Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 214

2 Året 214 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,94 % i 214. Dette er me nøgde med. I 214 starta Kvam Kraftverk bygginga av eit nytt minikraftverk. Sekkelva Kraftverk AS vert eit heileigd dotterselskap av KK, og avtalen med grunneigarane inneber ei leige av fallrettane i 4 år. Me er nøgde med at me er med på å bidra til utbygging av meir fornybar energi. I Kvam er det fleire småkraftverk som er konsesjonssøkt. Høge utbyggingskostnadar og utsikter til låge kraft- og sertifikatprisar kan gi utfordringar for økonomien i fleire av desse. I tillegg kan finansiering verta vanskeleg om ikkje ein har ein solid støttespelar og medeigar med seg. Kvam Kraftverk ønskjer å bidra med sin kompetanse og vere ein ærleg og solid lokal samarbeidspartnar for småkraftprosjekt i Kvam. Me har i dei siste åra arbeidd med planar for fornying av Skulafossen kraftstasjon. Ein har kome fram til at det beste alternativet vil vera å byg- DET ER IKKJE NOK Å TA EI AVGJERSLE, EIN MÅ ÒG SETJA DET I VERK. gja eit nytt stasjonsbygg nedanfor dagens stasjon. I 213 vart det sendt inn søknad til NVE om konsesjonspliktig vurdering for denne løysinga, og me fekk positiv tilbakemelding på dette i 214. Det gjenstår mellom anna utarbeiding og godkjenning av tekniske planar og natur- og miljøplanar Barbra Ring før arbeidet kan setjast i gang. Resultatet for fibernettverksemda betra seg i høve året før, men ytterlegare grep må til for at me skal koma på pluss sida. Mellom anna må bruken av stamnettet aukast gjennom tilknyting av fleire kundar. Kvam Kraftverk har ei bevisst haldning til at fibernettet mellom anna vert brukt til styring og overvaking av viktige samfunnsfunksjonar. Sjølv om kvalitet, kompetanse og oppetid ikkje er myndigheitsregulert meiner me at dette må takast omsyn til ved utbygging av denne etter kvart viktige infrastrukturen. Oppetida til Kvam Kraftverk sitt fibernett var i 214 var på 99,99%. Foto: Lars Arvid Oma Dette er me særs nøgde med. Før jul la Reiten utvalet fram sin rapport om «eit betre organisert straumnett». Det vart i rapporten peika på utfordringar ved struktur og organi- Korleis me skal vidareutvikla oss til beste for sering av nettverksemda i landet, og den føreslo ei rekke tiltak som skal gi lokalsamfunnet, og tilpassa oss utfordringane ein meir rasjonell nettstruktur og auka nøytralitet. For KK sin del vil fleire som ligg i framtida er sentrale spørsmål og av dei føreslegne tiltaka føra til auka kostnadar for nettverksemda utan av utfordringar. arbeidsoppgåvene endrar seg. Dette er etter vår meining uheldig. Den økonomiske soliditeten til Kvam Kraftverk Innføring av AMS og utskifting av alle dei om lag 71 straummålarane i er i dag god, men vil verta sett under press når vårt nettområdet vil verta ei krevjande oppgåve. Arbeidet skal vera utført Året dei store investeringane til opprusting av Skula- innan utgangen av 218. Gjennom ein samarbeidsavtale med BKK, er KK fossen kraftstasjon og innføring av AMS skal Årsmelding frå styret 4 ein del av Soria samarbeidet som i 214 omfattar 29 nettselskap med eit gjennomførast. samla kundetal på om lag 71. Å vere del av dette store samarbeidet gjer at me føler oss trygge på at me får ei god gjennomføring. Arne Tillung Adm. direktør INNHALD Resultatrekneskap 9 Balanse 1 Kontantstraumoppstilling 12 Notar til rekneskapen 14 Kvam Kraftverk er ein viktig samfunnsaktør i Kvam. Verksemda represen- Deloitte 2 terer mange arbeidsplassar og er ein lokal verdiskapar. Kvart år gir me Nøkkeltal 21 betydeleg støtte til lokale lag, organisasjonar og arrangement av ulike slag. Me tek og eit ansvar for å tilføre bransjen nye fagfolk. Også i 214 har me hatt lærlingar i energimontør faget. 2 3

3 Foto: Lars Arvid Oma Herleif Tveit Nestleiar Alf Bjarne H. Steine Lina Oma Bjørn Frode Skaar Styreleiar Årsmelding frå styret 214 Kvam Kraftverk AS Kvam Kraftverk er eit kraftselskap som driv produksjon, omsetnad og distribusjon av elektrisk kraft. I tillegg driv ein utbygging og drift av fibernett, samt noko anna sekundær verksemd. Kvam Kraftverk er heileigd av Kvam herad. Verksemda vart skipa i 1913 og omdanna til aksjeselskap i Økonomi Driftsrekneskapen viser eit resultat før finans og skatt på ,- Dette gir eit driftsresultat på 22,13 %. Resultat etter skatt vart ,Resultatet av drifta fordeler seg slik: Kraftomsetning Produksjon Nettverksemd Fibernett Sekundær verksemd Sum driftsresultat Resultatet i året etter skatt: Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat i året etter skatt Kraftomsetnad leverte betydeleg betre resultat enn budsjettert, men lågare enn det gode året 213. Årsaka til det gode resultatet har samanheng med at kraftprisane var låge i periodar som normalt har prisauke. Nettverksemda hadde lågare resultat i 214 enn året før, men leverte eit vesentleg betre resultat enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak ei auke i mindreinntekt på 4,685 mill. kroner grunna overtaking av distribusjonsnettet i Ålvik. Kraftproduksjonen gav 4,5 mill. kroner lågare driftsresultat enn venta. Dette skuldast vesentleg lågare kraftprisar enn det som låg i marknaden under budsjettering for året. Fibernettverksemda fekk eit negativt driftsresultat på 1,158 mill. kroner i 214. Dette er ei kraftig betring av resultatet i høve 213, men likevel dårlegare enn venta. Årsaka var at talet på nye kundar enda lågare enn budsjettert. Sekundærverksemda inneheld både arbeid for andre, varmepumpesal og fellesføringar. Samla fekk 4 dette forretningsområdet eit positivt driftsresultat på 1,668 mill. kroner i 214. Resultatet må sjåast i samanheng med det negative driftsresultat på,45 mill. kroner i 213 der nokre prosjekt for andre (vegljosprosjekt i Kvammapakken) ikkje var ferdigstilt og avrekna. Dei resultatmessige pensjonskostnadene for 214 vart minus 1,422 mill. kroner, mot ein pensjonskostnad for 213 på 4,19 mill. kroner. Budsjettert pensjonskostnad for året var på 4,5 mill. kroner medan reell pensjonskostnad var på 3,8 mill. kroner. Ei positiv planendring i pensjonsavtalen på 5,2 mill. kroner gjorde at pensjonskostnadene for året vart minus 1,422 mill. kroner. Det er uheldig at både pensjonskostnader og inntektsrammer for nettdrift ikkje er tilstrekkeleg forutsigbare og vert først fastslegne etter at rekneskapsåret er omme. Dette gir utfordringar i forhold til prognostisering av forventa økonomisk resultat gjennom året. Totalkapitalen ved utgangen av året var på 236 mill. kroner samanlikna med 216 mill. kroner året før. Eigenkapitalandelen per var 45 % samanlikna med 47,3 % per Verksemda sin soliditet er i dag tilfredsstillande og på nivå med tilsvarande verksemder. Dersom verksemda skal gjennomføra planlagde investeringar i åra som kjem, må ein monaleg større del av overskotet behaldast i verksemda slik at soliditeten ikkje vert sett under press. Styret er tilfredse med det samla resultatet i året, og vil føreslå eit utbyte til eigar på 7,5 mill. kroner for 214 etter ein langsiktig plan for å møta framtidige investeringar. Vidare drift Styret stadfestar at rekneskapen for 214, med vurdering av soliditet og inntening, gjev godt grunnlag for vidare drift av verksemda. Nettverksemd Kvam Kraftverk sitt konsesjonsområde for distribusjon ligg innafor Kvam herad sine grenser. Frå 1. januar 214 overtok Kvam Kraftverk straumnettet i Ålvik og Ytre Ålvik frå Elkem AS, Bjølvefossen. Dette førte til ein auke på 43 målepunkt, 5 km lågspentnett, 18 km høgspentnett og 23 nettstasjonar for Kvam Kraftverk. Ved utgangen av året hadde verksemda 244 km høgspentnett og Tone Søgaard 366 fordelingstransformatorar. Nokre av dei større prosjekta i 214 har vore: Prosjektering av høgspentlinja mot ytre Ålvik og mot «Byen». Oppgradering/utskifting av kabelnett og nettstasjonar i Ålvik. Flytting/nedbygging av mastetrafoar. Det står att nedbygging av 16 stasjonar. Dei fleste av desse skal vera nedbygde innan , som fastsett av myndigheitene. Ny trafoar med tilhøyrande 22 kv hengekabel/jordkabel på ytre Kaldestad i Vikøy, Oddland, Aksnes, øvre Aksnes og i Tørvikbygd. Ny fylkesveg på Linga har ført til ny nettstasjon med tilhøyrande kabelnett. Fullføring av to nye nettstasjonar med tilhøyrande kabelnett frå Teigaberget på Kvamskogen mot Eikedalen skisenter (BKK). Ny fylkesveg på Nes har ført til ny nettstasjon med tilhørande kabelnett og veglys. I Furudalen på Kvamskogen er to nye nettstasjonar med tilhøyrande kabelnett sett i drift. Ved Kvennahaugen på Kvamskogen er det ny nettstasjon med tilhøyrande høgspent og lågspentnett. Ved Tangen på Kvamskogen er to nye nettstasjonar med tilhøyrande høgspent og lågspentnett under montasje. Kvam Kraftverk inngjekk i 213 ein samarbeidsavtale med BKK/ Vestlandsalliansen om innføring av AMS i konsesjonsområdet. Dette samarbeidet vart i 214 utvida til å gjelda 29 nettselskap, og eit kundetal på om lag 71. Samarbeidet har fått namnet Soria (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS). Arbeidet skal vera utført innan utgangen av 218. Midt i desember havarerte 22 kv linja i Skutlalia mellom Norheimsund og Øystese og linja mellom Norheimsund og Skulafossen v/nyaseter. Årsaka var trefall. Linja i Skutlalia vart straks reparert, medan linja v/nyaseter ikkje vert fullført og sett i drift før mai kv linja mellom Jarane og Botnen havarerte før jul. Dette førte til at kundane på Botnen måtte forsynast ved hjelp av diesel aggregat ei tid fram til ny sjøkabel mellom Jarane og Botnen vart sett i drift. Inntektsramme for nettverksemda Nettinntektene er fastlagde av ei inntektsramme frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), med tillegg for nettleigekostnader til overliggjande nett og eigedomsskatt på nettverksemda. Nettariffane for 214 vart auka for å kunna ta inn noko av dei mindreinntektene som har vore dei siste åra. I 214 var inntektsramma på 35,621 mill. kroner. Eigedomsskatten var på 1,4 mill. kroner og kostnader til overliggjande nett på 3,2 mill. kroner. Faktisk inntekt frå nettleigetariffane og andre nettinntekter vart på 46 mill. kroner. Dette medfører ei meirinntekt på 7,2 mill. kroner som går til fråtrekk på tidlegare mindreinntekt. Berekna mindreinntekt som står att ved utgangen av 214 er då på om lag 7,1 mill. kroner. Det lokale eltilsyn (DLE) Kvam Kraftverk utfører el-tilsyn i forsyningsområdet. Dette omfattar fysisk kontroll av elektriske anlegg, samt opplæring og informasjon om eltryggleik til mellom anna skuleklassar, pensjonistar, Kvam vaksenopplæring og heimehjelparar. Ein bidreg også med hjelp til politiet i brannetterforsking. I 214 vart det til saman gjennomført 376 el- kontrollar i privathus, hytter, næringsbygg o.a. Kvam Kraftverk har i 214 montert og sett på drift ein hurtigladestasjon for elbilar i Norheimsund. Ladestasjonen er finansiert med midlar frå Hordaland Fylkeskommune, Transnova og lokale kompensasjonsmidlar. Det vart også utført samordna tilsyn i lag med Brannvernet i Kvam ved nokre næringar. Ressursbruk knytt til DLE utgjorde 1,1 årsverk ved Kvam Kraftverk i 214. Beredskap og forsyningstryggleik på straumnettet Kvam Kraftverk har til ei kvar tid minst to personar i beredskapsvakt for straumnettet. I høve til 213 har det i 214 vore fleire feil og skadar med utkoplingar. 1. mai havarerte 22 kv linja til transformatorane i Bakkamarka i Strandebarm på grunn av trefall. Dette førte til ei midlertidig forsyning fram til linja vart reparert. I perioden juni/juli fekk ein 4 ulike kabelfeil på 22 kv nettet i Norheimsund og Strandebarm. Dette førte til ein del utkoplingar i desse områda. Kraftproduksjon Kvam Kraftverk eig og driv to kraftstasjonar i Kvam, Kaldestad kraftstasjon i Norheimsund og Skulafossen kraftstasjon i Strandebarm. Samla kraftproduksjon i 214 var 51,3 GWh. 1,3 GWh vart levert som konsesjonskraft til Kvam Herad, resten vart selt i marknaden til 11,3 mill. kroner. Årsnedbøren var på 2719 mm mot normalt 2825 mm. Gjennomsnittleg elspotpris i vårt område var 22,73 øre/kwh i 214, dette er 6,5 øre/kwh lågare enn i 213. Samla magasinfylling 1. januar 214 var på 9,7 GWh (94,4%). Ved utgangen av året var magasinfyllinga på 5,9 GWh (57,9 %). 5

4 EIN MANN PLANTAR IKKJE EIT TRE FOR SEG SJØLV. HAN PLANTAR DET FOR ETTERTIDA. Foto: Eric Clement Alexander Smith Gjennom Statkraft har Kvam Kraftverk ein avtale om sal av «Grøn kraft» til utlandet. I 214 var dette til England. Dette er kraft med garanti om at den er produsert av fornybare energikjelder. Våre kraftstasjonar på Kaldestad og i Skulafossen har godkjenning for dette. Salet vert administrert av Statkraft sitt kontor i Amsterdam. Sal av «Grøn kraft» gav i 214 ei ekstrainntekt til KK på om lag,57 mill. kroner. Ny kraftproduksjon Utbygging av fornybar energi er uttalt som eit satsingsområde på landsplan. Her ønskjer Kvam Kraftverk å delta aktivt, og vera med på utbygging og drift av mini- og småkraftverk. Kvam Kraftverk har i 214 vore i kontakt med fleire potensielle småkraftprosjekt og grunneigarar om samarbeid om kraftutbygging. På slutten av året starta Kvam Kraftverk utbygginga av eit minikraftverk i Sekkelva ved Porsmyr. Det er gjort avtale med grunneigarane om leige av fallrettane. Sekkelva Kraftverk AS vert eit heileigd dotterselskap av Kvam Kraftverk og er rekna å få ein årsproduksjon på om lag 3,3 GWh. Kvam Kraftverk har på oppdrag frå Kvam herad utreda ei mogelegheitsstudie for ei skånsam kraftutbygging i Fosselva ovanfor Steinsdalsfossen. Kvam Kraftverk har samarbeidd med BKK sitt fagmiljø for kraftproduksjon om utreiinga. Studia viser at det er mogeleg å byggje ut to gode og skånsame kraftprosjekt i vassdraget. Eit frå Kalderassen til Allkleiv (25 GWh), og eit frå Allkleiv til Kalvagjerdet (46 GWh). Kvam herad eig nær to tredjedeler av fallrettane i Fosselva. Adm. dir. Arne Tillung la fram mogelegheitsstudia for formannskapet i Kvam herad i september 214. Myklavassdraget med Fosselva er i dag verna og det vert difor opp til den politiske leiinga i Kvam herad om ein ønskjer å arbeida vidare med dette. Kraftomsetnad Målsetjing og styringsdokument for kraftomsetnad er Marknadsplan og Risikopolicy for Kvam Kraftverk AS. Totalt kraftsal i 214 var 129,5 GWh mot 138 GWh i 213. Me overtok kraftlevering til kundane i Ålvik ved årsskiftet (om lag 8 GWh), og hadde budsjettert med kraftlevering på 14 GWh. Forbruket i 214 har vore noko lågare enn forventa, mellom anna grunna høge temperaturar. Me har levert 16,7 GWh til kundar i andre nettområde i 214. Kundetalet har vore stabilt gjennom året, men me mista ein stor leveranse i byrjinga av året. Marknadsandel i eige nettområde, målt i tal på kontraktar, var 84 % i 214. Kvam Kraftverk handsamar konsesjons- og heimfallskrafta til Kvam 6 herad, dette utgjer eit volum på 167,6 GWh. Fibernett verksemd Verksemda sitt fibernett består av stamnett, hovudnett, fiberaksessar og nodestasjonar som knyter det digitale nettet saman til ein fiberinfrastruktur. Fibernettet vert leigd ut til Kvam herad, Kvamnet, BKK Fiber, NextGenTel og Broadnet. I løpet av 214 har Kvam Kraftverk kopla opp 93 fibersamband til nye sluttbrukarar i privatmarknaden. I tillegg vart det kopla opp 19 fibersamband til verksemder. Dei fleste av desse knyter seg til fortetting og ettersal i etablerte område. Brukarane av fibernettet er næringsbygg, verksemder og privatbustadar. I tillegg nyttar Kvam Kraftverk og Kvam herad fibersamband til eigne stasjonar, bygg og fjernstyringspunkt. Bygging av fibernett til bustadar og verksemder skal vera bedriftsøkonomisk lønsamt. Innan ein startar opp utbygging i nye område må talet på kundar vera så stort at utbygginga vert lønsam. Anna verksemd I 214 har Kvam Kraftverk hatt inntekter innan andre verksemdsområde. I hovudsak kjem desse frå konsulent- og entreprenørarbeid. Dei største oppdragsgjevarane har vore Kvam herad, Kvamnet, Telenor. Kvam Kraftverk starta med levering av varmepumper hausten 26 og har til no levert 655 varmepumper. Av desse vart 41 varmepumper leverte og installerte i 214. Personell, arbeidsmiljø og tryggleik Kvam Kraftverk hadde 37 tilsette fordelt på 32,9 årsverk ved årsskiftet. Av desse var 4 kvinner og 33 menn. Styret er samansett av 2 kvinner og 3 menn. Både styret og administrasjonen er medvetne samfunnet sine krav om å fremja likestilling i verksemda. Kvam Kraftverk hadde 2 lærlingar i montørfaget ved utgangen av året. Ein ny person vart tilsett som montør i året. Fråværeprosenten var på 2,94% som er innanfor HMS-målsetjinga til Kvam Kraftverk. Det har vore ei hending med personskade som førte til ein dag sjukefråvær i 214. Lovpålagde tryggleiks- og førstehjelpskurs har vore gjennomførte for driftspersonalet. Alle tilsette ved Kvam Kraftverk er tilslutta Grend Bedriftshelseteneste. Arbeidsmiljøet ved verksemda vert sett på som godt. Ytre miljø Kvam Kraftverk forureinar det ytre miljøet svært lite. Kraftproduksjon frå vasskraft er miljøvenleg og vasskrafta er ein rein og fornybar ressurs, utan utslepp som forureinar det ytre miljøet. Kvam Kraftverk set ut 5 aureynglar i Krokavatnet årleg. Dette vart gjort i august månad i samarbeid med grunneigarlaget. Det har ikkje vore uhell eller hendingar i 214 som har ført til utslepp eller skadar på det ytre miljøet. Framtidsutsikter Strategiplan dannar grunnlag for korleis Kvam Kraftverk skal driva og utvikla forretningsverksemda si i åra framover. Kraftproduksjon står for ein stor del av overskotet i verksemda. Det er difor viktig å sikra produksjonsmidlane. Både Kaldestad- og Skulafossen kraftstasjon har reguleringsmagasin og inngår i Kvam Kraftverk sin beredskap for straumforsyningstryggleiken i nettområdet. Skulafossen kraftstasjon treng fornying, og Kvam Kraftverk arbeider med ei løysing for å byggja nytt kraftstasjonsbygg med ny maskin omlag 8 meter nedstrøms frå dagens kraftstasjon. Den lovpålagde innføringa av AMS (avansert målesystem) i konsesjonsområdet vil krevja store investeringar i åra framover. Alle el-målarar skal skiftast ut innan utgangen av 218. Etterkvart som investeringsanalyser syner at nye område er lønsame vil utbygging av fiberinfrastrukturen i Kvam halda fram i åra som kjem. Kvam Kraftverk har som målsetjing at distribusjonsnettet skal vera optimalt med tanke på kvalitet, teknikk og økonomi. Dette vil medføra kontinuerlege tiltak og investeringar som reduserer tap i fordelingsnettet. Komande investeringar Kvam Kraftverk står framfor store investeringar dei næraste åra. Fornyinga av Skulafossen kraftstasjon har eit kostnadsoverslag på om lag 35-5 mill. kroner avhengig av løysing. Dette er ei naudsynt reinvestering. Den lovpålagde innføringa av AMS i konsesjonsområdet har eit kostnadsoverslag på om lag 28 mill. kroner. Begge desse investeringane krev solid eigenkapital og vesentlege låneopptak. Dette vil påverka utbyttenivået for verksemda i åra som kjem. Finansiell risiko Verksemda har måltal for kor mykje likviditetsreserve (arbeidskapital) som skal vera tilgjengeleg til ei kvar tid. Risikoeksponeringa skal vera middels i høve til moglege tap. Verksemda har stengerett på anlegg om nettleige ikkje vert betalt i tide, noko som gir låg eksponering i høve til kredittrisiko. For andre krav har ein ikkje tilsvarande verkemidlar, og verksemda har etablert interne styringsreglar som avgrensar kredittrisikoen knytt til desse krava. Kvam Kraftverk har ein vesentleg renterisiko knytt til pantelån. Dette gjer at ein har etablert renteswap-avtalar som for tida utgjer 7 prosent av den langsiktige gjelda. Valutarisikoen for verksemda er først og fremst knytt til eventuell handel av kraft og elsertifikat i framand valuta, samt generelle innkjøp frå utlandet. Valutarisiko gjennom kraftmarknaden er minimert gjennom avtale med Fjordkraft AS som handsamar kjøp og sal av kraft for verksemda. Oppgjer mellom Kvam Kraftverk og Fjordkraft vert gjort i norske kroner. Pris- og volumrisiko er sterkt til stades under verksemdsområda kraftomsetnad og kraftproduksjon. Det er etablert risikopolicy og rutinar for minimera både pris- og volumrisiko knytt til dei ulike kraftavtalane til sluttbrukarar. Innkjøp av kraft for vidaresal til sluttbrukarar går gjennom alliansepartnar Fjordkraft, småkraftprodusentar og eigen produksjon av kraft. Prisrisiko knytt til kraftproduksjon kan handterast gjennom prissikring inntil 5% av normal produksjon i inneverande kalenderår, og fram til utgangen av neste kalenderår. Prissikringa kan overstiga 5% i periodar av året, men skal i snitt ikkje overstiga denne grensa. Kvam Kraftverk har ein risikopolicy som ikkje tillet kjøp og sal av kraft på kraftbørs med formål å oppnå gevinst uavhengig av fysisk handel (krafttrading). Disponering av overskot Styret føreslår at overskotet for 214 på ,vert disponert slik: Føreslege utbytte Avsett til annan eigenkapital Sum disponert Norheimsund den 7. mai 214 Arne Tillung Adm. direktør Alf Bjarne Høgene Steine Lina Oma Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard Bjørn Frode Skaar Styreleiar 7

5 Resultatrekneskap NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Netto energisal , Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte eigne investeringsarbeid Energikjøp Overføringskostnader , Ordinær avskriving Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanspostar Ordinært resultat før skattekostnad Avsett til annen eigenkapital Overført frå annan eigenkapital Føreslege utbytte Sum overføringar Nettleigeinntekter Lønskostnader m.m. Sum driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat 9 Resultat i året Foto: Eric Clement OVERFØRINGAR TIL DEG, FOR DEG! 8 9

6 Balanse per 31. desember Balanse per 31. desember EIGA NOTAR Anleggsmidlar IMMATERIELL EIGA Utsett skattefordel Goodwill m.m Sum immateriell eiga VARIGE DRIFTSMIDLAR Tomter, bygningar o.a. fast eigedom Maskiner og anlegg Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidlar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR Andre langsiktige fordringar Investeringar i aksjar og andelar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar EIGENKAPITAL OG GJELD NOTAR Eigenkapital INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital (1 aksjar à kr 1 ) 5, Overkursfond Sum innskoten eigenkapital 3 3 OPPTENT EIGENKAPITAL Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld AVSETJING FOR FORPLIKTINGAR Pensjonsforpliktingar Andre avsetjingar for forpliktingar 837 Sum avsetjing for forpliktingar ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Omløpsmidlar Varer FORDRINGAR Kundefordringar Andre fordringar Mindreinntekt Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Føreslege utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Norheimsund, 7. mai 215 Bjørn Frode Skaar Styreleiar Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard Lina Oma Alf Bjarne H. Steine Arne Tillung 1 Adm. direktør 11

7 Kontantstraumoppstilling KONTANTSTRAUM FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidlar Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i lager av driftsmateriell Endring i kundekrav Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidlar og andre gjeldspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Investert i varige driftsmidlar Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmidlar Innbetalingar frå investeringar i finansielle anleggsmidlar 15 9 Netto kontantstraum fra investeringsaktivitetar Nedbetaling av gjeld Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbytte til Kvam herad Netto kontantstraum fra finansieringsaktivitetar Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Netto endring i bankinnskot, kontantar o.l KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR 12 Foto: Eric Clement Å KOMME SAMMEN ER BEGYNNELSEN. Å HOLDE SAMMEN ER FRAMGANG. Å ARBEIDE SAMMEN ER SUKSESS. Foto: Marianne Strømsvåg HENRY FORD 13

8 Notar til rekneskapen 214 Norheim og Tolo Skitur i flott natur. Foto: Sigbjørn Linga Note Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapsskikk i Norge. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Omløpsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, men vert nedskrive til gjenvinnbart beløp dersom dette er lågare enn bokført verdi og verdifallet er forventa ikkje å vere forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydande beløp. Andre aksjar og andelar klassifisert som anleggsmidlar Aksjar og investeringar i ansvarlege selskap der selskapet ikkje har betydeleg innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringane vert nedskrive til verkeleg verdi ved verdifall som er forventa ikkje å være forbigåande. Mottatt utbytte frå selskapa vert inntektsført som annen finansinntekt. Materiallager Materiallager er lager av rekvisita til bruk i arbeid med nettet, samt til beredskap i samband med straumbrot. Materiallager er vurdert til anskaffingskost. Magasinbehaldningar Magasinbehaldning er ikkje balanseført i samsvar med praksis i bransjen. Sjå nærare om dette i note 11. Fordringar Kundefordringar og andre krav vert oppførte med pålydande etter frådrag for avsetnad til forventa tap. Avsetnad til tap på krav vert gjort på grunnlag av individuell vurdering av dei einskilde krava. Pensjonar Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endra føresetnader vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad dei overstig 1 % av den største av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane (korridor). Planendringar vert fordelt over attverande oppteningstid. Arbeidsgjevaravgift er inkludert i tala. Skattar I tillegg til ordinære overskotsskattar, er kraftlag i samband med produksjon av kraft også pålagt natur ressursskatt og grunnrenteskatt. Eigedomsskatt er ført som driftskostnad. Overskotsskatten er samanstilt med rekneskapsmessig resultat før 14 skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skattefordel og utsett skatt vert presentert netto i balansen, og netto utsett skattefordel vert balanseført i den grad det vert synliggjort at den vil verta realisert i framtida. Note forts. Rekneskapsprinsipp Naturressursskatt er pålagt kraftproduksjon med 1,1 øre pr. kwh som kommunal skatt og,2 øre som fylkeskommunalskatt. Grunnlaget er gjennomsnittleg kraftproduksjon siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatt. Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med merkeyting over 5.5 kva. Grunnrenteskatt utgjer 31 % av netto grunnrenteinntekt, og negativ grunnrenteinntekt kan framførast mot seinare års positive grunnrente-inntekt. Utsett skattefordel knytt til negativ grunnrenteinntekt er ikkje balanseført, då kraftverket ikkje er i skatteposisjon. Overføringsinntekt/nettregulering Nettdrift vert fastsett av styresmaktene ved at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) årleg fastset inntektsrammer for kvart selskap. Inntektsramma vert fastsett på bakgrunn av faktiske historiske kostnader, verdien av selskapet sin nettkapital og målt effektivitet samanlikna med andre tilsvarande selskap. Inntektene vert i tillegg regulert i forhold til mengda leveringsavbrot i løpet av året, generell pris og renteutvikling. Meir-/mindreinntekt er differansen mellom inntektsramma og faktiske innbetalte nettleigeinntekter. Meirinntekt skal rentebereknast med rentesats fastsett av NVE og tilbakeførast til kundane. Mindreinnekt kan Kvam Kraftverk AS velje å krevja inn frå kundane. Foto: Eric Clement Foto: Sigbjørn Linga Note 1 Segmentinformasjon FELLES KRAFTOMSETNAD NETTVERKSEMD SEK.VERKSEMD FIBERNETT SUM Kraf tsal Nettleige Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane DRIFTSKOSTNADER Internt kjøp Kraf tkjøp Finansiell handel Tap i nettet Nettleigekostnader Løn og andre personalkostnader Ordinære avskrivingar Andre drif tskostnader Eigedomsskatt Fordelt investering Tap på fordringar Sum driftskostnader Overføring felleskostnader Driftsresultat BEREKNING AV MEIR-/MINDREINNTEKT INKLUSIV KILE Anleggsbidrag/offentlege tilskot Anleggsbidrag frå det offentlege og private til investeringar, har gått til frådrag på aktiverte verdiar. PRODUKSJON DRIFTSINNTEKTER Sum nettleigeinntekt Andre inntekter Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett (-) KILE-kostnader Fjerning av tidsetterslep investeringar Kostnader ved overliggjande nett (-) Eigedomsskatt Total inntektsramme Meir- (+)/mindreinntekt (-) i året AVKASTINGSGRUNNLAG GJ.SNITT Driftsmidlar Kundespesifikke anlegg Felles anleggsmidlar Netto arbeidskapital 989 Sum avkastingsgrunnlag Avkasting % 7,6 % Vedlikehald Det er utført naudsynt vedlikehald på alle anleggsdelar. Det er ikkje føreteke avsetjing for utsett vedlikehald fordi kostnadene kjem til jamt over levetida. Vedlikehald/reinvestering som medfører vesentleg lengre levetid og inntening, vert aktivert. Kontantstraumsoppstilling Kontantstraumsoppstillinga er utarbeidd med basis i den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tek utgangspunkt i årsresultatet for å kunne presentere kontantstraumar som er tilført frå høvesvis ordinær drift, investeringsaktivitetar og finansieringsaktivitetar. 15

9 Foto: Eric Clement 16 Note 2 Lønskostnad, tal på tilsette, godtgjersler LØNSKOSTNAD Løn Folketrygd Pensjonskostnader (ref. note 7) Anna godtgjersle Sum Gjennomsnittleg tal på tilsette YTINGAR TIL LEIANDE PERSONAR Løn (honorar) Pensjonskostnader Anna godtgjersle Arne Tillung Styret REVISOR Utbetalt godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap fordeler seg som følgjer: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstenester Andre tenester utanfor revisjon 1 65 Sum Lovpålagt revisjon er samansett av revisjonshonorar med kr 125. og bistand i samband med rekneskap og likningspapir med kr Note 3 Andre driftskostnader Eigedomskostnader Kjøp av/leige av materiell, utstyr m.m Framandtenester/arbeid ved andre Kontorrekvisita, telekomm., porto Kostnader transportmidlar, reiser/diett, kontingentar, forsikringar m.m Eigedomsskatt, diverse avgifter m.m Avskrive på straumkrav Sum Note 4 Varige driftsmidlar Goodwill Tomter Kraftstasjonar Distribu- Fibernett Bygningar Drifts- Sum inkl. andel sjonsnett lausøyre inventar maskiner m.m. verktøy o.l. Anskaffingskost pr Tilgang Tilgang eige innvesteringsarbeid Avgang Anskaffingskost pr Akk. avskrivingar pr Nedskrivingar Avskrivingar i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5år 25-75år 25-35år 8-2år 5år 3-1år Alle driftsmidlar vert avskrivne lineært. I tillegg er det balanseført anlegg under arbeid med kr Tilsvarande tal for 213 var kr ,8 mill. av dette gjeld fibernett og 4 mill. gjeld distribusjonsnett, mens reste gjeld forprosjekt for oppgradering av eller ny kraftproduksjon. Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Kvam herad eig 1. av 1. aksjar i Kvam Kraftverk AS. Ingen styremedlemmer eller dagleg leiar har aksjar eller opsjonar i selskapet. Note 6 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Eigenkapital Endring i eigenkapital i året Resultat i året Føreslege utbytte Eigenkapital Note 7 Pensjonskostnader, -midlar og forpliktingar Kvam Kraftverk AS har pensjonsordning som omfattar noverande og tidlegare tilsette i selskapet. Selskapet har pensjonsordningar som omfattar i alt 36 aktive arbeidstakarar i verksemda. Ordninga gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom eit livsforsik-ringsselskap. Pensjonsordning i året Rentekostnad av pensjonsforpliktinga Avkasting på pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (før arbeidsgjevaravgift) Resultatførte estimatavvik Resultat planendring Arbeidsgjevaravgift Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgjevaravgift) Berekna pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar (til marknadsverdi) Ikkje resultatført verknad av estimatavvik Netto pensjonsforplikting (-midlar) etter arb.gj.avg ØKONOMISKE FØRESETNADER: Diskonteringsrente 2,3% 4,% Forventa lønsregulering 2,75% 4,4% Forventa avkasting på fondsmidlar 3,2% 3,75% Årleg pensjonsregulering 1,73% 2,75% Årleg G-regulering 2,5% 3,5% Som aktuarmessige føresetnader for demografiske faktorar og avgang er lagt til grunn vanleg nytta føresetnader innan forsikring. Kvam Kraftverk AS har overført ordninga til KLP, og samanlikningstala er i den samanheng basert på ordninga slik den var i 213. Note 8 Anna langsiktig gjeld Gjeld som forfell meir enn fem år etter slutten av rekneskapsåret: Gjeld til kredittinstitusjonar Bokført gjeld som er sikra ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjonar Bokført verdi av eignelutar stilt som tryggleik for langsiktig gjeld: Fordringar Kraftstasjonar og bygningar Sum

10 Foto: Lars Arvid Oma Note 9 Skattekostnad SKATTEKOSTNAD I ÅRET KJEM FRAM SLIK: Betalbar skatt alminneleg inntekt Betalbar naturressursskatt Betalbar skatt grunnrenteinntekt Korreksjon endring skattesats Endring i utsett skatt Korreksjon tidlegare år Skattekostnad ordinært resultat AVSTEMMING FRÅ NOMINELL TIL FAKTISK SKATTESATS: Resultat i året før skatt Forventa inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgjande postar: Varige skilnader Grunnrenteskatt Ikkje balanseførd utsett skatt 4.5 Korreksjon endring skattesats Korreksjon tidlegare år Skattekostnad Effektiv skattesats 34,1% 36% Skatt på grunnrenteinntekt Kaldestad 214 Kaldestad 213 Taksert inntekt Frådrag Grunnrenteinntekt Framførbar negativ grunnrenteinntekt Skattepliktig grunnrenteinntekt Skatt på grunnrenteinntekt Spesifikasjon av skatteeffekten av mellombels skilnader alminneleg inntekt: Fordel Forplikting Fordel Forplikting Driftsmidlar Fordringar 45. Pensjonsforplikting Meir-/mindreinntekt Betinga avsett gevinst ved ekspropriasjon 1.2. Nedskrivingar aksjar 15. Sum Ikkje balanseført utsett skattefordel 4.5 Utsett skattefordel Utsett skattefordel er oppført med utgangspunkt i framtidig inntekt. Note 1 Kraftkontraktar Kvam Kraftverk AS har leveringsplikt på energi i eige forsyningsområde. Totalt er dette vurdert til 146,3 GWh for 215. Behovet for kraft er dekka ved eigen produksjon, konsesjonskraft, heimfallskraft, småkraft og kjøp av spotkraft samt forsyning frå framandleverandørar direkte til sluttbrukar. For år 214 var det inngått avtale om handtering av konsesjonskraft på 6,9 GWh og handtering av heimfallskraft på 16,6 GWh. Det låg og føre prissikringsavtalar for alle leveransar med avtalt fast pris i år 214 til sluttkundar. For 214 og vidare framover er det og inngått prissikringsavtalar for avtalar med fast pris. Det er føreteke ei samla vurdering av levering og kjøp av kraft, og det er ikkje grunnlag for å fastslå at det ligg føre forventa eller urealisert tap ved årsskiftet. Eigenproduksjonen var i ,3 GWh mot 49 GWh i 213. Middelproduksjon for dei siste 1 åra er 53,7 GWh. Note 11 Magasinfylling Magasinfylling var 57,9 % var magasinfyllinga 94,4 %. Magasinbehaldninga er ikkje teken med i balansen. Note 12 Meir-/mindreinntekt Det er i 214 opparbeidd meirinntekt med kr I tillegg har det grunna korrigeringar av inntektsrammar frå NVE tilbake i tid vorte ført kr som opptent mindreinntekt tidligare år. Total mindreinntekt inklusiv renter er oppført i rekneskapen med kr Note 13 Bundne midlar og garantiar I posten bankinnskot og kontantar inngår midlar som gjeld forskotstrekk tilsette med kr Beløpet dekkjer skuldig forskotstrekk ved slutten av året. Note 14 Aksjar og andelar i andre føretak m.v. Anleggsmidlar Eigarandel Anskaffingskost Balanseført verdi Eigenkapital innskoten KLP Smart Tech Networks AS 9,9 % 15 Porkegjel Kraft AS 12,7 % Valider AS 1,62 % Andre 1 1 Sum Note 15 Finansiell risiko Kvam Kraftverk AS har ikkje inngått leveringskontraktar på kraft. Kraft vert kjøpt av Fjordkraft til spot-marknadsprisar i NOK. Det er inngått salsavtalar til fastpris for 3,5 GWh for perioden GWh er prissikra, og det er ikkje vurdert å liggja vesentleg tap i porteføljen. Det førekjem ikkje kjøp eller sal i valuta, og det er ikkje balansepostar i valuta. Selskapet sin langsiktige gjeld er pantelån, og vilkåra er flytande rente. Frå og med mars 213 vart det inngått renteswapavtale for 9 år til ein rentesats på 2,95 % for 9 år for NOK 5.. av langsiktig gjeld. Avtalen vert redusert gradvis fram til opphør, og er ved årsskiftet berekna å ha ein negativ verdi på MNOK 3,1 basert på Nibor-rente på 1,66 fram til

11 Nøkkeltal 214 Foto: Eric Clement ØKONOMI Totalrentabilitet (før skatt) 9,4% 11,8% 6,7% 1,8% Resultat av drifta 22,1% 22,9% 16,1% 21,8% Eigenkapitalrentabilitet (før skatt) 17,3% 21,4% 11,3% 19,2% Likviditetsgrad 1 1,1 1,1 1,2 1,4 Likviditetsgrad 2 1, 1, 1,1 1,3 Arbeidskapital -2,4 mill.kr,6 mill.kr 3,6 mill. kr 6,9 mill. kr Eigenkapitalandel 45,% 47,3% 5,% 51,3% Gjeldsgrad 1,22 1,12 1,,95 KRAFTPRODUKSJON (GWh) Skulafossen kraftstasjon 23,2 22, Kaldestad kraftstasjon 28,1 27, Sum: 51,3 49, KRAFTOVERFØRING (GWh) Samla kraftoverføring 153,9 157,9 Nettap 7,5 6,8 Netto overført til sluttbrukar 146,4 151,1 Samla middelproduksjonen siste ti år er på 53,5 GWh Prioritert overføring 132,7 136,8 Uprioritert overføring 12,1 12,8 Gateljos 1,6 1,5 Sum kraftoverføring 146,4 151,1 KJØP AV KRAFT (GWh) Konsesjonskraft 6,9 6,9 Heimfall 16,6 16,6 Spotkraft m.v. -99,6-79,3 Småkraftkjøp 2,1 8,9 Eigenproduksjon 5, 47,7 Sum kraftkjøp 138, 144,8 KRAFTSAL (GWh) Sal i eige nettområde 112,2 115,6 Sal i andre nettområde 17, 21,6 Sum kraftsal 129,2 137,2 Framandleverandørar 33, 34,4 Famandleverandørar i % 22,5 22,8 2 21

12 ME HAR LANGE TRADISJONAR MED Å STØTTA LOKALE FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR, Frå Bygdalarm FESTIVALAR OG ARRANGEMENT. Foto: Sandra Jecmenica KRAFTPRODUKSJON I VÅRT KONSESJONSOMRÅDE Produksjon KK Småkraftproduksjon 1 GWh Hardingtonar Fotball KUNDETAL, NETTKUNDAR Strandebarm idrettspark Trial Sjusete Rossvoll volleyball NEDBØR OG KRAFTPRODUKSJON Nedbørsdata frå Skulafossen målestasjon i Strandebarm mm. Nedbør (mm) Sum produksjon KK (GWh) GWh , ,

13 Layout og trykk: rissgrafisk.no

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

RESULTATREKNESKAP 2017 SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP 2017 SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP 2017 SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2017 2016 Sal av kraft 861 481 836 917 Verdiendringer energikontrakter

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. "Din lokale energileverandør!"

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. Din lokale energileverandør! HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2011 11. driftsåret "Din lokale energileverandør!" Side 2 ÅRET 2011 2011 var eit år med store hendingane, både positive og negative. Det positive er at fusjonen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kvam Kraftverk - Årsrapport Året. Foto: Katrine Helgheim

Kvam Kraftverk - Årsrapport Året. Foto: Katrine Helgheim ÅRSMELDING 2016 Året Foto: Katrine Helgheim 2016 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats gjennom året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 3,18 % i 2016.

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Lærdal Energi AS Postboks 94 6886 Lærdal Deres ref Vår ref 07/00534 07/01821-3 Dato 19 MAI 2008 Klage på NVEs vedtak om tariffering i Borgund Det synast til klage

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! INDRE HARDANGER KRAFTLAG AS Årsmelding og rekneskap 2009 9. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2009 2009 har vore prega av høg aktivitet i området vårt. Trass i finanskrise og noko reduksjon

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 19. driftsår 2 Ny linje Nærøydalen Foto: Helge Morten Vangen Framside: Flåm Skule 29/10.2014 Foto: Helge Morten Vangen Sanert 22kV linje Nærøydalen Foto: Helge

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 RESULTATREKNESKAP Omsetning mill. kr. 1020 795 1 087 1 175 903 965 703 Driftsresultat mill. kr. 413 279 517 511 410 568 348 Årsoverskott

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/2355-1 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2010 1 Styret si årsmelding Verksemda Skjåk Energi KF er lokalisert i Skjåk kommune og er eit kommunalt energiverk som er eigd av Skjåk kommune. Skjåk Energi, tidligare Skjåk kraftverk,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Saman skapar vi verdiar for bygda vår!

Saman skapar vi verdiar for bygda vår! Årsmelding og rekneskap 2013 Saman skapar vi verdiar for bygda vår! På tur frå Leirvassbu til Spiterstulen Innhald Framside 1 Kommentar frå everksjefen 3 Styret si årsmelding 4-6 Økonomiske nøkkeltal og

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Risikostrategi 2013 Grimstad 14. desember 2012 Bjørgulv Sverdrup Lund, styreleiar OVERORDNA MÅLSETTING Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer