SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette sammendrag er ikke uttømmende. Det bør leses som en innledning til dette Grunnprospekt. Investorer bør basere en eventuell beslutning om å investere i Verdipapirene på en gjennomgang av dette Grunnprospekt som et hele (inkludert eventuelle tillegg til dette), samt de relevante Sluttvilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ("Utsteder", "Banken" eller "Commerzbank" og, sammen med dets konsoliderte datterselskaper, "Commerzbank-konsernet" eller "Konsernet") vil kunne holdes sivilrettslig ansvarlig for dette sammendrag, men slikt ansvar gjelder kun dersom sammendraget er misvisende, uriktig eller selvmotsigende når det leses sammen med andre deler av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår. Når et krav i tilknytning til informasjon inntatt i dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår fremmes for en domstol i et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan den saksøkende investor, i henhold til nasjonal lovgivning i vedkommende medlemsland, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette dette Grunnprospekt (inkludert eventuelle tillegg til dette) og de relevante Sluttvilkår før rettergangen igangsettes. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE Kjøp av Obligasjoner utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er forbundet med visse risikoer. Hva angår Obligasjoner som, i lys av deres spesifikke struktur, krever en særskilt beskrivelse av relevante risikofaktorer, vil et tillegg som beskriver de særlige risikofaktorer forbundet med de relevante Obligasjoner, i tillegg til listen inntatt nedenfor, bli medtatt i et separat dokument ("Sluttvilkårene") ved behov. Informasjonen angitt i det følgende og i Sluttvilkårene beskriver kun hovedrisikoene som etter Utsteders oppfatning er forbundet med en investering i Obligasjonene. I dette henseende påpeker imidlertid Utsteder uttrykkelig at beskrivelsen av risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene ikke er uttømmende. Videre indikerer ikke rekkefølgen disse risikoer er angitt i rekkevidden av deres potensielle kommersielle virkninger dersom de realiseres, eller sannsynligheten for at de realiseres. Realisering av en eller flere av de nevnte risikoer vil kunne ha en negativ innvirkning på Commerzbank Aktiengesellschafts aktiva, økonomiske stilling og overskudd eller på Obligasjonenes verdi. Likeledes vil ytterligere risikoer som ikke er kjent per dato for utarbeidelse av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår, eller som i øyeblikket antas å være uvesentlige, ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. Realisering av en eller flere av risikoene angitt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, eller eventuelle ytterligere risikoer, vil kunne medføre vesentlig og vedvarende tap og, avhengig av Obligasjonens struktur, til og med tap av hele investorens kapital. Investorer bør kun kjøpe Obligasjonene dersom de kan bære risikoen for å tape den investerte kapital, inkludert eventuelle påløpne transaksjonskostnader. Potensielle investorer i Obligasjonene må i hvert tilfelle fastslå hvorvidt den relevante investering er egnet i lys av deres egen personlige og økonomiske situasjon. I særdeleshet bør potensielle investorer i hvert enkelt tilfelle: ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å foreta en meningsfylt evaluering av Obligasjonene, fordelene og risikoene forbundet med investering i Obligasjonene og/eller informasjonen som er inntatt, eller innlemmet ved henvisning, i dette Grunnprospekt eller eventuelle relevante tillegg og all informasjonen som er inntatt i de relevante Sluttvilkår, ha tilstrekkelige økonomiske ressurser og likviditet til å bære alle risikoer forbundet med en investering i Obligasjonene,

2 ha en grundig forståelse av Vilkårene som gjelder for Obligasjonene og være kjent med atferden til relevante Underliggende og finansmarkeder, og kunne evaluere (enten alene eller med bistand fra en økonomisk rådgiver) mulige scenarioer for økonomisk utvikling, rente og andre faktorer som kan påvirke verdien av deres investering, og kunne bære risikoene forbundet med disse. Disse risikoadvarslene er ikke noe substitutt for råd fra investors bank eller investors juridiske, forretnings- eller skatterådgivere, som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for å kunne vurdere konsekvensene av en investering i Obligasjonene. Investeringsbeslutninger bør ikke utelukkende fattes på grunnlag av risikoadvarslene inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, siden slik informasjon ikke kan være noe substitutt for individuell rådgivning og informasjon som er tilpasset vedkommende investors krav, målsetning, erfaring, kunnskap og omstendigheter. RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED OBLIGASJONENE Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er utsatt for potensielt betydelige kurssvingninger, og kan innebære risiko for helt eller delvis tap av investert kapital (inkludert eventuelle kostnader pådratt i forbindelse med kjøp av Obligasjonene). Fordi rentene eller Innløsningsbeløpet, hva Obligasjoner angår, er knyttet til et Underliggende (f. eks. en aksje, en indeks, en råvare (f. eks. et edelt metall), en terminkontrakt, en obligasjon, en valutakurs, en rentesats, et fond eller noe annet underliggende, en kurv eller en indeks som består av noen av ovennevnte verdier, råvarer, satser eller andre underliggende (f. eks. alternative risikoer, fast eiendom, livsforsikring, inflasjon, volatilitet) eller en eller flere formler ("Strukturerte Verdipapirer")), er Obligasjoner investeringer som ikke nødvendigvis er egnet for alle investorer. Obligasjonene kan ha komplekse strukturer, som investor ikke nødvendigvis vil forstå fullt ut. Investor vil derfor kunne underestimere den faktiske risiko forbundet med et kjøp av Obligasjonene. Derfor bør potensielle investorer sette seg grundig inn i risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene (hva angår henholdsvis Utsteder, type Obligasjoner og/eller Underliggende), samt enhver annen informasjon inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg til dette, samt de relevante Sluttvilkår, og potensielt rådføre seg med sine personlige rådgivere (herunder skatterådgivere). Før kjøp av Obligasjoner bør potensielle investorer forsikre seg om at de har en fullstendig forståelse av de relevante Obligasjoners mekanikk, og at de er i stand til å vurdere og bære risikoen for et (fullstendig) tap av sin investering. Potensielle kjøpere av Obligasjoner bør i hvert tilfelle foreta en grundig vurdering med hensyn til om Obligasjonene er egnet for dem i lys av deres individuelle omstendigheter og økonomiske stilling. Det er mulig at Obligasjonenes resultater vil påvirkes negativt av flere risikofaktorer på samme tidspunkt. Utsteder er imidlertid ikke i stand til å foreta noen pålitelig prediksjon med hensyn til slike kombinerte effekter. I. Generelle risikoer Avvik mellom utstedelseskurs og markedsverdi, og effekten av tilleggskostnader Utstedelseskurs for enhver Obligasjon er basert på Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og kan være høyere enn deres markedsverdi. Andre markedsdeltakeres kursfastsettelsesmodeller vil kunne avvike fra Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og vil kunne gi andre resultater. Kursen som kan oppnås for Obligasjonene i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn deres utstedelseskurs. Utstedelseskurs (uavhengig av eventuell agio som måtte påløpe) kan innbefatte provisjoner og/eller andre avgifter i forbindelse med utstedelse og salg av Obligasjonene (inkludert en margin), som skal betales til distributører eller tredjeparter, eller som kan beholdes av Utsteder. I tillegg kan utstedelseskurs innbefatte kostnader pådratt i forbindelse med sikring av Utsteders forpliktelser i

3 tilknytning til utstedelse av Obligasjonene. Kurser i sekundærmarkedet vil normalt ikke innbefatte ovennevnte provisjoner og/eller andre avgifter. Omsetning av Obligasjonene, redusert likviditet Ikke alle serier med Obligasjoner som utstedes i henhold til dette Grunnprospekt vil innlemmes i det uoffisielle markedet til, eller opptas til notering på, noen aksjebørs. Selv om slik innlemmelse eller slikt opptak finner sted vil det ikke nødvendigvis medføre en høy omsetning av Obligasjonene. Etter at Obligasjonene er innlemmet eller opptatt kan deres fortsatt permanente innlemmelse eller opptak ikke garanteres. Dersom slik innlemmelse eller slikt opptak (forutsatt at dette fant sted) ikke lar seg opprettholde permanent vil det være betydelig vanskeligere å kjøpe og selge de relevante Obligasjoner. I tillegg finnes det ikke en markedspleier for hver serie med Obligasjoner, dvs. en person som påtar seg å stille kjøps- og salgskurser for Obligasjonene forbundet med en utstedelse på ordinære markedsvilkår. Selv om det er en markedspleier påtar ikke markedspleier seg å stille ovennevnte kurser under alle omstendigheter. Dersom det er en markedspleier er det normalt Utsteder som påtar seg denne funksjonen. I særdeleshet vil markedspleier normalt ikke stille noen kjøps- eller salgskurser i tilfelle ekstraordinære markedsforhold eller ekstremt volatile markeder. En markedspleier vil kun stille kjøps- og salgskurser for Obligasjonene under ordinære markedsforhold. Selv ved ordinære markedsforhold påtar imidlertid ikke markedspleier seg noen juridisk forpliktelse overfor innehaverne av Obligasjonene til å stille slike kurser og/eller med hensyn til vedkommende kursers rimelighet. Markedspleier vil kunne forplikte seg overfor visse aksjebørser, i overensstemmelse med relevante aksjebørsregler, til å stille kjøps- og salgskurser hva angår spesifikke ordre eller verdipapirvolumer under ordinære markedsforhold. Den forpliktelsen vil imidlertid bli påtatt overfor den relevante aksjebørs. Tredjeparter, herunder innehaverne av Obligasjonene, kan ikke utlede noen utstederforpliktelse i så henseende. Dette innebærer at innehaverne av Obligasjonene ikke kan basere seg på at de vil kunne selge Obligasjonene på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Mer spesifikt har markedspleier ingen plikt til å kjøpe Obligasjonene tilbake i deres løpetid. Selv om markedspleieaktiviteter fant sted i begynnelsen eller i løpet av Obligasjonenes løpetid innebærer ikke dette at det vil finne sted markedspleieaktiviteter i hele Obligasjonenes løpetid. Av ovennevnte grunner kan det ikke garanteres at det vil utvikle seg et annenhåndsmarked for de ulike Obligasjoner, som vil gi innehaverne av Obligasjonene en mulighet til å selge sine Obligasjoner. Jo mer restriktivt sekundærmarkedet er, desto vanskeligere vil det være for innehaverne av Obligasjonene å selge sine Obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Dette gjelder også for Obligasjonenes innlemmelse på det uoffisielle markedet til, eller opptak til notering på, noen aksjebørs. Fastsettelse av Obligasjonenes kurs i annenhåndsmarkedet Dersom det er en markedspleier for en serie Obligasjoner vil vedkommende markedspleier fastsette vedkommende Obligasjoners kjøps- og salgskurser i annenhåndsmarkedet på aksjebørsen (dersom noe slikt annenhåndsmarked finnes) og utenfor aksjebørsen på grunnlag av interne kursfastsettelsesmodeller og et antall andre faktorer. Disse faktorene kan innbefatte følgende parametre: Obligasjonenes aktuariske verdi, Underliggendes kurs, tilbud og etterspørsel etter Obligasjonene, kostnadene forbundet med sikring og styring av risiko, marginer og provisjoner. Enkelte av disse faktorene vil ikke nødvendigvis ha en konsistent innvirkning på Obligasjonenes kurs på grunnlag av de relevante kursfastsettelsesmodeller i hele løpetiden, men vil kunne bli tatt i betraktning etter markedspleiers skjønn på et tidligere tidspunkt i forbindelse med kursfastsetting. Dette vil kunne innbefatte en margin som inngår i utstedelseskursen, forvaltningsavgift og utbetalt eller forventet avkastning på Underliggende eller dets komponenter (så som utbytte), som basert på Obligasjonenes særtrekk vil kunne bli beholdt av Utsteder. Forventet utbytte på underliggende eller dets komponenter kan fratrekkes før "ex utbytte"-dato for Underliggende eller dets komponenter, basert på forventet avkastning for hele løpetiden eller en bestemt del av denne. Ethvert utbytteestimat benyttet av markedspleier i dennes vurdering vil kunne bli endret i Obligasjonenes løpetid eller avvike

4 fra utbyttet som i alminnelighet forventes i markedet eller fra det faktiske utbyttet. Dette kan også påvirke kursfastsettelsesprosessen i annenhåndsmarkedet. Følgelig kan kursene stilt av markedspleier avvike fra Obligasjonenes aktuariske verdi og/eller kursen som kan forventes fra et kommersielt perspektiv, og som ville oppstått i et likvid marked på det relevante tidspunkt hvor flere markedspleiere som opptrådte uavhengig av hverandre fastsatte kursene. I tillegg kan markedspleier når som helst endre metoden denne benytter til å fastsette kursene som stilles av denne, f. eks. ved å endre sine kursfastsettelsesmodeller eller ved å benytte andre beregningsmodeller og/eller ved å øke eller redusere marginen med salgs- og kjøpskurs. Dersom, i markedspleiers åpningstid for annenhånds omsetning av Obligasjonene og/eller åpningstiden til aksjebørsen hvor Obligasjonene er notert eller innlemmet, underliggende også er omsatt i sitt hjemmemarked, vil Obligasjonenes kurs bli tatt i betraktning ved Obligasjonenes kursberegning. Dersom Underliggendes hjemmemarked er stengt når Obligasjonene tilknyttet vedkommende Underliggende omsettes må imidlertid Underliggendes kurs estimeres. Siden Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt også tilbys på tidspunkter der Underliggendes hjemmemarkeder er stengt kan denne risikoen påvirke hver av Obligasjonene. I særdeleshet berører imidlertid dette Underliggende som er omsatt i tidssoner som befinner seg langt fra Sentral-Europa, så som amerikanske eller asiatiske aksjer eller aksjeindekser fra disse regionene. Samme risiko inntreffer når Obligasjoner omsettes på dager der Underliggendes hjemmemarked er stengt på grunn av offentlig høytidsdag. Dersom Underliggendes kurser estimeres fordi deres hjemmemarked er stengt kan et slikt estimat vise seg å være korrekt, for høyt eller for lavt i løpet av noen timer, dersom omsetning av Underliggende i hjemmemarkedet påbegynnes. Følgelig vil Obligasjonenes kurs som stilt av markedspleier før åpning av det relevante hjemmemarked kunne vise seg å være for høy eller for lav. Begrenset annenhånds omsetning på grunn av manglende tilgang til elektroniske handelssystemer Markedspleier stiller normalt kjøps- og salgskurser for handel på eller utenfor børs via et elektronisk handelssystem. Dersom tilgangen til det relevante elektroniske handelssystemet er begrenset eller endog suspendert vil dette ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes omsettelighet. Intet annenhåndsmarked umiddelbart før endelig forfall Markedspleier og/eller aksjebørsen avslutter omsetning av Obligasjonene senest kort tid før deres angitte Forfallsdato. Imidlertid vil Underliggendes kurs og/eller gjeldende valutakurs, som begge kan være relevante for fastsettelse av Obligasjonenes Innløsningsbeløp, fremdeles kunne endres mellom siste omsetningsdag og angitt Forfallsdato. Dette vil kunne være til investors ulempe. I tillegg er det en risiko for at en grense, som kan være fastsatt i Vilkårene, nås, underskrides eller overskrides for første gang før endelig forfall etter at annenhånds omsetning allerede er avsluttet. Interessekonflikter Interessekonflikter kan oppstå i forbindelse med utøvelse av Utsteders, Beregningsagentens eller en hvilken som helst annen parts (f. eks. en indekssponsors eller ekstern rådgivers) rettigheter og/eller plikter i henhold til Vilkårene som gjelder for Obligasjonene (f. eks. i forbindelse med fastsettelse eller tilpasning av vilkårenes parametre), som kan påvirke beløpet som skal betales eller aktivaene som skal overleveres. Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inngå transaksjoner i Obligasjonenes Underliggende for deres egen eller deres kunders regning, som kan ha en positiv eller negativ innvirkning på det relevante Underliggendes utvikling, og kan følgelig ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. Dersom Underliggende er en aksje er det en mulighet for at Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inneha aksjer i selskapet som utstedte Underliggende.

5 Parten som utfører en spesifikk funksjon i tilknytning til Obligasjonene (f. eks. som beregningsagent og/eller indekssponsor) vil kunne ha som oppgave å fastsette beregningen av Underliggende eller å beregne vedkommende verdi. Dette kan medføre interessekonflikter dersom verdipapirer utstedt av vedkommende part kan velges som Underliggende. I tillegg kan Utsteder utstede ytterligere derivatinstrumenter i tilknytning til Underliggende. Lansering av disse nye konkurrerende produkter vil kunne ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. I tillegg kan Utsteder og dens nærstående, nå eller i fremtiden, ha et forretningssamarbeid med utsteder av en eller flere Underliggende (herunder i tilknytning til utstedelse av andre verdipapirer relatert til det relevante Underliggende eller utlåns-, depot-, risikostyrings-, rådgivnings- og omsetningsaktiviteter). Slike forretningsaktiviteter kan bedrives som en tjeneste for kunder eller for egen regning. Utsteder og/eller enhver at dens nærstående vil opptre og foreta handlinger som denne eller disse anser påkrevet eller hensiktsmessig for å beskytte dens og/eller deres interesser som stammer fra disse, uten hensyn til eventuelle negative konsekvenser dette måtte ha for Obligasjonene. Slike handlinger og konflikter kan innbefatte, men er ikke begrenset til, utøvelse av stemmeretter, kjøp og salg av verdipapirer, finansielle rådgivningsforhold og utøvelse av kreditorrettigheter. Utsteder og enhver av dens nærstående, og deres tillitsmenn og styremedlemmer, kan bedrive enhver slik aktivitet uten hensyn til de potensielt negative virkninger som vedkommende aktiviteter kan ha, direkte eller indirekte, for visse Obligasjoner. Utsteder og enhver av dens nærstående kan, i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter, inneha eller erverve vesentlig (herunder ikke-offentlig) informasjon om Underliggende. Utsteder og enhver av dens nærstående har ingen plikt til å oppgi slik informasjon om Underliggende. Utsteder kan opptre som markedspleier for Obligasjonene og, i visse tilfeller, Underliggende. I forbindelse med slike markedspleieaktiviteter vil Utsteder i det alt vesentlige fastsette Obligasjonenes kurs, og muligens Underliggendes kurs, og følgelig Obligasjonenes verdi. Kursene angitt av Utsteder i dens egenskap av markedspleier vil ikke alltid samsvare med kursene som ville oppstått i fravær av slik markedspleie og i et likvid marked. Sikringsrisikoer Utsteder og dens nærstående kan sikre seg mot de økonomiske risikoer forbundet med utstedelse av Obligasjonene ved å utføre sikringsaktiviteter i forbindelse med det relevante Underliggende. Slike aktiviteter i tilknytning til Obligasjonene kan påvirke markedskursen til det Underliggende som Obligasjonene relaterer seg til. Dette vil i særdeleshet være tilfelle ved utløpet av disse Obligasjoners løpetid. Det kan ikke utelukkes at inngåelse og oppgivelse av sikringsposisjoner kan ha en negativ innflytelse på Obligasjonenes verdi eller betalingene som innehaveren av Obligasjonene har rett til. I tillegg vil ikke nødvendigvis investorene kunne inngå sikringstransaksjoner som eliminerer eller begrenser deres risikoer i forbindelse med kjøp av Obligasjonene. Muligheten for å inngå slike sikringstransaksjoner avhenger av markedsforhold og de respektive Underliggende vilkår. Rente- og inflasjonsrisikoer, valutarisikoer Markedet for Obligasjonene påvirkes av økonomiske forhold og markedsforhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonstakt i Europa og andre land og regioner. Begivenheter i Europa og i andre deler av verden kan medføre høyere markedsvolatilitet, og følgelig ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi. I tillegg kan den økonomiske situasjon og markedsforholdene ha negative konsekvenser for Obligasjonenes verdi. Valutarisikoer for kjøper oppstår særlig i de tilfeller der (i) Underliggende lyder på en annen valuta enn Obligasjonene, (ii) Obligasjonene lyder på en annen valuta enn kjøpers hjemlands offisielle valuta eller (iii) Obligasjonene lyder på en annen valuta enn valutaen som kjøper mottar betalinger i. Valutakurser er underlagt tilbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkeder, som igjen er påvirket av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og tiltak implementert av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). Obligasjonenes verdi eller beløpet som potensielt skal utbetales kan bli redusert på grunn av valutakurssvingninger.

6 Obligasjoner med et såkalt "quanto-element" (en innebygget valutasikring som angir en fast valutakurs på utstedelsestidspunktet) er ikke gjenstand for en valutarisiko i tilknytning til oppgjørsvaluta og Underliggendes valuta. I Obligasjonenes løpetid kan quanto-sikringens verdi fluktuere avhengig av ulike påvirkningsfaktorer. Siden betaling vil finne sted til en fast valutakurs vil investor ikke nyte godt av en positiv utvikling i valutakursen på forfallstidspunktet i tilfelle en valutasikring via quanto-elementet. I tillegg må investor, ved kjøp av Obligasjoner med et quanto-element, anta at Obligasjonenes kjøpskurs inkluderer kostnader i forbindelse med quanto-sikringen. Tilbudsvolum Tilbudsvolumet angitt i de relevante Sluttvilkår tilsvarer det maksimale totalbeløp som tilbys i form av Obligasjoner, men gir ingen indikasjon om hvilket volum som faktisk vil bli utstedt i form av Obligasjoner. Det faktiske volumet avhenger av markedsforholdene og vil kunne endre seg i Obligasjonenes løpetid. Derfor bør investorene merke seg at spesifisert tilbudsvolum ikke gir grunnlag for noen konklusjoner med hensyn til Obligasjonenes likviditet i annenhåndsmarkedet. Bruk av lån Dersom investor finansierer kjøp av Obligasjonene gjennom lån må han dersom han taper deler av, eller hele, den investerte kapital ikke bare dekke det påløpte tapet, men vil også måtte betale rente og tilbakebetale lånet. I så tilfelle øker tapseksponeringen betydelig. Investorer bør aldri anta at de vil kunne tilbakebetale lånet med rente fra utbetalinger på Obligasjonene eller i tilfelle salg av Obligasjonene før forfall fra provenyet fra vedkommende salg. Kjøper av Obligasjoner må i stedet vurdere på forhånd, ut fra sin økonomiske situasjon, hvorvidt han fremdeles vil være i stand til å betale renten eller tilbakebetale lånet på kort varsel dersom den forventede gevinst viser seg å bli et tap. Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader som er belastet av depotmottakerbanken og/eller aksjebørsen som en investor inngir sin kjøps- og/eller salgsordre gjennom kan redusere eventuelt overskudd og/eller øke eventuelt tap. I tilfelle totaltap i tilknytning til en Obligasjon vil transaksjonskostnadene øke tapet den relevante investor har pådratt seg. Obligasjoner er usikrede forpliktelser (status) Forpliktelsene i henhold til Obligasjonene er direkte og ubetingede forpliktelser som tilligger Utsteder og som ikke er sikret ved realpant (nicht dinglich besichert) og rangerer, med mindre noe annet er angitt i gjeldende lovgivning, minst likt med samtlige av Utsteders øvrige ikke-ansvarlige forpliktelser som ikke er sikret ved realpant. De er verken sikret gjennom den tyske bankforeningens innskuddsgarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.v.) eller den tyske lov om innskuddsgaranti og investorkompensasjon (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz). Dette innebærer at investor bærer risikoen for at Utsteders økonomiske situasjon vil kunne forverre seg - eller at insolvensforretning igangsettes i tilknytning til dennes aktiva - og at Utsteder derfor vil kunne være ute av stand til å foreta eventuelle betalinger som måtte være utestående i henhold til Obligasjonene. Under disse omstendighetene vil et fullstendig tap av investors kapital være mulig. Virkning av en nedgradering av kredittratingen Obligasjonenes verdi forventes delvis å bli påvirket av investorenes allmenne oppfatning av Utsteders kredittverdighet. Slike oppfatninger er i alminnelighet påvirket av ratingene som tildeles Utsteders utestående verdipapirer av ratingbyråer som Moody's Investors Services Inc., Fitch Ratings Ltd, et datterselskap av Fimalac, S.A., og Standard & Poor's Ratings Services, en divisjon av The McGraw Hill Companies, Inc. Eventuell nedgrading av Utsteders rating (om noen) foretatt av ett av disse ratingbyråene kan medføre en reduksjon av Obligasjonenes verdi.

7 Reinvesteringsrisiko ved Tidlig Innløsning Etter en Tidlig Innløsning av Obligasjonene (f. eks. dersom Obligasjonene bringes til opphør av Utsteder) er det mulig at investor bare kan gjeninvestere Innløsningsbeløpet på betydelig mindre gunstige vilkår enn tidligere. Ileggelse av investeringsrestriksjoner Visse investorer kan være gjenstand for juridiske investeringsrestriksjoner. Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslover og -forskrifter, eller tilsyn eller regulering fra visse myndigheter (dette gjelder i særdeleshet for Obligasjoner). Hver potensiell investor bør konsultere sine juridiske rådgivere for å fastslå hvorvidt og i hvilken grad (a) kjøp av Obligasjoner representerer en lovlig investering for ham, (b) Obligasjoner kan benyttes som sikkerhet for ulike typer finansiering og (c) andre restriksjoner gjelder for hans kjøp eller pantsettelse av eventuelle Obligasjoner. Investorer som er underlagt offentlig tilsyn bør konsultere sine juridiske rådgivere eller relevante regulatoriske myndigheter for å fastsette hva som er korrekt behandling av Obligasjoner i henhold til eventuelle relevante regler om risikobasert kapital eller liknende. Skatter og andre avgifter Alle skatter eller andre avgifter som skal betales av Utsteder eller innehaverne av Obligasjonene på betalinger foretatt i tilknytning til Obligasjonene skal dekkes av innehaverne av Obligasjonene. Utsteder vil ikke betale noe ytterligere beløp til innehaverne av Obligasjonene på grunnlag av noen slike skatter eller avgifter. Utskiftning av Utsteder Dersom betingelsene angitt i Vilkårene er oppfylt har Utsteder når som helst rett til å oppnevne, uten samtykke fra innehaverne av Obligasjonene, et annet selskap som ny Utsteder hva angår alle forpliktelser som oppstår på grunnlag av, eller i forbindelse med, Obligasjonene i sitt sted. I så tilfelle vil innehaveren av Obligasjonene i alminnelighet også påta seg insolvensrisikoen forbundet med den nye Utsteder. Lovendring Obligasjonenes Vilkår er basert på relevante lover i kraft per dette Grunnprospekts dato. Det kan ikke gis noen forsikring vedrørende konsekvensene av mulige domsbeslutninger eller endringer i slike lover eller forvaltningspraksis etter dette Grunnprospekts dato. II. Risikoer som skyldes Obligasjonenes struktur Visse faktorer er av stor betydning for vurdering av risikoene forbundet med en investering i Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt. Slike faktorer vil variere avhengig av type Obligasjon som utstedes (f. eks. Obligasjoner med Fast eller Flytende Rente, Obligasjoner Uten Rente osv. eller Strukturerte Obligasjoner, hvor rente- og/eller innløsningsbeløp eller andre betalinger er knyttet til et Underliggende (f. eks. en indeks eller en aksje) og/eller en formel). enkle Obligasjoner Obligasjoner Med Flytende Rente En hovedforskjell mellom Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente, på den ene side, og Obligasjoner Med Fast Rente, på den annen side, er at renteinntekt på Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente ikke kan forutses. På grunn av varierende renteinntekt kan investorene ikke fastslå en entydig avkastning på Obligasjoner Med Flytende Rente og Obligasjoner Med Strukturert Rente på kjøpstidspunktet, slik at deres avkastning på investeringen ikke lar seg sammenligne med avkastningen på investeringer med fastrente.

8 Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente Renteinntekten på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente beregnes omvendt proporsjonalt med referansesatsen: dersom referansesatsen øker reduseres renteinntekten, mens denne øker dersom referansesatsen reduseres. I motsetning til kursen på ordinære Obligasjoner Med Flytende Rente er kursen på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente svært avhengig av avkastningen på Obligasjoner Med Fast Rente med samme løpetid. Kurssvinginger på Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente er parallelle med, men betydelig sterkere enn, svingningene på Obligasjoner Med Fast Rente med liknende løpetid. I særdeleshet vil verdien av Obligasjoner Med Omvendt Flytende Rente kunne reduseres dersom både kortsiktige og langsiktige markedsrente øker. Samme virkning gjelder i en viss grad dersom lange markedsrenter øker og kortsiktige markedsrenter reduseres. Obligasjoner Med Oppad Begrenset Flytende Rente Maksimalt rentebeløp som skal betales på Verdipapirer som gir eller betaler rente til en oppad begrenset variabel sats vil være lik summen av referansesatsen og eventuell spesifisert margin innen rammen av en spesifisert maksimalsats. Følgelig vil investorer i disse Verdipapirer ikke dra fordel av en eventuell økning i den relevante referansesats dersom, når denne tillegges spesifisert margin, den resulterende sats er lik eller høyere enn spesifisert maksimalsats. Markedsverdien av Obligasjoner Med Oppad Begrenset Flytende Rente vil typisk reduseres dersom markedsrenten øker, særlig desto nærmere summen av relevant referanserente og eventuell margin er spesifisert maksimalsats, eller dersom vedkommende sum overstiger spesifisert maksimalsats. Avkastningen på Verdipapirer Med Oppad Begrenset Flytende Rente kan være betydelig lavere enn avkastningen på liknende Verdipapirer uten øvre grense. Obligasjoner Uten Rente Endringer i markedsrenter har en vesentlig sterkere innvirkning på kursene på Obligasjoner Uten Rente enn på kursene på ordinære Obligasjoner, fordi diskontert utstedelseskurs er betydelig lavere enn pålydende verdi og fordi disse Obligasjonene ikke betaler noen periodisk rente i sin løpetid. Dersom markedsrenten øker kan Obligasjoner Uten Rente påføres større kurstap enn andre Obligasjoner med samme løpetid og sammenlignbar kredittrating. På grunn av deres oppskaleringseffekt er Obligasjoner Uten Rente en type investering forbundet med særlig høy kursrisiko. Obligasjoner utstedt med en betydelig under- eller overkurs Markedsverdien av Obligasjoner utstedt til en betydelig under- eller overkurs i forhold til sitt pålydende beløp tenderer til å svinge mer i forhold til generelle endringer i rentesatser enn kursen på konvensjonelle rentebærende verdipapirer. Generelt sett, desto lengre resterende løpetid Obligasjonene har, jo større kursvolatilitet sammenlignet med konvensjonelle rentebærende Obligasjoner med sammenlignbar løpetid. Strukturerte Obligasjoner - Allment En investering i Obligasjonene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt innebærer vesentlige ytterligere risikoer som ikke oppstår i forbindelse med konvensjonelle obligasjoner med fast eller flytende rente. Risikoer forbundet med en investering i disse Verdipapirene innbefatter risikoer forbundet med Underliggende, samt risikoer som kun er forbundet med Obligasjonenes egen struktur. Disse risikoene innbefatter, men er ikke begrenset til: (i) at betalingene og/eller leveringene som skal foretas i henhold til Obligasjonenes Vilkår avhenger av utviklingen til ett eller flere Underliggende. Dersom rentebetalinger eller andre

9 periodiske betalinger er knyttet opp mot ett eller flere Underliggende vil disse betalingene kunne være lavere enn rentesatsene som gjelder for konvensjonelle obligasjoner med fast eller flytende rente som er utstedt på samme tidspunkt. Dersom Innløsningsbeløpet er knyttet opp mot ett eller flere Underliggende vil Innløsningsbeløpet kunne være lavere enn Obligasjonens opprinnelige kjøpskurs eller slik at det ikke finner sted noen utbetaling overhodet. Tilknytning til utviklingen i ett eller flere Underliggende har også en innvirkning på Obligasjonenes verdi. I denne forbindelse vil Obligasjonenes verdi normalt synke dersom Underliggendes kurs faller (uten å hensynta Obligasjonene særtrekk og uten å hensynta valutakursendringer i de tilfeller hvor Obligasjonene er utstedt i euro og Underliggende lyder på en annen valuta enn euro slik at Kontantbeløpet konverteres fra en annen valuta enn euro). (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) at betalinger, i henhold til Obligasjonenes Vilkår, kan finne sted på andre tider enn dem som forventes av investor (f. eks. ved tidlig innløsning i tilfelle en Ekstraordinær Hendelse som beskrevet i Vilkårene), at konsekvensene angitt i (i) (reduksjon og/eller uteblivelse av tilbakebetaling) vil inntreffe av den bestemte grunn at insolvensforretning er igangsatt i tilknytning til aktivaene til utsteder av Underliggende, eller at det igangsettes rettergang som likner insolvensforretning i henhold til tysk rett, eller at Utsteder stanser sine betalinger eller kunngjør at denne er ute av stand til å betjene sin gjeld ved forfall, eller dersom det inntreffer en liknende hendelse i tilknytning til usteder av Underliggende, at ulike avgifter ilegges av Utsteder, en av Utsteders nærstående eller en tredjepart, som refunderer utbetalingene i henhold til Obligasjonene. For eksempel vil det kunne bli belastet forvaltningsavgift i tilknytning til sammensetning og beregning av en indeks, en kurv eller et annet Underliggende, eller det kan påløpe resultat- eller andre avgifter i forbindelse med utviklingen til et Underliggende og/eller vedkommende Underliggendes komponenter, at risikoene forbundet med investering i Obligasjonene både omfatter risikoer tilknyttet Underliggende og risikoer som er særegne for Obligasjonene som sådan, at investorer ikke nødvendigvis kan sikre sin eksponering overfor ulike risikoer forbundet med Obligasjonene, at Underliggende som Obligasjonene relaterer seg til opphører å eksistere i Obligasjonenes løpetid eller kan bli erstattet av et annet Underliggende (dette gjelder ikke bare for aktivt forvaltet Underliggende, men også for Underliggende som i realiteten er statisk), og at investor, avhengig av Obligasjonens og Underliggendes særtrekk, ikke nødvendigvis alltid vet hva som er det fremtidige underliggende, eller dets sammensetning, når vedkommende kjøper Obligasjonen, og at Obligasjoners verdi i et mulig annenhåndsmarked er gjenstand for større svingninger, og følgelig større risikoer, enn andre verdipapirers verdi, siden denne avhenger av ett eller flere Underliggende. Et Underliggendes utvikling er på sin side avhengig av en rekke faktorer som ligger utenfor Utsteders kontroll. Slike faktorer påvirkes i betydelig grad av risikoene i aksje-, obligasjons- og valutamarkedene, renteutviklingen, det relevante Underliggendes volatilitet, samt økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og/eller en kombinasjon av forannevnte risikoer. Annenhåndsmarkedet, om noe, for Obligasjoner vil bli påvirket av et antall ytterligere faktorer, uavhengig av Utsteders kredittverdighet og de respektive Underliggendes verdi. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til, det relevante Underliggendes volatilitet, samt de resterende Obligasjoners løpetid og utestående volum.

10 - Ekstraordinær oppsigelse, tidlig innløsning og justeringsrettigheter I henhold til Vilkårene vil Utsteder i enkelte tilfelle har rett til å foreta justeringer med hensyn til forannevnte Vilkår eller til å si opp eller kreve tidlig innløsning av Obligasjonene dersom visse betingelser er oppfylt. Disse betingelsene er beskrevet i de relevante Vilkår. Eventuelle justeringer av Vilkårene kan ha en negativ innvirkning på Obligasjonenes verdi, samt på Innløsningsbeløpet som kan kreves av investor. Innløsningsbeløpet på Obligasjonene i tilfelle deres oppsigelse kan være lavere enn beløpet innehaverne av Obligasjonene ville ha mottatt uten slik oppsigelse. I tillegg kan avviklingskostnader i forbindelse med tidlig innløsning bli fratrukket ved beregning av innløsningsbeløpet som skal utbetales i tilfelle oppsigelse i henhold til Vilkårene. Slike avviklingskostnader kan innbefatte alle kostnader, utgifter (herunder finanseiringstap), skatter og avgifter Utsteder pådrar seg i forbindelse med tidlig innløsning av Obligasjonene og dertil hørende oppsigelse, oppgjør eller gjenopprettelse av eventuell sikrings- eller relatert handelsposisjon. Videre bærer investorene risikoen for at de bare kan investere beløpene som mottas ved oppsigelse til en avkastningssats som er lavere enn den som ble oppnådd på de oppsagte Obligasjoner. - Tidlig Innløsning av Obligasjonene ved Utsteders oppsigelse, automatisk tidlig innløsning Verdipapirers Vilkår kan gi Utsteder rett til tidlig innløsning eller stipulere automatisk tidlig innløsning. Enhver slik bestemmelse om tidlig innløsning kan påvirke Obligasjonenes markedsverdi. Før eller i løpet av enhver periode der Utsteder måtte beslutte å innløse Obligasjonene, eller der det måtte inntreffe en begivenhet som utløser automatisk tidlig innløsning, vil de relevante Obligasjoners markedsverdi normalt ikke øke til et nivå som er vesentlig høyere enn Innløsningsbeløpet. En tidlig innløsning av Obligasjonene kan medføre at forventet avkastning i forbindelse med investeringen i Obligasjonene ikke oppnås. I tillegg kan Innløsningsbeløpet kunne være lavere enn kjøpesummen som er betalt av innehaveren av Obligasjonen, og kan til og med være null, slik at deler av, eller hele, den investerte kapital kan være tapt. I slike tilfeller er det også mulig at innehaverne av Obligasjonene bare kan investere beløpene mottatt av dem ved tidlig innløsning til en avkastning som er lavere enn (forventet) avkastning på Obligasjonene som ble innløst tidlig. - Maksimalbeløp Hva angår Obligasjoner der, i henhold til de relevante Vilkår, betalingen som skal foretas i forbindelse med Obligasjonen er begrenset til et maksimalbeløp (enten i tilknytning til Innløsningsbeløpet, Rentebeløpet eller noe annet beløp), vil ikke investor motta deler av Underliggendes resultater som kan være positive for investor. Selv om investors avkastning er begrenset i form av et maksimalbeløp på den ene side, vil investor på den annen side kunne bære hele risikoen for tap i tilfelle negativ utvikling for Underliggende. - Markedsforstyrrelse og utsettelse av betalinger Hva angår Obligasjoner kan Utsteder ha rett til å fastslå markedsforstyrrelser eller andre begivenheter som kan medføre en utsatt beregning og/eller betaling, og som kan påvirke Obligasjonenes verdi. I tillegg kan, i visse tilfeller angitt i Vilkårene, Utsteder (særlig dersom markedsforstyrrelse vedvarer i flere dager) estimere visse kurser som er relevante for betalinger eller oppnåelse av grenser (som medfører at Obligasjonene blir verdiløse). Disse estimatene kan avvike fra deres faktiske verdi. - Obligasjoner som lyder på utenlandske valutaer Dersom relevant Obligasjon, Underliggende eller en komponent av Underliggende lyder på en annen valuta enn utstedelsesvalutaen (utenlandsk valuta) eller dersom betalingen foretas i en utenlandsk valuta, vil investor være eksponert for valutarisikoer som kan ha en negativ innvirkning på

11 Obligasjonenes avkastning. Valutakurssvingninger har ulike årsaker, så som makroøkonomiske faktorer, spekulative transaksjoner og intervensjoner fra sentralbanker og myndigheter. En endring i valutakursen mellom EUR og en annen valuta vil for eksempel medføre en tilsvarende endring i euroverdien av Obligasjoner som ikke lyder på EUR, samt en tilsvarende endring i euroverdien av betalinger som, i henhold til de relevante Obligasjoners Vilkår, ikke foretas i EUR. Det samme gjelder når en Obligasjons Innløsningsbeløp må konverteres til EUR fordi det fastsettes på grunnlag av et Underliggende som ikke lyder på EUR (f. eks. dersom Innløsningsbeløpet beregnes på grunnlag av differansen, omregnet til EUR, mellom et Underliggende som lyder på USD og markedskursen til en aksje som lyder på USD). Dersom verdien av en valuta som en Obligasjons Innløsningsbeløp skal utbetales i, eller som en Obligasjons Underliggende lyder på, synker i forhold til EUR og verdien av EUR stiger tilsvarende vil euroverdien av den relevante Obligasjon og/eller verdien av betalingene i tilknytning til Obligasjonen synke etter omregning til EUR. - Reverserte strukturer Hva angår Obligasjoner med en reversert struktur vil investorene delta positivt i Underliggendes negative utvikling og vice versa. Med andre ord vil det følgende normalt være tilfelle: Jo lavere Underliggendes relevante verdi er på den relevante Verdsettelsesdag, desto høyere vil Innløsningsbeløpet være (innen en maksimalgrense). På den annen side: Jo høyere Underliggendes verdi er, desto lavere vil Innløsningsbeløpet være. I tilfelle en deltakelsesgrad på 100 % i Underliggendes kursutvikling innebærer dette at dersom Underliggendes kurs øker med 100 % eller mer vil intet beløp komme til utbetaing, og investorene taper hele sitt investerte beløp. Dersom Obligasjonene er utstyrt med et reversert element med en annen deltakelsesgrad enn 100 % betyr dette at en økning i Underliggendes kurs vil ha en uforholdsmessig negativ innvirkning på investor. I tillegg er den mulige avkastning på Obligasjoner med et reversert element i alminnelighet begrenset fordi Underliggendes negative avkastning ikke kan overstige 100 %. - Vektstangeffekt Risiko for uproporsjonalt høye kurstap Obligasjonenes kurs i annenhåndsmarkedet kan være gjenstand for betydelige svingninger dersom Obligasjonenes verdi reagerer uproporsjonalt kraftig på Underliggendes utvikling. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom formelen som benyttes for å fastsette Innløsningsbeløpet, et bonusbeløp eller noe annet tilleggsbeløp og/eller renten som skal betales eller leveringsforpliktelsene i tilknytning til en Obligasjon inkluderer en deltakerfaktor som er høyere enn 1. I så tilfelle vil en endring i Underliggendes kurs ha en kraftigere innvirkning på Obligasjonens kurs, dvs. at en gunstig endring i Underliggendes kurs vil ha en uproporsjonalt gunstig effekt for investor, og en ugunstig endring i Underliggendes kurs vil ha en uproporsjonalt ugunstig effekt for investor. Dette betegnes som en vektstangeffekt. Risikoen for uproporsjonalt høye kurstap oppstår også dersom Underliggendes kurs (særlig like før Obligasjonens forfallsdato) nærmer seg grenseverdier som er av betydning for Innløsningsbeløpets størrelse, da selv den minste fluktuasjon i Underliggendes kurs kan medføre betydelige endringer i Obligasjonens kurs. Risiko for uproporsjonalt lave kursgevinster På den annen side kan Obligasjonenes kurs i annenhåndsmarkedet være gjenstand for spesielt lave svinginger dersom Obligasjonenes verdi reagerer uproporsjonalt svakt på Underliggendes utvikling. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom formelen som benyttes for å fastsette Innløsningsbeløpet, et bonusbeløp eller noe annet tilleggsbeløp og/eller renten som skal betales eller leveringsforpliktelsene i tilknytning til en Obligasjon inkluderer en deltakerfaktor som er lavere enn 1, siden dette innebærer at investor kun vil delta på proratarisk basis i en utvikling som er gunstig for investor. I så tilfelle kan avkastningen som stammer fra kjøp av Obligasjonen være lavere enn det som skyldes en direkte investering i Underliggende.

12 I tillegg er en risiko for uproporsjonalt lave kursgevinster særlig forbundet med Obligasjoner som fastsetter et maksimalbeløp. Dersom, for eksempel, kursen på Underliggende er betydelig høyere enn grenseverdien (maksimalgrensen) som gir innehaveren rett til å motta maksimalbeløpet, og det ikke lenger forventes at kursen igjen vil falle under grenseverdien for Obligasjonens verdsettelsesdag, vil Obligasjonens kurs kun endres ubetydelig eller ikke i det hele tatt selv om Underliggendes kurs skulle være gjenstand for betydelige svingninger. - Risikoer forbundet med fysisk oppgjør Vilkårene kan angi at Obligasjonene tilknyttet et Underliggende, avhengig av Underliggendes utvikling eller basert på andre betingelser, ikke nødvendigvis skal innløses i form av en kontantutbetaling, men ved overlevering av Underliggende (f. eks. aksjer), ett av de Underliggende, en komponent av ett Underliggende eller andre verdipapirer ( Fysisk Oppgjørsobjekt ). Antall enheter av det Fysiske Oppgjørsobjekt som skal overleveres er fastsatt i henhold til Obligasjonenes Vilkår. Følgelig vil investor, dersom Obligasjonene innløses ved fysisk oppgjør, ikke motta en kontantbetaling, men i stedet enheter i det Fysiske Oppgjørsobjekt. Vilkårene kan angi at Utsteder ikke har rett til overlevering av andre verdipapirer enn de hvis kurs innløsning er basert på. Dette innebærer, selv om Underliggende er relevant for innløsningstype og -beløp, at innløsning kan finne sted ved overlevering av et annet verdipapir. Dette innebærer at investor bør innhente informasjon vedrørende Fysiske Oppgjørsobjekter (der relevant) før eventuelt kjøp av Obligasjoner og at de ikke bør legge til grunn at de kan selge Fysiske Oppgjørsobjekter til en bestemt kurs. Et Fysisk Oppgjørsobjekts verdi på dets overleveringstidspunkt kan være betydelig lavere enn på det tidspunkt Obligasjonene kjøpes (eller enn kursen som betales ved kjøp av Obligasjonene) eller på det tidspunkt det besluttes hvorvidt oppgjør skal finne sted ved fysisk overlevering eller kontant betaling (Verdsettelsesdag). I tilfelle fysisk overlevering vil investorene være eksponert for risikoene forbundet med det relevante Fysiske Oppgjørsobjekt, så som tapsrisiko, og vil endog kunne tape hele sin investering. - Intet krav mot Underliggendes utsteder Obligasjoner gir ikke grunnlag for noe betalings- eller annet krav overfor utstederne av de Underliggende som vedkommende Obligasjoner relaterer seg til. Dersom utbetalingene fra Utsteder er lavere enn kjøpskursen betalt av innehaveren av Obligasjonene vil vedkommende innehaver ikke ha noe krav overfor Underliggendes utsteder. III. Risikofaktorer i tilknytning til Underliggende Verdien av en Obligasjons Underliggende avhenger av en rekke faktorer som kan stå i forbindelse med hverandre. Disse kan innbefatte økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utsteders kontroll. Et Underliggendes tidligere utvikling bør ikke anses for å indikere dets fremtidige utvikling i Obligasjonenes løpetid. a) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner som har aksjer som Underliggende Obligasjoner relatert til aksjer er forbundet med bestemte risikoer utenfor Utsteders kontroll, så som risikoen for at det respektive selskap blir insolvent, risikoen for at aksjekursen fluktuerer eller risikoer som inntreffer i tilknytning til selskapets utbetalinger av utbytte. Aksjenes utvikling avhenger i svært stor grad av kapitalmarkedenes utvikling, som igjen avhenger av den generelle globale økonomiske situasjon og mer spesifikke økonomiske og politiske forhold. Aksjer i selskaper med lav til middels markedskapitalisering kan være gjenstand for enda høyere risikoer (f. eks. i tilknytning til deres volatilitet eller insolvens) enn det som er tilfelle for aksjer i større selskaper. Videre kan aksjer i selskaper med lav kapitalisering være særdeles lite likvide som følge av lave omsetningsvolumer. Aksjer i selskaper som har sin forretningsadresse eller betydelig forretningsdrift i land med begrenset rettssikkerhet er gjenstand for ytterligere risikoer som, for eksempel, myndighetsintervensjon eller

13 nasjonalisering som kan medføre helt eller delvis tap av den investerte kapital eller av tilgangen til kapitalen som er investert i vedkommende land. Dette kan medføre helt eller delvis tap av aksjenes verdi. Realisering av slike risikoer kan også medføre helt eller delvis tap av investert kapital for innehavere av Obligasjoner som er relatert til vedkommende aksjer. Innehavere av Obligasjoner som er relatert til aksjer mottar ikke, i motsetning til investorer som investerer direkte i aksjene, utbytte eller andre utdelinger som kommer til utbetaling til innehaverne av de underliggende aksjer. Dersom Underliggende består av verdipapirer som trer i stedet for aksjer (f. eks. amerikanske depotbevis ("ADRer") eller globale depotbevis ("GDRer"), sammen betegnet som "Depotbevis"), kan ytterligere risikoer inntreffe. ADRer er verdipapirer utstedt i De forente stater som tar form av deltakerbevis i tilknytning en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer utenfor De forente stater. GDRer er også verdipapirer som tar form av deltakerbevis i tilknytning til en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer. De vil normalt avvike fra deltakerbevis betegnet som ADRer ved at de tilbys allmennheten og/eller utstedes utenfor De forente stater. Hvert Depotbevis representerer en eller flere aksjer eller en brøkdel av et verdipapir i et utenlandsk selskap. For begge typer Depotbevis er den lovformelige eier av den underliggende aksje depotbanken, som også opptrer som Depotbevisets utstedelsesagent. Avhengig av hvilken jurisdiksjon Depotbeviset ble utstedt i og lovgivningen som depotkontrakten er underlagt, kan det ikke utelukkes at innehaveren av Depotbeviset ikke blir anerkjent som den reelle eier av de underliggende aksjer i den relevante jurisdiksjon. Særlig dersom depotbanken blir insolvent og/eller gjøres til gjenstand for tvangsinnfordring av gjeld kan de relevante underliggende aksjer gjøres til gjenstand for avhendelsesrestriksjoner og/eller utnyttes kommersielt i forbindelse med tvangsinnfordringstiltak iverksatt overfor depotbanken. I så tilfelle vil den relevante eier miste rettighetene til de Underliggende aksjer som er representert ved det relevante Depotbevis. Dette innebærer at Depotbeviset som underliggende vil bli verdiløst, slik at verdipapirene tilknyttet vedkommende Depotbevis (bortsett fra i tilfelle omvendte strukturer) også vil bli verdiløse. I et slikt scenario står investor overfor en risiko for tap av hele sin investering, med mindre det foreligger beskyttelse i form av et minimums tilbakebetalingsbeløp eller annen (delvis) kapitalbeskyttelse. Det må også tas i betraktning at depotbanken når som helst kan slutte å tilby Depotbevis og at, i slike tilfelle eller dersom depotbanken blir insolvent, utsteder av disse Obligasjoner vil, innen rammen av mer detaljerte bestemmelser inntatt i Obligasjonenes Vilkår, ha rett til å justere Vilkårene og/eller si opp Obligasjonene. b) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner med indekser som Underliggende Obligasjoner som er tilknyttet en eller flere indekser innebærer, i særdeleshet, følgende risikoer: Avhengighet av indekskomponentenes verdi En indeks verdi beregnes på grunnlag av dens komponenters verdi. Endringer i indekskomponentenes kurs, sammensetningen av en indeks, samt faktorer som (kan) påvirke indekskomponentenes verdi påvirker også verdien av Obligasjonene som relaterer seg til den relevante indeks, og kan følgelig påvirke avkastningen på en investering i de relevante Obligasjoner. Fluktuasjoner i en indekskomponents verdi kan oppveies eller forsterkes av fluktuasjoner i andre indekskomponenters verdi. En indeks tidligere utvikling innebærer ingen garanti for dens fremtidige utvikling. Under visse omstendigheter vil en indeks benyttet som Underliggende (i) ikke nødvendigvis være tilgjengelig i hele Obligasjonenes løpetid, (ii) bli skiftet ut eller (iii) fortsette å bli beregnet av Utsteder selv. I disse eller andre tilfeller nevnt i Vilkårene vil Obligasjoner også kunne bli sagt opp av Utsteder. En indeks vil kunne gjenspeile aktivaenes utvikling i kun enkelte land eller enkelte bransjer. I så tilfelle er investorene eksponert for konsentrasjonsrisiko. I tilfelle ugunstig økonomisk utvikling i et land eller i tilknytning til en bestemt bransje, vil investoren kunne bli negativt påvirket. Dersom flere land eller bransjer inngår i en indeks er det mulig at bransjene som inngår i vedkommende indeks er vektet

14 ujevnt. Dette innebærer at i tilfelle en ugunstig utvikling i et land eller en bransje med høy indeksvekting vil indeksens verdi bli overproporsjonalt påvirket av denne ugunstige utviklingen. Investorene bør merke seg at utvelgelse av en indeks ikke er basert på Utsteders forventninger eller estimater med hensyn til den utvalgte indeks fremtidige utvikling. Investorer bør derfor gjøre sine egne estimater med hensyn til en indeks fremtidige utvikling på grunnlag av deres egen kunnskap og egne informasjonskilder. Kursindeks utbytte er ikke medregnet Indeksen henvist til i Obligasjonenes Vilkår kan være en kursindeks. I motsetning til avkastningsindekser vil utdeling av utbytte på aksjene som inngår i kursindekser medføre et fall i indeksnivået. Dette innebærer at investorene ikke vil ta del i utbytte eller andre utdelinger i tilknytning til aksjer som inngår i kursindeksene. Utsteder har ingen innflytelse I alminnelighet har Utsteder ingen innflytelse på sammensetningen av, eller utviklingen til, en indeks som er en Obligasjons underliggende eller på de relevante indekskomponenters utvikling, med mindre Utsteder og indekssponsor er samme person. Indekssponsor har intet ansvar Dersom Obligasjonene er tilknyttet en indeks som ikke er beregnet av Utsteder vil utstedelse, markedsføring og distribusjon av Obligasjonene normalt ikke være støttet av den relevante indekssponsor. I så henseende er den relevante indeks opprettet og beregnet av den respektive indekssponsor uten å hensynta interessene til Utsteder eller innehaverne av Obligasjonene. I slike tilfelle vil ikke indekssponsor påta seg noen forpliktelse eller noe ansvar i tilknytning til utstedelse, salg og/eller omsetning av Obligasjonene. Ingen anerkjente finansielle indekser, ingen uavhengig tredjepart Obligasjonene vil kunne relatere seg til en eller flere indekser som ikke er anerkjente finansielle indekser, men indekser som er særskilt opprettet for utstedelse av den relevante Obligasjon. Indekssponsor for slike indekser vil ikke nødvendigvis være uavhengig av Utsteder, og vil følgelig kunne fremme Utsteders interesser fremfor interessene til innehaverne av Obligasjonene. Valutarisikoer Indekskomponentenes kurs vil kunne lyde på en annen valuta (f. eks. USD) enn valutaen som Obligasjonene ble utstedt i (f. eks. EUR). I så tilfelle vil Obligasjonenes Innløsningsbeløp i løpetiden ikke bare avhenge av Underliggendes utvikling, men også av utviklingen i valutakursene mellom en eller flere utenlandske valutaer og utstedelsesvalutaen. Indeksavgifter Visse avgifter, kostnader, provisjoner eller andre sammenstillings- og beregningsavgifter vil kunne bli fratrukket ved beregning av en indeksverdi. Følgelig gjenspeiles ikke de enkelte indekskomponentenes utvikling fullt ut ved beregning av de respektive indeksers utvikling, og i stedet fratrekkes vedkommende avgifts-, kostnads-, provisjons- og andre gebyrbeløp ved beregning av utviklingen, hvilket i en viss grad kan underminere eventuell positiv utvikling for enkeltkomponentenes vedkommende. En bør også merke seg at slike kostnader gjerne vil kunne påløpe også dersom indeksen viser en negativ utvikling, hvilket ytterligere vil forsterke den negative utvikling. Offentliggjøring av indekssammensetning Det vil kunne være krav om offentliggjøring av indeksenes sammensetning på et nettsted eller i andre media nevnt i vilkårene. Offentliggjøring av oppdatert sammensetning av de respektive indekser på den relevante indekssponsors nettsted kan imidlertid bli betydelig forsinket, tidvis med opptil flere

15 måneder. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis den offentliggjorte sammensetning alltid tilsvare den relevante indeks faktiske sammensetning. c) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner med råvarer (f. eks. edle metaller) som Underliggende Råvarer er normalt inndelt i tre kategorier: mineraler (f. eks. olje, gass eller aluminium), landbruksprodukter (f. eks. hvete eller mais) og edle metaller (f. eks. gull eller sølv). De fleste råvarer omsettes på spesialiserte børser eller ved interbankhandel i form av ad hoc-transaksjoner. Innehavere av Obligasjoner relatert til råvarepriser er eksponert for betydelige kursrisikoer siden råvareprisene er gjenstand for store svingninger. Råvareprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder blant annet følgende faktorer: Karteller og regulatoriske endringer Et antall råvareprodusenter eller -produsentland har opprettet organisasjoner eller karteller for å regulere tilbudet og derfor påvirke prisene. Imidlertid er råvarehandel også underlagt regulering fra tilsynsmyndigheter og gjennom markedsregler hvis anvendelse også kan påvirke de relevante råvareprisenes utvikling. Syklisk tilbuds- og etterspørselsmønster Landbruksprodukter produseres på en bestemt tid av året, men etterspørselen er til stede året rundt. Derimot produseres energi uten avbrudd, selv om den hovedsakelig er påkrevet på kalde eller varme tider av året. Dette sykliske tilbuds- og etterspørselsmønsteret kan medføre kraftige prissvingninger. Direkte investeringskostnader Direkte investeringer i råvarer er forbundet med lagrings-, forsikrings- og skattekostnader. I tillegg betales ingen rente og intet utbytte på råvarer. En investerings totalavkastning påvirkes av disse faktorene. Inflasjon og deflasjon Den allmenne prisutvikling kan ha en kraftig innvirking på råvareprisutviklingen. Likviditet Mange råvaremarkeder er ikke særlig likvide, og vil derfor ikke nødvendigvis kunne reagere raskt og tilstrekkelig på tilbuds- og etterspørselsendringer. Ved lav likviditet vil spekulative investeringer foretatt av individuelle markedsdeltakere kunne føre til prisforvridninger. Politiske risikoer Råvarer produseres ofte i fremvoksende markeder basert på etterspørsel i industrialiserte land. Den politiske og økonomiske situasjon i fremvoksende markeder er imidlertid ofte langt mindre stabil enn i industrialiserte land. Fremvoksende markeder er eksponert for høyere risiko for hurtige politiske endringer og negativ økonomisk utvikling. Politiske kriser kan svekke investorenes tillit, hvilket igjen kan påvirke råvareprisene. Kriger eller konflikter kan endre tilbud og etterspørsel for visse råvarers vedkommende. Det er også mulig at industrialiserte land ilegger forbud mot eksport og import av varer og tjenester. Dette kan ha en direkte eller indirekte innvirkning på råvareprisene som er Obligasjonenes Underliggende. Vær og naturkatastrofer Ugunstige værforhold og naturkatastrofer kan ha en langsiktig negativ innvirkning på tilbudet av bestemte råvarer i et helt år. En slik type tilbudskrise kan medføre kraftige og uforutsigbare prissvingninger.

16 d) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner med terminkontrakter som Underliggende Terminkontrakter er standardiserte termintransaksjoner i tilknytning til finansielle instrumenter som aksjer, indekser, rentesatser eller utenlandsk valuta (såkalte finansielle terminkontrakter) eller råvarer som edle metaller, hvete eller sukker (såkalte råvareterminkontrakter). En terminkontrakt uttrykker en kontraktsmessig forpliktelse til å kjøpe eller selge et bestemt kvantum av den relevante kontraktsgjenstand på et bestemt tidspunkt og til en bestemt kurs. Terminkontrakter omsettes på termin- og opsjonsbørser, og er standardisert for dette formål med hensyn til kontraktstørrelse, kontraktsgjenstandens type og kvalitet, samt potensielle leveringssteder og -datoer. Som regel er det en tett korrelasjon mellom kursutviklingen til et aktivum som er underliggende for en terminkontrakt, og er omsatt i et spotmarked, og det motsvarende terminmarked. Imidlertid omsettes i alminnelighet terminkontrakter til over- eller underkurs sammenlignet med det underliggende aktivums spotkurs. Denne forskjellen mellom spot- og terminkurs, som betegnes som "basis" i termin- og opsjonsbørssjargong, skyldes på den ene side innregning av kostnadene som normalt påløper i spottransaksjoner (lagring, levering, forsikring osv.) og/eller inntektene som normalt oppnås ved spottransaksjoner (rente, utbytte osv.), og på den annen side ulik verdsettelse av generelle markedsfaktorer i spot- og terminmarkedet. I tillegg kan det, avhengig av verdien, være en betydelig forskjell hva angår likviditet mellom spotmarkedet og det motsvarende terminmarked. Siden Obligasjonene relaterer seg til terminkontraktene angitt i Vilkårene må investorene, i tillegg til å kjenne markedene for de relevante aktiva som underligger den relevante terminkontrakt, ha kunnskap om termintransaksjoners virkemåte og verdsettelsesfaktorer for å kunne foreta en korrekt vurdering av risikoene forbundet med en investering i vedkommende Obligasjoner. Siden terminkontrakter utløper på en bestemt dato kan Vilkårene angi at Utsteder (særlig hva angår Obligasjoner med lengre løpetid) skifter ut, på et tidspunkt angitt i Vilkårene, terminkontrakten stipulert som Underliggende i Vilkårene med en annen terminkontrakt med en senere utløpsdato enn den første underliggende terminkontrakten, men som ellers er underlagt de samme kontraktsspesifikasjoner (såkalt "Rullering"). Kostnadene forbundet med slik Rullering vil bli medregnet i samsvar med Vilkårene ved justeringen av Obligasjonenes Innløsningskurser i forbindelse med Rulleringen, og vil kunne ha en betydelig innvirkning på Obligasjonenes verdi. Vilkårene vil kunne angi ytterligere tilfeller hvor Utsteder kan skifte ut den opprinnelige terminkontrakt og/eller endre parametre i Vilkårene og/eller si opp Obligasjonene. e) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner med valutakurser/valutaer som Underliggende Valutakurser angir verdiforholdet mellom en bestemt valuta og en annen valuta, dvs. antall enheter i en valuta som kan byttes mot en enhet i den annen valuta. Valutakurser utledes av valutatilbud og -etterspørsel i internasjonale valutamarkeder. På den ene side påvirkes de av ulike økonomiske faktorer, så som inflasjonstakten i det relevante land, renteforskjeller i utlandet, vurderingen med hensyn til relevant økonomisk utvikling, den globale politiske situasjon, mulighetene for å konvertere en valuta til en annen valuta, og graden av sikkerhet forbundet med en finansiell investering i den relevante valuta. På den annen side påvirkes de av tiltak iverksatt av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). I tillegg til disse forutsigbare faktorer kan imidlertid også andre faktorer, som er vanskelig å estimere, være relevante, så som faktorer av psykologisk karakter (herunder tillitskrise i forhold til et lands politiske ledelse eller andre spekulasjoner). I enkelte tilfelle kan slike psykologiske faktorer ha en betydelig innvirkning på den relevante valutas verdi. f) Bestemte risikoer forbundet med Obligasjoner med obligasjoner som Underliggende Innehavere av Obligasjoner tilknyttet obligasjoner er, i tillegg til insolvensrisikoen forbundet med Commerzbank AG som Utsteder av Obligasjonene, også eksponert for insolvensrisikoen forbundet med utstederne av vedkommende underliggende obligasjon(er). Dersom utsteder av en obligasjon som er underliggende for en Obligasjon ikke punktlig oppfyller sine forpliktelser i henhold til den relevante obligasjon eller blir insolvent, vil dette medføre at obligasjonens verdi faller (muligens til

17 null), hvilket igjen kan medføre betydelig kurstap i annenhåndsmarkedet for Obligasjonene og, muligens, tap av hele den investerte kapital for innehaveren av Obligasjonene. Ytterligere risikofaktorer (f. eks. i tilknytning til Underliggende), betalingsprofiler og strukturer) kan være inntatt i de relevante Sluttvilkår. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Sammendrag av informasjon vedrørende Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft er et aksjeselskap underlagt tysk rett. Bankens forretningsadresse befinner seg i Frankfurt am Main og dens hovedkontor ligger i Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland (telefon: +49 (0) ). Banken er registrert i forretningsregisteret i Frankfurt am Mains regionale underrett (Amtsgericht) med registreringsnummer HRB Bankens regnskapsår er kalenderåret. Commerzbank er en universalbank. Dens virksomhet fokuserer på ytelse av et bredt spekter av tjenester til private, og levering av produkter til private, mellomstore og institusjonelle kunder i Tyskland. Dette er for eksempel kontoføring og betalingstransaksjoner, former for lån, sparing og pengeinvestering, verdipapirtjenester, kapitalmarkeds- og investeringsprodukter og -tjenester, samt eksportfinans. Gjennom sine datterselskaper og nærstående er Konsernet også aktivt innen spesialiserte områder som skipsfinansiering og leasing. Videre tilbyr Konsernet, som ledd i sin bankforsikringsstrategi, finansielle tjenester i samarbeid med partnere, herunder boliglån, formuesforvaltning og forsikringsvirksomhet. I tillegg til i Tyskland er Banken aktiv, gjennom sine datterselskaper, filialer og investeringer, i blant annet Polen, Ukraina, Russland, samt Mellom- og Øst- Europa. Commerzbank-konsernet inndeler sin virksomhet i følgende segmenter: Privatkunder. Dette segmentet består av fire virksomhetsområder: Virksomhetsområdet Privat- og forretningskunder innholder den klassiske filialbankvirksomheten, med et bredt spekter av standardiserte bank- og finanstjenester skreddersydd til denne kundegruppens behov. Virksomhetsområdet Formuesforvaltning består av tjenester for velstående privatkunder, samt støttetjenester for velstående kunder i Tyskland og utlandet. Virksomhetsområdet Direktebank omfatter virksomheten til comdirect bank, en direktebank som yter nettbaserte tjenester, European Bank for Fund Services, en av de store serviceplattformene i Tyskland, samt Commerz Direkt Service GmbH, som yter ringesentertjenester til Privatkundesegmentet. Kreditt er det sentrale virksomhetsområdet med ansvar for utlånsvirksomhet til ovennevnte kundegrupper. Mittelstandsbank. Dette segmentet består av virksomhetsområdene Bedriftskundebank og Finansinstitusjoner. Virksomhetsområdet Bedriftskundebank inneholder Konsernets virksomhet overfor Mittelstand-kunder (så lenge disse ikke er allokert til segmentene Mellom- og Øst-Europa eller Selskaper og Markeder), offentlig sektor og institusjonelle kunder. Det omfatter også Center of Competence Renewable Energies, som behandler finansiering av anlegg for produksjon av fornybar energi. Nasjonale og utenlandske filialer (i Vest-Europa og Asia) tilbyr disse kundene et omfattende spekter av tjenester og produkter innen områdene betalingstransaksjoner, finansiering, løsninger, rente- og valutastyring, investeringsrådgivning og investeringsbankvirksomhet. Divisjon Finansinstitusjoner står ansvarlig for relasjoner med nasjonale og utenlandske banker og finansinstitusjoner, samt sentralbanker. Et av fokusområdene er rådgivning vedrørende, og oppgjør av, kundenes utenlandske handelsaktiviteter. Mellom- og Øst-Europa. Dette segmentet består av virksomheten til Konsernets driftsenheter og investeringer i Mellom- og Øst-Europa (i særdeleshet BRE Bank SA og Public Joint Stock Commercial Bank Forum ). Forretningsvirksomheten fokuserer på å drive privat- og bedriftskundebankvirksomhet, samt investeringsbankvirksomhet. Kundene er privatpersoner og lokale selskaper i Mellom- og Øst-Europa, samt selskaper med drift innen dette geografiske området.

18 Selskaper og markeder. Dette segmentet består av Konsernets investeringsbankaktiviteter og betjening av kapitalmarkedsorienterte kunder. Det omfatter Konserndivisjonene Aksjemarkeder og råvarer (handel i aksjer, aksjederivater og råvareprodukter), Renteinstrumenter og valuta (handel i, og distribusjon av, rente- og valutainstrumenter og tilhørende derivater), Selskapsfinansiering (finansierings- og rådgivningstjenester for gjelds- og egenkapitalinstrumenter og segmentets sentrale kredittporteføljeforvaltning, samt rådgivning om fusjoner og oppkjøp), samt Kundeforholdsbetjening og Analyse. Aktivabasert finansiering. Dette segmentets produktportefølje strekker seg fra tradisjonelle fastrentelån og strukturert finansiering til kapitalmarkedsprodukter, samt åpne og lukkede eiendomsfond og leasing av fast eiendom og utstyr. Segmentets fokus er på forretningseiendomslån med sikkerhet i de underliggende eiendommer. Segmentet er inndelt i, på den ene side, driftsdivisjonene som hovedsakelig drives av Commerzbank-datterselskapet Eurohypo Aktiengesellschaft ("Eurohypo"), som er Forretningseiendom Tyskland, Forretningseiendom internasjonalt og Offentlig finansiering (Offentlig finansiering) og Detaljistbankvirksomhet (Privat bankvirksomhet) i Eurohypo. På den annen side omfatter dette segmentet området Aktivaforvaltning og leasing, som hovedsakelig gjenspeiler aktiviteten til Commerzbank-datterselskapet Commerz Real AG. I tillegg består segmentet av skipsfinansieringsvirksomheten. Porteføljerestruktureringsenhet. Segmentet Porteføljerestruktureringsenhet står ansvarlig for å forvalte svekkede aktiva i tilknytning til avviklet egenhandel og investeringsaktiviteter som ikke lenger passer inn i Commerzbanks kundeorienterte strategi. Andre og konsolidering. Dette segmentet består av inntektene og utgiftene som ikke kan henføres til de operasjonelle virksomhetssegmentene. Segmentet omfatter Konsernkontroll, Konsernkasse, som står ansvarlig for likviditetsstyring, rentestyring og kapitalforvaltning, samt Konserntjenester, som yter tjenester som benyttes av alle Konsernets segmenter. Rapporteringen for dette segmentet innbefatter egenkapitaldeltakelse som ikke tilegnes driftssegmentene, samt andre internasjonale kapitalforvaltningsaktiviteter. 12. januar 2009 ervervet Commerzbank alle utestående aksjer i Dresdner Bank gjennom et tingsinnskudd. Den etterfølgende innfusjonering av Dresdner Bank i Commerzbank ble registrert i foretaksregisteret ved den regionale underrett (Amtsgericht) i Frankfurt am Main 11. mai Som en respons til finansmarkedskrisen undertegnet Commerzbank og Sonderfonds für Finanzmarktstabilisierung ("SoFFin") en avtale 19. desember 2008 (endret 3. juni 2009 og opprettholdt 22. juni 2010) vedrørende opprettelse av et stille selskap og en ytterligere avtale 3. juni 2009 (opprettholdt 22. juni 2010) vedrørende opprettelse av et ytterligere stille selskap. På grunnlag av disse avtaler bidro SoFFin med en stille deltakerandel på EUR 8,2 milliarder og 4. juni 2009 med en ytterligere stille deltakerandel på EUR 8,2 milliarder til Commerzbank. Videre mottok SoFFin aksjer uten pålydende verdi i Commerzbank til utstedelseskurs EUR 6,00 fra kapitalforhøyelsen mot kontantinnskudd som ble vedtatt på ordinær generalformsamling avholdt 16. mai Som følge av denne kapitalforhøyelsen innehar SoFFin en eierandel på 25,0 % pluss én aksje i Commerzbank per dette Prospektets dato. I tillegg undertegnet SoFFin som garantist og Commerzbank som garantimottaker en avtale 30. desember 2008 vedrørende garantistillelse for inntil EUR 15 milliarder for visse ihendehaverobligasjoner. Derav ble et garantivolum på EUR 10 milliarder returnert ubenyttet. 7. mai 2009 erklærte Europakommisjonen at stabiliseringstiltakene tildelt Commerzbank i prinsippet var i overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser om statsstøtte. Av konkurranserettslige grunner ila imidlertid Kommisjonen en rekke vilkår overfor Commerzbank, som Commerzbank har påtatt seg å overholde i kontrakt med SoFFin. Ledelsesstyret består i øyeblikket av ti medlemmer: Martin Blessing (leder), Frank Annuscheit, Markus Beumer, Dr. Achim Kassow, Jochen Klösges, Michael Reuther, Dr. Stefan Schmittmann, Ulrich Sieber, Dr. Eric Strutz og Martin Zielke. Tilsynsstyret består av tjue medlemmer. Medlemmene av tilsynsstyret er i øyeblikket: Klaus-Peter Müller (leder), Uwe Tschäge (nestleder), Hans-Hermann Altenschmidt, Dott. Sergio Balbinot, Dr.-Ing.

19 Burckhard Bergmann, Dr. Nikolaus von Bomhard, Karin van Brummelen, Astrid Evers, Uwe Foullong, Daniel Hampel, Dr.-Ing. Otto Happel, Sonja Kasischke, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel, Alexandra Krieger, Dr. h.c. Edgar Meister, Prof. h.c. (CHN) Dr. rer. oec. Ulrich Middelmann, Dr. Helmut Perlet, Barbara Priester, Mark Roach og Dr. Marcus Schenck. Commerzbank Aktiengesellschafts revisor er PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sammendrag av risikofaktorer forbundet med Commerzbank Aktiengesellschaft Utsteder er gjenstand for følgende markeds- og sektorspesifikke, samt selskapsspesifikke, risikoer som dersom de materialiseres vil kunne ha en betydelig innvirkning på Utsteders netto aktiva, økonomiske stilling og resultatutvikling, og følgelig på Utsteders evne til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Obligasjonene: - Det er en risiko for at Konsernet ikke vil evne å gjennomføre sine strategiske planer, at det ikke vil evne å gjennomføre dem fullt ut eller at det kun vil være i stand til å gjennomføre dem til en høyere kostnad enn planlagt. - Markedene som Konsernet driver, særlig det tyske markedet og innen det markedet segmentene Personkundebankvirksomhet og Investeringsbankvirksomhet, er karakterisert ved intens konkurranse hva angår priser og vilkår, hvilket legger betydelig press på marginene. - Konsernet har kontinuerlig behov for likviditet til å refinansiere sin forretningsvirksomhet og er eksponert for risikoen for at det ikke vil være i stand til å oppnå finansiering på akseptable vilkår, og for å oppfylle sine nåværende og fremtidige låneforpliktelser, eller for å være ute av stand til å oppfylle disse forpliktelser rettidig og til å overholde regulatoriske kapitalkrav. - Kravene og vilkårene forbundet med de offentlige stabiliseringstiltakene som ble tildelt Commerzbank vil kunne ha en negativ innvirkning på Konsernets lønnsomhet, og Commerzbank vil ikke nødvendigvis være i stand til å tilbakebetale de stille deltakerandelene til Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung ("SoFFin"). - En nedgradering av ratingen til Commerzbank, dens datterselskaper eller hele Konsernet vil kunne gjøre refinansiering vanskelige og/eller dyrere og gi kontraktspartnere rett til å si opp derivattransaksjoner eller kreve ytterligere sikkerhet. - Det er en risiko for at Konsernet vil bli pålagt å holde det tyske innskuddsbeskyttelsesfondet skadesløs overfor tap fondet pådras gjennom å yte bistand til et datterselskap av Commerzbank. - Synergieffektene som stammer fra integrering av tidligere Dresdner Bank Aktiengesellschaft ("Dresdner Bank") i Konsernet vil kunne vise seg å være mindre enn forventet eller å bli realisert senere enn forventet. I tillegg er den løpende integrasjon gjenstand for betydelige kostnader og investeringer som vil kunne overstige planlagte budsjetter. - Det er mulig at goodwill og merkenavn oppført i konsernregnskapet vil måtte nedskrives, helt eller delvis, som en følge av verdifallstester. - Salgspartnerskapet mellom Allianz SE ( Allianz ) og Konsernet med hensyn til formuesforvaltning og forsikringsprodukter vil ikke nødvendigvis generere de forventede fordelene. - Det er en risiko for at kundene i Dresdner Bank som ble overført i løpet av oppkjøpet ikke forblir Konsernets kunder på lang sikt. - Konsernet er gjenstand for motpartsrisikoer (kredittrisikoer), også med hensyn til større individuelle eksponeringer, samt engasjementer som er konsentrert innen spesifikke sektorer, såkalt konsentrasjonsrisiko. - Eiendomsvirksomheten og Konsernets forretningsvirksomhet innen skipsfinansiering er gjenstand for særlig risiko i tilknytning til volatiliteten i eiendoms- og skipspriser, motpartsrisikoer (kredittrisikoer)

20 påvirket av dette, samt betydelige endringer i verdien av fast eiendom og skip som det er stilt sikkerhet i. - Det er mulig at Konsernet vil måtte foreta ytterligere nedskrivninger i fremtiden, særlig på strukturerte finansielle instrumenter med og uten eksponering overfor amerikansk subprime, på grunn av volatile og illikvide markedsforhold, og lide ytterligere tap i forbindelse med reduksjonene i vedkommende porteføljer. - Markedene for visse strukturerte finansielle instrumenter i Konsernets verdipapirportefølje utviser lav grad av likviditet. - Kontrakter med obligasjons- og kredittforsikrere, særlig forsikrere med enefokus på kommunale obligasjoner, er gjenstand for betydelig misligholdsrisiko på grunn av den insolvenstrussel disse forsikringsselskapene står overfor. - Konsernet er gjenstand for markedsprisrisiko med hensyn til verdsettelse av aksjer og fondsandeler. - Konsernet er gjenstand for markedsprisrisiko i form av renterisikoer. - Konsernet er gjenstand for markedsprisrisiko i form av kredittmarginsrisikoer. - Valutarisikoer vil kunne ha en negativ innvirkning på Konsernets virksomhet, driftsresultater og finansielle tilstand. - Konsernet er gjenstand for markedsprisrisiko i form av råvareprisrisikoer. - Konsernet er gjenstand for markedsprisrisiko i form av volatilitets- og korrelasjonsrisikoer. - Konsernets strategier for sikring mot markedsrisikoer vil kunne vise seg å være ineffektive. - Konsernet er gjenstand for særlig risiko i tilknytning til sine egenkapitalinvesteringer i noterte og unoterte selskaper hva angår verdifall på vedkommende investeringer og forvaltningen av disse. - Konsernet er eksponert for risikoer som følge av direkte og indirekte pensjonsforpliktelser. - Konsernet er eksponert for et bredt spekter av driftsrisikoer, inkludert risikoen for mislighold av regulatoriske bestemmelser i forbindelse med gjennomføringen av dets foretningsvirksomhet, så som bestemmelser for å begrense hvitvasking. En kan ikke utelukke muligheten for at det oppstår omstendigheter eller trender som ikke var forutsett, eller som kun var forutsett i utilstrekkelig grad, da de operasjonelle risikomodellene ble utarbeidet. - Konsernet er høyst avhengig av kompleks informasjonsteknologisystemer ( IT-systemer ) hvis funksjonalitet kan bli påvirket av interne og eksterne omstendigheter. - Den økende betydning av elektroniske handelsplattformer og nye teknologier vil kunne ha en negativ innvirkning på Konsernets forretningsvirksomhet. - Det er ikke sikkert at Konsernet vil fortsette å lykkes i å tiltrekke seg og beholde kvalifisert personell i fremtiden. - De bankregulatoriske rammebetingelser i de ulike jurisdiksjoner som Konsernet driver innenfor vil kunne endre seg når som helst, og manglende overholdelse av regulatoriske bestemmelser vil kunne medføre ileggelse av straff og andre ulemper, herunder tap av offentlige konsesjoner. - Commerzbank og dets datterselskaper er utsatt for søksmål vedrørende erstatning, garanti og heving. - Tiltakene Konsernet har truffet for personvernformål og for å sikre at opplysninger holdes konfidensielle vil kunne vise seg å være utilstrekkelige og vil kunne medføre omdømmemessig og annen skade.

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ("Verdipapirene" eller "Warrantene") utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ( Verdipapirene eller Sertifikatene ) utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en vurdering av Prospektet

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Gyldig fra 15.03.12 Valutasikring - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde, er utsatt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer