Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: Tidspunkt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vara medlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 10/10 PS 10/11 RS 10/9 RS 10/10 Innhold Innstranda bydelsutvalg. Forslag til reguleringsplan for næringstomt på Bertnes. (Rematomten) Referatsak Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune- status og vurdering Referatsaker. Innstranda bydelsutvalg. Bodø, 22. september 2010 Elin Irgens leder Rita Hustad sekretær Side 2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2691 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/10 Innstranda Bydelsutvalg Innstranda bydelsutvalg. Forslag til reguleringsplan for næringstomt på Bertnes. (Rematomten) Sammendrag Innstranda bydelsutvalg har mottatt brev fra byplankontoret datert Intern høring - et forslag til reguleringsplan for næringstomt ved Bertneskrysset, Rematomten. Hensikten med høringen er at det er økt fokus på trafikksikkerheten blir ivaretatt i området. Frist for å komme med innspill er satt til den 31. juni Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Forslag til reguleringsplan på Bertnes. Side 3

4 Notat til oppfølging Byplankontoret Dato: Saksbehandler:...Jørn Roar Moe Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2010 Saksnr./vår ref.: /2691 Arkivkode:... L12 Intern høring - forslag til reguleringsplan for næringstomt ved Bertneskrysset, Bertnes ("Rematomten"). Planutvalget har i møte den 23. februar 2010 vedtatt å legge planforslaget for reguleringsplanen for næringstomt ved Bertneskrysset med tilliggende vegsystem ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens Planområdet ligger ved Bertneskrysset ( Rema-tomten ), er på ca 9 daa, og er i dag primært regulert til næringsformål. Planen er utarbeidet av Bodø kommune, med bakgrunn i bygge- og deleforbudet som ble nedlagt i Hensikten med hovedelementet i planen er at formålet forblir næring, men med en økt fokus på at trafikksikkerheten ivaretas i området, med særlig fokus på barn. Fortau er lagt på hhv vestsiden (opp mot rv 80) og sørsiden av Fenesveien. For deler av strekningen nord for Stormyrkulveien åpner det for at noe areal kan omreguleres til bolig og tilfalle boligene som ligger langs veien, da det i dag er regulert inn gang- og sykkelvei her. Forslaget til reguleringsplan sendes med dette til høring. Frist for merknader er den 31. juli Spørsmål kan rettes til byplansjefen. Med hilsen Jørn Roar Moe Byplansjef Side 4

5 Intern høring - forslag til reguleringsplan for næringstomt ved Bertneskrysset, Bertnes ("Rematomten").2 av 2 Side 5

6 Side 6

7 Vedlegg 2 Byplankontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2691 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 2523, NÆRINGSTOMT VED BERTNESKRYSSET (MED TILGRENSENDE TRAFIKKAREAL VED RV 80 PÅ BERTNES) Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. Formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT 1.1 Planens formål er a) å legge til rette for næringsvirksomhet på tomt ved krysset Rv 80- Fenesveien. b) legge til rette for trafikksikre løsninger både knyttet til næringsvirksomheten og i nærområdet 1.2 Planavgrensning Slik som vist på kart datert Planområdets arealformål. I henhold til plan- og bygningsloven 12 er området regulert til følgende formål med feltangivelse som vist i plankart: bebyggelse og anlegg Side 7

8 - forretning/ industri 3962 m 2 - boligbebyggelse 133 m 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Areal for veg (inkl fortau/ gang- og sykkel og annen veggrunn) 5228 m 2 2. FELLES BESTEMMELSER 2.1. Bygg skal ha et helhetlig og harmonisk utrykk tilpasset formålet og situasjonen og skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Generelt gjelder - Min. 27 meter fra midtlinjen til Rv80. - Min. 6 meter fra midtlinjen på hovedvannledningen, hvis det etableres kjeller i bygningen er minimumsavstand 9 meter. - Min. 4 meter fra veikant Fenesveien - Min.11 meter fra Soløyvannsveien 2.2 Det skal etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser i forhold til virksomhetens art i henhold til kommunens til enhver tid gjeldene parkeringsvedtekt. 2.3 Løsninger som forutsetter at tyngre kjøretøy må rygge der hvor folk ferdes inne på tomta eller rygging i offentlig vei bør unngås. 3. OMRÅDE FOR AREALBRUKSFORMÅL 3.1 Areal for forretning/ næringsformål Området kan brukes til forretning og/ eller næringsformål Høyde Maks gesimshøyde mot Fenesveien, gitt som høyde over gjennomsnittlig terrengnivå, er 6 meter. Maks byggehøyde, gitt som høyde over gjennomsnittlig terrengnivå, er 8 meter Utnytting Maks utnytting % BYA = 100 % Estetikk og miljø Fasadene mot Fenesveien og Rv80 skal brytes opp i form og materialitet. Det skal etableres innvendige avfallsløsninger for å hindre utvendig lagring av søppel som virker skjemmende for området rundt. Randsonen rundt arealet avsatt til forretning/ næringsformål skal beplantes. Området mot Fenesveien og Rv80 skal beplantes med trær. Evt. vifteanlegg for kjøleanlegg etc. skal ikke være vendt sørover mot boligområder. Bruk av kjøleaggregater på lastebiler forbys i tidsrom 20:00-08: Trafikkløsninger Innkjøring angitt på plankart på østsiden kan kun benyttes til innkjøring. Avkjøring angitt på plankart på vestsiden kan kun brukes til utkjøring. Minimum avstand fra Side 8

9 avkjøring i vest til kryss med Fenesveien skal være 40 meter fra senter kryss. All parkering skal skje på tomta. All manøvrering av kjøretøy skal gjøres inne på tomta. 3.2 Areal for boligbebyggelse Området knyttes til plan 2502, stadfestet 3/ De samme bestemmelser som gitt i den plan gjelder for denne planen. 3.3 Areal for veg (inkl fortau/ gang- og sykkel og annen veggrunn) Området avsettes til samferdselsformål og er ytterligere delt i område for biler (veg), område for gående (fortau og gang- og sykkelvei) og vegkant (annen veggrunn til drenering og snølagring) Veier og fortau skal opparbeides som vist på plankart. Areal satt av til annen veggrunn kan benyttes til snølagring. Det er ikke lov med parkering her. Skilt, gatelamper og annen vegteknisk infrastruktur kan monteres i dette området. Endringer mellom underformål innenfor ytre avgrensing av området satt av til samferdselsformål kan gjøres uten behov for reguleringsmessig behandling. 4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 4.1 Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges en situasjonsplan og en skiltplan som skal vise at kravene til trygge trafikkløsninger (atkomst, manøvrering, parkering), beplanting, miljø, støy og estetikk er ivaretatt. 4.2 Utbyggingsavtale skal være avtalt og godkjent før rammetillatelse for H/N kan gis. 4.3 Før brukstillatelse for bygg på område H/N kan gis skal fortau på sørsiden av Fenesveien, omlegging av gang- og sykkelvei på østsiden av tomten, skilting være etablert og fartsdempende tiltak i Fenesveien være opparbeidet. Bodø Side 9

10 Vedlegg 3 Byplankontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2691 BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING PLANBESKRIVELSE TIL PLAN 2523 "NÆRINGSTOMT VED BERTNESKRYSSET" 1. Innledning. 1.1 Oppdragsgiver. Bodø kommune 1.2 Eiendoms - og eierforhold. 43/471, 145/31,43/233, 43/470, 43/ /455, 43/458, 145/40 43/38 - Bodø kommune 143/2, 43/105, 43/106 - Statens veivesen 43/247 - Statsalg Invest A/S 43/243 - Per R. Moen 43/242 - Robert A. Hagen/Tone K. Jentoft 43/246 - Ragnar A. Myrbakk 43/250 - Steinar Skaugvoll 43/154, 43/153 - Harald Eilertsen/Lill I. Dreyer 43/903 - Kathrin Johansen 43/27, 43/66 Anette B. Andersen 43/101, 43/90 Innstranden bedehus 43/557 - Stein K. Pettersen 43/161 - Bjørg J. Hanssen/Oddbjørn M. Kuntze 43/164, 43/129 - Olav Snoen/Unni K. Snoen 43/107 - Kjersti F. Hundstad/Lars T. Haugland 43/244 - Wenche Tennfjord 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/ godkjenning. Bodø kommunes byplankontor. Fagmyndighet i kommunen for reguleringsplaner. 1.4 Hensikten med planen. Tilrettelegge for næring samt videreføre og oppgradere dagens gang-/sykkelveinett. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. - Statens veivesen Rv 80/Soløyvannsveien Bertnes, Plan / Reguleringsplan Bertnes Støver, Plan / Reguleringsplan Bertnes, Plan / Side 10

11 2. Planområdet, eksisterende forhold: 2.1 Beliggenhet og størrelse. Alt sør for Rv80 i gjeldende plan 2516 fra og med rundkjøring til og med gangvei/undergang i øst. Størrelse på planområdet: ca 9 daa. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Vei og gang- /sykkelvei, resten av området ligger idag brakk, området grenser til områder med bolig, lett industri og riksvei Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Ubebygd, grenser til Rv80, områder med lett industri og boligområder med 1-etasjes hus. (2.4 Demografiske forhold.) Ikke relevant 2.5 Barnehage, skole, forretninger. Barnehage ligger ca 40 meter fra sørøstre hjørne av planområdet Støver skole ligger ca 110 meter far sørøstre hjørne av planområdet. Coop Prix ligger lengre oppe i Soløyvannsveien, nord for planområdet. (2.6 Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon.) Ikke relevant (2.7 Klimatiske forhold sol og vind.) Ikke relevant 2.8 Støy vegtrafikk, fly og andre støykilder. Planområdet grenser mor Rv80 i nord, ÅDT: 9300; betydelig bilstøy. 2.9 Atkomstforhold og veier/ gater innen planområdet. Atkomst fra Rv 80 ved rundkjøring i planområdets utkant. Atkomst til næringsareal fra syd i fra Fenesveien. Side 11

12 2.10 Grunnforhold. Et relativt tykt lag med oppfylte, relativt dårlige masser med fjell under Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Hovedvannledning går over deler av planområdet (VL1) 3. Planprosessen. 3.1 Deltagere i planprosessen. Ordinær varsling. Ingen spesielle møter med nabolag oa i planfasen. Nabolaget har igjennom prosessen i forkant av oppstart reguleringsplanarbeid vært svært involvert, både med møter med byplankontoret, folkemøte og kommunisert både ved brev og telefon. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Igangsetting av planarbeidet med tilhørende brev til berørte naboeiendommer, ble varslet den 9. februar Annonsen sto i Avisa Nordland den 20. februar Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Under følger et utdrag av innspillene. Statens vegvesen Eventuelle endringer som omfatter G/S-veisystem i tilknytning RV 80 samt evt endringer av byggegrenser mot Rv 80 må drøftes med Statens vegvesen før sending på høring. Byplankontorets kommentar Ingen endring på byggegrense og liten endring på G/S på vestsiden av krysset i samråd med bl.a Statens vegvesen. Nordland fylkeskommune Ingen reelle merknader Byplankontorets kommentar Tas til orientering Robert Hagen m.fl Unngå butikkformål, pga trafikksikkerhet (skolevei), folkehelse (barn som kjøper godteri), fase II av Vegpakke Salten kan føre til at kundegrunnlaget forsvinner. Hvis næringsbygg, forby kjøleaggregater på lastebiler og containere om natten + vifter må være mot RV 80 Begrense BRA for å tilpasse bygg til nærmiljø Kun en ut/ innkjøring i øst av trafikksikkerhetsmessige grunner. Manøvrering inne på egen tomt legge vekt på estetikk og beplanting innvendige avfallsløsninger Tilrettelegge fortau og trafikksikkerhetsforslag Vanskelige kjøreforhold på vinterstid fra Rv 80 og ned mot Fenesveien Flere fartsdempere og tydelige og opphøyde gangfelt Øke veibredde noe mot nord for å unngå å få fortau inn i eksisterende hager på sørsiden av Side 12

13 vegen. Det vises ellers til tidligere innspill Byplankontorets kommentar I føringene fra planutvalget er dette ikke satt begrensinger med tanke på formål. Butikk anses som et riktig formål her, og foreslås derfor inkludert. Betraktningene om støy er hensyntatt BYA foreslås til 100 %. Det er vurdert begrensinger på bygget, men både fordi dette er i en overgangssone i forhold til riksveien og de begrensinger tomt, høyde og annet setter er det ikke lagt inn. Forholdene til estetikk og beplanting er lagt inn i forslaget. En innkjøring og en egen utkjøring er foreslått for å få totalt sett best trafikksikkerhet. Endring av vertikalkurvaturen er ikke tatt inn. Fartsdempere og fortau er lagt inn. Flytting av veg er ikke tatt inn da det er i tråd med opprinnelig plan hvor også fortau er lagt inn på sørsiden (på tomta ). Se egen vurdering om plassering av fortau. Ragnar Myrbakk Forutsetter at alle punkt i planutvalgets vedtak følges opp i planarbeidet Trafikksikkerhet for skolebarn er viktig, og fortau/ gang- og sykkelvei må følges opp for næringstomta at all manøvrering/ rygging må skje på den. forby kjøleaggregater på lastebiler og containere om natten + vifter må være mot rv 80 særlige krav om behandling og midlertidig oppbevaring av søppel for å unngå at dette blir skjemmende for tomta. estetikk Byplankontorets kommentar Punktene knyttet til trafikksikkerhet er ivaretatt For kommentar av resten se kommentarer knyttet til merknad fra Robert Hagen m.fl Innstranda Bydelsutvalg Viser til tidligere innspill Tomten bør ikke utnyttes 100% Trafikksikkerhet: Opphøyet gangfelt, en egen innkjøring (på østsiden) og egen utkjøring Fortau på nedsiden av veien (sørsiden) Parkering forbudt i skoleveien Estetikk: maks 6-8 meters høyde på bygget. Fokus på beplanting og søppelhåndtering. Byplankontorets kommentar Parkering forbudt anses som et fornuftig forslag. Foreslås derimot ikke lagt inn som en bestemmelse men at løses gjennom utbyggingsavtale/ skiltplan. Forslaget er i tråd med innspill med unntak av foreslått utnyttingsgrad. Se kommentarer knyttet til merknad fra Robert Hagen m.fl 3.4 Samarbeid. Jfr. Plan- og bygningslovens Ved utarbeidelse av planer som vedrører barn og unges oppvekstvilkår skal barnas talsperson kontaktes for å få innspill og råd. Jfr. Rundskriv T-4/98 Barn og planlegging herunder rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. I utarbeidelsen av de trafikale løsninger er trafikksikkerhetsutvalget i Bodø kommune trukket inn. Befaring er gjennomført. Side 13

14 4. Planforslaget. 4.1 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål. Legge til rette for næring, videreføre og oppgradere eksisterende gang og sykkelveinett 4.2 Arealoppgave. Næring: 3890 m 2 Veg: 1840 m 2 Bolig: 133 m 2 Gang- /sykkelvei: 1535 m 2 Annen veggrunn: 1933 m Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder. Dagens reguleringsplan har ikke gitt grad av utnytting eller høydebegrensning, noe som betyr at plan- og bygningslovens generelle ramme på 8 meter gjelder i forhold til høyde. Høyde Det er gjort undersøkelser i snitt, en høyde mindre enn 6 meter vil begrense bruken og potensialet til tomten til butikkformål. Eventuell lett industri; verksted med kontor, er best tjent med minimum 6 meters gesimshøyde. I utgangspunktet hvis en ønsker to fulle etasjer, burde gesimshøyden blitt satt til åtte meter for et næringsbygg. En reduksjon til mindre enn syv meter vil uansett føre til begrensinger. Som en kan se av illustrasjonene over, får en ikke to fulle etasjer ved byggehøyde seks meter. Ved en gesimshøyde på fem meter er det i realiteten et bygg på en etasje, med mulighet for en mezzaninetasje. Høyden vil ikke påvirke solforholdene for boligområdet i syd, men et bygg på tomta vil uavhengig av 5 eller 6 meter gesimshøyde i syd, antageligvis gi en kveldskygge i øst, mot industriområdet. Evt begrensing av gesimshøyde kommer av tilpasning til eksisterende bebyggelse i sør. Illustrasjonen under viser hvordan dette høydemessig vil arte seg. Det er viktig at reguleringsplanen for boligene åpner for to etasjer, altså høyere enn det som faktisk er bygget og ligger der i dag. Side 14

15 Gjennom snitt og fotocollage er det gjort vurderinger av høyder mot Fenesveien. Det vurderes slik at det har mindre reelle konsekvenser for naboene om bygget er fem eller seks meter mot dem. Av hensyn til mest mulig bruk av bygget bør derimot seks meter velges i byggehøyde mot sør. Ved en høyde på 6 meter bør minste avstand til Fenesveien være 4 meter. Med andre ord settes følgende høydebegrensinger - Maksimal høyde settes til 8 meter - Gesimshøyde mot Fenesveien settes til 6 meter Avstand til omliggende vei/byggegrense - Avstand til Rv80 settes til 27 meter fra midtlinje Rv80 - Avstand til vei mot vest er 11 meter - Avstand til hovedvannledning må være 6 meter, hvis det etableres kjeller må minste avstand være 9 meter. Utnytting I vedtaket fra Planutvalget ble det bedt om å vurdere bruken av BRA (begrensninger i bruttoareal). Bakgrunnen er spørsmålet om tilpasning av bygg i forhold til omgivelsene. Tomten er smal og lang, og byggegrensekravet gitt fra vegene rundt gir betydelige begrensninger. Bestemmelsene knyttet til inn- og utkjøringsmuligheten vil ytterligere begrense byggets størrelse og fasadelengde mot sør. Foreslåtte begrensinger i høyde og krav til å bryte opp fasaden i form og materialvalg vil ytterligere kunne redusere oppfattelsen av bygget mot sør. Næringstomter generelt bruker å ha 100% utnytting, selv om det svært sjeldent blir den reelle utnyttingen. Pga begrensningene i tomt og bestemmelser anses som tilstrekkelig, anbefales at en holder på utnytting % BYA = 100 %. Side 15

16 Estetikk Bebyggelsen skal ha et helhetlig og harmonisk utrykk tilpasset formålet og situasjonen. Fasadene mot Fenesveien og Rv80 skal brytes opp i form og materialitet. Det skal etableres innvendige avfallsløsninger for å hindre utvendig lagring av søppel som virker skjemmende for området rundt. Beplantning Ved anlegging av fortau sør for Fenesveien forsvinner en del trær og grønt. Annen veigrunn, nord for Fenesveien skal beplantes med trær for å opprettholde andel grønt i området. Trær vil også være med på å bryte opp en større fasade samt gi fasaden et skyggespill og liv. - Annen veigrunn mot gang- /sykkelvei og Rv80 skal beplantes med trær - Annen veigrunn mot kanalveien skal beplantes (4.4 Demografiske forhold - antatt befolkningstilvekst og sammensetning etter en utbygning.) Ikke relevant 4.5 Vegetasjon - behandling av eksisterende og ny. Det er ingen vegetasjon av viktighet på tomta regulert til næringsformål. Trær og busker bør plantes av estetiske grunner. (4.6 Klima - planens innvirkning på klimatiske forhold.) Ikke relevant 4.7 Støy støyberegning og tiltak som må iverksettes for å bringe støynivået i og utenfor Det legges opp til næringsbebyggelse, dvs bruk som ikke er spesielt støyfølsom. Spørsmålet om støy reguleres av rundskriv T- 8/79 og T-1/86, retningslinjer T samt NS Bruken av bygget tilsvarer ikke at spesielle støyskjerminger mot Rv80 gjøres. Bygget i seg selv kan skape en støybarriere for bakenforliggende områder. Bruken av bygget i seg selv kan skape en viss støy. Evt. vifteanlegg for kjøleanlegg etc. vendes bort fra boligområder. Kjøleaggregater på lastebilder forbys i tidsrom 20:00-08:00 jevnfør City Nord. 4.8 Trafikk - samordnet areal og trafikkplanlegging, rundskriv T- 5/ Parkering/disponering av uteareal - mengde i forhold til vedtekter og plassering. Det kan åpnes for inn- og utkjøring på østsiden av bygget. Kun utkjøring på vestsiden av bygget, 40 meter fra kryss med Fenesveien. All parkering skal skje på tomta. All manøvrering av kjøretøy skal gjøres inne på tomta. Rygging med tyngre kjøretøy hvor folk ferdes inne på tomta eller i offentlig vei bør unngås. Parkeringskravet vil være i tråd med kommunens til en hver tid gjeldende parkeringsnorm. 2. Fotgjengere, syklister og veiforbindelser - tilrettelegging for denne trafikken i og utenfor planområdet.( Gang/sykkelveier til skoler, forretninger, friområder etc.) I planen er det lagt opp til fortau fra Stormyrkulveien til planens begrensning i øst mot Støver skole. En spørsmålsstilling som er vurdert er om fortauet skal være på sørsiden eller nordsiden (mot næringsarealet) av Fenesveien. Argumentene er som følger Gangkryssing fra Stormyrkulveien/ Fenes sør er tryggere å gjennomføre sør for krysset enn i eller nord for krysset inn mot Støver barneskole. Side 16

17 Antall kryssinger av trafikkerte samleveier og hovedveier bør reduseres. Fortau på sørsiden vil beslaglegge private arealer. Både barn og voksne tenderer å ta korteste vei. Hovedstrømmen fra vest vil være fra sør, og en kryssing til nordsiden vil kunne oppfattes som en omvei. Trafikksikkerhetsmessig bør fortauet legges på sørsiden av Fenesveien. Det sterkeste argumentet mot det er at man da må beslaglegge private arealer. Det er derimot mindre attraktive arealer da de er på nordsiden av husene. I tillegg er det i gjeldende reguleringsplan fra 1979 lagt inn fortau på sørsiden. I forhold til gang og sykkeltrafikk på nordsiden av planområdet er planen i tråd med opprinnelig plan fra statens vegvesen. Gangtrafikken er lagt under Rv 80 og i sti fra denne til krysset Fenesveien x Kanalveien. Stietablering viser at mange tar en snarvei ved enden av gang- og sykkelveien mot skoleområdet, som antas er det viktigste målpunktet. Gang og sykkelveien endres derfor og legges i tråd med gangmønsteret. Videre legges det opp til opphøyd gangfelt der hvor gang- og sykkelveien så krysser Fenesveien. Offentlige veier og fortau skal opparbeides som vist på plankart. 3. Kollektivtrafikk - tilrettelegging. Holdeplass på Rv 80 rett ved siden av planområdet. Dekkes bl.a av busser i retning Tverlandet. Atkomst til tomt og område rundt fra holdeplassene gjøres på en trygg måte ved undergang under rv 80 og innregulert sti fra holdeplass/ undergang til krysset Fenesveien x Kanalveien (4.9 Utvendige opphold - og aktivitetsareal/lekeplasser.) ikke relevant 4.10 Risiko og sårbarhet Området ligger langs høytrafikkert vegstrekning med middels fart. Med unntak av trafikksituasjonen er det ikke vurdert noen risiko eller sårbarhet av spesiell karakter på eller inntil planområder. 5. Andre tiltak i forbindelse med planen 5.1 Konsekvenser for trafikkforholdene i tilgrensende områder, med forslag om tiltak. Planen legger opp til sammenkobling med fortau langs Stormyrkulveien. Forlengelse av fortau/ gang- og sykkelvei i Fenesveien bør på sikt vurderes uavhengig av evt utbygging i forhold til denne planen. 5.2 Ev. økonomiske konsekvenser for Bodø kommune - barnehage, skole, kommunaltekniske anlegg og lignende. Planen legger opp til bygging av ca 120 meter fortau/ gang- og sykkelvei. Det meste er lagt inn i rekkefølgebestemmelser for denne planen og plan for Løvås boligfelt lenger vest. Evt kommunale kostnader er primært avhengig av utbyggingsavtalene. Planen vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser i forhold til sosial infrastruktur. BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING BYPLANKONTORET P. b. 543, 8001 Bodø. Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 PS 10/11 Referatsak Side 24

25 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/9 Innstranda Bydelsutvalg Kommunedelsutvalgene i Bodø - status og vurdering Sammendrag Innstranda bydelsutvalg har mottatt brev fra Karin Bjune Sveen og Linda Storjord datert angående Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering av lokalutvalgene. I brevet var det bedt om tilbakemeldinger innen Ny frist for tilbakemeldinger er Saksopplysninger Etter fristen vil det bli utarbeidet politisk saksfremlegg med innstilling til bystyret den I PS 08/170 Økonomiplanen ble følgende vedtatt: Lokalutvalgsmodellen skal evalueres med hensyn til ressursbruk og måloppnåelse. Forslag til uttalelse Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: 1. Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune Side 25

26 Vedlegg Politisk sekretariat Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune - status og vurdering Sammendrag I PS 08/170 økonomiplan ble følgende vedtatt: Lokalutvalgsmodellen skal evalueres med hensyn til ressursbruk og måloppnåelse. I det følgende så brukes betegnelsen kommunedelsutvalg som er enslydende med Kommunelovens betegnelse på disse utvalgene. I denne saken beskrives kommunedelsutvalg-modellen i forhold til politisk og administrativ organisering, funksjon og rolle i det demokratiske system, valg og valgordning samt ressursbruk. Det beskrives to ulike modeller med at kommunedelsutvalgene i periferien opprettholdes, dvs. Kjerringøy, Saltstraumen og Skjerstad eventuelt at hele kommunen deles inn i kommunedelsutvalg. Vedtekter må i den politiske saken som fremmes etter dette revideres. Denne saken omhandler den politiske delen ved kommunedelsutvalgene og ikke nærmiljøkontorene og deres organisering. Saksopplysninger Omfang og funksjon Pr i dag er det 5 lokalutvalg i Bodø kommune: Kjerringøy lokalutvalg (Tiltaksrådet opprettet i 1979) Saltstraumen lokalutvalg (Tiltaksrådet opprettet i 1980/81) Skjerstad lokalutvalg (etter kommunesammenslåing med Bodø i 2005) Tverlandet lokalutvalg (2007/08) (Tverlandet Grendeutvalg1984 til 1988) Innstranda bydelsutvalg(1994) (Innstranda nærmiljøprosjekt 1993) Lokalutvalgene/bydelsutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 12 hvor benevnelsen er kommunedelsutvalg. Kommunedelsutvalg er ikke en egen kommunedelsadministrasjon, men er et fast utvalg som skal ivareta det avgrensende geografiske område. Kommunedelsutvalgene er en del av den kommunale forvaltningen, slik at nye driftstiltak, prosjekter og investeringer skal godkjennes og forankres i kommunens økonomiplaner og godkjennes av bystyret. Alle økonomiske transaksjoner skal følge de samme retningslinjer som for øvrige kommunale organ eller enheter. Nærmiljølederne/sekretærene er kommunalt ansatte innenfor enheten Politisk sekretariat. Saksbehandlingen i kommunedelsutvalgene skal foregå ut fra Kommunelovens saksbehandlingsregler i folkevalgte organer som omhandler blant annet regler om åpne eller lukkede møter, sakslister, innkallinger og avstemminger. Kommunedelsutvalgene er ikke eget forvaltningsnivå. Fagkontorene saksbehandler innenfor sine saksfelt og sender så videre til det aktuelle kommunedelsutvalg. Av dette følger at kommunedelsutvalgene ikke kan behandle saker med realitetsavgjørelse uten saksutredning fra rådmannen i forkant. Driftsmessige forhold som knytter seg til innhold og organisering av kommunens tjenesteyting er ikke naturlig å tillegge kommunedelsutvalgene. Kommunedelsutvalgene kan gjerne være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan ta opp enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester i kommunedelen både med hensyn til kvalitet og kvantitet. Side 26

27 Kommunedelsutvalgene er ikke brukerorgan og skal ikke engasjere seg i saker som kan påklages med hjemmel i lov. Formelle organ som skal ivareta dette er for eksempel beboerråd, samarbeidsutvalg, rådet for funksjonshemmede osv. Enkelte kommunedelsutvalg er representert i driftsstyrer. I 2010 er kommunedelsutvalget i Saltstraumen representert i driftstyret ved Saltstraumen skole og Stiftelsen Saltstraumen museum, mens kommunedelsutvalget i Kjerringøy er representert i driftsstyret ved Kjerringøy skole/barnehage og SFO. Deltakelse i driftstyrene oppnevnes av det enkelte kommunedelsutvalg. I de områdene det ikke er driftsutvalg oppnevner bystyret samarbeidsutvalg ved skolene. Når det gjelder Skjerstad så skal medlemmer til beboerråd for sykehjemmet i Misvær og til samarbeidsutvalget for skolene i Misvær/Skjerstad, velges blant medlemmene i kommunedelsutvalget. Funksjonen som rådgivende organ stiller krav til kommunens administrative ledelse og saksbehandlere ved å sørge for at det legges til rette for reelle høringsmuligheter. Kommunedelsutvalgene skal være høringsinstans i forhold til saker som omhandler fysisk struktur og planer innenfor dere geografiske områder. Kommunedelsutvalget må selv sørge for å holde seg oppdaterte på øvrig saksbehandling for eksempel ved å gå gjennom sakskart til politiske komiteer, formannskap og bystyre. En viktig funksjon for lokalutvalgene er å være talerør mellom lokalmiljøet og de øvrige politiske organer. Informasjonsflyten er viktig for å kunne ivareta denne funksjonen. Arbeidsområdene for kommunedelsutvalgene er formulert slik i vedtektene: 3 Arbeidsområder Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er: Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser. Være kontaktforum mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet. Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som: Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, - og på øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen. Avgi råd overfor kommunen i saker som spesielt berører området. Plansaker og andre saker som spesielt berører lokalutvalgets område skal sendes til lokalutvalget for uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-/arbeidsprosess. Kommunelovens 12.3 sier at det er anledning for kommunestyret å tildele oppgaver og avgjørelsesmyndighet til kommunedelsutvalg som ikke ved lov er tillagt andre. Kommunedelsutvalgene i Bodø har generelt ikke beslutningsmyndighet, med unntak av Skjerstad lokalutvalg som har en særordning hvor behandling av søknader om motorferdsel i utmark. Kommunedelsutvalget her har også fullmakt til å fatte avgjørelser innenfor prosjektet Kulturarv i Skjerstad innenfor de økonomiske rammer som bystyret setter. I tillegg så skal kommunedelsutvalget foreta valg til en del nemnder og råd i sitt geografiske område. Kommunedelsutvalgenes betydning i lokaldemokratisk sammenheng kan være vanskelig å måle. Lokaldemokrati er et begrep som favner mye. Muligheten for beboere i et geografisk område til å påvirke samfunnsutviklingen der de bor er viktig. I følge vedtektene skal kommunedelsutvalgene ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser. Dette kan for eksempel skje gjennom at et kommunedelsutvalg blir hørt tidlig i en saksbehandling som angår det geografiske området eller at de tar opp saker på eget initiativ. Kommunedelsutvalgene er faste utvalg hvor medlemmene har offentlige verv på vegne av Bodø kommune. De har altså ulike roller enn eksempelvis medlemmer av lag og foreninger. Det Side 27

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 09:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering.

Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune status og vurdering. Sentralarkiv Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6072/2010 2010/3886 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/147 Formannskapet 22.11.2010 10/22 Innstranda Bydelsutvalg 29.11.2010 10/51 Kjerringøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Kantina, Mørkvedhallen Dato: Tidspunkt: 18:30 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Kantina, Mørkvedhallen Dato: Tidspunkt: 18:30 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Kantina, Mørkvedhallen Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 18:30 21:00 Til stede: Navn Funksjon Vara for Elin Irgens Leder Arne Hammer Nestleder Beate A.K.

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen Saksframlegg Dato 09.08.2010 Løpenr 43737/2010 Arkivsaksnr 2010/9142 Arkiv L42 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 10/62 31.08.2010 Planutvalget Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039.

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.12.2008 71925/2008 2008/230 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/30 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/07903-016 Dato: 18.03.03. UTSATT SAK FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: 21. juni 2007 formannskapssekretær Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer