Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl Programmet blir som følger: Kaffe og omvisning i arboreet Årsmøte Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder 7. Eventuelt innkomne saker Jubileumsfest. Sodd, kaffe m. cognac. Vel møtt til årsmøte og jubileumsfest i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Alle foto i årsmeldinga er tatt av Trond Sagmo, unntatt oversiktsbildet fra Kvatningfjellet som er tatt av Ove Solbakken. Firmanavn 2 Dato

3 ÅRSMELDING 2012 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2012 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Overhalla, årsmøtekommunen Legater og gaver 9 6. Skogselskapets medlemmer 9 7. Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Arboreet i Kvatninga Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 44 Revisjonsberetning 48 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 50 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Anne Lise Haugan, Overhalla Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Namdal Skogselskap var en del av «Nordre Trondhjem Amt s Skogselskap» fra 1899 til Da ble det dannet et eget skogselskap i Namdalen. Grunnen til at det ble dannet et eget skogselskap i Namdalen var i første rekke geografiske og kommunikasjonsmessige. De få funksjonærene som arbeidet i skogselskapet hadde ikke kapasitet til å betjene de nordlige deler av Nord-Trøndelag i den grad behovet tilsa. Grunntanken bak dannelsen av skogselskap var den gryende forståelse av behovet for å etablere en kulturskog, basert i all hovedsak på foryngelse med planting. Allerede i 1880 er det kjent at Magnus Hoff på Jøa plantet ut en del planter. Hvilket treslag dette var er ikke kjent. Skogselskapets første formann var brukseier P. Torkildsen, Spillum. Øvrige styremedlemmer var gårdbruker Johan Buvarp, Namdalseid, utskiftingsformann Halvdan Romstad, Bangdalen, kjøpmann Nils Brandtzæg, Abelvær og gårdbruker Oluf Moe, Grong. Det er spennende å lese i historien bak Namdal Skogselskap. Hvilke ildsjeler det var som arbeidet for og med skogen. Hvilket potensiale de så i forvaltningen, ikke bare å høste ressursene ved hogst for bruk og salg, men å kultivere skogen og plante nye planter. 4

5 Allerede fra begynnelsen av 1900 tallet var det flere planteskoler i Namdalen. I 1940 kjøpte Namdal Skogselskap Kvatningen Gård og etablerte Kvatningen Planteskole. Etter hvert ble all planteproduksjon i skogselskapets regi lagt hit. Kvatningen Planteskole er fortsatt i full drift og produserer i dag noen av landets beste planter. Planteskolen drives i dag i et selskap, Skogplanter Midt-Norge AS, eid av Namdalog Trøndelag Skogselskap. Det produseres planter både i Kvatningen og på Skjerdingstad i Melhus Kommune. Det har skjedd mye innenfor skogbruket de siste 100 år. I 1913 var det skogeiere og ildsjeler som jobba sammen med embetsverket for å få den beste forvaltningen av skogressursen. Alle så og dro i samme retning. I 2013 er det et stort sprik mellom skogeier, forvaltningen, industrien og embetsverket. Nå er det helt andre «verdier» som teller. Det er vanskelig å fatte hva alt handler om. Er det bare penger, eller er det klima, er det markedet, er det prestisje, alle har visst sin egen agenda. I Nord- og Sør-Trøndelag har hele verdikjeden engasjert seg sammen og dannet Skognæringa i Trøndelag. Denne organiseringen skjer nå rundt om i de fleste fylket og danner sammen Kystskogbruket. Kanskje kan dette bidra til å forsterke fokuset rundt skogbruket i landet. I Namdal Skogselskap har vi Trond Sagmo som vår informasjonskonsulent og daglig leder. En av de viktigste oppgavene Skogselskapet har i dag er å snakke med folk; barn, ungdommer, voksne om hvordan skog er, hvordan den fungerer og hvilke fortreffeligheter du kan finne der inne. Vi er ute på skoleskogdager og snakker om skog og skogbruk, vi er ute og planter klimaskoger og informerer generelt om skogbruk. Jeg har et håp om at skog og skogbruk skal tilbake i den nasjonale politikken og at embetsverket sammen med skogeiere og entreprenører fortsatt skal forvalte ressursen skog på en bedre måte enn i dag. Vår fornybare ressurs skal få tilbake statusen som den hadde da ildsjelene i 1913 etablerte Namdal Skogselskap. Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og til vårt 100-årsjubileum. Randi Dille Leder 3. Årsmøte og skogutferd. År 2012, den 22. juni, holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte på Kvatninga i Overhalla kommune. Møtet ble satt kl Det var møtt opp 15 personer. Randi Dille ønsket velkommen. Det var lagt opp til et enkelt årsmøte i og med at neste år er det 100 års jubileum. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 5

6 Randi Dille ble valgt til møteleder og Trond Sagmo til sekretær. Alle fremmøtte underskriver protokollen. Sak 1. Årsberetning. For første gang i historien er årsmeldinga til Namdal Skogselskap lagt ut som pdf fil på vår hjemmeside. Årsmeldinga ble også sendt alle som returnerte sin adresse etter julebrev sendt til samtlige medlemmer jula Randi Dille refererte fra årsmelding. Det framkom bekymring for et svært dårlig oppmøte. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. Sak 2. Regnskap. Randi Dille refererte fra regnskapet. Noen kommentarer knyttet til våre investeringer i fond og eventuell endring av innløsningstidspunkt. Styret holder fast på vedtak om ikke å innløse før perioden løper ut. Det ble også rettet spørsmål om det foreligger budsjett for 2013 som viser balanse eller overskudd i regnskapet. Det ble fremsatt ønske fra flere av medlemmene at styret sørger for løsninger som gir dette til resultat. Styreleder orienterte om budsjett og strategi for kommende år. Revisjonsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3. Valg. 1. Valg av to nye styremedlemmer for tre år. På valg: Andreas Vannebo, Namsos og Anne Lise Haugan, Overhalla Forslag: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet Vedtak: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna gjenvalg for ett år Sigbjørn Gjeset, Fosnes gjenvalg for ett år Bodil Haukø, Røyrvik gjenvalg for ett år Vedtak: Jørgen Vikestad, Vikna- Sigbjørn Gjeset, Fosnes og Bodil Haukø, Røyrvik 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Vedtak: Randi Dille, Namsos. 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Anne Lise Haugan, Overhalla. 6

7 Forslag: Andreas Vannebo, Namsos. Vedtak: Andreas Vannebo, Namsos. 5. Valg av revisor for ett år. På valg: BDO AS Forslag: Valgkomiteens innstilling på revisorer for ett år: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla. Forslag i møtet: Gjenvalg på BDO AS. Vedtak: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla ble valgt etter stemmelikhet i første stemmerunde med 7 for og 7 mot og en blank stemme. 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Vedtak: Utsettes til årsmøtet i Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår å opprettholde godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP), et ledertillegg på kr ,- pr. år og at reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2012 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 496,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 376,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 376,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 376,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr 664,- pr. dag som kompensasjon for sannsynliggjort tapt arbeidsfortjeneste. 7

8 Timesatsene blir justert for hvert år i utvalgsregulativet, og disse justeringene blir fulgt. Valgkomiteen foreslår i tillegg å godtgjøre revisorer som er valgt blant medlemmene med kr. 496,- per time for medgått tid til revisjon av skogselskapets regnskap. Alle personene som vi har innstilt har blitt spurt og sagt ja til å stille til valg. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. Sak 5. Fastsette medlemskontingent for Årlig betalende kr. 250,- Støttemedlemmer kr. 1000,- Årlig infoavgift økes til kr. 200,- Sak 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen. Vedtak: Anne Lise Hauga, Overhalla ble valgt. Valgkomiteen for 2013 får dermed denne sammensetning: Leder Egil Solstad, Nærøy Nils Ingvard Alte, Namsos Anne Lise Haugan, Overhalla Anne Lise Hauga ble avtakket for sin innsats i skogselskapet styre de siste tre år. Det vanket blomster og gavekort. Møtet slutt! Leiv Eide, Per Birger Ness, Harald Holand, Andreas Aavatsmark, Valborg Øiaas, Solbjørg Kjølstad, Rannveig J. Kristiansen, Teitur Holand, Anne Lise Haugan, Randi Dille, Andreas Vannebo, Per Olav Grande, Pål Fjær, Nils I. Alte og Trond Sagmo. Etter årsmøte ble det servert grillmat kaffe og wienerbrød i arboreet. 8

9 4. Overhalla, årsmøtekommune i Overhalla kommune deles i to av Namsen, sørsida og nordsida. Dette er faktisk en større utfordring i dag enn tidligere da vannet var bindeleddet, mens det i dag er landjorda med veger og biler som utgjør den funksjonen. Hovedvegen gjennom kommunen er riksveg 17 og 760 mellom Høylandet/ Grong og Namsos på nordsida. Forbindelsen til sørsida er bru ved Ranemsletta, kommunesenteret. På sørsida er det også vegforbindelse mellom Grong og Namsos. Overhalla kommune har ca innbyggere. Det er barnehager og skoler på Ranemsletta, Skage og Øysletta. Landbruket er den viktigste næringen i kommunen med daa jordbruksareal i drift og daa produktiv skog. Ellers utgjør Namsen, som en av landets beste lakseelver, en betydelig ressurs for lokal verdiskapning. Overhalla industrier som produserer prefabrikkerte byggeelementer i tre og Overhalla Cementvare som produserer betongelementer er to større industribedrifter i kommunen. Av det produktive skogarealet er ca daa gårdsskoger, daa statsskog og underkant av daa tilhørende Ulvik-Kiær. Det er lite høybonitets skog i kommunen. De mest intensivt drevne områdene ligger på bonitet 11 og 14 som utgjør ca halvparten av det produktive skogarealet, og da er det gran det først og fremst er snakk om. Avvirkningen de siste årene ligger på et gjennomsnitt på m3 etter at den rundt årtusenskifte lå på m3. I områdene nærmest bygda er det for det meste yngre skog, og gammelskogen ligger stort sett spredt og vanskelig tilgjengelig. Det felles ca. 300 elg i året og jakta utøves stort sett av lokale jegere. Vi tror vi har en elgbestand som er i rimelig balanse med beitegrunnlaget, noe som derimot er vanskelig å vite med sikkerhet. Av hjort er det enkelte streifdyr, av og til småflokker, og det har vært felt en 2-3 dyr de siste to årene. Rådyravskytingen har de siste 5 årene variert mellom 30 og 50 dyr i året. Vi ønsker Namdal Skogselskaps medlemmer og gjester velkommen til Overhalla og håper at alle vil få et godt faglig utbytte og trivelig samvær i våre omgivelser. 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,77. (renter 2012 kr 38,17 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Antall støttemedlemmer pr

10 7. Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen er ansatt i 50% stilling for 2 år i prosjektet Our Wooden Future. Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder. Skoleskogplanting. Vår dekorerte hestehenger har også i 2012 vært i flittig bruk. 19 skoleklasser med til sammen 470 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet ca planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under Ellers var det mange skoler som også i år ville ha en ren skogvandringsdag. Da er opplegget slik at en tar utgangspunkt i det som naturen i området byr på, og lager undervisningstema fra det som observeres underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, jeg har med knivsett slik at klassen kan spikke, vi kan sette opp en natursti, vi ser etter spor og sportegn, ser på treslagene, måler høyde på store og små trær og vi ser også på ulike sopp, lav og moser Diverse aktiviteter. Vi har, som tradisjon tro, også i meldingsåret gjennomført en skoleskogdag for 4. klassene i Overhalla kommune i Kvatninga. Dette er et tradisjonelt opplegg der vi samarbeider med skogansvarlige i kommunen, skogbruksledere i Allskog og tillitsvalgte i lokalt skogeierlag. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. 10

11 Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget, men en av hyblene er fortsatt utleid til en HINT-student. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. Klimaskogetablering. Feltene er fortsatt i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst og særlig gledelig er det å se hvor godt sitkagrana slår til på feltene i Flatanger. Ingen vesentlige skader/avgang registrert. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26,

12 Inn i ungdomsskolen i Nord-Trøndelag: Ourwoodenfuture Årsrapport

13 OurWoodenFuture er et toårig prosjekt som er rettet mot ungdomskolen i Nord Trøndelag. Hovedmålet er å bidra til å skape entusiasme og gi kunnskap rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng blant ungdomsskoleelever, lærere og rådgivere. Det er et mål å involvere > 3000 elever med tilhørende lærere i løpet av prosjektperioden. Prosjektet startet 1. januar 2011 og prosjektleder er Rannveig J. Kristiansen. Prosjekteiere er Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap, og blir støttet av Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Resultater Det er i 2012 gjennomført 56 undervisningsopplegg i og utenfor skolene, disse er fordelt på 38 bioenergikamper, 16 bioenergikurs og 2 trebrukskurs. Prosjekt leder har deltatt ved skoleskogdager for Egge og Steinkjer ungdomskoler, og for Steinsdalen U. Skole med fokus på trebruk og bioenergi. Til sammen har 2273 elever, 164 lærere og 3 studenter vært involvert i de ulike aktivitetene dette året. Prosjektet har siden oppstart 1. januar 2011 vært innom 22 av 41 ungdomskoler i Nord Trøndelag fylke. Flere skoler har gjort»gjenkjøp», som må anses som svært positivt. Her vil jeg trekke frem Steinkjer og Inderøy Ungdomskoler som svært positive samarbeidspartnere. Fordeling av elever på de ulike aktivitetene ligger i vedlagte tabeller. Det er ikke kjørt egne lærer kurs sett bort fra Landskamp i tre kurset, men det har vært lærere med på alle opplegg. Under Bioenergikampen (utendørs) har lærere vært med aktivt i undervisningen alle ganger. Enkelte lærere har etterspurt materiell som er blitt tilsendt slik at de kan bruke samme opplegg senere. Det har ikke vært rådgivere med i noen undervisningsopplegg. 13

14 Lærerkurs i Landskamp i Tre Tårnbygging av spagetti og marshmallows, en aktivitet som ikke bare engasjerer ivrige elever. Bildet viser "vinner-tårnet" på over 80 cm. Undervisningstilbud «Bygg i Tre» og «Fyr med ved»! 3 nye undervisningsopplegg ble lagd senvinteren 2011; Bioenergikurs (for 10 kl.), Bioenergikampen (8. og 9. kl.) og Trebasert arkitektur (8. og 9. kl.). Innhold i undervisningene er forankret i kunnskapsløftet og er tverrfaglig. Disse kursene, med stort sett samme innhold ble kjørt våren, Trebrukskurset ble deretter endret etter siste prosjektstyremøte i juni 2012, da responsen på kurset uteble på vårsemestret. Trebrukskurset ble plassert øverst på invitasjonen som ble sendt ut i august, og det ble gjort store endringer i innhold. Dette ga tilslag fra en skole med ønske om 2 opplegg. Tilbakemeldingen fra lærerne var at opplegget var veldig bra og interessant, og at de skulle bruke mye av innholdet videre. Bildene under viser ulike aktiviteter fra året som har gått. "Bygg en bro". Fornøyde elever fra Vanvikan skole etter at Da Vinci broa står ferdig. En del av Trebrukskurset. 14

15 Bioenergikampen ute på Inderøy U. Skole. Elevene beregner brennverdi og fuktighet i ulike treslag. Bygg høyeste tårn av vedskier fra Bioenergikampen. Elever fra Inderøy U. Skole koser seg i solskinn og satser alt i konkurransen! Det er i 2012 sendt ut invitasjoner i to omganger, en på nyåret og en på høsten. Invitasjonen ligger vedlagt i rapporten. Responsen på invitasjonene har vært god. Utsendingstidspunkt er fortsatt viktig i forhold til skolenes timeplanlegging. Landskamp i Tre Interreg Prosjektet Landskamp i Tre 2012, hvor at Skogselskapet er prosjektleder, ble gjennomført på våren 2012, og konkurransen samlet 255 elever fra 3 skoler på norsk side. Det var Åsen U. skole (8.kl.), Inderøy u. Skole (8.kl.) og Steinkjer U. skole (9.kl). Foran årets landskamp ble det jobbet hardt med å få finansiert prosjektet på norsk side. Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling tok ansvar for det økonomiske. Skolene bidrog med hele 46 bidrag fra norsk side og 6 av dem gikk videre til finalen i Åre i mai måned. Fra Sverige kom det 5 bidrag til finalen. Steinkjer U. Skole tok en flott og velfortjent 1. plass med 15

16 sin modell Ladestasjon for el-biler På vinnergruppa var Lukas Grenstad, Ida Kallmyr, Guro Bolås og Lars Dybvad. Andre og tredje plass gikk i år til svenskene. Inderøy U. skole stakk av med seieren i Åpen klasse med bidraget «Flygetoget». Finale i Landskamp i Tre, Åre i Sverige. En stor forsamling av spente elever, lærere og jury som venter på resultater. Vinnerne av årets Landskamp fra Steinkjer U. Skole med sitt vinnerbidrag "Ladestasjon for elbiler". Både elever og lærere var veldig godt fornøyd med gjennomføringen og opplegget. På lærerens KickOff i januar var skogens rolle i en klimasammenheng og produktutvikling hovedtemaet. Våre 3 foredragsholdere var Hans Brede fra Skogselskapet, Sivert StillesjÖ fra Lamtech AB og designer Petter Wiig Aunet fra PWA produktdesign som hadde svært interessante fremlegg. Årets jury bestod av Mikael Östling, Alf Daniel Moen og Vidar Ingstadbjørg, alle med bakgrunn og erfaring fra skogbransjen (Bilde under). De bidrog med faglig gode begrunnelser av alle finale bidrag og gjorde en utmerket jobb. Årets jury i Landskamp i Tre fra venstre Vidar Ingstadbjørg, Alf Daniel Moen og Mikael Östling Utstilling og media Det ble i år, som i fjor, laget en utstilling av alle finale modeller fra de norske deltakerne i foajeen på Statens hus. Hvor mange som ser denne er vanskelig å si, men det er viktig at vi har muligheten til å vise frem hva Landskamp i Tre går ut på samt vise de fine modellene som elevene har brukt mye tid på. 16

17 Landskamp i Tre fikk god dekning i avisene med artikkel i Inderøyningen, Trønderavisa og Steinkjeravisa. Fra Landskamp i Tre utstillingen på Statens Hus, Steinkjer Økonomi Vedlagt ligger foreløpig regnskap. På grunnlag av regnskap (pr ), samt at vi ser det er fortsatt ønske fra skolene om undervisningsopplegg har vi søkt Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune om en forlengelse av prosjektet til ut juni Dette for å bruke opp pengene vi har fått tildelt. Vi har fått bekreftet fra begge finansører at forlengelse er innvilget. Prosjektleder går da ned i stillings prosent fra 50 % til 40 % fra nyttår. Erfaringer med OWF! Prosjektet er svært godt mottatt i skolene rundt om i hele Nord Trøndelag fylke, både geografisk, på ulike klassetrinn, på små og store skoler. At temaene er forankret i kunnskapsløfte og dekker ulike læringsmål er viktig for skolene, og det gir skolene et enklere valg når invitasjonen kommer. At undervisningsoppleggene er gratis og inneholder alt av nødvendig utstyr til gjennomføringen er likeså viktig. Da bruker ikke skolene ekstra ressurser på tilbudet. At aktivitetene skjer enten på skolen eller i nærområdet er også oppfattet som positivt, da man slipper å bruke tid og ressurser på transport. Ungdomsskolene får mange tilbud på forelesninger, kurs og aktiviteter, som betyr at vi har konkurranse om å få plass i skolene. Det er derfor veldig gledelig at så mange har valgt og bruke oss! Det igjen betyr at vi tilbyr aktuelle temaer og at vi dekker viktige læreplanmål. 17

18 For prosjektleder har det vært viktig at skolene er med på planleggingen og at deres ønsker tilpasses i oppleggene. Kontakt opp mot lærere har kun vært positiv. Som prosjektår 1 er det tydelig å se at bioenergi er et tema skolene ønsker å lære mer om og hente inn kompetanse utenfra. Trebrukskurset har ikke vært etterspurt og det er vanskelig å si noe om årsaken. Det kan være at skolene har lærere som har kunnskap omkring temaet, eller at budskapet vårt fortsatt ikke har kommet godt nok frem i kursbeskrivelsen, selv etter endringer fra år 1. En annen årsak kan være at bioenergi som fornybar energikilde mangler omfang i lærebøkene. Flere lærere ønsker å gå mer i dybden av bioenergi fremfor andre fornybare energikilder, slik som solenergi, vindenergi og geoenergi. Det kan ha noe med nærhet og alminnelighet å gjøre. Tilbakemeldingen fra skolene som har hatt trebrukskurset er gode. Prosjektleder mener at trebrukskurset ble bedre etter endringene som ble gjort i sommer. Men det er vanskelig å påvirke lærerne i hva de skal velge. At oppleggene inneholder praktiske oppgaver og øvelser som gir økt elevaktivitet er fortsatt svært positivt. Det er mange lærere som snakker om dette, at det mangler tid til praktiske og tverrfaglighet. Praktiske oppgaver bidrar til at elevene får jobbet med temaene ved å bruke andre metoder, enn det de vanligvis gjør. Praktiske oppgaver er også med å fange opp elever som ikke er like sterk teoretisk, og de aller fleste ungdommer synes det er gøy og spennende å jobbe praktisk i faget. Det er ikke drevet konkret rekrutteringsarbeid i prosjektet. Dette har blitt diskutert i prosjektgruppemøter og styringsgruppemøter. Men det er et indirekte rekrutteringsarbeid til skognæringa å drive undervisning om skog til så mange elever som prosjektet har hatt. Kompetanse og rekruttering henger sammen. Prosjektet anses som vellykket. Steinkjer Prosjektleder Rannveig Jørstad Kristiansen 18

19 Invitasjon til skolene 2012 Et LÆRERIKT og GRATIS undervisningstilbud til ALLE ungdomskolene i Nord Trøndelag! 2000 ELEVER HAR DELTATT, 500 «PÅ BESTILLING», MEN VI ØNSKER FLERE! Skogselskapene ønsker å bidra til å realisere viktige læremål i ungdomskolen. Vi har derfor laget undervisningspakker hvor aktivitetene er tverrfaglige og tilpasset ulike klassetrinn og læreplanmål. Ourwoodenfuture er et prosjekt i regi av Skogselskapene i Nord Trøndelag, og har som hovedmål er å øke kunnskapen og entusiasmen rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng. Prosjektet er støttet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Vi kan tilby følgende opplegg høsten Skogens rolle i klimakampen! Med mye nytt innhold! (inne) 8. og 9. klasse. 4 skoletimer (to timer teori og to timer praktisk arbeid) Kompetansemål: Trebruk i historisk perspektiv, klimautfordringen, nye bruksområder, egenskaper i tre, bygningers konstruksjon og materialer. Tre som erstatter for andre produkter. PowerPoint presentasjon, demonstrasjoner og praktisk oppgave Da Vinci broa En klasse pr gjennomføring. 2. Bioenergikampen (ute) 8. og 9. klasse. Egner seg godt som bli-kjent dag for 8. klassinger! 4 skoletimer eller som et heldags opplegg, sosialt og faglig! Kompetansemål: Klima, biobrensel, volumberegning, målemetoder, fotosyntese Kreative, praktiske og faglige oppgaver utendørs. Krever muligheter for bålfyring. Klassen deles inn i grupper hvor at de konkurrerer mot hverandre 19

20 En klasse pr gjennomføring 3. Bioenergikurs (inne) 10. klasse 3 skoletimer Kompetansemål: bioenergi, klimautfordringen, skog og CO 2, viktige begreper PowerPoint presentasjon med film, demonstrasjoner og oppgaver En klasse pr gjennomføring Bestill i god tid Vennligst ta kontakt med undertegnede, og vi avtaler tid! Rannveig Jørstad Kristiansen Mobil: E-post: Gjennomført aktivitet våren 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre elever lærere Landskamp i tre 8 og 9 vår 2012 Trebruk Skoleskogdager med juni Steinkjer og Egge u. skoler Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Høylandet B og U. Skole jan Bioenergikurs 16 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Egge jan Bioenergikurs 25 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Frosta 8 02.feb Bioenergikampen 32 3 Steinsdalen 9 27.mar Bioenergikampen 6 1 (skoleskogdag) Andre 20

21 Otterøy Skole 8, 9 og 12.apr Bioenergikampen Namdalseid Skole mai Bioenergikurs 23 2 Inderøy U. Skole 8 21.mai Bioenergikampen 90 3 Inderøy 8 22.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 23.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 24.mai Bioenergikampen 2 Vuku 9 30.mai Bioenergikampen 76 3 Vuku 01.jun Bioenergikampen 2 Halsen ungdomsskole 5* 8kl 12.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 13.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 15.jun Bioenergikampen Sum vår Total Sum alle kurs VÅR Gjennomført aktivitet høsten 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Grong Videregående Alle 30. Skogdag Skole aug. Overhalla 9A 14. Trekurs 50 2 nov. Overhalla 9B 15. Trekurs 2 nov. Andre Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre 21

22 elever lærere Halsen U. skole Bioenergikamp 23 3 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 21 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 3 aug. en Meråker skole Bioenergikamp 32 3 aug. en Frol 9 3. sep. Bioenergikamp 21 2 en Frol 9 7. sep. Bioenergikamp 20 3 en Frol Bioenergikamp 29 3 sep. en Statland Skole Bioenergikamp sep. en Nesset Bioenergikamp 75 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 2 sep. en Åsen okt. Bioenergikurs 19 3 Åsen 9 5. okt. Bioenergikamp 26 5 en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 4 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 20 1 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 2 okt. en Steinkjer U. skole 9a 22. okt. 2 x Bioenergikamp Steinkjer U. skole 9b 23. okt. Steinkjer U. skole 9c 24. okt. en 2 x Bioenergikamp en 2 x Bioenergikamp en Nesset nov. 2 x Bioenergikurs

23 Overhalla 8 7. nov. Bioenergikamp 45 5 en Steinkjer U. Skole 10 uke 47 6 x Bioenergikurs Inderøy U. Skole x Bioenergikurs Sum høst Total sum alle kurs HØST Økonomi 2012 Budsjett 2012 Prosjektleder 50 % stilling inkl sos.kost Prosjektmedarbeider 10% stilling Kontor, tlf Reise Materiell Regnskap, administrasjon Egeninnsats skolene Diverse møter og arrangement Diverse Totalt Finansiering 2012 Egeninnsats skolene Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse. NTFK BU-midler FM Rentemidler FM Namdal Skogselskap Skogselskapet i Trøndelag Totalt

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer