Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige"

Transkript

1 Navn på prosjekt: Firma: Designbyråets navn: Søknadsnummer: Gjensidige Forsikring ASA Dinamo Design MV039 Dato innsendt: MV039 Om designløsningen Informasjon om løsningen Navn på designløsningen Beskrivelse (maks 50 tegn) Merkevarestrategi, visuell identitet, tjenestedesign og branded environments. Lansert (når ble løsningen lansert på markedet?) Desember, 2012 Beskyttelse Varemerkeregistrert,Designbeskyttet Bakgrunn for prosjektet Hva var bedriftens utgangspunkt og utfordring som initierte designprosjektet? Hva var hovedproblemstillingene til prosjektet? Gjensidige har en ledende posisjon i markedet, med høy kjennskap og preferanse, og er en av Norges sterkeste merkevarer. I de øvrige nordiske land er Gjensidige en ung aktør med en utfordrerposisjon. Gjensidige oppfattes som trygt, solid og tradisjonsrikt. Men dette er ikke alene de viktigste drivere for kundene. De vil ha et forsikringsselskap som er nært, som lytter til deres behov og som er relevant for deres liv. Ønsker og forventninger påvirkes av vår digitale tidsalder. Derfor er nett og mobil viktige møtepunkter med kunden. Men forsikring kjøpes nødvendigvis ikke på nett. Derfor har Gjensidige en multikanal-strategi. Kundene skal møtes med den samme «Gjensidigeopplevelsen» på telefonen, på nett eller i et fysisk møte med en rådgiver på et forsikringskontor. Hovedmål for merkevareløftet og den nye visuelle profilen: 1. Ta posisjonen som det mest kundeorienterte selskapet i Nordisk forsikringsbransje. 2. Bli ledende innen digitale løsninger 3. Skape «Ett Gjensidige» Merket for god design Visuell kommunikasjon 1 av 20

2 Hvilket marked opererer løsningen i og hva kjennetegner dette markedet? Hvordan er konkurransesituasjonen og hvem er konkurrentene? Forsikringsmarkedet kjennetegnes ved sterk konkurranse, dominert av relativt få, store, solide aktører. Markedet preges av liten vekst, og de ulike aktørene konkurrerer om eksisterende markedsandeler. Bransjen oppfattes som konservativ og traust. Selskapene oppfattes som like, med svak differensiering mellom de ulike selskapenes produkter og tjenester. Selv om bransjen fortsatt er tradisjonell, ser vi tegn til endringer. Det er en økende forståelse for at forsikringsprodukter oppleves om generiske, og differensiering og innovasjon er viktig for å vinne kampen om kundene. Det er et økt fokus på å skape bedre tilleggsverdi for kunden på ulike måter gjennom produkt- og tjenesteutvikling. Økte muligheter innen digitale plattformer gjør det enklere for mindre selskaper å skape nye, innovative løsninger som kan destabilisere og ta markedsandeler. Konkurrenter: If,Tryg, DNB, Storebrand Hva var forutsetningene for å jobbe med innovasjon i dette prosjektet? Utviklingen av den nye visuelle profilen til Gjensidige er nært knyttet opp til forretningsstrategien. Selskapet jobber blant annet med å utvikle morgendagens selvbetjeningsløsninger og flytte mer av kommunikasjonen med kundene over på nett og mobil. For å bli oppfattet som et kundeorientert selskap, erkjente Gjensidige at det måtte betydelige endringer til i selskapets visuelle profil. Men merkevarebygging handler ikke bare om å skape forventninger. Kundeorientering må også bevises, og prosjektet fokuserte derfor også på merkevarestyrt produkt- og tjenesteutvikling. Vi hadde et tydelig innovasjonsmandat, og en forventning om at løsningene skulle være modige, og bryte med bransjespråket. Samtidig er det en erkjennelse at store forsikringsselskaper som Gjensidige er komplekse, med tunge systemer og omstendelige beslutningsprosesser. Det er derfor en del som jobber mot innovasjon. Det er ikke per dags dato en kultur og en organisasjon som er rigget for innovasjon. Merket for god design Visuell kommunikasjon 2 av 20

3 Resultater Hvilke resultater (om noen) har designinvesteringene og løsningen hittil gitt bedriften? Gjensidige lanserte ny merkevarestrategi og visuell profil i desember Implementeringen pågår fortsatt. Det forventes å ta noe tid før vi ser tydelige resultater av hele merkevareløftet. Profilen har imidlertid vekket oppmerksomhet og skapt engasjement, både internt og eksternt. Endringene og nytekningen har skapt interessant debatt. Måten profilen er implementert i selskapets nye nettsider, har spesielt vakt oppmerksomhet. Trafikken til gjensidige.no var på 7,3 millioner i Basert på besøkene hittil i år (september 2013), viser prognosene at trafikken i 2013 vil lande på ca 8,4 millioner. Internt har den nye visuelle profilen gitt et klart signal om forandringene som er nødvendige for å møte fremtidens utfordringer. Tilbakemeldingene er positive og det er tydelig at endringen har skapt motivasjon og energi. Merket for god design Visuell kommunikasjon 3 av 20

4 Jurykriterier Innledning Innovasjon Hva vil du fremheve som det nyskapende i løsningen? Et annerledes og kundenært forsikringsselskap Vårt mandat var å finne et relevant fokus for nyskapning et brudd med bransjespråket som ville ha betydning for kundene. Basert på merkevarestrategien tar profilen utgangspunkt i folks liv. Vi har skapt et fargerikt, illustrativt og historiefortellende univers som gjør det enkelt å snakke med folk om det som opptar dem. Den digitale virkelighet Profilen er designet for å fungere optimalt på nett og mobil. Det handler om å gjøre kommunikasjon intuitiv der Gjensidige møter kunden. Dette perspektivet er fullstendig integrert i designstrategien. Den nye merkevaren forventinger og bevis Kunder vil ha meningsfulle relasjoner med merkevarene de omgir seg med. Det handler om å skape relevante, positive og unike opplevelser. Vi ser tjenestedesign som en integrert del av dette arbeidet, og som sentralt for merkevaren. Med merkevarestrategien som styringsverktøy, har vi derfor utviklet et program for merkevarestyrt produkt- og tjenesteutvikling. Her utvikles nye forretningskonsepter, produkter og tjenester, samt en bedre, mer helhetlig tjenesteopplevelse. Målsetningen er å få en høyere innovasjonstakt, og sørge for at forretning, kommunikasjon og salg jobber enda bedre sammen. 360 graders implementering - Merkevaren i fysiske miljøer Den visuelle profilen er også en naturlig del av Gjensidiges kontornett. Her brukes tjenestedesign, identitet- og interiørdesign for å skape sammenfallende kundeopplevelser med de øvrige kanaler. Merket for god design Visuell kommunikasjon 4 av 20

5 Helhet og kommunikasjonsverdi Beskriv løsningens kommunikasjonsverdi og hvordan helhetsopplevelsen er ivaretatt Merkevareplattform som styringsverktøy Med merkevarestrategien som styringsverktøy hjelper vi Gjensidige med å skape relevante og unike opplevelser i alle møter med kunder og ansatte. Merkevareplattformen er grunnstammen som skal sikre at merkevaren i fremtiden: Ser ut som Gjensidige Høres ut som Gjensidige Leverer som Gjensidige Utvikler seg som Gjensidige Vi jobber strategisk og langsiktig for å sikre helhet og konsistens i Gjensidiges profil og kommunikasjon. Noen eksempler: Klar sammenheng mellom kommunikasjonskonseptet «det er godt å være forberedt» og den visuelle profilen. Det illustrative designet forsterkes med et språk som er forenklet og kundenært Dreining av selskapets markedsføring og kommunikasjon med kundene over på nye flater, inkl sosiale medier Utvikling av nye tjenester med merkevaren som styringsverktøy. Merkevareuttrykket og opplevelsen tas også ut i det nye hovedkontoret og i filialene. Selv om retningen går mot digitale løsninger, erkjenner vi at forsikring er et produkt som ikke nødvendigvis kjøpes på nett, og har derfor en multikanal-strategi med et løfte om at kundene skal møtes med den samme «Gjensidigeopplevelsen», enten om det er på telefonen, på nett eller i et fysisk møte med en rådgiver på et forsikringskontor. Funksjon / brukerfordeler Beskriv kort løsningens funksjon og hvordan brukervennlighet og fordeler er ivaretatt Illustrasjon gjør kommunikasjon enklere for folk. Forsikring oppfattes ofte både som vanskelig og komplisert å forstå, og som noe kjedelig «et nødvendig onde». Den illustrative stilen er ikke bare valgt fordi det er annerledes og bransjebrytende. Det gjør det også enklere for folk flest å forholde seg til alt fra forsikringsdokumenter til informasjon på Gjensidiges nettsider. Det illustrative designet kombinert med et enklere, vennligere og mer personlig språk skaper en mer umiddelbar forståelse i kommunikasjonen mot kunden. Funksjon og brukerfordeler har vært en essensiell del av designstrategien fra dag én. Fordi merkevarestrategien handler om å skape nærhet til kunden, følger det logisk at designet må forenkle og gjøre kundens opplevelse av Gjensidige enklere, bedre (og mer engasjerende) i alle flater. Merket for god design Visuell kommunikasjon 5 av 20

6 Formuttrykk / estetikk Beskriv kort forhold som har påvirket formuttrykket Det er fire aspekter som hovedsakelig har påvirket formuttrykket: 1. Nye kundebehov. 2. Forretning- og merkevarestrategien, 3. Ønsket om å bryte bransjespråket og 4. Forvalte merkevarens arv og verdier. For å snakke med kundene om livene deres og hvordan Gjensidige kan hjelpe dem å være godt forberedt, er profilen fargerik og mangfoldig som livet selv. Den er åpen, luftig og oversiktlig. Det skaper en opplevelse av nærhet og enkelhet. Profilen er designet for raskt å formidle innhold. Den er leken, men allikevel relevant og tydelig. Folks liv er ofte uforutsigbare og fulle av tilfeldigheter. For å illustrere dette, har vi utviklet stramme grunnregler som tilrettelegger for en tilsynelatende tilfeldig variasjon. Slik skapes gjenkjennelighet, men også dynamikk. Gjensidige har mange ulike kundegrupper. Profilen er designet for å ivareta dette mangfoldet. Enten du er bonde eller hipster, skal kommunikasjonen fra Gjensidige snakke til deg, og dine behov. Vi har prøvd å skape et så distinkt uttrykk at man umiddelbart vil se at det er Gjensidige, selv uten synlig navn eller logo. Foruten illustrasjoner har vi utviklet en egen font, Hand, og en fotomanér som spiller på lag med illustrasjonene. Med en ny kundeorientert profil som brøt med selskapets tidligere identitet, beholdt vi vekteren og blåfargen i logoen. Den fremstår nå i en forenklet og ikonisk form. Symbolet fremhever vekterens essens, kvalitet og trygghet, tydeliggjør arven og den stolte, kjente, merkevaren. Konstruksjon / materialvalg Beskriv kort løsningens konstruksjon, materialvalg og effektiv produksjon Det har ikke vært noen spesielle materialer eller konstruksjonsmetoder. Merket for god design Visuell kommunikasjon 6 av 20

7 Miljøhensyn Er det tatt hensyn til miljø i utvikling av produktet? Nei Forklar hvordan bedriftens miljøfokus eller produktets miljøegenskaper blir synliggjort og videreført i produktet/løsningen. Dersom det ikke er tatt miljøhensyn ber vi om en redegjørelse til årsaken for dette. Overgang til digitale medier som nett og mobil vil spare bruk av papir. Utover dette har det ikke vært mulig å integrere miljøhensyn i dette prosjektet. Merket for god design Visuell kommunikasjon 7 av 20

8 Miljøprisen Introduksjon Ønsker du å søke på Miljøprisen? Nei Livsløpstankegang og materialers kretsløp Under utviklingsfasen, ble produktets livsløp eller anvendte materialers kretsløp vurdert i forhold til helse og miljø? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Er det foretatt livsløpsvurdering (LCA) i forhold til miljø av produktet? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Miljøbevissthet og miljøforbedringer Er det vurdert hvilken effekt produktet har på brukernes miljøbevissthet, miljøatferd eller forbruksmønster? Beskriv hvilke effekter dere opplever løsningen har hatt på brukerne. Beskriv kort hva som gjør at løsningen kan sies å ha en vesentlig miljøforbedring. Miljøkompetanse og dokumentasjon Beskriv hvilke faglige ressurser ift. miljø og design som har deltatt i prosjektet, og på hvilken måte disse har bidratt for å ivareta miljøforhold i designfasen. Beskriv hvordan miljøforbedringene er dokumentert. Merket for god design Visuell kommunikasjon 8 av 20

9 Miljøkrav, kommunikasjonsstrategi og verdien av innsatsen MV039 Merket for god design Visuell kommunikasjon 9 av 20

10 Design for alle prisen MV039 Introduksjon Målgruppe Nedsatt funksjonsevne Barn og eldre Ulik sosial bakgrunn Etnisitet Merket for god design Visuell kommunikasjon 10 av 20

11 Bilder MV039 Bilder av løsning Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 11 av 20

12 Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 12 av 20

13 Bildetekst Bilder av markedsmateriell Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 13 av 20

14 Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 14 av 20

15 Bildetekst Bilder av konkurrende løsninger Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 15 av 20

16 Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 16 av 20

17 Bildetekst Merket for god design Visuell kommunikasjon 17 av 20

18 Kontaktinformasjon Foretak Firma Gjensidige Forsikring ASA Organisasjonsnummer Postadresse Drammensveien 288 Postnummer 1326 Sted Lysaker Fylke Oslo Telefon Nettside gjensidige.no Kontaktperson for søknad Anne Margrete Børjesson E-post Mobiltelefon Daglig leder E-post Helge Leiro Baastad Markedsansvarlig E-post Anne Margrete Børjesson Omsetning Antall ansatte 3163 Har bedriften samarbeidet med annen bedrift? Firma Nettside Fylke Kontaktperson (fullt navn) Telefonnummer Nei Merket for god design Visuell kommunikasjon 18 av 20

19 E-post Designer / byrå Designbyråets navn Dinamo Design Organisasjonsnummer Postadresse Fridtjof Nansens vei 16D Postnummer 1366 Sted Lysaker Fylke Oslo Telefon Nettside Kontaktperson for søknad Victoria E. Salbu E-post Mobiltelefon Daglig leder E-post Axel Hartvig-Larsen Samarbeidende designbyråer Har bedriften samarbeidet med flere designbyråer på dette prosjektet? Designbyrå 1 - Navn Nettside Fylke Kontaktperson (fullt navn) Telefonnummer Epost 0 Designbyrå 2 - Navn Nettside Merket for god design Visuell kommunikasjon 19 av 20

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) MV039 Fylke Kontaktperson (fullt navn) Telefonnummer Epost Designbyrå 3 - Navn Nettside Fylke Kontaktperson (fullt navn) Telefonnummer E-post Fakturaadresse Faktura sendes til Designbyrå Navn Victoria E. Salbu Firma Dinamo Design Organisasjonsnummer Adresse Fridtjof Nansens vei 16D Postnummer 1366 Poststed Lysaker Prosjektgruppe List opp alle personer som skal krediteres i designprosjektet. Fyll inn alle roller i prosjektet med fornavn, etternavn og firma. Konsulenter: Axel Hartvig-Larsen Lena Stølen Morten Kristiansen Prosjektleder: Victoria E. Salbu Ansvarlig hos kunde: Anne Margrete Børjesson Lone Bonde Grafisk Design: Therese Jacobsen (Kreativ leder) Simen Grankel Alexandra Schou Salbu Erlend Tangen Istad Robin Snasen Rengård (Freelance) Ida Ekroll Lis Lonning Kim F. Grane Kristine Melvær Illustrasjon: Robin Snasen Rengård / byhands Merket for god design Visuell kommunikasjon 20 av 20