SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette sammendrag er ikke uttømmende. Det bør leses som en innledning til dette Grunnprospekt. Investorer bør basere en eventuell beslutning om å investere i Verdipapirene på en gjennomgang av dette Grunnprospekt som et hele (inkludert eventuelle tillegg til dette), samt de relevante Sluttvilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ("Utsteder", "Banken" eller "Commerzbank" og, sammen med dets konsoliderte datterselskaper, "Commerzbank-konsernet" eller "Konsernet") vil kunne holdes sivilrettslig ansvarlig for dette sammendrag, men slikt ansvar gjelder kun dersom sammendraget er misvisende, uriktig eller selvmotsigende når det leses sammen med andre deler av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår. Når et krav i tilknytning til informasjon inntatt i dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår fremmes for en domstol i et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan den saksøkende investor, i henhold til nasjonal lovgivning i vedkommende medlemsland, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette dette Grunnprospekt (inkludert eventuelle tillegg til dette) og de relevante Sluttvilkår før rettergangen igangsettes. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE Kjøp av Obligasjoner utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er forbundet med visse risikoer. Hva angår Obligasjoner som, i lys av deres spesifikke struktur, krever en særskilt beskrivelse av relevante risikofaktorer, vil et tillegg som beskriver de særlige risikofaktorer forbundet med de relevante Obligasjoner, i tillegg til listen inntatt nedenfor, bli medtatt i et separat dokument ("Sluttvilkårene") ved behov. Informasjonen angitt i det følgende og i Sluttvilkårene beskriver kun hovedrisikoene som etter Utsteders oppfatning er forbundet med en investering i Obligasjonene. I dette henseende påpeker imidlertid Utsteder uttrykkelig at beskrivelsen av risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene ikke er uttømmende. Videre indikerer ikke rekkefølgen disse risikoer er angitt i rekkevidden av deres potensielle kommersielle virkninger dersom de realiseres, eller sannsynligheten for at de realiseres. Realisering av en eller flere av de nevnte risikoer vil kunne ha en negativ innvirkning på Commerzbank Aktiengesellschafts aktiva, økonomiske stilling og overskudd eller på Obligasjonenes verdi. Likeledes vil ytterligere risikoer som ikke er kjent per dato for utarbeidelse av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår, eller som i øyeblikket antas å være uvesentlige, ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. Realisering av en eller flere av risikoene angitt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, eller eventuelle ytterligere risikoer, vil kunne medføre vesentlig og vedvarende tap og, avhengig av Obligasjonens struktur, til og med tap av hele investorens kapital. Investorer bør kun kjøpe Obligasjonene dersom de kan bære risikoen for å tape den investerte kapital, inkludert eventuelle påløpne transaksjonskostnader. Potensielle investorer i Obligasjonene må i hvert tilfelle fastslå hvorvidt den relevante investering er egnet i lys av deres egen personlige og økonomiske situasjon. I særdeleshet bør potensielle investorer i hvert enkelt tilfelle: ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å foreta en meningsfylt evaluering av Obligasjonene, fordelene og risikoene forbundet med investering i Obligasjonene og/eller informasjonen som er inntatt, eller innlemmet ved henvisning, i dette Grunnprospekt eller eventuelle relevante tillegg og all informasjonen som er inntatt i de relevante Sluttvilkår, ha tilstrekkelige økonomiske ressurser og likviditet til å bære alle risikoer forbundet med en investering i Obligasjonene,

2 ha en grundig forståelse av Vilkårene som gjelder for Obligasjonene og være kjent med atferden til relevante Underliggende og finansmarkeder, og kunne evaluere (enten alene eller med bistand fra en økonomisk rådgiver) mulige scenarioer for økonomisk utvikling, rente og andre faktorer som kan påvirke verdien av deres investering, og kunne bære risikoene forbundet med disse. Disse risikoadvarslene er ikke noe substitutt for råd fra investors bank eller investors juridiske, forretnings- eller skatterådgivere, som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for å kunne vurdere konsekvensene av en investering i Obligasjonene. Investeringsbeslutninger bør ikke utelukkende fattes på grunnlag av risikoadvarslene inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, siden slik informasjon ikke kan være noe substitutt for individuell rådgivning og informasjon som er tilpasset vedkommende investors krav, målsetning, erfaring, kunnskap og omstendigheter. RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED OBLIGASJONENE Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er utsatt for potensielt betydelige kurssvingninger, og kan innebære risiko for helt eller delvis tap av investert kapital (inkludert eventuelle kostnader pådratt i forbindelse med kjøp av Obligasjonene). Fordi rentene eller Innløsningsbeløpet, hva Obligasjoner angår, er knyttet til et Underliggende (f. eks. en aksje, en indeks, en råvare (f. eks. et edelt metall), en terminkontrakt, en obligasjon, en valutakurs, en rentesats, et fond eller noe annet underliggende, en kurv eller en indeks som består av noen av ovennevnte verdier, råvarer, satser eller andre underliggende (f. eks. alternative risikoer, fast eiendom, livsforsikring, inflasjon, volatilitet) eller en eller flere formler ("Strukturerte Verdipapirer")), er Obligasjoner investeringer som ikke nødvendigvis er egnet for alle investorer. Obligasjonene kan ha komplekse strukturer, som investor ikke nødvendigvis vil forstå fullt ut. Investor vil derfor kunne underestimere den faktiske risiko forbundet med et kjøp av Obligasjonene. Derfor bør potensielle investorer sette seg grundig inn i risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene (hva angår henholdsvis Utsteder, type Obligasjoner og/eller Underliggende), samt enhver annen informasjon inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg til dette, samt de relevante Sluttvilkår, og potensielt rådføre seg med sine personlige rådgivere (herunder skatterådgivere). Før kjøp av Obligasjoner bør potensielle investorer forsikre seg om at de har en fullstendig forståelse av de relevante Obligasjoners mekanikk, og at de er i stand til å vurdere og bære risikoen for et (fullstendig) tap av sin investering. Potensielle kjøpere av Obligasjoner bør i hvert tilfelle foreta en grundig vurdering med hensyn til om Obligasjonene er egnet for dem i lys av deres individuelle omstendigheter og økonomiske stilling. Det er mulig at Obligasjonenes resultater vil påvirkes negativt av flere risikofaktorer på samme tidspunkt. Utsteder er imidlertid ikke i stand til å foreta noen pålitelig prediksjon med hensyn til slike kombinerte effekter. I. Generelle risikoer Avvik mellom utstedelseskurs og markedsverdi, og effekten av tilleggskostnader Utstedelseskurs for enhver Obligasjon er basert på Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og kan være høyere enn deres markedsverdi. Andre markedsdeltakeres kursfastsettelsesmodeller vil kunne avvike fra Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og vil kunne gi andre resultater. Kursen som kan oppnås for Obligasjonene i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn deres utstedelseskurs. Utstedelseskurs (uavhengig av eventuell agio som måtte påløpe) kan innbefatte provisjoner og/eller andre avgifter i forbindelse med utstedelse og salg av Obligasjonene (inkludert en margin), som skal betales til distributører eller tredjeparter, eller som kan beholdes av Utsteder. I tillegg kan utstedelseskurs innbefatte kostnader pådratt i forbindelse med sikring av Utsteders forpliktelser i

3 tilknytning til utstedelse av Obligasjonene. Kurser i sekundærmarkedet vil normalt ikke innbefatte ovennevnte provisjoner og/eller andre avgifter. Omsetning av Obligasjonene, redusert likviditet Ikke alle serier med Obligasjoner som utstedes i henhold til dette Grunnprospekt vil innlemmes i det uoffisielle markedet til, eller opptas til notering på, noen aksjebørs. Selv om slik innlemmelse eller slikt opptak finner sted vil det ikke nødvendigvis medføre en høy omsetning av Obligasjonene. Etter at Obligasjonene er innlemmet eller opptatt kan deres fortsatt permanente innlemmelse eller opptak ikke garanteres. Dersom slik innlemmelse eller slikt opptak (forutsatt at dette fant sted) ikke lar seg opprettholde permanent vil det være betydelig vanskeligere å kjøpe og selge de relevante Obligasjoner. I tillegg finnes det ikke en markedspleier for hver serie med Obligasjoner, dvs. en person som påtar seg å stille kjøps- og salgskurser for Obligasjonene forbundet med en utstedelse på ordinære markedsvilkår. Selv om det er en markedspleier påtar ikke markedspleier seg å stille ovennevnte kurser under alle omstendigheter. Dersom det er en markedspleier er det normalt Utsteder som påtar seg denne funksjonen. I særdeleshet vil markedspleier normalt ikke stille noen kjøps- eller salgskurser i tilfelle ekstraordinære markedsforhold eller ekstremt volatile markeder. En markedspleier vil kun stille kjøps- og salgskurser for Obligasjonene under ordinære markedsforhold. Selv ved ordinære markedsforhold påtar imidlertid ikke markedspleier seg noen juridisk forpliktelse overfor innehaverne av Obligasjonene til å stille slike kurser og/eller med hensyn til vedkommende kursers rimelighet. Markedspleier vil kunne forplikte seg overfor visse aksjebørser, i overensstemmelse med relevante aksjebørsregler, til å stille kjøps- og salgskurser hva angår spesifikke ordre eller verdipapirvolumer under ordinære markedsforhold. Den forpliktelsen vil imidlertid bli påtatt overfor den relevante aksjebørs. Tredjeparter, herunder innehaverne av Obligasjonene, kan ikke utlede noen utstederforpliktelse i så henseende. Dette innebærer at innehaverne av Obligasjonene ikke kan basere seg på at de vil kunne selge Obligasjonene på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Mer spesifikt har markedspleier ingen plikt til å kjøpe Obligasjonene tilbake i deres løpetid. Selv om markedspleieaktiviteter fant sted i begynnelsen eller i løpet av Obligasjonenes løpetid innebærer ikke dette at det vil finne sted markedspleieaktiviteter i hele Obligasjonenes løpetid. Av ovennevnte grunner kan det ikke garanteres at det vil utvikle seg et annenhåndsmarked for de ulike Obligasjoner, som vil gi innehaverne av Obligasjonene en mulighet til å selge sine Obligasjoner. Jo mer restriktivt sekundærmarkedet er, desto vanskeligere vil det være for innehaverne av Obligasjonene å selge sine Obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Dette gjelder også for Obligasjonenes innlemmelse på det uoffisielle markedet til, eller opptak til notering på, noen aksjebørs. Fastsettelse av Obligasjonenes kurs i annenhåndsmarkedet Dersom det er en markedspleier for en serie Obligasjoner vil vedkommende markedspleier fastsette vedkommende Obligasjoners kjøps- og salgskurser i annenhåndsmarkedet på aksjebørsen (dersom noe slikt annenhåndsmarked finnes) og utenfor aksjebørsen på grunnlag av interne kursfastsettelsesmodeller og et antall andre faktorer. Disse faktorene kan innbefatte følgende parametre: Obligasjonenes aktuariske verdi, Underliggendes kurs, tilbud og etterspørsel etter Obligasjonene, kostnadene forbundet med sikring og styring av risiko, marginer og provisjoner. Enkelte av disse faktorene vil ikke nødvendigvis ha en konsistent innvirkning på Obligasjonenes kurs på grunnlag av de relevante kursfastsettelsesmodeller i hele løpetiden, men vil kunne bli tatt i betraktning etter markedspleiers skjønn på et tidligere tidspunkt i forbindelse med kursfastsetting. Dette vil kunne innbefatte en margin som inngår i utstedelseskursen, forvaltningsavgift og utbetalt eller forventet avkastning på Underliggende eller dets komponenter (så som utbytte), som basert på Obligasjonenes særtrekk vil kunne bli beholdt av Utsteder. Forventet utbytte på underliggende eller dets komponenter kan fratrekkes før "ex utbytte"-dato for Underliggende eller dets komponenter, basert på forventet avkastning for hele løpetiden eller en bestemt del av denne. Ethvert utbytteestimat benyttet av markedspleier i dennes vurdering vil kunne bli endret i Obligasjonenes løpetid eller avvike

4 fra utbyttet som i alminnelighet forventes i markedet eller fra det faktiske utbyttet. Dette kan også påvirke kursfastsettelsesprosessen i annenhåndsmarkedet. Følgelig kan kursene stilt av markedspleier avvike fra Obligasjonenes aktuariske verdi og/eller kursen som kan forventes fra et kommersielt perspektiv, og som ville oppstått i et likvid marked på det relevante tidspunkt hvor flere markedspleiere som opptrådte uavhengig av hverandre fastsatte kursene. I tillegg kan markedspleier når som helst endre metoden denne benytter til å fastsette kursene som stilles av denne, f. eks. ved å endre sine kursfastsettelsesmodeller eller ved å benytte andre beregningsmodeller og/eller ved å øke eller redusere marginen med salgs- og kjøpskurs. Dersom, i markedspleiers åpningstid for annenhånds omsetning av Obligasjonene og/eller åpningstiden til aksjebørsen hvor Obligasjonene er notert eller innlemmet, underliggende også er omsatt i sitt hjemmemarked, vil Obligasjonenes kurs bli tatt i betraktning ved Obligasjonenes kursberegning. Dersom Underliggendes hjemmemarked er stengt når Obligasjonene tilknyttet vedkommende Underliggende omsettes må imidlertid Underliggendes kurs estimeres. Siden Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt også tilbys på tidspunkter der Underliggendes hjemmemarkeder er stengt kan denne risikoen påvirke hver av Obligasjonene. I særdeleshet berører imidlertid dette Underliggende som er omsatt i tidssoner som befinner seg langt fra Sentral-Europa, så som amerikanske eller asiatiske aksjer eller aksjeindekser fra disse regionene. Samme risiko inntreffer når Obligasjoner omsettes på dager der Underliggendes hjemmemarked er stengt på grunn av offentlig høytidsdag. Dersom Underliggendes kurser estimeres fordi deres hjemmemarked er stengt kan et slikt estimat vise seg å være korrekt, for høyt eller for lavt i løpet av noen timer, dersom omsetning av Underliggende i hjemmemarkedet påbegynnes. Følgelig vil Obligasjonenes kurs som stilt av markedspleier før åpning av det relevante hjemmemarked kunne vise seg å være for høy eller for lav. Begrenset annenhånds omsetning på grunn av manglende tilgang til elektroniske handelssystemer Markedspleier stiller normalt kjøps- og salgskurser for handel på eller utenfor børs via et elektronisk handelssystem. Dersom tilgangen til det relevante elektroniske handelssystemet er begrenset eller endog suspendert vil dette ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes omsettelighet. Intet annenhåndsmarked umiddelbart før endelig forfall Markedspleier og/eller aksjebørsen avslutter omsetning av Obligasjonene senest kort tid før deres angitte Forfallsdato. Imidlertid vil Underliggendes kurs og/eller gjeldende valutakurs, som begge kan være relevante for fastsettelse av Obligasjonenes Innløsningsbeløp, fremdeles kunne endres mellom siste omsetningsdag og angitt Forfallsdato. Dette vil kunne være til investors ulempe. I tillegg er det en risiko for at en grense, som kan være fastsatt i Vilkårene, nås, underskrides eller overskrides for første gang før endelig forfall etter at annenhånds omsetning allerede er avsluttet. Interessekonflikter Interessekonflikter kan oppstå i forbindelse med utøvelse av Utsteders, Beregningsagentens eller en hvilken som helst annen parts (f. eks. en indekssponsors eller ekstern rådgivers) rettigheter og/eller plikter i henhold til Vilkårene som gjelder for Obligasjonene (f. eks. i forbindelse med fastsettelse eller tilpasning av vilkårenes parametre), som kan påvirke beløpet som skal betales eller aktivaene som skal overleveres. Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inngå transaksjoner i Obligasjonenes Underliggende for deres egen eller deres kunders regning, som kan ha en positiv eller negativ innvirkning på det relevante Underliggendes utvikling, og kan følgelig ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. Dersom Underliggende er en aksje er det en mulighet for at Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inneha aksjer i selskapet som utstedte Underliggende.

5 Parten som utfører en spesifikk funksjon i tilknytning til Obligasjonene (f. eks. som beregningsagent og/eller indekssponsor) vil kunne ha som oppgave å fastsette beregningen av Underliggende eller å beregne vedkommende verdi. Dette kan medføre interessekonflikter dersom verdipapirer utstedt av vedkommende part kan velges som Underliggende. I tillegg kan Utsteder utstede ytterligere derivatinstrumenter i tilknytning til Underliggende. Lansering av disse nye konkurrerende produkter vil kunne ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. I tillegg kan Utsteder og dens nærstående, nå eller i fremtiden, ha et forretningssamarbeid med utsteder av en eller flere Underliggende (herunder i tilknytning til utstedelse av andre verdipapirer relatert til det relevante Underliggende eller utlåns-, depot-, risikostyrings-, rådgivnings- og omsetningsaktiviteter). Slike forretningsaktiviteter kan bedrives som en tjeneste for kunder eller for egen regning. Utsteder og/eller enhver at dens nærstående vil opptre og foreta handlinger som denne eller disse anser påkrevet eller hensiktsmessig for å beskytte dens og/eller deres interesser som stammer fra disse, uten hensyn til eventuelle negative konsekvenser dette måtte ha for Obligasjonene. Slike handlinger og konflikter kan innbefatte, men er ikke begrenset til, utøvelse av stemmeretter, kjøp og salg av verdipapirer, finansielle rådgivningsforhold og utøvelse av kreditorrettigheter. Utsteder og enhver av dens nærstående, og deres tillitsmenn og styremedlemmer, kan bedrive enhver slik aktivitet uten hensyn til de potensielt negative virkninger som vedkommende aktiviteter kan ha, direkte eller indirekte, for visse Obligasjoner. Utsteder og enhver av dens nærstående kan, i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter, inneha eller erverve vesentlig (herunder ikke-offentlig) informasjon om Underliggende. Utsteder og enhver av dens nærstående har ingen plikt til å oppgi slik informasjon om Underliggende. Utsteder kan opptre som markedspleier for Obligasjonene og, i visse tilfeller, Underliggende. I forbindelse med slike markedspleieaktiviteter vil Utsteder i det alt vesentlige fastsette Obligasjonenes kurs, og muligens Underliggendes kurs, og følgelig Obligasjonenes verdi. Kursene angitt av Utsteder i dens egenskap av markedspleier vil ikke alltid samsvare med kursene som ville oppstått i fravær av slik markedspleie og i et likvid marked. Sikringsrisikoer Utsteder og dens nærstående kan sikre seg mot de økonomiske risikoer forbundet med utstedelse av Obligasjonene ved å utføre sikringsaktiviteter i forbindelse med det relevante Underliggende. Slike aktiviteter i tilknytning til Obligasjonene kan påvirke markedskursen til det Underliggende som Obligasjonene relaterer seg til. Dette vil i særdeleshet være tilfelle ved utløpet av disse Obligasjoners løpetid. Det kan ikke utelukkes at inngåelse og oppgivelse av sikringsposisjoner kan ha en negativ innflytelse på Obligasjonenes verdi eller betalingene som innehaveren av Obligasjonene har rett til. I tillegg vil ikke nødvendigvis investorene kunne inngå sikringstransaksjoner som eliminerer eller begrenser deres risikoer i forbindelse med kjøp av Obligasjonene. Muligheten for å inngå slike sikringstransaksjoner avhenger av markedsforhold og de respektive Underliggende vilkår. Rente- og inflasjonsrisikoer, valutarisikoer Markedet for Obligasjonene påvirkes av økonomiske forhold og markedsforhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonstakt i Europa og andre land og regioner. Begivenheter i Europa og i andre deler av verden kan medføre høyere markedsvolatilitet, og følgelig ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. I tillegg kan den økonomiske situasjon og markedsforholdene ha negative konsekvenser for Obligasjonenes verdi. Valutarisikoer for kjøper oppstår særlig i de tilfeller der (i) Underliggende lyder på en annen valuta enn Obligasjonene, (ii) Obligasjonene lyder på en annen valuta enn kjøpers hjemlands offisielle valuta eller (iii) Obligasjonene lyder på en annen valuta enn valutaen som kjøper mottar betalinger i. Valutakurser er underlagt tilbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkeder, som igjen er påvirket av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og tiltak implementert av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). Obligasjonenes verdi eller beløpet som potensielt skal utbetales kan bli redusert på grunn av valutakurssvingninger.

6 Obligasjoner med et såkalt "quanto-element" (en innebygget valutasikring som angir en fast valutakurs på utstedelsestidspunktet) er ikke gjenstand for en valutarisiko i tilknytning til oppgjørsvaluta og Underliggendes valuta. I Obligasjonenes løpetid kan quanto-sikringens verdi fluktuere avhengig av ulike påvirkningsfaktorer. Siden betaling vil finne sted til en fast valutakurs vil investor ikke nyte godt av en positiv utvikling i valutakursen på forfallstidspunktet i tilfelle en valutasikring via quanto-elementet. I tillegg må investor, ved kjøp av Obligasjoner med et quanto-element, anta at Obligasjonenes kjøpskurs inkluderer kostnader i forbindelse med quanto-sikringen. Tilbudsvolum Tilbudsvolumet angitt i de relevante Sluttvilkår tilsvarer det maksimale totalbeløp som tilbys i form av Obligasjoner, men gir ingen indikasjon om hvilket volum som faktisk vil bli utstedt i form av Obligasjoner. Det faktiske volumet avhenger av markedsforholdene og vil kunne endre seg i Obligasjonenes løpetid. Derfor bør investorene merke seg at spesifisert tilbudsvolum ikke gir grunnlag for noen konklusjoner med hensyn til Obligasjonenes likviditet i annenhåndsmarkedet. Bruk av lån Dersom investor finansierer kjøp av Obligasjonene gjennom lån må han dersom han taper deler av, eller hele, den investerte kapital ikke bare dekke det påløpte tapet, men vil også måtte betale rente og tilbakebetale lånet. I så tilfelle øker tapseksponeringen betydelig. Investorer bør aldri anta at de vil kunne tilbakebetale lånet med rente fra utbetalinger på Obligasjonene eller i tilfelle salg av Obligasjonene før forfall fra provenyet fra vedkommende salg. Kjøper av Obligasjoner må i stedet vurdere på forhånd, ut fra sin økonomiske situasjon, hvorvidt han fremdeles vil være i stand til å betale renten eller tilbakebetale lånet på kort varsel dersom den forventede gevinst viser seg å bli et tap. Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader som er belastet av depotmottakerbanken og/eller aksjebørsen som en investor inngir sin kjøps- og/eller salgsordre gjennom kan redusere eventuelt overskudd og/eller øke eventuelt tap. I tilfelle totaltap i tilknytning til en Obligasjon vil transaksjonskostnadene øke tapet den relevante investor har pådratt seg. Obligasjoner er usikrede forpliktelser (status) Forpliktelsene i henhold til Obligasjonene er direkte og ubetingede forpliktelser som tilligger Utsteder og som ikke er sikret ved realpant (nicht dinglich besichert) og rangerer, med mindre noe annet er angitt i gjeldende lovgivning, minst likt med samtlige av Utsteders øvrige ikke-ansvarlige forpliktelser som ikke er sikret ved realpant. De er verken sikret gjennom den tyske bankforeningens innskuddsgarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.v.) eller den tyske lov om innskuddsgaranti og investorkompensasjon (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz). Dette innebærer at investor bærer risikoen for at Utsteders økonomiske situasjon vil kunne forverre seg - eller at insolvensforretning igangsettes i tilknytning til dennes aktiva - og at Utsteder derfor vil kunne være ute av stand til å foreta eventuelle betalinger som måtte være utestående i henhold til Obligasjonene. Under disse omstendighetene vil et fullstendig tap av investors kapital være mulig. Virkning av en nedgradering av kredittratingen Obligasjonenes verdi forventes delvis å bli påvirket av investorenes allmenne oppfatning av Utsteders kredittverdighet. Slike oppfatninger er i alminnelighet påvirket av ratingene som tildeles Utsteders utestående verdipapirer av ratingbyråer som Moody's Investors Services Inc., Fitch Ratings Ltd, et datterselskap av Fimalac, S.A., og Standard & Poor's Ratings Services, en divisjon av The McGraw Hill Companies, Inc. Eventuell nedgrading av Utsteders rating (om noen) foretatt av ett av disse ratingbyråene kan medføre en reduksjon av Obligasjonenes verdi.

7 Reinvesteringsrisiko ved Tidlig Innløsning Etter en Tidlig Innløsning av Obligasjonene (f. eks. dersom Obligasjonene bringes til opphør av Utsteder) er det mulig at investor bare kan gjeninvestere Innløsningsbeløpet på betydelig mindre gunstige vilkår enn tidligere. Ileggelse av investeringsrestriksjoner Visse investorer kan være gjenstand for juridiske investeringsrestriksjoner. Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslover og -forskrifter, eller tilsyn eller regulering fra visse myndigheter (dette gjelder i særdeleshet for Obligasjoner). Hver potensiell investor bør konsultere sine juridiske rådgivere for å fastslå hvorvidt og i hvilken grad (a) kjøp av Obligasjoner representerer en lovlig investering for ham, (b) Obligasjoner kan benyttes som sikkerhet for ulike typer finansiering og (c) andre restriksjoner gjelder for hans kjøp eller pantsettelse av eventuelle Obligasjoner. Investorer som er underlagt offentlig tilsyn bør konsultere sine juridiske rådgivere eller relevante regulatoriske myndigheter for å fastsette hva som er korrekt behandling av Obligasjoner i henhold til eventuelle relevante regler om risikobasert kapital eller liknende. Skatter og andre avgifter Alle skatter eller andre avgifter som skal betales av Utsteder eller innehaverne av Obligasjonene på betalinger foretatt i tilknytning til Obligasjonene skal dekkes av innehaverne av Obligasjonene. Utsteder vil ikke betale noe ytterligere beløp til innehaverne av Obligasjonene på grunnlag av noen slike skatter eller avgifter. Utskiftning av Utsteder Dersom betingelsene angitt i Vilkårene er oppfylt har Utsteder når som helst rett til å oppnevne, uten samtykke fra innehaverne av Obligasjonene, et annet selskap som ny Utsteder hva angår alle forpliktelser som oppstår på grunnlag av, eller i forbindelse med, Obligasjonene i sitt sted. I så tilfelle vil innehaveren av Obligasjonene i alminnelighet også påta seg insolvensrisikoen forbundet med den nye Utsteder. Lovendring Obligasjonenes Vilkår er basert på relevante lover i kraft per dette Grunnprospekts dato. Det kan ikke gis noen forsikring vedrørende konsekvensene av mulige domsbeslutninger eller endringer i slike lover eller forvaltningspraksis etter dette Grunnprospekts dato. II. Risikoer som skyldes Obligasjonenes struktur Visse faktorer er av stor betydning for vurdering av risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt. Slike faktorer vil variere avhengig av type Obligasjon som utstedes (f. eks. Obligasjoner med Fast eller Flytende Rente, Obligasjoner Uten Rente osv. eller Strukturerte Obligasjoner, hvor rente- og/eller innløsningsbeløp eller andre betalinger er knyttet til et Underliggende (f. eks. en indeks eller en aksje) og/eller en formel). enkle Obligasjoner Obligasjoner Med Flytende Rente En hovedforskjell mellom Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente, på den ene side, og Obligasjoner Med Fast Rente, på den annen side, er at renteinntekt på Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente ikke kan forutses. På grunn av varierende renteinntekt kan investorene ikke fastslå en entydig avkastning på Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente på kjøpstidspunktet, slik at deres avkastning på investeringen ikke lar seg sammenligne med avkastningen på investeringer med fastrente.

8 Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente Renteinntekten på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente beregnes omvendt proporsjonalt med referansesatsen: dersom referansesatsen øker reduseres renteinntekten, mens denne øker dersom referansesatsen reduseres. I motsetning til kursen på ordinære Obligasjoner Med Flytende Rente er kursen på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente svært avhengig av avkastningen på Obligasjoner Med Fast Rente med samme løpetid. Kurssvinginger på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente er parallelle med, men betydelig sterkere enn, svingningene på Obligasjoner Med Fast Rente med liknende løpetid. I særdeleshet vil verdien av Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente kunne reduseres dersom både kortsiktige og langsiktige markedsrente øker. Samme virkning gjelder i en viss grad dersom lange markedsrenter øker og kortsiktige markedsrenter reduseres. Obligasjoner Med Oppad Begrenset Flytende Rente Maksimalt rentebeløp som skal betales på Verdipapirer som gir eller betaler rente til en oppad begrenset variabel sats vil være lik summen av referansesatsen og eventuell spesifisert margin innen rammen av en spesifisert maksimalsats. Følgelig vil investorer i disse Verdipapirer ikke dra fordel av en eventuell økning i den relevante referansesats dersom, når denne tillegges spesifisert margin, den resulterende sats er lik eller høyere enn spesifisert maksimalsats. Markedsverdien av Obligasjoner Med Oppad Begrenset Flytende Rente vil typisk reduseres dersom markedsrenten øker, særlig desto nærmere summen av relevant referanserente og eventuell margin er spesifisert maksimalsats, eller dersom vedkommende sum overstiger spesifisert maksimalsats. Avkastningen på Verdipapirer Med Oppad Begrenset Flytende Rente kan være betydelig lavere enn avkastningen på liknende Verdipapirer uten øvre grense. Obligasjoner Uten Rente Endringer i markedsrenter har en vesentlig sterkere innvirkning på kursene på Obligasjoner Uten Rente enn på kursene på ordinære Obligasjoner, fordi diskontert utstedelseskurs er betydelig lavere enn pålydende verdi og fordi disse Obligasjonene ikke betaler noen periodisk rente i sin løpetid. Dersom markedsrenten øker kan Obligasjoner Uten Rente påføres større kurstap enn andre Obligasjoner med samme løpetid og sammenlignbar kredittrating. På grunn av deres oppskaleringseffekt er Obligasjoner Uten Rente en type investering forbundet med særlig høy kursrisiko. Obligasjoner utstedt med en betydelig under- eller overkurs Markedsverdien av Obligasjoner utstedt til en betydelig under- eller overkurs i forhold til sitt pålydende beløp tenderer til å svinge mer i forhold til generelle endringer i rentesatser enn kursen på konvensjonelle rentebærende verdipapirer. Generelt sett, desto lengre resterende løpetid Obligasjonene har, jo større kursvolatilitet sammenlignet med konvensjonelle rentebærende Obligasjoner med sammenlignbar løpetid. Strukturerte Obligasjoner - Allment En investering i Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt innebærer vesentlige ytterligere risikoer som ikke oppstår i forbindelse med konvensjonelle obligasjoner med fast eller flytende rente. Risikoer forbundet med en investering i disse Verdipapirene innbefatter risikoer forbundet med Underliggende, samt risikoer som kun er forbundet med Obligasjonenes egen struktur. Disse risikoene innbefatter, men er ikke begrenset til: (i) at betalingene og/eller leveringene som skal foretas i henhold til Obligasjonenes Vilkår avhenger av utviklingen til ett eller flere Underliggende. Dersom rentebetalinger eller andre

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer