Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl Programmet blir som følger: Årsmøte Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder 7. Eventuelt innkomne saker og saker fremmet av styret. 8. Utdeling av Namdal Skogselskaps diplom. Fra Grong Sparebank vil en representant komme for å belyse status for våre investeringer i verdipapirer. Etter årsmøtet blir det befaring i Namsskogan Familiepark. Orientering om stormskadene i kommunen ved skogbrukssjef Sissel Grongstad. Kl serveres middag på Hotellet. Kl er det premiere på Rebella Hex i parken, bestill billetter gjennom hjemmesiden til Namsskogan Familiepark dersom dere ønske å overvære dette, billetter selges også i skranken. Vel møtt til årsmøte i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Med unntak av to bilder fra Namsskogan, er alle foto i årsmeldinga tatt av Trond Sagmo. Firmanavn 2 Dato

3 ÅRSMELDING 2013 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2013 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Namsskogan, årsmøtekommunen Legater og gaver Skogselskapets medlemmer Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Arboreet i Kvatninga Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 25 Revisjonsberetning 30 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 32 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Solbjørg Kjølstad, Høylandet Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Skogbruket og hele dens verdikjede er nå i ferd med å feste grep igjen som ei næring i fremvekst. Skognæringa i Trøndelag startet i Prosess med å få utarbeidet en kystskogmelding startet i 2005, Kystskogbruket ble organisert fra 2007, Kystskogmeldinga vedtatt i I dag er 11 fylker tilsluttet kystskogbruket. Suksessen i hele arbeidet tror jeg har vært at hele verdikjeden innenfor skogbruket er med og samarbeider for at alle skal lykkes, og Skogselskapet er en del av Skognæringa i Trøndelag. For fortsatt økt aktivitet innenfor skogbruket, både med planlegging av veier og host, avvirkning, planting og stell av skogen, krever det at alle partene er med og tilrettelegger så godt som mulig. Skogselskapets rolle i denne sammenhengen er fortsatt informasjon om hvor viktig det er med planting og pleie av skogen, at unge skjønner betydningen og nødvendigheten av skog og skogbruk. Vi er medeier i Skogplanter Midt-Norge som leverandør av skogplante, den viktigste rollen vi har nå. Og skogplanter vil det bli økt etterspørsel etter nå når avvirkningen øker. 4

5 Namdal Skogselskap er eier av bygningene som planteproduksjon foregår i og som leies bort til Skogplanter Midt-Norge. Skal Skogplanter Midt-Norge være med i konkurransen om å levere gode kvalitetsskogplanter må de ha hus og utstyr tilpasset dagens krav å produsere under. Namdal Skogselskap og Trøndelag Skogselskap vil snart måtte ta beslutninger for hvordan vi skal kunne være en god eier for selskapet. Skogplantekjøperne stiller krav om kvalitet, sikker leveranse og pris, og her må selskapet levere. Skognettverkene bidrar til at aktiviteten er stor. I Namdalen har skognettverkene i de tre regionene, Indre-, Midtre- og Ytre nå gått sammen og blitt et stort skognettverk. Dette synes vi i Skogselskapet er veldig bra, og at vi fortsatt får stort engasjement innenfor skogbruket. Skognettverket i Namdalen er finansiert for 3 år. Namdal Skogselskap er og skal være en organisasjon hvor vi jobber med informasjon om skogbruk. Skogselskapet bruker tid på skoler som ønsker besøk, samt at vi er ute på arrangement som vi mener er formålstjenlig og vi deltar i forum for tilrettelegging/forvaltning av skogbruk. Det vi skulle ønske vi kunne gjort mere av er rundt området klima og skogbruk. Namdal Skogselskap er med i den utviklingen som nå skjer innenfor skogbruket. Styret mener Skogselskapet skal være aktøren som er med og tenker langsiktig for skogbruket og at samarbeidet i verdikjeden er det som må til for at skogbruket skal lykkes på lang sikt. Randi Dille styreleder 3. Årsmøte og skogutferd. Referat fra årsmøtet i Namdal Skogselskap År 2013, den 28. juni, holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte i Kvatninga i Overhalla kommune. Namdal Skogselskap er i dag 100 år. Dagen ble markert med kaffe og vafler i Arboreet fra kl til Trond Sagmo guidet de fremmøtte rundt i Arboreet. Årsmøtet ble satt kl Det var møtt frem 32 personer som deltok på møtet. Randi Dille ønsket velkommen. Innkalling og sakliste ble godkjent. Vedtak om signatur i årsmøteprotokollen fra alle fremmøtte. Sak 1. Årsmelding. Randi Dille refererte fra årsmeldinga punkt for punkt. Gikk litt grundigere inn på avsnittet egne eiendommer og orienterte om Spjutnes og råteskader som er avdekket i bygningen. Redegjorde for styrets planer om frasalg av husene samt 5 daa. Tomt. Videre fikk årsmøtet orientering om organisasjonsprosessen i Det norske Skogselskap. Det foreligger forslag om å omdanne DnS til en stiftelse, og at fylkesskogselskapene fortsetter som egne juridiske/økonomiske selvstendige enheter. Et vedtak om dette skal eventuelt fattes i generalforsamling i DnS i

6 Ordet ble gitt fritt: Hans Martin Storø: Kritisk til styret planer om frasalg av husene på Spjutnes. Dette vil forringe eiendommens totalverdi. Bør satse på oppgradering og utleie av hele huset. Dille svarte: Utfra en totalvurdering av økonomien knyttet til eiendommen Spjutnes og Skogselskapet, vurderes de påløpende kostnader så store at frasalg av husene vil være det riktigste. Lars Otto Okstad: Enig med styret i dets vurdering, frasalg av husene er riktig vurdering. Tor Ludvig Bøgseth: Hvor ofte bruker Namdal Skogselskap sin leilighet i bygget? Dille: Så godt som ingen bruk, Har leieinntekter fra elgjaktlag og sporadisk fra linjeryddere og andre som leier der på sommers tid. Årsmelding ble godkjent med en merknad om feil navn på et styremedlem. Sak 2. Regnskap. Randi Dille redegjorde om at Namdal Skogselskap har skiftet bank. Gjennomgikk regnskapet, og redegjorde for hvilke påvirkninger de prosjekter som kjøres gjennom Namdal Skogselskap har for regnskapet. Ordet fritt i etterkant av orienteringa. Teitur Holand: Det er mulig å redusere kostnadsnivået ytterligere, uten at han kom med videre konkretisering. Randi Dille svarte med å gi årsmøtet en orientering om de tiltak styret har gjennomført for å redusere utgifter i meldingsåret. Hans M. Storø: Da Skogplanter Midt Norge AS ble stiftet, ble det forespeilet aksjeutbytte fra selskapet, blir dette snart en realitet? Randi Dille: SPMN betaler nå ned på låneporteføljen, aksjeutbytte er ikke utbetalt pr. dato. Per Olav Grande ble gitt ordet for å orientere om SPMN. Han kunne fortelle at det til nå ikke hadde kommet signaler fra eierne med ønske om å ta ut aksjeutbytte. Mathias Sellæg: Oppfordret til fortsatt å opprettholde aktiviteten i skogselskapet. Ikke mye å spare på å redusere antall styremøter, kutte lunsj på disse osv. Randi Dille: Orienterte om skogselskapets bidrag til de ulike prosjekter tilknyttet skognæringa. Arbeidsgiveransvar for prosjektmedarbeidere, bidrag til Skognæringa i IN osv. Revisjonsrapporten ble referert av Per Helge Haugdal. 6

7 Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3. Valg Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Namdal Skogselskap i Valg av ett nytt styremedlem for tre år. På valg: Forslag: Vedtak: Pål Fjær, Namsos Gjenvalg Pål Fjær, Namsos 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna Sigbjørn Gjeset, Fosnes Bodil Haukø, Røyrvik Forslag: Vedtak: Gjenvalg på alle tre. Gjenvalg på alle tre. 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Forslag: Vedtak: Gjenvalg Randi Dille, Namsos 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Andreas Vannebo, Namsos Forslag: Vedtak: Gjenvalg Andreas Vannebo, Namsos 5. Valg av revisor for ett år. 7

8 På valg: Forslag: Vedtak: Jon Strand, Grong Per Helge Haugdal, Overhalla. Gjenvalg på begge. Jon Strand, Grong Per Helge Haugdal, Overhalla. 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Forslag: 1. delegat: Leder Randi Dille 2. delegat: Nestleder Andreas Vannebo. 3. delegat: Daglig leder i Namdal Skogselskap Trond Sagmo. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. 7. Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte. Styrets arbeid godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP). Godtgjøring leder pr. år. Reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2013 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 516,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 391,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 391,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 391,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr. 1076,- pr. dag som kompensasjon for sannsynliggjort tapt arbeidsfortjeneste. Timesatsene justeres hvert år i utvalgsregulativet, og disse justeringene blir fulgt. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. 8. Valg av nytt medlem i valgkomiteen etter Egil Solstadsom representerte Ytre Namdal. Vedtak: Hans Martin Storø, Nærøy. 9. Medlemskontingent for 2014: Vedtak: Årlig betalende kr. 250,-/år. Støttemedlemskap kr.1000,-/år. 8

9 10. Innkomne saker. Styret i Namdal Skogselskap foreslår overfor årsmøtet å vedta formell nedleggelse av Kvatningen Planteskole. Bakgrunn er at vedtak om dette må gjøres i kompetent organ, som f.eks. årsmøtet. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å nedlegge Kvatningen Planteskole. Signatur i protokollen av samtlige fremmøtte. Kl var det jubileumsfest i storsalen på Kvatninga. Inviterte gjeste og medlemmer, totalt 48 i tallet, fikk servert sodd med multekrem til dessert. Det ble videre servert kaffe, Cognac og jubileumsbløtkake. Det ble holdt taler ved bordet. Styrets leder Randi Dille ønsket velkommen til bords og holdt kveldens tale til de fremmøtte, videre var det hilsningstale fra ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum, Mathias Sellæg tok for seg hva som har skjedd gjennom de siste 25 år i skogselskapet og skogbruket for øvrig. Tor Ludvig Bøgseth hadde gave til Arboreet og hilsen fra Allskog og skogeierlagene i Namdalen. Et enmannsorkester skapte fin feststemning utover kvelden, det ble også mulighet for noe godt i glassene for de som ønsket det videre utover kvelden. 9

10 4. Namsskogan årsmøtekommune i Millavassdammen ligger i Ausvassåa, og det antas at dammen ble anlagt rundt år 1900, da skogfløtinga pågikk for fullt i dette området. Dammen ble brukt helt fra til 1968, da fløtingen opphørte. Dammen er en såkalt flakdam, som er en lokalt tilpasset variant av en tømmerkistedam. Hele anlegget, men gangbru over dammen, og ledevegger i tømmer nedstrøms, ble restaurert og satt i stand i perioden I dag fremstår anlegget som et kulturminneområde som brukes i ulike anledninger med formål friluftsliv, reiseliv og historieformidling. Bildet med skogakaren som kjører ut tømmerlasset med sin hest er anslått å være fra midten av 1950-tallet. Tømmerkjøreren er Gunnar Bjørhusdal. Namsskogan kommune Namsskogan er en skog- og utmarkskommune på 1417 km 2, som grenser mot Røyrvik i øst, Grong i sør, Høylandet i vest, samt Nordlandskommunene Grane og i nord og nordvest. Første faste bosetting i kommunen er fra slutten av 1700-tallet. I dag bor det ca. 920 innbyggere her. Tettsteder er Namsskogan (kommunesenter), Brekkvasselv, Trones og Skorovatn. 10

11 E6 og jernbane går gjennom kommunen, likedan elva Namsen. De viktigste næringsveiene er tilknyttet landbruk inkludert reindrift, turisme og bygg-/entreprenørvirksomhet. Namsskogan Familiepark ligger på Trones og er en av regionens største reiselivsmål med sine besøk hvert år. Det er ca daa produktiv skogsmark i Namsskogan. Statskog SF eier 36 % av skogarealet, Namdal Bruk AS eier 37 % og Ulvig Kiær AS eier 12 %. Gårdsskogene er fordelt på ca. 75 skogeiere som til sammen eier 15 % av det produktive skogarealet. De fleste gårdsskogene er i størrelsesorden daa. Hovedtreslaget i kommunen er gran. Det meste av det produktive skogarealet har middels bonitet. Skogen i Namsskogan ble drevet intensivt på de store skogeiendommene på og -80 tallet, og det ble avvirket mellom og m 3 pr år. De siste 10 årene har virkesomsetningen i all hovedsak vært fra gårdsskogene, og gjennomsnittlig ligget på ca. 30 % av volumet fra storhetstida. Kulturskogen er i god vekst og det forventes avvirking av de første feltene om år. Stormene «Hilde» og «Ivar» førte til store områder med vindfellinger i Namsskogan høsten Virkesomsetninga i Namsskogan i 2014 vil på grunn av dette få en betydelig oppgang. En stor del av stormfellingene var i hogstmoden granskog, men også ungskogen ble hardt rammet av disse stormene. Jakt, fiske og friluftsliv betyr mye for folks bolyst, og Namsskogan har en stor andel jegere og fiskere blant sine innbyggere. I tillegg til et flott ørretfiske i de mange vatna og elvene kommunen har å by på finnes det også et vidt spekter av produkter for rype- og skogsfugljakt. Utmarksbasert reiseliv betyr også mye for rettighetshaverne og turistbedriftene i kommunen. I Namsskogan er det en sunn og god elgbestand, og det felles vanligvis mellom 120 og 160 elg hvert år. Mesteparten av elgen trekker ut av kommunen på vinterstid, og påkjørselsproblematikken på veg og spesielt jernbane, har gitt store utfordringer for forvaltningen. Et intensivt og gjentagende arbeid med fjerning av lauvoppslag langs E6 og jernbane er ansett som det mest effektive tiltaket, og dette har derfor høg prioritet blant både rettighetshavere og kommune. I kommunevåpenet til Namsskogan finner man et gull elggevir på svart bakgrunn. Dette symboliserer de sterke jakt- fiske og friluftslivstradisjonene til innbyggerne. Kommuneblomsten er selvsagt skogstjerna. Namdal Skogselskap sine medlemmer og gjester ønskes med dette velkommen til Namsskogan! 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,42. (renter 2013 kr 648,65 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Antall støttemedlemmer pr

12 7. Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen var ansatt i 50% stilling for et 2 årig prosjektet Our Wooden Future. Prosjektet ble avsluttet den Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder. Skoleskogplanting. Vår dekorerte hestehenger har også i 2013 vært i flittig bruk. 12 skoleklasser med til sammen 168 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet 4250 planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under 12

13 Ellers var det noen skoler som også i år ville ha en ren skogvandringsdag. Da er opplegget slik at en tar utgangspunkt i det som naturen i området byr på, og lager undervisningstema fra det som observeres underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, jeg har med knivsett slik at klassen kan spikke, vi kan sette opp en natursti, vi ser etter spor og sportegn, ser på treslagene, måler høyde på store og små trær og vi ser også på ulike sopp, lav og moser Diverse aktiviteter. Prosjektgruppen «Nyskjerrig Ola» bestående av 4H medlemmer fra div. klubber i fylket var på besøk i Kvatninga i midten av april. Undertegnede hadde laget et fagprogram med omvisning i planteskolen og arboreet på dag en, og besøk på Moelven Van Severen og Spillum dampsag på dag to. I oktober hadde vi besøk av 4 utvekslingsstudenter tilknyttet 4H. Daglig leder hadde laget et program med en grundig gjennomgang av skogplanteproduksjonen i Kvatninga og omvisning i arboreet. 2 av disse var fra Gambia. 4H Gambia startet opp i 1987 inspirert av 4H Norge, i samarbeid med frivillige fra 4H Norge. Etter dette har det vært flerfoldige utvekslinger. Utvekslinga i 2013 er et nytt prosjekt innad i 4H hvor to gambiere og to nordmenn, arbeider fire måneder i Norge og fire måneder i Gambia. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget. Begge hyblene er i meldingsåret utleid på langtidsleie. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. 13

14 Klimaskogetablering. Feltene er fortsatt i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26, Frø- og planteforedling Åsen frøavlsgård. Det foreligger ingen rapport herfra. Anlegget vurderes solgt til Skogfrøverket. 14

15 10. Skogkultur Skogkultur - Nyanlegg 2013 Markbered. Kostnad Kommune Daa kr Tilskudd Antall planter Areal daa Kostnad kr Tilskudd Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Sum fylket

16 Skogkultur - Etterarbeid 2013 Kommune Supp.pl ant.planter Kostnad kr Tilskudd Mekanisk daa Kostnad kr Tilskudd mek.etterarb. Kjem.da Kost kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Sum fylket Skogkultur - Gjødsling 2013 Kommune Myr Fastmark Kostnad Tilskudd kg daa kg daa kr kr Levanger Sum fylket

17 Avvirkning for salg 2013 Kommune Gran kbm Furu kbm Sum bartre Lauv kbm Sum Bruttoverdi kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna - - Nærøy Leka - - Sum fylket Åsen frøavlsgård. Ingen rapport foreligger. Området vurderes solgt til Skogfrøverket. 17

18 12. Arboreet i Kvatninga. Treslagene i arboreet. Treslag Alm Barlind Bergfuru Buskfuru Cembrafuru Contortafuru Douglasgran Eik Einer Europalerk Fjelledelgran Fraseredelgran Furu Gran Gråor Hassel Hegg Hemlokk Kjempeedelgran Krypbuskfuru Lavlandsbjørk Lutzgran Lønn Nordmannsedelgran Osp Purpuredelgran Rogn Selje Serbergran Sibiredelgran Sibirilerk Sibirsk dvergfuru Silkefuru Sitkagran Svartgran Svartor Vanlig bjørk Latinsk navn Ulmus glabra Taxus baccata Pinus mugo Pinus mugo var pumilio Pinus cembra Pinuis contorta Pseudotsuga menziesii Quercus Juniperus communis Larix europaea Abies lasiocarpa Abies fraseri Pinus silvestris Picea abies Alnus incana Corylus avellana Prunus padus Tsuga Abies grandis Pinus mugo var pumilio Betula pendula Picea glauca Acer Abies nordmanniana Populus tremula Abies amabilis Sorbus aucuparia Salix caprea Picea omorika Abies sibirica Larix sibirica Pinus pumila Pinus peuce Picea sitchensis Picea mariana Alnus glutinosa Betula pubescens 18

19 På grunn av en snøfattig vinter med mye sterk vind er det en del vindsviing på noen av bartrærne. Disse vil bli erstattet ved behov våren Det er ingen skader av hare eller hjortevilt registrert. Anlegget er i en etableringsfase, og vil derfor ikke bli åpnet for skolebarn kommende sesong. 13. Eiendommer. KVATNINGEN GÅRD Dyrkajorda/Juletresalg. Dyrkajorda har vært disponert som tidligere år. Arealer som ikke brukes til produksjon av juletrær, er bortleid. Det er inngått avtale med Sturla Buvik, Namsos om sanking av juletre i dette feltet så lenge det er praktisk mulig å høste juletre. Inntekter av jordleie i 2013 er kr ,- Inntekt fra juletresalg i 2013 er kr.4590,- Elgjakta på Kvatningen elgjaktvald. Arealene tilhørende Kvatningen gård, inngår i Vestre Skage jaktfelt. Elgjakta blir utført av jaktlag bestående av grunneiere og andre interesserte. Meosen jaktfelt. Jaktfeltet er i 2013 oppdelt og utleid til to forskjellige jaktlag i to forskjellige perioder. Begge jaktlag har fått 3årige kontrakter. Periode utleid til Ken Pedersen, Mosjøen med 4 dyr. Periode utleid til David Vassli, Kolvereid med 3 dyr. Namdal Skogselskaps samlede andel av utleiejakta ga i 2013 en inntekt på kr.15617,67 Fra grunneiernes jaktlag Dættsupen, er det innbetalt kr.2887,- for vår arealandel. Total inntekt Kvatningen gård kr ,67 Fiskekort i Namsen Fiskevaldets navn: Fiskevaldet Kråkholten/Sandmoen Det selges båtkort og kort for fiske fra land. Solgt fiskekort i 2013 for kr.1500,-. SKOGEN Tømmerhogst Våren 2013 ble det manuelt tynnet i bestand 1, 3, 7 og 10 på Kvatningmyra. Uttak på totalt ca. 85 m3. Noen trær blåste ned i ytterkanten av tynningsfeltet i forbindelse med stormene høsten 2013, dette er ryddet opp. KRÅKHOLTEN Tidligere disponerte arealer av dyrkajorda er omdisponert til arkiv for frøplanteplantasje og granarkiv fra utvalgte bestand i Trøndelag. Det er utarbeidet formelle leieavtaler for disse arealene med stiftelsen Det norske Skogfrøverk. 19

20 HAKKMOEN, FLASNESMYRA Opprusting av fellesvei på Flasnesmyra, ny stikkrenne pluss oppgrusing. HEIA 16. november rammet stormen Hilde Midt Norge. Med orkan i kastene ble det store skader på skogen i Namdalen, også på våre eiendommer Heia og på Spjutnes. Skadene ble innmeldt til Skogbrand, og befaring ble gjennomført den 26. november. Det ble på samme tid bestilt opprydding gjennom Allskog. Som om ikke det var nok kom stormen Ivar på kvelden/natta desember og la ned ytterligere med skog. Pr har ikke entreprenørene ankommet Heia for å gjennomføre oppryddingshogsten. Dette på grunn av store oppdragsmengder i distriktet, men det vil bli gjennomført så snart som mulig i Heia 18.november 2013 Spjutnes 17. desember 2013 SPJUTNES GÅRD Dyrkajorda Deler av dyrkajorda er tidligere omdisponert til arkiv for frøplanteplantasje og granarkiv fra utvalgte bestand i Trøndelag. Det er utarbeidet formelle leieavtaler for disse arealene med stiftelsen Det norske Skogfrøverk. Tømmerhogst. Ingen aktivitet i meldingsåret. En god del vindfelt skog her ute også, vurderes tatt ut i 2014 på grunn av manglende kapasitet fra entreprenørene i Planting. Ingen aktivitet i meldingsåret. Juletrær og pyntegrønt. Videreføring av avtale med Sturla Buvik om klipping av pyntebar fra nobelgran i Svardalsvika. Det er inngått en 10-årig avtale med Sturla Buvik der han påtar seg enkelt vegvedlikehold og fjerning av lauv og bartrær langs vegtraseen inn til Svartdalsvika. Som 20

21 gjenytelse kan han stelle og sanke alle bartrær som egner seg til juletrær langs vegkanten. Videre er Buvik gitt tillatelse til å sanke juletrær under alt linjenett på Spjutnes. Det ble i 2013 solgt pyntebar for kr.312,- Elgjakt. Arealene på Spjutnes inngår i jaktfelt Elvalandet Søndre. Det er til sammen 6 grunneiere i dette jaktfeltet. Elgjakta ble i meldingsåret utleid til et jaktlag med jaktleder Torfinn Aglen fra Otterøya. Det ble tildelt 3 og felt 3 dyr. Namdal Skogselskap hadde en samlet inntekt på kr.16609,63 av elgjakta i Da er husleie og administrasjonskostnader inkludert. Salg av husene med tomt på Spjutnes. Styret i Namdal Skogselskap har besluttet å selge husene på Spjutnes. Salget omfatter våningshus, fjøs, stabbur og garasje samt naust. Det er søkt Namsos kommune om fradeling av inntil 5 dekar tomt. Punktfeste av nausttomta. 21

22 14. Regnskap NAMDAL SKOGSELSKAP Balanse pr (Alle tall i hele kroner) Eiendeler Bygninger (note 2) Eiendommer Maskiner/driftsløsøre (note 3) Lån Skogplanter M-N (note 4) Lån Skognæringa Kyst Sum anleggsmidler Beholdninger 1 1 Andre korts. Fordring Kundefordringer Andre verdipapirer, korts. (note 5) Aksjer/andeler, korts. (note 6) Kasse, bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital (note 7) Sum egenkapital Leverandørgjeld Sk.trekk/andre off. avg. (note 8) Oppgjørskonto mva Påløpt lønn/feriepenger Forskudd fra kunder Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkap

23 Namdal Skogselskap Resultat-rapport pr (Alle tall i hele kroner) Salg avgiftspliktig (note 9) Salg avgiftsfritt Leieinntekter Andre driftsinntekter (note 10) Sum driftsinntekter Varekjøp avg.pl Sum varekostnader Bruttofortjeneste Personalkostnader Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Avskrevet maskiner/inventar (note 3) Avskrevet bygninger (note 2) Sum avskrivninger Kostnader lokaler (note 11) Driftsmaterialer (note 12) Fremmede tjenester (note 13) Div. kontorkostnader Reiser og diett Kilometergodtgjørelse Annonser og reklame Diverse avgifter (note 14) Kontingenter (note 15) Forsikringer Andre kostnader (note 16) Sum andre driftsutgifter Innkommet tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter (note 17) Finanskostnader Sum finansposter Ekstraordinære inntekter 0 - Ekstraordinære kostnader (note 18) Sum ekstraordinære poster 0 - Resultat før skatt Skatter Årsoverskudd/underskudd

24 24

25 Noter til regnskapet 2013 Namdal Skogselskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps skikk for små foretak, og under forutsetning av fortsatt drift. Note 2 Bygninger Verdi Avskriving Verdi Administrasjonsbygg Garage Spjutnes Gård Vannledning Spjutnes Gård Sum Note 3 Maskiner/driftsløsøre Verdi Avskriving Verdi Inventar kjøpt Vegger kontorlandskap Sum Note 4 Andre langsiktige fordringer Lån Skogplanter Midt-Norge Nedbetaling lån Arbeidshjelp Tilleggslån likviditetslån I tillegg har Namdal Skogselskap ytt ett lån til Skognæringa Kyst SA på kr ved oppstart av selskapet. Note 5 Andre verdipapirer,korts. Bokført verdi Endringer Bokført verdi Markedsverdi Type Fid.European Growth Fund Aberdeen Eiend.f. Norge II ASA (70248) Realkapital Eur.opportunity inv. (127305) Prime Office Germany AS (14,3) PPN Eiendomsinvest II AS (1978) Verdijustering aksjer Sum Verdien på aksjene er nedskrevet til markedsverdier pr Nedskrivingen er bokført som annen finanskostnad. 25

26 Note 6 Aksjer/andeler korts. Kostpris Kostpris Type Andeler Skogbr.Kurssenter Andel arboret Andeler Grønt Miljø Namd Andeler bevaring av Finsåshistoria Aksjer i Skogpl.Midt-Norge Aksjer i DNB Nor ASA Sum Note 7 Egenkapital Verdi Innskudd/renter Resultat Verdi Utviklingsfond Arboretfondskonto P.Torkilsens Gavefond Kapitalkonto Sum Note 8 Sk.trekk/andre off.avg. Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.av feriepenger Note 9 Salg avgiftspliktig Juletresalg Pyntegrønt (nobelkvist) 312 Vannavgift Vegavgift Fellesutgifter leietakere Utfakturerte tjenester Salg jakker Tømmersalg Jakt pliktig

27 Note 10 Andre driftsinntekter Skadeserstatning Kontingent Skognæringa Trøndelag Kontingentinntekter Tilskudd tynning Tilskudd Velg Skog Tilskudd skogskoleplanting Rentemidler Bu midler Velg Skog Støtte konferanse avd Skogkurstilskudd 500 Tilskudd prosjekt skognæringa kyst Tilskudd Our Wooden Future Tilskudd Skogtiltaksfondet Skognæringa Kyst Note 11 Kostnader lokaler Strøm Komm.avgifter/slamtømming Renhold Vegavgift Leie lokaler Vannskade Rep/vedl hold adm.bygg Eiendomsavgift Note 12 Driftsmaterialer Arbeidsklær Leie maskiner og utstyr Leie datasystemer Diverse rekvisita Utstyr/verktøy Rep/vedl.hold utstyr Note 13 Fremmede tjenester Regnskap og EDB tjenester Inkassohonorar 708 Revisjonshonorar Sekretærhjelp Vaktmester Kontorhjelp Foiler Fou-seminar

28 Årsmøte/hagearbeid/vindusvask Tynning Kvatningen Tilskudd Velg skog Prossess ny organisasjonsmodell Tilstandsrapport Spjutnes Skognæringa kyst Skognæringa Trøndelag Overføring resultat skognæringa kyst til nytt selskap Overføring resultat skognæringa Trøndelag til nytt selskap Note 14 Diverse avgifter Måleutgifter/kostn.målekvittering 363 Avsatt skogfond Note 15 Kontingenter Allskog BA 940 Skog og Miljø Skognæringa i Trøndelag Det norske Skogselskap Jenter i skogbruket 400 Overhalla Historielag 250 Hageselskapet 530 Norges Bondelag Note 16 Andre kostnader Årsmøte/årsmelding Møter/kurs Gaver Bankgebyr Representasjon Jubileumskostnader Styremøter Note 17 Finnansinntekter Renteinntekter bankinnskudd/utestående fordringer Renteinntekter lån Skogplanter Midt-Norge AS Utbytte Andre finansinntekter

29 Note 18 Ekstraordinære kostnader 0 Note 19 Ansatte/godtgjørelse m.v. Antall ansatte pr er 3 personer Ytelser til ledende personer m.v. Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse: Styrets medlemmer: Revisorers honorarer er utgiftsført med:

30 30

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer