider både med bedriftsrettede tiltak i den enkelte bedrift og med mer samfunnsøkonomiske prosjekter lokalt, regionalt og på fylkesplan Dette skjer bl.a. gjennom samlokalisering av småbedrifter i moderne og godt tilrettelagte lokaler i Dokka sentrum, deltagelse i det nasjonale Næringshageprogrammet og gjennomføring av en rekke prosjekter, kurs og temamøter for bedrifter. Næringshagens satsingsområder er i tråd med kommunale, regionale og fylkeskommunale planer samt satsinger fra SIVA og flere av departementene. Resultatutvikling: Næringshagen hadde en omsetning på drøyt 4,5 mill. kroner. Av dette var ca. 2,5 mill. offentlig støtte til ulike programmer og prosjekter. Oppdrags- og salgsinntektene ble. ca. 1,2 mill. kroner og utleieinntektene var drøyt 0,7 mill. kroner. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet vil ha sterk fokus fremover på lønnsom drift for å bedre den økonomiske handlefriheten på sikt. Årsregnskap fortsatt drift: Forutsetningen om fortsatt drift i selskapet er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter gir etter styrets mening et riktig bilde av driften. Det har heller ikke inntruffet forhold etter utgangen av regnskapsåret som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Årets overskudd i selskapet ble kr ,-. Dette beløpet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. STYRET PER BESTO AV: Ole Homb (Norviken Management), Arne Nybråten (Vokks), Inger-Johanne Vollheim (DnB), Stig Lunde (Torpa Bilruter), Heidi Lyng (SIVA), Ivar Lien (Fagskolen Innlandet). STYRET HAR TO FASTE OBSERVATØRER: Liv Solveig Alfstad (ordfører Nordre Land kommune) samt Gunn Mari Rusten, (Næringsrådet i Gjøvik-regionen). Selskapet avholdt 6 styremøter og behandlet 42 saker. Selskapet hadde ved årets utgang en daglig leder, Per A. Rognerud, i 100 % stilling og tre prosjektmedarbeidere i til sammen 210 % stilling. Dette er prosjektleder Trevekst Ole Jonny Kalstad på heltid, og prosjektleder kvinnovasjon m.m. Ann-Kirsti Seiersten og seniorrådgiver innen tre, bioenergi m.m. Ole Helmer E. Bjørlien på deltid. Det leies inn ytterligere kapasitet og kompetanse når nødvendig for gjennomføring av programmer og prosjekter. Nilsons Revisjonskontor AS er selskapets revisor. Arbeidsmiljø: I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapet ansatte. I 2013 var det minimalt med sykefravær, og styret mener arbeidsmiljøet er bra. Selskapet vurderer løpende aktuelle HMS tiltak. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling: Selskapet har en kvinnelig ansatt. To kvinner er styremedlemmer. Det er to observatører i styret som er kvinner. Forsknings- og utviklingsaktiviteter: Selskapet legger til rette for FoU-aktiviteter og innovasjonsarbeid for næringslivet lokalt, og driver selv aktivt for å støtte opp under andre selskapers Fo- UI-virksomhet. Fremtidig utvikling: Deltagelse i det 10-årige nasjonale næringshageprogrammet gjør at et viktig økonomisk fundament er på plass som muliggjør fortsatt sterk satsing på næringsutvikling og innovasjon fremover. I tillegg initierer og gjennomfører Næringshagen en rekke prosjekter og utfører oppdrag hos private bedrifter og offentlige aktører som bidrar til lønnsomhet. Den økonomiske risikoen mht. utleievirksomheten er overtatt av Vokks som er huseier. Det er viktig for Næringshagens økonomi, fordi det er svært utfordrende å skape et tilstrekkelig stort og godt felles utviklingsmiljø og samle kompetansebedrifter i et distrikt med få etableringer, lav arbeidsledighet og mange ledige kontorlokaler. Disse forhold gjør at selskapet skal kunne drive lønnsomt og skape et overskudd på 2-3 % av omsetningen i årene fremover. Dokka,

4 Ansatte Per Anthony Rognerud Daglig leder Landsbyen Næringshage Utdanning: Forstkandidat fra UMB. Etterutdanning i ledelse, økonomi, salg og markedsføring samt innovasjon m.m. Skogeier, eier av bioenergianlegg Erfaring: Ledet Næringshagen på Dokka i 6 år og adm.dir. i Kistefos Træsliberi i 7 år. Leder for utdanningssenter innen nordisk industrikonsern, et bioenergiselskap og ass.dir. I Det norske Skogselskap. Vært skogforsker på Ås og selger av papir i Oslo. Prosessleder for skogstrategien for Innlandet og styreleder/medlem i mange selskaper innen skog og annen virksomhet. Ole Jonny Kalstad Prosjektleder Trevekst Oppland og Tredriver n Oppland. Utdanning: Byggmester og takstmann. Bygningsvern og tradisjonshåndverk. Innovasjon Erfaring: Prosjektleder i Trevekst som tredriver. 5 år. Pådriver for store nye innovative trebygg nasjonalt. Lærer i faglig ledelse, Byggmester, 2 år. Sertifisert takstmann NTF, 5 år. Driftssjef Kistefos Træsliberi, 8 år. Daglig leder i datterselskap innen bygg og sagbruk. Flere styreverv i datterselskap. Sittet i faggruppe i skog og tre for Innlandet i 5 år. Byggmester i egen virksomhet i 15 år. Ole Helmer Bjørlien Seniorrådgiver LNH Utdanning: Forstkandidat fra UMB. Ledelsesutdanning i Forsvaret, og høgskoleutdanning i bygningsvern. Erfaring: Fra 2008: 4 år som leder av Arena Bioenergi Innlandet, og nå seniorrådgiver i LNH. Tidl. 7 år som næringspolitisk rådgiver i Viken Skog, 4 år som leder av Trevekst i Land og Etnedal, 5 år i Skogbrukets og skogindustriens forskningsråd. 1 år ved Skogbrukets Kursinstitutt og 15 år som skogbrukssjef i Nordre Land. Vært varaordfører i Søndre Land, og fylkespolitiker i Oppland. Ann-Kirsti Seiersten Prosjektleder Kvinnovasjon, kjærringvern, Landsbykonferansen, kompetanse, bedriftsfrokost, div. adm. m.m. Utdanning: Master i moderne forvaltning (lean i offentlig sektor) og lærerutdannelse, managementprogram BI m.m. Erfaring: Prosjektleder i NH i 5 år og tidligere rektor voksenopplæring. Driver egen virksomhet i NH: Innlandspartner. Er dessuten Equass-revisor i NHO Service. 4

5 Landsbyen Næringshage DRIFT OG NÆRINGSHAGEPROGRAM Hovedmålet for Næringshagen er å bidra til økt lokal verdiskaping med fokus på nyskaping, etableringer og bedrifts-utvikling. Dette skjer bl.a. gjennom samlokalisering av kunnskaps-arbeidsplasser for småbedrifter i moderne og godt tilrettelagte lokaler i Dokka sentrum. Ved utgangen av året 2013 var 19 kontorer i bruk av til sammen ca. 26 medarbeidere. Landsbyen Næringshage ble tatt opp i det nye 10-årige næringshageprogrammet etter første søknadsrunde med oppstart 1. juli Det gir økonomisk grunnlag for å jobbe primært med eksisterende virksomheter som inngår en målbedrifts-avtale som gir mulighet for inntil 75 % støtte fra Næringshageprogrammet mht. leverte tjenester og felles infrastruktur. Tilskuddet til NH-programmet fra staten ved SIVA er på årsbasis kr ,-, mens Oppland Fylkeskommune og Nordre Land kommune bidrar hver med kr Næringshagen skal dessuten ikke ha den økonomiske risikoen mht. utleie-virksomheten, og Vokks (huseier) overtok denne risikoen fra 1. juli Virksomheten i 2013 har ved siden av bistand til målbedrifter også bistått gründere med veiledning. Næringshagen var aktiv bidragsyter for 6 nye bedrifter (inkludert tilflytting). MØTEPLASS OG KOMPETANSE Næringshagen har blitt en møteplass for både leietagere, andre lokale bedrifter og offentlig sektor. Det ble arrangert kurs, bedriftsfrokoster og seminarer, ofte i samarbeid med andre offentlige og private aktører. I 2011 innførte Landsbyen Næringshage Bedriftsfrokoster en ny arena for næringssamarbeid for lokalt næringsliv og offentlige virksomheter. I 2011 ble det gjennomført fire arrangementer. Gjennomsnittlig deltok bedrifter, og 27 deltakere på det meste. I 2012 ble det arrangert seks arrangementer, med 28 deltakere som gjennomsnitt. I 2013 ble 8 arrangementer gjennomført, med gjennomsnittlig 30 deltakere. Både små og store lokale virksomheter deltar. Hensikten med disse arrangementene er å skape en uformell møteplass for lokale bedrifter og offentlig virksomhet. Her kan man utvide egen og hverandres kompetanse og samarbeid ved å informere, gi råd, dele nettverk og påvirke myndigheter og instanser med hensyn til lokal næringsutvikling. På lengre sikt bidrar det til økt næringssamarbeid lokalt. Noen av bedriftssamlingene er i samarbeid med andre miljøer og bedrifter. Rammen for bedriftsfrokostene er normalt fra kl , og både lokale og eksterne ressurspersoner har innledet. Økta er 5

6 tredelt; med Dagens tema; som teoretisk innledning, Nettverkshjørnet; med søkelys på tjenester og produkter som tilbys det lokale bedriftsmarkedet avledet av temaet, og Samarbeidshistorien; som gir relevante, gode, lokale samarbeidseksempler. Deltakerne får gratis servering. TEMAER I 2013 HAR VÆRT: «Ny tømmertransport på Valdresbanen», 25. januar, med AS Valdresbanen, Railconsult, Nortømmer AS, Viken skog. «Hvis jeg fikk bestemme denne næringsutviklinga», 20. mars, med Nordre Land kommune og Opplandske Betongindustri AS. «Gradvis bedring etter finanskrisen», 4. april, med Nordea og Dokka Fasteners. «Endringer i aksjeloven», 5.juni, med Deloitte. «Utviklings- og vekstambisjoner», 13. juni. med Innovasjon Norge og Land Trykkeri. «Idèer og løsninger for å forbedre forhold for det lokale næringslivet», 27. august, med posisjons- og opposisjonspartier på fylkesnivå. «Temamøte om Skog- og trebruk», 29. oktober med GULL og Land Sag. «Regjeringen lover en ny og bedre retning., sier Siv Jensen», 2. desember, med Morten Ørsal Johansen, Torpa Bilruter, Stuedal Kommunikasjon. Nettverks- og kompetansebygging er viktige strategier for Landsbyen Næringshage. Oppslutningen og tilbakemeldinger fra deltakere tilsier at arrangementene bør fortsette, og det gis innspill på ønskede temaer og tips på ressursmiljøer/ personer. Erfaringene hittil viser at tiltaket dekker et behov for en felles møtearena, ikke minst får lokale bedrifter aktivt formidlet sine produkter og tjenester. Tiltaket bygger også oppunder målsettingene for kommunens nye Strategiske Nærings- og utviklingsplan. KVINNOVASJON Næringshagens deltar også i den nasjonale satsingen Kvinnovasjon. Vi har i 2013 gitt generelt oppfølgingstilbud gjennom Kvinnovasjonslunsjer mht. etablereroppfølging. 15,6 deltakere har i gjennomsnitt deltatt på 4 Kvinnovasjons-lunsjer. 140 personer deltok på Landsby-konferansen i 2013 der flere av kvinnovasjonsbedriftene var sterkt involvert med organisering, gaver, pynting og mat, eller som ordinære deltakere. På gründerkonferansen «Våg og Vinn» deltok en håndfull lokale gründere. Individuelt oppfølgingstilbud er gitt til 6 personer mht. etablereroppfølging i 2013, 2 har hatt samtaler i retning av karriereråd. Nettverksjobbing med tilhørende tiltak er en annen viktig strategi for kvinnovasjon. Nettverket «Kjerringvern» har vært omtalt i flere sammenhenger, og vært innledere på Rørosseminaret og Byggeskikksenteret i Flekkefjord. Stor reportasje i Nationen , omtalt med egen artikkel i jubileumsboka for Norsk Kulturminnefond i 2013, viet eget bokkapittel i «Gamle Hus, bred reportasje i «Kulturarven» april -13. Bedrifter med tilknytning til nettverket er annonsert i flere numre av Norske Hjem. 6

7 EKTE LANDSBYLIV Stedsutviklingsprosjektet Ekte Landsbyliv ble initiert av Næringshagen og egeninnsatsen vår var i 2013 var kr ,-. Det jobbes tett sammen med Nordre Land kommune og Landsbylauget og egen prosjektleder er ansatt (i kommunen). Aktiviteten er stor innenfor arrangementsutvikling, profilering, kommunikasjon og fysisk og kulturell landsbyutvikling. Prosjektet fikk tildelt bolystmidler fra stat og fylke for andre toårsperiode i Næringshagen har deltatt på konferanser og holdt foredrag flere steder i Norge om landsbyprosjektet. I 2013 arbeidet Næringshagen aktivt med å få på plass Landsbystatistikken. Den ligger på nett og oppdateres jevnlig. Der finner man alt fra befolkningsutvikling til handelsutvikling og masse annet. Det ble også satt i gang en nytt delprosjekt for å vitalisere sentrum av landsbyen der Næringshagen har prosjektlederansvaret. Prosjektet heter attraktiv handelslandsby og skal ha sterk fokus på synlige tiltak som kan iverksettes i Næringshagen var aktiv også bak nysatsingen Landsbyfest over tre dager. Det ble en suksess med eventyrlig mye folk i sentrum av Landsbyen. ANDRE PROSJEKTER Næringshagen tok initiativ til to nye prosjekter i 2012 og i 2013 ble disse startet. Dette gjelder merverdier av hyttemarkedet og tilflyttingsprosjektet Liv i alle husa. Næringshagen hadde første halvår 2013 oppdrag i halv stilling med oppfølging av omstillingsprogrammet Opptur. Noen mindre oppdrag/ prosjekter ble i 2013 gjennomført på timesbasis. NETTVERK OG SAMARBEID Næringshagen har stor nytte av å være del av det nasjonale Næringshage-nettverket og deltar aktiv på samlinger for NH-ledere og SIVA s fagarrangementer har vært preget av å bygge en felles kompetanse-plattform med daglige ledere ved at SIVA arrangerte et kurs over tre todagers samlinger gjennom BI med fokus på næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling. Næringshagene arbeider nå mer målrettet med å bygge en felles sterk og klar merkevare hvor bruk av logo, grafisk profil, nettsider og næringshagenavnet er sentralt. Samarbeidet er konstruktivt og godt med vertskommunen, nabokommuner, region, fylkeskommune, SIVA og flere andre utviklingsaktører. 7

8 Trevekst Oppland Fremtiden er fornybar I 2013 fortsatte Næringshagen det langsiktige arbeidet med å øke trebruken i Oppland fylke, etter å ha fått oppgaven på nytt for 2013 og 2014, etter en 3 års periode som Tredriver n i Oppland. Det er Innovasjon Norge, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland som finansierer en halv stilling. Gjennom Trevekst-avdelingen i Næringshagen har aktiv oppdragsvirksomhet og deltagelse i det nasjonale tredrivernettverket til Innovasjon Norge gitt gode og konkrete resultater i Det var stort fokus på å få økt trebruk i større byggeprosjekter, herunder mulighetsstudier for offentlige kontorbygg, landbruksbygg, omsorgsboliger, skoler og idrettshaller. Forretningsbygget på Gran var et stort oppdag i 2013, og Norges største forretningsbygg i tre ble åpnet på ettervinteren 2014 med stor ståhei. Trevekst skal være et kompetansesenter som byggherrer og andre kan henvende seg til når prosjekter skal startes. Kompetansen i Trevekst skal gjøre tre til et naturlig alternativ på lik linje med alternative produkter. Det er også et mål å finne gode løsninger i kombinasjon med andre byggematerialer. Ved å øke kompetansen blant verdikjedens deltagere fra arkitekt til entreprenør skal vi danne grunnlag for å endre praksis. Dette skal skje gjennom konkrete byggeprosjekter. Trevekst bidrar til å løse ulike oppgaver for bedrifter. Oversikt over offentlige støtteordninger Utforming av søknader Utvikler av forretningsplan og strategi Produktutvikling 8

9 Nasjonalt næringshageprogram ( ) 44 næringshager er med! Nyetableringer og vekst Økt verdiskaping Økonomisk merverdi for bedriftene Internasjonalisering Nettverksbygging NH-programmet gir mulighet for inntil 75 % rabatt på innovasjonsstøtte til bedriftene (FoUI-støtte) Offentlig støtte kommer fra: SIVA, OFK og NLK Må ikke være leietager for å bli målbedrift! Må ha evne, vilje og potensial for vekst Hva er en næringshage? En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisteren bedrifter gjennom tilrettelegging og målrett oppfølging. I næringshagen får små bedrifter tilgang ti relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet. 9

10 4 av næringshagens målbedrifter Land Sag Land Sag har vært en viktig bedrift i Land med ca. 28 ansatte som har skåret ca kubikkmeter tømmer i året og hatt en omsetning på ca. 40 mill. kr. Fra år 2007 hadde imidlertid driften gått med underskudd. Ved inngangen til år 2013 hadde Landsbyen Næringshage AS nylig startet opp et Lean-prosjekt, der vi sammen med VINN AS og Tre og Teknikk AS skulle forbedre produksjonsprosessene, øke konkurranseevnen og stimulere til mer innovasjon ved Land Sag AS. Vi fikk gjort en analyse av forholdene ved bedriften og mente at det var både nødvendig og mulig å redusere arbeidsstokken med 8-10 årsverk for å kunne oppnå økonomisk drift ved samme drift. Samtidig måtte produksjonsprosessene systematiseres og effektiviseres og være fokusert på kundenes ønsker og bestilling gjennom hele produksjonslinjen. Vi kom imidlertid for seint i gang og en konkurs var uunngåelig. fra Balestrand overtok saga med navn Land Sag og Høvleri AS og har satt i gang drift med ca. 10 ansatte, i hovedsak basert på pallevirke. På sikt ønsker en å øke produksjonen betydelig, og med basis i et mer nyansert produktspekter. Første driftsår for det nye selskapet gikk med overskudd. Landsbyen Næringshage AS er blitt bedt om å bidra til at det blir laget en HMS-plan for bedriften. HMS-planen for Land Sag AS var relativt bra, men det var nødvendig å oppdatere relevante dokumenter og gjennomføre nye revisjoner av diverse planer f eks vedrørende brann, sertifikater for diverse arbeider som kjøring av maskiner, varme arbeider, miljøtiltak og lignende. Sammen med Land Bedriftshelsetjeneste er vi i ferd med å få ajourført HMS planen for bedriften. Næringshagen kan bli involvert i flere prosjekter som planlegges ved Land Sag og Høvleri AS framover. Flere aktører satte i gang en prosess for å overta konkursboet og gjenoppta driften. En gruppe lokale skogeiere og Lars Trygve Sæle 10

11 Advantage reklame Advantage reklame er et fleksibelt og løsningsorientert reklamebyrå med lang erfaring og lidenskap innenfor sitt fagfelt. Våre arbeidsoppgaver omfatter bla. identitet- og konsept-utvikling innen trykk og digitale medier. Som leietaker i Landsbyen Næringshage har vi tilgang til møterom, resepsjonstjenester og internett og print løsninger. I tillegg får vi som nyinnflyttet bedrift en unik tilgang til lokalkunnskap og et bredt nettverk. Det hadde vært vesentlig vanskeligere å starte på et nytt sted uten denne tilgangen på kunnskap og nettverk. Som målbedrift i Næringshagen har vi også muligheten til bistand til markedsføring og en samtalepartner når det gjelder viddereutviklingen av bedriften. Vi har vært heldige som har hatt denne muligheten. Dette er noen av våre fagområder: IDENTITET Vi skaper en gjennomtenkt identitet med opphav i virksomhetens visjon og verdier. Dette danner grunnlaget for et kontinuerlig arbeid med å utvikle og ivareta din possisjon i markedet. Trenger din bedrift en redesign eller en ny identitet? GRAFISK DESIGN OG LOGO DESIGN Det er viktig å være bevisst i de valgene du gjør, enten det er snakk om et visittkort eller et magasin. Vi hjelper deg med å utvikle ditt spesielle uttrykk i samsvar med bedriftens identitet. WEB DESIGN Det skal ikke mer enn et par sekunder til for en kunde å bli overbevist om at ditt produkt/din tjeneste er den rette. Nettopp derfor er det så viktig å finne uttrykket som får frem ditt budskap tydelig. Vi leverer webdesign som er skalerbar og utvidbar i tråd med bedriftens utvikling. NOEN AV VÅRE LOKALE KUNDER Vi er i ferd med å bygge en kundebase i Land og noen av våre kunder er: Kistefos møbler, Nordre Land Kommune, Landsbyen Dokka, Flatlien Gård, Takst Innlandet, Liv i alle Husa, Landsbyen Næringshage. Opptur Søndre Land. Dokka Nasjonale Våtmarkssenter. Vi har også laget boken Hæls hemmat - en lokal bok på 272 sider i farger, som viser Land i dag i tekst og bilder Vi har også et nært samarbeid med fotograf Trond Fjeldseth i Studiof8. 11

12 Landsbybaker n Kim Aleksander Larsen Røbergshagen ble torsdag kåret til helt sjef. Han er 24 år og er allerede eier og styreleder for Landsbybakeren AS og Bua poteter AS. Landsbybaker n er en målbedrift for Landsbyen Næringshage. Juryen mener Kim er et enestående eksempel på hva man kan få til om man har en drøm, er motivert, ambisiøs og har en vilje av stål! Helt Sjef er en ny arbeidslivs- og inspirasjonspris for ungdom. Prisen deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år som er et inspirerende og initiativrikt lederemne. Blant nesten 400 nominerte fra hele landet, gikk den unge gründeren like godt bort og vant tittelen «Helt Sjef». Landsbyen Næringshage har bistått Kim Aleksander med etableringen og utviklingen av bedriften. Selv om han nå er mottaker av en gjev pris, har Kim Aleksander ikke tenkt å hvile altfor lenge på laurbærene. Han har lange arbeidsdager og mange tanker om framtiden. Til Oppland Arbeiderblad sier Kim bl.a.: Mitt mål er å åpne flere utsalg for ekte bakervarer fra Landsbybaker`n, og flere utsalg for Bua poteter. Jeg håper også at jeg kan få startet opp en restaurant som blir kjent for kvalitet og god lokal mat. Jeg skal bygge opp Landsbybaker`n til å bli en merkevare for hjemmelagde, gode og sunne produkter, og jeg håper å bidra til at Dokka får flere turister og reisendereisende hit, og hjulpet de med å bygge videre på merkevaren Landsby, forteller den glade vinneren, som nå er Helt Sjef. 12

13 InnLandsPartner AS Innlandspartner Når èn dør lukkes, må det åpnes en ny. -InnLandsPartner AS ble etablert høsten 2008 som et resultat av en sykdomsperiode etter mange år som rektor og enhetsleder i Nordre Land kommune, sier Ann-Kirsti Seiersten. I Landsbyen Næringshage fikk jeg anledning til å arbeide meg tilbake på Dokka som en vinnvinn situasjon for begge parter. Der ble jeg på en måte konfrontert med min egen kompetanse fra skoleledelse, fagnettverk og læringsområder igjen, og så at det kunne være en mulighet å bruke denne erfaringen og utdanningen på nye veier i privat virksomhet, sier hun. I perioden fra 2008 til nå har hun tatt studier innen innovasjon, og en master i Public Administration. - Masteroppgaven var illustrerende nok en kobling av det offentlige og næringslivet ved at jeg forsket på forandringssprosser i en kommuneorganisasjon som bruker «lean» som metode for kontinuerlig forbedring. InnLandsPartner AS driver lokalt utviklingsarbeid, i samarbeid med bedrifter og aktuelle miljøer. For tiden leverer bedriften prosjekt-, kompetanse- og kvalitetstjenester til flere oppdragsgivere. I partnerskap med Eidsiva Consulting AS har InnLandsPartner anbudet på via Oppland fylkeskommune og Karriere Opplands «Kompetanseveiviser». Det er en gratis ordning for bedrifter som vil gjøre en ekstra innsats i forhold til målrettet kompetansearbeid. Hun har også oppdrag for Equass Norge AS (NHO Service) som revisor innen den europeiske kvalitetsstandarden Equass for sosiale virksomheter. - Så langt har jeg revidert kvalitetssystemene i om lag 30 attføringsbedrifter fra Drammen til Bodø, små og store og med stor bredde i innhold og tjenester, sier hun. - InnLandsPartner AS er godkjent som bedriftsrådgiver i Innovasjon Norges gründergrupper, og har vært mentor i NHOs Global Future program. Siden 2008 har jeg vært innleid i ulikt omfang i Landsbyen Næringshage. Oppdragene her er knyttet til etablereroppfølging og nettverksbygging i Kvinnovasjonsprogrammet, Kjerringvern, arrangementer som bedriftsfrokoster, kurs, Landsbykonferansen og Landsbyfest og andre utviklingsoppgaver, sier hun. I november 2013 ble hun portrettert i Kvinnovasjon, og som Hegnar.no`s kvinneprofil. 13

14 Regnskapet 14

15 15

16 16

17 Leietakere i Næringshagen 2013 Advantage Reklame BPKommunikasjon Brdr. Bogacz (2014) Deloitte Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter Ekte Landsbyliv/Nordre Land kommune Habberstad Rekruttering Helsetur (2014) Huldreheimen Innlandspartner Landsbyen Næringshage Landsbylauget Landsbyadvokaten Mental support Nettpost Landsbydata Opplæringskontoret Elektrofag Østlandet Randsfjordbåt Randsfjorden Social Network Norway Vokks Vokks Nett Vokks Installasjon I tillegg målbedrifter (ikke leietagere) Land Sag og Høvleri Landsbybaker n 17

18 Revisors beretning 18

19 19

20

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg

Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Bygging med trekonstruksjoner i større bygg Ole Jonny Kalstad Tredriver i Oppland Utfordringer, næringen på et nasjonalt nivå Ole Jonny Kalstad Erfaring: Prosjektleder i Trevekst Oppland, som tredriver,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Skogstrategi i Buskerud

Skogstrategi i Buskerud Skogstrategi i Buskerud - Skogoppsynet sin rolle Bø 23. april 2015 Seniorrådgiver Helge Nordby Situasjonen i skogbruket i dag - med fokus på skogindustri Nedlagt produksjon av papir/cellulose Tofte, Follum,

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST Næringshageprogram 2011 Næringshageprogram 2011 Visjon: Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for morgendagens talenter. Hovedmål: Næringshageprogrammet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram Utviklingsarenaer spissa satsinger Nasjonalparkriket Kulturarrangement og tusenårsstedet

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa og Namdalseid. Hovedkontoret Namsos. Node, Nærøy. Node, Grong.

Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa og Namdalseid. Hovedkontoret Namsos. Node, Nærøy. Node, Grong. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Namdalshagen AS jobber med, og for, virksom heter i hele Namdalen. Det vil si at vi dekker over 38000 innbyggere fordelt på 14 kommuner; Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Gausdal Næringstorg 2006 2008

Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Basert på MNU s handlingsplan 2012 1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting i eksisterende- og nye virksomheter.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/12248-3 Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Tilskudd til Østerdalskonferansen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet innvilger

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Program Mjøsa og Mjøsstrendene 2014-11-28- Jørgen Erik Galtestad - Lysark 4 2014-10-20 - Jørgen Erik Galtestad

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 2692/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE - SØKNAD OM STØTTE FOR KULL 1 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Konferanse Finnmark 15012015 Birgitte Daae www.karrieretroms.no Karriere Troms: Bakgrunn for forprosjekt: Frafall, feilvalg, omvalg Rådgivningstjenesten Svakheter

Detaljer