SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene ) som kan bli utstedt i henhold til Grunnprospektet. Sammendraget er allikevel ikke uttømmende. Det må leses som en innføring til Grunnprospektet. Enhver beslutning om å investere i Verdipapirene bør av investor baseres på en vurdering av Grunnprospektet som et hele (herunder eventuelle tillegg til det) og de relevante Endelige Betingelsene. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Utstederen", "Banken" eller "Commerzbank", sammen med selskapets datterselskaper "Commerzbankkonsernet" eller "Konsernet") vil bare være erstatningsansvarlig når det gjelder dette sammendraget inklusive eventuelle oversettelser av det dersom det er villedende, unøyaktig eller usammenhengende når det leses sammen med de andre delene av Grunnprospektet og de relevante Endelige Betingelsene. Hvis et krav i tilknytning til informasjonen i Grunnprospektet og de relevante Endelige Betingelsene fremmes for en domstol i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan saksøkeren, i henhold til den nasjonale lovgivning i den Medlemsstaten hvor kravet fremmes, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette Grunnprospektet (inklusive eventuelle tillegg til det) og de relevante Endelige Betingelsene, før rettergangen igangsettes SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER Kjøp av Verdipapirer som er utstedt i henhold til Programmet er forbundet med visse risikoer. Når det gjelder Verdipapirer som på grunn av deres spesielle struktur krever en spesiell beskrivelse av risikofaktorer, vil risikofaktorer i tillegg til dem som er angitt nedenfor, bli beskrevet i de Endelige Betingelsene knyttet til slike Verdipapirer. Ingen bør kjøpe Verdipapirer med mindre vedkommende forstår mekanismen i Verdipapirene og rekkevidden av hans/hennes eksponering for mulig tap. Hver mulig kjøper av Verdipapirer bør nøye overveie om Verdipapirene er egnet for ham/henne i lys av kjøperens forhold og økonomiske situasjon. I denne forbindelse bør investorer ta i betraktning risikoene ved en investering i Verdipapirene (risikoer knyttet til Utstederen samt risikoer knyttet til arten av Verdipapirer og/eller det eventuelle underliggende) samt de andre opplysningene som finnes i dette Grunnprospektet, eventuelle tillegg og i de relevante Endelige Betingelsene. Dersom en eller flere av de risikotilfellene som er omhandlet i Grunnprospektet, eventuelle tillegg og/eller de relevante Endelige Betingelsene, eller eventuelle tilleggsrisikoer, inntreffer, kan det føre til et betydelig lidt tap og, avhengig av Verdipapirets struktur, til og med føre til totalt tap av den kapital investor har investert. Disse risikoadvarslene kommer ikke istedenfor råd fra investorens bank eller juridiske, forretningmessige eller skattemessige rådgivere, noe som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for at denne skal være i stand til å vurdere følgene av en investering i Verdipapirene. Investeringsbeslutninger bør ikke foretas utelukkende på grunnlag av risikoadvarslene som er gitt i dette Grunnprospektet, eventuelle tillegg eller de relevante Endelige Betingelsene, da slike opplysninger ikke kan tjene som erstatning for individuelle råd og opplysninger som er spesialtilpasset vedkommende investors krav, mål, erfaring, kunnskap og forhold.

2 Risikofaktorer knyttet til Verdipapirene Verdipapirene kan være volatile instrumenter og innebære risiko for fullstendig eller delvis tap av investert kapital (herunder eventuelle følgekostnader). Verdipapirene er ikke nødvendigvis noe egnet investeringsobjekt for alle investorer. Hver potensiell investor i Verdipapirene må avgjøre investeringens egnethet i lys av sine egne forhold. Spesielt bør enhver investor: (a) (b) (c) (d) (e) ha tilstrekkelige kunnskaper og erfaring til å kunne foreta en meningsfylt vurdering av Verdipapirene, fordelene og risikoene ved å investere i Verdipapirene og de opplysninger som er gitt eller som det er henvist til i dette Grunnprospektet eller eventuelle gjeldende tillegg og alle opplysninger som finnes i de relevante Endelige Betingelsene ha tilgang til og kjennskap til egnede analytiske hjelpemidler for, i samsvar med vedkommendes spesielle økonomiske situasjon, å vurdere en investering i Verdipapirene og den virkning Verdipapirene vil ha på vedkommendes samlede investeringsportefølje ha tilstrekkelige finansielle ressurser og likviditet for å bære all risiko knyttet til en investering i Verdipapirene ha en grundig forståelse av betingelsene for Verdipapirene og være vel kjent med hvordan eventuelle relevante underliggende og det finansielle markedet virker, og være i stand til å vurdere (enten alene eller med bistand av en finansiell rådgiver) mulige scenarier for økonomiske, rentemessige og andre faktorer som kan påvirke verdien av investeringen samt være i stand til å bære risikoen i den forbindelse Generelle risikoer Emisjonskursen for Verdipapirene er basert på Utstederens interne prisingsmodeller og kan være høyere enn markedsverdien på grunn av provisjoner og/eller andre gebyrer knyttet til emisjonen og salget av Verdipapirene (inklusive en margin betalt til distributører eller tredjeparter eller beholdt av Utstederen) samt beløp knyttet til sikring av Utstederens forpliktelser etter Verdipapirene, og den eventuelle kurs som noen er villig til å kjøpe Verdipapirene i annenhåndsmarkedstransaksjoner for kan være lavere enn emisjonskursen for Verdipapirene. Dessuten kan prisingsmodellene til relevante markedsaktører avvike eller frembringe ulike resultater. Hvis Utstederen eller et datterselskap eller nærstående selskap opptrer som indekssponsor eller som Beregningsagent, kan det kanskje foreligge interessekonflikter mellom Beregningsagenten og innehavere av Verdipapirene eller mellom indekssponsoren og innehavere av Verdipapirene. Videre kan forretningstransaksjoner inngått av Utstederen eller noen av dennes datterselskaper eller nærstående selskaper føre til interessekonflikter som kan ha en negativ innvirkning på Verdipapirene. Dekningsaktiviteter eller andre operasjoner inngått av Utsteder eller et datterselskap og tilknyttede selskap kan ha vesentlig negativ effekt på verdien av Verdipapirene. Det kan hende at investorer ikke vil være i stand til å inngå transaksjoner som utelukker eller begrenser deres risikoer etter Verdipapirene. 2

3 Markedet for Verdipapirene blir påvirket av økonomiske og markedsmessige forhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonsrater i Europa og i andre industrialiserte land, og det kan ikke gis noen forsikring om at hendelser i Europa eller andre steder ikke vil forårsake markedsvolatilitet eller at slik volatilitet ikke vil ha negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene eller at økonomiske forhold og markedsforhold ikke vil ha annen negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene. Den eventuelle kursen for Verdipapirene som noteres av en market maker, bestemmes ikke av prinsippet om tilbud og etterspørsel, og tilsvarer ikke nødvendigvis den teoretiske verdien av Verdipapirene. Det kan ikke gis noen forsikring om at noen market making for Verdipapirene vil forekomme. Selv om en market maker regelmessig noterer kjøps- og salgskurser for Verdipapirene i en emisjon, påtar Utstederen seg intet juridisk ansvar når det gjelder nivået for eller noteringen av slike kurser. Investorer bør følgelig ikke regne med å kunne selge Verdipapirene i deres løpetid på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Emisjonsvolumet angitt i de relevante Endelige Betingelsene er ingen indikasjon på hvilket volum Verdipapirene faktisk vil bli utstedt i, og investorene bør ikke trekke noen slutninger når det gjelder Verdipapirenes likviditet i annenhåndsmarkedet ut fra emisjonsvolumet. Hvis kjøpet av Verdipapirene er finansiert gjennom låneopptak og Utstederen misligholder utbetalinger når det gjelder Verdipapirene eller kursen faller vesentlig, må investor ikke bare finne seg i det tap som lides, men må også betale renter på og innløse lånet. Investor må aldri regne med at det vil være mulig å tilbakebetale lånet inklusive renter basert på utbetalinger på Verdipapirene eller ved salg av Verdipapirene før forfallstid på provenyet fra slikt salg. Forpliktelsene i henhold til Verdipapirene representerer direkte, ubetingede og usikrede forpliktelser for Utstederen og er minst likestilt med alle andre usikrede og uprioriterte forpliktelser for Utstederen (med unntak for det som måtte følge i henhold til gjeldende rett til enhver tid). Dersom Commerzbank som Utsteder blir insolvent, kan innehaverne av Verdipapirene tape deler av eller hele sin investerte kapital. Verdipapirene er hverken sikret av de tyske bankers fond for sikring av innskudd (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller den tyske loven om innskuddsgaranti og investorerstatning (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Nedgradering av Utstederens kredittrangering kan redusere verdien av Verdipapirene. Etter tidlig innløsning av Verdipapirene vil investor kanskje bare kunne reinvestere innløsningsbeløpet til betydelig dårligere betingelser. Investeringsvirksomheten til visse investorer er undergitt lover og forskrifter for investering eller tilsyn eller regulering av visse myndigheter. Dersom det er bestemt i de gjeldende Endelige Betingelser, må alle skatter og avgifter eller andre forpliktelser som påløper for Utstederen eller innehaverne av Verdipapirene i forbindelse med utbetalinger på Verdipapirene, dekkes av innehaverne av Verdipapirene. Utstederen vil ikke betale noe tilleggsbeløp til innehaverne av Verdipapirene for slike skatter eller avgifter. 3

4 Risikoer knyttet til spesielle typer Verdipapirer De faktorer som er av betydning for å vurdere risikoene som er knyttet til en investering i Verdipapirer utstedt i henhold til dette Grunnprospektet, vil variere avhengig av typen Verdipapir som er utstedt, f eks hvorvidt det er en Obligasjon eller et Sertifikat og hva slags Obligasjon eller Sertifikat det gjelder. En sentral forskjell mellom Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner på den ene side og Obligasjoner med fast rente på den annen side er at renteinntektene på Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner ikke kan forutses. På grunn av varierende inntekt, kan investorene ikke fastslå en endelig avkastning på Obligasjoner med flytende rente og Rentestrukturerte Obligasjoner på kjøpstidspunktet, så deres avkastning på investeringen kan ikke sammenlignes med avkastningen på investeringer i Obligasjoner med fast rente. I motsetning til kursen for ordinære Obligasjoner med flytende rente, er kursen på Obligasjoner med reversert flytende rente sterkt avhengig av avkastningen på Obligasjoner med fast rente med samme løpetid. Kursfluktuasjoner for Obligasjoner med reversert flytende rente er parallelle til, men betydelig sterkere enn når det gjelder Obligasjoner med fast rente som har samme løpetid. Avkastningen på Verdipapirer med maksimalbegrenset variabel sats kan være betydelig lavere enn for tilsvarende Verdipapirer uten maksimalbegrensning. Endringer i markedsrentene har vesentlig sterkere virkning på kursene på Nullkupongobligasjoner enn på kursene på vanlige Obligasjoner fordi den diskonterte emisjonskursen er vesentlig lavere enn pålydende og disse Obligasjonene ikke gir noen periodisk rente i sin løpetid. På grunn av sin gearingvirkning er Nullkupongobligasjoner en type investering som er forbundet med særlig høy kursrisiko. Markedsverdien av Verdipapirer utstedt med en betydelig underkurs eller overkurs har en tendens til å svinge mer i forhold til generelle endringer i rentesatsene enn kursene for konvensjonelle rentebærende Verdipapirer. I henhold til betingelsene for Verdipapirene som er fastsatt i de Endelige Betingelsene, kan Utstederen har rett til å foreta tilpasninger av betingelsene for Verdipapirene eller si dem opp tidlig hvis visse omstendigheter inntreffer. Slike tilpasninger kan ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene og innløsningsbeløpet. Innløsningsbeløpet for Verdipapirer i tilfelle tidlig innløsning kan være lavere enn det beløp innehaverne av Verdipapirene ville ha mottatt uten slik tidlig innløsning. Innløsningsbeløpet som betales i tilfelle tidlig innløsning, kan omfatte et fradrag for avviklingskostnader ved tidlig innløsning. Den mulige tidlige innløsning av Verdipapirer kan føre til negative avvik fra den forventede avkastningen, og innløsningsbeløpet kan bli lavere enn kjøpskursen innehaveren av Verdipapiret har betalt eller lik null, og den investerte kapitalen kan gå helt eller delvis tapt. Utstederen kan ha rett til å fastsette markedsforstyrrelseshendelser eller andre hendelser som kan føre til utsettelse av en beregning og/eller av utbetalinger eller overleveringer, og dette kan berøre verdien av Verdipapirene. Hvis Sertifikater ikke har en fastsatt løpetid, avhenger den av en valgfri innløsning bestemt av innehaveren av Verdipapirene eller Utstederen, dersom dette er bestemt. En innehaver av Verdipapirer med pålydende eller med et underliggende pålydende i en fremmed valuta eller med utbetaling i fremmed valuta og en innehaver av en 4

5 Tovalutaobligasjon, er eksponert for risiko for endringer i valutakurser som kan ha en negativ innvirkning på avkastningen av Verdipapirene. Dersom rentebeløpet som skal betales og/eller beløp som skal betales og/eller aktiva som skal overleveres ved innløsning av Verdipapirene kan bestemmes under henvisning til en deltagergrad eller en leveragefaktor, bør mulige investorer være klar over at virkningen av endringer i kursen eller nivået for de(t) underliggende som skal betales vil bli forstørret. En investering i Strukturerte Obligasjoner eller i Sertifikater medfører betydelig tilleggsrisikoer som ikke er forbundet med lignende investeringer i konvensjonelle gjeldspapirer med fast eller flytende rente. Dersom de Endelige Betingelsene for en bestemt emisjon av Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater bestemmer at utbetalinger og/eller overleveringer avhenger av et underliggende, kan vedkommende underliggende og således utbetalings- og/eller overleveringsforpliktelsene for Utstederen etter Verdipapirene bli undergitt betydelige endringer, enten på grunn av svingninger i verdien av det underliggende eller, hvis det gjelder en kurv eller indeks, av sammensetningen av indeksen eller kurven. Hvis de Endelige Betingelsene for en bestemt emisjon av Obligasjoner fastsetter at rentesatsen eller andre periodiske utbetalinger er knyttet til ett eller flere underliggende, kan det føre til en rentesats som er lavere enn den som gjelder for et konvensjonelt fastrente gjeldspapir utstedt samtidig, inklusive muligheten for at ingen rente vil bli utbetalt, og hvis hovedstolen er knyttet til ett eller flere slike underliggende, kan det hovedstolbeløp som skal betales bli lavere enn den opprinnelige kjøpesummen for Obligasjonene inklusive risikoen for at det ikke vil bli noen utbetaling i det hele tatt. Innehaveren av en Strukturert Obligasjon eller et Sertifikat kan tape hele eller en betydelig del av hovedstolen for slik Obligasjon eller slikt Sertifikat (enten det er utbetaling ved forfall eller ved tidlig innløsning), og dersom hovedstolen er gått tapt, kan rentebetaling på et slikt dokument opphøre. Risikoen ved investering i Strukturerte Obligasjoner og Sertifikater omfatter både risiko knyttet til det eller de underliggende og risiko som bare gjelder Obligasjonene eller Sertifikatene som sådanne. Det underliggende som Strukturerte Obligasjoner/Sertifikater er knyttet til, kan opphøre å eksistere eller kan bli byttet i et annet underliggende. Videre er verdien av Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater i annenhåndsmarkedet gjenstand for større svingninger og dermed større risikonivåer enn verdien av andre verdipapirer da den er avhengig av ett eller flere underliggende. Utviklingen i ethvert underliggende er undergitt en rekke faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utstederens kontroll. Det eventuelle annenhåndsmarkedet for Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater vil være berørt av en rekke faktorer, uavhengig av kredittverdigheten til Utstederen og verdien de respektive underliggende, herunder, men ikke begrenset til, volatiliteten for de respektive underliggende, tiden som gjenstår frem til forfall for Obligasjonene/Sertifikatene, det beløp som er utestående på Obligasjonene/Sertifikatene og markedsrentene. De Endelige Betingelsene kan bestemme at Verdipapirene, avhengig av utviklingen i de underliggende eller andre betingelser, kan bli innløst, istedenfor ved kontant utbetaling, ved overlevering av det underliggende, noen av de underliggende eller andre verdipapirer ( Gjenstanden for Fysisk Oppgjør ). Følgelig vil investor ved innløsning av 5

6 Verdipapirene ved fysisk overlevering ikke motta noe pengebeløp (eller delvis kontantoppgjør) men Gjenstanden for Fysisk Oppgjør. Verdien av Gjenstanden for Fysisk Oppgjør vil kunne være betydelig lavere på tidspunktet for overlevering av Gjenstanden for Fysisk Oppgjør enn på tidspunktet for kjøp av Verdipapirene (eller det beløp som er betalt for kjøp av Verdipapirene), eller på det tidspunkt da det blir besluttet om fysisk eller kontant oppgjør skal skje, eller på den eventuelle verdifastsettelsesdagen. Investorene kan ikke gjøre gjeldende krav mot utstederen av et underliggende når det gjelder forpliktelsene til Utstederen av Verdipapirer. Verdien av de respektive underliggende avhenger av en rekke innbyrdes sammenhengende faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utstederens kontroll. Hvis formelen(e) som benyttes til å fastsette hovedstolens beløp, overkurs og/eller rente som skal betales eller overleveringsforpliktelsene når det gjelder Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater, inneholder en deltakergrad eller en leveragefaktor, vil dessuten virkningen av eventuelle endringer i det eller de underliggende øke. Den historiske erfaringen med slike underliggende må ikke tas som en indikasjon på fremtidig utvikling når det gjelder vedkommende underliggende i løpetiden for en Strukturert Obligasjon eller et Sertifikat. Videre kan det forekomme regulatoriske og andre virkende faktorer knyttet til visse investorers eierforhold til visse Strukturerte Obligasjoner eller Sertifikater. Verdipapirer knyttet til en indeks eller en kurv av indekser Verdipapirer knyttet til en indeks eller en kurv av indekser kan innebære en eller flere av følgende risikoer knyttet til indekser: verdien av en indeks blir beregnet på basis av verdien av dens bestanddeler. Endringer i sammensetningen av en indeks kan derfor ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene og det beløp som skal betales i henhold til Verdipapirene dersom bestanddelene i en indeks gjenspeiler utviklingen i aktiva bare i noen land eller noen bransjer, blir investorene eksponert for en konsentrasjonsrisiko. Dersom det finner sted en ugunstig utvikling i vedkommende land eller bransje, kan indeksen bli uforholdsmessig påvirket av dette investorene bør være klar over at utvalget i en indeks ikke er basert på Utstederens eller Beregningsagentens forventninger eller estimater når det gjelder den fremtidige utviklingen i den valgte indeksen. Investorene bør således foreta sine egne anslag når det gjelder den fremtidige utviklingen for bestanddelene i en indeks og indeksen selv på grunnlag av deres egne kunnskaper og informasjonskilder hvis Verdipapirene er knyttet til en kursindeks, vil utbetalte utbytter (i motsetning til det som gjelder for resultatindekser) ikke forårsake noen økning i nivået for kursindeksen. Investorene deltar således ikke i noen utbytter eller andre utdelinger på aksjene som finnes i kursindeksen Utstederen kan mangle enhver innflytelse på sammensetningen av indeksen fra indekssponsorens side Indekssponsoren påtar seg ingen forpliktelser overfor Innehaverne av Verdipapirene 6

7 den underliggende indeksen er kanskje ikke en anerkjent finansiell indeks, men en indeks opprettet for utstedelse av det relevante Verdipapir. Sponsoren for slike indekser er kanskje ikke uavhengig av Utstederen og kan således tilgodese Utstederens interesser fremfor interessene til Innehaverne av Verdipapirene indeksen kan være eksponert overfor en eller flere valutaer som er forskjellige fra den valutaen som Verdipapirene er pålydende i gebyrer kan være inkludert i beregningen av indeksens nivå, noe som kan redusere indeksens nivå til skade for investorene, og indeksnivået blir kanskje ikke løpende oppdatert Verdipapirer knyttet til aksjer eller en kurv av aksjer Verdipapirer knyttet til aksjer eller en kurv av aksjer er forbundet med spesielle risikoer, så som at vedkommende selskap vil bli insolvent, risiko for at aksjekursen vil svinge eller risiko knyttet til utbytter, som Utstederen ikke har noen kontroll over. Utviklingen for aksjene avhenger i særdeles stor grad av utviklingen på kapitalmarkedene, som i sin tur avhenger av de generelle konjunkturene i verden og mer konkret økonomiske og politiske forhold. Aksjer i selskaper med lav til middels markedskapitalisering kan være gjenstand for enda høyere risikoer (f eks knyttet til deres volatilitet eller insolvens) enn hva som er tilfellet for aksjer i større selskaper. Dessuten kan aksjer i selskaper med lav kapitalisering bli ekstremt illikvide som følge av lave omsetningsvolumer. Aksjer i selskaper med registrert forretningskontor eller med betydelig virksomhet i land med begrenset rettssikkerhet er utsatt for ytterligere risikoer, så som f eks inngrep fra myndighetene eller nasjonalisering som kan føre til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen eller av tilgang til kapitalen som er investert i et slikt land. Blir slike risikoer en realitet, kan det også føre til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen til innehavere av Verdipapirer knyttet til slike aksjer. Innehavere av Verdipapirer som er knyttet til aksjekurser mottar, i motsetning til investorer som investerer direkte i aksjene, ikke utbytter eller andre utbetalinger til innehaverne av de underliggende aksjene. Verdipapirer knyttet til en obligasjon eller obligasjoner Investorer i Verdipapirer knyttet til en obligasjon eller til forskjellige obligasjoner er i tillegg til kredittrisikoen knyttet til Commerzbank som Utsteder av Verdipapirene, eksponert for kredittrisikoen knyttet til utstederne av en eller flere slike underliggende obligasjoner. Dersom en utsteder av en underliggende obligasjon ikke oppfyller sine forpliktelser etter obligasjonen punktlig eller hvis en slik utsteder blir insolvent, kan dette føre til fullt tap av kapitalen som er investert i Verdipapirene knyttet til slike obligasjoner. Dessuten bør investorene være klar over at en svekkelse av kredittverdigheten til utstederen av en underliggende obligasjon i Verdipapirenes løpetid, kan føre til et betydelig kurstap i annenhåndsmarkedet for Verdipapirene. Verdipapirer knyttet til varer Investorer i Verdipapirer knyttet til varer er eksponert for betydelig kursrisiko da prisene for varer er gjenstand for store svingninger. Vareprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder bl a følgende faktorer: 7

8 Mange produsenter av varer eller land som produserer varer har opprettet organisasjoner eller karteller for å regulere tilbudet og dermed påvirke prisene. Handel med varer er undergitt reguleringer pålagt av tilsynsmyndigheter eller markeder som også kan påvirke prisutviklingen Varers konjunkturbestemte tilbud og etterspørsel kan føre til store prissvingninger Direkte investeringer i varer er forbundet med kostnader til lagerhold, forsikring og skatter og avgifter. Dessuten betales det ikke renter av eller utbytter på varer. En prisutvikling preget av inflasjon eller deflasjon kan få sterk virkning på prisutviklingen for varer Varemarkedene kan være svært illikvide og kan derfor kanskje ikke reagere raskt og tilstrekkelig på endringer i tilbud og etterspørsel. Dersom det foreligger lav likviditet, kan spekulative investeringer fra individuelle markedsaktørers side føre til prisforstyrrelser Varer blir ofte produsert i nye markeder og er undergitt etterspørselen fra industrilandene. Dette tilbuds- og etterspørselsmønsteret innebærer politiske risikoer som kan ha en betydelig innvirkning på vareprisene, og Ugunstige værforhold og naturkatastrofer kan ha en negativ innvirkning på tilbudet av spesielle varer i et helt år. En leveringskrise av denne art kan føre til sterke og uberegnelige prissvingninger Verdipapirer knyttet til et fond eller en kurv av fond Spesielle risikoer for Verdipapirer som knytter seg til ett eller flere fond eller en kurv av fond som underliggende omfatter risiko for at: utviklingen i et fond generelt blir redusert på grunn av gebyrer så vel i forbindelse med fondet/fondene som i forbindelse med de investeringer som fondet/fondene foretar. Slike gebyrer kan ha en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene samt på de beløp som skal utbetales i henhold til Verdipapirene Verdipapirene kan ha underliggende som er fond som i betydelig grad investerer i illikvide aktiva. Dette kan føre til vanskeligheter når det gjelder å beregne andelsverdien og til betydelig forsinkelse med tilbakebetaling av Verdipapirene samt til reduksjon av verdien av investeringen og til og med til salg av dem et underliggende kan offentliggjøre andelsverdien sent. Dette kan føre til utsettelse av utbetalingen i henhold til Verdipapirene og kan få en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene et underliggende fond kan innløse ingen eller bare en begrenset mengde av andeler til de fastsatte tider som er relevante for beregning av utbetalingene i henhold til Verdipapirene. Dette kan føre til utsettelse av utbetalingen i henhold til Verdipapirene og kan få en negativ innvirkning på verdien av Verdipapirene Verdipapirene kan være knyttet til fond som bare eller hovedsakelig investerer i et bestemt land, en bestemt bransje eller en bestemt klasse av aktiva. Dersom det skjer 8

9 en ugunstig utvikling i vedkommende type aktiva eller vedkommende land eller bransje, kan verdien av fondet bli uforholdsmessig påvirket av en slik negativ utvikling Verdipapirene kan være knyttet til fond som er pålydende i en annen valuta enn den valuta Verdipapirene lyder på eller til fond som investerer i aktiva som er pålydende i en annen valuta. Investorene kan derfor være utsatt for betydelig valutarisiko fond som investerer i markeder med begrenset rettssikkerhet, er utsatt for visse risikoer, som f eks inngripen fra myndigheter som fører til helt eller delvis tap av den investerte kapitalen eller tilgangen til kapitalen som er investert der. Disse markedene er kanskje ikke så pålitelig regulert som andre Verdipapirer knyttet til et hedgefond Verdipapirer som er knyttet til andeler i fond som anvender alternative investeringsstrategier med spesielle risikoer (hedgefond) (eller også en indeks som representerer et hedgefond), er eksponert for høye risikoer. Slike risikoer avhenger av vedkommende hedgefonds strategi og underliggende investeringer, og omfatter bl a utilstrekkelig gjennomsiktighet, mangel på investeringsbegrensninger, konsentrasjon av risikoer, gjeldsfinansiering, bruk av derivater, shortsalg og handel i illikvide instrumenter. Ytterligere risikoer knyttet til det underliggende og/eller typen Verdipapirer kan være beskrevet i de relevante Endelige Betingelsene. Risikofaktorer knyttet til Commerzbank Aktiengesellschaft Utstederen er utsatt for forskjellige markeds- og sektorspesifikke samt selskapspesifikke risikoer som - hvis de materialiserer seg -, kan ha en betydelig innvirkning på Utstederens netto aktiva, finansielle stilling og inntjening, og følgelig på Utstederens evne til å dekke sine forpliktelser etter Verdipapirene. Slike risikoer omfatter: Økonomisk opplegg Intens konkurranse Kredittrisiko Likviditetsrisiko Lavere rangering av konsernet Driftsrisiko Strategisk risiko Risiko forbundet med aksjeinnehav i andre selskaper Risiko forbundet med oppkjøp av Dresdner Bank AG Risiko forbundet med offentlig regelverk For flere opplysninger om hver av disse risikoene, Risk Factors relating to Commerzbank Aktiengesellschaft på side 29 følgende. 9

10 SAMMENDRAG VEDRØRENDE VERDIPAPIRENE De mulige typene Verdipapirer som kan bli utstedt i henhold til Grunnprospektet (og som spesifisert i de relevante Endelige Betingelsene) er: 1. Obligasjoner med hovedstol (a) som bærer (i) rente etter en fast sats for en eller flere renteterminer eller for hele Obligasjonenes løpetid ("Fastrenteobligasjoner"), eller (ii) rente som øker ("Opptrappingsobligasjoner") eller minsker ("Nedtrappingsobligasjoner") fra en rentetermin til en annen, eller (iii) (iv) (v) rente etter en flytende sats ("Obligasjoner med flytende rente"), eller rente der rentesatsen eller rentebeløpet skal fastsettes i henhold til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, enhver annen underliggende, en kurv eller en indeks bestående av enhver av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler for noen eller alle renteterminene, dog slik at renteterminer der det ikke er fastsatt rentesats eller rentebeløp på en slik måte kan være eller kan ha en flytende eller fast rente ( Rentestrukturerte Obligasjoner ), eller ingen rente ("Nullkupongobligasjoner" eller andre ikke rentebærende Obligasjoner), og (b) hvor innløsningsbeløpet kan være enten (i) (ii) (iii) (iv) tilsvarende pålydende, eller fastsatt etter en bestemt sats over eller under pålydende, eller fastsatt i henhold til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, ethvert annet underliggende, en kurv eller en indeks bestående av ethvert av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler ( Innløsningsstrukturerte Obligasjoner ), eller bestående helt eller delvis av verdipapirer (herunder, men ikke begrenset til, verdipapir fra et annet selskap enn Utstederen), istedenfor kontant utbetaling ( Omvendt Konvertible Obligasjoner ) 2. Sertifikater med fast innløsningsdag eller ubegrensede sertifikater uten fast innløsningsdag ( Ubegrensede Sertifikater ) der innløsningsbeløpet eller tilleggsbetalinger eller overleveringer skal fastsettes under henvisning til en valutakurs, en indeks, en selskapsobligasjon, en aksje, ethvert annet verdipapir, en terminkontrakt, et fond, en straddle, en vare, en eller flere swapkurser, en eller flere rentesatser, ethvert annet underliggende, en kurv eller en indeks bestående av enhver av de foregående referanseobjektene, og/eller en eller flere formler. 10

11 De relevante Endelige Betingelsene vil angi enten at Verdipapirene ikke kan bli innløst før deres oppgitte forfallsdag (unntatt i de tilfellene som er angitt i Betingelsene) eller at Verdipapirene vil kunne innløses i Utstederens og/eller innehaverne av Verdipapirenes valg mot at det gis varsel innen den eventuelle varslingsfristen eller at Verdipapirene vil bli innløst ved automatisk tidlig innløsning (avhengig av inntreden av en spesifisert hendelse). Ubegrensede Sertifikater har ikke en fast innløsningsdag og vil kunne innløses etter Utstederens og/eller innehaverne av Verdipapirenes valg mot at det gis varsel innen den eventuelle varslingsfristen. Alle relevante opplysninger vedrørende en spesiell emisjon av Verdipapirer, så som type og betingelser for Verdipapiret, emisjonskurs, eller andre beregninger eller spesifikasjoner når det gjelder betaling, eventuelle underliggende, markedsavbrudd, oppgjørsavbrudd, justeringer, agenter, beskatning, spesifikke risikofaktorer, emisjon, clearingsystemer, ISIN eller annen nasjonal sikkerhetskode eller sikkerhetskoder, børsnotering, verdipapirenes form og eventuelle andre opplysninger, er gitt i de relevante Endelige Betingelsene. SAMMENDRAG VEDRØRENDE COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft er et aksjeselskap stiftet i henhold til tysk rett. Bankens registrerte forretningskontor er i Frankfurt am Main og hovedkontoret er i Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland (telefon: +49 (0) ). Banken er registrert i handelsregisteret ved den lavere regionale domstol (Amtsgericht) for Frankfurt am Main under nummer HRB Commerzbank er en større tysk bank i den private sektor. Dens produkter og tjenester for privatkunder og næringslivskunder dekker alle sider ved bankvirksomhet. Banken driver også innenfor spesialiserte områder delvis dekket ved datterselskapene så som pantelån og fast eiendom, leasing og kapitalforvaltning. Tjenestene er konsentrert om å forvalte kundenes midler og håndtere betalingstransaksjoner, lån, spare- og investeringsplaner, og også om verdipapirtransaksjoner. Ytterligere finansielle tjenester tilbys innenfor rammen av bankens bancassurance-strategi for samarbeid med ledende selskaper i finansrelaterte sektorer, herunder boliglånordninger og forsikringsprodukter. Commerzbankkonsernets operative virksomhet er samlet i fem segmenter: Private Customers, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets samt Commercial Real Estate. Commerzbanks forretningsvirksomhet er hovedsakelig konsentrert om det tyske markedet. I Private Banking omfatter kjerneområdene også Østerrike, Luxembourg, Singapore og Sveits og når det gjelder bedriftsmarkedet, Europa, USA og Asia. Ytterligere detaljert informasjon om Utstederen er tilgjengelig i avsnittet Description of the Issuer på side 152 følgende. 11

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ("Verdipapirene" eller "Warrantene") utstedt av Utsteder i

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en vurdering av Prospektet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen SAMMENDRAG Dette sammendraget må leses som en innledning til dette Basisprospektet. Beslutning om investering i noen av Obligasjonene bør være basert på en vurdering av dette Basisprospektet som helhet,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

StorAksjekvelden Oslo

StorAksjekvelden Oslo StorAksjekvelden Oslo Erik Roland Head of Equity & Fixed Income Advice Savings & Wealth Offering, Nordea Slik gikk det med fjorårets anbefalinger Wilh.Wilhelmsen ASA (WWASA) Sterk kjøp/nok 63 Begrenset

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen NATIXIS Structured Products Limited Norwegian Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 as supplemented as of 14 April 2011 SAMMENDRAG Dette sammendraget må leses som en innledning

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen

SAMMENDRAG. Beskrivelse av Utstederen SAMMENDRAG Dette sammendraget må leses som en innledning til dette Grunnprospektet. Beslutning om investering i noen av Obligasjonene bør være basert på en vurdering av dette Grunnprospektet som helhet,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer