SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene ) som kan bli utstedt i henhold til Grunnprospektet. Sammendraget er allikevel ikke uttømmende. Det må leses som en innføring til Grunnprospektet. Enhver beslutning om å investere i Verdipapirene bør av investor baseres på en vurdering av Grunnprospektet som et hele (herunder eventuelle tillegg til det) og de relevante Endelige Betingelsene. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Utstederen", "Banken" eller "Commerzbank", sammen med selskapets datterselskaper "Commerzbankkonsernet" eller "Konsernet") vil bare være erstatningsansvarlig når det gjelder dette sammendraget inklusive eventuelle oversettelser av det dersom det er villedende, unøyaktig eller usammenhengende når det leses sammen med de andre delene av Grunnprospektet og de relevante Endelige Betingelsene. Hvis et krav i tilknytning til informasjonen i Grunnprospektet og de relevante Endelige Betingelsene fremmes for en domstol i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan saksøkeren, i henhold til den nasjonale lovgivning i den Medlemsstaten hvor kravet fremmes, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette Grunnprospektet (inklusive eventuelle tillegg til det) og de relevante Endelige Betingelsene, før rettergangen igangsettes SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER Kjøp av Verdipapirer som er utstedt i henhold til Programmet er forbundet med visse risikoer. Når det gjelder Verdipapirer som på grunn av deres spesielle struktur krever en spesiell beskrivelse av risikofaktorer, vil risikofaktorer i tillegg til dem som er angitt nedenfor, bli beskrevet i de Endelige Betingelsene knyttet til slike Verdipapirer. Ingen bør kjøpe Verdipapirer med mindre vedkommende forstår mekanismen i Verdipapirene og rekkevidden av hans/hennes eksponering for mulig tap. Hver mulig kjøper av Verdipapirer bør nøye overveie om Verdipapirene er egnet for ham/henne i lys av kjøperens forhold og økonomiske situasjon. I denne forbindelse bør investorer ta i betraktning risikoene ved en investering i Verdipapirene (risikoer knyttet til Utstederen samt risikoer knyttet til arten av Verdipapirer og/eller det eventuelle underliggende) samt de andre opplysningene som finnes i dette Grunnprospektet, eventuelle tillegg og i de relevante Endelige Betingelsene. Dersom en eller flere av de risikotilfellene som er omhandlet i Grunnprospektet, eventuelle tillegg og/eller de relevante Endelige Betingelsene, eller eventuelle tilleggsrisikoer, inntreffer, kan det føre til et betydelig lidt tap og, avhengig av Verdipapirets struktur, til og med føre til totalt tap av den kapital investor har investert. Disse risikoadvarslene kommer ikke istedenfor råd fra investorens bank eller juridiske, forretningmessige eller skattemessige rådgivere, noe som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for at denne skal være i stand til å vurdere følgene av en investering i Verdipapirene. Investeringsbeslutninger bør ikke foretas utelukkende på grunnlag av risikoadvarslene som er gitt i dette Grunnprospektet, eventuelle tillegg eller de relevante Endelige Betingelsene, da slike opplysninger ikke kan tjene som erstatning for individuelle råd og opplysninger som er spesialtilpasset vedkommende investors krav, mål, erfaring, kunnskap og forhold.

2 Risikofaktorer knyttet til Verdipapirene Verdipapirene kan være volatile instrumenter og innebære risiko for fullstendig eller delvis tap av investert kapital (herunder eventuelle følgekostnader). Verdipapirene er ikke nødvendigvis noe egnet investeringsobjekt for alle investorer. Hver potensiell investor i Verdipapirene må avgjøre investeringens egnethet i lys av sine egne forhold. Spesielt bør enhver investor: (a) (b) (c) (d) (e) ha tilstrekkelige kunnskaper og erfaring til å kunne foreta en meningsfylt vurdering av Verdipapirene, fordelene og risikoene ved å investere i Verdipapirene og de opplysninger som er gitt eller som det er henvist til i dette Grunnprospektet eller eventuelle gjeldende tillegg og alle opplysninger som finnes i de relevante Endelige Betingelsene ha tilgang til og kjennskap til egnede analytiske hjelpemidler for, i samsvar med vedkommendes spesielle økonomiske situasjon, å vurdere en investering i Verdipapirene og den virkning Verdipapirene vil ha på vedkommendes samlede investeringsportefølje ha tilstrekkelige finansielle ressurser og likviditet for å bære all risiko knyttet til en investering i Verdipapirene ha en grundig forståelse av betingelsene for Verdipapirene og være vel kjent med hvordan eventuelle relevante underliggende og det finansielle markedet virker, og være i stand til å vurdere (enten alene eller med bistand av en finansiell rådgiver) mulige scenarier for økonomiske, rentemessige og andre faktorer som kan påvirke verdien av investeringen samt være i stand til å bære risikoen i den forbindelse Generelle risikoer Emisjonskursen for Verdipapirene er basert på Utstederens interne prisingsmodeller og kan være høyere enn markedsverdien på grunn av provisjoner og/eller andre gebyrer knyttet til emisjonen og salget av Verdipapirene (inklusive en margin betalt til distributører eller tredjeparter eller beholdt av Utstederen) samt beløp knyttet til sikring av Utstederens forpliktelser etter Verdipapirene, og den eventuelle kurs som noen er villig til å kjøpe Verdipapirene i annenhåndsmarkedstransaksjoner for kan være lavere enn emisjonskursen for Verdipapirene. Dessuten kan prisingsmodellene til relevante markedsaktører avvike eller frembringe ulike resultater. Hvis Utstederen eller et datterselskap eller nærstående selskap opptrer som indekssponsor eller som Beregningsagent, kan det kanskje foreligge interessekonflikter mellom Beregningsagenten og innehavere av Verdipapirene eller mellom indekssponsoren og innehavere av Verdipapirene. Videre kan forretningstransaksjoner inngått av Utstederen eller noen av dennes datterselskaper eller nærstående selskaper føre til interessekonflikter som kan ha en negativ innvirkning på Verdipapirene. Dekningsaktiviteter eller andre operasjoner inngått av Utsteder eller et datterselskap og tilknyttede selskap kan ha vesentlig negativ effekt på verdien av Verdipapirene. Det kan hende at investorer ikke vil være i stand til å inngå transaksjoner som utelukker eller begrenser deres risikoer etter Verdipapirene. 2

3 Markedet for Verdipapirene blir påvirket av økonomiske og markedsmessige forhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonsrater i Europa og i andre industrialiserte land, og det kan ikke gis noen forsikring om at hendelser i Europa eller andre steder ikke vil forårsake markedsvolatilitet eller at slik volatilitet ikke vil ha negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene eller at økonomiske forhold og markedsforhold ikke vil ha annen negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene. Den eventuelle kursen for Verdipapirene som noteres av en market maker, bestemmes ikke av prinsippet om tilbud og etterspørsel, og tilsvarer ikke nødvendigvis den teoretiske verdien av Verdipapirene. Det kan ikke gis noen forsikring om at noen market making for Verdipapirene vil forekomme. Selv om en market maker regelmessig noterer kjøps- og salgskurser for Verdipapirene i en emisjon, påtar Utstederen seg intet juridisk ansvar når det gjelder nivået for eller noteringen av slike kurser. Investorer bør følgelig ikke regne med å kunne selge Verdipapirene i deres løpetid på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Emisjonsvolumet angitt i de relevante Endelige Betingelsene er ingen indikasjon på hvilket volum Verdipapirene faktisk vil bli utstedt i, og investorene bør ikke trekke noen slutninger når det gjelder Verdipapirenes likviditet i annenhåndsmarkedet ut fra emisjonsvolumet. Hvis kjøpet av Verdipapirene er finansiert gjennom låneopptak og Utstederen misligholder utbetalinger når det gjelder Verdipapirene eller kursen faller vesentlig, må investor ikke bare finne seg i det tap som lides, men må også betale renter på og innløse lånet. Investor må aldri regne med at det vil være mulig å tilbakebetale lånet inklusive renter basert på utbetalinger på Verdipapirene eller ved salg av Verdipapirene før forfallstid på provenyet fra slikt salg. Forpliktelsene i henhold til Verdipapirene representerer direkte, ubetingede og usikrede forpliktelser for Utstederen og er minst likestilt med alle andre usikrede og uprioriterte forpliktelser for Utstederen (med unntak for det som måtte følge i henhold til gjeldende rett til enhver tid). Dersom Commerzbank som Utsteder blir insolvent, kan innehaverne av Verdipapirene tape deler av eller hele sin investerte kapital. Verdipapirene er hverken sikret av de tyske bankers fond for sikring av innskudd (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller den tyske loven om innskuddsgaranti og investorerstatning (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Nedgradering av Utstederens kredittrangering kan redusere verdien av Verdipapirene. Etter tidlig innløsning av Verdipapirene vil investor kanskje bare kunne reinvestere innløsningsbeløpet til betydelig dårligere betingelser. Investeringsvirksomheten til visse investorer er undergitt lover og forskrifter for investering eller tilsyn eller regulering av visse myndigheter. Dersom det er bestemt i de gjeldende Endelige Betingelser, må alle skatter og avgifter eller andre forpliktelser som påløper for Utstederen eller innehaverne av Verdipapirene i forbindelse med utbetalinger på Verdipapirene, dekkes av innehaverne av Verdipapirene. Utstederen vil ikke betale noe tilleggsbeløp til innehaverne av Verdipapirene for slike skatter eller avgifter. 3

4 Risikoer knyttet til spesielle typer Verdipapirer De faktorer som er av betydning for å vurdere risikoene som er knyttet til en investering i Verdipapirer utstedt i henhold til dette Grunnprospektet, vil variere avhengig av typen Verdipapir som er utstedt, f eks hvorvidt det er en Obligasjon eller et Sertifikat og hva slags Obligasjon eller Sertifikat det gjelder. En sentral forskjell mellom Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner på den ene side og Obligasjoner med fast rente på den annen side er at renteinntektene på Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner ikke kan forutses. På grunn av varierende inntekt, kan investorene ikke fastslå en endelig avkastning på Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner på kjøpstidspunktet, så deres avkastning på investeringen kan ikke sammenlignes med avkastningen på investeringer i Obligasjoner med fast rente. I motsetning til kursen for ordinære Obligasjoner med flytende rente, er kursen på Obligasjoner med reversert flytende rente sterkt avhengig av avkastningen på Obligasjoner med fast rente med samme løpetid. Kursfluktuasjoner for Obligasjoner med reversert flytende rente er parallelle til, men betydelig sterkere enn når det gjelder Obligasjoner med fast rente som har samme løpetid. Avkastningen på Verdipapirer med maksimalbegrenset variabel sats kan være betydelig lavere enn for tilsvarende Verdipapirer uten maksimalbegrensning. Endringer i markedsrentene har vesentlig sterkere virkning på kursene på Nullkupongobligasjoner enn på kursene på vanlige Obligasjoner fordi den diskonterte emisjonskursen er vesentlig lavere enn pålydende og disse Obligasjonene ikke gir noen periodisk rente i sin løpetid. På grunn av sin gearingvirkning er Nullkupongobligasjoner en type investering som er forbundet med særlig høy kursrisiko. Markedsverdien av Verdipapirer utstedt med en betydelig underkurs eller overkurs har en tendens til å svinge mer i forhold til generelle endringer i rentesatsene enn kursene for konvensjonelle rentebærende Verdipapirer. I henhold til betingelsene for Verdipapirene som er fastsatt i de Endelige Betingelsene, kan Utstederen har rett til å foreta tilpasninger av betingelsene for Verdipapirene eller si dem opp tidlig hvis visse omstendigheter inntreffer. Slike tilpasninger kan ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene og innløsningsbeløpet. Innløsningsbeløpet for Verdipapirer i tilfelle tidlig innløsning kan være lavere enn det beløp innehaverne av Verdipapirene ville ha mottatt uten slik tidlig innløsning. Innløsningsbeløpet som betales i tilfelle tidlig innløsning, kan omfatte et fradrag for avviklingskostnader ved tidlig innløsning. Den mulige tidlige innløsning av Verdipapirer kan føre til negative avvik fra den forventede avkastningen, og innløsningsbeløpet kan bli lavere enn kjøpskursen innehaveren av Verdipapiret har betalt eller lik null, og den investerte kapitalen kan gå helt eller delvis tapt. Utstederen kan ha rett til å fastsette markedsforstyrrelseshendelser eller andre hendelser som kan føre til utsettelse av en beregning og/eller av utbetalinger eller overleveringer, og dette kan berøre verdien av Verdipapirene. Hvis Sertifikater ikke har en fastsatt løpetid, avhenger den av en valgfri innløsning bestemt av innehaveren av Verdipapirene eller Utstederen, dersom dette er bestemt. En innehaver av Verdipapirer med pålydende eller med et underliggende pålydende i en fremmed valuta eller med utbetaling i fremmed valuta og en innehaver av en 4

5 Tovalutaobligasjon, er eksponert for risiko for endringer i valutakurser som kan ha en negativ innvirkning på avkastningen av Verdipapirene. Dersom rentebeløpet som skal betales og/eller beløp som skal betales og/eller aktiva som skal overleveres ved innløsning av Verdipapirene kan bestemmes under henvisning til en deltagergrad eller en leveragefaktor, bør mulige investorer være klar over at virkningen av endringer i kursen eller nivået for de(t) underliggende som skal betales vil bli forstørret. En investering i Strukturerte Obligasjoner eller i Sertifikater medfører betydelig tilleggsrisikoer som ikke er forbundet med lignende investeringer i konvensjonelle gjeldspapirer med fast eller flytende rente. Dersom de Endelige Betingelsene for en bestemt emisjon av Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater bestemmer at utbetalinger og/eller overleveringer avhenger av et underliggende, kan vedkommende underliggende og således utbetalings- og/eller overleveringsforpliktelsene for Utstederen etter Verdipapirene bli undergitt betydelige endringer, enten på grunn av svingninger i verdien av det underliggende eller, hvis det gjelder en kurv eller indeks, av sammensetningen av indeksen eller kurven. Hvis de Endelige Betingelsene for en bestemt emisjon av Obligasjoner fastsetter at rentesatsen eller andre periodiske utbetalinger er knyttet til ett eller flere underliggende, kan det føre til en rentesats som er lavere enn den som gjelder for et konvensjonelt fastrente gjeldspapir utstedt samtidig, inklusive muligheten for at ingen rente vil bli utbetalt, og hvis hovedstolen er knyttet til ett eller flere slike underliggende, kan det hovedstolbeløp som skal betales bli lavere enn den opprinnelige kjøpesummen for Obligasjonene inklusive risikoen for at det ikke vil bli noen utbetaling i det hele tatt. Innehaveren av en Strukturert Obligasjon eller et Sertifikat kan tape hele eller en betydelig del av hovedstolen for slik Obligasjon eller slikt Sertifikat (enten det er utbetaling ved forfall eller ved tidlig innløsning), og dersom hovedstolen er gått tapt, kan rentebetaling på et slikt dokument opphøre. Risikoen ved investering i Strukturerte Obligasjoner og Sertifikater omfatter både risiko knyttet til det eller de underliggende og risiko som bare gjelder Obligasjonene eller Sertifikatene som sådanne. Det underliggende som Strukturerte Obligasjoner/Sertifikater er knyttet til, kan opphøre å eksistere eller kan bli byttet i et annet underliggende. Videre er verdien av Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater i annenhåndsmarkedet gjenstand for større svingninger og dermed større risikonivåer enn verdien av andre verdipapirer da den er avhengig av ett eller flere underliggende. Utviklingen i ethvert underliggende er undergitt en rekke faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utstederens kontroll. Det eventuelle annenhåndsmarkedet for Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater vil være berørt av en rekke faktorer, uavhengig av kredittverdigheten til Utstederen og verdien de respektive underliggende, herunder, men ikke begrenset til, volatiliteten for de respektive underliggende, tiden som gjenstår frem til forfall for Obligasjonene/Sertifikatene, det beløp som er utestående på Obligasjonene/Sertifikatene og markedsrentene. De Endelige Betingelsene kan bestemme at Verdipapirene, avhengig av utviklingen i de underliggende eller andre betingelser, kan bli innløst, istedenfor ved kontant utbetaling, ved overlevering av det underliggende, noen av de underliggende eller andre verdipapirer ( Gjenstanden for Fysisk Oppgjør ). Følgelig vil investor ved innløsning av 5

6 Verdipapirene ved fysisk overlevering ikke motta noe pengebeløp (eller delvis kontantoppgjør) men Gjenstanden for Fysisk Oppgjør. Verdien av Gjenstanden for Fysisk Oppgjør vil kunne være betydelig lavere på tidspunktet for overlevering av Gjenstanden for Fysisk Oppgjør enn på tidspunktet for kjøp av Verdipapirene (eller det beløp som er betalt for kjøp av Verdipapirene), eller på det tidspunkt da det blir besluttet om fysisk eller kontant oppgjør skal skje, eller på den eventuelle verdifastsettelsesdagen. Investorene kan ikke gjøre gjeldende krav mot utstederen av et underliggende når det gjelder forpliktelsene til Utstederen av Verdipapirer. Verdien av de respektive underliggende avhenger av en rekke innbyrdes sammenhengende faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utstederens kontroll. Hvis formelen(e) som benyttes til å fastsette hovedstolens beløp, overkurs og/eller rente som skal betales eller overleveringsforpliktelsene når det gjelder Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater, inneholder en deltakergrad eller en leveragefaktor, vil dessuten virkningen av eventuelle endringer i det eller de underliggende øke. Den historiske erfaringen med slike underliggende må ikke tas som en indikasjon på fremtidig utvikling når det gjelder vedkommende underliggende i løpetiden for en Strukturert Obligasjon eller et Sertifikat. Videre kan det forekomme regulatoriske og andre virkende faktorer knyttet til visse investorers eierforhold til visse Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater. Verdipapirer knyttet til en indeks eller en kurv av indekser Verdipapirer knyttet til en indeks eller en kurv av indekser kan innebære en eller flere av følgende risikoer knyttet til indekser: verdien av en indeks blir beregnet på basis av verdien av dens bestanddeler. Endringer i sammensetningen av en indeks kan derfor ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene og det beløp som skal betales i henhold til Verdipapirene dersom bestanddelene i en indeks gjenspeiler utviklingen i aktiva bare i noen land eller noen bransjer, blir investorene eksponert for en konsentrasjonsrisiko. Dersom det finner sted en ugunstig utvikling i vedkommende land eller bransje, kan indeksen bli uforholdsmessig påvirket av dette investorene bør være klar over at utvalget i en indeks ikke er basert på Utstederens eller Beregningsagentens forventninger eller estimater når det gjelder den fremtidige utviklingen i den valgte indeksen. Investorene bør således foreta sine egne anslag når det gjelder den fremtidige utviklingen for bestanddelene i en indeks og indeksen selv på grunnlag av deres egne kunnskaper og informasjonskilder hvis Verdipapirene er knyttet til en kursindeks, vil utbetalte utbytter (i motsetning til det som gjelder for resultatindekser) ikke forårsake noen økning i nivået for kursindeksen. Investorene deltar således ikke i noen utbytter eller andre utdelinger på aksjene som finnes i kursindeksen Utstederen kan mangle enhver innflytelse på sammensetningen av indeksen fra indekssponsorens side Indekssponsoren påtar seg ingen forpliktelser overfor Innehaverne av Verdipapirene 6

7 den underliggende indeksen er kanskje ikke en anerkjent finansiell indeks, men en indeks opprettet for utstedelse av det relevante Verdipapir. Sponsoren for slike indekser er kanskje ikke uavhengig av Utstederen og kan således tilgodese Utstederens interesser fremfor interessene til Innehaverne av Verdipapirene indeksen kan være eksponert overfor en eller flere valutaer som er forskjellige fra den valutaen som Verdipapirene er pålydende i gebyrer kan være inkludert i beregningen av indeksens nivå, noe som kan redusere indeksens nivå til skade for investorene, og indeksnivået blir kanskje ikke løpende oppdatert Verdipapirer knyttet til aksjer eller en kurv av aksjer Verdipapirer knyttet til aksjer eller en kurv av aksjer er forbundet med spesielle risikoer, så som at vedkommende selskap vil bli insolvent, risiko for at aksjekursen vil svinge eller risiko knyttet til utbytter, som Utstederen ikke har noen kontroll over. Utviklingen for aksjene avhenger i særdeles stor grad av utviklingen på kapitalmarkedene, som i sin tur avhenger av de generelle konjunkturene i verden og mer konkret økonomiske og politiske forhold. Aksjer i selskaper med lav til middels markedskapitalisering kan være gjenstand for enda høyere risikoer (f eks knyttet til deres volatilitet eller insolvens) enn hva som er tilfellet for aksjer i større selskaper. Dessuten kan aksjer i selskaper med lav kapitalisering bli ekstremt illikvide som følge av lave omsetningsvolumer. Aksjer i selskaper med registrert forretningskontor eller med betydelig virksomhet i land med begrenset rettssikkerhet er utsatt for ytterligere risikoer, så som f eks inngrep fra myndighetene eller nasjonalisering som kan føre til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen eller av tilgang til kapitalen som er investert i et slikt land. Blir slike risikoer en realitet, kan det også føre til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen til innehavere av Verdipapirer knyttet til slike aksjer. Innehavere av Verdipapirer som er knyttet til aksjekurser mottar, i motsetning til investorer som investerer direkte i aksjene, ikke utbytter eller andre utbetalinger til innehaverne av de underliggende aksjene. Verdipapirer knyttet til en obligasjon eller obligasjoner Investorer i Verdipapirer knyttet til en obligasjon eller til forskjellige obligasjoner er i tillegg til kredittrisikoen knyttet til Commerzbank som Utsteder av Verdipapirene, eksponert for kredittrisikoen knyttet til utstederne av en eller flere slike underliggende obligasjoner. Dersom en utsteder av en underliggende obligasjon ikke oppfyller sine forpliktelser etter obligasjonen punktlig eller hvis en slik utsteder blir insolvent, kan dette føre til fullt tap av kapitalen som er investert i Verdipapirene knyttet til slike obligasjoner. Dessuten bør investorene være klar over at en svekkelse av kredittverdigheten til utstederen av en underliggende obligasjon i Verdipapirenes løpetid, kan føre til et betydelig kurstap i annenhåndsmarkedet for Verdipapirene. Verdipapirer knyttet til varer Investorer i Verdipapirer knyttet til varer er eksponert for betydelig kursrisiko da prisene for varer er gjenstand for store svingninger. Vareprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder bl a følgende faktorer: 7

8 Mange produsenter av varer eller land som produserer varer har opprettet organisasjoner eller karteller for å regulere tilbudet og dermed påvirke prisene. Handel med varer er undergitt reguleringer pålagt av tilsynsmyndigheter eller markeder som også kan påvirke prisutviklingen Varers konjunkturbestemte tilbud og etterspørsel kan føre til store prissvingninger Direkte investeringer i varer er forbundet med kostnader til lagerhold, forsikring og skatter og avgifter. Dessuten betales det ikke renter av eller utbytter på varer. En prisutvikling preget av inflasjon eller deflasjon kan få sterk virkning på prisutviklingen for varer Varemarkedene kan være svært illikvide og kan derfor kanskje ikke reagere raskt og tilstrekkelig på endringer i tilbud og etterspørsel. Dersom det foreligger lav likviditet, kan spekulative investeringer fra individuelle markedsaktørers side føre til prisforstyrrelser Varer blir ofte produsert i nye markeder og er undergitt etterspørselen fra industrilandene. Dette tilbuds- og etterspørselsmønsteret innebærer politiske risikoer som kan ha en betydelig innvirkning på vareprisene, og Ugunstige værforhold og naturkatastrofer kan ha en negativ innvirkning på tilbudet av spesielle varer i et helt år. En leveringskrise av denne art kan føre til sterke og uberegnelige prissvingninger Verdipapirer knyttet til et fond eller en kurv av fond Spesielle risikoer for Verdipapirer som knytter seg til ett eller flere fond eller en kurv av fond som underliggende omfatter risiko for at: utviklingen i et fond generelt blir redusert på grunn av gebyrer så vel i forbindelse med fondet/fondene som i forbindelse med de investeringer som fondet/fondene foretar. Slike gebyrer kan ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene samt på de beløp som skal utbetales i henhold til Verdipapirene Verdipapirene kan ha underliggende som er fond som i betydelig grad investerer i illikvide aktiva. Dette kan føre til vanskeligheter når det gjelder å beregne andelsverdien og til betydelig forsinkelse med tilbakebetaling av Verdipapirene samt til reduksjon av verdien av investeringen og til og med til salg av dem et underliggende kan offentliggjøre andelsverdien sent. Dette kan føre til utsettelse av utbetalingen i henhold til Verdipapirene og kan få en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene et underliggende fond kan innløse ingen eller bare en begrenset mengde av andeler til de fastsatte tider som er relevante for beregning av utbetalingene i henhold til Verdipapirene. Dette kan føre til utsettelse av utbetalingen i henhold til Verdipapirene og kan få en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene Verdipapirene kan være knyttet til fond som bare eller hovedsakelig investerer i et bestemt land, en bestemt bransje eller en bestemt klasse av aktiva. Dersom det skjer 8

9 en ugunstig utvikling i vedkommende type aktiva eller vedkommende land eller bransje, kan verdien av fondet bli uforholdsmessig påvirket av en slik negativ utvikling Verdipapirene kan være knyttet til fond som er pålydende i en annen valuta enn den valuta Verdipapirene lyder på eller til fond som investerer i aktiva som er pålydende i en annen valuta. Investorene kan derfor være utsatt for betydelig valutarisiko fond som investerer i markeder med begrenset rettssikkerhet, er utsatt for visse risikoer, som f eks inngripen fra myndigheter som fører til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen eller tilgangen til kapitalen som er investert der. Disse markedene er kanskje ikke så pålitelig regulert som andre Verdipapirer knyttet til et hedgefond Verdipapirer som er knyttet til andeler i fond som anvender alternative investeringsstrategier med spesielle risikoer (hedgefond) (eller også en indeks som representerer et hedgefond), er eksponert for høye risikoer. Slike risikoer avhenger av vedkommende hedgefonds strategi og underliggende investeringer, og omfatter bl a utilstrekkelig gjennomsiktighet, mangel på investeringsbegrensninger, konsentrasjon av risikoer, gjeldsfinansiering, bruk av derivater, shortsalg og handel i illikvide instrumenter. Ytterligere risikoer knyttet til det underliggende og/eller typen Verdipapirer kan være beskrevet i de relevante Endelige Betingelsene. Risikofaktorer knyttet til Commerzbank Aktiengesellschaft Utstederen er utsatt for forskjellige markeds- og sektorspesifikke samt selskapspesifikke risikoer som - hvis de materialiserer seg -, kan ha en betydelig innvirkning på Utstederens netto aktiva, finansielle stilling og inntjening, og følgelig på Utstederens evne til å dekke sine forpliktelser etter Verdipapirene. Slike risikoer omfatter: Økonomisk opplegg Intens konkurranse Kredittrisiko Likviditetsrisiko Lavere rangering av konsernet Driftsrisiko Strategisk risiko Risiko forbundet med aksjeinnehav i andre selskaper Risiko forbundet med oppkjøp av Dresdner Bank AG Risiko forbundet med offentlig regelverk For flere opplysninger om hver av disse risikoene, Risk Factors relating to Commerzbank Aktiengesellschaft på side 29 følgende. 9

10 SAMMENDRAG VEDRØRENDE VERDIPAPIRENE De mulige typene Verdipapirer som kan bli utstedt i henhold til Grunnprospektet (og som spesifisert i de relevante Endelige Betingelsene) er: 1. Obligasjoner med hovedstol (a) som bærer (i) rente etter en fast sats for en eller flere renteterminer eller for hele Obligasjonenes løpetid ("Fastrenteobligasjoner"), eller (ii) rente som øker ("Opptrappingsobligasjoner") eller minsker ("Nedtrappingsobligasjoner") fra en rentetermin til en annen, eller (iii) (iv) (v) rente etter en flytende sats ("Obligasjoner med flytende rente"), eller rente der rentesatsen eller rentebeløpet skal fastsettes i henhold til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, enhver annen underliggende, en kurv eller en indeks bestående av enhver av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler for noen eller alle renteterminene, dog slik at renteterminer der det ikke er fastsatt rentesats eller rentebeløp på en slik måte kan være eller kan ha en flytende eller fast rente ( Rentestrukturerte Obligasjoner ), eller ingen rente ("Nullkupongobligasjoner" eller andre ikke rentebærende Obligasjoner), og (b) hvor innløsningsbeløpet kan være enten (i) (ii) (iii) (iv) tilsvarende pålydende, eller fastsatt etter en bestemt sats over eller under pålydende, eller fastsatt i henhold til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, ethvert annet underliggende, en kurv eller en indeks bestående av ethvert av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler ( Innløsningsstrukturerte Obligasjoner ), eller bestående helt eller delvis av verdipapirer (herunder, men ikke begrenset til, verdipapir fra et annet selskap enn Utstederen), istedenfor kontant utbetaling ( Omvendt Konvertible Obligasjoner ) 2. Sertifikater med fast innløsningsdag eller ubegrensede sertifikater uten fast innløsningsdag ( Ubegrensede Sertifikater ) der innløsningsbeløpet eller tilleggsbetalinger eller overleveringer skal fastsettes under henvisning til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, ethvert annet underliggende, en kurv eller en indeks bestående av enhver av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler. 10

11 De relevante Endelige Betingelsene vil angi enten at Verdipapirene ikke kan bli innløst før deres oppgitte forfallsdag (unntatt i de tilfellene som er angitt i Betingelsene) eller at Verdipapirene vil kunne innløses i Utstederens og/eller innehaverne av Verdipapirenes valg mot at det gis varsel innen den eventuelle varslingsfristen eller at Verdipapirene vil bli innløst ved automatisk tidlig innløsning (avhengig av inntreden av en spesifisert hendelse). Ubegrensede Sertifikater har ikke en fast innløsningsdag og vil kunne innløses etter Utstederens og/eller innehaverne av Verdipapirenes valg mot at det gis varsel innen den eventuelle varslingsfristen. Alle relevante opplysninger vedrørende en spesiell emisjon av Verdipapirer, så som type og betingelser for Verdipapiret, emisjonskurs, eller andre beregninger eller spesifikasjoner når det gjelder betaling, eventuelle underliggende, markedsavbrudd, oppgjørsavbrudd, justeringer, agenter, beskatning, spesifikke risikofaktorer, emisjon, clearingsystemer, ISIN eller annen nasjonal sikkerhetskode eller sikkerhetskoder, børsnotering, verdipapirenes form og eventuelle andre opplysninger, er gitt i de relevante Endelige Betingelsene. SAMMENDRAG VEDRØRENDE COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft er et aksjeselskap stiftet i henhold til tysk rett. Bankens registrerte forretningskontor er i Frankfurt am Main og hovedkontoret er i Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland (telefon: +49 (0) ). Banken er registrert i handelsregisteret ved den lavere regionale domstol (Amtsgericht) for Frankfurt am Main under nummer HRB Commerzbank er en større tysk bank i den private sektor. Dens produkter og tjenester for privatkunder og næringslivskunder dekker alle sider ved bankvirksomhet. Banken driver også innenfor spesialiserte områder delvis dekket ved datterselskapene så som pantelån og fast eiendom, leasing og kapitalforvaltning. Tjenestene er konsentrert om å forvalte kundenes midler og håndtere betalingstransaksjoner, lån, spare- og investeringsplaner, og også om verdipapirtransaksjoner. Ytterligere finansielle tjenester tilbys innenfor rammen av bankens bancassurance-strategi for samarbeid med ledende selskaper i finansrelaterte sektorer, herunder boliglånordninger og forsikringsprodukter. Commerzbankkonsernets operative virksomhet er samlet i fem segmenter: Private Customers, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets samt Commercial Real Estate. Commerzbanks forretningsvirksomhet er hovedsakelig konsentrert om det tyske markedet. I Private Banking omfatter kjerneområdene også Østerrike, Luxembourg, Singapore og Sveits og når det gjelder bedriftsmarkedet, Europa, USA og Asia. Ytterligere detaljert informasjon om Utstederen er tilgjengelig i avsnittet Description of the Issuer på side 152 følgende. 11

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer