Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann."

Transkript

1 Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt Oslo Tlf: Fax: DNB NOR, konto: Organisasjonsnr. NO MVA Vår ref.: 0093/2008 Deres ref.: 2007/ Oslo, Høringsuttalelse til forskrift og retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger Avfall Norge mener prinsipielt at forslaget til forskriftsbestemmelser og retningslinjer til 32 i vegloven er en for ensidig diktering av betingelser fra vegmyndighetens side, som dessuten ikke løser eksisterende samordnings-utfordringer for ledninger i offentlig veggrunn. Vi anbefaler at forskrift og retningslinjer avventes til det foreligger en nærmere avklaring av hvem som skal ha ansvaret for samordning av infrastruktur i veggrunn på nasjonalt og lokalt nivå og nødvendige regelverksendringer som følge av det. Avfall Norge mener subsidiært at forskriftsbestemmelser til 32 i vegloven bør gjelde kommunal veg i tillegg til riks- og fylkesveg. Regelverket må samtidig ta hensyn til særskilte lokale forhold i kommunene. Flytteplikten må endres slik at samfunnsøkonomiske hensyn blir ivaretatt. Modellen for refusjon av vegmyndighetens kostnader, som foreslås i retningslinjene, er å anse som urimelige fiskalavgifter og kan ikke aksepteres. Refusjonskostnader bør baseres på faktiske kostnader og faktureres etter utført arbeid. Krav om nedlegging av trekkrør kan være fornuftig, men vegmyndigheten må ta ansvar for sin andel av grøftekostnaden ved tiltaket. Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Innledning Vi viser til høringsbrev datert med forslag til forskrift og administrative og tekniske retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Vegnettet har en viktig funksjon som korridor for fremføring av annen infrastruktur som befolkning og næringsliv er avhengige av, herunder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass og avfallssug. I tettbygd strøk vil veggrunnen ofte være eneste mulige trasé, men også i spredtbygd strøk er det sterke argumenter for en samlokalisering av veg og annen infrastruktur. Som et utgangspunkt er det derfor viktig at vegmyndigheten aksepterer fremføring av annen samfunnsviktig infrastruktur i tilknytning til sine anlegg, så fremt dette ikke utgjør en sikkerhetsrisiko eller det foreligger andre tungtveiende grunner. Problemstillinger ved bruk av vegtraséen til annen infrastruktur har økt i takt med at antall rør- og kabelaktører har økt de senere årene. I byer og tettsteder er det nå ikke uvanlig med opptil 10 1

2 forskjellige rør og kabler i samme grøft. Risiko for svikt i de ulike infrastrukturtjenestene er for høy, som følge av utilstrekkelig samordning av arbeider i felles grøft. På denne bakgrunn har det vært stor interesse knyttet til Vegdirektoratets forslag til forskriftsbestemmelser til vegloven 32, med tilhørende administrative og tekniske retningslinjer. Avfall Norge representerer de fleste norske kommuner og avfallsselskap som forvalter de lovpålagte oppgaver innenfor husholdningsavfallet, hjemlet i Forurensningsloven. I byer og tettsteder tas det nå i bruk rørbasert infrastruktur for innsamling av avfall. Rørbasert infrastruktur for avfall er foreløpig lite kjent i Norge og er ikke nevnt i forslaget. Det er grunn til å tro at dette vil bli vanlig i norske byer og tettsteder i årene som kommer. I flere byer har våre medlemmer erfart hvilke utfordringer det er å legge infrastruktur for avfall i bygater. Tromsø har allerede bygget et større rørbasert anlegg for innsamling av avfall. I Bergen arbeides det med å etablere et rørnett som skal dekke hele indre by og samle inn både husholdnings- og næringsavfall. Alle større norske byer vurderer lignende tiltak. Norsk Avfall har derfor sluttet seg til samarbeidet mellom Norsk Vann, EBL, Telenor, Abelia, Norsk Fjernvarme og Norsk Naturgassforening for å sette fokus på samordningsutfordringene i offentlig veigrunn. Avfall Norge vil avgi uttalelse til forslaget som nå foreligger, på bakgrunn av innspill fra våre medlemmer som i hovedsak er kommuner og interkommunalt/kommunalt eide selskaper og våre samarbeidspartnere som nevnt over. Våre innspill sammenfaller i stor grad med Norsk Vann, som har mange parallelle interesser. Vi vil understreke at vi er interesseorganisasjon for kommunene som eiere av avfallsinfrastruktur og at vi ikke uttaler oss på vegne av kommunene som vegmyndighet. Bakteppe for høringsuttalelsen Rapporten I veien for hverandre samordning av rør og kabler i offentlig veigrunn fra februar 2008, er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Vann, EBL, Telenor, Abelia, Norsk Fjernvarme, Norsk Naturgassforening og Avfall Norge. Denne rapporten belyser samordningsutfordringene og retter en oppfordring til statlige myndigheter om å bidra til bedre samordning av infrastruktur. Rapporten ble presentert for myndighetene, herunder Vegdirektoratet, i et møte og oversendt berørte departementer i brev av for behandling. Vi vil, der det er naturlig, nøye oss med å henvise til utdypende begrunnelser i disse dokumentene, fremfor å gjenta argumentasjonen i full bredde i denne høringsuttalelsen. Kommentarer til forskriften Vi vil gi våre kommentarer direkte til de ulike paragrafene i forskriftsforslaget, herunder også de fire temaene som Vegdirektoratet har bedt særskilt om tilbakemelding på. 1 Formål og virkeområde Vi mener formålet med forskriften bør tydeliggjøres, da det primært er virkeområdet som dekkes av forslaget til 1. I samråd med Norsk Vann og EBL vil vi foreslå følgende formålsbestemmelse: Forskriften skal sikre at offentlige og private veger planlegges, bygges, drives og vedlikeholdes på en samfunnsmessig rasjonell måte under hensyn til sikker og effektiv trafikkavvikling, miljø, samfunnets behov for annen infrastruktur i og ved veggrunn samt andre allmenne og private interesser som blir berørt. Det er foreslått at virkeområdet skal begrenses til riks- og fylkesveger. Samtidig omfatter 2

3 32 i vegloven, som er hjemmelsparagraf for forskriftsbestemmelsene, all offentlig veg. Vi tror alle parter, både vegmyndighet og ledningseiere, vil være best tjent med et harmonisert og tydelig regelverk, med like regler for alle kategorier av offentlig veg. Begrunnelsene er flere, bl.a. at: Ledningsnettet for renovasjon i en by er et sammenhengende system, uavhengig av inndelingen i riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Ved fornyelse eller utbygging av ledningsnettet vil det være irrasjonelt med ulike vilkår for ledningsarbeidene avhengig av hvilken vegkategori det gjelder. Det vil være en utfordring med ulike bestemmelser for ulike vegkategorier ved omregulering av riks-/fylkesveg til kommunal veg eller omvendt. Nye forskriftsbestemmelser for riks- og fylkesveger vil sannsynligvis bli retningsgivende for hva slags vilkår de fleste kommuner (som vegmyndighet) vil legge til grunn i sine tillatelser til ledningseiere. Det er likeledes grunn til å anta at domstolene vil tillegge forskriftens bestemmelser for riksog fylkesveger stor vekt i saker som berører kommunale veger, all den tid hjemmelsparagrafen i vegloven omfatter offentlig veg generelt. Avfall Norge vil derfor anbefale at kommunale veger inntas i forskriftens virkeområde og at kommunene som vegmyndighet involveres sterkere i arbeidet med utformingen av det nye regelverket. Det er i gjeldende forslag ikke tatt hensyn til særskilte forhold knyttet til kommunal vegforvaltning og ledningsarbeider i tettbygd strøk. Forskriften må derfor omarbeides på flere punkter dersom virkeområdet utvides til offentlig veg. Eksempelvis må dispensasjonsadgangen i 18 nyanseres på en slik måte at den ivaretar de behov kommunene vil ha for lokale tilpasninger innenfor generelle forskriftsbestemmelser. 3 Søknad om tillatelse Som en hovedregel skal det innsendes skriftlig søknad om tillatelse til ledningsarbeid, men det åpnes for muntlig varsling ved behov for umiddelbar utbedring av ledningsbrudd, jf. 3, 4. ledd. Dette er i tråd med Norsk Vanns innspill av Eksempelvis vil det ved brudd på hovedvannledninger eller tilstopping av avfallsledninger være behov for umiddelbar innsats. Dette hensynet opplever vi nå er ivaretatt gjennom 3, 4. ledd. 4 Vilkår for tillatelse Ekspropriasjon av privat grunn til fremføring av offentlig veg har vært en avgjørende forutsetning for etableringen av dagens vegsystemer. Vegen er den naturlige, og ofte eneste mulige, trasé for fremføring av annen infrastruktur som samfunnet avhenger av. Vi mener at 4, 1. ledd må justeres i tråd med dette (strykning og tilføyelse er vist som hhv. gjennomstreket og understreket tekst): Tillatelse til fremføring av ledningsanlegg kan skal gis av vegmyndighet under forutsetning av at 3

4 I 4, 3. ledd er det foreslått at vegmyndigheten kan stille nærmere vilkår for tillatelsen. Vi mener det er uheldig med en forskriftsmessig blankofullmakt for vegmyndigheten, og mener dette punktet må avgrenses med hensyn til hva slags vilkår som kan stilles. 8 Forholdet til eksisterende ledningsanlegg I Vegdirektoratets høringsbrev er denne bestemmelsen kalt 8 Samordning, mens det i forskriftsforslaget har ovennevnte tittel. Vegdirektoratet vektlegger i sitt forslag til 8 den samarbeidsplikt som påhviler den enkelte ledningseier, og åpner i 3. ledd for at vegmyndigheten om nødvendig bidrar i koordineringen mellom ledningseierne. Vi opplever at forslaget ikke svarer på de reelle samordningsutfordringer som foreligger mellom infrastrukturaktørene i felles grøft, jf. rapporten I veien for hverandre samordning av rør og kabler i offentlig veigrunn og vår henstilling til berørte departementer av om å bidra til nærmere ansvarsavklaringer. For å sikre samordning mellom alle ledningseiere, er det behov for en lovfestet samordningsplikt for alle parter og en plassering av ansvaret for å påse og tilrettelegge for at samordning reelt skjer. Dette må utredes nærmere i samarbeid mellom berørte myndigheter og infrastrukturbransjer. 10 Krav til entreprenør som utfører arbeidet på vegne av ledningseier I denne bestemmelsen er det brukt begrepet offentlig veggrunn, jf. vårt forslag om at forskriftens virkeområde bør utvides til offentlig veg. Formuleringen er imidlertid inkonsekvent når virkeområdet i forskriftsforslaget er avgrenset til riks- og fylkesveg. 13 Innmåling av ledningstrasé Det er stilt krav om at nye ledningstraséer skal innmåles av ledningseier og at ledningsdata skal sendes vegmyndigheten. Som påpekt i rapporten I veien for hverandre samordning av rør og kabler i veigrunnen, er det behov for å få avklart hvem som skal være samordningsmyndighet på nasjonalt og lokalt nivå for de angjeldende infrastruktursektorer. Forvaltning av ledningsdata kan være en naturlig del av porteføljen for samordningsmyndighetene. 14 Vegmyndighetens tiltak på veg Samfunnets funksjonsdyktighet er avhengig av en stabil elektrisitetsforsyning, vannforsyning, renovasjon etc. Forslaget til 14 tar ikke hensyn til behovet for sikker drift av kritisk infrastruktur i veggrunnen eller til de krav som er nedfelt i sektorlovgivningen for den enkelte sektor. Av hensyn til bl.a. renovasjonstjenestene, mener vi at følgende endringer må gjøres i 14: Vegmyndigheten skal gi ledningseier skriftlig forhåndsvarsel om vegarbeid som kan medføre tiltak på eller konsekvenser for ledningsanlegget. Der det er behov for umiddelbar utbedring av vegen kan forhåndsvarsel unnlates skje muntlig. Vegmyndigheten kan i særskilte tilfeller og etter avtale med ledningseier kreve å utføre ledningsarbeidet på ledningseiers bekostning dersom det er behov for koordinering med andre arbeid på vegarealet eller når særlige hensyn tilsier det. Vegmyndigheten plikter å utføre arbeidet slik at det 4

5 oppstår minst mulig skade eller ulempe for ledningseier, og ansvarlig utførende må kunne innfri ledningseiers krav til faglige kvalifikasjoner. Ulemper for ledningsanlegget som følge av vegmyndighetens vedlikehold, reparasjons- og utbedringsarbeid er vegmyndigheten uvedkommende, med mindre tapet skyldes at vegmyndigheten ikke har opptrådt med tilbørlig aktsomhet. 15 Ledningseiers økonomiske ansvar Vegdirektoratet foreslår i 15, 1. ledd at ledningseier skal bære vegmyndighetens økte kostnader som følge av ledningsanlegget; herunder kontroll av utførte arbeider, gjennomført varsling, kontroll i reklamasjonstiden, økt dekkevedlikehold og økte drifts- og vedlikeholdskostnader. I utkast til tekniske og administrative retningslinjer til forskriften, Vedlegg D Refusjon av vegmyndighetens kostnader, er det foreslått en sjablonmessig kostnadsmodell. Vi er enig i at ledningseier skal dekke de merkostnader vegmyndigheten får som følge av ledninger over/under/langs veg. Forslaget til kostnadsmodell i vedlegg D er imidlertid mer å anse som en fiskalavgift til offentlige vegmyndigheter, med stykkprisbeløp som langt overstiger reelle kostnader for vegmyndigheten. Se for øvrig våre kommentarer til retningslinjene. I 15, 2. ledd er det foreslått at ledningseierne er forpliktet til å bære kostnadene for endring eller fjerning av ledningsanlegget når hensynet til vegen tilsier det. Utbygging av renovasjonsinfrastruktur er svært kostbart, og det må legges til grunn for slike anlegg at levetiden minst må være år. Det er en åpenbar fare for at renovasjonsgebyrene som abonnentene betaler, blir forvaltet på en dårlig måte dersom ledningseier må flytte slike anlegg når hensynet til vegen tilsier det. Avfall Norge kan ikke akseptere 15, 2. ledd slik den nå er utformet. Vi har følgende innspill til en mer balansert og samfunnsøkonomisk forskriftsregulering av flytteplikten i 15, 2. ledd: Det er ikke akseptabelt at vegmyndigheten kan kreve ledningsanlegg fjernet, da ledningssystemene er gjennomgående og man ikke kan fjerne et ledningsstrekk som er en nødvendig del av et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. I stedet for endring eller fjerning bør begrepene endring eller flytting benyttes. For å sikre at samfunnets infrastrukturanlegg blir forvaltet på en kostnadseffektiv måte, bør det innføres en karenstid der vegmyndigheten bærer kostnadene for en evt. omlegging av ledningsanlegg. En karenstid bør være minst 10 år, da man må forvente at vegmyndigheten minimum har en 10-års horisont når de tar stilling til søknad om ledningsarbeider i veggrunnen. Ved pålegg om endring/flytting av ledningsanlegget etter karenstiden, bør en avtrappende kostnadsfordeling legges til grunn, der vegmyndighet og ledningseier deler det økonomiske ansvaret med en fordeling som bestemmes av alder på anlegget sett i forhold til antatt levetid. Dvs. at hvis et ledningsanlegg med antatt levetid 100 år kreves flyttet etter 20 år, bør vegmyndighet bekoste 80 % av flyttingen og ledningseier 20 %. Særskilt kostbare eller samfunnskritiske ledningsanlegg bør innrømmes evigvarende rettigheter. 5

6 I 15, 3. ledd er det foreslått at vegmyndigheten i tillatelsen kan kreve at det legges ekstra trekkrør i ledningsgrøfter, og at vegmyndigheten skal eie og bekoste selve trekkrøret. Vi mener det er fornuftig at vegmyndigheten gis slik hjemmel, da det vil være rasjonelt for alle parter og til beste for vegen at nye kabler kan trekkes inn uten oppgraving. Vi mener imidlertid at vegmyndigheten må dekke sin andel av grøftekostnadene i tillegg til kostnadene ved selve trekkrøret. Det vil være i strid med selvkostregelverket for renovasjons-sektoren dersom man skal finansiere grøftekostnadene ved vegmyndighetens trekkrør over vann- og avløpsgebyrene. Disse kostnadene kan vegmyndigheten selv få dekket inn ved utleie av plass i trekkrørene. Vi foreslår derfor følgende tilføyelse i 15, 3. ledd, 2. punktum: Vegmyndigheten skal eie trekkrørene og bære kostnadene ved selve trekkrørene og den forholdsmessige andelen av grøftekostnadene ved tiltaket. 17 Garanti Det åpnes i 17 for at vegmyndigheten kan kreve at ledningseier stiller økonomisk garanti før ledningsarbeidet starter, for etterfølgende utbedring av vegen og senere følgeskader. Vi mener det er viktig at det i denne sammenheng er brukt ordet kan, og vil understreke at slikt garantikrav bør stilles unntaksvis. De fleste ledningseierne er samfunnsaktører som uansett vil innfri sine forpliktelser overfor vegeier. Et evt. krav om garanti må knyttes til et nærmere bestemt tidspunkt for garantibefaring, og bør normalt ikke strekkes lenger enn 2-3 år etter ferdigstillelse av ledningsanlegget. 18 Dispensasjon I 18 åpnes det for at vegmyndigheten, når særlige grunner foreligger, kan dispensere fra enhver bestemmelse i forskriften. I høringsbrevet er det angitt at dispensasjonsadgangen kun gjelder unntak i ledningseiers favør. Det er bl.a. vist til at større, komplekse samarbeidsprosjekter mellom vegmyndighetene og ledningseier og enkelte mindre ledningseieres økonomi kan være eksempler på aktuelle dispensasjonsgrunner. Avfall Norge støtter at det må være dispensasjonsmulighet fra forskriftens krav. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om økonomien til ledningseier skal kunne være et gyldig argument for dispensasjon. I våre kommentarer til 1 foreslår vi at virkeområdet for forskriften utvides til offentlig veg. Som følge av ulike stedlige forhold og etablert praksis fra kommune til kommune, vil det være behov for en større lokal handlefrihet innenfor forskriften for kommunal veg enn for riks- og fylkesveg. Det vil betinge en grundig utredning av hvilken dispensasjonsmulighet kommunen som vegmyndighet skal ha og en hensiktsmessig regulering av dispensasjonsadgangen i forskriften. Kommentarer til retningslinjene Vi mener Vegdirektoratet har truffet godt med detaljeringsnivået for hhv. forskrift og retningslinjer. Vi mener videre det er gjort en hensiktsmessig tematisk inndeling med de fire hovedkapitlene av retningslinjene. Vi vil nedenfor gi våre kommentarer til hver av dem, som utfyller våre synspunkter på forskriftsbestemmelsene. A Veiledning til søknad 6

7 I kap. A2.1 vil vi foreslå tatt inn at det ved behov avholdes forhåndskonferanse med vegmyndighet for å avklare trasé. I kap. A2.2 er det angitt at det i søknad om ledningstrasé skal oppgis utførende entreprenør. Vi mener det er tilstrekkelig at entreprenør oppgis i søknad om gravetillatelse, da entreprenør normalt ikke er valgt på det tidspunkt traséen skal avklares. I kap. A3.4 er det presisert at i unntakssituasjoner med akutt ledningsbrudd (evt tilstopping), kreves det at skriftlig søknad om gravetillatelse skal være sendt vegmyndigheten første virkedag etter at gravingen har startet. Vi opplever dette som en unødig streng innskjerping i forhold til ordlyden i 3, 4. ledd i forskriften ( så snart som mulig ), da arbeidsleder i akutte situasjoner må ha hovedfokus på å håndtere situasjonen og gravetillatelse allerede er avklart gjennom muntlig varsling. I kap. A3.6 er det angitt at innbetaling av refusjon av vegmyndighetens kostnader etter kap. B5 og D skal følge søknad om gravetillatelse og at tillatelse ikke vil bli gitt før innbetaling har funnet sted. Vi mener forskuddsbetaling er et uhensiktsmessig krav. Refusjon av vegmyndighetens kostnader bør skje etter at arbeidet er utført, fordi man først da har oversikt over hvilke merkostnader vegmyndigheten er påført, herunder at eventuell standardheving, jf. kap. A4, kan hensyntas og komme til fradrag. Se for øvrig våre kommentarer til kap. D. I kap. A3.7 om graving i nye vegdekker, er det stilt krav om at vegen skal asfalteres i 25 m lengde og i hele bredden for berørte kjørefelt. Dette virker å være et unødig strengt krav, særlig dersom vegkonstruksjonen er i tilfredsstillende stand. B Administrative vilkår I kap. B3.3.2 er det stilt krav om at ledningseier gir vegmyndigheten skriftlig varsel om en rekke milepæler undervegs i ledningsarbeidet, slik at vegmyndigheten kan gjennomføre kontroller. Ledningseier vil selv være interessert i, og ha ansvaret for, at det er god kvalitet på anlegget. Vi mener at kravet om skriftlig varsling bør knyttes til et fåtall milepæler, subsidiært at varslingen bør kunne skje muntlig. Kap. B5 om refusjon av vegmyndighetens kostnader: Se våre kommentarer til kap. A3.6 og kap. D. C Tekniske bestemmelser Rørbasert infrastruktur for avfall er nytt i Norge og er ikke nevnt. I kap. C2.2 er det angitt at vegmyndigheten skal kunne kreve inspeksjon/spyling av avløpsnett for ledningseiers regning. Denne bestemmelsen er uklar med hensyn til hvem sitt avløpsnett det gjelder; vegmyndighetens avløpsanlegg, kommunens avløpsanlegg eller evt. private avløpsanlegg. I de to sistnevnte tilfellene må det innføres rutiner slik at eier av avløpsanlegget kontaktes for nærmere avklaring. I kap. C3.3.1 er det angitt idealiserte krav til graveavstand fra trær, som vil være umulig å innfri mange steder. Vi mener at godkjent graveplan bør være hovedregel for avklaring av nødvendige avstander og praktiske løsninger for graving i grøntområder. Kap. C4.4.2 om spesielle regler for nye vegdekker: Se våre kommentarer til kap. A3.7. I kap. C4.4.5 bør overskriften endres til Renner, og det bør presiseres at det gjelder renner på tvers av fortauet for avledning av taknedløp o.l. 7

8 I kap. C4.4.9 bør det presiseres at det er rektangulære kummer som skal plasseres parallelt med eller vinkelrett på fortauskant m.v. Kap. C5: Se våre kommentarer til 13 om innmåling av ledningstrasé. D Refusjon av vegmyndighetens kostnader Som nevnt i våre kommentarer til 15, 1. ledd, er vi enig i at ledningseier skal dekke de merkostnader vegmyndigheten får som følge av ledninger over/under/langs veg. I forslaget til retningslinjene kap. D er det angitt kostnadstall for hva vegmyndigheten skal kreve av refusjon fra ledningseier. Kostnadstallene inkluderer følgende deler av vegmyndighetens merkostnader ved et ledningsanlegg: Kontroll under utførelse Kontroll av arbeidsvarsling/sperring Kontroll i reklamasjonsperioden Merkostnader til dekkevedlikehold Merkostnader til øvrig vedlikehold av veg I tillegg skal vegmyndigheten kunne kreve refusjon av evt. merkostnader, som er forårsaket av ledningsanlegget, ved senere oppgradering av vegen. Refunderbare kostnader for nye ledningsanlegg (kap. D2.1) og for utskifting av eksisterende ledninger med oppgraving av grøft (kap. D2.2), skal beregnes som sum av fastpris per anlegg pluss lengdeavhengige kostnader multiplisert med grøftelengde. For store og komplekse anlegg gjelder litt andre beregningsmetoder (kap. D3). Vegmyndigheten kan også kreve dekning av evt. øvrige tilleggskostnader (kap. D5). I kap. D6 er det angitt en rekke spesielle bestemmelser til kostnadsberegningen. I kap. A3.6 er det angitt at innbetaling av refusjon skal følge søknad om gravetillatelse, og i kap. B5 er det presisert at arbeidene ikke kan settes i gang før refusjon er foretatt. Forslaget til refusjonsbestemmelser i forskriftens ledd og retningslinjenes kap. A3.6, B5 og D kan ikke aksepteres, og vi ønsker derfor ikke å kommentere på detaljene i forslaget. Vår begrunnelse er følgende: Etter vår erfaring er kostnadstallene i kap. D atskillig høyere enn hva som vil være reelle merkostnader for vegmyndigheten som følge av ledningsanlegget. Vi etterlyser nærmere dokumentasjon for hvordan kostnadstallene er utregnet og hvilke erfaringstall som er lagt til grunn. Renovasjonssektoren er underlagt krav om selvkost, dvs. at renovasjonsgebyrene som tas inn fra abonnentene i sin helhet skal gå til å dekke reelle kostnader med å utføre tjenesten. Renovasjonsektoren har ikke anledning til å subsidiere andre sektorer. Vi opplever at kostnadstallene i kap. D er å anse som en form for fiskalavgifter. Dette er i strid med Finansdepartementets rundskriv R-112/2006 Retningslinjer for gebyr- og 8

9 avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. En klart definert myndighetshandling, som vegmyndighetens kontroll av ledningsanlegg, skal iht. retningslinjene finansieres gjennom gebyrer som ikke overstiger reelle kostnader. På denne bakgrunn mener vi at refusjon av vegmyndighetens merkostnader ved ledningsanlegg må faktureres i etterkant av at arbeidet er gjennomført, og baseres på reelle dokumenterte kostnader per anlegg. Rettighetsforvaltning ansvar og oversikt Vegmyndigheten har mer og mer lagt om til en praksis med målebrev på vegene, med definert gårdsnummer og bruksnummer. Samtidig har vi en utvikling med stadig flere infrastrukturanlegg i/ved veg og stadig flere aktører involvert. Regelverk som kan gi rettigheter til utnyttelse av grunn, er som vist over flere enn vegloven, og regelverket endres dessuten over tid. Det vil åpenbart være behov for å ha en god rettighetsforvaltning og en langsiktig tidshorisont i dette arbeidet. Har spørsmålet om en samlet rettighetsforvaltning vært tatt opp i forbindelse med forskriftsarbeidet? Hvem skal ha ansvar og oversikt over de samlede rettigheter på en gitt vegstrekning? Grunnboka og tinglyste rettigheter er som kjent et velprøvd og tydelig system over tid. Vi imøteser en nærmere drøfting av dette spørsmålet, og ser det som en naturlig del av forskriftsarbeidet til 32 i vegloven. Behovet for samfunnsoptimale løsninger Forslaget til nytt regelverk med hjemmel i vegloven 32 gir etter vår oppfatning vegmyndigheten en rett til ensidig diktering av betingelser overfor andre infrastruktursektorer. Forslaget innebærer til dels en betydelig forverring av rammebetingelsene for ledninger i veggrunnen, sett i forhold til eksisterende avtaler og praksis mellom Statens Vegvesen sine regionkontorer og renovasjonsvirksomheter. Konsekvensen kan bl.a. bli at ledningsanlegg legges utenfor vegområdet der det er mulig, med de følger det vil få for båndlegging av arealer og naturinngrep. Som vi innledningsvis har fremholdt, er vegkorridoren et offentlig areal som er avsatt til å fremføre de ulike former for infrastruktur som samfunnet avhenger av. Et overordnet prinsipp må være at det velges kvalitativt tilfredsstillende og kostnadseffektive løsninger for å betjene befolkningens behov. Alle aktører må akseptere sin andel av ulempene som en nødvendig samlokalisering medfører. Vegmyndighet og ledningseiere bør ha felles interesse av at samarbeidet mellom sektorene foregår på en jevnbyrdig og samfunnsoptimal måte. Renovasjonssektoren ønsker å tilstrebe gode samarbeidsløsninger og færrest mulig byråkratiske ressurssluk, av hensyn til innbyggerne som brukere av de ulike infrastrukturtjenestene. I et område der det bygges ut et flatedekkende Bossnett, slik Bergen arbeider med, vil en arbeide for at nettet kan brukes til alle typer avfall uansett hvem som er ansvarlig. I Bergen ønsker en å samle inn husholdningsavfall (kommunalt ansvar ihht Forurensningsloven 30), næringsavfall (avfallsbesitters ansvar ref 32 F-lov), og avfall fra gater og avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.(kommunalt ansvar i hht 35 F-lov) samt avfall langs offentlige veger m.v. (vegstyresmaktens ansvar i hht 36 i F-lov). I Bergen arbeides det med planer om etablering av selvtømmende avfallsnedkast på torg og allmenninger, knyttet til bossnettet. Dersom vegmyndigheten stiller urimelige krav overfor eiere av renovasjonsledninger, vil det være vanskelig å forsvare en romslig holdning overfor vegmyndigheten når det gjelder deres avfallshåndtering. 9

10 Oppsummering. Anbefaling om videre prosess Som det fremgår av våre kommentarer, opplever vi at forslaget til forskrift og retningslinjer for ensidig ivaretar vegmyndighetens interesser. Vi kan derfor ikke akseptere at regelverket vedtas i nåværende form. Forskriftsforslaget ivaretar heller ikke behovet for ansvarsavklaring og regulering som er nødvendig for å få en bedre samordning av infrastrukturaktørene i offentlig veggrunn, jf. rapporten I veien for hverandre samordning av rør og kabler i veigrunnen. Ledningseierne har behov for rammebetingelser som ikke bare regulerer forholdet til vegmyndigheten, men også forholdet ledningseierne mellom. Eksempelvis fastsetter forskriftsforslaget til vegloven 32 en flytteplikt for ledninger når hensynet til vegen tilsier det. Flytteplikt for ledninger som er urettmessig lagt over andre ledninger, er ikke berørt, men er ikke desto mindre en utfordring som bør finne sin avklaring gjennom nasjonale rammebetingelser. Vi har i oversendelsen av rapporten til berørte departementer av bedt om at det nedsettes et utvalg med representanter for berørte myndigheter og infrastruktursektorer, som skal utrede og foreslå hvem som skal ha samordningsansvaret nasjonalt og lokalt og hvordan dette skal ivaretas gjennom regelverket. Vi vil be om at forslaget til forskrift og retningslinjer til 32 i vegloven legges på is til disse avklaringene er på plass. Flere av utfordringene med det foreliggende forskriftsforslaget vil kunne få sin avklaring gjennom et utvalgsarbeid som foreslått. Avfall Norge ønsker å bidra konstruktivt i både utvalgsarbeidet og i det etterfølgende arbeidet med å ferdigstille forskrift og retningslinjer til 32 i vegloven. Saksbehandler: Toralf Igesund, Kopi til: KS Bedrift, Norsk Vann, Norsk Fjernvarme Med vennlig hilsen Håkon Jentoft Direktør 10

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Samordnet grøfteutførelse

Samordnet grøfteutførelse VA-Innlandet Tekna 10.11.2010 Samordnet grøfteutførelse 1 Trond Andersen, prosjektleder Norsk Vann, og Assosiert medlem i Grøftekameratene Hovedpunkter for dagens presentasjon Hvilke avtaleverk kan legges

Detaljer

Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen

Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen Forslag til mål og metoder for bedre samordning av virksomheter som legger ledninger i grunnen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Juridiske betraktninger

Juridiske betraktninger Utkast til forskrift om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg: Juridiske betraktninger Næringspolitisk verksted 8. februar 2008 Jens F. Bibow www.thommessen.no Disposisjon Overordnet

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

(2) Hva er våre utfordringer?

(2) Hva er våre utfordringer? Infrastrukturdagene 2011 9.-10.februar 2011 Rørledninger, kabler og asfalt i veigrunnen (2) Hva er våre utfordringer? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 917

Detaljer

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv Advokat Jens Naas-Bibow 1 Rett til å ha/etablere nettanlegg forutsetter et stiftelsesgrunnlag Rett til å ha eller etablere infrastruktur

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur?

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? EBL Nettkonferansen 2008 Delsesjon 5: Utfordringer ved nettutvikling Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre Kommunalteknikk 2008 30.oktober 2008 I veien for hverandre Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen, rastad @ online.no, 32 83 92 90 1?? CR 2 En komplisert infrastruktur Krysset Karl

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Til Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Høringsuttalelse til «Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Infrastruktur vilkårene er viktige for samfunnet

Infrastruktur vilkårene er viktige for samfunnet Infrastruktur vilkårene er viktige for samfunnet Infrastruktur i veg EBL konferanse i Molde Vegloven 32 i vegloven sier: Elektrisk eller annen kraftledning +++++ må ikkje utan særskilt løyve leggast over,

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/13492-2 89087/13 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 06.02.2014

Detaljer

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg 2013 Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg Vedtatt av Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og miljø den 04.12.12 Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune 01.01.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Hogne Hjelle, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten VA-dagane på Vestlandet 23. 24. september 2009 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00371-2 Morten Hendis 008;O;SKB 23.4.2012 Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Infrastrukturdagene 09.02.2011

Infrastrukturdagene 09.02.2011 Infrastrukturdagene 09.02.2011 Direktør Bjørg Ravlo Rydsaa, mobil 913 89 985 www.ks-bedrift.no Februar 2011 1 Agenda Om KS Bedrift Infrastruktursystemer - kommunenes blodårer Helhetlig vurdering fra kommunene

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Energi Norge v/stig J. Børresen Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland Frode Støle 313694-001\1006618\v1\1006618\armo Dato: Oslo, 14. januar 2012

Detaljer

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Familie- og kulturkomiteen Stortinget Familie-kultur@stortinget.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 22.04.13 Vår ref: Høringer 2013 Deres ref.: Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Landsgruppen

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening 11.06.2012 Bystyrets vedtak oktober 2008 Rådmannen innstilte

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 074400 115/15 FORMANNSKAPET 03.06.2015 53/15 KOMMUNESTYRET 17.06.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 074400 115/15 FORMANNSKAPET 03.06.2015 53/15 KOMMUNESTYRET 17.06. Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/10681-33 REGULERINGSPLAN FOR NORSVIN BERGSETMARKA - 2. GANGSBEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 074400 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Advokat Charlotte Heberg Trondal, 26. oktober 2011 Omfang av rettigheter og plikter beror på innholdet i stiftelsesgrunnlaget Hva

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering?

11.02.2010. Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? 11.02.2010 Kan veikvaliteten sikres med reduserte krav til leggedyp og asfaltering? Begrensning i dette innlegget I hovedsak kommenteres forhold tilknytta ledninger og kabler og ikke VA og fjernvarme Rør

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Oppsummering av høringene

Oppsummering av høringene Oppsummering av høringene Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 G U G U Christen Ræstad: Det er bare kommunen som kan rydde opp!!! 2 Arild Engh: Ansvar for NYE fellesanleggs drift, vedlikehold og fornyelse

Detaljer

Infrastrukturdagene 2011

Infrastrukturdagene 2011 Infrastrukturdagene 2011 9.-10. februar 2011 Gardermoen Fjernvarmeutbyggingen i Trondheim Overingeniør Åmund Utne Eksisterende og ny fjernvarmesatsing i Norge Trondheim og Klæbu Eksisterende fjernvarmeanlegg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, Hafslund Nett AS Energibedriftenes landsforening (partshjelper) (advokat Gunnar

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell.

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell. Deres dato: 5.11.2012 Deres referanse: 12/2935 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse

Detaljer

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast.

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast. Nærings- og fiskeridepartementet 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 18.03.2015 Vår ref: Gerhard Salicath/ 15-9009 Regelrådet. Høringsuttalelse fra Virke. Hovedorganisasjonen Virke representerer 19 000 virksomheter

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Rettigheter i grunn. Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011

Rettigheter i grunn. Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011 Rettigheter i grunn Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011 Om dagens tema Allerede etablert infrastruktur: Hvilke rettigheter har nettselskapet? Fremgangsmåte for å kartlegge

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2008-09-04 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 STIKKORD: Tingsrett. Strømnett. Omlegging. SAMMENDRAG: Ved vedtak om omlegging

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Veiledning: Ledninger i kommunale veger versjon 3-20. august 2015 Side 1 1 Innledning og formål... 4 2 Definisjoner... 5 3 Veileder til søknaden... 6 3.1 Framgangsmåte

Detaljer