Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien Dokka Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33"

Transkript

1 Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien Dokka Tlf Årsmelding

2 Formål: 1) Bidra til økt verdiskaping gjennom næringsutvikling 2) Samlokalisering av kunnskapsintensive bedrifter Landsbyen Næringshage Lokaliteter Utvikler Utleie arbeidsplasser samlokalisering Møteplass privat + offentlig Ny virksomhet Etablering, viderutvikle Innovasjon og prosjekter Kompetanse Opplæring Bedriftsutvikling Daglig leder: Per Anthony Rognerud Telefon: eller

3 Styrets beretning Virksomhetens art: Landsbyen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal bidra til økt lokal verdiskaping med fokus på nyskaping, etableringer og bedriftsutvikling. Selskapet arbeider både med bedriftsrettede tiltak i den enkelte bedrift og med mer samfunnsøkonomiske prosjekter lokalt, regionalt og på fylkesplan Dette skjer bl.a. gjennom samlokalisering av småbedrifter i moderne og godt tilrettelagte lokaler i Dokka sentrum, deltagelse i det nasjonale Næringshageprogrammet og gjennomføring av en rekke prosjekter, kurs og temamøter for bedrifter. Næringshagens satsingsområder er i tråd med kommunale, regionale og fylkeskommunale planer samt satsinger fra SIVA og flere av departementene. Resultatutvikling: Næringshagen hadde en omsetning på drøyt 4,5 mill. kroner. Av dette var ca. 2,5 mill. offentlig støtte til ulike programmer og prosjekter. Oppdrags- og salgsinntektene ble. ca. 1,2 mill. kroner og utleieinntektene var drøyt 0,7 mill. kroner. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet vil ha sterk fokus fremover på lønnsom drift for å bedre den økonomiske handlefriheten på sikt. Årsregnskap fortsatt drift: Forutsetningen om fortsatt drift i selskapet er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter gir etter styrets mening et riktig bilde av driften. Det har heller ikke inntruffet forhold etter utgangen av regnskapsåret som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Årets overskudd i selskapet ble kr ,-. Dette beløpet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. STYRET PER BESTO AV: Ole Homb (Norviken Management), Arne Nybråten (Vokks), Inger-Johanne Vollheim (DnB), Stig Lunde (Torpa Bilruter), Heidi Lyng (SIVA), Ivar Lien (Fagskolen Innlandet). STYRET HAR TO FASTE OBSERVATØRER: Liv Solveig Alfstad (ordfører Nordre Land kommune) samt Gunn Mari Rusten, (Næringsrådet i Gjøvik-regionen). Selskapet avholdt 6 styremøter og behandlet 42 saker. Selskapet hadde ved årets utgang en daglig leder, Per A. Rognerud, i 100 % stilling og tre prosjektmedarbeidere i til sammen 210 % stilling. Dette er prosjektleder Trevekst Ole Jonny Kalstad på heltid, og prosjektleder kvinnovasjon m.m. Ann-Kirsti Seiersten og seniorrådgiver innen tre, bioenergi m.m. Ole Helmer E. Bjørlien på deltid. Det leies inn ytterligere kapasitet og kompetanse når nødvendig for gjennomføring av programmer og prosjekter. Nilsons Revisjonskontor AS er selskapets revisor. Arbeidsmiljø: I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapet ansatte. I 2013 var det minimalt med sykefravær, og styret mener arbeidsmiljøet er bra. Selskapet vurderer løpende aktuelle HMS tiltak. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling: Selskapet har en kvinnelig ansatt. To kvinner er styremedlemmer. Det er to observatører i styret som er kvinner. Forsknings- og utviklingsaktiviteter: Selskapet legger til rette for FoU-aktiviteter og innovasjonsarbeid for næringslivet lokalt, og driver selv aktivt for å støtte opp under andre selskapers Fo- UI-virksomhet. Fremtidig utvikling: Deltagelse i det 10-årige nasjonale næringshageprogrammet gjør at et viktig økonomisk fundament er på plass som muliggjør fortsatt sterk satsing på næringsutvikling og innovasjon fremover. I tillegg initierer og gjennomfører Næringshagen en rekke prosjekter og utfører oppdrag hos private bedrifter og offentlige aktører som bidrar til lønnsomhet. Den økonomiske risikoen mht. utleievirksomheten er overtatt av Vokks som er huseier. Det er viktig for Næringshagens økonomi, fordi det er svært utfordrende å skape et tilstrekkelig stort og godt felles utviklingsmiljø og samle kompetansebedrifter i et distrikt med få etableringer, lav arbeidsledighet og mange ledige kontorlokaler. Disse forhold gjør at selskapet skal kunne drive lønnsomt og skape et overskudd på 2-3 % av omsetningen i årene fremover. Dokka,

4 Ansatte Per Anthony Rognerud Daglig leder Landsbyen Næringshage Utdanning: Forstkandidat fra UMB. Etterutdanning i ledelse, økonomi, salg og markedsføring samt innovasjon m.m. Skogeier, eier av bioenergianlegg Erfaring: Ledet Næringshagen på Dokka i 6 år og adm.dir. i Kistefos Træsliberi i 7 år. Leder for utdanningssenter innen nordisk industrikonsern, et bioenergiselskap og ass.dir. I Det norske Skogselskap. Vært skogforsker på Ås og selger av papir i Oslo. Prosessleder for skogstrategien for Innlandet og styreleder/medlem i mange selskaper innen skog og annen virksomhet. Ole Jonny Kalstad Prosjektleder Trevekst Oppland og Tredriver n Oppland. Utdanning: Byggmester og takstmann. Bygningsvern og tradisjonshåndverk. Innovasjon Erfaring: Prosjektleder i Trevekst som tredriver. 5 år. Pådriver for store nye innovative trebygg nasjonalt. Lærer i faglig ledelse, Byggmester, 2 år. Sertifisert takstmann NTF, 5 år. Driftssjef Kistefos Træsliberi, 8 år. Daglig leder i datterselskap innen bygg og sagbruk. Flere styreverv i datterselskap. Sittet i faggruppe i skog og tre for Innlandet i 5 år. Byggmester i egen virksomhet i 15 år. Ole Helmer Bjørlien Seniorrådgiver LNH Utdanning: Forstkandidat fra UMB. Ledelsesutdanning i Forsvaret, og høgskoleutdanning i bygningsvern. Erfaring: Fra 2008: 4 år som leder av Arena Bioenergi Innlandet, og nå seniorrådgiver i LNH. Tidl. 7 år som næringspolitisk rådgiver i Viken Skog, 4 år som leder av Trevekst i Land og Etnedal, 5 år i Skogbrukets og skogindustriens forskningsråd. 1 år ved Skogbrukets Kursinstitutt og 15 år som skogbrukssjef i Nordre Land. Vært varaordfører i Søndre Land, og fylkespolitiker i Oppland. Ann-Kirsti Seiersten Prosjektleder Kvinnovasjon, kjærringvern, Landsbykonferansen, kompetanse, bedriftsfrokost, div. adm. m.m. Utdanning: Master i moderne forvaltning (lean i offentlig sektor) og lærerutdannelse, managementprogram BI m.m. Erfaring: Prosjektleder i NH i 5 år og tidligere rektor voksenopplæring. Driver egen virksomhet i NH: Innlandspartner. Er dessuten Equass-revisor i NHO Service. 4

5 Landsbyen Næringshage DRIFT OG NÆRINGSHAGEPROGRAM Hovedmålet for Næringshagen er å bidra til økt lokal verdiskaping med fokus på nyskaping, etableringer og bedrifts-utvikling. Dette skjer bl.a. gjennom samlokalisering av kunnskaps-arbeidsplasser for småbedrifter i moderne og godt tilrettelagte lokaler i Dokka sentrum. Ved utgangen av året 2013 var 19 kontorer i bruk av til sammen ca. 26 medarbeidere. Landsbyen Næringshage ble tatt opp i det nye 10-årige næringshageprogrammet etter første søknadsrunde med oppstart 1. juli Det gir økonomisk grunnlag for å jobbe primært med eksisterende virksomheter som inngår en målbedrifts-avtale som gir mulighet for inntil 75 % støtte fra Næringshageprogrammet mht. leverte tjenester og felles infrastruktur. Tilskuddet til NH-programmet fra staten ved SIVA er på årsbasis kr ,-, mens Oppland Fylkeskommune og Nordre Land kommune bidrar hver med kr Næringshagen skal dessuten ikke ha den økonomiske risikoen mht. utleie-virksomheten, og Vokks (huseier) overtok denne risikoen fra 1. juli Virksomheten i 2013 har ved siden av bistand til målbedrifter også bistått gründere med veiledning. Næringshagen var aktiv bidragsyter for 6 nye bedrifter (inkludert tilflytting). MØTEPLASS OG KOMPETANSE Næringshagen har blitt en møteplass for både leietagere, andre lokale bedrifter og offentlig sektor. Det ble arrangert kurs, bedriftsfrokoster og seminarer, ofte i samarbeid med andre offentlige og private aktører. I 2011 innførte Landsbyen Næringshage Bedriftsfrokoster en ny arena for næringssamarbeid for lokalt næringsliv og offentlige virksomheter. I 2011 ble det gjennomført fire arrangementer. Gjennomsnittlig deltok bedrifter, og 27 deltakere på det meste. I 2012 ble det arrangert seks arrangementer, med 28 deltakere som gjennomsnitt. I 2013 ble 8 arrangementer gjennomført, med gjennomsnittlig 30 deltakere. Både små og store lokale virksomheter deltar. Hensikten med disse arrangementene er å skape en uformell møteplass for lokale bedrifter og offentlig virksomhet. Her kan man utvide egen og hverandres kompetanse og samarbeid ved å informere, gi råd, dele nettverk og påvirke myndigheter og instanser med hensyn til lokal næringsutvikling. På lengre sikt bidrar det til økt næringssamarbeid lokalt. Noen av bedriftssamlingene er i samarbeid med andre miljøer og bedrifter. Rammen for bedriftsfrokostene er normalt fra kl , og både lokale og eksterne ressurspersoner har innledet. Økta er 5

6 tredelt; med Dagens tema; som teoretisk innledning, Nettverkshjørnet; med søkelys på tjenester og produkter som tilbys det lokale bedriftsmarkedet avledet av temaet, og Samarbeidshistorien; som gir relevante, gode, lokale samarbeidseksempler. Deltakerne får gratis servering. TEMAER I 2013 HAR VÆRT: «Ny tømmertransport på Valdresbanen», 25. januar, med AS Valdresbanen, Railconsult, Nortømmer AS, Viken skog. «Hvis jeg fikk bestemme denne næringsutviklinga», 20. mars, med Nordre Land kommune og Opplandske Betongindustri AS. «Gradvis bedring etter finanskrisen», 4. april, med Nordea og Dokka Fasteners. «Endringer i aksjeloven», 5.juni, med Deloitte. «Utviklings- og vekstambisjoner», 13. juni. med Innovasjon Norge og Land Trykkeri. «Idèer og løsninger for å forbedre forhold for det lokale næringslivet», 27. august, med posisjons- og opposisjonspartier på fylkesnivå. «Temamøte om Skog- og trebruk», 29. oktober med GULL og Land Sag. «Regjeringen lover en ny og bedre retning., sier Siv Jensen», 2. desember, med Morten Ørsal Johansen, Torpa Bilruter, Stuedal Kommunikasjon. Nettverks- og kompetansebygging er viktige strategier for Landsbyen Næringshage. Oppslutningen og tilbakemeldinger fra deltakere tilsier at arrangementene bør fortsette, og det gis innspill på ønskede temaer og tips på ressursmiljøer/ personer. Erfaringene hittil viser at tiltaket dekker et behov for en felles møtearena, ikke minst får lokale bedrifter aktivt formidlet sine produkter og tjenester. Tiltaket bygger også oppunder målsettingene for kommunens nye Strategiske Nærings- og utviklingsplan. KVINNOVASJON Næringshagens deltar også i den nasjonale satsingen Kvinnovasjon. Vi har i 2013 gitt generelt oppfølgingstilbud gjennom Kvinnovasjonslunsjer mht. etablereroppfølging. 15,6 deltakere har i gjennomsnitt deltatt på 4 Kvinnovasjons-lunsjer. 140 personer deltok på Landsby-konferansen i 2013 der flere av kvinnovasjonsbedriftene var sterkt involvert med organisering, gaver, pynting og mat, eller som ordinære deltakere. På gründerkonferansen «Våg og Vinn» deltok en håndfull lokale gründere. Individuelt oppfølgingstilbud er gitt til 6 personer mht. etablereroppfølging i 2013, 2 har hatt samtaler i retning av karriereråd. Nettverksjobbing med tilhørende tiltak er en annen viktig strategi for kvinnovasjon. Nettverket «Kjerringvern» har vært omtalt i flere sammenhenger, og vært innledere på Rørosseminaret og Byggeskikksenteret i Flekkefjord. Stor reportasje i Nationen , omtalt med egen artikkel i jubileumsboka for Norsk Kulturminnefond i 2013, viet eget bokkapittel i «Gamle Hus, bred reportasje i «Kulturarven» april -13. Bedrifter med tilknytning til nettverket er annonsert i flere numre av Norske Hjem. 6

7 EKTE LANDSBYLIV Stedsutviklingsprosjektet Ekte Landsbyliv ble initiert av Næringshagen og egeninnsatsen vår var i 2013 var kr ,-. Det jobbes tett sammen med Nordre Land kommune og Landsbylauget og egen prosjektleder er ansatt (i kommunen). Aktiviteten er stor innenfor arrangementsutvikling, profilering, kommunikasjon og fysisk og kulturell landsbyutvikling. Prosjektet fikk tildelt bolystmidler fra stat og fylke for andre toårsperiode i Næringshagen har deltatt på konferanser og holdt foredrag flere steder i Norge om landsbyprosjektet. I 2013 arbeidet Næringshagen aktivt med å få på plass Landsbystatistikken. Den ligger på nett og oppdateres jevnlig. Der finner man alt fra befolkningsutvikling til handelsutvikling og masse annet. Det ble også satt i gang en nytt delprosjekt for å vitalisere sentrum av landsbyen der Næringshagen har prosjektlederansvaret. Prosjektet heter attraktiv handelslandsby og skal ha sterk fokus på synlige tiltak som kan iverksettes i Næringshagen var aktiv også bak nysatsingen Landsbyfest over tre dager. Det ble en suksess med eventyrlig mye folk i sentrum av Landsbyen. ANDRE PROSJEKTER Næringshagen tok initiativ til to nye prosjekter i 2012 og i 2013 ble disse startet. Dette gjelder merverdier av hyttemarkedet og tilflyttingsprosjektet Liv i alle husa. Næringshagen hadde første halvår 2013 oppdrag i halv stilling med oppfølging av omstillingsprogrammet Opptur. Noen mindre oppdrag/ prosjekter ble i 2013 gjennomført på timesbasis. NETTVERK OG SAMARBEID Næringshagen har stor nytte av å være del av det nasjonale Næringshage-nettverket og deltar aktiv på samlinger for NH-ledere og SIVA s fagarrangementer har vært preget av å bygge en felles kompetanse-plattform med daglige ledere ved at SIVA arrangerte et kurs over tre todagers samlinger gjennom BI med fokus på næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling. Næringshagene arbeider nå mer målrettet med å bygge en felles sterk og klar merkevare hvor bruk av logo, grafisk profil, nettsider og næringshagenavnet er sentralt. Samarbeidet er konstruktivt og godt med vertskommunen, nabokommuner, region, fylkeskommune, SIVA og flere andre utviklingsaktører. 7

8 Trevekst Oppland Fremtiden er fornybar I 2013 fortsatte Næringshagen det langsiktige arbeidet med å øke trebruken i Oppland fylke, etter å ha fått oppgaven på nytt for 2013 og 2014, etter en 3 års periode som Tredriver n i Oppland. Det er Innovasjon Norge, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland som finansierer en halv stilling. Gjennom Trevekst-avdelingen i Næringshagen har aktiv oppdragsvirksomhet og deltagelse i det nasjonale tredrivernettverket til Innovasjon Norge gitt gode og konkrete resultater i Det var stort fokus på å få økt trebruk i større byggeprosjekter, herunder mulighetsstudier for offentlige kontorbygg, landbruksbygg, omsorgsboliger, skoler og idrettshaller. Forretningsbygget på Gran var et stort oppdag i 2013, og Norges største forretningsbygg i tre ble åpnet på ettervinteren 2014 med stor ståhei. Trevekst skal være et kompetansesenter som byggherrer og andre kan henvende seg til når prosjekter skal startes. Kompetansen i Trevekst skal gjøre tre til et naturlig alternativ på lik linje med alternative produkter. Det er også et mål å finne gode løsninger i kombinasjon med andre byggematerialer. Ved å øke kompetansen blant verdikjedens deltagere fra arkitekt til entreprenør skal vi danne grunnlag for å endre praksis. Dette skal skje gjennom konkrete byggeprosjekter. Trevekst bidrar til å løse ulike oppgaver for bedrifter. Oversikt over offentlige støtteordninger Utforming av søknader Utvikler av forretningsplan og strategi Produktutvikling 8

9 Nasjonalt næringshageprogram ( ) 44 næringshager er med! Nyetableringer og vekst Økt verdiskaping Økonomisk merverdi for bedriftene Internasjonalisering Nettverksbygging NH-programmet gir mulighet for inntil 75 % rabatt på innovasjonsstøtte til bedriftene (FoUI-støtte) Offentlig støtte kommer fra: SIVA, OFK og NLK Må ikke være leietager for å bli målbedrift! Må ha evne, vilje og potensial for vekst Hva er en næringshage? En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisteren bedrifter gjennom tilrettelegging og målrett oppfølging. I næringshagen får små bedrifter tilgang ti relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet. 9

10 4 av næringshagens målbedrifter Land Sag Land Sag har vært en viktig bedrift i Land med ca. 28 ansatte som har skåret ca kubikkmeter tømmer i året og hatt en omsetning på ca. 40 mill. kr. Fra år 2007 hadde imidlertid driften gått med underskudd. Ved inngangen til år 2013 hadde Landsbyen Næringshage AS nylig startet opp et Lean-prosjekt, der vi sammen med VINN AS og Tre og Teknikk AS skulle forbedre produksjonsprosessene, øke konkurranseevnen og stimulere til mer innovasjon ved Land Sag AS. Vi fikk gjort en analyse av forholdene ved bedriften og mente at det var både nødvendig og mulig å redusere arbeidsstokken med 8-10 årsverk for å kunne oppnå økonomisk drift ved samme drift. Samtidig måtte produksjonsprosessene systematiseres og effektiviseres og være fokusert på kundenes ønsker og bestilling gjennom hele produksjonslinjen. Vi kom imidlertid for seint i gang og en konkurs var uunngåelig. fra Balestrand overtok saga med navn Land Sag og Høvleri AS og har satt i gang drift med ca. 10 ansatte, i hovedsak basert på pallevirke. På sikt ønsker en å øke produksjonen betydelig, og med basis i et mer nyansert produktspekter. Første driftsår for det nye selskapet gikk med overskudd. Landsbyen Næringshage AS er blitt bedt om å bidra til at det blir laget en HMS-plan for bedriften. HMS-planen for Land Sag AS var relativt bra, men det var nødvendig å oppdatere relevante dokumenter og gjennomføre nye revisjoner av diverse planer f eks vedrørende brann, sertifikater for diverse arbeider som kjøring av maskiner, varme arbeider, miljøtiltak og lignende. Sammen med Land Bedriftshelsetjeneste er vi i ferd med å få ajourført HMS planen for bedriften. Næringshagen kan bli involvert i flere prosjekter som planlegges ved Land Sag og Høvleri AS framover. Flere aktører satte i gang en prosess for å overta konkursboet og gjenoppta driften. En gruppe lokale skogeiere og Lars Trygve Sæle 10

11 Advantage reklame Advantage reklame er et fleksibelt og løsningsorientert reklamebyrå med lang erfaring og lidenskap innenfor sitt fagfelt. Våre arbeidsoppgaver omfatter bla. identitet- og konsept-utvikling innen trykk og digitale medier. Som leietaker i Landsbyen Næringshage har vi tilgang til møterom, resepsjonstjenester og internett og print løsninger. I tillegg får vi som nyinnflyttet bedrift en unik tilgang til lokalkunnskap og et bredt nettverk. Det hadde vært vesentlig vanskeligere å starte på et nytt sted uten denne tilgangen på kunnskap og nettverk. Som målbedrift i Næringshagen har vi også muligheten til bistand til markedsføring og en samtalepartner når det gjelder viddereutviklingen av bedriften. Vi har vært heldige som har hatt denne muligheten. Dette er noen av våre fagområder: IDENTITET Vi skaper en gjennomtenkt identitet med opphav i virksomhetens visjon og verdier. Dette danner grunnlaget for et kontinuerlig arbeid med å utvikle og ivareta din possisjon i markedet. Trenger din bedrift en redesign eller en ny identitet? GRAFISK DESIGN OG LOGO DESIGN Det er viktig å være bevisst i de valgene du gjør, enten det er snakk om et visittkort eller et magasin. Vi hjelper deg med å utvikle ditt spesielle uttrykk i samsvar med bedriftens identitet. WEB DESIGN Det skal ikke mer enn et par sekunder til for en kunde å bli overbevist om at ditt produkt/din tjeneste er den rette. Nettopp derfor er det så viktig å finne uttrykket som får frem ditt budskap tydelig. Vi leverer webdesign som er skalerbar og utvidbar i tråd med bedriftens utvikling. NOEN AV VÅRE LOKALE KUNDER Vi er i ferd med å bygge en kundebase i Land og noen av våre kunder er: Kistefos møbler, Nordre Land Kommune, Landsbyen Dokka, Flatlien Gård, Takst Innlandet, Liv i alle Husa, Landsbyen Næringshage. Opptur Søndre Land. Dokka Nasjonale Våtmarkssenter. Vi har også laget boken Hæls hemmat - en lokal bok på 272 sider i farger, som viser Land i dag i tekst og bilder Vi har også et nært samarbeid med fotograf Trond Fjeldseth i Studiof8. 11

12 Landsbybaker n Kim Aleksander Larsen Røbergshagen ble torsdag kåret til helt sjef. Han er 24 år og er allerede eier og styreleder for Landsbybakeren AS og Bua poteter AS. Landsbybaker n er en målbedrift for Landsbyen Næringshage. Juryen mener Kim er et enestående eksempel på hva man kan få til om man har en drøm, er motivert, ambisiøs og har en vilje av stål! Helt Sjef er en ny arbeidslivs- og inspirasjonspris for ungdom. Prisen deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år som er et inspirerende og initiativrikt lederemne. Blant nesten 400 nominerte fra hele landet, gikk den unge gründeren like godt bort og vant tittelen «Helt Sjef». Landsbyen Næringshage har bistått Kim Aleksander med etableringen og utviklingen av bedriften. Selv om han nå er mottaker av en gjev pris, har Kim Aleksander ikke tenkt å hvile altfor lenge på laurbærene. Han har lange arbeidsdager og mange tanker om framtiden. Til Oppland Arbeiderblad sier Kim bl.a.: Mitt mål er å åpne flere utsalg for ekte bakervarer fra Landsbybaker`n, og flere utsalg for Bua poteter. Jeg håper også at jeg kan få startet opp en restaurant som blir kjent for kvalitet og god lokal mat. Jeg skal bygge opp Landsbybaker`n til å bli en merkevare for hjemmelagde, gode og sunne produkter, og jeg håper å bidra til at Dokka får flere turister og reisendereisende hit, og hjulpet de med å bygge videre på merkevaren Landsby, forteller den glade vinneren, som nå er Helt Sjef. 12

13 InnLandsPartner AS Innlandspartner Når èn dør lukkes, må det åpnes en ny. -InnLandsPartner AS ble etablert høsten 2008 som et resultat av en sykdomsperiode etter mange år som rektor og enhetsleder i Nordre Land kommune, sier Ann-Kirsti Seiersten. I Landsbyen Næringshage fikk jeg anledning til å arbeide meg tilbake på Dokka som en vinnvinn situasjon for begge parter. Der ble jeg på en måte konfrontert med min egen kompetanse fra skoleledelse, fagnettverk og læringsområder igjen, og så at det kunne være en mulighet å bruke denne erfaringen og utdanningen på nye veier i privat virksomhet, sier hun. I perioden fra 2008 til nå har hun tatt studier innen innovasjon, og en master i Public Administration. - Masteroppgaven var illustrerende nok en kobling av det offentlige og næringslivet ved at jeg forsket på forandringssprosser i en kommuneorganisasjon som bruker «lean» som metode for kontinuerlig forbedring. InnLandsPartner AS driver lokalt utviklingsarbeid, i samarbeid med bedrifter og aktuelle miljøer. For tiden leverer bedriften prosjekt-, kompetanse- og kvalitetstjenester til flere oppdragsgivere. I partnerskap med Eidsiva Consulting AS har InnLandsPartner anbudet på via Oppland fylkeskommune og Karriere Opplands «Kompetanseveiviser». Det er en gratis ordning for bedrifter som vil gjøre en ekstra innsats i forhold til målrettet kompetansearbeid. Hun har også oppdrag for Equass Norge AS (NHO Service) som revisor innen den europeiske kvalitetsstandarden Equass for sosiale virksomheter. - Så langt har jeg revidert kvalitetssystemene i om lag 30 attføringsbedrifter fra Drammen til Bodø, små og store og med stor bredde i innhold og tjenester, sier hun. - InnLandsPartner AS er godkjent som bedriftsrådgiver i Innovasjon Norges gründergrupper, og har vært mentor i NHOs Global Future program. Siden 2008 har jeg vært innleid i ulikt omfang i Landsbyen Næringshage. Oppdragene her er knyttet til etablereroppfølging og nettverksbygging i Kvinnovasjonsprogrammet, Kjerringvern, arrangementer som bedriftsfrokoster, kurs, Landsbykonferansen og Landsbyfest og andre utviklingsoppgaver, sier hun. I november 2013 ble hun portrettert i Kvinnovasjon, og som Hegnar.no`s kvinneprofil. 13

14 Regnskapet 14

15 15

16 16

17 Leietakere i Næringshagen 2013 Advantage Reklame BPKommunikasjon Brdr. Bogacz (2014) Deloitte Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter Ekte Landsbyliv/Nordre Land kommune Habberstad Rekruttering Helsetur (2014) Huldreheimen Innlandspartner Landsbyen Næringshage Landsbylauget Landsbyadvokaten Mental support Nettpost Landsbydata Opplæringskontoret Elektrofag Østlandet Randsfjordbåt Randsfjorden Social Network Norway Vokks Vokks Nett Vokks Installasjon I tillegg målbedrifter (ikke leietagere) Land Sag og Høvleri Landsbybaker n 17

18 Revisors beretning 18

19 19

20

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE Nasjonalparken Næringshage AS2014 gir deg: Årsoppgjør 2014 Næringshagens arbeid gjennom året Bedriftenes egne historier Befolknings- og næringsstatistikk RENNEBU KOMMUNE OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer