Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

2 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i Dette er me nøgde med. Den 19. februar 2013 vart Kvam Kraftverk 100 år. Dette vart markert med ei jubileumsfeiring på Hardangerfjord Hotell. I høve jubileet vart det utarbeida ei jubileumsbok. Boka tek føre seg Kvam Kraftverk si 100 år lange historie som straumleverandør i Kvam herad. Boka vart distribuert til alle private husstandar i nettområdet på nyåret i Me har fått mange gode tilbakemeldingar på boka. Me har i dei siste åra arbeidd med planar for fornying av Skulafossen kraftstasjon. Både omsyn til dagens konsesjon, beredskap og miljø har vore utgreidd. Ein har kome fram til at det beste alternativet vil vera å byggja eit nytt stasjonsbygg nedanfor dagens stasjon. I 2013 vart det sendt inn søknad til NVE om konsesjonspliktig vurdering for denne DET ER IKKJE NOK Å TA EI AVGJERSLE, EIN MÅ ÒG SETJA DET I VERK. løysinga. Innføring av AMS og utskifting av alle straummålarar i nettområdet vil verta ei krevjande oppgåve. Me er nøgde med at me i 2013 fekk på Barbra Ring plass ein samarbeidsavtale med BKK /Vestlandsalliansen om AMS. 20 nettverksemder på Vestlandet deltek i dette samarbeidet. Kvam Kraftverk har hatt stor pågang på tinging og levering av fibernett i Dette er ein framtidsretta infrastruktur som og skaper nye høve for lokal næringsutvikling. Fibernettet til Kvam Kraftverk vert mellom anna brukt til styring og overvaking av viktige samfunnsfunksjonar. Me er difor opptekne av at kvalitet, redundans og oppetid på fibernettet er godt ivareteke. Lønsemda er og har vore ei stor utfordring for fibernett verksemda. Me er nøgd med at resultatet for 2013 er betra i høve året Foto: Lars Arvid Oma før, men ytterlegare grep må til for at me skal koma på pluss sida. Mellom anna må utbyggingskostnadane ytterlegare reduserast, og bruken i allereie utbygde områder aukast. I Kvam er det fleire småkraftverk som er konsesjonssøkt. Høge utbyggingskostnadar og utsikter til låge kraft- og sertifikatprisar kan gi utfordringar for økonomien i fleire av desse. I tillegg kan finansiering verta vanskeleg om ikkje ein har ein solid støttespelar og medeigar med seg. Kvam Kraftverk inngjekk i 2013 ein avtale om utbygging av eit småkraftverk. Kvam Kraftverk ønskjer å bidra med sin kompetanse og vere ein ærleg og solid lokal samarbeidspartnar for småkraftprosjekt i Kvam. Kvam Kraftverk er ein viktig samfunnsaktør i Kvam. Verksemda representerer mange arbeidsplassar og er ein lokal verdiskapar. Kvart år gir me betydeleg støtte til lokale lag, organisasjonar og arrangement av ulike slag. Me tek og eit ansvar for å tilføre bransjen nye fagfolk. Også i 2013 har me hatt lærlingar i energimontør faget. Korleis me skal vidareutvikla store investeringane til opprusting av Skulafossen kraftstasjon og innføring av AMS skal gjennomførast. I 2013 inngjekk Kvam Kraftverk avtale med INNHALD Elkem AS, Bjølvefossen om overtaking av straumnettet i Ålvik og Ytre Ålvik. Overtakinga Året vil skje frå 1. januar Sist Kvam Kraftverk Årsmelding frå styret 4 utvida sitt nettområde var ved kommunesa- Resultatrekneskap 9 manslåinga i Me ønskjer nye kundar Balanse 10 hjarteleg velkomen. Kontantstraumoppstilling 12 Arne Tillung Adm. direktør Notar til rekneskapen 14 Deloitte 20 Nøkkeltal 21 oss til beste for lokalsamfunnet, og tilpassa oss utfordringane som ligg i framtida er sentrale spørsmål og utfordringar. Den økonomiske soliditeten til Kvam Kraftverk er i dag god, men vil verta sett under press når dei 2 3

3 Foto: Lars Arvid Oma Herleif Tveit Nestleiar Alf Bjarne H. Steine Lina Oma Bjørn Frode Skaar Styreleiar Årsmelding frå styret 2013 Kvam Kraftverk AS Kvam Kraftverk er eit kraftselskap som driv produksjon, omsetnad og distribusjon av elektrisk kraft. I tillegg driv ein utbygging og drift av fibernett, samt noko anna sekundær verksemd. Kvam Kraftverk er heileigd av Kvam herad. Verksemda vart skipa i 1913 og omdanna til aksjeselskap i har vore eit jubileumsår for Kvam Kraftverk. 19. februar 2013 fylte verksemda 100 år. Ei jubileumsmarkering vart halden laurdag 16.februar på Hardangerfjord Hotel for om lag 130 inviterte gjester og tilsette. Hovudfesttalar var fylkesmann Lars Sponheim. I høve 100 års jubileet vart det utarbeidd ei jubileumsbok. Denne var ferdig i desember 2012, og vart distribuert til alle husstandar i Kvam Kraftverk sitt nettområde i februar Økonomi Driftsrekneskapen viser eit resultat før finans og skatt på kr ,- Dette gir eit driftsresultat på 22,9 %. Resultat etter skatt vart kr ,Resultatet av drifta fordeler seg slik: Kraftomsetning kr Produksjon kr Nettverksemd kr Fibernett kr Sekundær verksemd kr Sum driftsresultat kr Resultatet i året etter skatt: Netto finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat i året etter skatt 4 kr kr kr kr Både kraftomsetnad og nettverksemda leverte betre resultat enn budsjettert og samanlikna med fjoråret. Det gode driftsresultatet for nettverksemda skuldast i hovudsak ei korrigering av inntektsramma på 4,2 mill. kroner frå NVE. Kraftproduksjonen gav 0,95 mill. kroner lågare driftsresultat enn venta. Årsaka var lågare kraftprisar og mindre produksjon. Fibernettverksemda fekk eit negativt driftsresultat på 2,05 mill. kroner i Dette er ei betring av resultatet i høve 2012, men noko dårlegare enn budsjettert. Det største avviket sett opp mot budsjett er ein auke på 0,58 mill. kroner i løn- og personalkostnader. Ordretilgangen og utbyggingsaktiviteten gjennom året var høg. Fulle driftsinntekter frå aktivitetane i 2013 vil me først få i Sekundærverksemda inneheld både arbeid for andre, varmepumpesal og hyttestyring. Samla fekk dette forretningsområdet eit negativt driftsresultat på 0,45 mill. kroner i Varmepumpeverksemda gjekk 0,26 mill. kroner i underskot på drifta. I tillegg er det nokre prosjekt for andre (vegljosprosjekt i Kvammapakken) som ikkje er ferdigstilt og avrekna. Dei samla pensjonskostnadane for 2013 enda på 4,19 mill. kroner. Dette er 1,29 mill. kroner høgare enn budsjettert. Årsaka til den auka kostnaden skuldast i stor grad levealderskorrigering. Det er uheldig at både pensjonskostnadar og inntektsrammer for nettdrift ikkje er tilstrekkeleg forutsigbare og vert først fastslegne etter at rekneskapsåret er omme. Dette gir utfordringar i forhold til prognostisering av forventa økonomisk resultat gjennom året. Totalkapitalen ved utgangen av året var på 216 mill. kroner samanlikna med 206 mill. kroner året før. Eigenkapitalandelen per var 47,5 % samanlikna med 50 % per Verksemda sin soliditet er i dag tilfredstillande og på nivå med tilsvarande verksemder. Dersom verksemda skal gjennomføra planlagde investeringar i åra som kjem, må ein monaleg større del av overskotet behaldast i verksemda slik at soliditeten ikkje vert sett under press. Styret er tilfredse med det samla resultatet i året, og vil føreslå eit utbyte til eigar på 15,0 mill. kroner for Vidare drift Rekneskapen for 2013, med vurdering av soliditet og inntening, gjev godt grunnlag for vidare drift av verksemda. Nettverksemd Kvam Kraftverk sitt konsesjonsområde for distribusjon ligg innafor Kvam herad sine grenser. Ved utgangen av året hadde verksemda Tone Søgaard 247 km høgspent- og 720 km lågspentnett. Av dette var 111 km høgspent jord/sjøkabel og 346 km lågspent jordkabel. Nettområdet Beredskap og forsyningstryggleik på straumnettet Kvam Kraftverk har til ei kvar tid minst to personar i beredskapsvakt har 339 fordelingstransformatorar. Dette er ein auke på 9 i høve til I 2013 vart høgspentnettet utvida med 7 km nye jordkablar. Lågspentnettet vart utvida med 22 km kablar og 4 km luftleidningar. for straumnettet. Det har ikkje vore langvarige eller større feil og skadar på høgspentnettet i Nokre av dei større prosjekta i 2013 har vore: Flytting/nedbygging av mastetrafoar. Det står att nedbygging av 23 stasjonar innan datoen som er fastsett av myndigheitene. Oppgradering av fordelingsnettet på Kaldestad. Omlegging av kabelnett i høve Thon Hotel Sandven sitt nybygg. Nytt kabelnett og 3 nye + 2 oppgraderte nettstasjonar langs ny veg mellom Norheimsund og Vikøy. 2 nye nettstasjonar med tilhøyrande kabelgrøfter ved Jonshøgdi og Teigaberg på Kvamskogen. Ny nettstasjon for ny pumpestasjon ved Mødalsvegen på Kvamskogen. Nytt lågspent kabelanlegg i ny tilkomstveg til Børveneset ved Nes. Fullføring av 22 kv linje mellom Laupsa og Torpe i Øystese. Ny nettstasjon og høgspentkabel på Laupsa. Nytt høgspent kabelnett i Eidesvågen. Ny nettstasjon på Haukås Hyttefelt i Strandebarm. Kvam Kraftverk vart i 2013 samde med Elkem AS, Bjølvefossen om kjøp og overtaking av straumnettet i Ålvik og Ytre Ålvik. Dette fører til ei auke på 430 målepunkt, 50 km lågspentnett, 18 km høgspentnett og 23 nettstasjonar for Kvam Kraftverk. Overtaking vil gjelda frå Kvam Kraftverk inngjekk i 2013 ein samarbeidsavtale med BKK/ Vestlandsalliansen om innføring av AMS i konsesjonsområdet. Samarbeidet omfattar dei sju nettselskapa i Vestlandsalliansen og fjorten tilgrensande nettselskap - til saman 21 nettselskap. Samla representerer desse eit kundetal på om lag nettkundar. Arbeidet skal vera utført innan utgangen av Kvam Kraftverk starta i 2013 arbeidet med oppsetjing av ein hurtigladestasjon for elbilar i Norheimsund. Stasjonen skal plasserast på parkeringsplassen ved Straumbrua og er planlagt å stå klar i løpet av første kvartal i Ladestasjonen vil verta finansiert med midlar frå Hordaland Fylkeskommune, Transnova og lokale kompensasjonsmidlar. Inntektsramme for nettverksemda Nettinntektene er fastlagde av ei inntektsramme frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med tillegg for nettleigekostnader til overliggjande nett og eigedomsskatt på nettverksemda. I 2013 var inntektsramma 38,757 mill. kroner. Eigedomsskatten var 1,46 mill. kr. og kostnader til overliggande nett 4,67 mill.kr. Faktisk inntekt frå nett-leigetariffane og andre nettinntekter var 44,3 mill. kroner. Dette medfører ei mindreinntekt på 0,25 mill. kr. Inntekta vert lagt til tidlegare mindreinntekt, og vert teke omsyn til ved utforming av nettleigeprisane i I tillegg til denne mindreinntekta har NVE gjort vedtak om 9,7 mill. kroner i mindreinntekt per Dette skriv seg frå KK sine tidlegare mindreinntekter, og frå endringar som NVE har gjort i auke av rammene for åra 2008 og Det lokale eltilsyn (DLE) Kvam Kraftverk utfører el-tilsyn i forsyningsområdet. Dette omfattar fysisk kontroll av elektriske anlegg, samt opplæring og informasjon om eltryggleik til mellom anna skuleklassar, pensjonistar, Kvam vaksenopplæring og heimehjelparar. Ein bidreg også med hjelp til politiet i brannetterforsking. I 2013 vart det til saman gjennomført 328 el- kontrollar i privathus, hytter, næringsbygg o.a. Det vart også utført samordna tilsyn i lag med Brannvernet i Kvam ved nokre næringar. I tillegg har Kvam Kraftverk utført el- tilsyn for Elkem Bjølvefossen AS. Ressursbruk knytt til DLE utgjorde 1,1 årsverk ved Kvam Kraftverk i Kraftproduksjon Kvam Kraftverk eig og driv to kraftstasjonar i Kvam, Kaldestad kraftstasjon i Norheimsund og Skulafossen kraftstasjon i Strandebarm. All produsert kraft, utanom konsesjonskraftdelen, vert brukt i eigen kraftomsetnad, og verdsett til marknadspris. Samla kraftproduksjon i 2013 enda på 49,0 GWh. Dette er 4,5 GWh (8,4 %) under normal årsproduksjon. Årsnedbøren var på 2550 mm mot normalt 2846 mm. Gjennomsnittleg elspotpris i område 5 for 2013 var på øre/kwh. Samla magasinfylling 1. januar 2013 var på 6,9 GWh (67,6 %). Ved utgangen av året var magasinfyllinga 5

4 EIN MANN PLANTAR IKKJE EIT TRE FOR SEG SJØLV. HAN PLANTAR DET FOR ETTERTIDA. Foto: Eric Clement Alexander Smith på 9,7 GWh (94,4 %). Gjennom Statkraft har Kvam Kraftverk ein avtale om sal av «Grøn kraft» til utlandet. I 2013 var dette til England. Dette er kraft med garanti om at den er produsert av fornybare energikjelder. Våre kraftstasjonar på Kaldestad og i Skulafossen har godkjenning for dette. Salet vert administrert av Statkraft sitt kontor i Amsterdam. Sal av «Grøn kraft» gav i 2013 ei ekstrainntekt til KK på om lag 0,57 mill. kr. På Kaldestad kraftstasjon vart nålene på Pelton turbinen rehabilitert vinteren I 2013 har Kvam Kraftverk inngått ein ny avtale med fallrettseigarar om småkraftutbygging. Kraftomsetnad Målsetjing og styringsdokument for kraftomsetnad er Marknadsplan og Risikopolicy for Kvam Kraftverk AS. Totalt kraftsal i 2013 var 138 GWh mot 133 GWh i Dei siste fem åra har årleg totalt kraftsal variert mellom 126 GWh og 139 GWh. Me har levert 21 GWh til kundar i andre nettområde i Kundetalet har vore stabilt, og me opprettheld marknadsandelen på ekstern kraftlevering. Marknadsandel i eige nettområde, målt i tal på kontraktar, var 85 % i Kvam Kraftverk handsamar konsesjons- og heimfallskrafta til Kvam herad. I 2013 utgjorde dette eit volum på 167,6 GWh. Kvam Kraftverk kjøper krafta til konsesjonskraftpris, og verdset denne til områdepris i spotmarknaden. Differansen med fråtrekk av gebyr vert utbetalt til Kvam herad kvar månad. I 2013 utgjorde dette 29,08 mill.kr. Fibernett verksemd Verksemda sitt fibernett består av stamnett, hovudnett, fiberaksessar og nodestasjonar som knyter det digitale nettet saman til ein fiberinfrastruktur. Fibernettet vert leigd ut til Kvam herad, Kvamnet, BKK Fiber, NextGenTel og Broadnet. I løpet av 2013 har Kvam Kraftverk bygd 403 nye fiberaksessar til sluttbrukarar. Om lag halvparten av desse er knytt til fortetting og ettersal i etablerte område. Nye område som har fått full tilgang til fibernett er Tørrvikbygd og Strandebarm. Arbeidet med Kvammapakka har ført til at stamnettet for fibernett mellom Norheimsund og Vikøy er bygd om frå luftlinjer til forlegging i grøfter. Brukarane av fibernettet er næringsbygg, verksemder og privatbustadar. I tillegg nyttar Kvam Kraftverk og Kvam herad fibersamband til eigne stasjonar, bygg og fjernstyringspunkt. Bygging av fibernett til bustadar og 6 verksemder skal vera bedriftsøkonomisk lønsamt. Innan ein startar opp utbygging i nye område må talet på kundar vera så stort at utbygginga vert lønsam. Anna verksemd I 2013 har Kvam Kraftverk hatt inntekter innan andre verksemdsområde. I hovudsak kjem desse frå konsulent- og entreprenørarbeid. Også i 2013 har dei største oppdrags-gjevarane vore Elkem Bjølvefossen AS og Kvam herad. Kvam Kraftverk starta med levering av varmepumper hausten 2006 og har til no levert 614 varmepumper. Av desse vart 55 varmepumper leverte og installerte i Kvam Kraftverk har sidan 2006 tilbydd hyttestyring av typen «ring hytta varm». Som følgje av låg etterspurnad og aktivitet vart dette produktet avvikla i Personell, arbeidsmiljø og tryggleik Kvam Kraftverk hadde 37 tilsette fordelt på 32,9 årsverk ved årsskiftet. Av desse var 4 kvinner og 33 menn. Styret er samansett av 2 kvinner og 3 menn. Både styret og administrasjonen er medvitne samfunnet sine krav om å fremja likestilling i verksemda. Kvam Kraftverk hadde 2 lærlingar i montørfaget ved utgangen av året. Ein ny person vart tilsett som montør. Ein lærling oppnådde fagbrev etter fullført læretid, og har fått mellombels tilsetjing. Ved utgangen av året var det til saman 4 personar som hadde senioravtalar ved verksemda. Fråværeprosenten var på 2,81 % som er innanfor HMS-målsetjinga til Kvam Kraftverk. Det har vore ei hendinga med personskade som førte til to dagar sjukefråvær i Lovpålagde tryggleiks- og førstehjelpskurs har vore gjennomførte for driftspersonalet. Alle tilsette ved Kvam Kraftverk er tilslutta Grend Bedriftshelseteneste. Arbeidsmiljøet ved verksemda vert sett på som godt. Ytre miljø Kvam Kraftverk forureinar det ytre miljøet svært lite. Kraftproduksjon frå vasskraft er miljøvenleg og vasskrafta er ein rein og fornybar ressurs, utan utslepp som forureinar det ytre miljøet. Kvam Kraftverk set ut 500 aureynglar i Krokavatnet årleg. Dette vart gjort i august månad i samarbeid med grunneigarlaget. Det har ikkje vore uhell eller hendingar i 2013 som har ført til utslepp eller skadar på det ytre miljøet. Framtidsutsikter Strategiplan dannar grunnlag for korleis Kvam Kraftverk skal driva og utvikla forretningsverksemda si i åra framover. Kraft-produksjon står for ein stor del av overskotet i verksemda. Det er difor viktig å sikra produksjonsmidlane. Både Kaldestad- og Skulafossen kraftstasjon Dette gjer at ein har etablert renteswap-avtalar som for tida utgjer 70 prosent av den langsiktige gjelda. Valutarisikoen for verksemda er først og fremst knytt til eventuell handel av kraft og har reguleringsmagasin og inngår i Kvam Kraftverk sin beredskap for straumforsyningstryggleiken i nettområdet. Skulafossen kraftstasjon treng fornying, og hausten 2013 vart det sendt søknad til NVE om konsesjonspliktig vurdering for oppgradering av stasjonen. Kvam Kraftverk ønskjer å bygga nytt kraftstasjonsbygg med ny maskin, om lag 80 meter nedstrøms frå dagens kraftstasjon. elsertifikat i framand valuta, samt generelle innkjøp frå utlandet. Valutarisiko gjennom kraftmarknaden er minimert gjennom avtale med Fjordkraft AS som handsamar kjøp og sal av kraft for verksemda. Oppgjer mellom Kvam Kraftverk og Fjordkraft vert gjort i norske kroner. Pris- og volumrisiko er sterkt til stades under verksemdsområda kraftomsetnad og kraftproduksjon. Den lovpålagde innføringa av AMS (avansert målesystem) i konsesjonsområdet vil krevja store investeringar i åra framover. Alle el-målarar skal skiftast ut innan utgangen av Etterkvart som investeringsanalyser syner at nye område er lønsame vil utbygging av fiberinfrastrukturen i Kvam halda fram i åra som kjem. Kvam Kraftverk har som målsetjing at distribusjonsnettet skal vera optimalt med tanke på kvalitet, teknikk og økonomi. Dette vil medføra kontinuerlege tiltak og investeringar som reduserer tap i fordelingsnettet.utbygging av fornybar energi er uttalt som eit satsingsområde på landsplan. Her ønskjer Kvam Kraftverk å delta aktivt, og vera med på utbygging og drift av mini- og småkraftverk. Det er etablert risikopolicy og rutinar for minimera både pris- og volumrisiko knytt til dei ulike kraftavtalane til sluttbrukarar. Innkjøp av kraft for vidaresal til sluttbrukarar skjer gjennom alliansepartner Fjordkraft, småkraftprodusentar og eigen produksjon av kraft. Prisrisiko knytt til kraftproduksjon kan handterast gjennom prissikring inntil 50% av normal produksjon i inneverande kalendeår, og fram til utgangen av neste kalenderår. Prissikringa kan overstiga 50% i periodar av året, men skal i snitt ikkje overstiga denne grensa. Kvam Kraftverk har ein risikopolicy som ikkje tillet kjøp og sal av kraft på kraftbørs med formål å oppnå gevinst uavhengig av fysisk handel (krafttrading). Komande investeringar Kvam Kraftverk står framfor store investeringar dei næraste åra. Fornyinga av Skulafossen kraftstasjon har eit kostnadsoverslag på om lag mill. kroner avhengig av løysing. Dette er ei naudsynt reinvestering. Den lovpålagde innføringa av AMS i konsesjonsområdet har eit kostnadsoverslag på om lag 28 mill. kroner. Begge desse investeringane krev solid eigenkapital og vesentlege låneopptak. Dette vil påverka utbyttenivået for verksemda i åra som kjem. Disponering av overskot Styret føreslår at overskotet for 2013 på kr ,vert disponert slik: Finansiell risiko Verksemda har måltal for kor mykje likviditetsreserve (arbeidskapital) som skal vera tilgjengeleg til ei kvar tid. Risikoeksponeringa skal vera middels i høve til moglege tap. Verksemda har stengerett på anlegg om nettleige ikkje vert betalt i tide, noko som gir låg eksponering i høve til kredittrisiko. For andre krav har ein ikkje tilsvarande verkemidlar, og verksemda har etablert interne styringsreglar som avgrensar kredittrisikoen knytt til desse krava. Kvam Kraftverk har ein vesentleg renterisiko knytt til pantelån. Føreslege utbytte kr Overført frå annan eigenkapital kr. - Sum disponert kr Norheimsund den 8. mai 2014 Arne Tillung Adm. direktør Alf Bjarne Høgene Steine Lina Oma Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard Bjørn Frode Skaar Styreleiar 7

5 Resultatrekneskap NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Netto energisal , Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte eigne investeringsarbeid Energikjøp Overføringskostnader , Ordinær avskriving Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanspostar Ordinært resultat før skattekostnad Overført frå annan eigenkapital Føreslege utbytte Sum overføringar Nettleigeinntekter Lønskostnader m.m. Sum driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat 9 Resultat i året Foto: Eric Clement OVERFØRINGAR TIL DEG, FOR DEG!

6 Balanse per 31. desember Balanse per 31. desember EIGA NOTAR Anleggsmidlar IMMATERIELL EIGA Utsett skattefordel Sum immateriell eiga VARIGE DRIFTSMIDLAR Tomter, bygningar o.a. fast eigedom Maskiner og anlegg Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidlar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR Andre langsiktige fordringar Investeringar i aksjar og andelar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer FORDRINGAR Kundefordringar Andre fordringar Mindreinntekt Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA EIGENKAPITAL OG GJELD NOTAR Eigenkapital INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital (1000 aksjar à kr ) 5, Overkursfond Sum innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld AVSETJING FOR FORPLIKTINGAR Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Føreslege utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Norheimsund, 8. mai 2014 Bjørn Frode Skaar Styreleiar Herleif Tveit Nestleiar Tone Søgaard 10 Lina Oma Alf Bjarne H. Steine Arne Tillung Adm. direktør 11

7 Kontantstraumoppstilling KONTANTSTRAUM FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt i perioden Ordinære avskrivingar Pensjonskostnad utan kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidlar Endring i lager av driftsmateriell Endring i kundekrav Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidlar og andre gjeldspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Investert i varige driftsmidlar Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmidlar Innbetalingar frå investeringar i finansielle anleggsmidlar Netto kontantstraum fra investeringsaktivitetar Nedbetaling av gjeld Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbytte til Kvam herad Netto kontantstraum fra finansieringsaktivitetar Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Behaldning av bankinnskot, kontantar o.l. pr Netto endring i bankinnskot, kontantar o.l KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR 12 Foto: Eric Clement Å KOMME SAMMEN ER BEGYNNELSEN. Å HOLDE SAMMEN ER FRAMGANG. Å ARBEIDE SAMMEN ER SUKSESS. Foto: Marianne Strømsvåg HENRY FORD

8 Notar til rekneskapen 2013 Norheim og Tolo Skitur i flott natur. Foto: Sigbjørn Linga Note 0 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterier lagt til grunn bortsett frå at første års avdrag på langsiktig gjeld ikkje er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidlar vert vurderte til anskaffingskost, men vert nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet ikkje er venta å vera av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig etter forventa økonomisk levetid. Omløpsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. Postar i valuta er oppført til kurs på balansedagen. Einskilde postar er vurdert etter andre prinsipp enn nemnt ovanfor. Dette vil gå fram av noteopplysningane. 14 Note 1 Segmentinformasjon Skattar I tillegg til ordinære overskotsskattar, er kraftlag i samband med produksjon av kraft også pålagt natur ressursskatt og grunnrenteskatt. Eigedomsskatt er ført som driftskostnad. Overskotsskatten er samanstilt med rekneskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skattefordel og utsett skatt vert presentert netto i balansen, og netto utsett skattefordel vert balanseført i den grad det vert synliggjort at den vil verta realisert i framtida. Naturressursskatt er pålagt kraftproduksjon med 1,1 øre pr. kwh som kommunal skatt og 0,2 øre som fylkeskommunalskatt. Grunnlaget er gjennomsnittleg kraftproduksjon siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatt. Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane. Magasinbehaldningar Magasinbehaldning er ikkje balanseført i samsvar med praksis i bransjen. Sjå nærare om dette i note 11. Note 0 forts. Rekneskapsprinsipp Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med merkeyting over kva, og dette medfører at Kaldestad er innanfor regelverket, medan Skulafossen fell utanfor. Grunnrenteskatt utgjer 30 % av netto grunnrente inntekt, og negativ grunnrenteinntekt kan framførast mot seinare års positive grunnrenteinntekt. Utsett skattefordel knytt til negativ grunnrenteinntekt er ikkje balanseført, då kraftverket ikkje er i skatteposisjon. Fordringar Kundefordringar og andre krav vert oppførte med pålydande etter frådrag for avsetnad til forventa tap. Avsetnad til tap på krav vert gjort på grunnlag av individuell vurdering av dei einskilde krava. Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjonar Ved rekneskapsføring av pensjon er lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn som oppteningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endra føresetnader vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad dei overstig 10 % av den største av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane (korridor). Planendringar vert fordelt over attverande oppteningstid. Arbeidsgjevaravgift er inkludert i tala. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane. Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffingskost og netto salsverdi. Foto: Eric Clement Foto: Sigbjørn Linga FELLES KRAFTOMSETNING PRODUKSJON NETTVERKSEMD SEK.VERKSEMD FIBERNETT SUM Kraf tsal Nettleige Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Internt kjøp Kraf tkjøp Finansiell handel Tap i nettet Nettleigekostnader Løn og andre personalkostnader Andre drif tskostnader Eigedomsskatt Ordinære avskrivingar Fordelt investering Tap på fordringar Sum driftskostnader Overføring felleskostnader Driftsresultat BEREKNING AV MEIR-/MINDREINNTEKT INKLUSIV KILE Sum nettleigeinntekt Andre inntekter Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett (-) KILE-kostnader Fjerning av tidsetterslep investeringar Kostnader ved overliggjande nett (-) Eigedomsskatt Total inntektsramme Meir- (+)/mindreinntekt (-) i året AVKASTINGSGRUNNLAG GJ.SNITT Driftsmidlar Kundespesifikke anlegg Felles anleggsmidlar Netto arbeidskapital Sum avkastingsgrunnlag Avkasting % 11,0 % 15

9 Foto: Eric Clement Note 2 Lønskostnad, tal på tilsette, godtgjersler LØNSKOSTNAD Løn Folketrygd Pensjonskostnader (ref. note 7) Anna godtgjersle Sum Gjennomsnittleg tal på tilsette YTINGAR TIL LEIANDE PERSONAR Løn (honorar) Pensjonskostnader Anna godtgjersle Arne Tillung Styret REVISOR Utbetalt godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap fordeler seg som følgjer: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstenester Andre tenester utanfor revisjon Sum Lovpålagt revisjon er samansett av revisjonshonorar med kr og bistand i samband med rekneskap og likningspapir med kr Note 3 Andre driftskostnader Eigedomskostnader Kjøp av/leige av materiell, utstyr m.m Framandtenester/arbeid ved andre Kontorrekvisita, telekomm., porto Kostnader transportmidlar, reiser/diett, kontingentar, forsikringar m.m Eigedomsskatt, diverse avgifter m.m Avskrive på straumkrav Sum Note 4 Varige driftsmidlar Tomter Kraftstasjonar Distribusjonsnett Fibernett Bygningar Driftslausøyre, Sum inkl. andel inventar maskiner m.m. verktøy o.l. Anskaffingskost pr Tilgang Tilgang eige innvesteringsarbeid Avgang Anskaffingskost pr Akkumulerte avskrivingar pr Avskrivingar i året Akk. avskrivingar på avgangar Akkumulerte avskrivingar pr Bokført verdi pr Alle driftsmidlar vert avskrivne lineært. I tillegg er det balanseført anlegg under arbeid med kr Tilsvarande tal for 2012 var kr Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Kvam herad eig av aksjar i Kvam Kraftverk AS. Ingen styremedlemmer eller dagleg leiar har aksjar eller opsjonar i selskapet. Note 6 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Eigenkapital Endring i eigenkapital i året Resultat i året Føreslege utbytte Eigenkapital Note 7 Pensjonskostnader, -midlar og forpliktingar Kvam Kraftverk AS har pensjonsordning som omfattar noverande og tidlegare tilsette i selskapet. Selskapet har pensjonsordningar som omfattar i alt 34 aktive arbeidstakarar i verksemda. Ordninga gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom eit livsforsikringsselskap. Kollektiv AFP Sum Pensjonsordning i året Rentekostnad av pensjonsforpliktinga Avkasting på pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (før arbeidsgjevaravgift) Resultatførte estimatavvik Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgjevaravgift) Kollektiv AFP Sum Berekna pensjonsforpliktingar Pensjonsmidlar (til marknadsverdi) Ikkje resultatført verknad av estimatavvik Netto pensjonsforplikting (-midlar) etter arb.gj.avg ØKONOMISKE FØRESETNADER: Diskonteringsrente 4,00% 3,90 % Forventa lønsregulering 4,40% 4,00 % Forventa avkasting på fondsmidlar 3,75% 3,50 % Årleg pensjonsregulering 2,75% 2,50 % Årleg G-regulering 3,50% 3,25 % Som aktuarmessige føresetnader for demografiske faktorar og avgang er lagt til grunn vanleg nytta føresetnader innan forsikring Note 8 Anna langsiktig gjeld Gjeld som forfell meir enn fem år etter slutten av rekneskapsåret: Gjeld til kredittinstitusjonar Bokført gjeld som er sikra ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjonar Bokført verdi av eignelutar stilt som tryggleik for langsiktig gjeld: Kraftstasjonar

10 Foto: Lars Arvid Oma Note 9 Skattekostnad SKATTEKOSTNAD I ÅRET KJEM FRAM SLIK: Betalbar skatt alminneleg inntekt Betalbar naturressursskatt Betalbar skatt grunnrenteinntekt Korreksjon endring skattesats Endring i utsett skatt Skattekostnad ordinært resultat AVSTEMMING FRÅ NOMINELL TIL FAKTISK SKATTESATS: Resultat i året før skatt Forventa inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgjande postar: Varige skilnader Grunnrenteskatt Korreksjon endring skattesats Skattekostnad Effektiv skattesats 36% 41 % Skatt på grunnrenteinntekt Kaldestad 2013 Kaldestad 2012 Taksert inntekt Frådrag Grunnrenteinntekt Framførbar negativ grunnrenteinntekt 0 0 Skattepliktig grunnrenteinntekt Skatt på grunnrenteinntekt Spesifikasjon av skatteeffekten av mellombels skilnader alminneleg inntekt: Note 10 Kraftkontraktar Kvam Kraftverk AS har leveringsplikt på energi i eige forsyningsområde. Totalt er dette vurdert til 151,1 GWh for Behovet for kraft er dekka ved eigen produksjon, konsesjonskraft, heimfallskraft, småkraft og kjøp av spotkraft samt forsyning frå framandleverandørar direkte til sluttbrukar. For år 2013 var det inngått avtale med Kvam herad om handsaming av konsesjonskraft på 60,9 GWh og heimfallskraft på 106,6 GWh. Det låg og føre prissikringsavtalar for alle leveransar med avtalt fast pris i år 2013 til sluttkundar. For 2014 og vidare framover er det og inngått prissikringsavtalar for avtalar med fast pris. Det er føreteke ei samla vurdering av levering og kjøp av kraft, og det er ikkje grunnlag for å fastslå at det ligg føre forventa eller urealisert tap ved årsskiftet. Eigenproduksjonen var i GWh mot 63,2 GWh i Middelproduksjon for dei siste 10 åra er 53,7 GWh. Note 11 Magasinfylling Magasinfylling var 94,4 % var magasinfyllinga 67,6 %. Magasinbehaldninga er ikkje teken med i balansen. Note 12 Meir-/mindreinntekt Det er i 2013 opparbeidd mindreinntekt med kr I tillegg har det grunna korrigeringar av inntektsrammar frå NVE tilbake i tid vorte ført kr som opptent mindreinntekt tidligare år. Total mindreinntekt inklusiv renter er oppført i rekneskapen med kr Note 13 Bundne midlar og garantiar I posten bankinnskot og kontantar inngår midlar som gjeld forskotstrekk tilsette med kr Beløpet dekkjer skuldig forskotstrekk ved slutten av året. Fordel Forplikting Fordel Forplikting Driftsmidlar Pensjonsforplikting Meir-/mindreinntekt Betinga avsett gevinst ved ekspropriasjon Sum Utsett skattefordel Utsett skattefordel er oppført med utgangspunkt i framtidig inntekt. Note 14 Aksjar og andelar i andre føretak m.v. Anleggsmidlar Eigarandel Anskaffingskost Balanseført verdi Smart Tech Networks AS 9,09 % Porkegjel Kraft AS 12,70 % Valider AS 4,0% Andre Sum Note 15 Finansiell risiko Kvam Kraftverk AS har ikkje inngått leveringskontraktar på kraft. Kraft vert kjøpt av Fjordkraft til spot-marknadsprisar i NOK. Det er inngått salsavtalar til fastpris for 5,03 GWh for perioden GWh er prissikra, og det er ikkje vurdert å liggja vesentleg tap i porteføljen. Det førekjem ikkje kjøp eller sal i valuta, og det er ikkje balansepostar i valuta. Selskapet sin langsiktige gjeld er pantelån, og vilkåra er flytande rente. Frå og med mars 2013 vart det inngått renteswapavtale for 9 år til ein rentesats på 2,95 % for kr ,- av langsiktig gjeld

11 Nøkkeltal 2013 Foto: Eric Clement ØKONOMI Totalrentabilitet (før skatt) 11,8% 6,7% 10,8% 7,7% Resultat av drifta 22,9% 16,1% 21,8% 15,2% Eigenkapitalrentabilitet (før skatt) 21,4% 11,3% 19,2% 14,0% Likviditetsgrad 1 1,1 1,2 1,4 1,0 Likviditetsgrad 2 1,0 1,1 1,3 1,0 Arbeidskapital 0,6 mill.kr 3,6 mill. kr 6,9 mill. kr 1,5 mill. kr Eigenkapitalandel 47,3% 50,0% 51,3% 50% Gjeldsgrad 1,12 1,00 0,95 1 KRAFTPRODUKSJON (GWh) Skulafossen kraftstasjon 22,0 28,2 Kaldestad kraftstasjon 27,0 35,0 Sum: 49,0 63,2 KRAFTOVERFØRING (GWh) Samla kraftoverføring 157,9 158,4 Nettap 6,8 9,5 Netto overført til sluttbrukar 151,1 148,9 Samla middelproduksjonen siste ti år er på 53,7 GWh Prioritert overføring 136,8 132,8 Uprioritert overføring 12,8 14,7 Gateljos 1,5 1,4 Sum kraftoverføring 151,1 148,9 KJØP AV KRAFT (GWh) Konsesjonskraft 60,9 60,9 Heimfall 106,6 106,6 Spotkraft m.v. -79,3-96,2 Småkraftkjøp 8,9 9,6 Eigenproduksjon 47,7 61,9 Sum kraftkjøp 144,8 142,8 KRAFTSAL (GWh) Sal i eige nettområde 115,6 114,2 Sal i andre nettområde 21,6 18,4 Sum kraftsal 137,2 132,8 Framandleverandørar 34,4 34,1 Famandleverandørar i % 22,8 22,9 NETT Luft (km) Kabel (km) Sum (km) Høgspg nett 22kV Lågspg nett Antallet fordelingstransformatorat ved årsslutt var 339. Antall gateljos punkt er om lag

12 Kraft og lys i 100år 1913 Etablering av Kvam kommunale elektrisitetsverk Ombygging av Kaldestad kraftstasjon Den nye turbinen vert heist på plass. Kraftstasjonen på Kaldestad Hovudforsyninga til Kvam frå Børdalen, til Norheimsund og Øystese vart oppgradert til 132 kv. Luftig arbeid på 132 kv-linja mellom Steinsdalen og Samnanger Overføring av Finnhellervatnet til Krokavatn 1923 Etablering av Strandebarm Kommunale elektrisitetsverk 1948 Ny stasjonsbygning i Strandebarm 1931 Tørvikbygd fekk elektrisitetelektrisitetsverk 1935 Utbygging på Kaldestad, ny dam ved Solhaug, ny røyrgate og ombygging av kraftstasjonen 1952 Linje vart bygd til Botnen Då arbeidet med overføring av Finnhellervatn til Krokavatn var fullført hausten 1990, vart nedslagsfeltet til Krokavatn utvida med 1,87 km Energilova tredde i kraft, og krov skilje mellom monopol og konkurranse (kraft og nett) 1998 Omdanning til AS- (Kvam Kraftverk AS) Kaldestad kraftstasjon Endepunktet for den nye røyrgata er i den nyaste delen av kraftstasjonen Breibandsutbygginga startar Arbeid på 22 Kv linja ved Botnen Ny trafostasjon på Stuve vart bygd 1953 Det vart bygd 22kV linje frå BKK og inn i vårt nett, slik at ein kunne utveksle straum (Frøland-Eikedalen-Steinsdalen) Det vart bygd 66 kv linje frå Ålvik via Klyve/Soldal til Øystese 1965 Kommunesamanslåing som medførte at dei kommunale kraftverka i Kvam vart samla til ei kommunal eining Nes koplingsstasjon vart bygd, og ein oppretta utveksling med Kvinnherad Nytt administrasjonsbygg vart teke i bruk på Kaldestad Ombygging av Skulafossen kraftstasjon Kontaktpunkta der kundane vert kopla på er kalla nodar. Dei er oftast lagt inn i ein transformatorkiosk. Stuve trafostasjon i Øystese Sjøkabel frå Klyve til Botnen Fyrste private kraftverk vert sett i drift, Gryto Kraft 22 Det nye administrasjonsbygget som stod ferdig i desember Maskinene i Skulafossen kraftstasjon. 23

13 Layout: rissgrafisk.no Trykk: oystese-trykkeri.no

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2014 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 214 Året 214 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,94 % i 214. Dette er

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2010 1 Styret si årsmelding Verksemda Skjåk Energi KF er lokalisert i Skjåk kommune og er eit kommunalt energiverk som er eigd av Skjåk kommune. Skjåk Energi, tidligare Skjåk kraftverk,

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. "Din lokale energileverandør!"

HARDANGER ENERGI AS. Årsmelding og rekneskap. 11. driftsåret. Din lokale energileverandør! HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2011 11. driftsåret "Din lokale energileverandør!" Side 2 ÅRET 2011 2011 var eit år med store hendingane, både positive og negative. Det positive er at fusjonen

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! INDRE HARDANGER KRAFTLAG AS Årsmelding og rekneskap 2009 9. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2009 2009 har vore prega av høg aktivitet i området vårt. Trass i finanskrise og noko reduksjon

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer