Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl Programmet blir som følger: Kaffe og omvisning i arboreet Årsmøte Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder 7. Eventuelt innkomne saker Jubileumsfest. Sodd, kaffe m. cognac. Vel møtt til årsmøte og jubileumsfest i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Alle foto i årsmeldinga er tatt av Trond Sagmo, unntatt oversiktsbildet fra Kvatningfjellet som er tatt av Ove Solbakken. Firmanavn 2 Dato

3 ÅRSMELDING 2012 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2012 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Overhalla, årsmøtekommunen Legater og gaver 9 6. Skogselskapets medlemmer 9 7. Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Arboreet i Kvatninga Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 44 Revisjonsberetning 48 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 50 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Anne Lise Haugan, Overhalla Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Namdal Skogselskap var en del av «Nordre Trondhjem Amt s Skogselskap» fra 1899 til Da ble det dannet et eget skogselskap i Namdalen. Grunnen til at det ble dannet et eget skogselskap i Namdalen var i første rekke geografiske og kommunikasjonsmessige. De få funksjonærene som arbeidet i skogselskapet hadde ikke kapasitet til å betjene de nordlige deler av Nord-Trøndelag i den grad behovet tilsa. Grunntanken bak dannelsen av skogselskap var den gryende forståelse av behovet for å etablere en kulturskog, basert i all hovedsak på foryngelse med planting. Allerede i 1880 er det kjent at Magnus Hoff på Jøa plantet ut en del planter. Hvilket treslag dette var er ikke kjent. Skogselskapets første formann var brukseier P. Torkildsen, Spillum. Øvrige styremedlemmer var gårdbruker Johan Buvarp, Namdalseid, utskiftingsformann Halvdan Romstad, Bangdalen, kjøpmann Nils Brandtzæg, Abelvær og gårdbruker Oluf Moe, Grong. Det er spennende å lese i historien bak Namdal Skogselskap. Hvilke ildsjeler det var som arbeidet for og med skogen. Hvilket potensiale de så i forvaltningen, ikke bare å høste ressursene ved hogst for bruk og salg, men å kultivere skogen og plante nye planter. 4

5 Allerede fra begynnelsen av 1900 tallet var det flere planteskoler i Namdalen. I 1940 kjøpte Namdal Skogselskap Kvatningen Gård og etablerte Kvatningen Planteskole. Etter hvert ble all planteproduksjon i skogselskapets regi lagt hit. Kvatningen Planteskole er fortsatt i full drift og produserer i dag noen av landets beste planter. Planteskolen drives i dag i et selskap, Skogplanter Midt-Norge AS, eid av Namdalog Trøndelag Skogselskap. Det produseres planter både i Kvatningen og på Skjerdingstad i Melhus Kommune. Det har skjedd mye innenfor skogbruket de siste 100 år. I 1913 var det skogeiere og ildsjeler som jobba sammen med embetsverket for å få den beste forvaltningen av skogressursen. Alle så og dro i samme retning. I 2013 er det et stort sprik mellom skogeier, forvaltningen, industrien og embetsverket. Nå er det helt andre «verdier» som teller. Det er vanskelig å fatte hva alt handler om. Er det bare penger, eller er det klima, er det markedet, er det prestisje, alle har visst sin egen agenda. I Nord- og Sør-Trøndelag har hele verdikjeden engasjert seg sammen og dannet Skognæringa i Trøndelag. Denne organiseringen skjer nå rundt om i de fleste fylket og danner sammen Kystskogbruket. Kanskje kan dette bidra til å forsterke fokuset rundt skogbruket i landet. I Namdal Skogselskap har vi Trond Sagmo som vår informasjonskonsulent og daglig leder. En av de viktigste oppgavene Skogselskapet har i dag er å snakke med folk; barn, ungdommer, voksne om hvordan skog er, hvordan den fungerer og hvilke fortreffeligheter du kan finne der inne. Vi er ute på skoleskogdager og snakker om skog og skogbruk, vi er ute og planter klimaskoger og informerer generelt om skogbruk. Jeg har et håp om at skog og skogbruk skal tilbake i den nasjonale politikken og at embetsverket sammen med skogeiere og entreprenører fortsatt skal forvalte ressursen skog på en bedre måte enn i dag. Vår fornybare ressurs skal få tilbake statusen som den hadde da ildsjelene i 1913 etablerte Namdal Skogselskap. Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og til vårt 100-årsjubileum. Randi Dille Leder 3. Årsmøte og skogutferd. År 2012, den 22. juni, holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte på Kvatninga i Overhalla kommune. Møtet ble satt kl Det var møtt opp 15 personer. Randi Dille ønsket velkommen. Det var lagt opp til et enkelt årsmøte i og med at neste år er det 100 års jubileum. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 5

6 Randi Dille ble valgt til møteleder og Trond Sagmo til sekretær. Alle fremmøtte underskriver protokollen. Sak 1. Årsberetning. For første gang i historien er årsmeldinga til Namdal Skogselskap lagt ut som pdf fil på vår hjemmeside. Årsmeldinga ble også sendt alle som returnerte sin adresse etter julebrev sendt til samtlige medlemmer jula Randi Dille refererte fra årsmelding. Det framkom bekymring for et svært dårlig oppmøte. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. Sak 2. Regnskap. Randi Dille refererte fra regnskapet. Noen kommentarer knyttet til våre investeringer i fond og eventuell endring av innløsningstidspunkt. Styret holder fast på vedtak om ikke å innløse før perioden løper ut. Det ble også rettet spørsmål om det foreligger budsjett for 2013 som viser balanse eller overskudd i regnskapet. Det ble fremsatt ønske fra flere av medlemmene at styret sørger for løsninger som gir dette til resultat. Styreleder orienterte om budsjett og strategi for kommende år. Revisjonsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3. Valg. 1. Valg av to nye styremedlemmer for tre år. På valg: Andreas Vannebo, Namsos og Anne Lise Haugan, Overhalla Forslag: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet Vedtak: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna gjenvalg for ett år Sigbjørn Gjeset, Fosnes gjenvalg for ett år Bodil Haukø, Røyrvik gjenvalg for ett år Vedtak: Jørgen Vikestad, Vikna- Sigbjørn Gjeset, Fosnes og Bodil Haukø, Røyrvik 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Vedtak: Randi Dille, Namsos. 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Anne Lise Haugan, Overhalla. 6

7 Forslag: Andreas Vannebo, Namsos. Vedtak: Andreas Vannebo, Namsos. 5. Valg av revisor for ett år. På valg: BDO AS Forslag: Valgkomiteens innstilling på revisorer for ett år: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla. Forslag i møtet: Gjenvalg på BDO AS. Vedtak: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla ble valgt etter stemmelikhet i første stemmerunde med 7 for og 7 mot og en blank stemme. 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Vedtak: Utsettes til årsmøtet i Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår å opprettholde godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP), et ledertillegg på kr ,- pr. år og at reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2012 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 496,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 376,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 376,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 376,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr 664,- pr. dag som kompensasjon for sannsynliggjort tapt arbeidsfortjeneste. 7

8 Timesatsene blir justert for hvert år i utvalgsregulativet, og disse justeringene blir fulgt. Valgkomiteen foreslår i tillegg å godtgjøre revisorer som er valgt blant medlemmene med kr. 496,- per time for medgått tid til revisjon av skogselskapets regnskap. Alle personene som vi har innstilt har blitt spurt og sagt ja til å stille til valg. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. Sak 5. Fastsette medlemskontingent for Årlig betalende kr. 250,- Støttemedlemmer kr. 1000,- Årlig infoavgift økes til kr. 200,- Sak 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen. Vedtak: Anne Lise Hauga, Overhalla ble valgt. Valgkomiteen for 2013 får dermed denne sammensetning: Leder Egil Solstad, Nærøy Nils Ingvard Alte, Namsos Anne Lise Haugan, Overhalla Anne Lise Hauga ble avtakket for sin innsats i skogselskapet styre de siste tre år. Det vanket blomster og gavekort. Møtet slutt! Leiv Eide, Per Birger Ness, Harald Holand, Andreas Aavatsmark, Valborg Øiaas, Solbjørg Kjølstad, Rannveig J. Kristiansen, Teitur Holand, Anne Lise Haugan, Randi Dille, Andreas Vannebo, Per Olav Grande, Pål Fjær, Nils I. Alte og Trond Sagmo. Etter årsmøte ble det servert grillmat kaffe og wienerbrød i arboreet. 8

9 4. Overhalla, årsmøtekommune i Overhalla kommune deles i to av Namsen, sørsida og nordsida. Dette er faktisk en større utfordring i dag enn tidligere da vannet var bindeleddet, mens det i dag er landjorda med veger og biler som utgjør den funksjonen. Hovedvegen gjennom kommunen er riksveg 17 og 760 mellom Høylandet/ Grong og Namsos på nordsida. Forbindelsen til sørsida er bru ved Ranemsletta, kommunesenteret. På sørsida er det også vegforbindelse mellom Grong og Namsos. Overhalla kommune har ca innbyggere. Det er barnehager og skoler på Ranemsletta, Skage og Øysletta. Landbruket er den viktigste næringen i kommunen med daa jordbruksareal i drift og daa produktiv skog. Ellers utgjør Namsen, som en av landets beste lakseelver, en betydelig ressurs for lokal verdiskapning. Overhalla industrier som produserer prefabrikkerte byggeelementer i tre og Overhalla Cementvare som produserer betongelementer er to større industribedrifter i kommunen. Av det produktive skogarealet er ca daa gårdsskoger, daa statsskog og underkant av daa tilhørende Ulvik-Kiær. Det er lite høybonitets skog i kommunen. De mest intensivt drevne områdene ligger på bonitet 11 og 14 som utgjør ca halvparten av det produktive skogarealet, og da er det gran det først og fremst er snakk om. Avvirkningen de siste årene ligger på et gjennomsnitt på m3 etter at den rundt årtusenskifte lå på m3. I områdene nærmest bygda er det for det meste yngre skog, og gammelskogen ligger stort sett spredt og vanskelig tilgjengelig. Det felles ca. 300 elg i året og jakta utøves stort sett av lokale jegere. Vi tror vi har en elgbestand som er i rimelig balanse med beitegrunnlaget, noe som derimot er vanskelig å vite med sikkerhet. Av hjort er det enkelte streifdyr, av og til småflokker, og det har vært felt en 2-3 dyr de siste to årene. Rådyravskytingen har de siste 5 årene variert mellom 30 og 50 dyr i året. Vi ønsker Namdal Skogselskaps medlemmer og gjester velkommen til Overhalla og håper at alle vil få et godt faglig utbytte og trivelig samvær i våre omgivelser. 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,77. (renter 2012 kr 38,17 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Antall støttemedlemmer pr

10 7. Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen er ansatt i 50% stilling for 2 år i prosjektet Our Wooden Future. Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder. Skoleskogplanting. Vår dekorerte hestehenger har også i 2012 vært i flittig bruk. 19 skoleklasser med til sammen 470 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet ca planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under Ellers var det mange skoler som også i år ville ha en ren skogvandringsdag. Da er opplegget slik at en tar utgangspunkt i det som naturen i området byr på, og lager undervisningstema fra det som observeres underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, jeg har med knivsett slik at klassen kan spikke, vi kan sette opp en natursti, vi ser etter spor og sportegn, ser på treslagene, måler høyde på store og små trær og vi ser også på ulike sopp, lav og moser Diverse aktiviteter. Vi har, som tradisjon tro, også i meldingsåret gjennomført en skoleskogdag for 4. klassene i Overhalla kommune i Kvatninga. Dette er et tradisjonelt opplegg der vi samarbeider med skogansvarlige i kommunen, skogbruksledere i Allskog og tillitsvalgte i lokalt skogeierlag. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. 10

11 Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget, men en av hyblene er fortsatt utleid til en HINT-student. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. Klimaskogetablering. Feltene er fortsatt i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst og særlig gledelig er det å se hvor godt sitkagrana slår til på feltene i Flatanger. Ingen vesentlige skader/avgang registrert. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26,

12 Inn i ungdomsskolen i Nord-Trøndelag: Ourwoodenfuture Årsrapport

13 OurWoodenFuture er et toårig prosjekt som er rettet mot ungdomskolen i Nord Trøndelag. Hovedmålet er å bidra til å skape entusiasme og gi kunnskap rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng blant ungdomsskoleelever, lærere og rådgivere. Det er et mål å involvere > 3000 elever med tilhørende lærere i løpet av prosjektperioden. Prosjektet startet 1. januar 2011 og prosjektleder er Rannveig J. Kristiansen. Prosjekteiere er Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap, og blir støttet av Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Resultater Det er i 2012 gjennomført 56 undervisningsopplegg i og utenfor skolene, disse er fordelt på 38 bioenergikamper, 16 bioenergikurs og 2 trebrukskurs. Prosjekt leder har deltatt ved skoleskogdager for Egge og Steinkjer ungdomskoler, og for Steinsdalen U. Skole med fokus på trebruk og bioenergi. Til sammen har 2273 elever, 164 lærere og 3 studenter vært involvert i de ulike aktivitetene dette året. Prosjektet har siden oppstart 1. januar 2011 vært innom 22 av 41 ungdomskoler i Nord Trøndelag fylke. Flere skoler har gjort»gjenkjøp», som må anses som svært positivt. Her vil jeg trekke frem Steinkjer og Inderøy Ungdomskoler som svært positive samarbeidspartnere. Fordeling av elever på de ulike aktivitetene ligger i vedlagte tabeller. Det er ikke kjørt egne lærer kurs sett bort fra Landskamp i tre kurset, men det har vært lærere med på alle opplegg. Under Bioenergikampen (utendørs) har lærere vært med aktivt i undervisningen alle ganger. Enkelte lærere har etterspurt materiell som er blitt tilsendt slik at de kan bruke samme opplegg senere. Det har ikke vært rådgivere med i noen undervisningsopplegg. 13

14 Lærerkurs i Landskamp i Tre Tårnbygging av spagetti og marshmallows, en aktivitet som ikke bare engasjerer ivrige elever. Bildet viser "vinner-tårnet" på over 80 cm. Undervisningstilbud «Bygg i Tre» og «Fyr med ved»! 3 nye undervisningsopplegg ble lagd senvinteren 2011; Bioenergikurs (for 10 kl.), Bioenergikampen (8. og 9. kl.) og Trebasert arkitektur (8. og 9. kl.). Innhold i undervisningene er forankret i kunnskapsløftet og er tverrfaglig. Disse kursene, med stort sett samme innhold ble kjørt våren, Trebrukskurset ble deretter endret etter siste prosjektstyremøte i juni 2012, da responsen på kurset uteble på vårsemestret. Trebrukskurset ble plassert øverst på invitasjonen som ble sendt ut i august, og det ble gjort store endringer i innhold. Dette ga tilslag fra en skole med ønske om 2 opplegg. Tilbakemeldingen fra lærerne var at opplegget var veldig bra og interessant, og at de skulle bruke mye av innholdet videre. Bildene under viser ulike aktiviteter fra året som har gått. "Bygg en bro". Fornøyde elever fra Vanvikan skole etter at Da Vinci broa står ferdig. En del av Trebrukskurset. 14

15 Bioenergikampen ute på Inderøy U. Skole. Elevene beregner brennverdi og fuktighet i ulike treslag. Bygg høyeste tårn av vedskier fra Bioenergikampen. Elever fra Inderøy U. Skole koser seg i solskinn og satser alt i konkurransen! Det er i 2012 sendt ut invitasjoner i to omganger, en på nyåret og en på høsten. Invitasjonen ligger vedlagt i rapporten. Responsen på invitasjonene har vært god. Utsendingstidspunkt er fortsatt viktig i forhold til skolenes timeplanlegging. Landskamp i Tre Interreg Prosjektet Landskamp i Tre 2012, hvor at Skogselskapet er prosjektleder, ble gjennomført på våren 2012, og konkurransen samlet 255 elever fra 3 skoler på norsk side. Det var Åsen U. skole (8.kl.), Inderøy u. Skole (8.kl.) og Steinkjer U. skole (9.kl). Foran årets landskamp ble det jobbet hardt med å få finansiert prosjektet på norsk side. Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling tok ansvar for det økonomiske. Skolene bidrog med hele 46 bidrag fra norsk side og 6 av dem gikk videre til finalen i Åre i mai måned. Fra Sverige kom det 5 bidrag til finalen. Steinkjer U. Skole tok en flott og velfortjent 1. plass med 15

16 sin modell Ladestasjon for el-biler På vinnergruppa var Lukas Grenstad, Ida Kallmyr, Guro Bolås og Lars Dybvad. Andre og tredje plass gikk i år til svenskene. Inderøy U. skole stakk av med seieren i Åpen klasse med bidraget «Flygetoget». Finale i Landskamp i Tre, Åre i Sverige. En stor forsamling av spente elever, lærere og jury som venter på resultater. Vinnerne av årets Landskamp fra Steinkjer U. Skole med sitt vinnerbidrag "Ladestasjon for elbiler". Både elever og lærere var veldig godt fornøyd med gjennomføringen og opplegget. På lærerens KickOff i januar var skogens rolle i en klimasammenheng og produktutvikling hovedtemaet. Våre 3 foredragsholdere var Hans Brede fra Skogselskapet, Sivert StillesjÖ fra Lamtech AB og designer Petter Wiig Aunet fra PWA produktdesign som hadde svært interessante fremlegg. Årets jury bestod av Mikael Östling, Alf Daniel Moen og Vidar Ingstadbjørg, alle med bakgrunn og erfaring fra skogbransjen (Bilde under). De bidrog med faglig gode begrunnelser av alle finale bidrag og gjorde en utmerket jobb. Årets jury i Landskamp i Tre fra venstre Vidar Ingstadbjørg, Alf Daniel Moen og Mikael Östling Utstilling og media Det ble i år, som i fjor, laget en utstilling av alle finale modeller fra de norske deltakerne i foajeen på Statens hus. Hvor mange som ser denne er vanskelig å si, men det er viktig at vi har muligheten til å vise frem hva Landskamp i Tre går ut på samt vise de fine modellene som elevene har brukt mye tid på. 16

17 Landskamp i Tre fikk god dekning i avisene med artikkel i Inderøyningen, Trønderavisa og Steinkjeravisa. Fra Landskamp i Tre utstillingen på Statens Hus, Steinkjer Økonomi Vedlagt ligger foreløpig regnskap. På grunnlag av regnskap (pr ), samt at vi ser det er fortsatt ønske fra skolene om undervisningsopplegg har vi søkt Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune om en forlengelse av prosjektet til ut juni Dette for å bruke opp pengene vi har fått tildelt. Vi har fått bekreftet fra begge finansører at forlengelse er innvilget. Prosjektleder går da ned i stillings prosent fra 50 % til 40 % fra nyttår. Erfaringer med OWF! Prosjektet er svært godt mottatt i skolene rundt om i hele Nord Trøndelag fylke, både geografisk, på ulike klassetrinn, på små og store skoler. At temaene er forankret i kunnskapsløfte og dekker ulike læringsmål er viktig for skolene, og det gir skolene et enklere valg når invitasjonen kommer. At undervisningsoppleggene er gratis og inneholder alt av nødvendig utstyr til gjennomføringen er likeså viktig. Da bruker ikke skolene ekstra ressurser på tilbudet. At aktivitetene skjer enten på skolen eller i nærområdet er også oppfattet som positivt, da man slipper å bruke tid og ressurser på transport. Ungdomsskolene får mange tilbud på forelesninger, kurs og aktiviteter, som betyr at vi har konkurranse om å få plass i skolene. Det er derfor veldig gledelig at så mange har valgt og bruke oss! Det igjen betyr at vi tilbyr aktuelle temaer og at vi dekker viktige læreplanmål. 17

18 For prosjektleder har det vært viktig at skolene er med på planleggingen og at deres ønsker tilpasses i oppleggene. Kontakt opp mot lærere har kun vært positiv. Som prosjektår 1 er det tydelig å se at bioenergi er et tema skolene ønsker å lære mer om og hente inn kompetanse utenfra. Trebrukskurset har ikke vært etterspurt og det er vanskelig å si noe om årsaken. Det kan være at skolene har lærere som har kunnskap omkring temaet, eller at budskapet vårt fortsatt ikke har kommet godt nok frem i kursbeskrivelsen, selv etter endringer fra år 1. En annen årsak kan være at bioenergi som fornybar energikilde mangler omfang i lærebøkene. Flere lærere ønsker å gå mer i dybden av bioenergi fremfor andre fornybare energikilder, slik som solenergi, vindenergi og geoenergi. Det kan ha noe med nærhet og alminnelighet å gjøre. Tilbakemeldingen fra skolene som har hatt trebrukskurset er gode. Prosjektleder mener at trebrukskurset ble bedre etter endringene som ble gjort i sommer. Men det er vanskelig å påvirke lærerne i hva de skal velge. At oppleggene inneholder praktiske oppgaver og øvelser som gir økt elevaktivitet er fortsatt svært positivt. Det er mange lærere som snakker om dette, at det mangler tid til praktiske og tverrfaglighet. Praktiske oppgaver bidrar til at elevene får jobbet med temaene ved å bruke andre metoder, enn det de vanligvis gjør. Praktiske oppgaver er også med å fange opp elever som ikke er like sterk teoretisk, og de aller fleste ungdommer synes det er gøy og spennende å jobbe praktisk i faget. Det er ikke drevet konkret rekrutteringsarbeid i prosjektet. Dette har blitt diskutert i prosjektgruppemøter og styringsgruppemøter. Men det er et indirekte rekrutteringsarbeid til skognæringa å drive undervisning om skog til så mange elever som prosjektet har hatt. Kompetanse og rekruttering henger sammen. Prosjektet anses som vellykket. Steinkjer Prosjektleder Rannveig Jørstad Kristiansen 18

19 Invitasjon til skolene 2012 Et LÆRERIKT og GRATIS undervisningstilbud til ALLE ungdomskolene i Nord Trøndelag! 2000 ELEVER HAR DELTATT, 500 «PÅ BESTILLING», MEN VI ØNSKER FLERE! Skogselskapene ønsker å bidra til å realisere viktige læremål i ungdomskolen. Vi har derfor laget undervisningspakker hvor aktivitetene er tverrfaglige og tilpasset ulike klassetrinn og læreplanmål. Ourwoodenfuture er et prosjekt i regi av Skogselskapene i Nord Trøndelag, og har som hovedmål er å øke kunnskapen og entusiasmen rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng. Prosjektet er støttet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Vi kan tilby følgende opplegg høsten Skogens rolle i klimakampen! Med mye nytt innhold! (inne) 8. og 9. klasse. 4 skoletimer (to timer teori og to timer praktisk arbeid) Kompetansemål: Trebruk i historisk perspektiv, klimautfordringen, nye bruksområder, egenskaper i tre, bygningers konstruksjon og materialer. Tre som erstatter for andre produkter. PowerPoint presentasjon, demonstrasjoner og praktisk oppgave Da Vinci broa En klasse pr gjennomføring. 2. Bioenergikampen (ute) 8. og 9. klasse. Egner seg godt som bli-kjent dag for 8. klassinger! 4 skoletimer eller som et heldags opplegg, sosialt og faglig! Kompetansemål: Klima, biobrensel, volumberegning, målemetoder, fotosyntese Kreative, praktiske og faglige oppgaver utendørs. Krever muligheter for bålfyring. Klassen deles inn i grupper hvor at de konkurrerer mot hverandre 19

20 En klasse pr gjennomføring 3. Bioenergikurs (inne) 10. klasse 3 skoletimer Kompetansemål: bioenergi, klimautfordringen, skog og CO 2, viktige begreper PowerPoint presentasjon med film, demonstrasjoner og oppgaver En klasse pr gjennomføring Bestill i god tid Vennligst ta kontakt med undertegnede, og vi avtaler tid! Rannveig Jørstad Kristiansen Mobil: E-post: Gjennomført aktivitet våren 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre elever lærere Landskamp i tre 8 og 9 vår 2012 Trebruk Skoleskogdager med juni Steinkjer og Egge u. skoler Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Høylandet B og U. Skole jan Bioenergikurs 16 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Egge jan Bioenergikurs 25 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Frosta 8 02.feb Bioenergikampen 32 3 Steinsdalen 9 27.mar Bioenergikampen 6 1 (skoleskogdag) Andre 20

21 Otterøy Skole 8, 9 og 12.apr Bioenergikampen Namdalseid Skole mai Bioenergikurs 23 2 Inderøy U. Skole 8 21.mai Bioenergikampen 90 3 Inderøy 8 22.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 23.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 24.mai Bioenergikampen 2 Vuku 9 30.mai Bioenergikampen 76 3 Vuku 01.jun Bioenergikampen 2 Halsen ungdomsskole 5* 8kl 12.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 13.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 15.jun Bioenergikampen Sum vår Total Sum alle kurs VÅR Gjennomført aktivitet høsten 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Grong Videregående Alle 30. Skogdag Skole aug. Overhalla 9A 14. Trekurs 50 2 nov. Overhalla 9B 15. Trekurs 2 nov. Andre Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre 21

22 elever lærere Halsen U. skole Bioenergikamp 23 3 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 21 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 3 aug. en Meråker skole Bioenergikamp 32 3 aug. en Frol 9 3. sep. Bioenergikamp 21 2 en Frol 9 7. sep. Bioenergikamp 20 3 en Frol Bioenergikamp 29 3 sep. en Statland Skole Bioenergikamp sep. en Nesset Bioenergikamp 75 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 2 sep. en Åsen okt. Bioenergikurs 19 3 Åsen 9 5. okt. Bioenergikamp 26 5 en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 4 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 20 1 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 2 okt. en Steinkjer U. skole 9a 22. okt. 2 x Bioenergikamp Steinkjer U. skole 9b 23. okt. Steinkjer U. skole 9c 24. okt. en 2 x Bioenergikamp en 2 x Bioenergikamp en Nesset nov. 2 x Bioenergikurs

23 Overhalla 8 7. nov. Bioenergikamp 45 5 en Steinkjer U. Skole 10 uke 47 6 x Bioenergikurs Inderøy U. Skole x Bioenergikurs Sum høst Total sum alle kurs HØST Økonomi 2012 Budsjett 2012 Prosjektleder 50 % stilling inkl sos.kost Prosjektmedarbeider 10% stilling Kontor, tlf Reise Materiell Regnskap, administrasjon Egeninnsats skolene Diverse møter og arrangement Diverse Totalt Finansiering 2012 Egeninnsats skolene Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse. NTFK BU-midler FM Rentemidler FM Namdal Skogselskap Skogselskapet i Trøndelag Totalt

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Arboretet 32 av artene:

Arboretet 32 av artene: Arboretet 32 av artene: EINER (Juniperus communis) * Verdens mest utbredte bartre. * Kan bli mer enn 1000 år gammel! * Vokser i Norge fra strandbeltet og opp til 1700 meters høyde i Jotunheimen. VANLIG

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer