SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE"

Transkript

1 SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette sammendrag er ikke uttømmende. Det bør leses som en innledning til dette Grunnprospekt. Investorer bør basere en eventuell beslutning om å investere i Warrantene på en gjennomgang av dette Grunnprospekt som et hele (inkludert eventuelle tillegg til dette), samt de relevante Sluttvilkår og særlig risikofaktorene omtalt der. Commerzbank Aktiengesellschaft ("Utsteder", "Banken" eller "Commerzbank" og, sammen med dets konsoliderte datterselskaper, "Commerzbank-konsernet" eller "Konsernet") vil kunne holdes sivilrettslig ansvarlig for dette sammendrag, men slikt ansvar gjelder kun dersom sammendraget er misvisende, uriktig eller selvmotsigende når det leses sammen med andre deler av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår. Når et krav i tilknytning til informasjon inntatt i dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår fremmes for en domstol i et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan den saksøkende investor, i henhold til nasjonal lovgivning i vedkommende medlemsland, bli pålagt å dekke kostnadene ved å oversette dette Grunnprospekt (inkludert eventuelle tillegg til dette) og de relevante Sluttvilkår før rettergangen igangsettes. SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE Kjøp av TURBO-warranter og Ubegrensede TURBO-warranter utstedt i henhold til dette Grunnprospekt ( Warrantene ) er forbundet med visse risikoer. Hva angår Warranter som, i lys av deres spesifikke struktur, krever en særskilt beskrivelse av relevante risikofaktorer, vil et tillegg som beskriver de særlige risikofaktorer forbundet med de relevante Warranter, i tillegg til listen inntatt nedenfor, bli medtatt i et separat dokument ( Sluttvilkårene ) ved behov. Informasjonen angitt i det følgende og i Sluttvilkårene beskriver kun hovedrisikoene som etter Utsteders oppfatning er forbundet med en investering i Warrantene. I dette henseende påpeker imidlertid Utsteder uttrykkelig at beskrivelsen av risikoene forbundet med en investering i Warrantene ikke har til hensikt å være uttømmende. Videre indikerer ikke rekkefølgen disse risikoer er angitt i rekkevidden av deres potensielle kommersielle virkninger dersom de realiseres, eller sannsynligheten for at de realiseres. Realisering av en eller flere av de nevnte risikoer vil kunne ha en negativ innvirkning på Commerzbank Aktiengesellschafts aktiva, økonomiske stilling og overskudd eller på Warrantenes verdi. Likeledes vil ytterligere risikoer som ikke er kjent per dato for utarbeidelse av dette Grunnprospekt og de relevante Sluttvilkår, eller som i øyeblikket antas å være uvesentlige, ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi. Realisering av en eller flere av risikoene angitt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, eller eventuelle ytterligere risikoer, vil kunne medføre vesentlig og vedvarende tap og, avhengig av Warrantens struktur, til og med tap av deler av, eller endog tap av hele, investorens kapital. Investorer bør kun kjøpe Warrantene dersom de kan bære risikoen for å tape den investerte kapital, inkludert eventuelle påløpne transaksjonskostnader. Potensielle investorer i Warrantene må i hvert tilfelle fastslå hvorvidt den relevante investering er egnet i lys av deres egen personlige og økonomiske situasjon. I særdeleshet bør potensielle investorer i hvert enkelt tilfelle: ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å foreta en meningsfylt evaluering av Warrantene, fordelene og risikoene forbundet med investering i Warrantene og/eller informasjonen som er inntatt, eller innlemmet ved henvisning, i dette Grunnprospekt eller eventuelle relevante tillegg og all informasjonen som er inntatt i de relevante Sluttvilkår,

2 ha tilstrekkelige økonomiske ressurser og likviditet til å bære alle risikoer forbundet med en investering i Warrantene, ha en grundig forståelse av Vilkårene som gjelder for Warrantene («Vilkårene») og være kjent med atferden til relevante underliggende og finansmarkeder, og kunne evaluere (enten alene eller med bistand fra en økonomisk rådgiver) mulige scenarioer for økonomisk utvikling, rente og andre faktorer som kan påvirke verdien av deres investering, og kunne bære risikoene forbundet med disse. Disse risikoadvarslene er ikke noe substitutt for råd fra investors bank eller investors juridiske, forretnings- eller skatterådgivere, som under enhver omstendighet bør innhentes av investor for å kunne vurdere konsekvensene av en investering i Warrantene. Investeringsbeslutninger bør ikke utelukkende fattes på grunnlag av risikoadvarslene inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg og/eller de relevante Sluttvilkår, siden slik informasjon ikke kan være noe substitutt for individuell rådgivning og informasjon som er tilpasset vedkommende investors krav, målsetning, erfaring, kunnskap og omstendigheter. RISIKOFAKTORER FORBUNDET MED WARRANTENE Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt er utsatt for potensielt betydelige kurssvingninger, og kan innebære risiko for helt eller delvis tap av investert kapital (inkludert eventuelle kostnader pådratt i forbindelse med kjøp av Warrantene). Fordi Kontantbeløpet, hva Warranter angår, er knyttet til et underliggende (en aksje, en indeks, en råvare (dvs.. edle og industrielle metaller), en terminkontrakt, en valuta, en valutakurs, en obligasjon, en rentesats eller et fond) ( Underliggende ), er Warranter investeringer som ikke nødvendigvis er egnet for alle investorer. Warrantene kan ha komplekse strukturer, som investor ikke nødvendigvis vil forstå fullt ut. Investor vil derfor kunne underestimere den faktiske risiko forbundet med et kjøp av Warrantene. Derfor bør potensielle investorer sette seg grundig inn i risikoene forbundet med en investering i Warrantene (hva angår henholdsvis Utsteder, type Warranter og/eller Underliggende), samt enhver annen informasjon inntatt i dette Grunnprospekt, eventuelle tillegg til dette, samt de relevante Sluttvilkår, og potensielt rådføre seg med sine personlige rådgivere (herunder skatterådgivere). Før kjøp av Warranter bør potensielle investorer forsikre seg om at de har en fullstendig forståelse av de relevante Warranters mekanikk, og at de er i stand til å vurdere og bære risikoen for et (fullstendig) tap av sin investering. Potensielle kjøpere av Warranter bør i hvert tilfelle foreta en grundig vurdering med hensyn til om Warrantene er egnet for dem i lys av deres individuelle omstendigheter og økonomiske stilling. Det er mulig at Warrantenes resultater vil påvirkes negativt av flere risikofaktorer på samme tidspunkt. Utsteder er imidlertid ikke i stand til å foreta noen pålitelig prediksjon med hensyn til slike kombinerte effekter. I. Generelle risikoer Avvik mellom opprinnelig utstedelseskurs og markedsverdi, og effekten av tilleggskostnader Opprinnelig utstedelseskurs for ethvert Warrant er basert på Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og kan være høyere enn deres markedsverdi. Andre markedsdeltakeres kursfastsettelsesmodeller vil kunne avvike fra Utsteders interne kursfastsettelsesmodeller, og vil kunne gi andre resultater. Kursen som kan oppnås for Warrantene i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn deres utstedelseskurs. Opprinnelig utstedelseskurs (uavhengig av eventuell agio som måtte påløpe) kan innbefatte provisjoner og/eller andre avgifter i forbindelse med utstedelse og salg av Warrantene (inkludert en margin), som skal betales til distributører eller tredjeparter, eller som kan beholdes av Utsteder. I tillegg kan utstedelseskurs innbefatte kostnader pådratt i forbindelse med sikring av Utsteders

3 forpliktelser i tilknytning til utstedelse av Warrantene. Kurser i sekundærmarkedet vil normalt ikke innbefatte ovennevnte provisjoner og/eller andre avgifter. Omsetning av Warrantene, redusert likviditet Ikke alle serier med Warranter som utstedes i henhold til dette Grunnprospekt vil innlemmes i det uoffisielle markedet til, eller opptas til notering på, noen aksjebørs. Etter at Warrantene er innlemmet eller opptatt kan deres fortsatt permanente innlemmelse eller opptak ikke garanteres. Dersom slik innlemmelse eller slikt opptak (forutsatt at dette fant sted) ikke lar seg opprettholde permanent er det mulig at det vil det være betydelig vanskeligere å kjøpe og selge de relevante Warranter. Selv hvis slik innlemmelse eller opptak gjennomføres, vil det ikke nødvendigvis føre til høyere omsetning av Warrantene. I tillegg finnes det ikke en markedspleier for hver serie med Warranter, dvs. en person som påtar seg å stille kjøps- og salgskurser for Warrantene forbundet med en utstedelse på ordinære markedsvilkår. Selv om det er en markedspleier påtar ikke markedspleier seg å stille ovennevnte kurser under alle omstendigheter. Dersom det er en markedspleier er det normalt Utsteder som påtar seg denne funksjonen. I særdeleshet vil markedspleier normalt ikke stille noen kjøps- eller salgskurser i tilfelle ekstraordinære markedsforhold eller ekstremt volatile markeder. En markedspleier vil kun stille kjøps- og salgskurser for Warrantene under ordinære markedsforhold. Selv ved ordinære markedsforhold påtar imidlertid ikke markedspleier seg noen juridisk forpliktelse overfor innehaverne av Warrantene til å stille slike kurser og/eller med hensyn til at slike kurser som stilles av markedspleieren er rimelige. Markedspleier vil kunne forplikte seg overfor visse aksjebørser, i overensstemmelse med relevante aksjebørsregler, til å stille kjøps- og salgskurser hva angår spesifikke ordre eller verdipapirvolumer under ordinære markedsforhold. Den forpliktelsen vil imidlertid bli påtatt overfor den relevante aksjebørs. Tredjeparter, herunder innehaverne av Warrantene, kan ikke utlede noen forpliktelse for Utsteder eller markedspleier i så henseende. Dette innebærer at innehaverne av Warrantene ikke kan basere seg på at de vil kunne selge Warrantene på et bestemt tidspunkt eller til en bestemt kurs. Mer spesifikt har markedspleier ingen plikt til å kjøpe Warrantene tilbake i deres løpetid. Selv om markedspleieaktiviteter fant sted i begynnelsen eller i løpet av Warrantenes løpetid innebærer ikke dette at det vil finne sted markedspleieaktiviteter i hele Warrantenes løpetid. Av ovennevnte grunner kan det ikke garanteres at det vil utvikle seg et annenhåndsmarked for de ulike Warranter, som vil gi innehaverne av Warrantene en mulighet til å selge sine Warranter. Jo mer restriktivt sekundærmarkedet er, desto vanskeligere vil det være for innehaverne av Warrantene å selge sine Warranter i annenhåndsmarkedet. Dette gjelder også for Warrantenes innlemmelse på det uoffisielle markedet til, eller opptak til notering på, noen aksjebørs. I tillegg må det tas i betraktning at Warrantenes likviditet vil bli redusert dersom Utsteder gjenkjøper Warranter og erklærer dem annullert. Lavere markedslikviditet vil kunne gjøre Warrantene mer volatile. Fastsettelse av Warrantenes kurs i annenhåndsmarkedet Dersom det er en markedspleier for en serie Warranter vil vedkommende markedspleier fastsette vedkommende Warranters kjøps- og salgskurser i annenhåndsmarkedet på aksjebørsen (dersom noe slikt annenhåndsmarked finnes) og utenfor aksjebørsen på grunnlag av interne kursfastsettelsesmodeller og et antall andre faktorer. Disse faktorene kan innbefatte følgende parametre: Warrantenes aktuariske verdi, Underliggendes kurs, tilbud og etterspørsel etter Warrantene, kostnadene forbundet med sikring og styring av risiko, marginer og provisjoner. Enkelte av disse faktorene vil ikke nødvendigvis ha en konsistent innvirkning på Warrantenes kurs på grunnlag av de relevante kursfastsettelsesmodeller i hele løpetiden, men vil kunne bli tatt i betraktning etter markedspleiers skjønn på et tidligere tidspunkt i forbindelse med kursfastsetting. Dette vil kunne innbefatte en margin som inngår i utstedelseskursen, forvaltningsavgift og utbetalt eller forventet utbetaling på Underliggende eller dets komponenter (så som utbytte), som basert på Warrantenes særtrekk vil kunne bli beholdt av Utsteder. Forventet utbytte på Underliggende eller dets

4 komponenter kan fratrekkes før "ex utbytte"-dato for Underliggende eller dets komponenter, basert på forventet avkastning for hele løpetiden eller en bestemt del av denne. Ethvert utbytteestimat benyttet av markedspleier i dennes vurdering vil kunne bli endret i Warrantenes løpetid eller avvike fra utbyttet som i alminnelighet forventes i markedet eller fra det faktiske utbyttet. Dette kan også påvirke kursfastsettelsesprosessen i annenhåndsmarkedet. Følgelig kan kursene stilt av markedspleier avvike fra Warrantenes aktuariske verdi og/eller kursen som kan forventes fra et kommersielt perspektiv, og som ville oppstått i et likvid marked på det relevante tidspunkt hvor flere markedspleiere som opptrådte uavhengig av hverandre fastsatte kursene. I tillegg kan markedspleier når som helst endre metoden denne benytter til å fastsette kursene som stilles av denne, f. eks. ved å endre sine kursfastsettelsesmodeller eller ved å benytte andre beregningsmodeller og/eller ved å øke eller redusere marginen med salgs- og kjøpskurs. Dersom, i markedspleiers åpningstid for annenhånds omsetning av Warrantene og/eller åpningstiden til aksjebørsen hvor Warrantene er notert eller innlemmet, Underliggende også er omsatt i sitt hjemmemarked, vil Underliggendes kurs bli tatt i betraktning ved Warrantenes kursberegning. Dersom Underliggendes hjemmemarked er stengt når Warrantene tilknyttet vedkommende Underliggende omsettes må imidlertid Underliggendes kurs estimeres. Siden Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt også tilbys på tidspunkter der Underliggendes hjemmemarkeder er stengt kan denne risikoen påvirke hvert av Warrantene. I særdeleshet berører imidlertid dette Underliggende som er omsatt i tidssoner som befinner seg langt fra Mellom-Europa, så som amerikanske eller asiatiske aksjer eller aksjeindekser fra disse regionene. Samme risiko inntreffer når Warranter omsettes på dager der Underliggendes hjemmemarked er stengt på grunn av offentlig høytidsdag. Dersom Underliggendes kurser estimeres fordi deres hjemmemarked er stengt kan et slikt estimat vise seg å være korrekt, for høyt eller for lavt i løpet av noen timer, dersom omsetning av Underliggende i hjemmemarkedet påbegynnes. Følgelig vil Warrantenes kurs som stilt av markedspleier før åpning av det relevante hjemmemarked kunne vise seg å være for høy eller for lav. Begrenset annenhånds omsetning på grunn av manglende tilgang til elektroniske handelssystemer Markedspleier stiller normalt kjøps- og salgskurser for handel på eller utenfor børs via et elektronisk handelssystem. Dersom tilgangen til det relevante elektroniske handelssystemet er begrenset eller endog suspendert vil dette ha en negativ innvirkning på Warrantenes omsettelighet. Intet annenhåndsmarked umiddelbart før endelig innløsning Markedspleier og/eller aksjebørsen vil stenge for handler i Warrantene like før Warrantens planlagte innløsningstidspunkt. Underliggendes kurs og/eller den relevante valutakurs, hvorav begge kan være relevant for å fastsette Kontantbeløpet for Warrantene, kan fremdeles endres fra siste handledag og til det fastsatte tidspunkt for endelig innløsning. Dette kan også være til investorens ugunst. I tillegg er det en risiko for at enhver form for sperre eller nivå som fremgår av Vilkårene for første gang er nådd, oversteget eller brutt på annen måte før tidspunktet for endelig innløsning, men etter at annenhåndsomsomsetningen er avsluttet. Interessekonflikter Interessekonflikter kan oppstå i forbindelse med utøvelse av Utsteders, Beregningsagentens eller en hvilken som helst annen parts (f. eks. en indekssponsors eller ekstern rådgivers) rettigheter og/eller plikter i henhold til Vilkårene (f. eks. i forbindelse med fastsettelse eller tilpasning av vilkårenes parametre), som kan påvirke beløpet som skal betales eller aktivaene som skal overleveres. Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inngå transaksjoner i Warrantenes Underliggende for deres egen eller deres kunders regning, som kan ha en positiv eller negativ innvirkning på det relevante Underliggendes utvikling, og kan følgelig ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi.

5 Dersom Underliggende er en aksje er det en mulighet for at Utsteder, Beregningsagenten eller en annen part, samt enhver av deres nærstående, kan inneha aksjer i selskapet som utstedte Underliggende. I tillegg kan Utsteder utstede ytterligere derivatinstrumenter i tilknytning til Underliggende. Lansering av disse nye konkurrerende produkter vil kunne ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi. I tillegg kan Utsteder og dens nærstående, nå eller i fremtiden, ha et forretningssamarbeid med utsteder av en eller flere Underliggende (herunder i tilknytning til utstedelse av andre verdipapirer relatert til det relevante Underliggende eller utlåns-, depot-, risikostyrings-, rådgivnings- og omsetningsaktiviteter). Slike forretningsaktiviteter kan bedrives som en tjeneste for kunder eller for egen regning. Utsteder og/eller enhver at dens nærstående vil opptre og foreta handlinger som denne eller disse anser påkrevet eller hensiktsmessig for å beskytte dens og/eller deres interesser som stammer fra disse, uten hensyn til eventuelle negative konsekvenser dette måtte ha for Warrantene. Slike handlinger og konflikter kan innbefatte, men er ikke begrenset til, utøvelse av stemmeretter, kjøp og salg av verdipapirer, finansielle rådgivningsforhold og utøvelse av kreditorrettigheter. Utsteder og enhver av dens nærstående, og deres tillitsmenn og styremedlemmer, kan bedrive enhver slik aktivitet uten hensyn til de potensielt negative virkninger som vedkommende aktiviteter kan ha, direkte eller indirekte, for visse Warranter. Utsteder og enhver av dens nærstående kan, i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter, inneha eller erverve vesentlig (herunder ikke-offentlig) informasjon om Underliggende. Utsteder og enhver av dens nærstående har ingen plikt til å oppgi slik informasjon om Underliggende. Utsteder kan opptre som markedspleier for Warrantene og, i visse tilfeller, Underliggende. I forbindelse med slike markedspleieaktiviteter vil Utsteder i det alt vesentlige fastsette Warrantenes kurs, og muligens Underliggendes kurs, og følgelig Warrantenes verdi. Kursene angitt av Utsteder i dens egenskap av markedspleier vil ikke alltid samsvare med kursene som ville oppstått i fravær av slik markedspleie og i et likvid marked. Sikringsrisikoer Utsteder og dens nærstående kan sikre seg mot de økonomiske risikoer forbundet med utstedelse av Warrantene ved å utføre sikringsaktiviteter i forbindelse med det relevante Underliggende. Slike aktiviteter i tilknytning til Warrantene kan påvirke markedskursen til det Underliggende som Warrantene relaterer seg til. Dette vil i særdeleshet være tilfelle ved utløpet av Warrantenes løpetid. Det kan ikke utelukkes at inngåelse og oppgivelse av sikringsposisjoner kan ha en negativ innflytelse på Warrantenes verdi eller betalingene som innehaveren av Warrantene har rett til. I tillegg vil ikke nødvendigvis investorene kunne inngå sikringstransaksjoner som eliminerer eller begrenser deres risikoer i forbindelse med kjøp av Warrantene. Muligheten for å inngå slike sikringstransaksjoner avhenger av markedsforhold og de respektive Underliggende vilkår. Rente- og inflasjonsrisikoer, valutarisikoer Markedet for Warrantene påvirkes av økonomiske forhold og markedsforhold, rentesatser, valutakurser og inflasjonstakt i Europa og andre land og regioner. Begivenheter i Europa og i andre deler av verden kan medføre høyere markedsvolatilitet, og følgelig ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi. I tillegg kan den økonomiske situasjon og markedsforholdene ha negative konsekvenser for Warrantenes verdi. Valutarisikoer for kjøper oppstår særlig i de tilfeller der (i) Underliggende lyder på en annen valuta enn Warrantene, (ii) Warrantene lyder på en annen valuta enn kjøpers hjemlands offisielle valuta eller (iii) Warrantene lyder på en annen valuta enn valutaen som kjøper mottar betalinger i. Valutakurser er underlagt tilbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkeder, som igjen er påvirket av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og tiltak implementert av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). Warrantenes verdi eller beløpet som potensielt skal utbetales kan bli redusert på grunn av valutakurssvingninger.

6 Warranter med et såkalt "quanto-element" (en innebygget valutasikring som angir en fast valutakurs på utstedelsestidspunktet) er ikke gjenstand for en valutarisiko i tilknytning til oppgjørsvaluta og Underliggendes valuta. I Warrantenes løpetid vil quanto-sikringens økonomiske verdi kunne fluktuere avhengig av ulike påvirkningsfaktorer. Siden betaling vil finne sted til en fast valutakurs vil investor ikke nyte godt av en positiv utvikling i valutakursen på utøvelsestidspunktet i tilfelle en valutasikring via quanto-elementet. I tillegg må investor, ved kjøp av Warranter med et quanto-element, anta at Warrantenes kjøpskurs inkluderer kostnader i forbindelse med quanto-sikringen. I tillegg må investor, ved kjøp av Warranter med et quanto-element, anta at Warrantenes kjøpskurs inkluderer kostnader i forbindelse med quanto-sikringen. Tilbudsvolum Tilbudsvolumet angitt i de relevante Sluttvilkår tilsvarer det maksimale totalbeløp som tilbys i form av Warranter, men gir ingen indikasjon om hvilket volum som faktisk vil bli utstedt i form av Warranter. Det faktiske volumet avhenger av markedsforholdene og vil kunne endre seg i Warrantenes løpetid. Derfor bør investorene merke seg at spesifisert tilbudsvolum ikke gir grunnlag for noen konklusjoner med hensyn til Warrantenes likviditet i annenhåndsmarkedet. Forsinkelse etter innløsning Hva angår Warranter som fastsetter en innløsningsopsjon vil det kunne finne sted en forsinkelse mellom det tidspunkt investor velger å innløse Warrantene og/eller den dato Warrantene innløses automatisk og det tidspunkt Kontantbeløpet i tilknytning til slik innløsning fastsettes. Enhver slik forsinkelse mellom innløsningstidspunktet og det tidspunkt Kontantløpet fastsettes vil være beskrevet i mer detalj i de relevante Vilkår. Imidlertid kan en slik forsinkelse vare mye lenger i tilfelle en Markedsforstyrrelse. Kursen på det relevante Underliggende kan falle betydelig i løpet av vedkommende periode, slik at Kontantbeløpet endog kan bli null. Korrekt innløsning og erklæringsplikt i tilknytning til Warranter Hva angår Warranter som fastsetter en innløsningsopsjon vil gjennomføring av innløsningen av Warrantene avhenge av inngivelse av en innløsningserklæring og overlevering av Warrantene til Warrantagenten. Potensielle kjøpere av Warranter bør gjennomgå de relevante Sluttvilkår, i særdeleshet de relevante Vilkår som der er angitt, med hensyn til innløsningsbetingelsene som må oppfylles i tilknytning til deres Warranter. Innløsningsbegrensninger i tilknytning til Warranter Hva angår Warranter med aksjer som Underliggende vil Vilkårene kunne fastsette at det ikke nødvendigvis vil være mulig å utøve opsjonsretten den dato den ordinære generalforsamling i selskapet som har utstedt aksjene vedtar utdeling av utbytte til sine aksjeeiere, og muligens også børsdagen umiddelbart før denne dato. Minste innløsningsgrense i tilknytning til Warranter Dersom Vilkårene fastsetter at Warrantene er gjenstand for en minste innløsningsgrense skal eierne som ikke innehar det fastsatte minsteantall Warranter enten tvinges til å selge sine nåværende Warranter eller kjøpe ytterligere Warranter, og det vil i begge tilfeller påløpe transaksjonskostnader. Bruk av lån Dersom investor finansierer kjøp av Warrantene gjennom lån må han dersom han taper deler av, eller hele, den investerte kapital ikke bare dekke det påløpte tapet, men vil også måtte betale rente og tilbakebetale lånet. I så tilfelle øker tapseksponeringen betydelig. Investorer bør aldri anta at de vil kunne tilbakebetale lånet med rente fra utbetalinger på Warrantene eller i tilfelle salg av Warrantene før utøvelse fra provenyet fra vedkommende salg. Kjøper av Warranter må i stedet vurdere på forhånd, ut fra sin økonomiske situasjon, hvorvidt han fremdeles vil være i stand til å betale renten eller tilbakebetale lånet på kort varsel dersom den forventede gevinst viser seg å bli et tap.

7 Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader som er belastet av depotmottakerbanken og/eller aksjebørsen som en investor inngir sin kjøps- og/eller salgsordre gjennom kan redusere eventuelt overskudd og/eller øke eventuelt tap. I tilfelle totaltap i tilknytning til en Warrant vil transaksjonskostnadene øke tapet den relevante investor har pådratt seg. Warranter er usikrede forpliktelser (status) Forpliktelsene i henhold til Warrantene er direkte og ubetingede forpliktelser tilliggende Utsteder som ikke er gjenstand for realpant (nicht dinglich besichert) og rangerer, med mindre noe annet er angitt i gjeldende lovgivning, minst likt med samtlige av Utsteders øvrige ikke-ansvarlige forpliktelser som ikke er gjenstand for realpant. De er verken sikret gjennom den tyske bankforeningens innskuddsgarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller den tyske lov om innskuddsgaranti og investorkompensasjon (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz). Dette innebærer at investor bærer risikoen for at Utsteders økonomiske situasjon vil kunne forverre seg og at Utsteder vil kunne bli gjenstand for en omorganiseringsprosess (Reorganisationverfahren) eller overdragelsesordre (Übertragungsanordnung) i henhold til tysk bankomorganiseringslovgivning, eller at insolvensforretning igangsettes i tilknytning til dennes aktiva - og at betalinger utestående i henhold til Warrantene derfor ikke nødvendigvis kan bli foretatt eller kun delvis kan bli foretatt. Under disse omstendighetene vil et fullstendig tap av investors kapital være mulig. Utsteder vil kunne inngå sikringstransaksjoner i det relevante Underliggende, men er ikke på ingen måte forpliktet til å gjøre dette. Dersom sikringstransaksjoner inngås skal disse utelukkende være til fordel for Utsteder, og investorene skal ikke ha noen rettighet overhodet til Underliggende eller i tilknytning til sikringstransaksjonen. Sikringstransaksjoner inngått av Utsteder skal ikke gi opphav til noe rettsforhold mellom investorene og parten som står ansvarlig for Underliggende. Virkning av en nedgradering av kredittratingen Warrantenes verdi forventes delvis å bli påvirket av investorenes allmenne oppfatning av Utsteders kredittverdighet. Slike oppfatninger er i alminnelighet påvirket av ratingene som tildeles Utsteders utestående verdipapirer av ratingbyråer som Moody's Investors Services Inc., Fitch Ratings Ltd, et datterselskap av Fimalac, S.A., og Standard & Poor's Ratings Services, en divisjon av The McGraw Hill Companies, Inc. Eventuell nedgradering av Utsteders rating (om noen) foretatt av ett av disse ratingbyråene kan medføre en reduksjon av Warrantenes verdi. Ileggelse av investeringsrestriksjoner Visse investorer kan være gjenstand for juridiske investeringsrestriksjoner. Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslover og -forskrifter, eller tilsyn eller regulering fra visse myndigheter (dette gjelder i særdeleshet for Warranter). Hver potensiell investor bør konsultere sine juridiske rådgivere for å fastslå hvorvidt og i hvilken grad (a) kjøp av Warranter representerer en lovlig investering for ham, (b) Warranter kan benyttes som sikkerhet for ulike typer finansiering og (c) andre restriksjoner gjelder for hans kjøp eller pantsettelse av eventuelle Warranter. Investorer som er underlagt offentlig tilsyn bør konsultere sine juridiske rådgivere eller relevante regulatoriske myndigheter for å fastsette hva som er korrekt behandling av Warranter i henhold til eventuelle relevante regler om risikobasert kapital eller liknende. Skatter og andre avgifter Vilkårene kan fastsette at alle skatter eller andre avgifter som skal betales av Utsteder eller innehaverne av Warrantene på betalinger foretatt i tilknytning til Warrantene skal dekkes av innehaverne av Warrantene. I så tilfelle vil Utsteder ikke betale noe ytterligere beløp til innehaverne av Warrantene på grunnlag av noen slike skatter eller avgifter.

8 Utskiftning av Utsteder Dersom betingelsene angitt i Vilkårene er oppfylt har Utsteder når som helst rett til å oppnevne, uten samtykke fra innehaverne av Warrantene, et annet selskap som ny Utsteder hva angår alle forpliktelser som oppstår på grunnlag av, eller i forbindelse med, Warrantene i sitt sted. I så tilfelle vil innehaveren av Warrantene i alminnelighet også påta seg insolvensrisikoen forbundet med den nye Utsteder. Lovendring Vilkårene inntatt i dette Grunnprospekt er basert på relevante lover, domsbeslutninger og forvaltningspraksis i kraft per dette Grunnprospekts dato. Det kan ikke gis noen forsikring vedrørende konsekvensene av mulige endringer i relevante lover, nye domsbeslutninger eller endringer i slike lover eller forvaltningspraksis etter dette Grunnprospekts dato. II. Risikoer som skyldes Warrantenes struktur Visse faktorer er av stor betydning for vurdering av risikoene forbundet med en investering i Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt. Disse risikoene avhenger av type Warranter og type Underliggende som benyttes i det enkelte tilfelle. Allment En investering i Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt innebærer vesentlige ytterligere risikoer, herunder risikoer forbundet med Underliggende, samt risikoer som kun er forbundet med Warrantene selv. Disse risikoene innbefatter, men er ikke begrenset til: a) at betalingene som skal foretas i henhold Vilkårene avhenger av utviklingen til ett eller flere Underliggende, slik at Kontantbeløpet kan være lavere enn Warrantens opprinnelige kjøpskurs eller slik at det ikke finner sted noen utbetaling overhodet. Tilknytning til utviklingen i ett eller flere Underliggende har også en innvirkning på Warrantenes verdi. I denne forbindelse vil Warrantenes verdi normalt synke dersom Underliggendes kurs faller (uten å hensynta Warrantenes særtrekk og uten å hensynta valutakursendringer i de tilfeller hvor Warrantene er utstedt i en annen valuta enn den Underliggendes kurs fastsettes i, og Kontantbeløpet følgelig konverteres). b) at betalinger, i henhold til Vilkårene, kan finne sted på andre tider enn dem som forventes av investor (f. eks. ved oppsigelse i tilfelle en Ekstraordinær Hendelse som beskrevet i Vilkårene), c) at konsekvensene angitt i (i) (reduksjon og/eller uteblivelse av tilbakebetaling) vil inntreffe av den bestemte grunn at insolvensforretning er igangsatt i tilknytning til aktivaene til utsteder av Underliggende, eller at det igangsettes rettergang som likner insolvensforretning i henhold til tysk rett, eller at Utsteder stanser sine betalinger eller kunngjør at denne er ute av stand til å betjene sin gjeld ved forfall, eller dersom det inntreffer en liknende hendelse i tilknytning til utsteder av Underliggende, d) at ulike avgifter ilegges av Utsteder, en av Utsteders nærstående eller en tredjepart, som refunderer utbetalingene i henhold til Warrantene. For eksempel vil det kunne bli belastet forvaltningsavgift i tilknytning til sammensetning og beregning av en indeks, en kurv eller et annet Underliggende, eller det kan påløpe resultat- eller andre avgifter i forbindelse med utviklingen til et Underliggende og/eller vedkommende Underliggendes komponenter, e) at et Underliggendes resultater avhenger av enkeltpersoners ekspertise (i særdeleshet dersom Underliggende forvaltes aktivt eller Utsteder har behov for råd vedrørende Underliggende). Dersom en eller flere slike personer forlater et selskap som er relevant for resultatene til det aktuelle Underliggende, eller hvis en kontrakt som er inngått mellom noen

9 slik person og Utsteder eller Beregningsagenten i tilknytning til Warrantene blir terminert, vil dette kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Warrantene, f) at risikoene forbundet med investering i Warrantene både omfatter risikoer tilknyttet Underliggende og risikoer som er særegne for Warrantene som sådan, g) at investorer ikke nødvendigvis kan sikre sin eksponering overfor ulike risikoer forbundet med Warrantene, h) at Underliggende som Warrantene relaterer seg til opphører å eksistere i Warrantenes løpetid eller kan bli erstattet av et annet Underliggende (dette gjelder ikke bare for aktivt forvaltet Underliggende, men også for Underliggende som i realiteten er statisk), og at investor, avhengig av Warrantens og Underliggendes særtrekk, ikke nødvendigvis alltid vet hva som er det fremtidige Underliggende, eller dets sammensetning, når vedkommende kjøper Warranten, og i) at Warranters verdi i et mulig annenhåndsmarked er gjenstand for større svingninger, og følgelig større risikoer, enn andre verdipapirers verdi, siden denne avhenger av ett eller flere Underliggende. Et Underliggendes utvikling er på sin side avhengig av en rekke faktorer som ligger utenfor Utsteders kontroll. Slike faktorer påvirkes i betydelig grad av risikoene i aksje-, obligasjons- og valutamarkedene, renteutviklingen, det relevante Underliggendes volatilitet, samt økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og/eller en kombinasjon av forannevnte risikoer. Annenhåndsmarkedet, om noe, for Warranter vil bli påvirket av et antall ytterligere faktorer, uavhengig av Utsteders kredittverdighet og de respektive Underliggendes verdi. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til, det relevante Underliggendes volatilitet, samt de resterende Warranters løpetid og utestående volum. Ekstraordinær oppsigelse, tidlig innløsning og justeringsrettigheter I henhold til Vilkårene vil Utsteder i enkelte tilfelle har rett til å foreta justeringer med hensyn til forannevnte Vilkår eller til å si opp eller kreve tidlig innløsning av Warrantene dersom visse betingelser er oppfylt. Disse betingelsene er beskrevet i de relevante Vilkår. Eventuelle justeringer av Vilkårene kan ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi, samt på Kontantbeløpet som kan kreves av investor. Beløpet som skal betales i tilfelle en oppsigelse kan være lavere enn beløpet innehaverne av Warrantene ville ha mottatt uten slik oppsigelse. I tillegg kan avviklingskostnader i forbindelse med tidlig innløsning bli fratrukket ved beregning av oppsigelsesbeløpet som skal utbetales i tilfelle oppsigelse i henhold til Vilkårene. Slike avviklingskostnader kan innbefatte alle kostnader, utgifter (herunder finansieringstap), skatter og avgifter Utsteder pådrar seg i forbindelse med tidlig innløsning av Warrantene og dertil hørende oppsigelse, oppgjør eller gjenopprettelse av eventuell sikrings- eller relatert handelsposisjon. Videre bærer investorene risikoen for at de bare kan investere beløpene som mottas ved oppsigelse til en avkastningssats som er lavere enn den som ble oppnådd på de oppsagte Warranter. Markedsforstyrrelsesbegivenhet og utsettelse av betalinger Hva angår Warranter kan Utsteder ha rett til å fastslå markedsforstyrrelser eller andre begivenheter som kan medføre en utsatt beregning og/eller betaling, og som kan påvirke Warrantenes verdi. I tillegg kan, i visse tilfeller angitt i Vilkårene, Utsteder (særlig dersom en markedsforstyrrelsesbegivenhet vedvarer i flere dager) estimere visse kurser som er relevante for betalinger eller oppnåelse av grenser (som medfører at Warrantene blir verdiløse). Disse estimatene kan avvike fra deres faktiske verdi.

10 Warranter som lyder på utenlandske valutaer Dersom relevant Warrant blir notert eller omsatt i en annen valuta enn utstedelsesvalutaen (utenlandsk valuta) eller dersom betalingen foretas i en utenlandsk valuta, vil investor være eksponert for valutarisikoer som kan ha en negativ innvirkning på Warrantenes avkastning. Valutakurssvingninger har ulike årsaker, så som makroøkonomiske faktorer, spekulative transaksjoner og intervensjoner fra sentralbanker og myndigheter. En endring i valutakursen mellom EUR og en annen valuta vil for eksempel medføre en tilsvarende endring i euroverdien av Warranter som ikke lyder på EUR, samt en tilsvarende endring i euroverdien av betalinger som, i henhold til de relevante Warranters Vilkår, ikke foretas i EUR. Det samme gjelder når en Warrants Kontantbeløp må konverteres til EUR fordi det fastsettes på grunnlag av et Underliggende som ikke lyder på EUR (f. eks. dersom Kontantbeløpet beregnes på grunnlag av differansen, omregnet til EUR, mellom et Underliggende som lyder på USD og markedskursen til et Underliggende som lyder på USD). Dersom verdien av en valuta som en Warrants Kontantbeløp skal utbetales i, eller som en Warrants Underliggende lyder på, synker i forhold til EUR og verdien av EUR stiger tilsvarende vil euroverdien av den relevante Warrant og/eller verdien av betalingene i tilknytning til Warranten synke etter omregning til EUR. Vektstangeffekt En av egenskapene som karakteriserer Warranter er deres såkalte vektstangeffekt: en endring i det relevante Underliggende kan medføre en uproporsjonal endring i Warrantens verdi. Warranters vektstangeffekt kan slå begge veier dvs. ikke bare til investors fordel i tilfelle en gunstig, men også til investors ulempe i tilfelle en ugunstig utvikling i Underliggendes kurs. Dette innebærer at Warranter er forbundet med en uproporsjonal tapsrisiko. Risikoen for uproporsjonalt høye tap er et særtrekk ved Turbo-warranter, hvilket er grunnen til at disse også betegnes som "Vektstangprodukter". Deres vektstangeffekt skyldes det faktum at, sammenlignet med en direkte investering i Underliggende er det bare påkrevet å investere en brøkdel av relevant kapital i Vektstangprodukter for å oppnå absolutte kursendringer hva disse angår som er sammenlignbare med Underliggende. Derfor må investorene ved kjøp av Warranter ta med i betraktning at ettersom vektstangeffekten forbundet med Warrantene endres gjennom Warrantenes løpetid vil risikoen forbundet med disse øke tilsvarende. I tillegg bør investorene merke seg at vektstangeffekten normalt vil være tilsvarende høyere mot slutten av Warrantenes (resterende) løpetid, dvs. jo kortere tid det er til Warrantene "går i null" og/eller møter en grense angitt i Sluttvilkårene. Faktorer forbundet med kursdannelsen i annenhåndsmarkedet Warranters kurs beregnes på grunnlag av ulike faktorer, så som Underliggendes nåværende kurs og volatilitet og det nåværende rentenivå, hver sett i relasjon til Warrantenes resterende løpetid. Derfor vil en reduksjon i Warrantenes verdi også inntreffe hver gang Underliggendes kurs forblir konstant gjennom Warrantenes løpetid. Dette innebærer at investorene bør verifisere, uten begrensning, følgende faktorer før de kjøper Warranter: (i) Underliggendes verdi og volatilitet, (ii) resterende løpetid, (iii) endringer i rentesatser og utbytteavkastning, (iv) valutakurssvingninger, (v) Underliggendes markedsdybde eller likviditet, (vi) mulige transaksjonskostnader og, (vii) i tilfelle salg, Warrantenes kurs og omsettelighet i annenhåndsmarkedet. Intet krav mot Underliggendes utsteder Warranter gir ikke grunnlag for noe betalings- eller annet krav overfor utstederne av de Underliggende som vedkommende Warranter relaterer seg til. Dersom utbetalingene fra Utsteder er lavere enn

11 kjøpskursen betalt av innehaveren av Warrantene vil vedkommende innehaver ikke ha noe krav overfor Underliggendes utsteder. Ingen rentebetalinger eller andre utdelinger Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt gir ikke grunnlag for jevnlige renteutbetalinger eller andre utdelinger i deres løpetid. Investorene bør være innforstått med at Warrantene ikke vil generere noen løpende inntekt. Mulige tap i tilknytning til Warrantenes verdi kan derfor ikke kompenseres gjennom annen inntekt fra Warrantene. III. Risikofaktorer i tilknytning til Underliggende Verdien av en Warrants Underliggende avhenger av en rekke faktorer som kan stå i forbindelse med hverandre. Disse kan innbefatte økonomiske, finansielle og politiske hendelser utenfor Utsteders kontroll. Et Underliggendes tidligere utvikling bør ikke anses for å indikere dets fremtidige utvikling i Warrantenes løpetid. Bestemte risikoer forbundet med Warranter som har aksjer som Underliggende Warranter relatert til aksjer er forbundet med bestemte risikoer utenfor Utsteders kontroll, så som risikoen for at det respektive selskap blir insolvent, risikoen for at aksjekursen fluktuerer eller risikoer som inntreffer i tilknytning til selskapets utbetalinger av utbytte. Aksjenes utvikling avhenger i svært stor grad av kapitalmarkedenes utvikling, som igjen avhenger av den generelle globale økonomiske situasjon og mer spesifikke økonomiske og politiske forhold. Aksjer i selskaper med lav til middels markedskapitalisering kan være gjenstand for enda høyere risikoer (f. eks. i tilknytning til deres volatilitet eller insolvens) enn det som er tilfelle for aksjer i større selskaper. Videre kan aksjer i selskaper med lav kapitalisering være særdeles lite likvide som følge av lave omsetningsvolumer. Aksjer i selskaper som har sin forretningsadresse eller betydelig forretningsdrift i land med begrenset rettssikkerhet er gjenstand for ytterligere risikoer som, for eksempel, myndighetsintervensjon eller nasjonalisering som kan medføre helt eller delvis tap av den investerte kapital eller av tilgangen til kapitalen som er investert i vedkommende land. Dette kan medføre helt eller delvis tap av aksjenes verdi. Realisering av slike risikoer kan også medføre helt eller delvis tap av investert kapital for innehavere av Warranter som er relatert til vedkommende aksjer. Innehavere av Warranter som er relatert til aksjer mottar ikke, i motsetning til investorer som investerer direkte i aksjene, utbytte eller andre utdelinger som kommer til utbetaling til innehaverne av de underliggende aksjer. Dersom Underliggende består av verdipapirer som trer i stedet for aksjer (f. eks. amerikanske depotbevis ("ADRer") eller globale depotbevis ("GDRer"), sammen betegnet som "Depotbevis"), kan ytterligere risikoer inntreffe. ADRer er verdipapirer utstedt i De forente stater som tar form av deltakersertifikater i tilknytning en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer utenfor De forente stater. GDRer er også verdipapirer som tar form av deltakersertifikater i tilknytning til en aksjeportefølje som innehas i hjemlandet til utstederen av de underliggende aksjer. De vil normalt avvike fra deltakersertifikater betegnet som ADRer ved at de tilbys allmennheten og/eller utstedes utenfor De forente stater. Hvert Depotbevis representerer en eller flere aksjer eller en brøkdel av et verdipapir i et utenlandsk selskap. For begge typer Depotbevis er den lovformelige eier av den underliggende aksje depotbanken, som også opptrer som Depotbevisets utstedelsesagent. Avhengig av hvilken jurisdiksjon Depotbeviset ble utstedt i og lovgivningen som depotkontrakten er underlagt, kan det ikke utelukkes at innehaveren av Depotbeviset ikke blir anerkjent som den reelle eier av de underliggende aksjer i den relevante jurisdiksjon. Særlig dersom depotbanken blir insolvent og/eller gjøres til gjenstand for tvangsinnfordring av gjeld kan de relevante underliggende aksjer gjøres til gjenstand for avhendelsesrestriksjoner og/eller utnyttes kommersielt i forbindelse med tvangsinnfordringstiltak iverksatt overfor depotbanken. I så tilfelle vil den relevante eier miste rettighetene til de Underliggende aksjer som er representert ved det relevante Depotbevis. Dette

12 innebærer at Depotbeviset som Underliggende vil bli verdiløst, slik at Warrantene tilknyttet vedkommende Depotbevis (bortsett fra i tilfelle omvendte strukturer) også vil bli verdiløse. I et slikt scenario står investor overfor en risiko for tap av hele sin investering, med mindre det foreligger beskyttelse i form av et minimums tilbakebetalingsbeløp eller annen (delvis) kapitalbeskyttelse. Det må også tas i betraktning at depotbanken når som helst kan slutte å tilby Depotbevis og at, i slike tilfelle eller dersom depotbanken blir insolvent, utsteder av disse Warranter vil, innen rammen av mer detaljerte bestemmelser inntatt i Vilkårene, ha rett til å justere Vilkårene og/eller si opp Warrantene. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med indekser som Underliggende Warranter som er tilknyttet en eller flere indekser innebærer, i særdeleshet, følgende risikoer: Avhengighet av indekskomponentenes verdi En indeks verdi beregnes på grunnlag av dens komponenters verdi. Endringer i indekskomponentenes kurs, sammensetningen av en indeks, samt faktorer som (kan) påvirke indekskomponentenes verdi påvirker også verdien av Warrantene som relaterer seg til den relevante indeks, og kan følgelig påvirke avkastningen på en investering i de relevante Warranter. Fluktuasjoner i en indekskomponents verdi kan oppveies eller forsterkes av fluktuasjoner i andre indekskomponenters verdi. En indeks tidligere utvikling innebærer ingen garanti for dens fremtidige utvikling. Under visse omstendigheter vil en indeks benyttet som Underliggende (i) ikke nødvendigvis være tilgjengelig i hele Warrantenes løpetid, (ii) bli skiftet ut eller (iii) fortsette å bli beregnet av Utsteder selv. I disse eller andre tilfeller nevnt i Vilkårene vil Warranter også kunne bli sagt opp av Utsteder. En indeks vil kunne gjenspeile aktivaenes utvikling i kun enkelte land eller enkelte bransjer. I så tilfelle er investorene eksponert for konsentrasjonsrisiko. I tilfelle ugunstig økonomisk utvikling i et land eller i tilknytning til en bestemt bransje, vil investoren kunne bli negativt påvirket. Dersom flere land eller bransjer inngår i en indeks er det mulig at landene og/eller bransjene som inngår i vedkommende indeks er vektet ujevnt. Dette innebærer at i tilfelle en ugunstig utvikling i et land eller en bransje med høy indeksvekting vil indeksens verdi bli overproporsjonalt påvirket av denne ugunstige utviklingen. Investorene bør merke seg at utvelgelse av en indeks ikke er basert på Utsteders forventninger eller estimater med hensyn til den utvalgte indeks fremtidige utvikling. Investorer bør derfor gjøre sine egne estimater med hensyn til en indeks fremtidige utvikling på grunnlag av deres egen kunnskap og egne informasjonskilder. Kursindeks utbytte er ikke medregnet Indeksen henvist til i Vilkårene kan være en kursindeks. I motsetning til avkastningsindekser vil utdeling av utbytte på aksjene som inngår i kursindekser medføre et fall i indeksnivået. Dette innebærer at investorene ikke vil ta del i utbytte eller andre utdelinger i tilknytning til aksjer som inngår i kursindeksene. Utsteder har ingen innflytelse I alminnelighet har Utsteder ingen innflytelse på sammensetningen av, eller utviklingen til, en indeks som er en Warrants underliggende eller på de relevante indekskomponenters utvikling, med mindre Utsteder og indekssponsor er samme person. Indekssponsor har intet ansvar Dersom Warrantene er tilknyttet en indeks som ikke er beregnet av Utsteder vil utstedelse, markedsføring og distribusjon av Warrantene normalt ikke være støttet av den relevante indekssponsor. I så henseende er den relevante indeks opprettet og beregnet av den respektive indekssponsor uten å hensynta interessene til Utsteder eller innehaverne av Warrantene. I slike tilfelle vil ikke indekssponsor påta seg noen forpliktelse eller noe ansvar i tilknytning til utstedelse, salg og/eller omsetning av Warrantene.

13 Ingen anerkjente finansielle indekser, ingen uavhengig tredjepart Warrantene vil kunne relatere seg til en eller flere indekser som ikke er anerkjente finansielle indekser, men indekser som er særskilt opprettet for utstedelse av den relevante Warrant. Indekssponsor for slike indekser vil ikke nødvendigvis være uavhengig av Utsteder, og vil følgelig kunne fremme Utsteders interesser fremfor interessene til innehaverne av Warrantene. Valutarisikoer Indekskomponentenes kurs vil kunne lyde på en annen valuta (f. eks. USD) enn valutaen som Warrantene ble utstedt i (f. eks. EUR). I så tilfelle vil Warrantenes Kontantbeløp og deres verdi i løpetiden ikke bare avhenge av Underliggendes utvikling, men også av utviklingen i valutakursene mellom en eller flere utenlandske valutaer og utstedelsesvalutaen. Indeksavgifter Visse avgifter, kostnader, provisjoner eller andre sammenstillings- og beregningsavgifter vil kunne bli fratrukket ved beregning av en indeksverdi. Følgelig gjenspeiles ikke de enkelte indekskomponentenes utvikling fullt ut ved beregning av de respektive indeksers utvikling, og i stedet fratrekkes vedkommende avgifts-, kostnads-, provisjons- og andre gebyrbeløp ved beregning av utviklingen, hvilket i en viss grad kan underminere eventuell positiv utvikling for enkeltkomponentenes vedkommende. En bør også merke seg at slike kostnader gjerne vil kunne påløpe også dersom indeksen viser en negativ utvikling, hvilket ytterligere vil forsterke den negative utvikling. Offentliggjøring av indekssammensetning Det vil kunne være krav om offentliggjøring av indeksenes sammensetning på et nettsted eller i andre media nevnt i vilkårene. Offentliggjøring av oppdatert sammensetning av de respektive indekser på den relevante indekssponsors nettsted kan imidlertid bli betydelig forsinket, tidvis med opptil flere måneder. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis den offentliggjorte sammensetning alltid tilsvare den relevante indeks faktiske sammensetning. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med metaller (dvs. edle og industrielle metaller) som Underliggende Metaller omsettes på spesialiserte børser eller ved interbankhandel i form av ad hoc-transaksjoner. Innehavere av Warranter relatert til metallpriser er eksponert for betydelige kursrisikoer siden metallprisene er gjenstand for store svingninger. Metallprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder blant annet følgende faktorer: Regulatoriske endringer Metallhandel er underlagt regulering fra tilsynsmyndigheter og gjennom markedsregler hvis anvendelse kan påvirke de relevante metallprisens utvikling. Direkte investeringskostnader Direkte investeringer i metaller er forbundet med lagrings-, forsikrings- og skattekostnader. I tillegg betales ingen rente og intet utbytte på metaller. En investerings totalavkastning påvirkes av disse faktorene. Inflasjon og deflasjon Den allmenne prisutvikling kan ha en kraftig innvirking på metallprisutviklingen.

14 Likviditet Mange metallmarkeder er ikke særlig likvide, og vil derfor ikke nødvendigvis kunne reagere raskt og tilstrekkelig på tilbuds- og etterspørselsendringer. Ved lav likviditet vil spekulative investeringer foretatt av individuelle markedsdeltakere kunne føre til prisforvridninger. Politiske risikoer Metaller produseres ofte i fremvoksende markeder basert på etterspørsel i industrialiserte land. Den politiske og økonomiske situasjon i fremvoksende markeder er imidlertid ofte langt mindre stabil enn i industrialiserte land. Fremvoksende markeder er eksponert for høyere risiko for hurtige politiske endringer og negativ økonomisk utvikling. Politiske kriser kan svekke investorenes tillit, hvilket igjen kan påvirke metallprisene. Kriger eller konflikter kan endre tilbud og etterspørsel for visse metallers vedkommende. Det er også mulig at industrialiserte land ilegger forbud mot eksport og import av varer og tjenester. Dette kan ha en direkte eller indirekte innvirkning på metallene som er Warrantenes Underliggende. Tilgjengelighet En tilbudskrise for et bestemt metall kan medføre kraftige og uforutsigbare prissvingninger. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med terminkontrakter som Underliggende Terminkontrakter er standardiserte termintransaksjoner i tilknytning til finansielle instrumenter som aksjer, indekser, rentesatser eller utenlandsk valuta (såkalte finansielle terminkontrakter) eller råvarer som kobber og uran, hvete eller sukker (såkalte råvareterminkontrakter). En terminkontrakt uttrykker en kontraktsmessig forpliktelse til å kjøpe eller selge et bestemt kvantum av den relevante kontraktsgjenstand på et bestemt tidspunkt og til en bestemt kurs. Terminkontrakter omsettes på termin- og opsjonsbørser, og er standardisert for dette formål med hensyn til kontraktstørrelse, kontraktsgjenstandens type og kvalitet, samt potensielle leveringssteder og -datoer. Som regel er det en tett korrelasjon mellom kursutviklingen til et aktivum som er underliggende for en terminkontrakt, og er omsatt i et spotmarked, og det motsvarende terminmarked. Imidlertid omsettes i alminnelighet terminkontrakter til over- eller underkurs sammenlignet med det underliggende aktivums spotkurs. Denne forskjellen mellom spot- og terminkurs, som betegnes som "basis" i termin- og opsjonsbørssjargong, skyldes på den ene side innregning av kostnadene som normalt påløper i spottransaksjoner (lagring, levering, forsikring osv.) og/eller inntektene som normalt oppnås ved spottransaksjoner (rente, utbytte osv.), og på den annen side ulik verdsettelse av generelle markedsfaktorer i spot- og terminmarkedet. I tillegg kan det, avhengig av verdien, være en betydelig forskjell hva angår likviditet mellom spotmarkedet og det motsvarende terminmarked. Siden Warrantene relaterer seg til terminkontraktene angitt i Vilkårene må investorene, i tillegg til å kjenne markedene for de relevante aktiva som underligger den relevante terminkontrakt, ha kunnskap om termintransaksjoners virkemåte og verdsettelsesfaktorer for å kunne foreta en korrekt vurdering av risikoene forbundet med en investering i vedkommende Warranter. Siden terminkontrakter utløper på en bestemt dato kan Vilkårene angi at Utsteder (særlig hva angår Warranter med lengre eller ubestemt løpetid) skifter ut, på et tidspunkt angitt i Vilkårene, terminkontrakten stipulert som Underliggende i Vilkårene med en annen terminkontrakt med en senere utløpsdato enn den første underliggende terminkontrakten, men som ellers er underlagt de samme kontraktsspesifikasjoner (såkalt "Rullering"). Kostnadene forbundet med slik Rullering vil bli medregnet i samsvar med Vilkårene ved justeringen av Warrantenes Innløsningskurser i forbindelse med Rulleringen, og vil kunne ha en betydelig innvirkning på Warrantenes verdi. Vilkårene vil kunne angi ytterligere tilfeller hvor Utsteder kan skifte ut den opprinnelige terminkontrakt og/eller endre parametre i Vilkårene og/eller si opp Warrantene.

15 [Terminkontrakter på Indekser]: Indeks-terminkontrakter En indeks kurs kalkuleres på basis av kursen på dens ulike komponenter. Endringer i prisen på indekskomponenter, sammensetningen av indeksen og faktorer som (kan) påvirke verdien av indekskomponentene påvirker også kursen til Warranter som knytter seg til terminkontrakter på den relevante indeks, og kan derfor påvirke avkastningen på en investering i den relevante Warrant. [Terminkontrakter på råvarer]: [Råvare-terminkontrakter Råvarer kan deles i flere katogorier, f.eks. mineraler (f.eks. olje, gass og aluminium), landbruksprodukter (f.eks. hvete og mais) og metaller (f.eks. kobber og uran). De fleste råvarer handles på spesialiserte børser eller ved interbankhandel i form av ad hoc-transaksjoner. Innehavere av Warranter knyttet til råvarepriser er eksponert for vesentlig prisrisiko fordi råvareprisene er gjenstand for store endringer. Råvareprisene påvirkes av en rekke faktorer, herunder, blant annet, de følgende faktorer: Karteller og regulatoriske endringer Et antall råvareprodusenter eller -produsentland har opprettet organisasjoner eller karteller for å regulere tilbudet og derfor påvirke prisene. Imidlertid er råvarehandel også underlagt regulering fra tilsynsmyndigheter og gjennom markedsregler hvis anvendelse også kan påvirke de relevante råvareprisenes utvikling. Syklisk tilbuds- og etterspørselsmønster Landbruksprodukter produseres på en bestemt tid av året, men etterspørselen er til stede året rundt. Derimot produseres energi uten avbrudd, selv om den hovedsakelig er påkrevet på kalde eller varme tider av året. Dette sykliske tilbuds- og etterspørselsmønsteret kan medføre kraftige prissvingninger. Direkte investeringskostnader Direkte investeringer i råvarer er forbundet med lagrings-, forsikrings- og skattekostnader. I tillegg betales ingen rente og intet utbytte på råvarer. En investerings totalavkastning påvirkes av disse faktorene. Inflasjon og deflasjon Den allmenne prisutvikling kan ha en kraftig innvirking på råvareprisutviklingen. Likviditet Mange råvaremarkeder er ikke særlig likvide, og vil derfor ikke nødvendigvis kunne reagere raskt og tilstrekkelig på tilbuds- og etterspørselsendringer. Ved lav likviditet vil spekulative investeringer foretatt av individuelle markedsdeltakere kunne føre til prisforvridninger. Politiske risikoer Råvarer produseres ofte i fremvoksende markeder basert på etterspørsel i industrialiserte land. Den politiske og økonomiske situasjon i fremvoksende markeder er imidlertid ofte langt mindre stabil enn i industrialiserte land. Fremvoksende markeder er eksponert for høyere risiko for hurtige politiske endringer og negativ økonomisk utvikling. Politiske kriser kan svekke investorenes tillit, hvilket igjen kan påvirke råvareprisene. Kriger eller konflikter kan endre tilbud og etterspørsel for visse råvarers vedkommende. Det er også mulig at industrialiserte land ilegger forbud mot eksport og import av varer og tjenester. Dette kan ha en direkte eller indirekte innvirkning på råvareprisene som er Warrantenes Underliggende. Vær og naturkatastrofer Ugunstige værforhold og naturkatastrofer kan ha en langsiktig negativ innvirkning på tilbudet av bestemte råvarer i et helt år. En slik type tilbudskrise kan medføre kraftige og uforutsigbare prissvingninger.]

16 [Terminkontrakter på obligasjoner:] [Obligasjonsterminkontrakter] Innehavere av Warranter knyttet til obligasjonsterminkontrakter er, i tillegg til insolvensrisikoen for Commerzbank AG som utsteder av Warrantene, også eksponert for insolvensrisikoen til utstederne av obligasjonen(e) som underliggende i de respektive terminkontraktene. Hvis utsteder av en obligasjon knyttet til en terminkontrakt ikke overholder sine forpliktelser under den aktuelle obligasjoner, eller blir insolvent, vil dette gjøre at obligasjonens verdi faller (mulig til null), og kan videre føre til betydelig verditap på de respektive terminkontrakter og derfor også på Warrantene. Dette kan føre til fullt tap av den investerte kapital for innehaver av Warrantene. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med valutakurser som Underliggende Valutakurser angir verdiforholdet mellom en bestemt valuta og en annen valuta, dvs. antall enheter i en valuta som kan byttes mot en enhet i den annen valuta. Valutakurser utledes av valutatilbud og -etterspørsel i internasjonale valutamarkeder. På den ene side påvirkes de av ulike økonomiske faktorer, så som inflasjonstakten i det relevante land, renteforskjeller i utlandet, vurderingen med hensyn til relevant økonomisk utvikling, den globale politiske situasjon, mulighetene for å konvertere en valuta til en annen valuta, og graden av sikkerhet forbundet med en finansiell investering i den relevante valuta. På den annen side påvirkes de av tiltak iverksatt av myndigheter og sentralbanker (f. eks. valutakontroll og -restriksjoner). I tillegg til disse forutsigbare faktorer kan imidlertid også andre faktorer, som er vanskelig å estimere, være relevante, så som faktorer av psykologisk karakter (herunder tillitskrise i forhold til et lands politiske ledelse eller andre spekulasjoner). I enkelte tilfelle kan slike psykologiske faktorer ha en betydelig innvirkning på den relevante valutas verdi. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med obligasjoner som Underliggende Innehavere av Warranter tilknyttet obligasjoner er, i tillegg til insolvensrisikoen forbundet med Commerzbank AG som Utsteder av Warrantene, også eksponert for insolvensrisikoen forbundet med utstederne av vedkommende underliggende obligasjon(er). Dersom utsteder av en obligasjon som er underliggende for en Warrant ikke punktlig oppfyller sine forpliktelser i henhold til den relevante obligasjon eller blir insolvent, vil dette medføre at obligasjonens verdi faller (muligens til null), hvilket igjen kan medføre betydelig kurstap i annenhåndsmarkedet for Warrantene og, muligens, tap av hele den investerte kapital for innehaveren av Warrantene. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med rentesater som Underliggende Rentesatser er basert på tilbud og etterspørsel i internasjonale penge- og kapitalmarkeder. De påvirkes av ulike økonomiske faktorer, spekulasjon og tiltak truffet av myndigheter og sentralbanker eller andre politiske faktorer. Markedsrenter i penge- og kapitalmarkedene er ofte gjenstand for betydelige svingninger, og innehaverne av Warranter tilknyttet rentesatser er eksponert for slike rentefluktuasjonsrisikoer. Bestemte risikoer forbundet med Warranter med fond som Underliggende Warranter som er tilknyttet et fond innebærer, i særdeleshet, følgende risikoer: Avgifter Et fonds resultater er delvis påvirket av avgiftene som direkte eller indirekte belastes fondsaktivaene. Følgende avgifter (uten at dette er en uttømmende angivelse) kan anses for å være avgifter som belastes fondsaktivaene direkte: fondsforvaltningsavgifter (herunder kostnader i tilknytning til administrative oppgaver), depotbankavgifter, standard bankdepotavgifter, muligens inkludert standard bankavgifter for å oppbevare utenlandske verdipapirer i utlandet, trykke- og distribusjonskostnader i tilknytning til års- og halvårsrapporter rettet mot investorer, revisjonshonorarer for revisjon av fondet, distribusjonskostnader osv. Ytterligere avgifter og utgifter vil kunne påløpe på grunn av at tredjeparter innleies til å utføre tjenester i forbindelse med forvaltningen av fondet eller beregningen av resultatbaserte porteføljeforvaltningsavgifter.

17 I tillegg til avgiftene som belastes fondsaktivaene direkte har også avgiftene som belastes fondsaktivaene indirekte en negativ innvirkning på fondets resultater. Disse indirekte avgiftene innbefatter (men er ikke begrenset til) forvaltningsavgifter som belastes fondet for investeringsandeler som inngår i fondsaktivaene. Markedsrisiko Da kurs- og verdireduksjoner med hensyn til verdipapirene kjøpt av fondet eller andre investeringer også gjenspeiles i kursene til de enkelte fondsandeler er det en generell risiko for fallende andelskurser. Selv om fondets investeringer er meget diversifiserte er det en risiko for at en negativ totalutvikling i visse markeder eller på visse børser kan medføre fallende andelskurser. Illikvide investeringer Fond vil kunne investere i aktiva som er illikvide eller gjenstand for en minimums bindingstid. Det vil derfor kunne være vanskelig for fondet å selge disse aktivaene overhodet, eller til en rimelig kurs, når det har behov for å selge disse for å generere likviditet. I særdeleshet vil dette kunne være tilfelle dersom investorene ønsker å innløse sine fondsandeler. Fondet vil kunne bli påført betydelige tap dersom det tvinges til å selge illikvide aktiva for å innløse fondsandeler eller dersom salg av illikvide aktiva kun er mulig til en lav kurs. Dette vil kunne ha en negativ innvirkning på fondets verdi, og følgelig på Warrantenes verdi. Investeringer i illikvide aktiva vil også kunne medføre vanskeligheter med beregning av fondets netto aktivaverdi (se nedenfor). Dette kan igjen medføre forsinkelser med hensyn til betalinger i forbindelse med Warrantene. Forsinket publisering av NAV Under visse omstendigheter kan publisering av et fonds netto aktivaverdi bli forsinket. Dette vil kunne medføre forsinket innløsning av Warranten og, f. eks. i tilfelle en negativ markedsutvikling, ha en negativ innvirkning på Warrantens verdi. I tillegg bærer investorene risikoen, i tilfelle forsinket innløsning av Warrantene, for at deres gjeninvestering av det relevante proveny vil kunne være gjenstand for forsinkelser og muligens ugunstige vilkår. Avvikling av et fond Det kan ikke utelukkes at et fond vil bli avviklet i løpet av Warrantenes løpetid. I så tilfelle vil Utsteder eller Beregningsagenten normalt har rett til å foreta justeringer med hensyn til Warrantene i overensstemmelse med de relevante Vilkår. Slike justeringer kan, mer bestemt, innebære at et annet fond trer i stedet for det relevante fond. I tillegg vil Warranten også kunne bli avviklet tidlig av Utsteder i slike tilfelle. Utsatt eller suspendert innløsning Fondet vil kunne innløse ingen eller kun en begrenset mengde andeler på det fastsatte tidspunkt av relevans for beregning av Warrantenes Kontantbeløp. Dette kan medføre forsinket innløsning av Warrantene dersom slik forsinkelse er angitt i Vilkårene for det tilfelle at avvikling av sikringstransaksjonene foretatt av Utsteder på tidspunktet for utstedelse av Warrantene forsinkes. I tillegg vil et slikt scenario kunne ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi. Konsentrasjon innen visse land, bransjer eller investeringsklasser Fondene vil kunne konsentrere sine investeringer om aktiva tilknyttet visse land, bransjer eller aktivaklasser. Dette vil kunne medføre kurssvingninger hva fondet angår som er sterkere, og som finner sted over en kortere tidsperiode, enn det som ville vært tilfelle dersom risikoene var mer diversifisert mellom bransjer, regioner og land.

18 Valutarisikoer Warrantene vil kunne være tilknyttet fond som lyder på en annen valuta enn valutaen som Warrantene lyder på, eller til fond som investerer i aktiva som lyder på en annen valuta enn Warrantene. Investorene vil derfor kunne være gjenstand for en betydelig valutarisiko. Markeder med begrenset rettssikkerhet Fond som investerer i markeder med begrenset rettssikkerhet er gjenstand for visse risikoer som, for eksempel, uventede offentlige inngrep, hvilket vil kunne medføre en redusert fondsverdi. Realisering av slike risikoer vil også kunne medføre et fullstendig eller delvis tap av investert kapital for innehaverne av Warrantene som er knyttet opp mot vedkommende fond. Effekter av regulatoriske rammebetingelser Fond vil ikke nødvendigvis være gjenstand for noen regulering, eller vil kunne investere i investeringsinnretninger som ikke er gjenstand for noen regulering. Omvendt vil innføring av regulering av et tidligere uregulert fond kunne gi opphav til betydelige ulemper for vedkommende fond. Avhengighet av kapitalforvaltere Fondets resultater vil avhenge av resultatutviklingen til aktivaene utvalgt av fondets kapitalforvalter for det formål å gjennomføre den relevante investeringsstrategi. I praksis vil et fonds resultater langt på vei avhenge av kompetansen til forvalterne som tar investeringsbeslutninger. Vedkommende personers fratredelse eller utskiftning vil kunne medføre tap og/eller avvikling av det relevante fond. Fonds investeringsstrategier, -restriksjoner og målsetninger kan gi en kapitalforvalter betydelig handlingsrom ved investering i de relevante aktiva, og det er ingen garanti for at kapitalforvalters investeringsbeslutninger vil medføre fortjeneste eller gi effektiv beskyttelse mot markeds- eller andre risikoer. Det er ingen garanti for at et fond vil lykkes i å gjennomføre investeringsstrategien angitt i salgsdokumentasjonen. Dette innebærer at selv om resultatene i fond med liknende investeringsstrategier er gunstige vil et fond (og følgelig Warrantene) kunne være gjenstand for negativ resultatutvikling. Særlige risikoer i tilknytning til fond-i-fond Dersom såkalte fond-i-fond, dvs. investeringsfond som foretar betydelige investeringer i andre fond ("målfond") er underliggende for Warrantene vil målfondenes resultater ha en betydelig innvirkning på Warrantenes resultater. Risikoene forbundet med målfondsandelene ervervet for fondet/fondene er tett knyttet opp mot risikoene forbundet med aktivaene som inngår i, og/eller investeringsstrategiene som forfølges av, det relevante målfond. Imidlertid kan ovennevnte risikoer kunne dempes ved å diversifisere aktivaene innen målfondet og ved en diversifisering av fondet/fondene. Da forvalterne av de(t) enkelte målfond opptrer uavhengig av hverandre er det imidlertid mulig at flere målfond forfølger samme eller diametralt motsatte investeringsstrategier. Dette vil kunne medføre en akkumulering av eksisterende risikoer, og potensielle muligheter vil kunne utlikne hverandre. Utsteder vil ofte ikke være innforstått med målfondets nåværende sammensetning. Dersom dets sammensetning ikke samsvarer med Utsteders antakelser eller forventninger vil dette kunne ha en negativ innvirkning på dem som investerer i Warrantene fordi handlingene til Warrantenes utsteder vil bli forsinket. Særlige risikoer i tilknytning til hedgefondsandeler Dersom Warrantene er tilknyttet fondsandeler i et såkalt hedgefond vil de særlige risikoene angitt nedenfor kunne oppstå, hvilket vil kunne ha en negativ innvirkning på verdien av de underliggende fondsandeler og, følgelig, på verdien av selve Warrantene.

19 Hedgefond tillates i alminnelighet å benytte svært risikable investeringsstrategier og -teknikker, samt svært komplekse kapitalinvesteringsinstrumenter. Aktivaene forvaltet av hedgefond investeres ofte i derivatinstrumenter, så som opsjoner og terminkontrakter i internasjonale terminmarkeder. Short-salg og bruk av ytterligere lånte midler vil også kunne inngå i et hedgefonds investeringsstrategi. Det er ikke mulig å gi en fullstendig eller endog uttømmende liste over alle investeringsstrategier som vil kunne bli benyttet av hedgefond. Ved valg av enkeltinvesteringer og gjennomføring av et hedgefonds strategi vil forvalteren ha betydelig manøvreringsrom siden han/hun kun er gjenstand for et fåtall kontrakts- og lovfestede restriksjoner. Derfor er investorer i hedgefond enda mer avhengige av den relevante forvalters egnethet og ferdigheter. Hedgefonds bruk av meget risikofylte og komplekse investeringsteknikker og -strategier vil kunne medføre store tap. Som ledd i sin investeringsstrategi kjøper enkelte hedgefond risikable verdipapirer, f. eks. fra selskaper som står overfor økonomiske vanskeligheter og muligens er gjenstand for komplekse omstruktureringsprosesser. Det er imidlertid usikkert om slike tiltak vil lykkes, slik at disse hedgefondsinvesteringene er forbundet med betydelige risikoer, og er eksponert for en høy tapsrisiko. Dersom et hedgefond bedriver short-salg selger det verdipapirer det ikke er i besittelse av på transaksjonstidspunktet og må låne fra tredjeparter gjennom verdipapirlån. Som short-selger forventer hedgefondet at verdipapirets kurs skal falle, og baserer seg derfor på at det vil kunne kjøpe verdipapiret til en gunstigere kurs på et senere tidspunkt. En fortjeneste forventes generert fra differansen mellom opprinnelig salgsproveny og senere faktisk kjøpesum. Dersom det finner sted en annen kursutvikling (dvs. at kursen på det short-solgte verdipapiret øker) er imidlertid hedgefondet eksponert for en tapsrisiko som teoretisk er ubegrenset fordi det må kjøpe de lånte verdipapirene på någjeldende standard markedsvilkår for å kunne returnere disse til deres utlåner. For det formål å gjennomføre sine investeringsstrategier vil hedgefond kunne gjøre bruk av alle typer derivater som omsettes på og utenfor børs, og som innebærer de spesifikke risikoer som er forbundet med investeringer i derivatinstrumenter. Særlig som part i en opsjons- eller termintransaksjon (f. eks. valutatermin og -byttekontraktstransaksjoner) er hedgefondet eksponert for en høy tapsrisiko dersom markedsutviklingen forventet av det eller dets forvalter ikke realiseres. Hva angår børsomsatte eller andre derivater er hedgefondet også eksponert for en motpartskredittrisiko. Hedgefond finansierer ofte i stor grad sine investeringer ved hjelp av innlån. Dette kan medføre en såkalt vektstangeffekt fordi kapital i tillegg til den som stilles til rådighet av investorene kan investeres. I tilfelle en negativ markedsutvikling er hedgefondet eksponert for en økt tapsrisiko fordi rentebetaling og tilbakebetaling av hovedstol må, hva de lånte midler angår, foretas uansett. Dersom all investert kapital tapes blir andelene i et hedgefond verdiløse. Særlige risikoer i tilknytning til fond-i-hedgefond Fond-i-hedgefond investerer i ulike enkeltstående hedgefond som igjen gjennomfører en mengde ulike og potensielt meget risikofylte investeringsstrategier. Dersom Warrantene er tilknyttet fondsandeler i et fond-i-hedgefond vil følgende risikoer, i tillegg til de som er nevnt i ovenstående avsnitt med tittelen Særlige risikoer i tilknytning til fond-i-fond og Særlige risikoer i tilknytning til hedgefondsandeler, kunne realiseres, hvilket vil kunne ha en negativ innvirkning på verdien av andelene i vedkommende fond-ihedgefond, og følgelig på verdien av Warrantene selv. Ethvert hedgefond som et fond-i-hedgefond investerer i vil kunne belaste avgifter som delvis vil kunne ligge vesentlig over markedsgjennomsnittet, og vil kunne være avhengig eller uavhengig av resultatene til hedgefondet eller dets netto aktiva. Følgelig vil de relevante avgifter kunne akkumuleres eller dobles. Særlige risikoer i tilknytning til børsomsatte fond Dersom Warrantene er tilknyttet andeler i et børsomsatt fond ("ETF") vil de særlige risikoene angitt nedenfor kunne realiseres, hvilket vil kunne ha en negativ innvirkning på verdien av de underliggende ETF-andelene, og følgelig på verdien av Warrantene selv. Et ETF har som målsetning å følge, så nøyaktig som mulig, utviklingen i en indeks, en kurv eller bestemte enkeltaktiva. Følgelig er et ETFs verdi særlig avhengig av utviklingen i vedkommende individuelle indeks- eller kurvkomponenter og/eller aktiva. Imidlertid kan det ikke utelukkes at ETFets

20 utvikling ikke vil tilsvare indeksens, kurvens eller enkeltaktivaets (såkalt "relativ volatilitet"). I motsetning til andre investeringsfond bedriver i alminnelighet ikke det utstedende investeringsforetak noen aktiv forvaltning av ETFer. Dette innebærer at beslutninger vedrørende kjøp av aktiva dikteres av indeksen, kurven eller enkeltaktivaene. Dersom verdien av den underliggende indeks faller vil dette følgelig kunne medføre en ubegrenset kurstapsrisiko hva angår ETFet, hvilket vil kunne ha en negativ innvirkning på Warrantenes verdi. Særlige risikoer i tilknytning til eiendomsfond Dersom Warrantene er tilknyttet fondsandeler i et eiendomsfond vil de særlige risikoene angitt nedenfor kunne realiseres, hvilket vil kunne ha en negativ innvirkning på verdien av de underliggende fondsandelene, og følgelig på verdien av Warrantene selv. Eiendomsinvesteringer er gjenstand for risikoer som vil kunne påvirke verdien av fondsandelene i tilfelle endringer i de relevante eiendommenes avkastning, utgifter og markedsverdi. Det samme gjelder eiendommer som innehas av eiendomsutviklere. Risikoer vil kunne stamme fra (men er ikke begrenset til) ledige eiendommer, tap av leie, uforutsette vedlikeholdsutgifter eller økte byggekostnader, risikoer i forbindelse med tredjeparts garantikrav, risikoer i forbindelse med eksisterende forurensning og misligholdende kontraktparter. Dersom et eiendomsfond erverver en interesse i et eiendomsutviklingsselskap vil dette kunne gi opphav til risikoer i tilknytning til selskapets juridiske form, samt i forbindelse med mulig misligholdende aksjeeiere/partnere eller endringer i skatte- eller selskapsmessige rammebetingelser. I tilfelle eiendommer i utlandet vil ytterligere risikoer kunne stamme fra, for eksempel, avvikende lover og skatteregler. Valuta- og overføringsrisikoer vil også kunne inntreffe i så henseende. I motsetning til andre investeringsfond vil innløsning av andelene i et eiendomsfond kunne bli suspendert i inntil to år dersom fondets tilgjengelig midler, i tilfelle et stort antall innløsningsforespørsler, ikke er tilstrekkelig til å dekke betaling av innløsningskursen og til å sikre forsvarlig forvaltning eller ikke kan tilveiebringes på kort varsel. Dette vil kunne medføre en forsinkelse i innløsningen av Warrantene. I tillegg vil et slikt scenario kunne ha en negativ innvirkning på verdien av Warrantene fordi innløsningskursen som betales av eiendomsfondet etter at innløsning gjenopptas vil kunne være lavere enn før suspenderingen. All relevant informasjon om bestemte forhold ved Warrantene, slik som Vilkår, beregninger av Kontantbeløp og andre beløp, utstedelseskurs, utstedelsesdato, underliggende (der det er relevant), markedsforstyrrelser, oppgjørsforstyrrelser, tilpasninger, visse risikofaktorer, clearingsystemer, ISIN eller annen verdipapir-id, børsnotering, sertifisering av verdipapirene (som angir de respektive clearingsystemer, inkludert adresse) og enhver annen informasjon er angitt i de respektive Endelige Vilkår. Ytterligere risikoer (f. eks. i tilknytning til Underliggende, betalingsprofiler og strukturer) kan være angitt i de relevante Sluttvilkår. IV. Særlige risikoer forbundet med Warrantene utstedt i henhold til dette Grunnprospekt TURBO-warranter Generelt TURBO-warranter vil gi investor rett til å motta betaling av et Kontantbeløp. Kontantbeløpet skal være lik (i) beløpet som Referansekursen til Underliggende (f. eks. en aksje, en indeks, et metall (dvs. edle og industrielle metaller), en valutakurs, en terminkontrakt, en obligasjon, en rentesats eller et fond) på Verdsettelsesdato overstiger (i tilfelle TURBO-kjøpswarranter) eller overstiges av (i tilfelle TURBOsalgswarranter) Innløsningskursen angitt i Vilkårene multiplisert med (ii) Forholdstallet, hvoretter resultatet av vedkommende beregninger skal konverteres til [EUR][SEK][valuta], om nødvendig. [For denne beregningens formål skal ett [indekspoeng] [prosentpoeng] være lik [USD][EUR][] 1,00]. Hvorvidt innehaver av Warrantene har rett til en relevant betaling vil i betydelig grad avhenge av Underliggendes utvikling i Warrantenes løpetid.

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene ("Verdipapirene" eller "Warrantene") utstedt av Utsteder i

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en vurdering av Prospektet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Gyldig fra 15.03.12 Valutasikring - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde, er utsatt

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004 Nr. 38/445 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/38/55 av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*) (2004/913/EF) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer