MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA"

Transkript

1 Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier i 12 land deltar i undersøkelsen: Belgia, England, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Sverige, Skottland, Tyskland og Østerrike. Spørreskjema vil bli sendt til mer enn 7,000 medlemmer i Europa. Undersøkelsen er et frittstående og uavhengig forskningsprosjekt med undertegnede som prosjektleder. Undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmål om hvorfor melde seg inn i et grønt parti, erfaringer og aktiviteter i partiet, oppfatninger av partiets nåværende og framtidige rolle i politikken. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om politiske holdninger og aktiviteter, deltakelse i ulike sosiale bevegelser samt sosioøkonomisk bakgrunn. Informasjon som blir samlet inn ved hjelp av denne undersøkelsen vil bidra til å svare på spørsmål om hvem de grønne er, hvor knyttet de er til sitt parti, hva er det som bestemmer hvor aktive de er i partiet og om de vil fortsette å være medlem i partiet, hva er medlemmenes syn på den interne organisering av partiet og planer for organisatorisk endring, hva slags verdier og politiske holdninger medlemmene har, og hva er synspunktene på framtidig strategi og utvikling til grønne partier. Dette er første gang det blir gjennomført en så omfattende komparativ undersøkelse av grønne partier i Europa. En vellykket gjennomføring av undersøkelsen vil gi svært gode muligheter til å sammenlikne og utforske grønn politikk i Europa. Undersøkelsen vil være av stor verdi for forskningen og gi verdifull informasjon om grønn politikk til offentligheten. Hver enkelt person som svarer på undersøkelsen vil forbli anonym. Kun samlede resultater vil bli offentliggjort. Jeg ber vennligst om at du svarer på spørsmålene og returnerer spørreskjemaet i den vedlagte svarkonvolutten så snart som mulig. Porto er allerede betalt. Med vennlig hilsen, Professor Wolfgang Rüdig Internasjonal prosjektleder Department of Government, University of Strathclyde, Scotland Hele intervjuundersøkelsen gjennomføres med økonomiske støtte fra The British Academy. Miljøpartiet De Grønne medvirker til gjennomføringen av undersøkelsen i Norge. Gunnar Grendstad, Universitetet i Bergen, har vært norsk koordinator for undersøkelsen. Les mer om undersøkelsen:

2 Utfylling av skjemaet UTVALG Det er kun medlemmer av Miljøpartiet De Grønne som deltar i denne undersøkelsen i Norge. Det er selvsagt frivillig å svare på spørsmålene. Men forskningsprosjektet er likevel helt avhengig av dine svar for å få et så godt bilde som mulig av Miljøpartiet De Grønne og for å kunne sammenlikne på en best mulig måte Miljøpartiet De Grønne med grønne partier i andre europeiske land. Bare ved at så mange som mulig svarer kan vi være sikker på at undersøkelsen avspeiler alle medlemmene og at undersøkelsen blir pålitelig. SPØRRESKJEMAET Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse og bearbeidelse av det internasjonale spørreskjemaet til medlemmer av grønne partier i Europa. Noen spørsmål vil være enkle å svare på mens andre spørsmål kan virke som om de ikke passer helt til norske forhold. Dersom det er spørsmål du ikke kan eller vil svare på, går du videre til neste spørsmål. Det er likevel viktig å svare på spørsmålene så godt som mulig for at de skal kunne brukes både nasjonalt og internasjonalt. I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. I slike tilfeller er det likevel viktig at du svarer ut fra det du synes passer best. Spørreskjemaet er ingen eksamen. Dine svar vil likevel være med å gi et samlet inntrykk av medlemmene til Miljøpartiet De Grønne. HVORDAN DU SVARER Det vil ta litt tid å svare på denne undersøkelsen, men ikke stort mer enn en halv time. De aller fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål hvor svarene skal gis på en annen måte, er dette oppgitt i spørsmålsteksten. Pass på at du skriver innenfor svarfeltene. Vennligst bruk blå eller svart kulepenn. Skriv tydelig. FORTROLIGHET OG ANONYMITET Du er trukket ut til å være med i denne undersøkelsen fordi du er medlem av Miljøpartiet De Grønne. Miljøpartiet De Grønne har ikke levert ut medlemslisten til forskerne, men har selv stått for adressering og utsending av undersøkelsen. Siden det utfylte skjemaet skal sendes direkte tilbake til prosjektlederen Wolfgang Rüdig i Skottland for dataregistrering, vil det heller ikke være mulig å spore svarene i undersøkelsen tilbake til enkeltpersoner. Denne undersøkelsen inneholder ikke noen form for registrering av selve spørreskjemaet. Den inneholder derfor ingen registrering av innkomne skjema opp mot et navneregister. I denne undersøkelsen vil du derfor ikke få noen purringer dersom du ikke svarer. Men om en stund vil alle få et påminningskort som oppfordrer til å sende inn skjemaet dersom dette ikke er gjort. Dette kortet vil du derfor få enten du har svart eller ikke. Sist i skjemaet er det satt av plass hvor du kan skrive kommentarer til undersøkelsen eller kommentere andre forhold som kan angå tema i undersøkelsen. Intervjuundersøkelsen, innsamling og registrering av data vil bli avsluttte i løpet av Analysene vil begynne umiddelbart etterpå og de første resultater vil foreligge i løpet av første halvår i Til slutt: takk for at du deltar i denne undersøkelsen. 2

3 Først vil vi stille deg noen spørsmål om ditt partimedlemsskap og ditt forhold til partiet. Q1. Når meldte du deg første gang inn i Miljøpartiet De Grønne? VENNLIGST FYLL INN: MÅNED (CIRKA) ÅR Jeg meldte meg inn første gang: / Q2. Har du vært medlem hele tiden siden du første gang meldte deg inn? Ja: Nei: Q2a. HVIS NEI: Når meldte du deg sist inn igjen i Miljøpartiet De Grønne? VENNLIGST FYLL INN: MÅNED (CIRKA) ÅR Meldte meg sist inn igjen / Q3. Det er flere grunner til at folk melder seg inn i Miljøpartiet De Grønne. På listen under finner du noen slike grunner. Når du tenker tilbake på da du bestemte deg for å melde deg inn (eventuelt første gang du meldte deg inn), hvor viktig var hver av følgende grunn. PÅ HVER LINJE Veldig viktig Ganske viktig Ikke så viktig Ikke viktig Ikke viktig i det hele tatt Jeg ønsket å møte politisk likesinnede (5) Jeg ønsket å bli politisk aktiv (5) Jeg ønsket å bidra til å realisere de politiske målene som jeg støttet (5) Jeg ønsket å påvirke utvelgelsen av kandidater til politiske verv (5) Jeg ville starte en politisk løpebane i grønn politikk (5) Jeg ønsket å støtte partiet økonomisk (5) Jeg forventet at partimedlemsskap ville være fordelaktig for min karriere (5) Jeg ønsket å lære mer om grønn politikk (5) Jeg syntes de etablerte partiene trengte et korrektiv i miljøpolitikken (5) Q4. Hvordan vurderer du din erfaring som medlem i forhold til dine opprinnelige forventninger? Forventningene mine er fullt og helt oppfylt Forventningene mine er delvis oppfylt Forventningene mine er ikke særlig oppfylt Ingen av mine forventninger er oppfylt Q5. Hvor ofte har du deltatt på et lokalmøte til Miljøpartiet De Grønne i løpet av de siste 12 måneder? Ikke deltatt i det hele tatt Sjelden (en eller to ganger) Av og til (tre til fem ganger) Ofte (flere enn fem ganger) 3

4 Q6. Hvor mye tid har du brukt, sånn i månedlig gjennomsnitt, på på aktiviteter i partiet? VENNLIGST FYLL INN Timer i måneden (sånn cirka) ELLER KRYSS AV HER: Ikke brukt tid i det hele tatt Q7. Hvis du skulle beregne hvor mye penger du har bidratt med til partiet i løpet av kalenderåret 2001, hvor mye utgjør dette (inkludert årskontingent, pengeinnsamling, osv)? VENNLIGST FYLL INN BELØPET NOK Q8. Vi vil gjerne spørre deg om deltakelse i politiske aktiviteter i løpet av de siste FIRE år. I hvilken grad har du deltatt i følgende aktiviteter? FOR HVER AKTIVITET Ikke i det hele tatt Sjelden Av og til Ofte Skrevet under et opprop fra partiet Bidratt med penger til Miljøpartiet De Grønne (utenom kontingenten). Hjulpet til med pengeinnsamling Deltatt i ulike aksjoner Skrevet innlegg i avisen Jobbet med en miljøsak Deltatt på partimøter Tatt kontakt med myndighetene om en miljøsak Hatt tillitsverv i partiorganiasjonen Stått på valg ved kommunevalg, fylkesvalgvalg eller nasjonalvalg Q9. Har du for tiden noe tillitsverv i partiet (for eksempel organisasjonssekretær eller kasserer) eller noe offentlig verv på vegne av partiet (for eksempel i kommunesstyre/bystyre eller komiteer)? Ja: Nei: Q9a. HVIS JA - På hvilket nivå har du hatt disse vervene? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE VERV Lokalnivå Fylkesnivå Nasjonalt nivå Europeisk/Internasjonalt nivå Partiverv Offentlige verv 4

5 Q10. Hvor aktiv betrakter du deg selv å være i Miljøpartiet De Grønne akkurat nå? Veldig aktiv Ganske aktiv Ikke så veldig aktiv Ikke aktiv i det hele tatt Q11. Er du i dag mer aktiv eller mindre aktiv i partiet enn du var for fire år siden (eller da du meldte deg inn for mindre enn fire år siden)? Mer aktiv Mindre aktiv Omtrent like aktiv Her er noen spørsmål om andre politiske aktiviteter. Q12. Er du for tiden medlem av noen av disse miljøvernorganisasjonene? SETT KRYSS FOR ALLE ORGANISASJONER DU ER MEDLEM AV Bellona Greenpeace Norge Norges Miljøvernforbund Framtiden i våre hender Norges Naturvernforbund NOAH for dyrs rettigheter Andre: Q13. På listen under finner du forskjellige sosiale bevegelser. Har du noen gang deltatt i slike bevegelser (for eksempel deltatt i demonstrasjoner, organisert møter, osv)? Hvis ja, sett da kryss for hvilket eller hvilke tiår du har vært aktiv. FOR HVER LINJE, SETT SÅ MANGE ENTEN: ELLER: Aktiv i følgende tiår KRYSS SOM GJELDER Aldri aktiv Studentbevegelse Miljøvernbevegelse Dyrevernsbevegelse Anti-kjernekraftbevegelse Fredsbevegelse Feministbevegelse Bevegelser for homofile og lesbiskes rettigheter Arbeiderbevegelse/Fagbevegelse Bevegelser for solidaritet med den tredje verden Anti-globaliseringsbevegelse 5

6 Q14. Vi vil gjerne stille deg spørsmål om andre politiske aktiviteter som du har deltatt i i løpet av de siste FIRE år. Har du gjort noen av de følgende aktiviteter? FOR HVER AKTIVITET Arbeidet i frivillige organisjoner og foreninger Avgitt stemme ved offentlige valg Boikottet enkelte produkter Deltatt i offentlige demonstrasjoner Ikke i det hele tatt Sjelden Av og til Ofte Q15. Er du for tiden medlem av noen av de følgende organisasjoner? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE ORGANISASJONER Fagforeninger eller tjenestemannsorganisasjoner Amnesty International Norge Attac Norge Q16. Har du noen gang vært medlem av et annet politisk parti enn Miljøpartiet De Grønne? Ja: Nei: Q16a. HVIS JA: Hvilket/hvilke parti har du vært medlem av? SETT KRYSS FOR ALLE AKTUELLE PARTI Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Andre parti 6

7 Vi vil nå stille deg noen spørsmål om politikk og miljø. Q17. I politikken blir det gjerne snakk om 'venstresiden' og 'høyresiden'. Hvor vil du plassere de følgende politiske partiene på en skala hvor 0 er helt til venstre og 10 er helt til høyre? KUN ETT KRYSS Venstre Høyre FOR HVERT PARTI Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Miljøpartiet De Grønne Q18. Og hvor vil du plassere DEG SELV på en tilsvarende skala under? Venstre KUN ETT KRYSS Høyre Q19. DERSOM DU IKKE ØNSKER Å PLASSERE DEG PÅ DENNE SKALAEN. Ville du si at du tenderer mer mot venstresiden eller mer mot høyresiden, eller at du tenderer hverken mot venstre eller høyre? Mer mot venstresiden Mer mot høyresiden Hverken høyresiden eller venstresiden Q20. Hvor ofte tar du deg tid til å gjøre følgende? PÅ HVER LINJE Alltid Ofte Av og til Aldri Sortere glass, metaller, plast, papir o.l. med tanke på resirkulering Prøver å få fatt i frukt og grønnsaker som er dyrket uten bruk av plantevernmidler og kjemikalier Takker nei til å spise kjøtt, enten av moralske grunner eller av hensyn til miljøet Bruker alternativ medisin (for eksempel homeopati, akupunktur) 7

8 Q21. Bruker du, eller noen andre i din husholdning, bil (inkludert firmabil)? Ja: Nei: DERSOM JA Q21a Hvor ofte reduserer du bruk av bil av hensyn til miljøet? Alltid Ofte Av og til Aldri Jeg kan ikke kjøre bil (5) DERSOM NEI Q21b Bestemte du deg for ikke å ha bil av økonomiske eller miljømessige grunner? Økonomiske grunner Miljømessige grunner Andre grunner Q22. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Vi stoler for ofte på vitenskapen, og ikke nok på tro og følelser (5) (6) Alt i alt er moderne vitenskap til mer skade enn gagn (5) (6) (5) (6) Moderne vitenskap vil løse våre miljøproblemer uten at det fører til store forandringer i vårt levesett Vi bekymrer oss for mye om fremtiden for miljøet, og ikke nok om priser og arbeidsplasser i dag (5) (6) Moralsk sett bør dyr ha samme rettigheter som mennesker (5) (6) Folk bekymrer seg for mye om at fremskrittet skader miljøet (5) (6) For å kunne beskytte miljøet trenger Norge økonomisk vekst (5) (6) (5) (6) Det er riktig å benytte dyr i medisinske eksperimenter, dersom det kan redde menneskeliv Økonomisk vekst skader alltid miljøet (5) (6) 8

9 Q23. Generelt sett, tror du et norsk medlemsskap i den Europeiske Union ville være godt eller dårlig for landet, eller hverken godt eller dårlig? Godt for landet Dårlig for landet Verken godt eller dårlig Q24. Når alt kommer til alt, vil du si at Norge har hatt fordel av eller ikke hatt fordel av ikke å være medlem i den Europeiske Union? Har hatt fordel: Har ikke hatt fordel: Q25. Noen mener at Europeisk samling i regi av den Europeiske Union burde gå lenger. Andre sier at den har gått for langt. Hva er din mening? Hvor vil du plassere ditt eget syn på skalaen under? Verdien 1 betyr at den europeiske samling har gått for langt og verdien 10 betyr at den europeiske samling burde gå lenger. Hvilken verdi på skalaen beskriver best din egen posisjon? Europeisk samling har [allerede] gått for langt Europeisk samling burde gå lenger Q26. Noen mener at det er bedre for et land at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner. Andre mener det er bedre om disse gruppene tilpasser seg og blir endel av samfunnet for øvrig. Hva kommer nærmest din egen mening? Det er bedre for samfunnet at ulike folkegrupper tar vare på sine skikker og tradisjoner Det er bedre at ulike folkegrupper tilpasser seg og blir en del av samfunnet for øvrig Vet ikke Q27. Det er ulike meninger om innvandrere som bor i Norge. Med 'innvandrere' mener vi mennesker fra andre land som kommer for å slå seg ned her. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Det følger økt kriminalitet med innvandrere (5) (6) Innvandrere er generelt bra for norsk økonomi (5) (6) Innvandrere tar jobbene fra folk som er født i Norge (5) (6) Innvandrere åpner Norge for nye kulturer og idéer (5) (6) 9

10 Q28. Se på listen nedenfor. Hvilket av disse forholdene mener du bør gis høyest prioritet i Norge, det viktigste hensynet som må ivaretas. Og hvilket av disse forholdene mener du bør gis nest høyest prioritet i Norge, det nest viktigste hensynet som må ivaretas. I HVER KOLONNE Opprettholde lov og orden i landet Gi folk mer å si i politiske beslutninger Bekjempe prisstigningen Beskytte ytringsfriheten Vet ikke Høyest prioritet Nest høyest prioritet (5) (5) Q29. Når alt kommer til alt, hvor tilfreds er du med måten demokratiet virker i Norge? Og hvor tilfreds er du med hvordan demokratiet virker innenfor den Eurepiske Union? Veldig tilfreds Noe tilfreds Ikke særlig tilfreds Ikke tilfreds i det hele tatt I HVER KOLONNE Norge Europeiske Union Q30. Det finnes mange meninger om hvordan man mest effektivt kan påvirke beslutninger i samfunnet. Her er en liste over noen måter dette kan gjøres på. Kan du for hver enkel måte si hvor effektiv du mener den er? Hvor effektivt mener du det er å...? KUN ETT KRYSS FOR Ikke effektivt i det hele tatt Svært effektivt HVER LINJE Arbeide i frivillige organisasjoner og foreninger Stemme ved offentlige valg Boikotte bestemte produkter Delta i offentlige demonstrasjoner Delta i arbeidet i et politisk parti 10

11 Q31a. Hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Alle kjernekraftverk burde stenges så fort som mulig (5) (6) (5) (6) Det er nødvendig å sensuere filmer og blader for å opprettholde det moralske nivået Norges økonomiske problemer løses best gjennom privat næringsvirksomhet (5) (6) Det er noe galt med homoseksuelle forhold (5) (6) (5) (6) En gravid kvinne bør, uansett grunn, ha mulighet til legal abort, dersom hun velger ikke å få barnet Norge burde melde seg ut av NATO (5) (6) Et problem med folk i dag er at de altfor ofte setter seg opp mot autoriteter (5) (6) Q31b. Og hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Bensinavgiftene burde økes kraftig for å bekjempe global oppvarming (5) (6) (5) (6) Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom dem med høye inntekter og dem med lave inntekter Politiske partier som ønsker å undergrave demokratiet burde ikke få delta i offentlige valg Folk i Norge burde være mer tolerante ovenfor dem som lever et annerledes liv Ved offentlige valg burde politiske partier bli presset til å stille med et likt antall kvinner og menn Krig er alltid galt I visse tilfeller bør folk følge sin egen samvittighet selv om det innebærer at loven brytes (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) 11

12 Q31c. Hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Myndighetene bør omfordele inntektene fra de mer velstående til dem som er mindre heldig stilt Enig Verken eller u U u Vet ikke (5) (6) Folk med penger bør ha mulighet til å nyte det (5) (6) Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt liv (5) (6) Alle samfunn har ulikheter som det er best å ikke blande seg opp i (5) (6) Det private næringsliv må kontrolleres for å beskytte alles behov (5) (6) Alt tatt i betraktning, må man kunne si at verden blir bedre (5) (6) Q31d. Og hvor eller u er du i hver av disse påstandene? FOR HVER LINJE Enig Verken eller u U u Vet ikke Respekt for autoriteter er en av de viktigste tingene barn bør lære seg (5) (6) (5) (6) Vårt land trenger en langt større grad av rettferdighet slik at rikdommen kan fordeles jevnere Markedskonkurranse er nesten alltid den beste måten å dekke folk sine behov (5) (6) Framtiden er for usikker til at det er mulig å legge reelle planer (5) (6) Samfunnet fungerer best når folk følger alle lover og regler nøye (5) (6) (5) (6) Jeg er tilhenger av en skattereform som legger den største belastningen på selskaper og personer med høye inntekter Dersom noen har visjoner og evner til å skaffe seg eiendom, burde de ha mulighet til å nyte det (5) (6) Samarbeid med andre mennesker fungerer sjelden (5) (6) 12

13 Bakgrunnsopplysninger. Q32. I hvilket år er du født? Jeg er født i 19 Q33. Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne Q34. Hva er din nåværende kilde til livsopphold/hovedaktivitet? Sysselsatt 30 timer eller mer i uka I fulltids utdanning Sysselsatt mindre enn 30 timer i uka Alders- eller førtidspensjonsit Selvstendig næringsdrivende Trygdet eller arbeidsufør Hjemmeværende med husarbeid/ Arbeidsledig omsorg på fulltid (5) (6) (7) (8) Q35. Hvilken av de følgende beskriver best jobben din (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Akademiker (f.eks, lege, revisor, lærer, universitetsansatt, sosialarbeider, datakonsulent) Ledende stilling (f.eks, administrerende direktør, økonomidirektør, personaldirektør, salgssjef, ledende stilling innen kommuneforvaltningen) Kontorarbeid (f.eks, funksjonær, sekretær) Handel og tjenester (f.eks, selger, butikkmedarbeider, praktikant, pleiemedarbeider, andre helsetjenester) Selvstendig næringsdrivende (f.eks, egen butikk, byggmester, bonde, restauranteier) Arbeidsleder/formann (f.eks, byggleder, sjefsrenholder) Faglært arbeider (f.eks, rørlegger, elektriker, lokfører, kokk, frisør) (5) (6) (7) Ufaglært arbeider (f.eks, maskinarbeider, postbud, servitør, renhold, arbeider, sjåfør, telefonsalg) (8) Annet (9) Q36. Innenfor hvilken økonomisk sektor arbeider du (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske Industri (f.eks. produksjon, bygg og anlegg, teknisk etat, gruvedrift) Skole og utdanning Helse og sosiale tjenester Media (avis, radio, TV, internett) Lov, orden og vakthold (f.eks. politi, forsvar, vakthold, o.l.) Annen offentlig virksomhet eller forvaltning (kommune, fylke, stat, etater) Bank, Finansinstitusjoner, Forsikring, Eiendom Andre tjenester (f.eks handel, transport, forpleining, fritid, renhold, o.l.) Annet (5) (6) (7) (8) (9) (10) 13

14 Q37. Innebærer ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal utføre (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Ja Nei Q38. Hvilken type virksomhet arbeider du i (dersom du ikke er i jobb nå, svar ut fra den forrige jobben du hadde)? Privat firma Offentlig eller halvoffentlig virksomhet (kommune, fylke, stat) Veldedighet, frivillig organisasjon, stiftelse, eller interessegruppe Annet Q39. Hvor gammel var du da du sluttet med full-tids utdanning? FYLL INN ALDEREN: ELLER KRYSS HER: Jeg er fortsatt i full utdanning Q40. Har du noen gang gått på (eller går for tiden) på et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon for å ta en grad? Ja: Nei: Q40a. DERSOM JA. Hva var, eller er, ditt studieområde? Handel, Organisasjon, Økonomi, Juss, Biologi, Medisin Ledelse Annen samfunnsvitenskap (f.eks Annen naturvitenskapelige, Ingeniør sosiologi, statsvitenskap, psykologi) Kunst, litteratur, språk, historie Annet (5) (6) Q41. Ved akademisk utdanning får man ulike gradsbenevnleser. Hva er den høyeste graden du har oppnådd? Doktorgrad (f.eks Dr.philos, Ph.D, o.l.) Grad på lavere nivå (f.eks cand.mag, bachelor, o.l.) Grad på hovedfagsnivå (f.eks, master, Jeg har ingen akademisk grad. cand.scient., cand.art., o.l.) 14

15 Q42. Er du tilhenger av en bestemt religion? Ja: Nei: Q42a. DERSOM JA: Tilhører du? Den norske kirke (statskirken) Den romersk-katolske kirke Pinsebevegelsen Annet kristent trossamfunn Islam Annet ikke-kristent trossamfunn Human-etisk forbund Annet livssynssamfunn (5) (6) (7) (8) Q43. Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? (Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp e.l.) Flere ganger i uken En gang i uken Et par ganger i året En gang i året eller sjeldnere Aldri (5) Q44. Bor du i? En stor by En forstad til, eller i utkanten av, en stor by En mindre by Et tettsted Et spredtbygd strøk (5) Q45. Der hvor du bor, sitter det representanter fra Miljøpartiet De Grønne i kommune- eller bystyret? Ja Nei Vet ikke 15

16 Her er noen spørsmål om din holdning til Miljøpartiet De Grønne og noen andre politiske saker. Q46. Hvor sterk tilhenger av Miljøpartiet de Grønne betrakter du deg? Veldig sterk tilhenger Litt sterk tilhenger Lite sterk tilhenger Ikke sterk tilhenger i det hele tatt Q47. Miljøpartiet de Grønne fremmer flere saker og mål. Hvilken prioritet mener du Miljøpartiet De Grønne burde gi til de følgende saker/mål i de neste årene? FOR HVER SAK Skape et flerkulturelt samfunn Hjelpe de fattige i samfunnet Slåss mot bruk av genmanipulert mat Bekjempe arbeidsledighet Beskytte individenes sivile rettigheter Stoppe global oppvarming Øke kvinners status og rettigheter Kontrollere offentlige underskudd Løse internasjonale konflikter med fredelige midler Avvikle kjernekraft Reformere velferdsstaten Fremme kjernefysisk nedrustning Kjempe mot globalisering Skape et mer demokratisk samfunn Forbedre økonomisk kunkurransevne Topp prioritet En høy prioritering Lav prioritering Ikke prioritert Q48. Hvor ofte møter for tiden du medlemmer av Miljøpartiet De Grønne utenom partimøtene? Aldri Sjelden Av og til Ganske ofte Regelmessig (5) 16

17 Q49. Såkalte etablerte politiske partier har som regel èn leder. Synes du Miljøpartiet De Grønne skulle ha en leder? Ja: Nei: Q50. Når du tenker tilbake på Kosovokonflikten i 1999, støttet du NATOs militære handlinger i konflikten? Ja Nei Jeg hadde ikke gjort opp noen mening Kan ikke huske Q51. I oktober 2001 satte USA og Storbritannia inn et militært angrep på Afghanistan som en reaksjon på terroristangrepet mot World Trade Center 11. september Støttet du USA og Storbritannias handlinger? Ja Nei Jeg hadde ikke gjort opp noen mening Kan ikke huske Q52. Hvor effektive mener de politiske aktivitene er til å hjelpe Miljøpartiet De Grønne til å nå sine mål. FOR HVER AKTVITET Veldig effektivt Effektivt Ikke særlig efffektivt Ikke effektivt Skrevet under et opprop fra partiet Bidratt med penger til Miljøpartiet De Grønne (utenom kontingenten). Hjulpet til med pengeinnsamling Deltatt i ulike aksjoner Skrevet innlegg i avisen Jobbet med en miljøsak Deltatt på partimøter Tatt kontakt med myndighetene om en miljøsak Hatt tillitsverv i partiorganiasjonen Stått på valg ved kommunevalg, fylkesvalgvalg eller nasjonalvalg Være et forbilde for andre 17

18 Q53. Politiske partier kan sette seg ulike mål. Disse målene kan av og til komme i konflikt med hverandre. Dersom du måtte velge mellom de fire målene på listen under, hvilket mål burde være Miljøpartiet De Grønnes høyeste prioritet? Og hvilket mål burde være Miljøpartiet De Grønnes nest høyeste prioritet? I HVER KOLONNE Få størst mulig oppslutning i valg Fremme partiets program og politikk Få plass i en regjering Skape et mest mulig demokratisk parti Vet ikke Høyest prioritet Nest høyest prioritet (5) (5) Q54. Hva synes du om makten som ligger i de ulike partiorganene, eller partinivåene? Synes du de har alt for mye makt, for mye makt, passe mye makt, for lite makt, alt for lite makt? Gi ett svar for hvert av partinivåene under. FOR HVER RAD Alt for mye makt For mye makt Omlag passe mye makt For lite makt Alt for lite makt Vet ikke Talspersoner Landsstyret Sekretariatet Landsmøtet Fylkeslag (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) Lokallag (5) (6) Enkeltmedlemmer (5) (6) 18

19 Q55. Her er noen organisasjonsprinsipper som knyttes til begrepet 'grassrotdemokrati'. I hvilken grad er du eller u i at disse prinsippene skal iverksettes, eller bli beholdt, av Miljøpartiet De Grønne? FOR HVERT PRINSIPP Enig Verken eller u U u Intet medlem burde besitte et nasjonalt verv lenger enn tre år av gangen (5) Partimedlemmer på Stortinget burde ikke samtidig besitte andre verv i partiet (5) Minst halvparten av alle ledene verv i partiet burde innehas av kvinner (5) (5) Partimedlemmer på Stortinget burde ikke tjene mer enn gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. Overskuddet burde gis til partiet Styremøtene bør være åpne for alle partimedlemmene (5) Q56. I hvilken grad er du eller u i hver av disse påstandene FOR HVERT SPØRSMÅL Enig Verken eller u U u Folk som meg kan påvirke politikken dersom de er villig til å engasjere seg (5) Det kan være slitsomt å delta på partimøter etter en lang dag på jobben (5) Dersom medlemmer av Miljøpartiet De Grønne står sammen kan de klare å få til endringer i Norge (5) Lokallaget til Miljøpartiet De Grønne har klart å få til noe i utvklingen av lokalsamfunnet vårt. (5) (5) Miljøpartiet De Grønne ville oppnå mer dersom personer som meg hadde større innflytelse i politikken Å være aktiv i partiet gir en god anledning til å møte interessante folk (5) Partiets valgaktiviteter er moro og engasjerende (5) Aktiviteter i partiet går ofte på bekostning av familien (5) En person som meg kunne gjøre en god jobb som kommunestyremedlem for Miljøpartiet De Grønne (5) Q57. Har du til hensikt å fornye ditt medlemsskap i Miljøpartiet De Grønne ved neste forfall? Ja, helt sikkert Ja, mest sannsynlig Antakelig ikke Helt sikkert ikke Jeg har allerede meldt meg ut av partiet (5) 19

20 Mange takk for hjelpen! Vi tar gjerne kommentarer: For office use only For office use only Day Month 20

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om sosiale nettverk og tilknytning Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Norway

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Norway ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Norway Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om religion Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 65270 Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer TNS-Gallup gjennomfører på oppdrag

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys

Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys Nytte av utdanningen, høy kompetanse og realiserte forventninger? Norske kandidaters erfaringer i et internasjonalt lys Liv Anne Støren Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Spørreskjema Kontaktskjema...1 A - Mediebruk og sosial tillit...4 B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse...7 C - Trivsel

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 TABELLRAPPORT - BEFOLKNINGSUTVALG Ref. no 13101570 09.11 2014 1 INNLEDNING Denne rapporten

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge

Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge 2011 Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge - en undersøkelse om norske journalisters erfaringer med og oppfattelse av offentlige institusjoner, interesseorganisasjoner og politiske partier. Kort

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå til www.nsd.no/skjema (BRUKERID og PINKODE på siste side av dette skjemaet) Hvis du

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse

Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse Internasjonal spørreundersøkelse om samfunnsdeltakelse ) Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer