MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA"

Transkript

1 Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier i 12 land deltar i undersøkelsen: Belgia, England, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Sverige, Skottland, Tyskland og Østerrike. Spørreskjema vil bli sendt til mer enn 7,000 medlemmer i Europa. Undersøkelsen er et frittstående og uavhengig forskningsprosjekt med undertegnede som prosjektleder. Undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmål om hvorfor melde seg inn i et grønt parti, erfaringer og aktiviteter i partiet, oppfatninger av partiets nåværende og framtidige rolle i politikken. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om politiske holdninger og aktiviteter, deltakelse i ulike sosiale bevegelser samt sosioøkonomisk bakgrunn. Informasjon som blir samlet inn ved hjelp av denne undersøkelsen vil bidra til å svare på spørsmål om hvem de grønne er, hvor knyttet de er til sitt parti, hva er det som bestemmer hvor aktive de er i partiet og om de vil fortsette å være medlem i partiet, hva er medlemmenes syn på den interne organisering av partiet og planer for organisatorisk endring, hva slags verdier og politiske holdninger medlemmene har, og hva er synspunktene på framtidig strategi og utvikling til grønne partier. Dette er første gang det blir gjennomført en så omfattende komparativ undersøkelse av grønne partier i Europa. En vellykket gjennomføring av undersøkelsen vil gi svært gode muligheter til å sammenlikne og utforske grønn politikk i Europa. Undersøkelsen vil være av stor verdi for forskningen og gi verdifull informasjon om grønn politikk til offentligheten. Hver enkelt person som svarer på undersøkelsen vil forbli anonym. Kun samlede resultater vil bli offentliggjort. Jeg ber vennligst om at du svarer på spørsmålene og returnerer spørreskjemaet i den vedlagte svarkonvolutten så snart som mulig. Porto er allerede betalt. Med vennlig hilsen, Professor Wolfgang Rüdig Internasjonal prosjektleder Department of Government, University of Strathclyde, Scotland Hele intervjuundersøkelsen gjennomføres med økonomiske støtte fra The British Academy. Miljøpartiet De Grønne medvirker til gjennomføringen av undersøkelsen i Norge. Gunnar Grendstad, Universitetet i Bergen, har vært norsk koordinator for undersøkelsen. Les mer om undersøkelsen:

2 Utfylling av skjemaet UTVALG Det er kun medlemmer av Miljøpartiet De Grønne som deltar i denne undersøkelsen i Norge. Det er selvsagt frivillig å svare på spørsmålene. Men forskningsprosjektet er likevel helt avhengig av dine svar for å få et så godt bilde som mulig av Miljøpartiet De Grønne og for å kunne sammenlikne på en best mulig måte Miljøpartiet De Grønne med grønne partier i andre europeiske land. Bare ved at så mange som mulig svarer kan vi være sikker på at undersøkelsen avspeiler alle medlemmene og at undersøkelsen blir pålitelig. SPØRRESKJEMAET Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse og bearbeidelse av det internasjonale spørreskjemaet til medlemmer av grønne partier i Europa. Noen spørsmål vil være enkle å svare på mens andre spørsmål kan virke som om de ikke passer helt til norske forhold. Dersom det er spørsmål du ikke kan eller vil svare på, går du videre til neste spørsmål. Det er likevel viktig å svare på spørsmålene så godt som mulig for at de skal kunne brukes både nasjonalt og internasjonalt. I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. I slike tilfeller er det likevel viktig at du svarer ut fra det du synes passer best. Spørreskjemaet er ingen eksamen. Dine svar vil likevel være med å gi et samlet inntrykk av medlemmene til Miljøpartiet De Grønne. HVORDAN DU SVARER Det vil ta litt tid å svare på denne undersøkelsen, men ikke stort mer enn en halv time. De aller fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål hvor svarene skal gis på en annen måte, er dette oppgitt i spørsmålsteksten. Pass på at du skriver innenfor svarfeltene. Vennligst bruk blå eller svart kulepenn. Skriv tydelig. FORTROLIGHET OG ANONYMITET Du er trukket ut til å være med i denne undersøkelsen fordi du er medlem av Miljøpartiet De Grønne. Miljøpartiet De Grønne har ikke levert ut medlemslisten til forskerne, men har selv stått for adressering og utsending av undersøkelsen. Siden det utfylte skjemaet skal sendes direkte tilbake til prosjektlederen Wolfgang Rüdig i Skottland for dataregistrering, vil det heller ikke være mulig å spore svarene i undersøkelsen tilbake til enkeltpersoner. Denne undersøkelsen inneholder ikke noen form for registrering av selve spørreskjemaet. Den inneholder derfor ingen registrering av innkomne skjema opp mot et navneregister. I denne undersøkelsen vil du derfor ikke få noen purringer dersom du ikke svarer. Men om en stund vil alle få et påminningskort som oppfordrer til å sende inn skjemaet dersom dette ikke er gjort. Dette kortet vil du derfor få enten du har svart eller ikke. Sist i skjemaet er det satt av plass hvor du kan skrive kommentarer til undersøkelsen eller kommentere andre forhold som kan angå tema i undersøkelsen. Intervjuundersøkelsen, innsamling og registrering av data vil bli avsluttte i løpet av Analysene vil begynne umiddelbart etterpå og de første resultater vil foreligge i løpet av første halvår i Til slutt: takk for at du deltar i denne undersøkelsen. 2

3 Først vil vi stille deg noen spørsmål om ditt partimedlemsskap og ditt forhold til partiet. Q1. Når meldte du deg første gang inn i Miljøpartiet De Grønne? VENNLIGST FYLL INN: MÅNED (CIRKA) ÅR Jeg meldte meg inn første gang: / Q2. Har du vært medlem hele tiden siden du første gang meldte deg inn? Ja: Nei: Q2a. HVIS NEI: Når meldte du deg sist inn igjen i Miljøpartiet De Grønne? VENNLIGST FYLL INN: MÅNED (CIRKA) ÅR Meldte meg sist inn igjen / Q3. Det er flere grunner til at folk melder seg inn i Miljøpartiet De Grønne. På listen under finner du noen slike grunner. Når du tenker tilbake på da du bestemte deg for å melde deg inn (eventuelt første gang du meldte deg inn), hvor viktig var hver av følgende grunn. PÅ HVER LINJE Veldig viktig Ganske viktig Ikke så viktig Ikke viktig Ikke viktig i det hele tatt Jeg ønsket å møte politisk likesinnede (5) Jeg ønsket å bli politisk aktiv (5) Jeg ønsket å bidra til å realisere de politiske målene som jeg støttet (5) Jeg ønsket å påvirke utvelgelsen av kandidater til politiske verv (5) Jeg ville starte en politisk løpebane i grønn politikk (5) Jeg ønsket å støtte partiet økonomisk (5) Jeg forventet at partimedlemsskap ville være fordelaktig for min karriere (5) Jeg ønsket å lære mer om grønn politikk (5) Jeg syntes de etablerte partiene trengte et korrektiv i miljøpolitikken (5) Q4. Hvordan vurderer du din erfaring som medlem i forhold til dine opprinnelige forventninger? Forventningene mine er fullt og helt oppfylt Forventningene mine er delvis oppfylt Forventningene mine er ikke særlig oppfylt Ingen av mine forventninger er oppfylt Q5. Hvor ofte har du deltatt på et lokalmøte til Miljøpartiet De Grønne i løpet av de siste 12 måneder? Ikke deltatt i det hele tatt Sjelden (en eller to ganger) Av og til (tre til fem ganger) Ofte (flere enn fem ganger) 3

4 Q6. Hvor mye tid har du brukt, sånn i månedlig gjennomsnitt, på på aktiviteter i partiet? VENNLIGST FYLL INN Timer i måneden (sånn cirka) ELLER KRYSS AV HER: Ikke brukt tid i det hele tatt Q7. Hvis du skulle beregne hvor mye penger du har bidratt med til partiet i løpet av kalenderåret 2001, hvor mye utgjør dette (inkludert årskontingent, pengeinnsamling, osv)? VENNLIGST FYLL INN BELØPET NOK Q8. Vi vil gjerne spørre deg om deltakelse i politiske aktiviteter i løpet av de siste FIRE år. I hvilken grad har du deltatt i følgende aktiviteter? FOR HVER AKTIVITET Ikke i det hele tatt Sjelden Av og til Ofte Skrevet under et opprop fra partiet Bidratt med penger til Miljøpartiet De Grønne (utenom kontingenten). Hjulpet til med pengeinnsamling Deltatt i ulike aksjoner Skrevet innlegg i avisen Jobbet med en miljøsak Deltatt på partimøter Tatt kontakt med myndighetene om en miljøsak Hatt tillitsverv i partiorganiasjonen Stått på valg ved kommunevalg, fylkesvalgvalg eller nasjonalvalg Q9. Har du for tiden noe tillitsverv i partiet (for eksempel organisasjonssekretær eller kasserer) eller noe offentlig verv på vegne av partiet (for eksempel i kommunesstyre/bystyre eller komiteer)? Ja: Nei: Q9a. HVIS JA - På hvilket nivå har du hatt disse vervene? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE VERV Lokalnivå Fylkesnivå Nasjonalt nivå Europeisk/Internasjonalt nivå Partiverv Offentlige verv 4

5 Q10. Hvor aktiv betrakter du deg selv å være i Miljøpartiet De Grønne akkurat nå? Veldig aktiv Ganske aktiv Ikke så veldig aktiv Ikke aktiv i det hele tatt Q11. Er du i dag mer aktiv eller mindre aktiv i partiet enn du var for fire år siden (eller da du meldte deg inn for mindre enn fire år siden)? Mer aktiv Mindre aktiv Omtrent like aktiv Her er noen spørsmål om andre politiske aktiviteter. Q12. Er du for tiden medlem av noen av disse miljøvernorganisasjonene? SETT KRYSS FOR ALLE ORGANISASJONER DU ER MEDLEM AV Bellona Greenpeace Norge Norges Miljøvernforbund Framtiden i våre hender Norges Naturvernforbund NOAH for dyrs rettigheter Andre: Q13. På listen under finner du forskjellige sosiale bevegelser. Har du noen gang deltatt i slike bevegelser (for eksempel deltatt i demonstrasjoner, organisert møter, osv)? Hvis ja, sett da kryss for hvilket eller hvilke tiår du har vært aktiv. FOR HVER LINJE, SETT SÅ MANGE ENTEN: ELLER: Aktiv i følgende tiår KRYSS SOM GJELDER Aldri aktiv Studentbevegelse Miljøvernbevegelse Dyrevernsbevegelse Anti-kjernekraftbevegelse Fredsbevegelse Feministbevegelse Bevegelser for homofile og lesbiskes rettigheter Arbeiderbevegelse/Fagbevegelse Bevegelser for solidaritet med den tredje verden Anti-globaliseringsbevegelse 5

6 Q14. Vi vil gjerne stille deg spørsmål om andre politiske aktiviteter som du har deltatt i i løpet av de siste FIRE år. Har du gjort noen av de følgende aktiviteter? FOR HVER AKTIVITET Arbeidet i frivillige organisjoner og foreninger Avgitt stemme ved offentlige valg Boikottet enkelte produkter Deltatt i offentlige demonstrasjoner Ikke i det hele tatt Sjelden Av og til Ofte Q15. Er du for tiden medlem av noen av de følgende organisasjoner? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE ORGANISASJONER Fagforeninger eller tjenestemannsorganisasjoner Amnesty International Norge Attac Norge Q16. Har du noen gang vært medlem av et annet politisk parti enn Miljøpartiet De Grønne? Ja: Nei: Q16a. HVIS JA: Hvilket/hvilke parti har du vært medlem av? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE PARTI Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Andre parti 6

7 Vi vil nå stille deg noen spørsmål om politikk og miljø. Q17. I politikken blir det gjerne snakk om 'venstresiden' og 'høyresiden'. Hvor vil du plassere de følgende politiske partiene på en skala hvor 0 er helt til venstre og 10 er helt til høyre? KUN ETT KRYSS Venstre Høyre FOR HVERT PARTI Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Miljøpartiet De Grønne Q18. Og hvor vil du plassere DEG SELV på en tilsvarende skala under? Venstre KUN ETT KRYSS Høyre Q19. DERSOM DU IKKE ØNSKER Å PLASSERE DEG PÅ DENNE SKALAEN. Ville du si at du tenderer mer mot venstresiden eller mer mot høyresiden, eller at du tenderer hverken mot venstre eller høyre? Mer mot venstresiden Mer mot høyresiden Hverken høyresiden eller venstresiden Q20. Hvor ofte tar du deg tid til å gjøre følgende? PÅ HVER LINJE Alltid Ofte Av og til Aldri Sortere glass, metaller, plast, papir o.l. med tanke på resirkulering Prøver å få fatt i frukt og grønnsaker som er dyrket uten bruk av plantevernmidler og kjemikalier Takker nei til å spise kjøtt, enten av moralske grunner eller av hensyn til miljøet Bruker alternativ medisin (for eksempel homeopati, akupunktur) 7

8 Q21. Bruker du, eller noen andre i din husholdning, bil (inkludert firmabil)? Ja: Nei: DERSOM JA Q21a Hvor ofte reduserer du bruk av bil av hensyn til miljøet? Alltid Ofte Av og til Aldri Jeg kan ikke kjøre bil (5) DERSOM NEI Q21b Bestemte du deg for ikke å ha bil av økonomiske eller miljømessige grunner? Økonomiske grunner Miljømessige grunner Andre grunner Q22. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Vi stoler for ofte på vitenskapen, og ikke nok på tro og følelser (5) (6) Alt i alt er moderne vitenskap til mer skade enn gagn (5) (6) (5) (6) Moderne vitenskap vil løse våre miljøproblemer uten at det fører til store forandringer i vårt levesett Vi bekymrer oss for mye om fremtiden for miljøet, og ikke nok om priser og arbeidsplasser i dag (5) (6) Moralsk sett bør dyr ha samme rettigheter som mennesker (5) (6) Folk bekymrer seg for mye om at fremskrittet skader miljøet (5) (6) For å kunne beskytte miljøet trenger Norge økonomisk vekst (5) (6) (5) (6) Det er riktig å benytte dyr i medisinske eksperimenter, dersom det kan redde menneskeliv Økonomisk vekst skader alltid miljøet (5) (6) 8

9 Q23. Generelt sett, tror du et norsk medlemsskap i den Europeiske Union ville være godt eller dårlig for landet, eller hverken godt eller dårlig? Godt for landet Dårlig for landet Verken godt eller dårlig Q24. Når alt kommer til alt, vil du si at Norge har hatt fordel av eller ikke hatt fordel av ikke å være medlem i den Europeiske Union? Har hatt fordel: Har ikke hatt fordel: Q25. Noen mener at Europeisk samling i regi av den Europeiske Union burde gå lenger. Andre sier at den har gått for langt. Hva er din mening? Hvor vil du plassere ditt eget syn på skalaen under? Verdien 1 betyr at den europeiske samling har gått for langt og verdien 10 betyr at den europeiske samling burde gå lenger. Hvilken verdi på skalaen beskriver best din egen posisjon? Europeisk samling har [allerede] gått for langt Europeisk samling burde gå lenger Q26. Noen mener at det er bedre for et land at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner. Andre mener det er bedre om disse gruppene tilpasser seg og blir endel av samfunnet for øvrig. Hva kommer nærmest din egen mening? Det er bedre for samfunnet at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner Det er bedre at ulike folkegrupper tilpasser seg og blir en del av samfunnet for øvrig Vet ikke Q27. Det er ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med 'innvandrere' mener vi mennesker fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Det følger økt kriminalitet med innvandrere (5) (6) Innvandrere er generelt bra for norsk økonomi (5) (6) Innvandrere tar jobbene fra folk som er født i Norge (5) (6) Innvandrere åpner Norge for nye kulturer og idéer (5) (6) 9

10 Q28. Se på listen nedenfor. Hvilket av disse forholdene mener du bør gis høyest prioritet i Norge, det viktigste hensynet som må ivaretas. Og hvilket av disse forholdene mener du bør gis nest høyest prioritet i Norge, det nest viktigste hensynet som må ivaretas. I HVER KOLONNE Opprettholde lov og orden i landet Gi folk mer å si i politiske beslutninger Bekjempe prisstigningen Beskytte ytringsfriheten Vet ikke Høyest prioritet Nest høyest prioritet (5) (5) Q29. Når alt kommer til alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet virker i Norge? Og hvor tilfreds er du med hvordan demokratiet virker innenfor den Eurepiske Union? Veldig tilfreds Noe tilfreds Ikke særlig tilfreds Ikke tilfreds i det hele tatt I HVER KOLONNE Norge Europeiske Union Q30. Det finnes mange meninger om hvordan man mest effektivt kan påvirke beslutninger i samfunnet. Her er en liste over noen måter dette kan gjøres på. Kan du for hver enkel måte si hvor effektiv du mener den er? Hvor effektivt mener du det er å...? KUN ETT KRYSS FOR Ikke effektivt i det hele tatt Svært effektivt HVER LINJE Arbeide i frivillige organisasjoner og foreninger Stemme ved offentlige valg Boikotte bestemte produkter Delta i offentlige demonstrasjoner Delta i arbeidet i et politisk parti 10

11 Q31a. Hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Alle kjernekraftverk burde stenges så fort som mulig (5) (6) (5) (6) Det er nødvendig å sensuere filmer og blader for å opprettholde det moralske nivået Norges økonomiske problemer løses best gjennom privat næringsvirksomhet (5) (6) Det er noe galt med homoseksuelle forhold (5) (6) (5) (6) En gravid kvinne bør, uansett grunn, ha mulighet til legal abort, dersom hun velger ikke å få barnet Norge burde melde seg ut av NATO (5) (6) Et problem med folk i dag er at de altfor ofte setter seg opp mot autoriteter (5) (6) Q31b. Og hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Bensinavgiftene burde økes kraftig for å bekjempe global oppvarming (5) (6) (5) (6) Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom dem med høye inntekter og dem med lave inntekter Politiske partier som ønsker å undergrave demokratiet burde ikke få delta i offentlige valg Folk i Norge burde være mer tolerante ovenfor dem som lever et annerledes liv Ved offentlige valg burde politiske partier bli presset til å stille med et likt antall kvinner og menn Krig er alltid galt I visse tilfeller bør folk følge sin egen samvittighet selv om det innebærer at loven brytes (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) 11

12 Q31c. Hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Myndighetene bør omfordele inntektene fra de mer velstående til dem som er mindre heldig stilt Enig Verken eller u U u Vet ikke (5) (6) Folk med penger bør ha mulighet til å nyte det (5) (6) Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt liv (5) (6) Alle samfunn har ulikheter som det er best å ikke blande seg opp i (5) (6) Det private næringsliv må kontrolleres for å beskytte alles behov (5) (6) Alt tatt i betraktning, må man kunne si at verden blir bedre (5) (6) Q31d. Og hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Respekt for autoriteter er en av de viktigste tingene barn bør lære seg (5) (6) (5) (6) Vårt land trenger en langt større grad av rettferdighet slik at rikdommen kan fordeles jevnere Markedskonkurranse er nesten alltid den beste måten å dekke folk sine behov (5) (6) Framtiden er for usikker til at det er mulig å legge reelle planer (5) (6) Samfunnet fungerer best når folk følger alle lover og regler nøye (5) (6) (5) (6) Jeg er tilhenger av en skattereform som legger den største belastningen på selskaper og personer med høye inntekter Dersom noen har visjoner og evner til å skaffe seg eiendom, burde de ha mulighet til å nyte det (5) (6) Samarbeid med andre mennesker fungerer sjelden (5) (6) 12

13 Bakgrunnsopplysninger. Q32. I hvilket år er du født? Jeg er født i 19 Q33. Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne Q34. Hva er din nåværende kilde til livsopphold/hovedaktivitet? Sysselsatt 30 timer eller mer i uka I fulltids utdanning Sysselsatt mindre enn 30 timer i uka Alders- eller førtidspensjonsit Selvstendig næringsdrivende Trygdet eller arbeidsufør Hjemmeværende med husarbeid/ Arbeidsledig omsorg på fulltid (5) (6) (7) (8) Q35. Hvilken av de følgende beskriver best jobben din (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Akademiker (f.eks, lege, revisor, lærer, universitetsansatt, sosialarbeider, datakonsulent) Ledende stilling (f.eks, administrerende direktør, økonomidirektør, personaldirektør, salgssjef, ledende stilling innen kommuneforvaltningen) Kontorarbeid (f.eks, funksjonær, sekretær) Handel og tjenester (f.eks, selger, butikkmedarbeider, praktikant, pleiemedarbeider, andre helsetjenester) Selvstendig næringsdrivende (f.eks, egen butikk, byggmester, bonde, restauranteier) Arbeidsleder/formann (f.eks, byggleder, sjefsrenholder) Faglært arbeider (f.eks, rørlegger, elektriker, lokfører, kokk, frisør) (5) (6) (7) Ufaglært arbeider (f.eks, maskinarbeider, postbud, servitør, renhold, arbeider, sjåfør, telefonsalg) (8) Annet (9) Q36. Innenfor hvilken økonomisk sektor arbeider du (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske Industri (f.eks. produksjon, bygg og anlegg, teknisk etat, gruvedrift) Skole og utdanning Helse og sosiale tjenester Media (avis, radio, TV, internett) Lov, orden og vakthold (f.eks. politi, forsvar, vakthold, o.l.) Annen offentlig virksomhet eller forvaltning (kommune, fylke, stat, etater) Bank, Finansinstitusjoner, Forsikring, Eiendom Andre tjenester (f.eks handel, transport, forpleining, fritid, renhold, o.l.) Annet (5) (6) (7) (8) (9) (10) 13

14 Q37. Innebærer ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal utføre (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Ja Nei Q38. Hvilken type virksomhet arbeider du i (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Privat firma Offentlig eller halvoffentlig virksomhet (kommune, fylke, stat) Veldedighet, frivillig organisasjon, stiftelse, eller interessegruppe Annet Q39. Hvor gammel var du da du sluttet med full-tids utdanning? FYLL INN ALDEREN: ELLER KRYSS HER: Jeg er fortsatt i full utdanning Q40. Har du noen gang gått på (eller går for tiden) på et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon for å ta en grad? Ja: Nei: Q40a. DERSOM JA. Hva var, eller er, ditt studieområde? Handel, Organisasjon, Økonomi, Juss, Biologi, Medisin Ledelse Annen samfunnsvitenskap (f.eks Annen naturvitenskapelige, Ingeniør sosiologi, statsvitenskap, psykologi) Kunst, litteratur, språk, historie Annet (5) (6) Q41. Ved akademisk utdanning får man ulike gradsbenevnleser. Hva er den høyeste graden du har oppnådd? Doktorgrad (f.eks Dr.philos, Ph.D, o.l.) Grad på lavere nivå (f.eks cand.mag, bachelor, o.l.) Grad på hovedfagsnivå (f.eks, master, Jeg har ingen akademisk grad. cand.scient., cand.art., o.l.) 14

15 Q42. Er du tilhenger av en bestemt religion? Ja: Nei: Q42a. DERSOM JA: Tilhører du? Den norske kirke (statskirken) Den romersk-katolske kirke Pinsebevegelsen Annet kristent trossamfunn Islam Annet ikke-kristent trossamfunn Human-etisk forbund Annet livssynssamfunn (5) (6) (7) (8) Q43. Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? (Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp e.l.) Flere ganger i uken En gang i uken Et par ganger i året En gang i året eller sjeldnere Aldri (5) Q44. Bor du i? En stor by En forstad til, eller i utkanten av, en stor by En mindre by Et tettsted Et spredtbygd strøk (5) Q45. Der hvor du bor, sitter det representanter fra Miljøpartiet De Grønne i kommune- eller bystyret? Ja Nei Vet ikke 15

16 Her er noen spørsmål om din holdning til Miljøpartiet De Grønne og noen andre politiske saker. Q46. Hvor sterk tilhenger av Miljøpartiet de Grønne betrakter du deg? Veldig sterk tilhenger Litt sterk tilhenger Lite sterk tilhenger Ikke sterk tilhenger i det hele tatt Q47. Miljøpartiet de Grønne fremmer flere saker og mål. Hvilken prioritet mener du Miljøpartiet De Grønne burde gi til de følgende saker/mål i de neste årene? FOR HVER SAK Skape et flerkulturelt samfunn Hjelpe de fattige i samfunnet Slåss mot bruk av genmanipulert mat Bekjempe arbeidsledighet Beskytte individenes sivile rettigheter Stoppe global oppvarming Øke kvinners status og rettigheter Kontrollere offentlige underskudd Løse internasjonale konflikter med fredelige midler Avvikle kjernekraft Reformere velferdsstaten Fremme kjernefysisk nedrustning Kjempe mot globalisering Skape et mer demokratisk samfunn Forbedre økonomisk kunkurransevne Topp prioritet En høy prioritering Lav prioritering Ikke prioritert Q48. Hvor ofte møter for tiden du medlemmer av Miljøpartiet De Grønne utenom partimøtene? Aldri Sjelden Av og til Ganske ofte Regelmessig (5) 16

17 Q49. Såkalte etablerte politiske partier har som regel èn leder. Synes du Miljøpartiet De Grønne skulle ha en leder? Ja: Nei: Q50. Når du tenker tilbake på Kosovokonflikten i 1999, støttet du NATOs militære handlinger i konflikten? Ja Nei Jeg hadde ikke gjort opp noen mening Kan ikke huske Q51. I oktober 2001 satte USA og Storbritannia inn et militært angrep på Afghanistan som en reaksjon på terroristangrepet mot World Trade Center 11. september Støttet du USA og Storbritannias handlinger? Ja Nei Jeg hadde ikke gjort opp noen mening Kan ikke huske Q52. Hvor effektive mener de politiske aktivitene er til å hjelpe Miljøpartiet De Grønne til å nå sine mål. FOR HVER AKTVITET Veldig effektivt Effektivt Ikke særlig efffektivt Ikke effektivt Skrevet under et opprop fra partiet Bidratt med penger til Miljøpartiet De Grønne (utenom kontingenten). Hjulpet til med pengeinnsamling Deltatt i ulike aksjoner Skrevet innlegg i avisen Jobbet med en miljøsak Deltatt på partimøter Tatt kontakt med myndighetene om en miljøsak Hatt tillitsverv i partiorganiasjonen Stått på valg ved kommunevalg, fylkesvalgvalg eller nasjonalvalg Være et forbilde for andre 17

18 Q53. Politiske partier kan sette seg ulike mål. Disse målene kan av og til komme i konflikt med hverandre. Dersom du måtte velge mellom de fire målene på listen under, hvilket mål burde være Miljøpartiet De Grønnes høyeste prioritet? Og hvilket mål burde være Miljøpartiet De Grønnes nest høyeste prioritet? I HVER KOLONNE Få størst mulig oppslutning i valg Fremme partiets program og politikk Få plass i en regjering Skape et mest mulig demokratisk parti Vet ikke Høyest prioritet Nest høyest prioritet (5) (5) Q54. Hva synes du om makten som ligger i de ulike partiorganene, eller partinivåene? Synes du de har alt for mye makt, for mye makt, passe mye makt, for lite makt, alt for lite makt? Gi ett svar for hvert av partinivåene under. FOR HVER RAD Alt for mye makt For mye makt Omlag passe mye makt For lite makt Alt for lite makt Vet ikke Talspersoner Landsstyret Sekretariatet Landsmøtet Fylkeslag (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) Lokallag (5) (6) Enkeltmedlemmer (5) (6) 18

19 Q55. Her er noen organisasjonsprinsipper som knyttes til begrepet 'grassrotdemokrati'. I hvilken grad er du eller u i at disse prinsippene skal iverksettes, eller bli beholdt, av Miljøpartiet De Grønne? FOR HVERT PRINSIPP Enig Verken eller u U u Intet medlem burde besitte et nasjonalt verv lenger enn tre år av gangen (5) Partimedlemmer på Stortinget burde ikke samtidig besitte andre verv i partiet (5) Minst halvparten av alle ledene verv i partiet burde innehas av kvinner (5) (5) Partimedlemmer på Stortinget burde ikke tjene mer enn gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. Overskuddet burde gis til partiet Styremøtene bør være åpne for alle partimedlemmene (5) Q56. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene FOR HVERT SPØRSMÅL Enig Verken eller u U u Folk som meg kan påvirke politikken dersom de er villig til å engasjere seg (5) Det kan være slitsomt å delta på partimøter etter en lang dag på jobben (5) Dersom medlemmer av Miljøpartiet De Grønne står sammen kan de klare å få til endringer i Norge (5) Lokallaget til Miljøpartiet De Grønne har klart å få til noe i utvklingen av lokalsamfunnet vårt. (5) (5) Miljøpartiet De Grønne ville oppnå mer dersom personer som meg hadde større innflytelse i politikken Å være aktiv i partiet gir en god anledning til å møte interessante folk (5) Partiets valgaktiviteter er moro og engasjerende (5) Aktiviteter i partiet går ofte på bekostning av familien (5) En person som meg kunne gjøre en god jobb som kommunestyremedlem for Miljøpartiet De Grønne (5) Q57. Har du til hensikt å fornye ditt medlemsskap i Miljøpartiet De Grønne ved neste forfall? Ja, helt sikkert Ja, mest sannsynlig Antakelig ikke Helt sikkert ikke Jeg har allerede meldt meg ut av partiet (5) 19

20 Mange takk for hjelpen! Vi tar gjerne kommentarer: For office use only For office use only Day Month 20

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2.1. Innledning Dette kapitlet beskriver verdioppfatninger i den norske befolkningen. Det forteller dermed noe om hva folk flest forstår

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer