Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004"

Transkript

1 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i Norge. SF er en medlemsorganisasjon som ble dannet i En oversikt over de ca. 50 medlemmene er gitt i vedlegg 1, og over styret og sekretariatet i vedlegg 2. På SFs årsmøte ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Samlet for et aktivt og sikrere Norge! SF forretningsidé Skadeforebyggende forum vil som et uavhengig møtested bygge allianser mellom de offentlige, private og frivillige aktørene i Norge for å styrke og effektivisere arbeidet for et aktivt, levende og sikrere samfunn. Overordnet mål Skadeforebyggende forum skal bidra til at risikoen for dødsfall, alvorlige personskader og omfattende materiellødeleggelser på grunn av ulykker reduseres mot null. Tre hovedmål Skadeforebyggende forum skal: 1 være et møtested 2 formidle kunnskap 3 motivere til innsats. Gjennomføring av SFs handlingsplan for 2004 På bakgrunn av SFs handlingsplan for 2004 vil SFs aktiviteter i 2004 innen disse tre hovedmålene bli redegjort for. Hovedmål 1 SF skal være et møtested Eldresikkerhetsrådet har hatt to møter i Medlemmer av rådet og styringsgruppen fremkommer i vedlegg 3. Eldresikkerhetsprosjektet, kalt Trygge eldre har en ansatt i hel stilling etablert med kontor i Rakkestad og data-teleløsninger som gjør det mulig å arbeide

2 mobilt. Arbeidet har i 2004 vært preget av nettverkeoppbygging, besøk i fylker, deltakelse og formidling på konferanser, kartlegging og sammenstilling av skadedata. Møter og samtaler for utveksling og samarbeid har vært gjennomført mellom eldresikkerhetsprosjektet og representanter for: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Røde Kors Besøkstjeneste, Norsk Folkehjelp, Statens Seniorråd, nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn (13 kommuner), tre fagforbund (sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere). Disse organisasjonene er medlemmer i eldresikkerhetsrådet. I tillegg har det vært tatt kontakt med FRISAM (Frivillighetens Samarbeidsorgan), NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring), og Diakonhjemmets høyskolesenter (videreutdanning i aldring og eldreomsorg). Drukningsforebyggende råd (DFR) ble konstituert med vedtekter, leder og nestleder. Medlemmer i DFR fremkommer i vedlegg 4. DFR har hatt fire møter. Viktige saker har vært: råd om kvalifisert tilsyn til barnehage- og skolebarn når de ferdes i eller i nærheten av vann, informasjonsmateriell, undersøkelse om barns svømmeferdigheter, aksjon for å få en milliard til opprusting av svømmehaller i Norge, gjennomføring av et europeisk drukningsmøte i Oslo 6. oktober med innlegg fra alle de nordiske land og fra den europeiske drukningsforebyggende aksjonen, utvikle en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, økonomi i DFR. Etter årsmøtet 2004 var aktørene innen forebygging av arbeidsulykker invitert til å drøfte forebyggende tiltaksforslag i en nylig utgitt rapport fra dybdestudier av alvorlige arbeidsulykker, og hvordan man kan arbeide for bedre kontakt mellom aktørene. De mer enn 40 forskjellige tiltaksforslag ble oversendt relevante myndigheter og organisasjoner til vurdering. SF vil vurdere å ta initiativ til å etablere et råd for arbeidslivssikkerhet. Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn har nå blitt tilknyttet Skadeforebyggende forum. Det vil i løpet av 2005 bli etablert med vedtekter, leder og nestleder. Et råd for barnesikkerhet er foreslått etablert. Årskonferansen Samfunnsplanlegging i et sikkerhetsperspektiv ble gjennomført i Stavanger i et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sosial- og helsedirektoratet. Det var ca. 110 deltakere, inklusive foredragsholdere. Hovedmål 2 SF skal formidle kunnskap SF internettside blir revidert grunnleggende på en ny teknologisk plattform og vil fremkomme i en helt ny og mer fyldig utgave i Det vil være lenker til andre aktører og oversikt over de ressurser (informasjonshjelpemidler, kurs, møter og konferanser etc.) som finnes. Her vil kunnskap om skadeforebyggende forhold, aktører, statistikk og metoder bli formidlet. Det vil bli opprettet sider for de forskjellige rådene i SF. Invitasjonskonferanser for eldresikkerhetsprosjektet har vært holdt i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark og Østfold og i Trondheim kommune. Prosjektets rolle er å være

3 formidlende (skadedata og tips til tiltak). Prosjektet har vært presentert ved en internasjonal konferanse samt deltagende på en annen, og ved fire nasjonale konferanser. Det er innhentet informasjon om aktiviteter knyttet til eldresikkerhet i norske kommuner Ressurspersoner og organisasjoner har gitt et bilde av aktivitet nasjonalt og regionalt. Seks fylker er kartlagt spesielt med tanke på et mer konkret samarbeid i disse. Nettverksrådet for Trygge lokalsamfunn er viktig kilde til informasjon. Oversikt over informasjonsmateriell og sikkerhetsartikler for eldre er oppdatert og bredt formidlet. Nye behov er kartlagt i samarbeid med 13 kommuner. En eksempelsamling/ verktøykasse for skadeforebyggende arbeid blant eldre er under utarbeiding. En disposisjon over 14 temaer knyttet til arbeidsområdet er utviklet. 9 av disse hovedskuffene er fylt ved utgangen av Hele kassen skal være klar for bruk når arbeidet presenteres på nett. På SFs årskonferanse ble hovedtall på ulykkes- og skadeutviklingen i Norge lagt frem i samarbeid med Vegdirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sosial- og helsedirektoratet, Rikstrygdeverket, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Folkehelseinstituttet har etter bestilling videreformidlet data om eldreskader fra Norsk Pasientregister for landet, alle fylker, 81 kommuner og Stovner bydel i Oslo. Dataene beskriver innleggelser i sykehus for skade; fordelt på kjønn, aldersgrupper og diagnose for årene Dataene er bearbeidet videre av prosjektet, brutt ned på befolkning (SSB) og presentert pr i aldersgruppen. Folkehelseinstituttet har også formidlet data fra Dødsårsaksregisteret for årene vedr. dødsfall pga ulykker. Regioner, fylker og kommuner har mottatt denne oversikten til informasjon (ca 400 mottakere). Hovedmål 3: SF skal motivere til skadeforebyggende innsats Logo og slagord (visjon) for eldresikkerhetsaksjonen er utviklet. Nettpresentasjonen vil være operativ fra En folder i form av et opprop til kommuner og organisasjoner fra organisasjonene bak eldresikkerhetsarbeidet, er under arbeid. En arbeidsgruppe har hatt to møter om dette. SF søker å få finansiert sin virksomhet med faste bidrag fra Staten i en periode på 3-5 år. Det har vært drøftet i møter med justisminister Dørum, Stortingets sosialkomité og i brev til helseminister Gabrielsen. Det er også løpende kontakt med Sosial- og helsedirektoratet om en mer permanent økonomisk støtte til SF. SF er aktiv i arbeidet med å utvikle et enhetlig nasjonalt skaderegistreringssystem basert på data fra behandlede skadepasienter ved alle norske sykehus og legevakter. Dette drives som et prosjekt i Sosial- og helsedirektoratet og utføres av KITH (Kompetansesenter for informasjonsteknologi for helse og velferd). Det planlegges etablert fra

4 SF fortsetter arbeidet i den europeiske barnesikkerhetsalliansen. I 2004 dreide arbeidet seg om deltakelse i en europeisk drukningskampanje og i forberedelse for å utvikle nasjonale handlingsplaner for forebygging av barneulykker i 18 europeiske land. Årets sikkerhetspris ble delt ut til avdelingsdirektør Andreas Pihl i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Skadeforebyggende forum driver ingen virksomhet som har negativ påvirkning på det ytre miljø. Det har ingen ansatte, det har derfor ikke vært noe sykdom eller ulykker blant de ansatte. Skadeforebyggende forum leier Johan Lund i en 40 % stilling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Torild Dramstad Nilsen i en 100 % stilling fra Rakkestad kommune. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Årets resultat for Skadeforebyggende forum forslag til disponering Årsresultatet på kroner legges til egenkapitalen på kroner. Egenkapital pr er kroner. Den vil overføres til Vedlegg til Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004: 1. Medlemsoversikt 2. Oversikt over styrets medlemmer og sekretariatet 3. Medlemmer i Eldresikkerhetsrådet og i styringsgruppen 4. Medlemmer i Drukningsforebyggende råd Oslo 2. mars 2005 Suzette Paasche (leder) Sverre Røed-Larsen (nestleder) Målfrid Grude Flekkøy Tori Grytli Geir Trulserud Børge Ytterstad Johan Lund daglig leder

5 Vedlegg 1 til SFs årsberetning 2004 Oversikt over medlemmer i Skadeforebyggende forum pr Myndigheter Sentralt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sosial- og helsedirektoratet - Giftinformasjonen Regionalt Fylkesmannen i Møre og Romsdal, beredskapsavdelingen Fylkesmannen i Rogaland, helseavdeling Fylkeskomité for helseutvikling i Nord- Trøndelag Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, regionalavdelingen Lokalt Harstad kommune Høyanger kommune Larvik kommune Oslo kommune, Beredskapsetaten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Sarpsborg kommune Ski kommune Trondheim kommune Årdal kommune Frivillige organisasjoner HMS-faglig forum Kvinners frivillige beredskap Landbrukets HMS-tjeneste Landslaget fysisk fostring i skolen Motorførernes Avholdsforbund (MA) Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Automobilforbund (NAF) Norges Rytterforbund Norges Røde Kors Norges Velforbund Norsk brannvernforening Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Luftambulanse Norske Kvinners Sanitetsforening Norske Sivilingeniørers Forening Redningsselskapet Trygg Trafikk Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Det norske Veritas Ressurssenter for omstilling i kommunene Rosenborgsenteret SINTEF, avdeling for sikkerhet og pålitelighet Transportøkonomisk institutt UiO, seksjon for forebyggende medisin Næringsliv Organisasjoner Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Energibedriftenes Landsforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Norsk Sikkerhetsforening Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Forsikringsselskap Gjensidige NOR Forsikring HMS-senteret If Skadeforsikring Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Oslo Forsikring Andre bedrifter Nutec Safetec Nordic

6 Vedlegg 2 til SFs årsberetning 2004 Styret i Skadeforebyggende forum i 2004 På årsmøtet 27. april 2004 fikk styret følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Velferdsdirektør Suzette Paasche, Studentsamskipnaden i Trondheim Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet Styremedlemmer: Sjefpsykolog Målfrid Grude Flekkøy, Nic. Waals Institutt Fagsjef Tori Grytli, Trygg Trafikk Direktør Geir Trulserud, Finansnæringens Hovedorganisasjon Overlege Børge Ytterstad, Harstad sykehus. Varamedlemmer: Legevaktsjef Knut Melhuus, Oslo legevakt Adm.dir. Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, personlig vararepresentant for Børge Ytterstad. Det har vært seks styremøter i løpet av Sekretariatet i 2004 Johan Lund har vært daglig leder i en 40 % stilling hele året. Torild Dramstad Nilsen har vært prosjektleder for Trygge Eldre fra i en 100% stilling.

7 Eldresikkerhetsrådet Medlemmer i rådet og i styringsgruppen pr Vedlegg 3 til SFs årsberetning 2004 Leder av rådet Suzette Paasche Styreleder i Skadeforebyggende forum Rådsmedlemmer og observatører i rådet. Medlemmer i styringsgruppen er merket * Institusjon Navn Fylkesmannen i Hedmark Åse Jofrid Sørby Gjøvik sykehus Jostein, Stegane Harstad kommune, miljørettet helsevern Solveig Rostøl Bakken * Larvik kommune Bjørn Evensen Nasjonalforeningen for folkehelsen Jorun Dreksler Norges Røde Kors Eva Schjoldager Norsk brannvernforening Thor Adolfsen * Norsk Ergoterapeutforbund Hilde Ståhlbrand Norsk Folkehjelp Inger Sylvia Johannesson Norsk Helse- og Sosialforbund Siri Bøgh Norsk kommuneforbund Mohammed Singhateh * Norsk Pensjonist-forbund Arild Daleng Norsk Sykepleierforbund Anne Marie Flovik * Norske Kvinners sanitetsforening Else Hartmann * Rikshospitalet Kari Aursand, leder av styringsgruppe Rosenborgsenteret Anne Grethe Solhaug Ski kommune Kristin Vågen * Sogn og Fjordane fylkeskommune Emma Bjørnsen, nestleder i styringsgruppe Stovnerhjemmet Maj Kari Selstad Trygg Trafikk Unni Knutli Årdal kommune Kolbjørn Kastet Observatører * Sosial- og helsedirektoratet (SHD) Bent Olav Olsen SHD, avd. for fysisk aktivitet Nina Waaler Loland Statens seniorråd Astri Myhrvang

8 Vedlegg 4 til SFs årsberetning 2004 Drukningsforebyggende råd (DFR) Medlemmer pr Institusjon Harstad kommune, seksjon for miljørettet helsevern Norges Dykkeforbund Norges Livredningsselskap Norges Svømmeforbund Norsk Folkehjelp Park, idrett og friluftsliv Redningsselskapet Vesta Observatør Sjøfartsdirektoratet Korresponderende medlem Nasjonalt Folkehelseinstitutt Navn Solveig Rostøl Bakken, leder Per Vangsøy Reidar Nesheim Tore de Faveri Torunn Gussgard David Koht-Nordbye Anne Kristine Nergaaard Erik Brekke, nestleder Trygve Ulset Marit Rognerud

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer