Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl Kaffe serveres fra kl Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder Etter årsmøtet er det lagt opp til orientering om, og omvisning i arboreet. Dersom været er bra legges det opp til grilling utendørs. Det blir derfor ingen tradisjonell årsmøtemiddag i år. Husk å ta med støvler om det regner. Vel møtt til årsmøte i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Alle foto i årsmeldinga unntatt på side 17, er tatt av Trond Sagmo. 2

3 ÅRSMELDING 2011 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2011 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Overhalla, årsmøtekommunen Legater og gaver Skogselskapets medlemmer Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Finsås forsøksveksthus Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 37 Revisjonsberetning 42 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 48 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Anne Lise Haugan, Overhalla Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Skogbrukets æra er nå på vei tilbake. Denne våren har gitt oss håp til optimisme. Klimameldingen ble levert og skogbruket fikk sin fortjente plass. Skogbruket har slitt i mange år med å få gjennomslag for sitt bidrag i samfunnsregnskapet når det gjelder binding av CO 2. Det Norske Skogselskap og Kystskogbruket har jobbet med dette over mange år og fortjener mye av æren for det som står i meldinga. Namdal Skogselskap har også gitt sitt bidrag i denne satsingen, vi planter klimaskog. Dette gjør vi sammen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trøndelag Skogselskap. At vi gjør noe lokalt, er vår måte å fortelle at miljø og skogbruk er viktig for fremtiden. Alle snakker om miljø og miljøutfordringene, dette er noe som må tas på alvor. Vi har sett på dette som en av Skogselskapets oppgaver. I Trøndelag, etter at Skognæringa i Trøndelag kom på plass, har begge fylkene fått på plass regionale skognettverk. I Namdalen har vi tre, Indre, Ytre og Midtre Namdal skognettverk. Namdal Skogselskap bidrar i alle nettverkene, noen med midler andre med ressurser. Vi er med på felles arrangement for å sette skogbruket på dagsorden. I fjor vår hadde alle nettverkene en felles dag hvor det ble arrangert skogdager med ulike tema på tre plasser i Namdalen. Jo flere som jobber sammen om en sak, dess større fokus. 4

5 Fremover ser vi at Skogselskapene vil ha en viktig rolle for å vitalisere klimameldingen som kom. I august åpner vi et arboreet ved Kvatningen planteskole, en gave som ble gitt til tidligere mangeårig planteskolebestyrer Gunnar Grande. Her ligger ansvaret hos Skogselskapets, men arboreet er finansiert av mange ulike instanser, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, banker, stiftelser og ikke minst familie og venner rundt Gunnar Grande. En stor takk til alle bidragsytere og Gunnar Grande som kom med dette ønske til sin 100 års dag. Hva Skogselskapets kan gjøre ut av arboreet, her har vi mange ideer som det kan jobbes videre med. Skogselskapets har og vil fortsatt ha en viktig rolle for å gi allmenheten informasjon om hvordan skogen bidrar, både for hver enkelt skogeier og for samfunnet. Randi Dille Leder 3. Årsmøte og skogutferd. År 2011 den 8.juni holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte på Revyrikets Gjestegård på Høylandet. Møtet ble satt kl Det var møtt opp 25 personer. Randi Dille ønsket velkommen. Spesielt velkommen til ordfører Lars Otto Okstad i Høylandet kommune. Ordføreren ønsket årsmøtet velkommen til Høylandet. Han kunne bl.a. fortelle at gårdsskogen har stor betydning for landbruket i kommunen. Avvirkningsnivået holdet godt ballansekvantum, det utføres en god del ungskogpleie, men det plantes for lite. Sysselsettingsmessig er det på Høylandet som ellers slik at det er maskinene som står for avvirkninga. Men det er et stort behov for manuell arbeidskraft til stell og pleie av ungskogen. I kommunen er det noen biovarmeanlegg med flis og pellets som brensel. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Anne Lise Haugan og Thomas Halbostad ble valgt til å underskrive møteboka. Randi Dille ble valgt til møteleder og Trond Sagmo som sekretær. Randi Dille refererte fra årsmeldinga. Skogselskapet vektlegger behovet for økt innsats i planting av ny skog og behov for bedre rammevilkår til skogbruket. Skognettverketableringa i Namdalen ble spesielt nevnt. Nettverkene er naturlige samarbeidspartnere for skogselskapet. Trond Sagmo orienterte om klimaskogfeltetableringene. Bjarne Haug supplerte fra planene om etablering av klimaskog i Ytre Namdal. Har stor tro på at skogselskapet får en jobb å 5

6 gjøre i denne sammenheng. Mathias Sellæg orienterte fra Kystskogbruket. Fra klimaskog til skogreising. Tror på suksess på sikt. Hans M. Storø tok tak i unenighet mellom skognæringa og Holsmark i SSB vedrørende utslipp fra avvirkning av skog. For detaljert til å referere, men budskapet var at skogselskapet i større grad burde motsi fremsatte påstander om skogens negative effekt i klimasammenheng. Dille fortsatte med å orientere om vår satsing på FN s internasjonale skogår i 2011, om ministerkonferansen, Skog og Tre 2011, samarbeidet med DnS og flaggstang på Bygdøy. Avsluttet med at nå var endelig stiftelsen Finsås Forsøksveksthus opphørt. Dille refererte fra regnskapet. Det kom som forventet en del kommentarer. Hans M. Storø hadde spørsmål om tiltak for å begrense underskudd i kommende år. Per Olav Grande var kritisk til negativt regnskap for 2010 all den tid det fra styret på årsmøtet i 2009 ble lovet å jobbe med forbedring. Mathias Sellæg stilte spørsmål om det var riktig å tære på kapital fra forna dar. Ja, mente han, det er risikofylt å trappe ned aktiviteten. Det er bl.a. innledet samarbeid med DnS om klimaskogetablering. Jens P. Holand utfordret styret til å igangsette en strukturdebatt vedrørende aktivitet og årlige underskudd. Andreas Aavatsmark mente at all drift av skogselskapet skjer i samsvar med formålsparagrafen. Er det riktig å sitte på eiendommer som f.eks. Spjutnes? Kan det skaffes flere leietaker i Kvatninga? Vil en sammenslåing av skogselskapene i Trøndelag være løsningen? Styret ble utfordret til å se på disse momentene. Mathias Sellæg mente at det er gode tegn i tiden for at regional skogpolitikk blir styrket, i såfall bør det være plass til skogselskapet. Utfordret styret til å legge opp til en skogpolitisk debatt på hvert årsmøte. Tror dette er bedre enn en strukturdebatt og tilpasset aktivitet for overlevelse i eks. antall år med dagens nivå på underskudd. Men bedre samarbeid med DnS må til. Jens P. Holand presiserte at det ikke var meningen å oppfordre til sammenslåing av skogselskapene på nåværende tidspunkt. Mente også at med å holde aktiviteten innenfor vedtektsrammene, er det akseptabelt med noe underskudd. Dille refererte fra revisjonsberetninga. Årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. 6

7 Valg. Jon E. Bøgseth refererte fra valgkomiteens innstilling: 1. Valg av to nye styremedlemmer for tre år. På valg: Randi Dille, Namsos og Steinar Aspli, Nærøy Forslag: Randi Dille, Namsos og Karin Søraunet, Vikna. Vedtak: Randi Dille, Namsos (gjenvalg) Karin Søraunet, Vikna.(ny) 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna Sigbjørn Gjeset, Fosnes Bodil Haukø, Røyrvik Vedtak: Gjenvalg på Jørgen Vikestad, Vikna Sigbjørn Gjeset, Fosnes Bodil Haukø, Røyrvik 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Vedtak: Randi Dille, Namsos. 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Anne Lise Haugan, Overhalla. Vedtak: Anne Lise Haugan, Overhalla. 5. Valg av revisor for ett år. På valg: BDO AS Vedtak: BDO AS 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Vedtak: Randi Dille, Pål Fjær og Trond Sagmo. 7

8 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte: Godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP), et ledertillegg på kr ,- pr. år og at reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2011 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 475,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 360,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 360,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 360,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr 635,- pr. dag som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Medlemskontingenten beholdes uendret. Valg av nytt medlem i valgkomiteen ble Nils Alte, Namsos. Steinar Aspli ble avtakket med kniv og blomster for sine 3 år i styret. Møtet slutt. Thomas Halbostad(sign) Anne Lise Haugan (sign) Skogutferd Namdal Skogselskaps årsmøte 8.juni 2011 ble lagt til Aavatsmark skog og sag. Andreas Aavatsmark orienterte om eiendommen. Hallstein Tødås fra kommunen orienterte om skogen på Høylandet. Knut Sklett orienterte om skogprosjektet i Indre Namdal. Skogvandring med to poster. 1. post, ubehandlet og utynnet. 2. post, behandlet og tynnet. Det kom frem forstlige synspunkter og meningsutvekslinger på og mellom postene. Omvisning på Aavatsmark Sag. Orientering om Inspirasjonstre m.m. v. Andreas. Bård Håvard Viken fra lokalt skogeierlag sørget for grillmat og kaffekoking. Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis med middag på Gjestegården. Meny: Saltkjøtt og kålstappe med is til dessert. 8

9 Knut Sklett har klare meninger om skogbehandlinga som er foretatt, i dette tilfellet maskinell tynning. 4. Overhalla, årsmøtekommune i Overhalla kommune deles i to av Namsen, sørsida og nordsida. Dette er faktisk en større utfordring i dag enn tidligere da vannet var bindeleddet, mens det i dag er landjorda med veger og biler som utgjør den funksjonen. Hovedvegen gjennom kommunen er riksveg 17 og 760 mellom Høylandet/ Grong og Namsos på nordsida. Forbindelsen til sørsida er bru ved Ranemsletta, kommunesenteret. På sørsida er det også vegforbindelse mellom Grong og Namsos. Overhalla kommune har ca innbyggere. Det er barnehager og skoler på Ranemsletta, Skage og Øysletta. Landbruket er den viktigste næringen i kommunen med daa jordbruksareal i drift og daa produktiv skog. Ellers utgjør Namsen, som en av landets beste lakseelver, en betydelig ressurs for lokal verdiskapning. Overhalla industrier som produserer prefabrikkerte byggeelementer i tre og Overhalla Cementvare som produserer betongelementer er to større industribedrifter i kommunen. Av det produktive skogarealet er ca daa gårdsskoger, daa statsskog og underkant av daa tilhørende Ulvik-Kiær. Det er lite høybonitets skog i kommunen. De mest intensivt drevne områdene ligger på bonitet 11 og 14 som utgjør ca halvparten av det produktive skogarealet, og da er det gran det først og fremst er snakk om. Avvirkningen de siste årene ligger på et gjennomsnitt på m3 etter at den rundt årtusenskifte lå på m3. I områdene nærmest bygda er det for det meste yngre skog, og gammelskogen ligger stort sett spredt og vanskelig tilgjengelig. 9

10 Det felles ca. 300 elg i året og jakta utøves stort sett av lokale jegere. Vi tror vi har en elgbestand som er i rimelig balanse med beitegrunnlaget, noe som derimot er vanskelig å vite med sikkerhet. Av hjort er det enkelte streifdyr, av og til småflokker, og det har vært felt en 2-3 dyr de siste to årene. Rådyravskytingen har de siste 5 årene variert mellom 30 og 50 dyr i året. Vi ønsker Namdal Skogselskaps medlemmer og gjester velkommen til Overhalla og håper at alle vil få et godt faglig utbytte og trivelig samvær i våre omgivelser. 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,60. (renter 2011 kr 38,13 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen er ansatt i 50% stilling for 2 år i prosjektet Our Wooden Future. Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder FN s internasjonale skogår. Namdal skogselskap tok tidlig i 2011 tak i de muligheter som lå i å markere skogen ulike muligheter og utfordringer. Skognettverkene ble med på laget, og i løpet av 2011 ble det gjennomført en rekke markeringer. I ytre Namdal ble det gjennomført stor skogdag på Kolvereid, i Indre Namdal ble Bjørgan i Grong valgt som arena, og i Midtre Namdal ble Namsos valgt som arena, alle ble gjennomført 10

11 på lørdag 30. april. Nedenfor er gjengitt noen av annonsene som ble utformet i anledning markeringa. Etter innspill fra Bjarne Haug, ble det organisert overlevering av flaggstang på Trøndertunet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Elever ved Olav Duun v.g.s. lagde flaggstangfoten, Norsk Sagbruksmuseum påspillum høvlet flaggstanga og firma Flasnes Transport sørget for transport til Bygdøy. Randi Dille, Bjarne Haug og Trond Sagmo var tilstede ved overlevering og flaggheising. Flaggstanga er hermed plassert på Trøndertunet. 11

12 SKOGDAG FOR HELE FAMILIEN FOR Å MARKERE AT 2011 ER FN S INTERNASJONALE SKOGÅR. Lørdag 30. april kl blir det markering av skogåret på Høknesøra ved Namsos Camping. Det vil bli skiltet fra RV 17. Skognæringa i Midtre Namdal, Namdal Skogselskap, Allskog og kommunene er ansvarlig for arrangementet. Det blir skogsvandring med innlagte temastopper, lunsj med kaffe og grillmat og smaksprøver fra TINE. Flak Gårdsbarnehage og Grønt Miljø bidrar med masse aktiviteter for barna. Tidligere landbruksminister og nåværende styreleder i Det norske Skogselskap Johan C. Løken og skogeier Mathias Sellæg deltar med innlegg om skogens muligheter i klimasammenheng. For øvrig deltar lokalt ansatte i de medvirkende organisasjonene i fagprogrammet. Tradisjonell skogskaffe og wienerbrød serveres ved oppmøte kl Ta med hele familien og kom på skogdag. Ta gjerne med stolsekk eller annet å sitte på. Velkommen! 12

13 Nærøy kommune Vikna kommune Leka kommune Bindal kommune SKOGDAG FOR HELE FAMILIEN ER DET INTERNASJONALE SKOGÅRET Lørdag 30. april kl blir det familieskogdag i lysløypa på Kolvereid. Det er skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal i samarbeid med Skogselskapet i Namdalen som er arrangører. Jeger og Fiskeforeninga i kommunen blir med, samt Allskog med ny ansatt driftsleder. Styringsgruppa i skogprosjektet består av representanter både fra næringa og fra politikere i prosjektregionen. På denne dagen ønsker vi å vise fram noen av mulighetene i skognæringa, og det vil bli aktiviteter for både små og store deltakere. Opplegget er skogsløype med poster om skog og utmark, med vekt på bioenergi og skogens betydning for klimaet. Lokalpolitikerne fra kommunene som er med i skogprosjektet inviteres spesielt, og vi ser fram til gode diskusjoner undervegs. Mye god kaffe fra svartkjel vil bli servert samt grillmat. VELKOMMEN! 13

14 Ourwoodenfuture Årsrapport prosjekt ourwoodenfuture 2011 ourwoodenfuture er et toårig prosjekt som er rettet mot ungdomskolen i Nord Trøndelag. Hovedmålet er å bidra til å skape entusiasme og gi kunnskap rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng blant ungdomskoleelever, lærere og rådgivere. Prosjektet startet 1. januar 2011 og prosjektleder er Rannveig J. Kristiansen. Prosjekteiere er Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap, og blir støttet av Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Resultater så langt. Det er i 2011 gjennomført 30 skolebesøk, samt at prosjektet deltok ved tre skoleskogdager for Egge og Steinkjer ungdomskoler, og for Halsen U. skole i Stjørdal. Det er gjennomført 17 bioenergikamper, 16 bioenergikurs og 5 trebrukskurs. Til sammen har nærmere 1550 elever, 105 lærere og 2 studenter vært involvert i de ulike aktivitetene. Fordeling av elever på de ulike aktivitetene ser dere i tabellene nedenfor. Prosjektleder deltok også på Skogselskapets stand på Agrisjå 2011, samt et par skoleskogdager for barnetrinnet sammen med Arne Rannem. Fremdrift undervisningsopplegg 3 nye undervisningsopplegg ble lagd senvinteren 2011; bioenergikurs, bioenergikamp og trebasert arkitektur (se side 2). Innhold i undervisningene er forankret i kunnskapsløftet og er tverrfaglig. Kursene ble kjørt for første gang senere på våren Det er sendt ut invitasjoner i fire omganger, to på våren og to på høsten. Responsen på invitasjonene i høst har vært veldig god. Etter prosjektgruppe møte i juni ble invitasjonene forenklet og sendt ut uten vedlegg, noe som ga positiv respons. Utsendingstidspunkt er viktig i forhold til skolenes planlegging frem i tid. Innhold i de ulike undervisningsoppleggene er kontinuerlig blitt oppdatert og finpusset. Landskamp i Tre Siste del av Landskamp i Tre 2010/2011 ble gjennomført på våren 2011, og konkurransen samlet 240 elever fra 5 skoler på norsk side. Både elever og lærere var godt fornøyd med gjennomføringen og opplegget. Steinkjer U. Skole tok en flott 3. plass med sin modell Postkasse med lys. Foran årets landskamp er det jobbet hardt med å få finansiert prosjektet på norsk side. Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling og Torgunn Sollid (Midtnorsk Skog og Tresenter) har tatt ansvar for det økonomiske. Det er sendt ut invitasjoner til alle skoler i Sørog Nord- Trøndelag, men responsen har ikke vært som ønsket. Det ble igangsatt ekstra utsending pr post med et hefte fra fjorårets Landskamp i romjula. Den endelige beslutningen rundt Landskampen tas i begynnelsen av januar Økonomi Økonomien i prosjektet er god. Det er i løpet av første år ikke brukt mer enn budsjett. Reiseutgifter ca kr (budsjett kr 25000), materialkostnader ca kr 3000 (budsjett kr 25000). 14

15 Erfaringer med OWF så langt! Prosjektet er positivt mottatt i skolene rundt om i hele Nord Trøndelag fylke, både geografisk, ulike klassetrinn og når det gjelder skolestørrelse. At temaene er forankret i kunnskapsløfte og dekker ulike læringsmål er viktig for skolene, og det gir skolene et enklere valg nå invitasjonen kommer. At undervisningsoppleggene er gratis og innholder alt av nødvendig utstyr til gjennomføringen er likeså viktig. Da bruker ikke skolene ekstra ressurser på tilbudet. At aktivitetene skjer enten på skolen eller i nærområdet er også oppfattet som positivt. Selv om tidspresset og konkurransen i ungdomskolen er stor, har mange tatt seg tid til å bruke oss! Det er derfor viktig at skolene er med og bestemmer tidsrammene, og at oppleggene tilpasses deres ønsker. Kontakt opp mot lærere har også vært positiv. Det er tydelig å se at bioenergi er et tema skolene ønsker å lære mer om og hvor at de ønsker å hente inn kompetanse utenfra. Trebrukskurset er ikke like etterspurt. Årsaken kan være at skolene har lærere som har kunnskap omkring temaet, eller at budskapet vårt ikke har kommet godt nok frem i kursbeskrivelsen. Enn annen årsak kan være at bioenergi mangler omfang i lærebøkene fremfor trebruk. Tilbakemeldingen fra skolene som har hatt trebrukskurset er gode, men prosjektleder mener undervisningsopplegget i trebrukskurset har et stort potensial og kan bli mye bedre. Her må prosjektgruppa involveres i større grad. Å fokusere på skog og tre i en klimasammenheng, samt ønsket bruk av trekonstruksjoner i større bygninger, vil være viktig å få frem i den videre. Arkitektur, teknologi og design er egne temaer innenfor kunst/håndverk og naturfag i kunnskapsløftet for trinn, og innholder dermed viktige kompetansemål prosjektet bør kunne oppfylle i større grad. At oppleggene innholder praktiske oppgaver og øvelser som gir økt elevaktivitet er svært positivt. Det bidrar til at elevene får jobbet med temaene ved å bruke andre metoder, enn det de vanligvis gjør. Praktiske oppgaver er også med å fange opp elever som ikke er like sterk teoretisk, og de aller fleste ungdommer synes det er gøy og spennende å jobbe praktisk i faget. Det har vært viktig for prosjektleder å sette klare begrensninger på gruppestørrelse i oppleggene. En klasse per gjennomføring, dvs maks elever er optimalt. Når elevene jobber med oppgaver og øvelser deles de inn i mindre grupper på 2-4 personer for å få et bedre læringsutbytte. Lærere har stilt velvillig opp i undervisningsoppleggene, og stort sett vært veldig delaktige på en positiv måte. Det er vanskelig å få med rådgivere i undervisningsoppleggene, da de ikke prioriterer tiden sin til undervisning. Det er ikke arrangert egne lærerkurs. Å lage undervisningsopplegg og å formidle kunnskap til ungdomskoleelever slik at de opplever det som lærerikt og arti er ikke alltid like enkelt. Men første år av ourwoodenfuture har vært både utfordrende, lærerikt og veldig givende. Prosjektleder ser frem til andre år i prosjektperioden, og håper på like stor tilslutning omkring tilbudet. Foreløpig bestilling til vårsemesteret 2012 er på ca 530 elever. Nye invitasjoner sendes ut i januar

16 OurWoodenFuture Gjennomført aktivitet vår 2011 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Skoleskogdag Steinkjer og Egge Trebruk, lafting av U. Skoler 8 09.jun hundehus Fotosyntesen/CO 2 - Skoleskogdag Halsen U. Skole 8 20.jun binding Bygge gjenstander i Landskamp i Tre /2011 tre Andre Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Andre Høknes U. Skole 8A 14.apr Bioenergikampen 26 3 Snåsa U. Skole 9B 03.mai Bioenergikurs 17 1 Verdalsøra U. Skole 10C 30.mai Bioenergikurs 22 2 Verdalsøra U. Skole 8A 08.jun Bioenergikampen 25 2 Sum vår Sum total vår

17 Bioenergikampen, Frosta ungdomsskole våren Foto: Rannveig J. Kristiansen. Gjennomført aktivitet høsten 2011 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Nesset U. Skole 9B 26.aug Trebrukskurs , 9 og Bjørkly okt Trebrukskurs 12 2 Åsen B. o g U. Skole 8 og 9 04.nov Trebrukskurs x Vanvikan 8 og 9 08.des Trebrukskurs 23 2 Steinkjer Montessori 7 og 8 09.des Trebrukskurs 22 2 Andre Sum høst

18 FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Andre Grong U. Skole 9A og B 23.aug Bioenergikampen 35 5 Nesset U. Skole 9B 25.aug Bioenergikampen 17 1 Høknes U. Skole 9B 01.sep Bioenergikampen 24 1 Verdalsøra U. Skole 8A 05.sep Bioenergikampen 28 2 Verdalsøra U. Skole 8D 06.sep Bioenergikampen 26 2 Verdalsøra U. Skole 8B 12.sep Bioenergikampen 25 1 Bjørkly 8, 9 og sep Bioenergikampen 12 2 Verdalsøra U. Skole 8C 20.sep Bioenergikampen 25 2 Bjørkly 8, 9 og sep Bioenergikurs 12 2 Overhalla B. og U. Skole 8B 04.okt Bioenergikampen 26 4 Overhalla B. og U. Skole 8A 06.okt Bioenergikampen 26 2 Steinkjer ungdomskole okt Bioenergikurs x Steinkjer ungdomskole okt Bioenergikurs x Steinkjer ungdomskole okt Bioenergikurs x Inderøy U. Skole okt Bioenergikurs x Studenter Inderøy U. Skole nov Bioenergikurs 20 2 Frosta 9 14.nov Bioenergikampen 24 1 Høknes U. Skole 8 Bioenergikampen 21.nov x Høknes U. Skole 8 22.nov Bioenergikampen 25 2 Vanvikan Skole 8 06.des Bioenergikampen 13 2 Steinkjer Montessori 9 og des Bioenergikurs 20 2 Sum høst Sum totalt Sum total høst

19 Skoleskogplanting. Elever fra Overhalla barneskole, mai Vår dekorerte hestehenger har også i 2011 vært i flittig bruk. 230 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet ca planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under Ellers var det mange skoler som ville ta en ren skogvandring, da med tema fra det vi fant og observerte underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, alt fra spikking, naturstier, spor og sportegn, store og små trær, ulike treslag, sopp, lav og moser osv. osv. 19

20 Elever fra Vestbyen skole i Namsos, skal ut på skoleskogplanting i Spillumsmarka. Diverse aktiviteter. Vi har, som tradisjon tro, også i meldingsåret gjennomført en skoleskogdag for 4. klassene i Overhalla kommune i Kvatninga. Dette i samarbeid med skogfolk fra kommunen, Allskog og lokalt skogeierlag. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. Våningshuset på Spjutnes ble malt sommeren 2011, både vinduer og vegger ble malt. Dette ble utført av en polakk og leieboeren på Spjutnes i fellesskap. Buret ble reparert av leieboer etter at gulvet i 1. etasje delvis falt ned. Svikt i opphengskonstruksjonen var årsak. Det er også skiftet ut dreneringsmasser og lagt ned 20

21 isolasjon i forbindelse med inngangspartiet på utleiedelen. Bakgrunn er at vannet i perioder frøs grunnet kuldegjennomslag i grunnmur. Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget, men en av hyblene er utleid til en HINT-student i en 3 årig avtale. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. Fra markering av FN s internasjonale skogår på Høknes. 21

22 Klimaskogetablering. Feltene er i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst og særlig gledelig er det å se hvor godt sitkagrana slår til på feltene i Flatanger. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26, Frø- og planteforedling Åsen frøavlsgård Av Torstein Myhre Åsen frøavlsgård er i dag landets eneste frøplantasje for furu og består av to avdelinger som ligger i Inderøy og i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Avdeling Røra i Inderøy kommune produserer furufrø for Trøndelag og Helgeland over 200 moh., og avdeling Stiklestad i Verdal produserer for Trøndelag under 200 moh. I 1966 kjøpte Namdal -, Inn-Trøndelag - og Sør-Trøndelag Skogselskap eiendommen Åsen i Inderøy kommune til produksjon av furufrø for bruk i Trøndelag. Avtalen mellom Landbruksdepartementet v/ Skogdirektoratet og de tre skogselskapene viser at Staten dekket 75 % av kjøpesummen «.. ved at det tillater inntrukket tilstrekkelig av distriktets rentemidler. Skogselskapene dekker hver sin tredjedel av sin forholdsmessige del ved egne midler.» Videre 22

23 står det: «Eiendommen skal nyttes fortrinnsvis til produksjon av furufrø for bruk i Trøndelag. Anlegg og utnyttelse skal skje i samarbeid med Det norske skogforsøksvesen, avd. for planteforedling, eller med det organ som Landbruksdepartementet bestemmer.» Bruken av frøet som frøavlsgården produserer er også regulert i avtalen: «Frøproduksjonen ved frøavlsgården blir prinsipielt å fordele i forhold til interessefellesskapet, dog således at de interesserte skogselskaper er fortrinnsberettiget til kjøp av to tredjedeler av Landbruksdepartementets andel i den utstrekning det er nødvendig for dekning av distriktets behov for furufrø. Dette frøet betales etter den markedspris som er fastsatt for foredlet frø på det tidspunkt overdragelsen finner sted.» Av totalt ca. 350 daa, ble det vurdert til at ca. 150 daa var egnet til frøplantasje. I et udatert notat (trolig 1971 eller 1972) skriver frøavlsleder Sverre Sandvik: «Plantasjen er lagt opp som plusstreplantasje med tanke på frøproduksjon av 2 provenienser, nemlig en hardfør proveniens for høyereliggende strøk (over 200 m.o.h.), og en lavlandsproveniens som skal brukes for områder i Trøndelag opp til 200 m.o.h.» Videre skriver han: «Vi har valgt å gå vegen om såkalte planteskolepodinger. D.v.s. at grunnstammer blir plantet i seng med ca. 30 cm. avstand. Etter 3 år i planteseng blir så podingene utført, og året etter flyttes podingene ut i riktig forband som er bestemt til 5 x5 m etter samråd med skogforsøksvesenet. Klonplasseringen er radvis og slik at en får størst mulig avstand mellom kloner fra samme sted. For den hardføre prov. har vi 79 avlstrær. Det er: - 23 svenske - 8 Helgeland - 20 Namdal - 5 Inn-Trøndelag - 23 Sør-Trøndelag Av lavlandsproveniensen har vi foreløpig 45 avlstrær. Det er: - 5 svenske - 3 Sør-Trøndelag - 5 Namdal - 32 Inn-Trøndelag Dette blir i alt 124 kloner. Av disse ble 36 klon podet våren 1970 og utplantet våren 1971, vesentlig av hardfør proveniens. I år ble det podet i alt 39 klon, det meste av lavlandsproveniens. De resterende 49 klon som vi skal ha i plantasjen har vi oppformert i trearkiv på Stiklestad. Vi er således ferdig med innhøstingen av podekvister fra distriktene» Som det fremgår er det to provenienser og disse plantes i to atskilte områder på eiendommen. Allerede få år etter etablering er Inderøy kommune interessert i å nytte arealene for lavlandsprovenienser til boligformål. I 1976 er flyttingen i gang og ny frøplantasje anlegges 23

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer