TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015"

Transkript

1 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse /rev )

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN PROSJEKTPLAN Formål og mål Forankring og varighet Eierskap, organisering og personalressurser Budsjett Framdriftsplan... 5 Vedlegg: Faktaark om NORSAFETY AS (januar 2014) Utkast til oppdragsavtale mellom Ávjovárri regionråd og NORSAFETY Utkast til samarbeidsavtale med kommunene Porsanger, Kautokeino og Karasjok 1

3 1 SAMMENDRAG Prosjektnavn Mål Bakgrunn Trygge samiske lokalsamfunn» HOVEDMÅL: Prosjektets hovedmål er å bidra til at de tre kommunene i Ávjovárri urfolksregion utvikler en god praksis i sitt sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid. Delmål: Kunnskapsspredning og metodeutvikling Tverrsektoriell kompetanseheving Handlingsplanlegging og tiltaksutprøving Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom Helse Nord RHF og de nordnorske fylkeskommuner. Plan for regionalt kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Erfaringer fra prosjektene «Troms Fylke trygt og tilgjengelig» og «Trygg i Nordland-pilot Ofoten». Forankring Lov om folkehelsearbeid (1.1.12) «Ulykker i Norge»; Nasjonal strategi Folkehelseplan for Helse Nord og samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med de nordnorske fylkeskommunene ( ) Regional planstrategi for Finnmark Samarbeidsavtale Finnmark fylkeskommune Sametinget (2007) Vedtekter for Ávjovárri urfolksregionråd Vedtak fra Ávjovárri urfolksregionråd ( ) Prosjekteier Ávjovárri urfolksregionråd/v kommunene Porsanger, Karasjok og Kautokeino Norwegian Safety Promotion Centre AS (NORSAFETY) Prosjektledelse Organisering Styringsgruppe: Oppnevnt av Ávjovárri regionråd, Sametinget og Finnmark fylkeskommune (evt. andre) Prosjektgrupper: Oppnevnes av hver enkelt kommune i henhold til egen samarbeidsavtale (5-8 personer i hver gruppe) Rammevilkår Varighet: ca. 2 år fra mars 2014 Stipulerte kostnader: ca. 2 mill. kr Finansiering: Helse Nord, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark Personellressurser: Fast ansatte i NORSAFETY, lokal prosjektmedarbeider med kontorsted i prosjektkommune, prosjektgrupper oppnevnt av kommunene Faser/framdrift Fase 1:mars-juli 2014: Detaljplanlegging, inngåelse av avtaler, konstituering av prosjektgrupper, tilsetting av lokal prosjektmedarbeider mv. Fase 2: aug-des 2014: Gjennomføring av kompetanseprogram Fase 3: jan-des 2015: Handlingsplanlegging, iverksetting av tiltak, spredningskonferanse for hele fylket Rapportering Delrapport etter fase I og II. Sluttrapport desember

4 2 BAKGRUNN Forebygging av personskader som følge av ulykker er et stort og viktig ansvarsområde i folkehelsearbeidet. Hver dag har omlag 1300 personer i Norge behov for legehjelp på grunn av ulykkesskader. Dette utgjør drøye personer i året. Av disse får varige skader og nedsatt funksjonsevne og rundt 1900 dør av skadene. Ulykker er de enkelthendelser som tar flest liv blant personer under 45 år. Hver tiende sykehusseng er til enhver tid belagt med pasienter med skadediagnose. Disse skadene alene koster det norske samfunn mer enn 17 milliarder kroner årlig. Noen regioner og kommuner er mer skadeutsatt enn andre og barn/ungdom og eldre er de aldersgrupper som skader seg mest. Forskningsprosjektet «Uunngåelige dødsfall i Finnmark?» (Håkon Bakke Kvåle) ved Universitetet i Tromsø viser at Finnmark har flere ulykker med dødelig utfall per innbygger enn andre fylker. En undersøkelse fra 2005 (Jeppesen/Wisborg) basert på data fra Skaderegisteret ved Hammerfest sykehus viser en økende forekomst av alvorlige skader ved snøscooterulykker i Vest-Finnmark. Innsatsen for forebygging av ulykker som medfører personskader har lav prioritet i de fleste kommuner og regioner. Dette gjelder spesielt forebygging av så kalte hjem- /skole- og fritidsulykker. Varierende oversikt over skadetilfeller og varierende forankring i det lokale folkehelsearbeidet hemmer effektiviteten i dette arbeidet. Det er så langt 18 kommuner, Stovner bydel i Oslo og en fylkeskommune som har klart å oppnå status som Trygge lokalsamfunn i Norge. Harstad var i 1994 den første kommunen som fikk en slik godkjenning og Sogn og Fjordane var i 2005 den første fylkeskommunen som ble godkjent. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som nå er underveis med søknader. Harstad er fortsatt den eneste kommunen i Troms og Nord-Norge som har denne godkjenningen og Harstad har i 2011 år søkt om regodkjenning for annen gang. NORSAFETY AS er en kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en 25-årsperiode i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. NORSAFETY har siden 2013 en status som et regionalt kompetansesenter med en basisfinansiering fra Helse Nord RHF og Troms fylkeskommune. Nordland fylkeskommune bidrar fra 2013 med finansiering til prosjektet «Trygg i Nordland pilot Ofoten». I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver under satsingsområde om Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse. Helse Nord har et avtalefestet folkehelsesamarbeid med de nordnorske fylkeskommunene siden I revidert avtale fra 16. januar 2014 er «sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid» utpekt som et eget samarbeidsområde. Norge fikk i 2009 en nasjonal tverrdepartemental strategiplan med siktemål å redusere omfanget av ulykkesskader. NORSAFETY iverksatte i 2009 prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig på oppdrag fra Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune vil som følge av dette prosjektet søke å oppnå status som et Safe Community/Trygt lokalsamfunn fra juni Det vises til vedlagt faktaark om NORSAFETY og nettsiden 3

5 3 PROSJEKTPLAN 3.1 Formål og mål Formålet med prosjektet er å tilføre kunnskap, økt handlingskompetanse og en god organisering av det skade- og ulykkesforebyggende arbeid i de tre kommunene i Ávjovárri urfolksregion. Den kunnskapsbaserte tilnærmingen innebærer et ekstra fokus på tiltak i forhold til spesielt skadeutsatte grupper som barn/unge og eldre samt på aktiviteter og steder med særlig høy skaderisiko. Prosjektet er en oppfølgning av Samhandlingsreformen og folkehelselovens krav til sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende virksomhet og til den nasjonale strategi for forebygging av personskader - «Ulykker i Norge». Prosjektets hovedmål er å legge til rette for at kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger i samarbeid med og med støtte fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Helse Nord RHF utvikler en god praksis i sitt sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid. Prosjektets viktigste delmål er: Gjennomføre et kompetanseprogram for ansatte, brukerrepresentanter og representanter for frivillige organisasjoner i Ávjovárri urfolksregion, i et samarbeid med Helse Finnmark HF og UiT/Campus Alta. Bidra til utarbeidelse av handlingsplaner i kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger samt iverksetting av konkrete forebyggingstiltak. Legge til rette for en kompetanseheving i øvrige kommuner i fylket, til den fylkeskommunale organisasjon, og til andre samiske lokalsamfunn. Gjennomføre en fylkesdekkende erfarings- og spredningskonferanse som en avslutning av prosjektet. 3.2 Forankring og varighet Regionrådet i Ávjovárri urfolksregion har i prinsippvedtak fra 14. januar 2014 sluttet seg til NORSAFETY sin prosjektplan fra juli 2014 og stiller seg positiv til at de tre kommunene fungerer som en pilotregion for «Trygge samiske lokalsamfunn». Vedtaket forutsetter en ekstern finansiering av prosjektkostnader, eksklusive kostnader som knytter seg til medvirkning fra egne ansatte. Prosjektet er tenkt å starte opp våren 2014 og avsluttes i Denne fremdriftsplanen forutsetter at Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark behandler tilskuddssøknader med positivt utfall i løpet av vinteren/våren Ávjovárri urfolksregion peker seg ut som et egnet område for utprøving fordi kommunene her allerede har et vedtektsfestet samarbeid på ulike områder. For gjennomføring av allerede utviklet kompetanseprogram beregnet på tverrsektorielle grupper fra både kommunene og fylkeskommunen vil det bli innledet et samarbeid med Høgskolen i Finnmark. 4

6 3.3 Eierskap, organisering og personalressurser Ávjovárri urfolksregion/v regionrådet står som prosjekteier. NORSAFETY engasjeres som prosjektleder i egen oppdragsavtale. Eksempel følger vedlagt. Det etableres en styringsgruppe oppnevnt fra Ávjovárri regionråd, Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Det inngås en samarbeidsavtale med hver av de tre kommunene i Ávjovárri urfolksregion. Det vises til vedlagt eksempel på en slik kommuneavtale. Det opprettes en prosjektgruppe i hver enkelt kommune sammensatt slik det fremgår av vedlagt utkast til samarbeidsavtale. For gjennomføringen av prosjektet rekrutterer NORSAFETY lokal prosjektmedarbeider med kontorsted i en av prosjektkommunene. 3.4 Budsjett (kostnader/finansiering i 1000-tall kr). Kostnader mars-des Sum Prosjektledelse Andre prosjektkostnader Sum kostnader Finansiering Sametinget Helse Nord RHF/NORSAFETY Finnmark fylkeskommune Fylkesmannen i Finnmark 200 Sum finansiering Kommentar: Kommunenes «egenandel» i prosjektet vil være knyttet til ansattes deltakelse på møter og samlinger. Kompetanseprogram vil bli gjennomført både som fysiske samlinger, som videokonferanser, og ved bruk av e-læringskurs som NORSAFETY har utviklet. 3.5 Framdriftsplan Prosjektet deles inn i tre hovedfaser. Milepæler fastsettes som en del av detaljplanleggingen av den enkelte fase. Rapportering knyttes til milepæler og avslutning av respektive fase. Det søkes avholdt en større fylkeskonferanse i Karasjok som en avslutning av prosjektet rundt årsskiftet 2015/2016. År Måned Hovedaktiviteter Fase 1: mars-juli 2014 Detaljplanlegging; Inngåelse av avtaler, konstituering av styringsgruppe og prosjektgrupper, tilsetting og opplæring av lokal prosjektmedarbeider Fase 2: aug-des 2014 Gjennomføring av kompetanseprogram Fase 3: jan-des 2015 Plan-/utredningsarbeid og iverksetting av tiltak. Forankringsarbeid i fylket for øvrig Avslutningskonferanse for hele fylket 5

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen.

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Grunnlagsdokument Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Helsedirektoratet har i sitt Tildelingsbrev

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011.

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Sluttrapport desember 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer