SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette sammendrag er ikke uttømmende. Det bør leses som en innledning til dette Grunnprospekt. Investorer bør basere en eventuell beslutning om å investere i Verdipapirene på en gjennomgang av dette Grunnprospekt som et hele (inkludert eventuelle tillegg til dette), samt de relevante Sluttvilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ("Utsteder", "Banken" eller "Commerzbank" og, sammen med dets konsoliderte datterselskaper, "Commerzbank-konsernet" eller "Konsernet") vil kunne holdes sivilrettslig ansvarlig for dette sammendrag, men slikt ansvar gjelder kun dersom sammendraget er misvisende, uriktig eller selvmotsigende når det leses sammen med andre deler av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår. Når et krav i tilknytning til informasjon inntatt i dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår fremmes for en domstol i et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan den saksøkende investor, i henhold til nasjonal lovgivning i vedkommende medlemsland, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette dette Grunnprospekt (inkludert eventuelle tillegg til dette) og de relevante Sluttvilkår før rettergangen igangsettes. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE Kjøp av Sertifikater utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er forbundet med visse risikoer. Hva angår Sertifikater som, i lys av deres spesifikke struktur, krever en særskilt beskrivelse av relevante risikofaktorer, vil et tillegg som beskriver de særlige risikofaktorer forbundet med de relevante Sertifikater, i tillegg til listen inntatt nedenfor, bli medtatt i et separat dokument ("Sluttvilkårene") ved behov. Informasjonen angitt i det følgende og i Sluttvilkårene beskriver kun hovedrisikoene som etter Utsteders oppfatning er forbundet med en investering i Sertifikatene. I dette henseende påpeker imidlertid Utsteder uttrykkelig at beskrivelsen av risikoene forbundet med en investering i Sertifikatene sannsynligvis ikke er uttømmende. Videre indikerer ikke rekkefølgen disse risikoer er angitt i rekkevidden av deres potensielle kommersielle virkninger dersom de realiseres, eller sannsynligheten for at de realiseres. Realisering av en eller flere av de nevnte risikoer vil kunne ha en negativ innvirkning på Commerzbank Aktiengesellschafts aktiva, økonomiske stilling og overskudd eller på Sertifikatenes verdi. Likeledes vil ytterligere risikoer som ikke er kjent per dato for dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår, eller som i øyeblikket antas å være uvesentlige, ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes verdi. Realisering av en eller flere av risikoene angitt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, eller eventuelle ytterligere risikoer, vil kunne medføre vesentlig og vedvarende tap og, avhengig av Sertifikatets struktur, til og med tap av deler av eller endog tap av hele investorens kapital. Investorer bør kun kjøpe Sertifikatene dersom de kan bære risikoen for å tape den investerte kapital, inkludert eventuelle påløpne transaksjonskostnader. Potensielle investorer i Sertifikatene må i hvert tilfelle fastslå hvorvidt den relevante investering er egnet i lys av deres egen personlige og økonomiske situasjon. I særdeleshet bør potensielle investorer i hvert enkelt tilfelle: ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å foreta en meningsfylt evaluering av Sertifikatene, fordelene og risikoene forbundet med investering i Sertifikatene og/eller informasjonen som er inntatt, eller innlemmet ved henvisning, i dette Grunnprospekt eller eventuelle relevante tillegg og all informasjonen som er inntatt i de relevante Sluttvilkår, ha tilstrekkelige økonomiske ressurser og likviditet til å bære alle risikoer forbundet med en investering i Sertifikatene,

2 ha en grundig forståelse av Vilkårene som gjelder for Sertifikatene og være kjent med atferden til relevante Underliggende og finansmarkeder, og kunne evaluere (enten alene eller med bistand fra en økonomisk rådgiver) mulige scenarioer for økonomisk utvikling, rente og andre faktorer som kan påvirke verdien av deres investering, og kunne bære risikoene forbundet med disse. Disse risikoadvarslene er ikke noe substitutt for råd fra investors bank eller investors juridiske, forretnings- eller skatterådgivere, som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for å kunne vurdere konsekvensene av en investering i Sertifikatene. Investeringsbeslutninger bør ikke utelukkende fattes på grunnlag av risikoadvarslene inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, siden slik informasjon ikke kan være noe substitutt for individuell rådgivning og informasjon som er tilpasset vedkommende investors krav, målsetning, erfaring, kunnskap og omstendigheter. RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED SERTIFIKATENE Sertifikatene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er utsatt for potensielt betydelige kurssvingninger, og kan innebære risiko for helt eller delvis tap av investert kapital (inkludert eventuelle kostnader pådratt i forbindelse med kjøp av Sertifikatene). Fordi Innløsningsbeløpet, hva Sertifikater angår, er knyttet til et underliggende (aksje, en indeks, en råvare (f. eks. edle metaller), en terminkontrakt, en obligasjon, en valutavekslingskurs, rentesats, fond, en kurv eller en indeks som består av noen av ovennevnte verdier, råvarer eller satser ( Underliggende ) eller en eller flere formler ("Strukturerte Verdipapirer")), er Sertifikater investeringer som ikke nødvendigvis er egnet for alle investorer. Sertifikatene kan ha komplekse strukturer, som investor ikke nødvendigvis vil forstå fullt ut. Investor vil derfor kunne underestimere den faktiske risiko forbundet med et kjøp av Sertifikatene. Derfor bør potensielle investorer sette seg grundig inn i risikoene forbundet med en investering i Sertifikatene (hva angår henholdsvis Utsteder, type Sertifikater og/eller Underliggende), samt enhver annen informasjon inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg til dette, samt de relevante Sluttvilkår, og potensielt rådføre seg med sine personlige rådgivere (herunder skatterådgivere). Før kjøp av Sertifikater bør potensielle investorer forsikre seg om at de har en fullstendig forståelse av de relevante Sertifikaters mekanikk, og at de er i stand til å vurdere og bære risikoen for et (fullstendig) tap av sin investering. Potensielle kjøpere av Sertifikater bør i hvert tilfelle foreta en grundig vurdering med hensyn til om Sertifikatene er egnet for dem i lys av deres individuelle omstendigheter og økonomiske stilling. Det er mulig at Sertifikatenes resultater vil påvirkes negativt av flere risikofaktorer på samme tidspunkt. Utsteder er imidlertid ikke i stand til å foreta noen pålitelig prediksjon med hensyn til slike kombinerte effekter. I. Generelle risikoer Avvik mellom den opprinnelige utstedelseskurs og markedsverdi, og effekten av tilleggskostnader Den opprinnelige utstedelseskurs for ethvert Sertifikat er basert på Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og kan være høyere enn deres markedsverdi. Andre markedsdeltakeres kursfastsettelsesmodeller vil kunne avvike fra Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og vil kunne gi andre resultater. Kursen som kan oppnås for Sertifikatene i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn deres utstedelseskurs. Den opprinnelige utstedelseskurs (uavhengig av eventuell agio som måtte påløpe) kan innbefatte provisjoner og/eller andre avgifter i forbindelse med utstedelse og salg av Sertifikatene (inkludert en margin), som skal betales til distributører eller tredjeparter, eller som kan beholdes av Utsteder. I

3 tillegg kan utstedelseskurs innbefatte kostnader pådratt i forbindelse med sikring av Utsteders forpliktelser i tilknytning til utstedelse av Sertifikatene. Kurser i sekundærmarkedet vil normalt ikke innbefatte ovennevnte provisjoner og/eller andre avgifter. Omsetning av Sertifikatene, redusert likviditet Ikke alle serier med Sertifikater som utstedes i henhold til dette Grunnprospekt vil innlemmes i det uoffisielle markedet til, eller opptas til notering på, noen aksjebørs. Selv om slik innlemmelse eller slikt opptak finner sted vil det ikke nødvendigvis medføre en høy omsetning av Sertifikatene. Etter at Sertifikatene er innlemmet eller opptatt kan deres fortsatt permanente innlemmelse eller opptak ikke garanteres. Dersom slik innlemmelse eller slikt opptak (forutsatt at dette fant sted) ikke lar seg opprettholde permanent vil det være betydelig vanskeligere å kjøpe og selge de relevante Sertifikater. I tillegg finnes det ikke en markedspleier for hver serie med Sertifikater, dvs. en person som påtar seg å stille kjøps- og salgskurser for Sertifikatene forbundet med en utstedelse på ordinære markedsvilkår. Selv om det er en markedspleier påtar ikke markedspleier seg å stille ovennevnte kurser under alle omstendigheter. Dersom det er en markedspleier er det normalt Utsteder som påtar seg denne funksjonen. I særdeleshet vil markedspleier normalt ikke stille noen kjøps- eller salgskurser i tilfelle ekstraordinære markedsforhold eller ekstremt volatile markeder. En markedspleier vil kun stille kjøps- og salgskurser for Sertifikatene under ordinære markedsforhold. Selv ved ordinære markedsforhold påtar imidlertid ikke markedspleier seg noen juridisk forpliktelse overfor innehaverne av Sertifikatene til å stille slike kurser og/eller med hensyn til rimeligheten av kurser stillet av markedspleieren. Markedspleier vil kunne forplikte seg overfor visse aksjebørser, i overensstemmelse med relevante aksjebørsregler, til å stille kjøps- og salgskurser hva angår spesifikke ordre eller verdipapirvolumer under ordinære markedsforhold. Den forpliktelsen vil imidlertid bli påtatt overfor den relevante aksjebørs. Tredjeparter, herunder innehaverne av Sertifikatene, kan ikke utlede noen forpliktelse fra utsteder eller marketspleieren i så henseende. Dette innebærer at innehaverne av Sertifikatene ikke kan basere seg på at de vil kunne selge Sertifikatene på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Mer spesifikt har markedspleier ingen plikt til å kjøpe Sertifikatene tilbake i deres løpetid. Selv om markedspleieaktiviteter fant sted i begynnelsen eller i løpet av Sertifikatenes løpetid innebærer ikke dette at det vil finne sted markedspleieaktiviteter i hele Sertifikatenes løpetid. Av ovennevnte grunner kan det ikke garanteres at det vil utvikle seg et annenhåndsmarked for de ulike Sertifikater, som vil gi innehaverne av Sertifikatene en mulighet til å selge sine Sertifikater. Jo mer restriktivt sekundærmarkedet er, desto vanskeligere vil det være for innehaverne av Sertifikatene å selge sine Sertifikater i annenhåndsmarkedet. Dette gjelder også for Sertifikatenes innlemmelse på det uoffisielle markedet til, eller opptak til notering på, noen aksjebørs. Fastsettelse av Sertifikatenes kurs i annenhåndsmarkedet Dersom det er en markedspleier for en serie Sertifikater vil vedkommende markedspleier fastsette vedkommende Sertifikaters kjøps- og salgskurser i annenhåndsmarkedet på aksjebørsen (dersom noe slikt annenhåndsmarked finnes) og utenfor aksjebørsen på grunnlag av interne kursfastsettelsesmodeller og et antall andre faktorer. Disse faktorene kan innbefatte følgende parametre: Sertifikatenes aktuariske verdi, Underliggendes kurs, tilbud og etterspørsel etter Sertifikatene, kostnadene forbundet med sikring og styring av risiko, marginer og provisjoner. Enkelte av disse faktorene vil ikke nødvendigvis ha en konsistent innvirkning på Sertifikatenes kurs på grunnlag av de relevante kursfastsettelsesmodeller i hele løpetiden, men vil kunne bli tatt i betraktning etter markedspleiers skjønn på et tidligere tidspunkt i forbindelse med kursfastsetting. Dette vil kunne innbefatte en margin som inngår i utstedelseskursen, forvaltningsavgift og utbetalt eller forventet utbetaling på Underliggende eller dets komponenter (så som utbytte), som basert på Sertifikatenes særtrekk vil kunne bli beholdt av Utsteder. Forventet utbytte på Underliggende eller dets komponenter kan fratrekkes før "ex utbytte"-dato for Underliggende eller dets komponenter, basert på forventet avkastning for hele løpetiden eller en bestemt del av denne. Ethvert utbytteestimat benyttet av markedspleier i dennes vurdering vil kunne bli endret i Sertifikatenes løpetid eller avvike fra utbyttet

4 som i alminnelighet forventes i markedet eller fra det faktiske utbyttet. Dette kan også påvirke kursfastsettelsesprosessen i annenhåndsmarkedet. Følgelig kan kursene stilt av markedspleier avvike fra Sertifikatenes aktuariske verdi og/eller kursen som kan forventes fra et kommersielt perspektiv, og som ville oppstått i et likvid marked på det relevante tidspunkt hvor flere markedspleiere som opptrådte uavhengig av hverandre fastsatte kursene. I tillegg kan markedspleier når som helst endre metoden denne benytter til å fastsette kursene som stilles av denne, f. eks. ved å endre sine kursfastsettelsesmodeller eller ved å benytte andre beregningsmodeller og/eller ved å øke eller redusere marginen med salgs- og kjøpskurs. Dersom, i markedspleiers åpningstid for annenhånds omsetning av Sertifikatene og/eller åpningstiden til aksjebørsen hvor Sertifikatene er notert eller innlemmet, underliggende også er omsatt i sitt hjemmemarked, vil Sertifikatenes kurs bli tatt i betraktning ved Sertifikatenes kursberegning. Dersom Underliggendes hjemmemarked er stengt når Sertifikatene tilknyttet vedkommende Underliggende omsettes må imidlertid Underliggendes kurs estimeres. Siden Sertifikatene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt også tilbys på tidspunkter der Underliggendes hjemmemarkeder er stengt kan denne risikoen påvirke hvert av Sertifikatene. I særdeleshet berører imidlertid dette Underliggende som er omsatt i tidssoner som befinner seg langt fra Sentral-Europa, så som amerikanske eller asiatiske aksjer eller aksjeindekser fra disse regionene. Samme risiko inntreffer når Sertifikater omsettes på dager der Underliggendes hjemmemarked er stengt på grunn av offentlig høytidsdag. Dersom Underliggendes kurser estimeres fordi deres hjemmemarked er stengt kan et slikt estimat vise seg å være korrekt, for høyt eller for lavt i løpet av noen timer, dersom omsetning av Underliggende i hjemmemarkedet påbegynnes. Følgelig vil Sertifikatenes kurs som stilt av markedspleier før åpning av det relevante hjemmemarked kunne vise seg å være for høy eller for lav. Begrenset annenhånds omsetning på grunn av manglende tilgang til elektroniske handelssystemer Markedspleier stiller normalt kjøps- og salgskurser for handel på eller utenfor børs via et elektronisk handelssystem. Dersom tilgangen til det relevante elektroniske handelssystemet er begrenset eller endog suspendert vil dette ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes omsettelighet. Intet annenhåndsmarked umiddelbart før endelig forfall Markedspleier og/eller aksjebørsen avslutter omsetning av Sertifikatene senest kort tid før deres angitte Forfallsdato. Imidlertid vil Underliggendes kurs og/eller gjeldende valutakurs, som begge kan være relevante for fastsettelse av Sertifikatenes Innløsningsbeløp, fremdeles kunne endres mellom siste omsetningsdag og angitt Forfallsdato. Dette vil kunne være til investors ulempe. I tillegg er det en risiko for at en grense, som kan være fastsatt i Vilkårene, nås, overskrides eller brytes på annen måte for første gang før endelig forfall etter at annenhånds omsetning allerede er avsluttet. Interessekonflikter Interessekonflikter kan oppstå i forbindelse med utøvelse av Utsteders, Beregningsagentens eller en hvilken som helst annen parts (f. eks. en indekssponsors eller ekstern rådgivers) rettigheter og/eller plikter i henhold til Vilkårene som gjelder for Sertifikatene (f. eks. i forbindelse med fastsettelse eller tilpasning av vilkårenes parametre), som kan påvirke beløpet som skal betales eller aktivaene som skal overleveres. Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inngå transaksjoner i Sertifikatenes Underliggende for deres egen eller deres kunders regning, som kan ha en positiv eller negativ innvirkning på det relevante Underliggendes utvikling, og kan følgelig ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes verdi. Dersom Underliggende er en aksje er det en mulighet for at Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inneha aksjer i selskapet som utstedte Underliggende.

5 Parten som utfører en spesifikk funksjon i tilknytning til Sertifikatene (f. eks. som beregningsagent og/eller indekssponsor) vil kunne ha som oppgave å fastsette beregningen av Underliggende eller å beregne dets verdi. Dette kan medføre interessekonflikter dersom verdipapirer utstedt av vedkommende part kan velges som Underliggende. I tillegg kan Utsteder utstede ytterligere derivatinstrumenter i tilknytning til Underliggende. Lansering av disse nye konkurrerende produkter vil kunne ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes verdi. I tillegg kan Utsteder og dens nærstående, nå eller i fremtiden, ha et forretningssamarbeid med utsteder av en eller flere Underliggende (herunder i tilknytning til utstedelse av andre verdipapirer relatert til det relevante Underliggende eller utlåns-, depot-, risikostyrings-, rådgivnings- og omsetningsaktiviteter). Slike forretningsaktiviteter kan bedrives som en tjeneste for kunder eller for egen regning. Utsteder og/eller enhver at dens nærstående vil opptre og foreta handlinger som denne eller disse anser påkrevet eller hensiktsmessig for å beskytte dens og/eller deres interesser som stammer fra disse, uten hensyn til eventuelle negative konsekvenser dette måtte ha for Sertifikatene. Slike handlinger og konflikter kan innbefatte, men er ikke begrenset til, utøvelse av stemmeretter, kjøp og salg av verdipapirer, finansielle rådgivningsforhold og utøvelse av kreditorrettigheter. Utsteder og enhver av dens nærstående, og deres tillitsmenn og styremedlemmer, kan bedrive enhver slik aktivitet uten hensyn til de potensielt negative virkninger som vedkommende aktiviteter kan ha, direkte eller indirekte, for visse Sertifikater. Utsteder og enhver av dens nærstående kan, i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter, inneha eller erverve vesentlig (herunder ikke-offentlig) informasjon om Underliggende. Utsteder og enhver av dens nærstående har ingen plikt til å oppgi slik informasjon om Underliggende. Utsteder kan opptre som markedspleier for Sertifikatene og, i visse tilfeller, Underliggende. I forbindelse med slike markedspleieaktiviteter vil Utsteder i det alt vesentlige fastsette Sertifikatenes kurs, og muligens Underliggendes kurs, og følgelig Sertifikatenes verdi. Kursene angitt av Utsteder i dens egenskap av markedspleier vil ikke alltid samsvare med kursene som ville oppstått i fravær av slik markedspleie og i et likvid marked. Sikringsrisikoer Utsteder og dens nærstående kan sikre seg mot de økonomiske risikoer forbundet med utstedelse av Sertifikatene ved å utføre sikringsaktiviteter i forbindelse med det relevante Underliggende. Slike aktiviteter i tilknytning til Sertifikatene kan påvirke markedskursen til det Underliggende som Sertifikatene relaterer seg til. Dette vil i særdeleshet være tilfelle ved utløpet av Sertifikatenes løpetid. Det kan ikke utelukkes at inngåelse og oppgivelse av sikringsposisjoner kan ha en negativ innflytelse på Sertifikatenes verdi eller betalingene som innehaveren av Sertifikatene har rett til. I tillegg vil ikke nødvendigvis investorene kunne inngå sikringstransaksjoner som eliminerer eller begrenser deres risikoer i forbindelse med kjøp av Sertifikatene. Muligheten for å inngå slike sikringstransaksjoner avhenger av markedsforhold og de respektive Underliggende vilkår. Rente- og inflasjonsrisikoer, valutarisikoer Markedet for Sertifikatene påvirkes av økonomiske forhold og markedsforhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonstakt i Europa og andre land og regioner. Begivenheter i Europa og i andre deler av verden kan medføre høyere markedsvolatilitet, og følgelig ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes verdi. I tillegg kan den økonomiske situasjon og markedsforholdene ha negative konsekvenser for Sertifikatenes verdi. Valutarisikoer for kjøper oppstår særlig i de tilfeller der (i) Underliggende lyder på en annen valuta enn Sertifikatene, (ii) Sertifikatene lyder på en annen valuta enn kjøpers hjemlands offisielle valuta eller (iii) Sertifikatene lyder på en annen valuta enn valutaen som kjøper mottar betalinger i. Valutakurser er underlagt tilbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkeder, som igjen er påvirket av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og tiltak implementert av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). Sertifikatenes verdi eller beløpet som potensielt skal utbetales kan bli redusert på grunn av valutakurssvingninger.

6 Sertifikater med et såkalt "quanto-element" (en innebygget valutasikring som angir en fast valutakurs på utstedelsestidspunktet) er ikke gjenstand for en valutarisiko i tilknytning til oppgjørsvaluta og Underliggendes valuta. I Sertifikatenes løpetid kan quanto-sikringens verdi fluktuere avhengig av ulike påvirkningsfaktorer. Siden betaling vil finne sted til en fast valutakurs vil investor ikke nyte godt av en positiv utvikling i valutakursen på forfallstidspunktet i tilfelle en valutasikring via quanto-elementet. I tillegg må investor, ved kjøp av Sertifikater med et quanto-element, anta at Sertifikatenes kjøpskurs inkluderer kostnader i forbindelse med quanto-sikringen. Tilbudsvolum Tilbudsvolumet angitt i de relevante Sluttvilkår tilsvarer det maksimale totalbeløp som tilbys i form av Sertifikater, men gir ingen indikasjon om hvilket volum som faktisk vil bli utstedt i form av Sertifikater. Det faktiske volumet avhenger av markedsforholdene og vil kunne endre seg i Sertifikatenes løpetid. Derfor bør investorene merke seg at spesifisert tilbudsvolum ikke gir grunnlag for noen konklusjoner med hensyn til Sertifikatenes likviditet i annenhåndsmarkedet. Bruk av lån Dersom investor finansierer kjøp av Sertifikatene gjennom lån må han dersom han taper deler av, eller hele, den investerte kapital ikke bare dekke det påløpte tapet, men vil også måtte betale rente og tilbakebetale lånet. I så tilfelle øker tapseksponeringen betydelig. Investorer bør aldri anta at de vil kunne tilbakebetale lånet med rente fra utbetalinger på Sertifikatene eller i tilfelle salg av Sertifikatene før forfall fra provenyet fra vedkommende salg. Kjøper av Sertifikater må i stedet vurdere på forhånd, ut fra sin økonomiske situasjon, hvorvidt han fremdeles vil være i stand til å betale renten eller tilbakebetale lånet på kort varsel dersom den forventede gevinst viser seg å bli et tap. Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader som er belastet av depotmottakerbanken og/eller aksjebørsen som en investor inngir sin kjøps- og/eller salgsordre gjennom kan redusere eventuelt overskudd og/eller øke eventuelt tap. I tilfelle totaltap i tilknytning til et Sertifikat vil transaksjonskostnadene øke tapet den relevante investor har pådratt seg. Sertifikater er usikrede forpliktelser (status) Forpliktelsene i henhold til Sertifikatene er direkte, ubetingede og usikrede forpliktelser som tilligger Utsteder og rangerer, med mindre noe annet er angitt i gjeldende lovgivning, minst likt med samtlige av Utsteders øvrige usikrede og ikke-ansvarlige forpliktelser. De er verken sikret gjennom den tyske bankforeningens innskuddsgarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller den tyske lov om innskuddsgaranti og investorkompensasjon (Einlagensicherungsund Anlegerentschädigungsgesetz). Dette innebærer at investor bærer risikoen for at Utsteders økonomiske situasjon vil kunne forverre seg og at Usteder kan bli gjenstand for reorganiseringsprosedyrer (Reorganisationverfahren) eller overdragelsesordre (Übertragungsanordnung) i henhold til tysk restruktureringslovgivning for banker, eller at insolvensforretning igangsettes i tilknytning til dennes aktiva - og følgelig at betalinger som måtte være utestående i henhold til Sertifikatene ikke kan gjennomføres i det hele eller at bare deler av slike utbetalinger gjennomføres. Under disse omstendighetene vil et fullstendig tap av investors kapital være mulig. Virkning av en nedgradering av kredittratingen Sertifikatenes verdi forventes delvis å bli påvirket av investorenes allmenne oppfatning av Utsteders kredittverdighet. Slike oppfatninger er i alminnelighet påvirket av ratingene som tildeles Utsteders utestående verdipapirer av ratingbyråer som Moody's Investors Services Inc., Fitch Ratings Ltd, et datterselskap av Fimalac, S.A., og Standard & Poor's Ratings Services, en divisjon av The McGraw

7 Hill Companies, Inc. Eventuell nedgrading av Utsteders rating (om noen) foretatt av ett av disse ratingbyråene kan medføre en reduksjon av Sertifikatenes verdi. Reinvesteringsrisiko ved Tidlig Innløsning Etter en Tidlig Innløsning av Sertifikatene (f. eks. dersom Sertifikatene bringes til opphør av Utsteder) er det mulig at investor bare kan gjeninvestere Innløsningsbeløpet på betydelig mindre gunstige vilkår enn tidligere. Ileggelse av investeringsrestriksjoner Visse investorer kan være gjenstand for juridiske investeringsrestriksjoner. Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslover og -forskrifter, eller tilsyn eller regulering fra visse myndigheter (dette gjelder i særdeleshet for Sertifikater). Hver potensiell investor bør konsultere sine juridiske rådgivere for å fastslå hvorvidt og i hvilken grad (a) kjøp av Sertifikater representerer en lovlig investering for ham, (b) Sertifikater kan benyttes som sikkerhet for ulike typer finansiering og (c) andre restriksjoner gjelder for hans kjøp eller pantsettelse av eventuelle Sertifikater. Investorer som er underlagt offentlig tilsyn bør konsultere sine juridiske rådgivere eller relevante regulatoriske myndigheter for å fastsette hva som er korrekt behandling av Sertifikater i henhold til eventuelle relevante regler om risikobasert kapital eller liknende. Skatter og andre avgifter Alle skatter eller andre avgifter som skal betales av Utsteder eller innehaverne av Sertifikatene på betalinger foretatt i tilknytning til Sertifikatene skal dekkes av innehaverne av Sertifikatene. Utsteder vil ikke betale noe ytterligere beløp til innehaverne av Sertifikatene på grunnlag av noen slike skatter eller avgifter. Utskiftning av Utsteder Dersom betingelsene angitt i Vilkårene er oppfylt har Utsteder når som helst rett til å oppnevne, uten samtykke fra innehaverne av Sertifikatene, et annet selskap som ny Utsteder hva angår alle forpliktelser som oppstår på grunnlag av, eller i forbindelse med, Sertifikatene i sitt sted. I så tilfelle vil innehaveren av Sertifikatene i alminnelighet også påta seg insolvensrisikoen forbundet med den nye Utsteder. Lovendring Sertifikatenes Vilkår, som fremkommer i dette Grunnprospektet, er basert på relevante lover, domsbeslutninger og administrativ praksis i kraft per dette Grunnprospekts dato. Det kan ikke gis noen forsikring vedrørende konsekvensene av mulige relevante lovendringer, domsbeslutninger eller endringer i slike lover eller forvaltningspraksis etter dette Grunnprospekts dato. II. Risikoer som skyldes Sertifikatenes struktur Visse faktorer er av stor betydning for vurdering av risikoene forbundet med en investering i Sertifikatene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt. Allment En investering i Sertifikatene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt innebærer vesentlige ytterligere risikoer, herunder risikoer forbundet med Underliggende, samt risikoer som kun er forbundet med Sertifikatene selv. Disse risikoene innbefatter, men er ikke begrenset til:

8 (a) at betalingene som skal foretas i henhold til Sertifikatenes Vilkår avhenger av utviklingen til ett eller flere Underliggende, slik at Innløsningsbeløpet kan være lavere enn Sertifikatets opprinnelige kjøpskurs eller slik at det ikke finner sted noen utbetaling overhodet. Tilknytning til utviklingen i ett eller flere Underliggende har også en innvirkning på Sertifikatenes verdi. I denne forbindelse vil Sertifikatenes verdi normalt synke dersom Underliggendes kurs faller (uten å hensynta Sertifikatene særtrekk og uten å hensynta valutakursendringer i de tilfeller hvor Sertifikatene er utstedt i en annen valuta enn den som Underliggende er notert i, slik at Kontantbeløpet konverteres). (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) at betalinger, i henhold til Sertifikatenes Vilkår, kan finne sted på andre tider enn dem som forventes av investor (f. eks. ved tidlig innløsning i tilfelle en Ekstraordinær Hendelse som beskrevet i Vilkårene), at konsekvensene angitt i (i) (reduksjon og/eller uteblivelse av tilbakebetaling) vil inntreffe av den bestemte grunn at insolvensforretning er igangsatt i tilknytning til aktivaene til utsteder av Underliggende, eller at det igangsettes rettergang som likner insolvensforretning i henhold til tysk rett, eller at Utsteder stanser sine betalinger eller kunngjør at denne er ute av stand til å betjene sin gjeld ved forfall, eller dersom det inntreffer en liknende hendelse i tilknytning til usteder av Underliggende, at ulike avgifter ilegges av Utsteder, en av Utsteders nærstående eller en tredjepart, som refunderer utbetalingene i henhold til Sertifikatene. For eksempel vil det kunne bli belastet forvaltningsavgift i tilknytning til sammensetning og beregning av en indeks, en kurv eller et annet Underliggende, eller det kan påløpe resultat- eller andre avgifter i forbindelse med utviklingen til et Underliggende og/eller vedkommende Underliggendes komponenter, at utviklingen av et Underliggende avhenger av ekspertisen til individuelle personer (særlig dersom Underliggende er aktivt forvaltet eller dersom Utstederen krever råd vedrørende Underliggende). Dersom en eller flere slike personer forlater et selskap som er relevant for slik utvikling eller dersom kontrakten til slik person og Utstederen eller Beregningsagenten i relasjon til Sertifikatene sies opp kan dette ha en vesentlig negativ virkning på Sertifikatene; at risikoene forbundet med investering i Sertifikatene både omfatter risikoer tilknyttet Underliggende og risikoer som er særegne for Sertifikatene som sådan, at investorer ikke nødvendigvis kan sikre sin eksponering overfor ulike risikoer forbundet med Sertifikatene, at Underliggende som Sertifikatene relaterer seg til opphører å eksistere i Sertifikatenes løpetid eller kan bli erstattet av et annet Underliggende (dette gjelder ikke bare for aktivt forvaltet Underliggende, men også for Underliggende som i realiteten er statisk), og at investor, avhengig av Sertifikatets og Underliggendes særtrekk, ikke nødvendigvis alltid vet hva som er det fremtidige underliggende, eller dets sammensetning, når vedkommende kjøper Sertifikatet, og at Sertifikaters verdi i et mulig annenhåndsmarked er gjenstand for større svingninger, og følgelig større risikoer, enn andre verdipapirers verdi, siden denne avhenger av ett eller flere Underliggende. Et Underliggendes utvikling er på sin side avhengig av en rekke faktorer som ligger utenfor Utsteders kontroll. Slike faktorer påvirkes i betydelig grad av risikoene i aksje-, obligasjons- og valutamarkedene, renteutviklingen, det relevante Underliggendes volatilitet, samt økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og/eller en kombinasjon av forannevnte risikoer. Annenhåndsmarkedet, om noe, for Sertifikater vil bli påvirket av et antall ytterligere faktorer, uavhengig av Utsteders kredittverdighet og de respektive Underliggendes verdi. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til, det relevante Underliggendes volatilitet, samt de resterende Sertifikaters løpetid og utestående volum.

9 Ekstraordinær oppsigelse, tidlig innløsning og justeringsrettigheter I henhold til Vilkårene vil Utsteder i enkelte tilfelle har rett til å foreta justeringer med hensyn til forannevnte Vilkår eller til å si opp eller kreve tidlig innløsning av Sertifikatene dersom visse betingelser er oppfylt. Disse betingelsene er beskrevet i de relevante Vilkår. Eventuelle justeringer av Vilkårene kan ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes verdi, samt på Innløsningsbeløpet som kan kreves av investor. Beløpet som mottas av innehaverne av Sertifikatene i tifelle oppsigelse av Sertifikatene kan være lavere enn beløpet innehaverne av Sertifikatene ville ha mottatt uten slik oppsigelse. I tillegg kan avviklingskostnader i forbindelse med tidlig innløsning bli fratrukket ved beregning av beløpet som skal utbetales i tilfelle oppsigelse i henhold til Vilkårene. Slike avviklingskostnader kan innbefatte alle kostnader, utgifter (herunder finanseiringstap), skatter og avgifter Utsteder pådrar seg i forbindelse med tidlig innløsning av Sertifikatene og dertil hørende oppsigelse, oppgjør eller gjenopprettelse av eventuell sikrings- eller relatert handelsposisjon. Videre bærer investorene risikoen for at de bare kan investere beløpene som mottas ved oppsigelse til en avkastningssats som er lavere enn den som ble oppnådd på de oppsagte Sertifikater. Tidlig Innløsning av Sertifikatene ved Utsteders oppsigelse, automatisk tidlig innløsning Verdipapirers Vilkår kan gi Utsteder rett til tidlig innløsning eller stipulere automatisk tidlig innløsning. Enhver slik bestemmelse om tidlig innløsning kan påvirke Sertifikatenes markedsverdi. Før eller i løpet av enhver periode der Utsteder måtte beslutte å innløse Sertifikatene, eller der det måtte inntreffe en begivenhet som utløser automatisk tidlig innløsning, vil de relevante Sertifikaters markedsverdi normalt ikke øke til et nivå som er vesentlig høyere enn Innløsningsbeløpet. En tidlig innløsning av Sertifikatene kan medføre at forventet avkastning i forbindelse med investeringen i Sertifikatene ikke oppnås. I tillegg kan beløpet som mottas av Sertifikatenes innehaver ved tidlig innløsning kunne være lavere enn kjøpesummen som er betalt av innehaveren av Sertifikatet, og kan til og med være null, slik at deler av, eller hele, den investerte kapital kan være tapt. I slike tilfeller er det også mulig at innehaverne av Sertifikatene bare kan investere beløpene mottatt av dem ved tidlig innløsning til en avkastning som er lavere enn (forventet) avkastning på Sertifikatene som ble innløst tidlig. Maksimalbeløp Hva angår Sertifikater der, i henhold til de relevante Vilkår, betalingen som skal foretas i forbindelse med Sertifikatet er begrenset til et maksimalbeløp (enten i tilknytning til Innløsningsbeløpet eller noe annet beløp), vil ikke investor motta deler av Underliggendes resultater som kan være positive for investor. Selv om investors avkastning er begrenset i form av et maksimalbeløp på den ene side, vil investor på den annen side kunne bære hele risikoen for tap i tilfelle negativ utvikling for Underliggende. Markedsforstyrrelseshendelse og utsettelse av betalinger Hva angår Sertifikater kan Utsteder ha rett til å fastslå markedsforstyrrelser eller andre begivenheter som kan medføre en utsatt beregning og/eller betaling, og som kan påvirke Sertifikatenes verdi. I tillegg kan, i visse tilfeller angitt i Vilkårene, Utsteder (særlig dersom en markedsforstyrrelseshendelse vedvarer i flere dager) estimere visse kurser som er relevante for betalinger eller oppnåelse av grenser (som medfører at Sertifikatene blir verdiløse). Disse estimatene kan avvike fra deres faktiske verdi.

10 Sertifikater med ubegrenset løpetid Sertifikater med ubegrenset løpetid (Ubegrensede Sertifikater) kan bare sies opp av Sertifikatinnehaver og/eller Utsteder dersom dette er angitt i de relevante Vilkår. Siden Sertifikater med ubegrenset løpetid således ikke har en forhåndsangitt forfallsdato må Sertifikatinnehaver inngi et innløsningsvarsel til Betalingsagenten utpekt i henhold til Vilkårene for å oppnå en innløsning av Sertifikatene. Sertifikater som lyder på utenlandske valutaer Dersom relevant Sertifikat, Underliggende eller en komponent av Underliggende lyder på en annen valuta enn utstedelsesvalutaen (utenlandsk valuta) eller dersom betalingen foretas i en utenlandsk valuta, vil investor være eksponert for valutarisikoer som kan ha en negativ innvirkning på Sertifikatenes avkastning. Valutakurssvingninger har ulike årsaker, så som makroøkonomiske faktorer, spekulative transaksjoner og intervensjoner fra sentralbanker og myndigheter. En endring i valutakursen mellom EUR og en annen valuta vil for eksempel medføre en tilsvarende endring i euroverdien av Sertifikater som ikke lyder på EUR, samt en tilsvarende endring i euroverdien av betalinger som, i henhold til de relevante Sertifikaters Vilkår, ikke foretas i EUR. Det samme gjelder når et Sertifikats Innløsningsbeløp må konverteres til EUR fordi det fastsettes på grunnlag av et Underliggende som ikke lyder på EUR (f. eks. dersom Innløsningsbeløpet beregnes på grunnlag av differansen, omregnet til EUR, mellom et Underliggende som lyder på USD og markedskursen til en aksje som lyder på USD). Dersom verdien av en valuta som et Sertifikats Innløsningsbeløp skal utbetales i, eller som et Sertifikats Underliggende lyder på, synker i forhold til EUR og verdien av EUR stiger tilsvarende vil euroverdien av det relevante Sertifikat og/eller verdien av betalingene i tilknytning til Sertifikatet synke etter omregning til EUR. Reverserte strukturer Hva angår Sertifikater med en reversert struktur vil investorene delta positivt i Underliggendes negative utvikling og vice versa. Med andre ord vil det følgende normalt være tilfelle: Jo lavere Underliggendes relevante verdi er på den relevante Verdsettelsesdag, desto høyere vil Innløsningsbeløpet være (innen en maksimalgrense). På den annen side: Jo høyere Underliggendes verdi er, desto lavere vil Innløsningsbeløpet være. I tilfelle en deltakelsesgrad på 100 % i Underliggendes kursutvikling innebærer dette at dersom Underliggendes kurs øker med 100 % eller mer vil intet beløp komme til utbetaing, og investorene taper hele sitt investerte beløp. Dersom Sertifikatene er utstyrt med et reversert element med en annen deltakelsesgrad enn 100 % betyr dette at en økning i Underliggendes kurs vil ha en uforholdsmessig negativ innvirkning på investor. I tillegg er den mulige avkastning på Sertifikater med et reversert element i alminnelighet begrenset fordi Underliggendes negative avkastning ikke kan overstige 100 %. Vektstangeffekt Risiko for uproporsjonalt høye kurstap Sertifikatenes kurs i annenhåndsmarkedet kan være gjenstand for betydelige svingninger dersom Sertifikatenes verdi reagerer uproporsjonalt kraftig på Underliggendes utvikling. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom formelen som benyttes for å fastsette Innløsningsbeløpet, et bonusbeløp eller noe annet tilleggsbeløp og/eller renten som skal betales eller leveringsforpliktelsene i tilknytning til et Sertifikat inkluderer en deltakerfaktor som er høyere enn 1. I så tilfelle vil en endring i Underliggendes kurs ha en kraftigere innvirkning på Sertifikatets kurs, dvs. at en gunstig endring i Underliggendes kurs vil ha en uproporsjonalt gunstig effekt for investor, og en ugunstig endring i Underliggendes kurs vil ha en uproporsjonalt ugunstig effekt for investor. Dette betegnes som en vektstangeffekt. Risikoen for uproporsjonalt høye kurstap oppstår også dersom Underliggendes kurs (særlig like før Sertifikatets forfallsdato) nærmer seg grenseverdier som er av betydning for Innløsningsbeløpets størrelse, da selv den minste fluktuasjon i Underliggendes kurs kan medføre betydelige endringer i Sertifikatets kurs.

11 Risiko for uproporsjonalt lave kursgevinster På den annen side kan Sertifikatenes kurs i annenhåndsmarkedet være gjenstand for spesielt lave svinginger dersom Sertifikatenes verdi reagerer uproporsjonalt svakt på Underliggendes utvikling. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom formelen som benyttes for å fastsette Innløsningsbeløpet, et bonusbeløp eller noe annet tilleggsbeløp og/eller renten som skal betales eller leveringsforpliktelsene i tilknytning til et Sertifikat inkluderer en deltakerfaktor som er lavere enn 1, siden dette innebærer at investor kun vil delta på proratarisk basis i en utvikling som er gunstig for investor. I så tilfelle kan avkastningen som stammer fra kjøp av Sertifikatet være lavere enn det som skyldes en direkte investering i Underliggende. I tillegg er en risiko for uproporsjonalt lave kursgevinster særlig forbundet med Sertifikater som fastsetter et maksimalbeløp. Dersom, for eksempel, kursen på Underliggende er betydelig høyere enn grenseverdien (maksimalgrensen) som gir innehaveren rett til å motta maksimalbeløpet, og det ikke lenger forventes at kursen igjen vil falle under grenseverdien for Sertifikatets Verdsettelsesdag, vil Sertifikatets kurs kun endres ubetydelig eller ikke i det hele tatt selv om Underliggendes kurs skulle være gjenstand for betydelige svingninger. Risikoer forbundet med fysisk oppgjør Vilkårene kan angi at Sertifikatene tilknyttet et Underliggende, avhengig av Underliggendes utvikling eller basert på andre betingelser, ikke nødvendigvis skal innløses i form av en kontantutbetaling, men ved overlevering av Underliggende (f. eks. aksjer), ett av de Underliggende, en komponent av ett Underliggende eller andre verdipapirer ( Fysisk Oppgjørsobjekt ). Antall enheter av det Fysiske Oppgjørsobjekt som skal overleveres er fastsatt i henhold til Sertifikatenes Vilkår. Følgelig vil investor, dersom Sertifikatene innløses ved fysisk oppgjør, ikke motta en kontantbetaling, men i stedet enheter i det Fysiske Oppgjørsobjekt. Vilkårene kan angi at Utsteder ikke har rett til overlevering av andre verdipapirer enn de hvis kurs innløsning er basert på. Dette innebærer, selv om Underliggende er relevant for innløsningstype og -beløp, at innløsning kan finne sted ved overlevering av et annet verdipapir. Dette innebærer at investor bør innhente informasjon vedrørende Fysiske Oppgjørsobjekter (der relevant) før eventuelt kjøp av Sertifikater og at de ikke bør legge til grunn at de kan selge Fysiske Oppgjørsobjekter til en bestemt kurs. Et Fysisk Oppgjørsobjekts verdi på dets overleveringstidspunkt kan være betydelig lavere enn på det tidspunkt Sertifikatene kjøpes (eller enn kursen som betales ved kjøp av Sertifikatene) eller på det tidspunkt det besluttes hvorvidt oppgjør skal finne sted ved fysisk overlevering eller kontant betaling (Verdsettelsesdag). I tilfelle fysisk overlevering vil investorene være eksponert for risikoene forbundet med det relevante Fysiske Oppgjørsobjekt, så som tapsrisiko, og vil endog kunne tape hele sin investering. Intet krav mot Underliggendes utsteder Sertifikater gir ikke grunnlag for noe betalings- eller annet krav overfor utstederne av de Underliggende som vedkommende Sertifikater relaterer seg til. Dersom utbetalingene fra Utsteder er lavere enn kjøpskursen betalt av innehaveren av Sertifikatene vil vedkommende innehaver ikke ha noe krav overfor Underliggendes utsteder. III. Risikofaktorer i tilknytning til Underliggende Verdien av et Sertifikats Underliggende avhenger av en rekke faktorer som kan stå i forbindelse med hverandre. Disse kan innbefatte økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utsteders kontroll. Et Underliggendes tidligere utvikling bør ikke anses for å indikere dets fremtidige utvikling i Sertifikatenes løpetid.

12 a) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater som har aksjer som Underliggende Sertifikater relatert til aksjer er forbundet med bestemte risikoer utenfor Utsteders kontroll, så som risikoen for at det respektive selskap blir insolvent, risikoen for at aksjekursen fluktuerer eller risikoer som inntreffer i tilknytning til selskapets utbetalinger av utbytte. Aksjenes utvikling avhenger i svært stor grad av kapitalmarkedenes utvikling, som igjen avhenger av den generelle globale økonomiske situasjon og mer spesifikke økonomiske og politiske forhold. Aksjer i selskaper med lav til middels markedskapitalisering kan være gjenstand for enda høyere risikoer (f. eks. i tilknytning til deres volatilitet eller insolvens) enn det som er tilfelle for aksjer i større selskaper. Videre kan aksjer i selskaper med lav kapitalisering være særdeles lite likvide som følge av lave omsetningsvolumer. Aksjer i selskaper som har sin forretningsadresse eller betydelig forretningsdrift i land med begrenset rettssikkerhet er gjenstand for ytterligere risikoer som, for eksempel, myndighetsintervensjon eller nasjonalisering som kan medføre helt eller delvis tap av den investerte kapital eller av tilgangen til kapitalen som er investert i vedkommende land. Dette kan medføre helt eller delvis tap av aksjenes verdi. Realisering av slike risikoer kan også medføre helt eller delvis tap av investert kapital for innehavere av Sertifikater som er relatert til vedkommende aksjer. Innehavere av Sertifikater som er relatert til aksjer mottar ikke, i motsetning til investorer som investerer direkte i aksjene, utbytte eller andre utdelinger som kommer til utbetaling til innehaverne av de underliggende aksjer. Dersom Underliggende består av registrerte aksjer eller dersom aksjene som innbefattes av en Underliggende (for eksempel en kurv) er registrerte aksjer og Utstederen i henhold til Vilkårene er forpliktet til å levere disse registrerte aksjen til investoren kan rettighetene knyttet til aksjene (for eksempel møterett ved ordinær generalforsamling og utøvelse av stemmeretter) generelt kun utøves av de aksjonærene som fremkommer i selskapets aksjeeierregister eller tilsvarende offisielle register. En forpliktelse for Utsteder til å levere aksjer er generelt begrenset til å levere aksjene i slik form og med karakteristika på Forfallsdagen slik dette gjøres i henhold til relevante børsregler og innbefatter ikke registrering i noe aksjeeierregister. Ansvar for krav som oppstår som følge av manglende oppfyllelse, i særdeleshet i relasjon til reversering eller erstatning, fraskrives i slike tilfelle. Dersom Underliggende består av verdipapirer som trer i stedet for aksjer (f. eks. amerikanske depotbevis ("ADRer") eller globale depotbevis ("GDRer"), sammen betegnet som "Depotbevis"), kan ytterligere risikoer inntreffe. ADRer er verdipapirer utstedt i De forente stater som tar form av deltakersertifikater i tilknytning en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer utenfor De forente stater. GDRer er også verdipapirer som tar form av deltakersertifikater i tilknytning til en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer. De vil normalt avvike fra deltakersertifikater betegnet som ADRer ved at de tilbys allmennheten og/eller utstedes utenfor De forente stater. Hvert Depotbevis representerer en eller flere aksjer eller en brøkdel av et verdipapir i et utenlandsk selskap. For begge typer Depotbevis er den lovformelige eier av den underliggende aksje depotbanken, som også opptrer som Depotbevisets utstedelsesagent. Avhengig av hvilken jurisdiksjon Depotbeviset ble utstedt i og lovgivningen som depotkontrakten er underlagt, kan det ikke utelukkes at innehaveren av Depotbeviset ikke blir anerkjent som den reelle eier av de underliggende aksjer i den relevante jurisdiksjon. Særlig dersom depotbanken blir insolvent og/eller gjøres til gjenstand for tvangsinnfordring av gjeld kan de relevante underliggende aksjer gjøres til gjenstand for avhendelsesrestriksjoner og/eller utnyttes kommersielt i forbindelse med tvangsinnfordringstiltak iverksatt overfor depotbanken. I så tilfelle vil den relevante eier miste rettighetene til de underliggende aksjer som er representert ved det relevante Depotbevis. Dette innebærer at Depotbeviset som Underliggende vil bli verdiløst, slik at Sertifikatene tilknyttet vedkommende Depotbevis (bortsett fra i tilfelle omvendte strukturer) også vil bli verdiløse. I et slikt scenario står investor overfor en risiko for tap av hele sin investering, med mindre det foreligger beskyttelse i form av et minimums tilbakebetalingsbeløp eller annen (delvis) kapitalbeskyttelse. Det må også tas i betraktning at depotbanken når som helst kan slutte å tilby Depotbevis og at, i slike tilfelle eller dersom depotbanken blir insolvent, utsteder av disse Sertifikater vil, innen rammen av mer detaljerte bestemmelser inntatt i Sertifikatenes Vilkår, ha rett til å justere Vilkårene og/eller si opp Sertifikatene.

13 b) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med indekser som Underliggende Sertifikater som er tilknyttet en eller flere indekser innebærer, i særdeleshet, følgende risikoer: Avhengighet av indekskomponentenes verdi En indeks verdi beregnes på grunnlag av dens komponenters verdi. Endringer i indekskomponentenes kurs, sammensetningen av en indeks, samt faktorer som (kan) påvirke indekskomponentenes verdi påvirker også verdien av Sertifikatene som relaterer seg til den relevante indeks, og kan følgelig påvirke avkastningen på en investering i de relevante Sertifikater. Fluktuasjoner i en indekskomponents verdi kan oppveies eller forsterkes av fluktuasjoner i andre indekskomponenters verdi. En indeks tidligere utvikling innebærer ingen garanti for dens fremtidige utvikling. Under visse omstendigheter vil en indeks benyttet som Underliggende (i) ikke nødvendigvis være tilgjengelig i hele Sertifikatenes løpetid, (ii) bli skiftet ut eller (iii) fortsette å bli beregnet av Utsteder selv. I disse eller andre tilfeller nevnt i Vilkårene vil Sertifikater også kunne bli sagt opp av Utsteder. En indeks vil kunne gjenspeile aktivaenes utvikling i kun enkelte land eller enkelte bransjer. I så tilfelle er investorene eksponert for konsentrasjonsrisiko. I tilfelle ugunstig økonomisk utvikling i et land eller i tilknytning til en bestemt bransje, vil investoren kunne bli negativt påvirket. Dersom flere land eller bransjer inngår i en indeks er det mulig at landene og/eller bransjene som inngår i vedkommende indeks er vektet ujevnt. Dette innebærer at i tilfelle en ugunstig utvikling i et land eller en bransje med høy indeksvekting vil indeksens verdi bli overproporsjonalt påvirket av denne ugunstige utviklingen. Investorene bør merke seg at utvelgelse av en indeks ikke er basert på Utsteders forventninger eller estimater med hensyn til den utvalgte indeks fremtidige utvikling. Investorer bør derfor gjøre sine egne estimater med hensyn til en indeks fremtidige utvikling på grunnlag av deres egen kunnskap og egne informasjonskilder. Kursindeks utbytte er ikke medregnet Indeksen henvist til i Sertifikatenes Vilkår kan være en kursindeks. I motsetning til avkastningsindekser vil utdeling av utbytte på aksjene som inngår i kursindekser medføre et fall i indeksnivået. Dette innebærer at investorene ikke vil ta del i utbytte eller andre utdelinger i tilknytning til aksjer som inngår i kursindeksene. Utsteder har ingen innflytelse I alminnelighet har Utsteder ingen innflytelse på sammensetningen av, eller utviklingen til, en indeks som er et Sertifikats underliggende eller på de relevante indekskomponenters utvikling, med mindre Utsteder og indekssponsor er samme person. Indekssponsor har intet ansvar Dersom Sertifikatene er tilknyttet en indeks som ikke er beregnet av Utsteder vil utstedelse, markedsføring og distribusjon av Sertifikatene normalt ikke være støttet av den relevante indekssponsor. I så henseende er den relevante indeks opprettet og beregnet av den respektive indekssponsor uten å hensynta interessene til Utsteder eller innehaverne av Sertifikatene. I slike tilfelle vil ikke indekssponsor påta seg noen forpliktelse eller noe ansvar i tilknytning til utstedelse, salg og/eller omsetning av Sertifikatene. Ingen anerkjente finansielle indekser, ingen uavhengig tredjepart Sertifikatene vil kunne relatere seg til en eller flere indekser som ikke er anerkjente finansielle indekser, men indekser som er særskilt opprettet for utstedelse av det relevante Sertifikat. Indekssponsor for slike indekser vil ikke nødvendigvis være uavhengig av Utsteder, og vil følgelig kunne fremme Utsteders interesser fremfor interessene til innehaverne av Sertifikatene.

14 Valutarisikoer Indekskomponentenes kurs vil kunne lyde på en annen valuta (f. eks. USD) enn valutaen som Sertifikatene ble utstedt i (f. eks. EUR). I så tilfelle vil Sertifikatenes Innløsningsbeløp og deres verdi i løpetiden ikke bare avhenge av Underliggendes utvikling, men også av utviklingen i valutakursene mellom en eller flere utenlandske valutaer og utstedelsesvalutaen. Indeksavgifter Visse avgifter, kostnader, provisjoner eller andre sammenstillings- og beregningsavgifter vil kunne bli fratrukket ved beregning av en indeksverdi. Følgelig gjenspeiles ikke de enkelte indekskomponentenes utvikling fullt ut ved beregning av de respektive indeksers utvikling, og i stedet fratrekkes vedkommende avgifts-, kostnads-, provisjons- og andre gebyrbeløp ved beregning av utviklingen, hvilket i en viss grad kan underminere eventuell positiv utvikling for enkeltkomponentenes vedkommende. En bør også merke seg at slike kostnader gjerne vil kunne påløpe også dersom indeksen viser en negativ utvikling, hvilket ytterligere vil forsterke den negative utvikling. Offentliggjøring av indekssammensetning Det vil kunne være krav om offentliggjøring av indeksenes sammensetning på et nettsted eller i andre media nevnt i vilkårene. Offentliggjøring av oppdatert sammensetning av de respektive indekser på den relevante indekssponsors nettsted kan imidlertid bli betydelig forsinket, tidvis med opptil flere måneder. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis den offentliggjorte sammensetning alltid tilsvare den relevante indeks faktiske sammensetning. c) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med råvarer (f. eks. edle metaller) som Underliggende Råvarer kan inndeles i flere kategorier, så som mineraler (f. eks. olje, gass eller aluminium), landbruksprodukter (f. eks. hvete eller mais) og edle metaller (f. eks. gull eller sølv). De fleste råvarer omsettes på spesialiserte børser eller ved interbankhandel i form av ad hoc-transaksjoner. Innehavere av Sertifikater relatert til råvarepriser er eksponert for betydelige kursrisikoer siden råvareprisene er gjenstand for store svingninger. Råvareprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder blant annet følgende faktorer: Karteller og regulatoriske endringer Et antall råvareprodusenter eller -produsentland har opprettet organisasjoner eller karteller for å regulere tilbudet og derfor påvirke prisene. Imidlertid er råvarehandel også underlagt regulering fra tilsynsmyndigheter og gjennom markedsregler hvis anvendelse også kan påvirke de relevante råvareprisenes utvikling. Syklisk tilbuds- og etterspørselsmønster Landbruksprodukter produseres på en bestemt tid av året, men etterspørselen er til stede året rundt. Derimot produseres energi uten avbrudd, selv om den hovedsakelig er påkrevet på kalde eller varme tider av året. Dette sykliske tilbuds- og etterspørselsmønsteret kan medføre kraftige prissvingninger. Direkte investeringskostnader Direkte investeringer i råvarer er forbundet med lagrings-, forsikrings- og skattekostnader. I tillegg betales ingen rente og intet utbytte på råvarer. En investerings totalavkastning påvirkes av disse faktorene. Inflasjon og deflasjon Den allmenne prisutvikling kan ha en kraftig innvirking på råvareprisutviklingen.

15 Likviditet Mange råvaremarkeder er ikke særlig likvide, og vil derfor ikke nødvendigvis kunne reagere raskt og tilstrekkelig på tilbuds- og etterspørselsendringer. Ved lav likviditet vil spekulative investeringer foretatt av individuelle markedsdeltakere kunne føre til prisforvridninger. Politiske risikoer Råvarer produseres ofte i fremvoksende markeder basert på etterspørsel i industrialiserte land. Den politiske og økonomiske situasjon i fremvoksende markeder er imidlertid ofte langt mindre stabil enn i industrialiserte land. Fremvoksende markeder er eksponert for høyere risiko for hurtige politiske endringer og negativ økonomisk utvikling. Politiske kriser kan svekke investorenes tillit, hvilket igjen kan påvirke råvareprisene. Kriger eller konflikter kan endre tilbud og etterspørsel for visse råvarers vedkommende. Det er også mulig at industrialiserte land ilegger forbud mot eksport og import av varer og tjenester. Dette kan ha en direkte eller indirekte innvirkning på råvareprisene som er Sertifikatenes Underliggende. Vær og naturkatastrofer Ugunstige værforhold og naturkatastrofer kan ha en langsiktig negativ innvirkning på tilbudet av bestemte råvarer i et helt år. En slik type tilbudskrise kan medføre kraftige og uforutsigbare prissvingninger. d) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med terminkontrakter som Underliggende Terminkontrakter er standardiserte termintransaksjoner i tilknytning til finansielle instrumenter som aksjer, indekser, rentesatser eller utenlandsk valuta (såkalte finansielle terminkontrakter) eller råvarer som edle metaller, hvete eller sukker (såkalte råvareterminkontrakter). En terminkontrakt uttrykker en kontraktsmessig forpliktelse til å kjøpe eller selge et bestemt kvantum av den relevante kontraktsgjenstand på et bestemt tidspunkt og til en bestemt kurs. Terminkontrakter omsettes på termin- og opsjonsbørser, og er standardisert for dette formål med hensyn til kontraktstørrelse, kontraktsgjenstandens type og kvalitet, samt potensielle leveringssteder og -datoer. Som regel er det en tett korrelasjon mellom kursutviklingen til et aktivum som er underliggende for en terminkontrakt, og er omsatt i et spotmarked, og det motsvarende terminmarked. Imidlertid omsettes i alminnelighet terminkontrakter til over- eller underkurs sammenlignet med det underliggende aktivums spotkurs. Denne forskjellen mellom spot- og terminkurs, som betegnes som "basis" i termin- og opsjonsbørssjargong, skyldes på den ene side innregning av kostnadene som normalt påløper i spottransaksjoner (lagring, levering, forsikring osv.) og/eller inntektene som normalt oppnås ved spottransaksjoner (rente, utbytte osv.), og på den annen side ulik verdsettelse av generelle markedsfaktorer i spot- og terminmarkedet. I tillegg kan det, avhengig av verdien, være en betydelig forskjell hva angår likviditet mellom spotmarkedet og det motsvarende terminmarked. Siden Sertifikatene relaterer seg til terminkontraktene angitt i Vilkårene må investorene, i tillegg til å kjenne markedene for de relevante aktiva som underligger den relevante terminkontrakt, ha kunnskap om termintransaksjoners virkemåte og verdsettelsesfaktorer for å kunne foreta en korrekt vurdering av risikoene forbundet med en investering i vedkommende Sertifikater. Siden terminkontrakter utløper på en bestemt dato kan Vilkårene angi at Utsteder (særlig hva angår Sertifikater med lengre løpetid) skifter ut, på et tidspunkt angitt i Vilkårene, terminkontrakten stipulert som Underliggende i Vilkårene med en annen terminkontrakt med en senere utløpsdato enn den første underliggende terminkontrakten, men som ellers er underlagt de samme kontraktsspesifikasjoner (såkalt "Rullering"). Kostnadene forbundet med slik Rullering vil bli medregnet i samsvar med Vilkårene ved justeringen av Sertifikatenes Innløsningskurser i forbindelse med Rulleringen, og vil kunne ha en betydelig innvirkning på Sertifikatenes verdi. Vilkårene vil kunne angi ytterligere tilfeller hvor Utsteder kan skifte ut den opprinnelige terminkontrakt og/eller endre parametre i Vilkårene og/eller si opp Sertifikatene. e) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med valutavekslingkurser som Underliggende

16 Valutakurser angir verdiforholdet mellom en bestemt valuta og en annen valuta, dvs. antall enheter i en valuta som kan byttes mot en enhet i den annen valuta. Valutakurser utledes av valutatilbud og -etterspørsel i internasjonale valutamarkeder. På den ene side påvirkes de av ulike økonomiske faktorer, så som inflasjonstakten i det relevante land, renteforskjeller i utlandet, vurderingen med hensyn til relevant økonomisk utvikling, den globale politiske situasjon, mulighetene for å konvertere en valuta til en annen valuta, og graden av sikkerhet forbundet med en finansiell investering i den relevante valuta. På den annen side påvirkes de av tiltak iverksatt av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). I tillegg til disse forutsigbare faktorer kan imidlertid også andre faktorer, som er vanskelig å estimere, være relevante, så som faktorer av psykologisk karakter (herunder tillitskrise i forhold til et lands politiske ledelse eller andre spekulasjoner). I enkelte tilfelle kan slike psykologiske faktorer ha en betydelig innvirkning på den relevante valutas verdi. f) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med obligasjoner som Underliggende Innehavere av Sertifikater tilknyttet obligasjoner er, i tillegg til insolvensrisikoen forbundet med Commerzbank AG som Utsteder av Sertifikatene, også eksponert for insolvensrisikoen forbundet med utstederne av vedkommende underliggende obligasjon(er). Dersom utsteder av en obligasjon som er underliggende for et Sertifikat ikke punktlig oppfyller sine forpliktelser i henhold til den relevante obligasjon eller blir insolvent, vil dette medføre at obligasjonens verdi faller (muligens til null), hvilket igjen kan medføre betydelig kurstap i annenhåndsmarkedet for Sertifikatene og, muligens, tap av hele den investerte kapital for innehaveren av Sertifikatene. g) Bestemte risikoer forbundet med rentesats som Underliggende Rentesatser utledes av tilbud og etterspørsel på de internasjonale penge- og kapitalmarkedene. De er påvirket av ulike økonomiske faktorer, spekulasjon og forhåndsregler iverksatt av myndigheter og sentralbanker eller andre politiske faktorer. Markedets rentesats på penge- og kapitalmarkedene er ofte utsatt for betydningsfulle kurssvingninger, og derfor er innehaver av Sertifikatene i forbindelse med rentesatsene eksponert for slike risikoer for kurssvingninger av rentesats. h) Bestemte risikoer forbundet med Sertifikater med fond som Underliggende Sertifikater som er koplet til fond innebærer, spesielt, disse følgende risikoer: Avgifter Et fonds ytelse er delvis påvirket av avgiftene som er direkte eller indirekte belastet fondets aktiva. Følgende avgifter (men er ikke begrenset til) kan bli ansett som avgifter som direkte blir belastet fondets aktiva: forvalter avgifter (inkludert avgifter som angår administrative oppgaver), depotbankavgifter, standard depotbankomkostninger, muligens inkludert standard bankomkostninger for oppbevaring av utenlandske verdipapirer i utlandet, kopierings- og distribusjonskostnader i forbindelse med års- og halvårsrapportene tilsiktet investorer, revisjonshonorarer for revisjon av fond, distribusjonskostnader, etc. Tilleggsavgifter og kostnader kan oppstå som en følge av avtale med tredjeparter for tjenester i forbindelse med forvaltning av fond eller beregningen av innsatsstyrt forvaltningsavgiftportefølje. I tillegg til avgiftene som direkte belastes fondets aktiva, vil avgifter som indirekte belastes fondets aktiva også ha en negativ effekt på fondets ytelse. Disse indirekte avgiftene inkluderer (men er ikke begrenset til) forvaltningsavgifter som belastes fondet for investeringsenheter i fonds aktiva. Markedsrisiko Ettersom pris- og verdireduksjoner i forbindelse med verdipapir kjøpt av fondets eller andre investeringer, også er reflektert i prisen for de individuelle fondsenhetene, så er det en generell risiko for fallende enhetspriser. Selv om fondets investeringer er mangfoldige, så er det en risiko for at en ugunstig generell utvikling i visse markeder eller børser kan føre til at enhetspriser faller.

17 Iillikvide Investeringer Fond kan investere i aktiva som er illikvide eller er utsatt for en minimum oppbevaringsperiode. Det kan derfor være vanskelig for fond i det hele tatt å selge disse aktivaene eller å selge til en rimelig pris når dette er krevd for å generere likviditet. Dette kan spesielt være tilfellet hvis investorer ønsker å løse inn sine fondsenheter. Fondet kan lide betydelig tap hvis det er tvunget til å selge illikvide aktiva for å løse inn fondsenheter eller hvis salget av illikvide aktiva bare er mulig til en lav pris. Dette kan påvirke verdien av fondet negativt, og således verdien av Sertifikatene. Investeringer i illikvide aktiva kan også føre til vanskeligheter i beregningen av fondets verdijustert egenkapital (se nedenfor). Dette kan igjen resultere i forsinkelser med hensyn til betalinger i forbindelse med Sertifikatene. Forsinket NAV Publikasjon Under visse omstendigheter kan publikasjonen av et fonds verdijustert egenkapital bli forsinket. Dette kan resultere i en forsinket innløsning av Sertifikatene og, f.eks. i en situasjon med negativ markedsutvikling ha en negativ effekt på verdiene til Sertifikatene. I tilfellet av en forsinket innløsning av Sertifikatene bærer investorene risikoen for at deres reinvesteringer av relevant proveny kan bli utsatt for forsinkelser og ufordelaktige betingelser. Oppløsning av et fond Det kan ikke utelukkes at et fond kan bli oppløst i løpet av perioden for Sertifikatene. I et slikt tilfelle vil Utsteder eller Beregningsagent normalt være berettiget å gjennomføre justeringer med hensyn til Sertifikatene i overensstemmelse med de relevante betingelser og vilkår. Spesielt kan slike justeringer innebære substitusjon av det relevante fondet med et annet fond. Sertifikatene kan i tillegg i et slikt tilfelle bli gjenstand for førtidig terminering av Utsteder. Utsettelse eller suspensjon av innløsninger Fondet kan løse inn ingen eller bare en begrenset kvantitet av enheter på de fastsatte tidene som er relevant for beregningen av innløsningsbeløpet for Sertifikatene. Dette kan resultere i utsatt innløsning av Sertifikatene dersom en slik utsatt innløsning er fastsatt i betingelsene og vilkårene i de tilfeller der en oppsigelse av hedge transactions inngått av Utsteder på tidspunktet for utstedelsen av Sertifikatene forsinkes. I tillegg kan en slikt scenario ha negativ effekt på verdien til Sertifikatene. Konsentrasjon på visse land, industrier eller investeringsklasser Fondet kan konsentrere sine investeringer om aktiva i relasjon til visse land, industrier eller aktivaklasser. Dette kan føre til kurssvingninger, i relasjon til fondet, som er høyere og som inntreffer innenfor en kortere tidsperiode enn det som vil være tilfellet hvis risikoen var mer diversifisert mellom industrier, regioner og land. Valutarisikoer Sertifikatene kan benyttes til fond som har pålydende i en annen valuta enn Sertifikatenes valuta eller til fond som investerer i aktiva som har pålydende i en annen valuta enn Sertifikatene. Investorer kan derfor bli utsatt for en signifikant valutarisiko. Markeder med uforutberegnelig lovgivning Fond som investerer i markeder til uforutberegnelig lovgivning utsatt for visse risikoer som for eksempel uforventede intervensjon av myndigheter, som kan lede til redusert verdi av fondet. Realiseringen av slike risikoer kan også resultere i et total eller delvis tap av investert kapital for innehaveren av Sertifikatene som er koplet til et slikt fond.

18 Effekter av regulerende rammevilkår Fond kan være helt uregulerte fond, og fond kan investere i investeringsobjekter som ikke er gjenstand for noen regulering. Omvendt kan introduksjon av reguleringer av et tidligere uregulert fond lage signifikante ulemper for slike fond. Avhengighet av Kapitalforvaltere Utførelsen av Fondets ytelse vil avhenge av ytelsen av aktiva valgt av fondets kapitalforvaltere for det formål å implementere den relevante investeringsstrategi. I praksis avhenger et fonds ytelse i stor utstrekning av kompetansen av forvalterne som tar investeringsavgjørelsene for fondet. Oppsigelse eller innsettelse av slike personer kan føre til tap og/eller oppløsning av det relevante fond. Investeringsstrategier, restriksjoner og målsetninger for fond kan gi en kapitalforvalter signifikant rom for å manøvrere ved investering i relevante aktiva, og det er ikke noen garanti at kapitalforvalterens investeringsavgjørelser vil resultere i profitt eller gi en effektiv beskyttelse mot markedsrisiko eller andre risikoer. Det er ingen garanti for at et fond vil lykkes i å implementere investeringsstrategiene som er detaljert i salgsdokumentasjonen. Dette betyr at selv om ytelsen av et fond med liknende investeringsstrategier er fordelaktig, kan et fond (og således Sertifikatene) bli gjenstand for negativ utvikling. Bestemte Risikoer i forbindelse med Fond i Fond Hvis såkalte fond i fond, det vil si investeringsfond som hovedsakelig investerer i andre fond ( målrettede fond ), er underliggende for Sertifikatene, så vil utførelsen av målrettede fond ha en signifikant effekt på Sertifikatenes ytelse. Risikoene assosiert med målrettede fondsenheter ervervet for fond(et) henger tett sammen med risikoene assosiert med aktiva i, og/eller investeringsstrategier forfulgt av, de relevante målrettede fond. Forvalterne av de individuelle målrettede fond(et) opptrer uavhengig av hverandre, likevel er det mulig at flere målrettede fond forfølger samme, eller diametralt motsatte, investeringsstrategier. Dette kan resultere i akkumulasjon av eksisterende risikoer, og mulige anledninger kan bli kansellert ut. Utsteder vil ofte ikke være klar over den nåværende sammensetningen av målrettede fond. Hvis fondets sammensetning ikke korresponderer med Utsteders antagelser eller forventninger, kan det ha en negativ effekt for investorene i Sertifikatene fordi handlingene til utsteder av Sertifikatene vil bli forsinket. Bestemte Risikoer i forbindelse med Hedgefondenheter Hvis Sertifikatene er benyttet til fondsenheter i såkalte hedgefond, kan de spesielle risikoer omtalt nedenfor inntreffe, og dette kan ha en negativ effekt på verdien av underliggende fondsenheter og således verdien av Sertifikatene. Hedgefond har generelt mulighet til å benytte seg av svært risikofulle investeringsstrategier og - teknikker samt svært komplekse kapitalinvesteringsinstrumenter. Aktiva forvaltet av hedgefond er ofte investert i derivater slik som opsjoner og futures i de internasjonale markeder for futures. Short salg og bruk av ytterligere belånte fond kan også forme deler av et hedgefond investeringsstrategier. Det er ikke mulig å gi en omfattende eller uttømmende liste av alle investeringsstrategier som kan bli forfølgt av hedgefond. Ved valg av individuelle investeringer og implementering av hedgefondstrategier har forvalteren signifikant manøvreringsrom ettersom han/hun kun er gjenstand for noen få kontraktmessige og lovbestemte restriksjoner. Derfor er investorer i hedgefond enda mer avhengig av forvalteres egnethet og kompetanse enn ellers. Hedgefonds bruk av svært risikofulle og komplekse investeringsteknikker og strategier kan resultere i store tap. Som en del av sine investeringsstrategier kjøper noen hedgefond risikable verdipapirer, det vil si fra selskaper som står overfor økonomiske vanskeligheter og muligens gjennomgår komplekse

19 omorganiseringsprosesser. Suksessen med slik opptreden er usikker, slik at investeringer i slike hedgefond er assosiert med signifikante risikoer og høy tapsrisiko. Hvis et hedgefond yter short salg, så selger de verdipapirer som de ikke innehar på tidspunktet for transaksjonen og de må fremskaffe verdipapirlån fra tredjeparter. Hedgefondet forventer, som en short selger, at prisen på verdipapirene vil falle og er derfor avhengig av sin evne til å kjøpe verdipapirer til en mer gunstig pris på et senere tidspunkt. Profitt er generert fra differansen mellom den opprinnelige salgssummen og den senere faktiske kjøpesummen. Dersom en annen prisutvikling forekommer (det vil si at prisen av de short solgte verdipapirene stiger) så er hedgefondet gjenstand for tapsrisiko som i teorien er ubegrenset, fordi de må kjøpe de lånte verdipapirer etter de gjeldende standard markedsvilkår for å kunne returnere dem tilbake til sine långivere. Med den hensikt å implementere risikostrategier, kan hedgefondet utnytte alle typer av derivater som er handlet på og utenfor aksjebørsen og som kommer med spesifikke risikoer assosiert med investeringer i derivater. Hedgefond er spesielt som en del av en opsjon eller en terminforretning (det vil si valutaterminkontrakt, futures og swap-forretning) gjenstand for en høy tapsrisiko hvis forvalterens forventninger til markedsutviklingen ikke blir realisert. Ved børsomsatte eller andre derivater er hedgefondet gjenstand for en motpartskredittrisiko. Hedgefond finansierer ofte i stor utstrekning sine investeringer ved lån. Dette kan resultere i såkalt vektstangseffekt, fordi kapital utover det som er skaffet av investorene kan brukes til investering. Hedgefondet er gjenstand for en økende tapsrisiko dersom det er en negativ markedsutvikling, fordi renter og avdrag må uansett betales med hensyn til de lånte midler. Hvis all den investerte kapital er tapt, så er enhetene i et hedgefond ansett som verdiløse. Bestemte risikoer i forbindelse med Fond i Hedgefond Fond i hedgefond investerer i ulike separate hedgefond, som igjen implementerer en rekke ulike og potensielle svært risikofulle investeringsstrategier. Dersom Sertifikater relaterer seg til fondsenheter i et hedgefond kan følgende risikoer oppstå, i tillegg til de risikoene nevnt i avsnittene overfor kalt Risikoer i forbindelse med Fond i Fond og Bestemte Risikoer i forbindelse med Hedgefond, som kan ha en negativ effekt på verdien til enhetene i fondet i Hedgefondet, og igjen verdien på selve Sertifikatene. Hvert enkelt Hedgefond som et fond i et hedgefond investerer kan ta avgifter som delvis kan være godt over markedsgjennomsnittet og kan være avhengig av eller uavhengig av ytelsen til hedgefondet og netto aktiva til fondet. Derfor kan relevante avgifter kumuleres eller dobles. Bestemte Risikoer i forbindelse med Exchange Traded Fund Dersom Sertifikater relaterer seg til enheter i en Exchange Traded Fund ( ETF ), så kan bestemte risikoer som nevnt nedenfor forekomme, som kan ha en negativ effekt på verdien til de underliggende ETF-enhetene, og således på verdien av selve Sertifikatene. ETF forfølger objektet for sporing så presist som mulig, ytelsen av en indeks, kurv eller bestemte individuelle aktiva. Derfor er verdien av en ETF spesielt avhengig av ytelsen til individuelle indeks eller kurvkomponenter og/eller aktiva. Imidlertid kan det ikke utelukkes at ytelsen til et ETF ikke tilsvarer til den faktiske ytelse av indeksen, kurven eller individuell aktiva (såkalte "tracking error"). I motsetning til andre investeringsfond, er det vanligvis ingen aktiv forvaltning av ETF av det utstedende investeringsselskapet. Dette betyr at beslutninger om kjøp av aktiva er diktert av indeksen, kurven eller individuelle aktiva. Dersom verdien av den underliggende indeksen faller, så kan det resultere i et ubegrenset prisrisikotap i forbindelse med ETF, som kan ha en negativ effekt på verdien til Sertifikatene. Bestemte Risikoer i forbindelse med Eiendomsfond Dersom Sertifikatene relaterer seg til fondsenheter i et eiendomsfond, så kan bestemte risikoer som beskrevet nedenfor forekomme, noe som kan ha negativ effekt på verdien av de underliggende fondsenheter, og således verdien av selve Sertifikatene.

20 Eiendomsinvesteringer er utsatt for risiko som kan påvirke verdien av fondsenhetene i tilfelle endringer av utbytte, kostnader og rimelige markedsverdi av de relevante eiendommer. Det samme gjelder eiendommer som er eid av eiendomsutviklere. Risikoer kan forekomme av (men ikke begrenset til) ledige eiendommer, tapte leieinntekter, uforutsette vedlikeholdskostnader og stigning av bygningskostnader, risikoer i forbindelse med tredjepersoners garantikrav, risiko i forbindelse med eksisterende kontaminasjon og mislighold av kontraktsparter. Dersom et eiendomsfond anskaffer seg andel i et eiendomsutviklingsselskap, så kan det føre til atskillig større risiko i forhold til selskapets rettslige form, samt i forhold til et mulig mislighold av aksjeeiere eller endringer i skatt og selskapets struktur. Dersom eiendommer er i utlandet, kan ytterligere risikoer oppstå fra, f.eks. avvikende lover og skattereguleringer. Valuta- og overføringsrisikoer kan også forekomme i denne forbindelse. I motsetning til andre investeringsfond, kan innløsningen av enhetene i eiendomsfond bli suspendert med inntil to år dersom fondets tilgjengelige midler, i tilfelle av et stort antall innløsningsforespørsler, er utilstrekkelig til å dekke utbetalingen av innløsningsbeløpets pris og å sikre forsvarlig forvaltning eller ikke kan skaffes på kort varsel. Dette kan resultere i en forsinkelse av innløsning av Sertifikater. I tillegg kan et slikt scenario ha negativ effekt på verdien av Sertifikater, fordi innløsningsprisen som er betalt av eiendomsfond, etter fortsatte innløsning, kan være lavere enn før suspensjonen. All relevant informasjon vedrørende en bestemt utstedelse av Sertifikater, så som deres Vilkår, beregninger vedrørende innløsningsbeløpet eller andre beløp, utstedelseskurs, utstedelsesdato, underliggende (der relevant), markedsforstyrrelser, oppgjørsforstyrrelser, justeringer, visse risikofaktorer, oppgjørssystem, ISIN eller annen verdipapiridentifikasjon, børsnotering, sertifisering av verdipapirene (med angivelse av det relevante oppgjørssystem, inkludert angjeldende adresse) og enhver annen informasjon er inntatt i de respektive Sluttvilkår. Ytterligere risiki (f.eks. i relasjon til Underliggende), betalingsprofil og struktur) kan følge av de Endelige Vilkår. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Sammendrag av informasjon vedrørende Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft er et aksjeselskap underlagt tysk rett. Bankens forretningsadresse befinner seg i Frankfurt am Main og dens hovedkontor ligger i Kaiserstrasse 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland (telefon: +49 (0) ). Banken er registrert i forretningsregisteret i Frankfurt am Mains regionale underrett (Amtsgericht) med registreringsnummer HRB Regnskapsåret er kalenderåret. Per 30. juni 2011 er Commerzbank Konsernet i følge deres egne estimater den nest største banken i Tyskland målt etter total aktiva.. Dens circa 1,200 filialer gir den i fremtiden en av de mest utstrakte filialnett av alle Tyske private banker, og der betjener kunder fra alle grupper. Dens virksomhet fokuserer på ytelse av et bredt spekter av finansielle tjenester til private, små og mellomstore bedrifter samt institusjonelle kunder i Tyskland, inkludert kontoadministrering og betalingstransaksjoner, lån, sparing og investeringsprodukter, verdipapirtjenester, og kapitalmarkeds- og investeringsprodukter og -tjenester. Dessuten gjennom sine datterselskaper og assosierte selskaper er Konsernet også aktivt innen spesialiserte sektorer som skipsfinansiering og leasing. Som ledd i sine omfattende finansielle tjenester strategier tilbyr også Konsernet andre finansielle tjenester i forening med samarbeidspartnere, særlig boligsparelån, formuesforvaltning og forsikring. I tillegg ekspanderer Konsernet sin posisjon som en av de viktigste tyske eksport finansierer. Ved siden av sin virksomhet i Tyskland er Konsernet også aktiv i Sentral- og Øst-Europa, herunder gjennom sine datterselskaper, filialer og investeringer. Commerzbank Konsernet har utenfor Tyskland 25 operative utenlandske filialer, 32 representasjonskontorer og åtte signifikante datterselskaper i 50 land per 30. juni Fokuset på Konsernet internasjonale aktiviteter ligger i Europa. Følgende seksjoner beskriver de individuelle segmentene av Commerzbank Konsernet: Privatkunder. Privatkunder segmentet består av tre Konserndivisjoner. Den tradisjonelle filialvirksomheten er konsentrert i Konserndivisjonen Private (Privat-), Business (Næringslivs-) og

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ("Verdipapirene" eller "Warrantene") utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ( Verdipapirene eller Sertifikatene ) utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en vurdering av Prospektet

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Gyldig fra 15.03.12 Valutasikring - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde, er utsatt

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer