Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)"

Transkript

1 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i Norge. SF er en medlemsorganisasjon som ble dannet i En oversikt over de ca. 80 medlemmene er gitt i vedlegg 1, og over styret og sekretariatet i vedlegg 2. På SFs årsmøte ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Samlet for et aktivt og sikrere Norge! SF forretningsidé Skadeforebyggende forum vil som et uavhengig møtested bygge allianser mellom de offentlige, private og frivillige aktørene i Norge for å styrke og effektivisere arbeidet for et aktivt, levende og sikrere samfunn. Overordnet mål Skadeforebyggende forum skal bidra til at risikoen for dødsfall, alvorlige personskader og omfattende materiellødeleggelser på grunn av ulykker reduseres mot null. Den viktigste overordnede oppgave i 2008 var å avklare hvordan Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ville støtte Skadeforebyggende forum videre (omfang og ressurser). SFs målsetting har hele tiden vært å bli etablert som en permanent organisasjon med 4 heltidsstillinger, og å få til en statlig hovedfinansiering gjennom statsbudsjettet. Etter flere års aktivt påvirkingsarbeid mot politikere, sentrale myndigheter og en avsluttende brev- og møtevirksomhet mellom direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble en samarbeidsavtale mellom HOD og FNH om fem-års videre drift underskrevet i begynnelsen av juli. Begge parter forplikter seg til i denne perioden å yte et årlig budsjettilskudd på minimum kroner hver. Arbeidsoppgavene skal i følge avtalen vesentlig dreie seg om: Være et kontaktpunkt mellom offentlige instanser, frivillige organisasjoner og næringslivet innen skadeforebygging Overvåke og formidle kunnskap om den totale utviklingen av skader/ulykker i det norske samfunn Løpende vurdere samfunnets totale skadeforebyggende innsats og foreslå konkrete tiltak Følge opp Trygge lokalsamfunn Drive nettsider (www.skafor.org)

2 Støtte at skadeforebyggende vurderinger vektlegges ved offentlig og ikke-offentlig budsjettarbeid Tilegne seg og videreformidle kunnskap om skadeforebyggende arbeid og de resultater som oppnås Holde seg orientert om nordisk og annet internasjonalt skadeforebyggende arbeid Medvirke til økt kontakt og erfaringsutveksling Gjennomføre en årlig konferanse. Denne avtalen gjør det mulig å revitalisere og videreføre virksomheten til Skadeforebyggende forum. En ny strategisk plan for virksomhetten vil bli utviklet i løpet av Skadeforebyggende forums sekretariat endret seg vesentlig i løpet av 2008 ved at daglig leder Johan Lund sluttet 30. april. Etter nesten 16 år i Skadeforebyggende forum gikk han over i en postdoktorstilling ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Derved ble arbeidskraften i sekretariatet redusert og med det en del av aktivitetene. Prosjektleder Elisabeth Saghaug, har hele året arbeidet i en 100 % stilling som prosjektleder for eldresikkerhetsprosjektet Trygge eldre, og i tillegg fulgt opp daglige oppgaver i sekretariatet fra 30. april. Dessuten har konsulent Peter Koren på timebasis arbeidet med Drukningsforebyggende råd og rådet for Trygge lokalsamfunn, dessuten som redaktør for nettsidene og for Nyhetsbrevet, samt med gjennomføring av SFs årskonferanse om Trygge lokalsamfunn. I løpet høsten ble Eva Vaagland tilsatt som ny daglig leder, og vil begynne sin virksomhet 1. januar I handlingsplanen har Skadeforebyggende forum tre hovedmål. Vi skal: 1 være et møtested 2 formidle kunnskap 3 motivere til innsats. Gjennomføring av SFs handlingsplan for 2008 SFs aktiviteter i 2008 innenfor disse tre hovedmålene vil bli redegjort for og sett i forhold til handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet 29. april Hovedmål 1: SF skal være et møtested for skadeforebyggere SF er i dag den eneste organisasjonen i Norge hvor alle skadeforebyggende aktører innenfor ulike sektorer (myndigheter, frivillige organisasjoner, næringslivet, forsikring osv.) kan møtes for å utveksle erfaringer og fremme saker av felles interesser. Årskonferansen ble gjennomført i Tønsberg oktober i samarbeid med Norsk Forening for folkehelse. Temaet var Trygge lokalsamfunn, det var ca. 120 deltakere. SF deltar i planleggingen av en nordisk konferanse om eldresikkerhet i regi av Kunskapscentrum för äldresäkerhet i Karlstad, som gjennomføres i oktober SF deltar i planleggingen av en nordisk konferanse for sikkerhetsforskere og sikkerhetsadministratorer, NOFS 2009, som skal arrangeres i Norge. Det ble arbeidet med å organisere en nordisk konferanse om Trygge lokalsamfunn i Norge i mai. Pga. liten påmelding ble konferansen avlyst. Barnesikkerhetsrådet Aktiviteten i BSR har ligget nede i påvente av en avklaring om SFs videre virksomhet. 2

3 Drukningsforebyggende råd Drukningsforebyggende råd (DFR) ble konstituert med vedtekter og et arbeidsutvalg i DFR representerte i 2008 de fleste viktige aktører innenfor drukningsforebyggende arbeid i Norge (se vedlegg 4). DFR har hatt fem møter og ett årsmøte. Eldresikkerhetsrådet Eldresikkerhetsaksjonen ble etablert i Skadeforebyggende forum i 2001 med et råd, styringsgruppe og vedtekter. Aksjonens råd ble omdannet til et Eldresikkerhetsråd (ESR) i 2004 med nye vedtekter, styringsgruppe og arbeidsutvalg. ESR består av 23 medlemmer og observatører (se vedlegg 3). I 2008 har ESR hatt ett møte og et årsmøte, styringsgruppen 3 møter og en fagdag. arbeidsutvalget (rådsleder og prosjektleder for Trygge eldre) har hatt 4 møter. Prosjektleder i Trygge eldre har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for eldresikkerhetsrådet og styringsgruppen. I 2008 har det vesentligste av arbeidet i eldresikkerhetsrådet vært rettet inn mot prosjektet Trygge eldre, som er blitt startet opp (2007) og forankret i 16 kommuner: Ski, Hamar, Lærdal, Årdal, Luster, Balestrand, Høyanger, Førde, Gloppen, Stryn, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Flatanger og Laksevåg bydel i Bergen. Hver kommune har en lokal ansvarsperson/koordinator og prosjektet er i alle kommunene forankret i kommunens helseplan. Alle lokale koordinatorer i prosjektet var samlet til fellessamling Oslo høsten Høstens samling var en kombinasjon av statusrapport fra alle kommunene, drøfting av erfaringer med evalueringsverktøyet og faglig påfyll som omhandlet Siste forskningsnytt innen fallforebyggende arbeid v/prof. Astrid Bergland, HiO og Systematisk arbeid for eldresikkerhet v/ metodeutvikler Finn Nilsson, Kunnskapscentrum för äldresäkerhet, Karlstad, Sverige. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) Oppgavene med sekretariatstjeneste for Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn ble i 2005 overført fra Sosial- og helsedirektoratet til Skadeforebyggende forum. Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn etablerte seg i 2007 med egne vedtekter i konstituerende møte i Alvdal mars og endret navn til Nasjonalt råd for Trygge Lokalsamfunn (NRTL). Det er 17 utnevnte Trygge Lokalsamfunn i Norge ved årsskiftet Alle disse med unntak av Bergen har vedtatt medlemskap i Rådet (vedlegg 5). Arbeidet drives foreløpig med rammeavtale og bevilgning fra Helsedirektoratet. To møter i NRTL og et årsmøte er avholdt. Hovedmål 2: SF skal formidle kunnskap om effektiv skadeforebygging SF har opparbeidet seg oversikt over de fleste aktørene og bruk av virkemidler for å forebygge ulykker/skader innenfor ulike sektorer og vil også løpende ajourføre denne kunnskapen. Ved hjelp av internettsidene og i møter mellom skadeforebyggende aktører skal denne oversikten formidles. Nyhetsbrevet Sikkert! er i 2008 blitt utarbeidet i 2 nummer i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Opplaget er ca Det distribueres via Helsedirektoratet. Det inneholder relevant nasjonalt og internasjonalt skadeforebyggende stoff fra de forskjellige direktorater og fra Skadeforebyggende forum. SFs internettside (www.skafor.org) har lenker til andre aktører og oversikt over ressurser (informasjonshjelpemidler, kurs, møter og konferanser etc.) som finnes. Målet med nettsidene er formidling av kunnskap om skadeforebyggende faktorer, aktører, statistikk og metoder. Det er opprettet sider for tre av rådene: eldresikkerhet, drukning og Trygge lokalsamfunn. Nyhetsbrevet legges ut på nettsidene. 3

4 Drukningsforebyggende råd Det har hersket stor usikkerhet omkring hvilke krav som skal stilles til tilsyn for barnegrupper, barnehager og asylmottak, som ferdes i og rundt vann i løpet av den tiden de er på skole/barnehage/asylmottak. DFR har i 2008 ferdigstilt et utkast til innholdet i en brosjyre om hvordan den som planlegger utflukter med grupper der vannsikkerheten er lav eller ukjent kan planlegge for tilstrekkelig sikkerhet til å unngå ulykker. DFR arbeider for å få til en bedre statistikk på drukningsområdet, og et grunnlagsmateriale for bedre arbeid mot drukning. DFR planla en familiedag Sikker i Vann i svømmehaller, basert på erfaringer fra fjoråret. Målet er at familier i bedre grad skal bli i stand til å ivareta sin egen sikkerhet i forbindelse med vann-aktiviteter. På grunn av for liten oppslutning fra svømmehaller ble dette arrangementet ikke gjennomført i DFR drøftet muligheten for å knytte avvikling av Sikker i Vann til kommunale sikkerhetsdager, slik at det kan komme inn i regimer der ikke alt er avhengig av frivillighet. Rådet kan tilby det ferdige konseptet til kommunene, som kan tilbys hjelp til avvikling av rådets medlemmers lokallag. Stoff om de enkelte medlemmers og rådets aktiviteter samt aktuelle problemstillinger knyttet til drukning er lagt ut på nettsidene Der ligger også statistikker for utviklingen av drukningsulykker i Norge. Det er henvisninger fra nettsiden til alle medlemmer av DFR. Eldresikkerhetsrådet Prosjektet deltok sammen med prosjektet i Hamar Kommune med poster ved den 19. Nordisk Kongress i Gerontologi i Oslo. Det er forelest i regi av prosjektet ved flere anledninger både om prosjektet og om skadeforebygging blant eldre generelt ved ulike anledninger som Norske Kvinners Sanitetsforenings nasjonale tema dag, Nordland legeforenings Geriatri konferanse og videreutdanningen i eldreomsorg, Betanien Sykepleierhøyskole i Bergen. Det er etablert kontakt med Kysthospitalet, ortopediske avdeling, Haukland Universitets sykehus og sykepleierutdanningen og videreutdanningen i eldreomsorg ved Høyskolen i Bergen (HiB). Lokal prosjektkoordinator i Laksevåg og sentral prosjektleder deltok på møte ved HiB, som er meget interessert i å samarbeide om et undervisningstilbud innen eldresikkerhet ved videreutdanningen. Prosjektet har også deltatt ved Norsafety i Harstad sin eldresikkerhetskonferanse for Nord-Norge og etablert kontakt med Norsafety. Arbeidet med eldresikkerhet på Skadeforebyggende forums nettside ble påbegynt, men ikke endelig fullført. Gammelt og uaktuelt fagstoff er fjernet fra delen som omhandler eldresikkerhet. Det er arbeidet med å innhente og bearbeide nytt fagstoff og innholdsoversikt over delen som skal omhandle eldresikkerhet er utarbeidet. Utlegging av nytt fagstoff og oppdatering ble lagt delvis i bero inntil ny nettside til Skadeforebyggende forum er på plass. Dette arbeidet er planlagt fullført i første halvdel av Undervisningsserien Hold deg på beina Olga er blitt vurdert av sentral prosjektleder sammen med prosjektkoordinator i Hamar kommune og ergoterapeut Ragnhild Aanestad i Klepp kommune som var med å utarbeide serien i sin tid. Styringsgruppen for prosjektet har besluttet at undervisningsserien ikke revideres i prosjektet sin regi. Konklusjonen var at det bør utvikles et nytt undervisningstilbud, som tilbys kommunene. Undervisningstilbudet bør inneholde nettutgave og undervisning/veiledning lokalt, hvor det legges mer fokus på metoder i fallforebygging og lokale utfordringer og behov enn fakta om fallforebyggende tiltak. Prosjektleder har sittet som medlem av styringsgruppen for Trondheim kommunes prosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet for å lage en publikumsbrosjyre angående eldre og fysisk aktivitet. 4

5 Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn NRTL arbeider med å utarbeide en årsrapport over virksomheten i alle norske Trygge lokalsamfunn etter en felles mal. Den forventes ferdigstillet i første halvdel av NRTL arbeidet ved hjelp av arbeidsgruppe og sekretariatet med opplegget for SFs årskonferanse i Tønsberg i oktober. De fleste at rådets medlemmer var til stede på konferansen, og et eget rådsmøte ble gjennomført etter at konferansen var avsluttet. Hovedmål 3: SF skal motivere til skadeforebyggende innsats SF er aktiv i arbeidet med å utvikle et enhetlig nasjonalt skaderegistreringssystem basert på data fra poliklinisk behandlede og innlagte skadepasienter ved alle norske sykehus. Dette drives som et prosjekt i Helsedirektoratet og utføres av KITH (Kompetansesenter for informasjonsteknologi for helse og velferd). Med registeret forventes bl. a. en bedre oversikt over nesten-drukninger, ved at de fleste nesten-druknede behandles på sykehus etter hendelsen. Også antall innleggelser pga lårhalsbrudd forventes å bli bedre, slik at det kan bli mulig å få til et godt evalueringsverktøy for eldreulykkesforebygging. Systemet var planlagt igangsatt fra 1. januar 2008, men er blitt utsatt pga. forsinkelser i arbeidet med å utarbeide en forskrift for registreringen.. SF fortsatte sin deltakelse som medlem i Eurosafe (European Association for Injury Prevention and Safety Promotion) som er et europeisk nettverk som søker å fremme skadeforebygging i Europa. Det ble ikke delt ut noen sikkerhetspris i Drukningsforebyggende råd Mange drukninger skyldes at folk som har falt i vannet ved brygger og båthavn, ikke finner leider eller stige for å komme opp av vannet igjen. DFR arbeider for å bedre sikkerhet mot drukning i havner og ved kaier. Dette var et eget tema på årskonferansen. Det ble gjennomført ekskursjoner til Aker brygge og det nye operabygget. Det ble sendt brev til Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen om behovet for obligatorisk båtførerprøve. I hans svarbrev ble understreket at dette vil bli iverksatt i Norge fra I tillegg til det planlagte skaderegisteret i Norge (omtalt tidligere), er DFR også opptatt av om man kan finne andre registerformer som kan sikre bedre oversikt og handlingsgrunnlag for sikkerhet ved sjø og vann. Eldresikkerhetsrådet Prosjektleder har hatt jevnlig kontakt med alle prosjektkommunene både pr. e-post og telefon. I tillegg har det vært prosjektsamling og prosjektleder har deltatt og hatt møter i flere av kommunene (Midtre Namdal Region, Lærdal, Årdal, Laksevåg i Bergen, Hamar og Gloppen). Faglig innspill er gitt og fagstoff er videreformidlet til kommunene. Noen av kommunene har skiftet lokal prosjektkoordinator i løpet av Dette gjelder, Midtre Namdal Region, Årdal, Luster og Gloppen. Mange nye fallforbyggende tiltak er etablert og nye tiltak iverksettes og planlegges. Etter grundig diskusjon både med styringsgruppen, tidligere daglig leder i forumet og prosjektkommunene er evalueringsverktøyet ferdig utarbeidet. Prosjektkommunene har sendt aktivitesrapport/data for 3 kvartaler i Disse dataene er igjen systematisert slik at de gir de opplysningene som skal være med i sluttevalueringen av prosjektet. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn NRTL arbeidet med de nye retningslinjer for godkjenning og re-godkjenning av Trygge lokalsamfunn. Disse ble oversendt Karolinska Institutet i Stockholm som er det internasjonale senteret for WHOs Safe Community bevegelse. Retningslinjene ble drøftet på internasjonal konferanse på New Zealand og ble godkjent i november. Det norske bidraget har påvirket utformingen av retningslinjene. 5

6 Det arbeides med å tydeliggjøre Trygge lokalsamfunn i det politiske og mediemessige landskapet. Sekretariatet Skadeforebyggende forum driver ingen virksomhet som har negativ påvirkning på det ytre miljø. Det har ikke vært registrert sykefravær eller ulykker i Skadeforebyggende forum leide daglig leder Johan Lund i en 40 % stilling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon frem til Lovisenberg Diakonale Sykehus leide ut Elisabeth Saghaug i en 100 % stilling fra Deretter ble hun ansatt i en engasjementstilling i Skadeforebyggende forum. Peter Koren og Jan Harsem var engasjert som henholdsvis timelønnet koordinator og informasjonsrådgiver. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Likestilling Styret består i dag av 2 kvinner og 4 menn, med varamedlemmer 4 kvinner og 5 menn. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventinger om tiltak for å fremme likestilling i styret. Årets resultat for Skadeforebyggende forum forslag til disponering Årets resultat er på kroner. Det legges til egenkapitalen. Egenkapital pr er kroner. Oslo 26. mars 2009 (Original underskrevet i styremøte ) Geir Trulserud Leder / daglig leder Tori Grytli nestleder Sverre Røed-Larsen Børge Ytterstad Kari Aursand Dagfinn Kalheim 6

7 Vedlegg 1 til SFs årsberetning 2008 Oversikt over medlemmer i Skadeforebyggende forum pr Myndigheter Sentralt Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet - Giftinformasjonen Regionalt Arbeidstilsynet i Oslo Fylkeskommunen i Akershus Fylkeskommunen i Nordland Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Rogaland Lokalt Alstadhaug kommune Alvdal kommune Bergen kommune Bykle kommune Fredrikstad kommune Hamar kommune Hammerfest sykehus - skaderegisteret Harstad kommune Herøy kommune - Fosnavåg Høyanger kommune Klepp kommune Kvam herad Larvik kommune Lillehammer kommune Oslo kommune, Beredskapsetaten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Rakkestad kommune Re kommune Ringerike kommune Sarpsborg kommune Sauda kommune Ski kommune Stovner bydel i Oslo Sula kommune Trondheim kommune Tynset kommune Tønsberg kommune Ullensaker kommune Vagn kommune Vikna kommune Vågå kommune Øksnes kommune Årdal kommune Frivillige organisasjoner Kvinners frivillige beredskap Landbrukets HMS-tjeneste Landslaget fysisk fostring i skolen Motorførernes Avholdsforbund (MA) Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Automobilforbund (NAF) Norges Livredningsselskap Norges Rytterforbund Norges Røde Kors Norges Velforbund Norsk brannvernforening Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Folkehjelp Norsk Luftambulanse Norsk Pensjonistforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Redningsselskapet Tekna Teknisk- naturvit. forening Trygg Trafikk Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Det norske Veritas Geriatri og hukommelse, Lovisenberg SINTEF, avd sikkerhet og pålitelighet Transportøkonomisk institutt UiO, seksjon for arbeids- og trygdemedisin Næringsliv Organisasjoner Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Energibedriftenes Landsforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Norsk Sikkerhetsforening Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Forsikringsselskap Gjensidige Forsikring If Skadeforsikring Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Oslo Forsikring Andre bedrifter Nutec 7

8 Vedlegg 2 til SFs årsberetning 2008 Styret i Skadeforebyggende forum i 2008 Basert på valg i årsmøtet 29. april 2008 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Direktør Geir Trulserud, Finansnæringens Hovedorganisasjon Plan- og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk Klinikksjef Kari Aursand, Rikshospitalet Adm.dir. Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet Overlege Børge Ytterstad, Universitetssykehuset Nord-Norge, avd Harstad. Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, personlig vararepresentant for Børge Ytterstad Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune Sanitetskonsulent Tor Øyvind Bertheussen, Norsk Folkehjelp. Det har vært fire styremøter i løpet av Sekretariatet i 2008 Johan Lund var daglig leder i en 40 % stilling frem til Elisabeth Saghaug var prosjektleder for Trygge Eldre og sekretær i Eldresikkerhetsrådet og har fulgt opp daglige oppgaver i sekretariatet fra 30. april. Peter Koren har vært koordinator i timelønt stilling for Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn og for Drukningsforebyggende råd, i tillegg som redaktør for nett-sidene til Skadeforebyggende forum og for Nyhetsbrevet som utgis i samarbeid med fire direktorater. Jan Harsem var timelønnet konsulent i forbindelse med planlegging av en nordisk konferanse om Trygge lokalsamfunn. Publikasjoner i 2008 Nyhetsbrev: Sikkert! På vei mot et tryggere samfunn, nr. 1 og 2. 8

9 Eldresikkerhetsrådet Medlemmer i rådet og i styringsgruppen (kursiv) pr Vedlegg 3 til SFs årsberetning 2008 Medlemmer i rådet og styringsgruppen (styringsgruppe i kursiv): Rikshospitalet ved Kari Aursand, leder av eldresikkerhetsrådet og styringsgruppe Larvik kommune ved Bjørn Evensen Norsk Ergoterapeutforbund ved Mette Kolsrud frem til høsten 2008 Norsk Ergoterapeutforbund vedtorill Laberg fra høsten 2008 Norsk Pensjonistforbund ved Anne Hanshus Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Emma Bjørnsen Norske Kvinners Sanitetsforening ved Else Hartmann Fylkesmannen i Hedmark ved Svein Anders Haugtom Årdal kommune ved Steinar Drægni Harstad kommune ved Solveig Rostøl Bakken Bydel Stovner, Oslo ved Berit Kjær Høyskolen i Oslo ved Astrid Bergland Nasjonalforeningen for folkehelse ved Jorunn Dreksler Norsk folkehjelp ved Inger Sylvia Johannesson Norsk brannvernforening ved Thor Adolfsen Norsk Sykepleierforbund ved Anne Marie Flovik Fagforbundet, Pensjonistsekretariatet ved Mohammed Singhateh Fagforbundet, Seksjon helse og sosial ved Siri Bøgh Norsk fysioterapiforbund ved Ingrid Raustøl Tellsgård Rakkestad kommune ved Terje Eriksen Ski kommune ved Kristin Vågen Veteranforum for Oslo Arbeiderparti ved Aslaug Engdal Observatører: Statens Seniorråd ved Astrid Myhrvang Helsedirektoratet ved Jacob Linhave, avd for miljø og helse våren 2008 Helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet ved Olov Belander 9

10 Vedlegg 4 til SFs årsberetning 2008 Drukningsforebyggende råd (DFR) Medlemmer pr Institusjon Harstad kommune, seksjon for miljørettet helsevern Tryg Vesta Badelandene.no Norges Dykkeforbund Norges Idrettshøgskole Norges Svømmeforbund Norsk Folkehjelp Landslaget for Park, idrett og friluftsliv Redningsselskapet Norges Livredningsselskap Observatør Sjøfartsdirektoratet Politidirektoratet Korresponderende medlem Nasjonalt Folkehelseinstitutt Navn Solveig Rostøl Bakken, leder Erik Brekke, nestleder David Koht-Nordbye Per Vangsøy Reidar Nesheim Tore de Faveri Torunn Gussgard Inger C. Bagle Anne Kristine Nergaard Mats Melbye Lorna Mannes Dyrkolbotn Sveinung Stangeland Marit Rognerud Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) Godkjente Trygge lokalsamfunn pr og medlemmer i NRTL (I parentes årstall for 1. gangs godkjennelse) Harstad ( re-godkjent 2003) Rakkestad (1997) Årdal (2000) Os i Østerdal (2000) Stovner bydel i Oslo (2001) Alvdal (2001) Larvik (2002) Fredrikstad (2002) Spydeberg (2002) Ski (2002) Klepp (2002) Høyanger (2002) Vågå (2004) Bergen (2005) (Ikke medlem av Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn) Kvam (2005) Trondheim (2005) Sogn og Fjordane fylkeskommune (2005) Observatør: Helsedirektoratet ved Jacob Linhave, avd for miljø og helse, våren 2008 Vedlegg 5 til SFs årsberetning

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 På årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF) 22.4.99 ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Skadeforebyggende forum skal fremme et effektivt

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001 På årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF) 22.4.99 ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Skadeforebyggende forum skal fremme et effektivt

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Åbli gammel måvære spennende. Man opplever jo nye ting hver dag. Særlig hvis man blir senil

Åbli gammel måvære spennende. Man opplever jo nye ting hver dag. Særlig hvis man blir senil Trygge eldre Fallforebyggende tiltak pålokal nivå. Ett treårig prosjekt som involverte 16 norske kommuner, 2007 2009 NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Åbli gammel

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv

Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv Hvor trygge er de eldre i din kommune? God helse i eldre år, gjør det mulig å leve et aktivt og selvstendig liv Et opprop fra: Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet, Seksjon helse

Detaljer

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum Vi står sammen om Trygge eldre - en satsing i regi av Skadeforebyggende forum 2007-2010 Prosjektbeskrivelse av 27. april 2007 PROSJEKTBESKRIVELSE TRYGGE ELDRE 1. Bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet

Detaljer

Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen

Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen SKADEFOREBYGGENDE FORUMS JUBILEUMSKONFERANSE 2010 Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen Drammen, 11.

Detaljer

Eva Jakobson Vaagland

Eva Jakobson Vaagland Innlegg på Folkehelsekonferansen 2014, Helsefremmende lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland Daglig leder i Skadeforebyggende forum Det stilles mange krav på kommunene Trygge lokalsamfunn kan bidra til å sette

Detaljer

Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012

Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012 Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012 Tid: Onsdag 25. april 2012, kl 15.15 16 Sted: Hotell Opera, Bjørvika Oslo Årsmøtet holdes i tilknytting til seminaret Skadeforebygging i alle livets

Detaljer

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Organisasjonen skal være åpen, tverrfaglig og samhandlende. Tiltak, prosjekter og utredninger skal være faglig fundert og samfunnsnyttige.

Organisasjonen skal være åpen, tverrfaglig og samhandlende. Tiltak, prosjekter og utredninger skal være faglig fundert og samfunnsnyttige. Styrets årsmelding for 2010 Godkjent i styremøte 17.3.2011 1 Innledning Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum en liten organisasjon med store nettverk Samler

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere som et Support Center for det internasjonale arbeidet. www.skafor.org

Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere som et Support Center for det internasjonale arbeidet. www.skafor.org www.skafor.org er en interesseorganisasjon, en tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Et av våre oppdrag er å koordinere og utvikle Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere

Detaljer

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?»

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» - om sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner Velkommen! Klok av skade...? Velkommen til Tromsø

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg Historikk OFS ble etablert i 2003 av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Statens bygningstekniske etat (BE), Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF), Oslo brann- og redningsetat, Foreningen Næringseiendom,

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

Skadeforebygging er klok politikk

Skadeforebygging er klok politikk Oslo 20. november 2012 Innspill fra Skadeforebyggende forum til Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid med Folkehelsemeldingen 2013 Skadeforebygging er klok politikk Skadeforebyggende forum arbeider

Detaljer

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Folkehelsekoordinator ansatt for å jobbe med prosjektet

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 27 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen [mars], utarbeide

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

1. Felles overordnet strategidokument.

1. Felles overordnet strategidokument. Til SU faste medlemmer Tema REFERAT fra SU 11.2.2016 Dato/sted Vedlegg Forfall Referent 11.02. Park hotell, Sandefjord 03/2016 pkt 3: Pasientreise, PP v Siri Eggesvik, SiV Eventuelt: Forslag til prosedyre

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5 Virksomheten i 2014 6-11 Temaområder: Barnesikkerhet 7 Eldresikkerhet 8 Drukningsforebygging 9 Innhenting og bruk av skadedata

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære?

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Fagdag om sykkel i Bergen 9.6.17 Johan Lund, dr. philos., seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum

BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum: En interesseorganisasjon, en tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Et av våre oppdrag er

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum

Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum liten organisasjon med store nettverk SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal samla, formidla

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.12.2016 Tid: 10:00 12:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Til rette vedkommende Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 13. januar 2009 fra A. A mener seg forbigått til

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet...

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet... ÅRSMELDING 2014 En vanlig dag i Norge søker 1.350 personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Beretning Forfatter: Stein Wilthil

Beretning Forfatter: Stein Wilthil Beretning 2006-2007 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Beretning fra styret i LVSH for 2006-2007 BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN MAI 2006 MAI 2007 LVSH er

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap og erfaring, og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Årsmelding FAU Ådnamarka skole

Årsmelding FAU Ådnamarka skole Årsmelding FAU Ådnamarka skole 2015-2016 FAU har avholdt 5 møter for skoleåret 2015-2016. FAU har bestått av følgende medlemmer i 2015-2016. Styret: Frode Instefjord Leder fidog66@gmail.com 41534112 3.tr

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid Nina Mevold - leder Fordeling av Norges helsekroner* Helseforskning som gjelder kommunale tjenester* 50% Primærhelsetjenesten 428 kommuner

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet 14.09.17 Nina Mevold - leder av KSF Hvorfor mer forskning på kommunehelse- Fremtiden og omsorg? Økende behov for helsetjenester,

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer