Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

2 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i Dette er me nøgde med. Den 19. februar 2013 vart Kvam Kraftverk 100 år. Dette vart markert med ei jubileumsfeiring på Hardangerfjord Hotell. I høve jubileet vart det utarbeida ei jubileumsbok. Boka tek føre seg Kvam Kraftverk si 100 år lange historie som straumleverandør i Kvam herad. Boka vart distribuert til alle private husstandar i nettområdet på nyåret i Me har fått mange gode tilbakemeldingar på boka. Me har i dei siste åra arbeidd med planar for fornying av Skulafossen kraftstasjon. Både omsyn til dagens konsesjon, beredskap og miljø har vore utgreidd. Ein har kome fram til at det beste alternativet vil vera å byggja eit nytt stasjonsbygg nedanfor dagens stasjon. I 2013 vart det sendt inn søknad til NVE om konsesjonspliktig vurdering for denne DET ER IKKJE NOK Å TA EI AVGJERSLE, EIN MÅ ÒG SETJA DET I VERK. løysinga. Innføring av AMS og utskifting av alle straummålarar i nettområdet vil verta ei krevjande oppgåve. Me er nøgde med at me i 2013 fekk på Barbra Ring plass ein samarbeidsavtale med BKK /Vestlandsalliansen om AMS. 20 nettverksemder på Vestlandet deltek i dette samarbeidet. Kvam Kraftverk har hatt stor pågang på tinging og levering av fibernett i Dette er ein framtidsretta infrastruktur som og skaper nye høve for lokal næringsutvikling. Fibernettet til Kvam Kraftverk vert mellom anna brukt til styring og overvaking av viktige samfunnsfunksjonar. Me er difor opptekne av at kvalitet, redundans og oppetid på fibernettet er godt ivareteke. Lønsemda er og har vore ei stor utfordring for fibernett verksemda. Me er nøgd med at resultatet for 2013 er betra i høve året Foto: Lars Arvid Oma før, men ytterlegare grep må til for at me skal koma på pluss sida. Mellom anna må utbyggingskostnadane ytterlegare reduserast, og bruken i allereie utbygde områder aukast. I Kvam er det fleire småkraftverk som er konsesjonssøkt. Høge utbyggingskostnadar og utsikter til låge kraft- og sertifikatprisar kan gi utfordringar for økonomien i fleire av desse. I tillegg kan finansiering verta vanskeleg om ikkje ein har ein solid støttespelar og medeigar med seg. Kvam Kraftverk inngjekk i 2013 ein avtale om utbygging av eit småkraftverk. Kvam Kraftverk ønskjer å bidra med sin kompetanse og vere ein ærleg og solid lokal samarbeidspartnar for småkraftprosjekt i Kvam. Kvam Kraftverk er ein viktig samfunnsaktør i Kvam. Verksemda representerer mange arbeidsplassar og er ein lokal verdiskapar. Kvart år gir me betydeleg støtte til lokale lag, organisasjonar og arrangement av ulike slag. Me tek og eit ansvar for å tilføre bransjen nye fagfolk. Også i 2013 har me hatt lærlingar i energimontør faget. Korleis me skal vidareutvikla store investeringane til opprusting av Skulafossen kraftstasjon og innføring av AMS skal gjennomførast. I 2013 inngjekk Kvam Kraftverk avtale med INNHALD Elkem AS, Bjølvefossen om overtaking av straumnettet i Ålvik og Ytre Ålvik. Overtakinga Året vil skje frå 1. januar Sist Kvam Kraftverk Årsmelding frå styret 4 utvida sitt nettområde var ved kommunesa- Resultatrekneskap 9 manslåinga i Me ønskjer nye kundar Balanse 10 hjarteleg velkomen. Kontantstraumoppstilling 12 Arne Tillung Adm. direktør Notar til rekneskapen 14 Deloitte 20 Nøkkeltal 21 oss til beste for lokalsamfunnet, og tilpassa oss utfordringane som ligg i framtida er sentrale spørsmål og utfordringar. Den økonomiske soliditeten til Kvam Kraftverk er i dag god, men vil verta sett under press når dei 2 3

3 Foto: Lars Arvid Oma Herleif Tveit Nestleiar Alf Bjarne H. Steine Lina Oma Bjørn Frode Skaar Styreleiar Årsmelding frå styret 2013 Kvam Kraftverk AS Kvam Kraftverk er eit kraftselskap som driv produksjon, omsetnad og distribusjon av elektrisk kraft. I tillegg driv ein utbygging og drift av fibernett, samt noko anna sekundær verksemd. Kvam Kraftverk er heileigd av Kvam herad. Verksemda vart skipa i 1913 og omdanna til aksjeselskap i har vore eit jubileumsår for Kvam Kraftverk. 19. februar 2013 fylte verksemda 100 år. Ei jubileumsmarkering vart halden laurdag 16.februar på Hardangerfjord Hotel for om lag 130 inviterte gjester og tilsette. Hovudfesttalar var fylkesmann Lars Sponheim. I høve 100 års jubileet vart det utarbeidd ei jubileumsbok. Denne var ferdig i desember 2012, og vart distribuert til alle husstandar i Kvam Kraftverk sitt nettområde i februar Økonomi Driftsrekneskapen viser eit resultat før finans og skatt på kr ,- Dette gir eit driftsresultat på 22,9 %. Resultat etter skatt vart kr ,Resultatet av drifta fordeler seg slik: Kraftomsetning kr Produksjon kr Nettverksemd kr Fibernett kr Sekundær verksemd kr Sum driftsresultat kr Resultatet i året etter skatt: Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat i året etter skatt 4 kr kr kr kr Både kraftomsetnad og nettverksemda leverte betre resultat enn budsjettert og samanlikna med fjoråret. Det gode driftsresultatet for nettverksemda skuldast i hovudsak ei korrigering av inntektsramma på 4,2 mill. kroner frå NVE. Kraftproduksjonen gav 0,95 mill. kroner lågare driftsresultat enn venta. Årsaka var lågare kraftprisar og mindre produksjon. Fibernettverksemda fekk eit negativt driftsresultat på 2,05 mill. kroner i Dette er ei betring av resultatet i høve 2012, men noko dårlegare enn budsjettert. Det største avviket sett opp mot budsjett er ein auke på 0,58 mill. kroner i løn- og personalkostnader. Ordretilgangen og utbyggingsaktiviteten gjennom året var høg. Fulle driftsinntekter frå aktivitetane i 2013 vil me først få i Sekundærverksemda inneheld både arbeid for andre, varmepumpesal og hyttestyring. Samla fekk dette forretningsområdet eit negativt driftsresultat på 0,45 mill. kroner i Varmepumpeverksemda gjekk 0,26 mill. kroner i underskot på drifta. I tillegg er det nokre prosjekt for andre (vegljosprosjekt i Kvammapakken) som ikkje er ferdigstilt og avrekna. Dei samla pensjonskostnadane for 2013 enda på 4,19 mill. kroner. Dette er 1,29 mill. kroner høgare enn budsjettert. Årsaka til den auka kostnaden skuldast i stor grad levealderskorrigering. Det er uheldig at både pensjonskostnadar og inntektsrammer for nettdrift ikkje er tilstrekkeleg forutsigbare og vert først fastslegne etter at rekneskapsåret er omme. Dette gir utfordringar i forhold til prognostisering av forventa økonomisk resultat gjennom året. Totalkapitalen ved utgangen av året var på 216 mill. kroner samanlikna med 206 mill. kroner året før. Eigenkapitalandelen per var 47,5 % samanlikna med 50 % per Verksemda sin soliditet er i dag tilfredstillande og på nivå med tilsvarande verksemder. Dersom verksemda skal gjennomføra planlagde investeringar i åra som kjem, må ein monaleg større del av overskotet behaldast i verksemda slik at soliditeten ikkje vert sett under press. Styret er tilfredse med det samla resultatet i året, og vil føreslå eit utbyte til eigar på 15,0 mill. kroner for Vidare drift Rekneskapen for 2013, med vurdering av soliditet og inntening, gjev godt grunnlag for vidare drift av verksemda. Nettverksemd Kvam Kraftverk sitt konsesjonsområde for distribusjon ligg innafor Kvam herad sine grenser. Ved utgangen av året hadde verksemda Tone Søgaard 247 km høgspent- og 720 km lågspentnett. Av dette var 111 km høgspent jord/sjøkabel og 346 km lågspent jordkabel. Nettområdet Beredskap og forsyningstryggleik på straumnettet Kvam Kraftverk har til ei kvar tid minst to personar i beredskapsvakt har 339 fordelingstransformatorar. Dette er ein auke på 9 i høve til I 2013 vart høgspentnettet utvida med 7 km nye jordkablar. Lågspentnettet vart utvida med 22 km kablar og 4 km luftleidningar. for straumnettet. Det har ikkje vore langvarige eller større feil og skadar på høgspentnettet i Nokre av dei større prosjekta i 2013 har vore: Flytting/nedbygging av mastetrafoar. Det står att nedbygging av 23 stasjonar innan datoen som er fastsett av myndigheitene. Oppgradering av fordelingsnettet på Kaldestad. Omlegging av kabelnett i høve Thon Hotel Sandven sitt nybygg. Nytt kabelnett og 3 nye + 2 oppgraderte nettstasjonar langs ny veg mellom Norheimsund og Vikøy. 2 nye nettstasjonar med tilhøyrande kabelgrøfter ved Jonshøgdi og Teigaberg på Kvamskogen. Ny nettstasjon for ny pumpestasjon ved Mødalsvegen på Kvamskogen. Nytt lågspent kabelanlegg i ny tilkomstveg til Børveneset ved Nes. Fullføring av 22 kv linje mellom Laupsa og Torpe i Øystese. Ny nettstasjon og høgspentkabel på Laupsa. Nytt høgspent kabelnett i Eidesvågen. Ny nettstasjon på Haukås Hyttefelt i Strandebarm. Kvam Kraftverk vart i 2013 samde med Elkem AS, Bjølvefossen om kjøp og overtaking av straumnettet i Ålvik og Ytre Ålvik. Dette fører til ei auke på 430 målepunkt, 50 km lågspentnett, 18 km høgspentnett og 23 nettstasjonar for Kvam Kraftverk. Overtaking vil gjelda frå Kvam Kraftverk inngjekk i 2013 ein samarbeidsavtale med BKK/ Vestlandsalliansen om innføring av AMS i konsesjonsområdet. Samarbeidet omfattar dei sju nettselskapa i Vestlandsalliansen og fjorten tilgrensande nettselskap - til saman 21 nettselskap. Samla representerer desse eit kundetal på om lag nettkundar. Arbeidet skal vera utført innan utgangen av Kvam Kraftverk starta i 2013 arbeidet med oppsetjing av ein hurtigladestasjon for elbilar i Norheimsund. Stasjonen skal plasserast på parkeringsplassen ved Straumbrua og er planlagt å stå klar i løpet av første kvartal i Ladestasjonen vil verta finansiert med midlar frå Hordaland Fylkeskommune, Transnova og lokale kompensasjonsmidlar. Inntektsramme for nettverksemda Nettinntektene er fastlagde av ei inntektsramme frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med tillegg for nettleigekostnader til overliggjande nett og eigedomsskatt på nettverksemda. I 2013 var inntektsramma 38,757 mill. kroner. Eigedomsskatten var 1,46 mill. kr. og kostnader til overliggande nett 4,67 mill.kr. Faktisk inntekt frå nett-leigetariffane og andre nettinntekter var 44,3 mill. kroner. Dette medfører ei mindreinntekt på 0,25 mill. kr. Inntekta vert lagt til tidlegare mindreinntekt, og vert teke omsyn til ved utforming av nettleigeprisane i I tillegg til denne mindreinntekta har NVE gjort vedtak om 9,7 mill. kroner i mindreinntekt per Dette skriv seg frå KK sine tidlegare mindreinntekter, og frå endringar som NVE har gjort i auke av rammene for åra 2008 og Det lokale eltilsyn (DLE) Kvam Kraftverk utfører el-tilsyn i forsyningsområdet. Dette omfattar fysisk kontroll av elektriske anlegg, samt opplæring og informasjon om eltryggleik til mellom anna skuleklassar, pensjonistar, Kvam vaksenopplæring og heimehjelparar. Ein bidreg også med hjelp til politiet i brannetterforsking. I 2013 vart det til saman gjennomført 328 el- kontrollar i privathus, hytter, næringsbygg o.a. Det vart også utført samordna tilsyn i lag med Brannvernet i Kvam ved nokre næringar. I tillegg har Kvam Kraftverk utført el- tilsyn for Elkem Bjølvefossen AS. Ressursbruk knytt til DLE utgjorde 1,1 årsverk ved Kvam Kraftverk i Kraftproduksjon Kvam Kraftverk eig og driv to kraftstasjonar i Kvam, Kaldestad kraftstasjon i Norheimsund og Skulafossen kraftstasjon i Strandebarm. All produsert kraft, utanom konsesjonskraftdelen, vert brukt i eigen kraftomsetnad, og verdsett til marknadspris. Samla kraftproduksjon i 2013 enda på 49,0 GWh. Dette er 4,5 GWh (8,4 %) under normal årsproduksjon. Årsnedbøren var på 2550 mm mot normalt 2846 mm. Gjennomsnittleg elspotpris i område 5 for 2013 var på øre/kwh. Samla magasinfylling 1. januar 2013 var på 6,9 GWh (67,6 %). Ved utgangen av året var magasinfyllinga 5

4 EIN MANN PLANTAR IKKJE EIT TRE FOR SEG SJØLV. HAN PLANTAR DET FOR ETTERTIDA. Foto: Eric Clement Alexander Smith på 9,7 GWh (94,4 %). Gjennom Statkraft har Kvam Kraftverk ein avtale om sal av «Grøn kraft» til utlandet. I 2013 var dette til England. Dette er kraft med garanti om at den er produsert av fornybare energikjelder. Våre kraftstasjonar på Kaldestad og i Skulafossen har godkjenning for dette. Salet vert administrert av Statkraft sitt kontor i Amsterdam. Sal av «Grøn kraft» gav i 2013 ei ekstrainntekt til KK på om lag 0,57 mill. kr. På Kaldestad kraftstasjon vart nålene på Pelton turbinen rehabilitert vinteren I 2013 har Kvam Kraftverk inngått ein ny avtale med fallrettseigarar om småkraftutbygging. Kraftomsetnad Målsetjing og styringsdokument for kraftomsetnad er Marknadsplan og Risikopolicy for Kvam Kraftverk AS. Totalt kraftsal i 2013 var 138 GWh mot 133 GWh i Dei siste fem åra har årleg totalt kraftsal variert mellom 126 GWh og 139 GWh. Me har levert 21 GWh til kundar i andre nettområde i Kundetalet har vore stabilt, og me opprettheld marknadsandelen på ekstern kraftlevering. Marknadsandel i eige nettområde, målt i tal på kontraktar, var 85 % i Kvam Kraftverk handsamar konsesjons- og heimfallskrafta til Kvam herad. I 2013 utgjorde dette eit volum på 167,6 GWh. Kvam Kraftverk kjøper krafta til konsesjonskraftpris, og verdset denne til områdepris i spotmarknaden. Differansen med fråtrekk av gebyr vert utbetalt til Kvam herad kvar månad. I 2013 utgjorde dette 29,08 mill.kr. Fibernett verksemd Verksemda sitt fibernett består av stamnett, hovudnett, fiberaksessar og nodestasjonar som knyter det digitale nettet saman til ein fiberinfrastruktur. Fibernettet vert leigd ut til Kvam herad, Kvamnet, BKK Fiber, NextGenTel og Broadnet. I løpet av 2013 har Kvam Kraftverk bygd 403 nye fiberaksessar til sluttbrukarar. Om lag halvparten av desse er knytt til fortetting og ettersal i etablerte område. Nye område som har fått full tilgang til fibernett er Tørrvikbygd og Strandebarm. Arbeidet med Kvammapakka har ført til at stamnettet for fibernett mellom Norheimsund og Vikøy er bygd om frå luftlinjer til forlegging i grøfter. Brukarane av fibernettet er næringsbygg, verksemder og privatbustadar. I tillegg nyttar Kvam Kraftverk og Kvam herad fibersamband til eigne stasjonar, bygg og fjernstyringspunkt. Bygging av fibernett til bustadar og 6 verksemder skal vera bedriftsøkonomisk lønsamt. Innan ein startar opp utbygging i nye område må talet på kundar vera så stort at utbygginga vert lønsam. Anna verksemd I 2013 har Kvam Kraftverk hatt inntekter innan andre verksemdsområde. I hovudsak kjem desse frå konsulent- og entreprenørarbeid. Også i 2013 har dei største oppdrags-gjevarane vore Elkem Bjølvefossen AS og Kvam herad. Kvam Kraftverk starta med levering av varmepumper hausten 2006 og har til no levert 614 varmepumper. Av desse vart 55 varmepumper leverte og installerte i Kvam Kraftverk har sidan 2006 tilbydd hyttestyring av typen «ring hytta varm». Som følgje av låg etterspurnad og aktivitet vart dette produktet avvikla i Personell, arbeidsmiljø og tryggleik Kvam Kraftverk hadde 37 tilsette fordelt på 32,9 årsverk ved årsskiftet. Av desse var 4 kvinner og 33 menn. Styret er samansett av 2 kvinner og 3 menn. Både styret og administrasjonen er medvitne samfunnet sine krav om å fremja likestilling i verksemda. Kvam Kraftverk hadde 2 lærlingar i montørfaget ved utgangen av året. Ein ny person vart tilsett som montør. Ein lærling oppnådde fagbrev etter fullført læretid, og har fått mellombels tilsetjing. Ved utgangen av året var det til saman 4 personar som hadde senioravtalar ved verksemda. Fråværeprosenten var på 2,81 % som er innanfor HMS-målsetjinga til Kvam Kraftverk. Det har vore ei hendinga med personskade som førte til to dagar sjukefråvær i Lovpålagde tryggleiks- og førstehjelpskurs har vore gjennomførte for driftspersonalet. Alle tilsette ved Kvam Kraftverk er tilslutta Grend Bedriftshelseteneste. Arbeidsmiljøet ved verksemda vert sett på som godt. Ytre miljø Kvam Kraftverk forureinar det ytre miljøet svært lite. Kraftproduksjon frå vasskraft er miljøvenleg og vasskrafta er ein rein og fornybar ressurs, utan utslepp som forureinar det ytre miljøet. Kvam Kraftverk set ut 500 aureynglar i Krokavatnet årleg. Dette vart gjort i august månad i samarbeid med grunneigarlaget. Det har ikkje vore uhell eller hendingar i 2013 som har ført til utslepp eller skadar på det ytre miljøet. Framtidsutsikter Strategiplan dannar grunnlag for korleis Kvam Kraftverk skal driva og utvikla forretningsverksemda si i åra framover. Kraft-produksjon står for ein stor del av overskotet i verksemda. Det er difor viktig å sikra produksjonsmidlane. Både Kaldestad- og Skulafossen kraftstasjon Dette gjer at ein har etablert renteswap-avtalar som for tida utgjer 70 prosent av den langsiktige gjelda. Valutarisikoen for verksemda er først og fremst knytt til eventuell handel av kraft og har reguleringsmagasin og inngår i Kvam Kraftverk sin beredskap for straumforsyningstryggleiken i nettområdet. Skulafossen kraftstasjon treng fornying, og hausten 2013 vart det sendt søknad til NVE om konsesjonspliktig vurdering for oppgradering av stasjonen. Kvam Kraftverk ønskjer å bygga nytt kraftstasjonsbygg med ny maskin, om lag 80 meter nedstrøms frå dagens kraftstasjon. elsertifikat i framand valuta, samt generelle innkjøp frå utlandet. Valutarisiko gjennom kraftmarknaden er minimert gjennom avtale med Fjordkraft AS som handsamar kjøp og sal av kraft for verksemda. Oppgjer mellom Kvam Kraftverk og Fjordkraft vert gjort i norske kroner. Pris- og volumrisiko er sterkt til stades under verksemdsområda kraftomsetnad og kraftproduksjon. Den lovpålagde innføringa av AMS (avansert målesystem) i konsesjonsområdet vil krevja store investeringar i åra framover. Alle el-målarar skal skiftast ut innan utgangen av Etterkvart som investeringsanalyser syner at nye område er lønsame vil utbygging av fiberinfrastrukturen i Kvam halda fram i åra som kjem. Kvam Kraftverk har som målsetjing at distribusjonsnettet skal vera optimalt med tanke på kvalitet, teknikk og økonomi. Dette vil medføra kontinuerlege tiltak og investeringar som reduserer tap i fordelingsnettet.utbygging av fornybar energi er uttalt som eit satsingsområde på landsplan. Her ønskjer Kvam Kraftverk å delta aktivt, og vera med på utbygging og drift av mini- og småkraftverk. Det er etablert risikopolicy og rutinar for minimera både pris- og volumrisiko knytt til dei ulike kraftavtalane til sluttbrukarar. Innkjøp av kraft for vidaresal til sluttbrukarar skjer gjennom alliansepartner Fjordkraft, småkraftprodusentar og eigen produksjon av kraft. Prisrisiko knytt til kraftproduksjon kan handterast gjennom prissikring inntil 50% av normal produksjon i inneverande kalendeår, og fram til utgangen av neste kalenderår. Prissikringa kan overstiga 50% i periodar av året, men skal i snitt ikkje overstiga denne grensa. Kvam Kraftverk har ein risikopolicy som ikkje tillet kjøp og sal av kraft på kraftbørs med formål å oppnå gevinst uavhengig av fysisk handel (krafttrading). Komande investeringar Kvam Kraftverk står framfor store investeringar dei næraste åra. Fornyinga av Skulafossen kraftstasjon har eit kostnadsoverslag på om lag mill. kroner avhengig av løysing. Dette er ei naudsynt reinvestering. Den lovpålagde innføringa av AMS i konsesjonsområdet har eit kostnadsoverslag på om lag 28 mill. kroner. Begge desse investeringane krev solid eigenkapital og vesentlege låneopptak. Dette vil påverka utbyttenivået for verksemda i åra som kjem. Disponering av overskot Styret føreslår at overskotet for 2013 på kr ,vert disponert slik: Finansiell risiko Verksemda har måltal for kor mykje likviditetsreserve (arbeidskapital) som skal vera tilgjengeleg til ei kvar tid. Risikoeksponeringa skal vera middels i høve til moglege tap. Verksemda har stengerett på anlegg om nettleige ikkje vert betalt i tide, noko som gir låg eksponering i høve til kredittrisiko. For andre krav har ein ikkje tilsvarande verkemidlar, og verksemda har etablert interne styringsreglar som avgrensar kredittrisikoen knytt til desse krava. Kvam Kraftverk har ein vesentleg renterisiko knytt til pantelån. Føreslege utbytte kr Overført frå annan eigenkapital kr. - Sum disponert kr Norheimsund den 8. mai 2014 Arne Tillung Adm. direktør Alf Bjarne Høgene Steine Lina Oma Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard Bjørn Frode Skaar Styreleiar 7

5 Resultatrekneskap NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Netto energisal , Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte eigne investeringsarbeid Energikjøp Overføringskostnader , Ordinær avskriving Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanspostar Ordinært resultat før skattekostnad Overført frå annan eigenkapital Føreslege utbytte Sum overføringar Nettleigeinntekter Lønskostnader m.m. Sum driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat 9 Resultat i året Foto: Eric Clement OVERFØRINGAR TIL DEG, FOR DEG!

6 Balanse per 31. desember Balanse per 31. desember EIGA NOTAR Anleggsmidlar IMMATERIELL EIGA Utsett skattefordel Sum immateriell eiga VARIGE DRIFTSMIDLAR Tomter, bygningar o.a. fast eigedom Maskiner og anlegg Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidlar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR Andre langsiktige fordringar Investeringar i aksjar og andelar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer FORDRINGAR Kundefordringar Andre fordringar Mindreinntekt Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA EIGENKAPITAL OG GJELD NOTAR Eigenkapital INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital (1000 aksjar à kr ) 5, Overkursfond Sum innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld AVSETJING FOR FORPLIKTINGAR Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Føreslege utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Norheimsund, 8. mai 2014 Bjørn Frode Skaar Styreleiar Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard 10 Lina Oma Alf Bjarne H. Steine Arne Tillung Adm. direktør 11

7 Kontantstraumoppstilling KONTANTSTRAUM FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidlar Endring i lager av driftsmateriell Endring i kundekrav Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidlar og andre gjeldspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Investert i varige driftsmidlar Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmidlar Innbetalingar frå investeringar i finansielle anleggsmidlar Netto kontantstraum fra investeringsaktivitetar Nedbetaling av gjeld Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbytte til Kvam herad Netto kontantstraum fra finansieringsaktivitetar Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Netto endring i bankinnskot, kontantar o.l KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR 12 Foto: Eric Clement Å KOMME SAMMEN ER BEGYNNELSEN. Å HOLDE SAMMEN ER FRAMGANG. Å ARBEIDE SAMMEN ER SUKSESS. Foto: Marianne Strømsvåg HENRY FORD

8 Notar til rekneskapen 2013 Norheim og Tolo Skitur i flott natur. Foto: Sigbjørn Linga Note 0 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterier lagt til grunn bortsett frå at første års avdrag på langsiktig gjeld ikkje er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidlar vert vurderte til anskaffingskost, men vert nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet ikkje er venta å vera av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig etter forventa økonomisk levetid. Omløpsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. Postar i valuta er oppført til kurs på balansedagen. Einskilde postar er vurdert etter andre prinsipp enn nemnt ovanfor. Dette vil gå fram av noteopplysningane. 14 Note 1 Segmentinformasjon Skattar I tillegg til ordinære overskotsskattar, er kraftlag i samband med produksjon av kraft også pålagt natur ressursskatt og grunnrenteskatt. Eigedomsskatt er ført som driftskostnad. Overskotsskatten er samanstilt med rekneskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skattefordel og utsett skatt vert presentert netto i balansen, og netto utsett skattefordel vert balanseført i den grad det vert synliggjort at den vil verta realisert i framtida. Naturressursskatt er pålagt kraftproduksjon med 1,1 øre pr. kwh som kommunal skatt og 0,2 øre som fylkeskommunalskatt. Grunnlaget er gjennomsnittleg kraftproduksjon siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatt. Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane. Magasinbehaldningar Magasinbehaldning er ikkje balanseført i samsvar med praksis i bransjen. Sjå nærare om dette i note 11. Note 0 forts. Rekneskapsprinsipp Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med merkeyting over kva, og dette medfører at Kaldestad er innanfor regelverket, medan Skulafossen fell utanfor. Grunnrenteskatt utgjer 30 % av netto grunnrente inntekt, og negativ grunnrenteinntekt kan framførast mot seinare års positive grunnrenteinntekt. Utsett skattefordel knytt til negativ grunnrenteinntekt er ikkje balanseført, då kraftverket ikkje er i skatteposisjon. Fordringar Kundefordringar og andre krav vert oppførte med pålydande etter frådrag for avsetnad til forventa tap. Avsetnad til tap på krav vert gjort på grunnlag av individuell vurdering av dei einskilde krava. Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjonar Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endra føresetnader vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad dei overstig 10 % av den største av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane (korridor). Planendringar vert fordelt over attverande oppteningstid. Arbeidsgjevaravgift er inkludert i tala. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane. Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffingskost og netto salsverdi. Foto: Eric Clement Foto: Sigbjørn Linga FELLES KRAFTOMSETNING PRODUKSJON NETTVERKSEMD SEK.VERKSEMD FIBERNETT SUM Kraf tsal Nettleige Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Internt kjøp Kraf tkjøp Finansiell handel Tap i nettet Nettleigekostnader Løn og andre personalkostnader Andre drif tskostnader Eigedomsskatt Ordinære avskrivingar Fordelt investering Tap på fordringar Sum driftskostnader Overføring felleskostnader Driftsresultat BEREKNING AV MEIR-/MINDREINNTEKT INKLUSIV KILE Sum nettleigeinntekt Andre inntekter Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett (-) KILE-kostnader Fjerning av tidsetterslep investeringar Kostnader ved overliggjande nett (-) Eigedomsskatt Total inntektsramme Meir- (+)/mindreinntekt (-) i året AVKASTINGSGRUNNLAG GJ.SNITT Driftsmidlar Kundespesifikke anlegg Felles anleggsmidlar Netto arbeidskapital Sum avkastingsgrunnlag Avkasting % 11,0 % 15

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer