Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)"

Transkript

1 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i Norge. SF er en medlemsorganisasjon som ble dannet i En oversikt over de ca. 80 medlemmene er gitt i vedlegg 1, og over styret og sekretariatet i vedlegg 2. På SFs årsmøte ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Samlet for et aktivt og sikrere Norge! SF forretningsidé Skadeforebyggende forum vil som et uavhengig møtested bygge allianser mellom de offentlige, private og frivillige aktørene i Norge for å styrke og effektivisere arbeidet for et aktivt, levende og sikrere samfunn. Overordnet mål Skadeforebyggende forum skal bidra til at risikoen for dødsfall, alvorlige personskader og omfattende materiellødeleggelser på grunn av ulykker reduseres mot null. Den viktigste overordnede oppgave i 2008 var å avklare hvordan Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ville støtte Skadeforebyggende forum videre (omfang og ressurser). SFs målsetting har hele tiden vært å bli etablert som en permanent organisasjon med 4 heltidsstillinger, og å få til en statlig hovedfinansiering gjennom statsbudsjettet. Etter flere års aktivt påvirkingsarbeid mot politikere, sentrale myndigheter og en avsluttende brev- og møtevirksomhet mellom direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble en samarbeidsavtale mellom HOD og FNH om fem-års videre drift underskrevet i begynnelsen av juli. Begge parter forplikter seg til i denne perioden å yte et årlig budsjettilskudd på minimum kroner hver. Arbeidsoppgavene skal i følge avtalen vesentlig dreie seg om: Være et kontaktpunkt mellom offentlige instanser, frivillige organisasjoner og næringslivet innen skadeforebygging Overvåke og formidle kunnskap om den totale utviklingen av skader/ulykker i det norske samfunn Løpende vurdere samfunnets totale skadeforebyggende innsats og foreslå konkrete tiltak Følge opp Trygge lokalsamfunn Drive nettsider (www.skafor.org)

2 Støtte at skadeforebyggende vurderinger vektlegges ved offentlig og ikke-offentlig budsjettarbeid Tilegne seg og videreformidle kunnskap om skadeforebyggende arbeid og de resultater som oppnås Holde seg orientert om nordisk og annet internasjonalt skadeforebyggende arbeid Medvirke til økt kontakt og erfaringsutveksling Gjennomføre en årlig konferanse. Denne avtalen gjør det mulig å revitalisere og videreføre virksomheten til Skadeforebyggende forum. En ny strategisk plan for virksomhetten vil bli utviklet i løpet av Skadeforebyggende forums sekretariat endret seg vesentlig i løpet av 2008 ved at daglig leder Johan Lund sluttet 30. april. Etter nesten 16 år i Skadeforebyggende forum gikk han over i en postdoktorstilling ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Derved ble arbeidskraften i sekretariatet redusert og med det en del av aktivitetene. Prosjektleder Elisabeth Saghaug, har hele året arbeidet i en 100 % stilling som prosjektleder for eldresikkerhetsprosjektet Trygge eldre, og i tillegg fulgt opp daglige oppgaver i sekretariatet fra 30. april. Dessuten har konsulent Peter Koren på timebasis arbeidet med Drukningsforebyggende råd og rådet for Trygge lokalsamfunn, dessuten som redaktør for nettsidene og for Nyhetsbrevet, samt med gjennomføring av SFs årskonferanse om Trygge lokalsamfunn. I løpet høsten ble Eva Vaagland tilsatt som ny daglig leder, og vil begynne sin virksomhet 1. januar I handlingsplanen har Skadeforebyggende forum tre hovedmål. Vi skal: 1 være et møtested 2 formidle kunnskap 3 motivere til innsats. Gjennomføring av SFs handlingsplan for 2008 SFs aktiviteter i 2008 innenfor disse tre hovedmålene vil bli redegjort for og sett i forhold til handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet 29. april Hovedmål 1: SF skal være et møtested for skadeforebyggere SF er i dag den eneste organisasjonen i Norge hvor alle skadeforebyggende aktører innenfor ulike sektorer (myndigheter, frivillige organisasjoner, næringslivet, forsikring osv.) kan møtes for å utveksle erfaringer og fremme saker av felles interesser. Årskonferansen ble gjennomført i Tønsberg oktober i samarbeid med Norsk Forening for folkehelse. Temaet var Trygge lokalsamfunn, det var ca. 120 deltakere. SF deltar i planleggingen av en nordisk konferanse om eldresikkerhet i regi av Kunskapscentrum för äldresäkerhet i Karlstad, som gjennomføres i oktober SF deltar i planleggingen av en nordisk konferanse for sikkerhetsforskere og sikkerhetsadministratorer, NOFS 2009, som skal arrangeres i Norge. Det ble arbeidet med å organisere en nordisk konferanse om Trygge lokalsamfunn i Norge i mai. Pga. liten påmelding ble konferansen avlyst. Barnesikkerhetsrådet Aktiviteten i BSR har ligget nede i påvente av en avklaring om SFs videre virksomhet. 2

3 Drukningsforebyggende råd Drukningsforebyggende råd (DFR) ble konstituert med vedtekter og et arbeidsutvalg i DFR representerte i 2008 de fleste viktige aktører innenfor drukningsforebyggende arbeid i Norge (se vedlegg 4). DFR har hatt fem møter og ett årsmøte. Eldresikkerhetsrådet Eldresikkerhetsaksjonen ble etablert i Skadeforebyggende forum i 2001 med et råd, styringsgruppe og vedtekter. Aksjonens råd ble omdannet til et Eldresikkerhetsråd (ESR) i 2004 med nye vedtekter, styringsgruppe og arbeidsutvalg. ESR består av 23 medlemmer og observatører (se vedlegg 3). I 2008 har ESR hatt ett møte og et årsmøte, styringsgruppen 3 møter og en fagdag. arbeidsutvalget (rådsleder og prosjektleder for Trygge eldre) har hatt 4 møter. Prosjektleder i Trygge eldre har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for eldresikkerhetsrådet og styringsgruppen. I 2008 har det vesentligste av arbeidet i eldresikkerhetsrådet vært rettet inn mot prosjektet Trygge eldre, som er blitt startet opp (2007) og forankret i 16 kommuner: Ski, Hamar, Lærdal, Årdal, Luster, Balestrand, Høyanger, Førde, Gloppen, Stryn, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Flatanger og Laksevåg bydel i Bergen. Hver kommune har en lokal ansvarsperson/koordinator og prosjektet er i alle kommunene forankret i kommunens helseplan. Alle lokale koordinatorer i prosjektet var samlet til fellessamling Oslo høsten Høstens samling var en kombinasjon av statusrapport fra alle kommunene, drøfting av erfaringer med evalueringsverktøyet og faglig påfyll som omhandlet Siste forskningsnytt innen fallforebyggende arbeid v/prof. Astrid Bergland, HiO og Systematisk arbeid for eldresikkerhet v/ metodeutvikler Finn Nilsson, Kunnskapscentrum för äldresäkerhet, Karlstad, Sverige. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) Oppgavene med sekretariatstjeneste for Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn ble i 2005 overført fra Sosial- og helsedirektoratet til Skadeforebyggende forum. Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn etablerte seg i 2007 med egne vedtekter i konstituerende møte i Alvdal mars og endret navn til Nasjonalt råd for Trygge Lokalsamfunn (NRTL). Det er 17 utnevnte Trygge Lokalsamfunn i Norge ved årsskiftet Alle disse med unntak av Bergen har vedtatt medlemskap i Rådet (vedlegg 5). Arbeidet drives foreløpig med rammeavtale og bevilgning fra Helsedirektoratet. To møter i NRTL og et årsmøte er avholdt. Hovedmål 2: SF skal formidle kunnskap om effektiv skadeforebygging SF har opparbeidet seg oversikt over de fleste aktørene og bruk av virkemidler for å forebygge ulykker/skader innenfor ulike sektorer og vil også løpende ajourføre denne kunnskapen. Ved hjelp av internettsidene og i møter mellom skadeforebyggende aktører skal denne oversikten formidles. Nyhetsbrevet Sikkert! er i 2008 blitt utarbeidet i 2 nummer i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Opplaget er ca Det distribueres via Helsedirektoratet. Det inneholder relevant nasjonalt og internasjonalt skadeforebyggende stoff fra de forskjellige direktorater og fra Skadeforebyggende forum. SFs internettside (www.skafor.org) har lenker til andre aktører og oversikt over ressurser (informasjonshjelpemidler, kurs, møter og konferanser etc.) som finnes. Målet med nettsidene er formidling av kunnskap om skadeforebyggende faktorer, aktører, statistikk og metoder. Det er opprettet sider for tre av rådene: eldresikkerhet, drukning og Trygge lokalsamfunn. Nyhetsbrevet legges ut på nettsidene. 3

4 Drukningsforebyggende råd Det har hersket stor usikkerhet omkring hvilke krav som skal stilles til tilsyn for barnegrupper, barnehager og asylmottak, som ferdes i og rundt vann i løpet av den tiden de er på skole/barnehage/asylmottak. DFR har i 2008 ferdigstilt et utkast til innholdet i en brosjyre om hvordan den som planlegger utflukter med grupper der vannsikkerheten er lav eller ukjent kan planlegge for tilstrekkelig sikkerhet til å unngå ulykker. DFR arbeider for å få til en bedre statistikk på drukningsområdet, og et grunnlagsmateriale for bedre arbeid mot drukning. DFR planla en familiedag Sikker i Vann i svømmehaller, basert på erfaringer fra fjoråret. Målet er at familier i bedre grad skal bli i stand til å ivareta sin egen sikkerhet i forbindelse med vann-aktiviteter. På grunn av for liten oppslutning fra svømmehaller ble dette arrangementet ikke gjennomført i DFR drøftet muligheten for å knytte avvikling av Sikker i Vann til kommunale sikkerhetsdager, slik at det kan komme inn i regimer der ikke alt er avhengig av frivillighet. Rådet kan tilby det ferdige konseptet til kommunene, som kan tilbys hjelp til avvikling av rådets medlemmers lokallag. Stoff om de enkelte medlemmers og rådets aktiviteter samt aktuelle problemstillinger knyttet til drukning er lagt ut på nettsidene Der ligger også statistikker for utviklingen av drukningsulykker i Norge. Det er henvisninger fra nettsiden til alle medlemmer av DFR. Eldresikkerhetsrådet Prosjektet deltok sammen med prosjektet i Hamar Kommune med poster ved den 19. Nordisk Kongress i Gerontologi i Oslo. Det er forelest i regi av prosjektet ved flere anledninger både om prosjektet og om skadeforebygging blant eldre generelt ved ulike anledninger som Norske Kvinners Sanitetsforenings nasjonale tema dag, Nordland legeforenings Geriatri konferanse og videreutdanningen i eldreomsorg, Betanien Sykepleierhøyskole i Bergen. Det er etablert kontakt med Kysthospitalet, ortopediske avdeling, Haukland Universitets sykehus og sykepleierutdanningen og videreutdanningen i eldreomsorg ved Høyskolen i Bergen (HiB). Lokal prosjektkoordinator i Laksevåg og sentral prosjektleder deltok på møte ved HiB, som er meget interessert i å samarbeide om et undervisningstilbud innen eldresikkerhet ved videreutdanningen. Prosjektet har også deltatt ved Norsafety i Harstad sin eldresikkerhetskonferanse for Nord-Norge og etablert kontakt med Norsafety. Arbeidet med eldresikkerhet på Skadeforebyggende forums nettside ble påbegynt, men ikke endelig fullført. Gammelt og uaktuelt fagstoff er fjernet fra delen som omhandler eldresikkerhet. Det er arbeidet med å innhente og bearbeide nytt fagstoff og innholdsoversikt over delen som skal omhandle eldresikkerhet er utarbeidet. Utlegging av nytt fagstoff og oppdatering ble lagt delvis i bero inntil ny nettside til Skadeforebyggende forum er på plass. Dette arbeidet er planlagt fullført i første halvdel av Undervisningsserien Hold deg på beina Olga er blitt vurdert av sentral prosjektleder sammen med prosjektkoordinator i Hamar kommune og ergoterapeut Ragnhild Aanestad i Klepp kommune som var med å utarbeide serien i sin tid. Styringsgruppen for prosjektet har besluttet at undervisningsserien ikke revideres i prosjektet sin regi. Konklusjonen var at det bør utvikles et nytt undervisningstilbud, som tilbys kommunene. Undervisningstilbudet bør inneholde nettutgave og undervisning/veiledning lokalt, hvor det legges mer fokus på metoder i fallforebygging og lokale utfordringer og behov enn fakta om fallforebyggende tiltak. Prosjektleder har sittet som medlem av styringsgruppen for Trondheim kommunes prosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet for å lage en publikumsbrosjyre angående eldre og fysisk aktivitet. 4

5 Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn NRTL arbeider med å utarbeide en årsrapport over virksomheten i alle norske Trygge lokalsamfunn etter en felles mal. Den forventes ferdigstillet i første halvdel av NRTL arbeidet ved hjelp av arbeidsgruppe og sekretariatet med opplegget for SFs årskonferanse i Tønsberg i oktober. De fleste at rådets medlemmer var til stede på konferansen, og et eget rådsmøte ble gjennomført etter at konferansen var avsluttet. Hovedmål 3: SF skal motivere til skadeforebyggende innsats SF er aktiv i arbeidet med å utvikle et enhetlig nasjonalt skaderegistreringssystem basert på data fra poliklinisk behandlede og innlagte skadepasienter ved alle norske sykehus. Dette drives som et prosjekt i Helsedirektoratet og utføres av KITH (Kompetansesenter for informasjonsteknologi for helse og velferd). Med registeret forventes bl. a. en bedre oversikt over nesten-drukninger, ved at de fleste nesten-druknede behandles på sykehus etter hendelsen. Også antall innleggelser pga lårhalsbrudd forventes å bli bedre, slik at det kan bli mulig å få til et godt evalueringsverktøy for eldreulykkesforebygging. Systemet var planlagt igangsatt fra 1. januar 2008, men er blitt utsatt pga. forsinkelser i arbeidet med å utarbeide en forskrift for registreringen.. SF fortsatte sin deltakelse som medlem i Eurosafe (European Association for Injury Prevention and Safety Promotion) som er et europeisk nettverk som søker å fremme skadeforebygging i Europa. Det ble ikke delt ut noen sikkerhetspris i Drukningsforebyggende råd Mange drukninger skyldes at folk som har falt i vannet ved brygger og båthavn, ikke finner leider eller stige for å komme opp av vannet igjen. DFR arbeider for å bedre sikkerhet mot drukning i havner og ved kaier. Dette var et eget tema på årskonferansen. Det ble gjennomført ekskursjoner til Aker brygge og det nye operabygget. Det ble sendt brev til Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen om behovet for obligatorisk båtførerprøve. I hans svarbrev ble understreket at dette vil bli iverksatt i Norge fra I tillegg til det planlagte skaderegisteret i Norge (omtalt tidligere), er DFR også opptatt av om man kan finne andre registerformer som kan sikre bedre oversikt og handlingsgrunnlag for sikkerhet ved sjø og vann. Eldresikkerhetsrådet Prosjektleder har hatt jevnlig kontakt med alle prosjektkommunene både pr. e-post og telefon. I tillegg har det vært prosjektsamling og prosjektleder har deltatt og hatt møter i flere av kommunene (Midtre Namdal Region, Lærdal, Årdal, Laksevåg i Bergen, Hamar og Gloppen). Faglig innspill er gitt og fagstoff er videreformidlet til kommunene. Noen av kommunene har skiftet lokal prosjektkoordinator i løpet av Dette gjelder, Midtre Namdal Region, Årdal, Luster og Gloppen. Mange nye fallforbyggende tiltak er etablert og nye tiltak iverksettes og planlegges. Etter grundig diskusjon både med styringsgruppen, tidligere daglig leder i forumet og prosjektkommunene er evalueringsverktøyet ferdig utarbeidet. Prosjektkommunene har sendt aktivitesrapport/data for 3 kvartaler i Disse dataene er igjen systematisert slik at de gir de opplysningene som skal være med i sluttevalueringen av prosjektet. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn NRTL arbeidet med de nye retningslinjer for godkjenning og re-godkjenning av Trygge lokalsamfunn. Disse ble oversendt Karolinska Institutet i Stockholm som er det internasjonale senteret for WHOs Safe Community bevegelse. Retningslinjene ble drøftet på internasjonal konferanse på New Zealand og ble godkjent i november. Det norske bidraget har påvirket utformingen av retningslinjene. 5

6 Det arbeides med å tydeliggjøre Trygge lokalsamfunn i det politiske og mediemessige landskapet. Sekretariatet Skadeforebyggende forum driver ingen virksomhet som har negativ påvirkning på det ytre miljø. Det har ikke vært registrert sykefravær eller ulykker i Skadeforebyggende forum leide daglig leder Johan Lund i en 40 % stilling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon frem til Lovisenberg Diakonale Sykehus leide ut Elisabeth Saghaug i en 100 % stilling fra Deretter ble hun ansatt i en engasjementstilling i Skadeforebyggende forum. Peter Koren og Jan Harsem var engasjert som henholdsvis timelønnet koordinator og informasjonsrådgiver. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Likestilling Styret består i dag av 2 kvinner og 4 menn, med varamedlemmer 4 kvinner og 5 menn. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventinger om tiltak for å fremme likestilling i styret. Årets resultat for Skadeforebyggende forum forslag til disponering Årets resultat er på kroner. Det legges til egenkapitalen. Egenkapital pr er kroner. Oslo 26. mars 2009 (Original underskrevet i styremøte ) Geir Trulserud Leder / daglig leder Tori Grytli nestleder Sverre Røed-Larsen Børge Ytterstad Kari Aursand Dagfinn Kalheim 6

7 Vedlegg 1 til SFs årsberetning 2008 Oversikt over medlemmer i Skadeforebyggende forum pr Myndigheter Sentralt Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet - Giftinformasjonen Regionalt Arbeidstilsynet i Oslo Fylkeskommunen i Akershus Fylkeskommunen i Nordland Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Rogaland Lokalt Alstadhaug kommune Alvdal kommune Bergen kommune Bykle kommune Fredrikstad kommune Hamar kommune Hammerfest sykehus - skaderegisteret Harstad kommune Herøy kommune - Fosnavåg Høyanger kommune Klepp kommune Kvam herad Larvik kommune Lillehammer kommune Oslo kommune, Beredskapsetaten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Rakkestad kommune Re kommune Ringerike kommune Sarpsborg kommune Sauda kommune Ski kommune Stovner bydel i Oslo Sula kommune Trondheim kommune Tynset kommune Tønsberg kommune Ullensaker kommune Vagn kommune Vikna kommune Vågå kommune Øksnes kommune Årdal kommune Frivillige organisasjoner Kvinners frivillige beredskap Landbrukets HMS-tjeneste Landslaget fysisk fostring i skolen Motorførernes Avholdsforbund (MA) Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Automobilforbund (NAF) Norges Livredningsselskap Norges Rytterforbund Norges Røde Kors Norges Velforbund Norsk brannvernforening Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Folkehjelp Norsk Luftambulanse Norsk Pensjonistforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Redningsselskapet Tekna Teknisk- naturvit. forening Trygg Trafikk Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Det norske Veritas Geriatri og hukommelse, Lovisenberg SINTEF, avd sikkerhet og pålitelighet Transportøkonomisk institutt UiO, seksjon for arbeids- og trygdemedisin Næringsliv Organisasjoner Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Energibedriftenes Landsforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Norsk Sikkerhetsforening Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Forsikringsselskap Gjensidige Forsikring If Skadeforsikring Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Oslo Forsikring Andre bedrifter Nutec 7

8 Vedlegg 2 til SFs årsberetning 2008 Styret i Skadeforebyggende forum i 2008 Basert på valg i årsmøtet 29. april 2008 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Direktør Geir Trulserud, Finansnæringens Hovedorganisasjon Plan- og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk Klinikksjef Kari Aursand, Rikshospitalet Adm.dir. Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet Overlege Børge Ytterstad, Universitetssykehuset Nord-Norge, avd Harstad. Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, personlig vararepresentant for Børge Ytterstad Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune Sanitetskonsulent Tor Øyvind Bertheussen, Norsk Folkehjelp. Det har vært fire styremøter i løpet av Sekretariatet i 2008 Johan Lund var daglig leder i en 40 % stilling frem til Elisabeth Saghaug var prosjektleder for Trygge Eldre og sekretær i Eldresikkerhetsrådet og har fulgt opp daglige oppgaver i sekretariatet fra 30. april. Peter Koren har vært koordinator i timelønt stilling for Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn og for Drukningsforebyggende råd, i tillegg som redaktør for nett-sidene til Skadeforebyggende forum og for Nyhetsbrevet som utgis i samarbeid med fire direktorater. Jan Harsem var timelønnet konsulent i forbindelse med planlegging av en nordisk konferanse om Trygge lokalsamfunn. Publikasjoner i 2008 Nyhetsbrev: Sikkert! På vei mot et tryggere samfunn, nr. 1 og 2. 8

9 Eldresikkerhetsrådet Medlemmer i rådet og i styringsgruppen (kursiv) pr Vedlegg 3 til SFs årsberetning 2008 Medlemmer i rådet og styringsgruppen (styringsgruppe i kursiv): Rikshospitalet ved Kari Aursand, leder av eldresikkerhetsrådet og styringsgruppe Larvik kommune ved Bjørn Evensen Norsk Ergoterapeutforbund ved Mette Kolsrud frem til høsten 2008 Norsk Ergoterapeutforbund vedtorill Laberg fra høsten 2008 Norsk Pensjonistforbund ved Anne Hanshus Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Emma Bjørnsen Norske Kvinners Sanitetsforening ved Else Hartmann Fylkesmannen i Hedmark ved Svein Anders Haugtom Årdal kommune ved Steinar Drægni Harstad kommune ved Solveig Rostøl Bakken Bydel Stovner, Oslo ved Berit Kjær Høyskolen i Oslo ved Astrid Bergland Nasjonalforeningen for folkehelse ved Jorunn Dreksler Norsk folkehjelp ved Inger Sylvia Johannesson Norsk brannvernforening ved Thor Adolfsen Norsk Sykepleierforbund ved Anne Marie Flovik Fagforbundet, Pensjonistsekretariatet ved Mohammed Singhateh Fagforbundet, Seksjon helse og sosial ved Siri Bøgh Norsk fysioterapiforbund ved Ingrid Raustøl Tellsgård Rakkestad kommune ved Terje Eriksen Ski kommune ved Kristin Vågen Veteranforum for Oslo Arbeiderparti ved Aslaug Engdal Observatører: Statens Seniorråd ved Astrid Myhrvang Helsedirektoratet ved Jacob Linhave, avd for miljø og helse våren 2008 Helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet ved Olov Belander 9

10 Vedlegg 4 til SFs årsberetning 2008 Drukningsforebyggende råd (DFR) Medlemmer pr Institusjon Harstad kommune, seksjon for miljørettet helsevern Tryg Vesta Badelandene.no Norges Dykkeforbund Norges Idrettshøgskole Norges Svømmeforbund Norsk Folkehjelp Landslaget for Park, idrett og friluftsliv Redningsselskapet Norges Livredningsselskap Observatør Sjøfartsdirektoratet Politidirektoratet Korresponderende medlem Nasjonalt Folkehelseinstitutt Navn Solveig Rostøl Bakken, leder Erik Brekke, nestleder David Koht-Nordbye Per Vangsøy Reidar Nesheim Tore de Faveri Torunn Gussgard Inger C. Bagle Anne Kristine Nergaard Mats Melbye Lorna Mannes Dyrkolbotn Sveinung Stangeland Marit Rognerud Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) Godkjente Trygge lokalsamfunn pr og medlemmer i NRTL (I parentes årstall for 1. gangs godkjennelse) Harstad ( re-godkjent 2003) Rakkestad (1997) Årdal (2000) Os i Østerdal (2000) Stovner bydel i Oslo (2001) Alvdal (2001) Larvik (2002) Fredrikstad (2002) Spydeberg (2002) Ski (2002) Klepp (2002) Høyanger (2002) Vågå (2004) Bergen (2005) (Ikke medlem av Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn) Kvam (2005) Trondheim (2005) Sogn og Fjordane fylkeskommune (2005) Observatør: Helsedirektoratet ved Jacob Linhave, avd for miljø og helse, våren 2008 Vedlegg 5 til SFs årsberetning