SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag"

Transkript

1 Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra privat og offentlig sektor til et nasjonalt og tverrsektorielt samarbeid. Målsettingen er å forebygge skader og ulykker, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker. Forumet arrangerer møteplasser, formidler kunnskap, initierer og utvikler samarbeidsprosjekter og forskning, motiverer til innsats og fungerer som pådriver for utviklingstiltak. Skadeforebyggende forum deltar i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk, og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling. Frivillige organisasjoner, kommuner, helse- og forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, og næringslivsaktører deltar i virksomheten. Det er opprettet egne fagråd som samler kompetanse innenfor ulike sektorer. Skadeforebyggende forum er nasjonalt knutepunkt for WHOs program Safe Communities / Trygge lokalsamfunn. Skadeforebyggende forums får sin grunnfinansiering gjennom medlemskontingenter og en samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Aktiviteter og tiltak finansieres gjennom eksterne bidrag og samarbeidsløsninger. AV ANNEN MANNS DEN KLOKE LÆRER SKADE

2 Innhold Innledning Innledning 3 Virksomheten i Visjon, verdigrunnlag og utfordringer 4 Ny strategiplan : Kunnskap koordinering klokskap 5 Organisering 6 Årsmøte 6 Nytt styre Sekretariatet 7 Fagråd for å sikre kunnskap og kompetanse 7 Møteplasser for å utveksle informasjon og erfaringer 7 Kontakter og samarbeidspartnere 7 Skadeforebygging på flere arenaer 7 Råd for barn og unges sikkerhet og EU-prosjektet TACTICS 8 Eldresikkerhetsrådet og EU-prosjektet PASEO 8 Drukningsforebyggende råd og andre aktiviteter for økt sikkerhet ved vann 8 Trygge lokalsamfunn 9 Trygge lokalsamfunn-nettverket og Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) 9 Seks standard kriterier 9 Tilknytning til det internasjonale nettverket 9 Ulykker i et livsløpsperspektiv 10 Godkjennings- og sertifiseringsordninger 11 Konferanser og nettverkssamlinger i Utviklingsprosjekter 11 Temaheftet Trygghet 11 Gjensidigestiftelsen 11 Medvirkning i nettverk og utvalg 12 Oppfølging av ny nasjonal strategi for forebygging av ulykker med personskader 12 Samferdselsdepartementet: 12 Sjøfartsdirektoratet: 12 Brannsikkerhetsutvalget 13 Medvirkning i internasjonale nettverk 13 Høringsuttalelse Ny folkehelselov 13 Økonomi 13 Publikasjoner og synliggjøring av virksomheten 14 Møter og konferanser (et utvalg) 15 Medlemsoversikt 17 Medlemmer i råd og utvalg 18 Hver dag trenger om lag personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkesskader, i alt ca hvert år. Av disse får varige mén, dør. Det rapporteres at hver 10. sykehusseng til enhver tid er belagt av pasienter med en skadediagnose. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Beregninger viser at et hoftebrudd koster ca kr i helse og rehabilitering det første året. I Norge er det ca personer som rammes av hoftebrudd hvert år. Hoftebrudd og mange andre skader og ulykker kan forebygges Om hver tiende skade hadde vært forebygget, hadde samfunnet spart mer enn 17 milliarder kroner årlig viser en rapport fra TØI (Transportøkonomisk institutt). Ulykkesskader er en stor utfordring for folkehelsen og innebærer store kostnader for samfunnet. Skadeforebygging er klok politikk! Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i Norge. Vår hovedoppgave er å spre kunnskap om forebygging, og synliggjøre konsekvensene av skader og ulykker i et samfunnsperspektiv. Forumet har en unik stilling som en anerkjent brobygger mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og som en tverrfaglig pådriver for forebygging i alle sammenhenger. Virksomheten bygger på mer enn 25-års erfaring med samarbeidsprosjekter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir oss et verdifullt fundament for det videre arbeidet, og et fortrinn i utvikling av nye tiltak på tvers av tradisjonelle skillelinjer. I denne årsmelding gis en orientering om organisering og virksomhet i Mer informasjon gis på nettstedet Eva Jakobson Vaagland Daglig leder i Skadeforebyggende forum Fordelen med å bli eldre, avtar med årene Design: Gate Design as Trykk: Fokus Trykk as 2 3

3 Virksomheten i 2011 Visjon Et samfunn som legger til rette for sikkerhet og trygghet for alle innbyggere. Virksomhetsidé Å fremme det skadeforebyggende arbeidet innenfor alle sektorer i samfunnet gjennom å arrangere møteplasser for offentlig, privat og frivillig sektor, og initiere og utvikle tverrsektorielle samarbeidsprosjekter. Verdier Tverrfaglig, samhandlende og samfunnsnyttig. Utfordring Å styrke nettverket og rollen som pådriver for å få økt fokus på skader og ulykker og mulighetene for forebygging En kort oversikt Nye nasjonale strategier og styringsdokumenter som ny folkehelselov, Samhandlingsreformen og ny plan- og bygningslov stiller nye krav på kommuner og fylkeskommuner. Det gir et økt fokus på forebygging generelt, herunder også forebygging av skader og ulykker, og det stilles økte krav til Skadeforebyggende forums utadrettede virksomhet. Skadeforebyggende forum har i 2011 videreført dialogen med medlemmer og samarbeidspartnere og utviklingen av organisasjonen. Deltakelse i seminarer og fagsamlinger over hele landet for å informere om skadeforebygging og Trygge lokalsamfunn har blitt prioritet sammen med den videre utviklingen av Trygge lokalsamfunn-arbeidet bl. a. med opprettelse av eget fylkesnettverk. Det er arrangert ti møter og seminar i egen regi i løpet av året, i tillegg til flere samarbeidstiltak. Arbeidet med forumets nye strategiplan, høringsuttalelse i forhold til ny folkehelselov, en norsk-svensk strategisamling rundt eldresikkerhet og utgivelse av temaheftet Forebygging er andre viktige merkesaker. Deltakelse i nasjonale utvalg og referansegrupper og oppfølgingen av regjeringens nasjonale strategi Ulykker i Norge gir mulighet til å dele kunnskap og erfaring med viktige samarbeidspartnere det gjør også deltakelsen i internasjonale nettverk og prosjekter. Ny strategiplan : Kunnskap koordinering klokskap Etter en grundig prosess i styre og fagråd, med dagsseminar og oppfølgingsmøter ble strategidokumentet ferdigstilt i mars Strategien bygger på tre nøkkelord; kunnskap, koordinering og klokskap og understreker forumets rolle som samarbeidsorientert brobygger, pådriver og påvirker. Dokumentet er bygget opp med fem overskrifter Status, samfunnsoppgaven og utfordringen Samfunnsansvar og ambisjon Livsløpsperspektiv og helhetlig tilnærming Strategi og gjennomføring Verdiskaping og styring Livsløpsperspektiv og helhetlig tilnærming skal ligge til grunn for virksomheten. Risiko finnes og skader inntrer i alle livsfaser og situasjoner, men i stor grad ut fra kjente mønster. Basert på kunnskap og erfaring kan tiltak målrettes mot grupper, miljøer og situasjoner. Skadeforebygging må skje på flere områder samtidig og samordnet. Strategien skal fungere som en rettesnor og en veileder for virksomheten i perioden. Dokumentet fungerer også som en presentasjon av organisasjonen. Heller lykkelig av dumhet, enn klok av skade. Vår strategi bygger på tre K:er: KUNNSKAP - KOORDINERING - KLOKSKAP Forumet skal bidra til å samle, formidle og styrke kunnskap om skadeforebygging Forumet skal bidra til koordinering mellom aktører og initiativ på tvers av fag og sektorer Forumet skal få fram at forebygging er fornuftig - at det er klokskap satt i system Livsløpsperspektivet i skadeforebygging BARN UNGE VOKSNE ELDRE Forumets innsatsområder Trygge lokalsamfunn Drukningsforebygging Sikkerhet for barn og unge Eldres sikkerhet 4 5

4 Organisering Skadeforebyggende forum er organisert med årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet velger styre, godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett. Frivillige organisasjoner Fylker og kommuner Helseinstitusjoner Forsikring Medlemmer Årsmøte Styre Næringsliv Sekretariat Utdanning og forskning Redningstjenester Årsmøte I tilknytting til årsmøtet den 5. april 2011 ble det holdt et åpent årsmøteseminar. Årets tema var Visuell persepsjon. Årsmøtet godkjente årsberetning, regnskap og budsjett, og det ble gitt en presentasjon av virksomheten og den nye strategiplanen. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt og valgkomitéens tre medlemmer ble gjenvalgt. Johan Lund, universitetet i Oslo (leder), fagansvarlig Anne Kristine Neergaard, Redningsselskapet og folkehelsekoordinator og sosiolog Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune Styre Styret er ansvarlig for virksomheten og utarbeider og vedtar strategi og planverk. Styrets seks medlemmer og tre varamedlemmer skal speile medlemsmassen med frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Styret medlemmer etter årsmøtet 2011 Styreleder: Avd. leder, Kari Aursand, Oslo universitetssykehus gjenvalgt som styremedlem i to år og som styreleder i ett år Nestleder: Direktør Øivind Burøy Olsen, Gjensidige, avd. for strategi og konsernutvikling ny i styret valgt for to år Informasjonsansvarlig Jan Harsem, Stiftelsen Kraft, ikke på valg Plan- og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk, ikke på valg Adm. dir. Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening, ikke på valg Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune - gjenvalgt for to år Varamedlemmer Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune- gjenvalgt for ett år (for å opprettholde ordningen om at halve styret er på valg hvert år) Kommuneoverlege Helge Lund, Os - ny i styret, valgt for to år Ledende instruktør John Ole Paulsen, Norsk Luftambulanse ny i styret valgt for to år I tråd med samarbeidsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og FNO (Finansnæringens fellesorganisasjon) tiltrer Helsedirektoratet styret som observatør. I perioden har Mari Hagtvedt Vik representert Helsedirektoratet. Sekretariatet Sekretariatet, under ledelse av daglig leder, forestår den daglige drift og holder kontakten med medlemmer, samarbeidspartnere, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Sekretariatet er plassert i Oslo, og leier kontorer av FNO i Hansteensgate 2. Sekretariatet har pt. to stillinger; Daglig leder Eva Jakobson Vaagland (heltidsstilling), og administrasjonssekretær Wenche Jevnaker (deltid). To konsulenter har også vært tilknyttet virksomheten, Dag Leraand (Trygge lokalsamfunn) og Ole Harald Flåthen (Internett). Regnskaps- og IT-tjenester er kjøpt fra FNO. Fagråd for å sikre kunnskap og kompetanse Skadeforebyggende forum har opprettet fire fagråd som virker innenfor hver sin sektor. Rådet for barn og unge og Eldresikkerhetsrådet ser på spesielle deler av livsløpet. Drukningsforebyggende råd dekker hele livsløpet, og ser på aktuelle tiltak for spesifikke målgrupper og miljøer. Nettverket for Trygge lokalsamfunn samler representanter fra kommuner som har satt spesiell fokus på forebygging av skader og ulykker, og som ønsker å arbeide i henhold til den modell og de metoder som er utviklet innenfor det internasjonale konseptet Safe Communities. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) er arenaen for de kommuner som er sertifisert som Trygge lokalsamfunn i Norge. Trygge lokalsamfunn-arbeidet følger hele livsløpet. Møteplasser for å utveksle informasjon og erfaringer Rådsmøtene er møteplasser for faglig påfyll, diskusjoner og prosjektutvikling. Her kan aktuelle fagmiløer drøfte temaer av felles interesser på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Rådene kan utforme felles aktiviteter, prosjekter og policies. Rådsmøtene innledes normalt med en faglig oppdatering, fulgt av diskusjon og en rundebordsamtale med informasjons- og erfaringsutveksling. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike rådene som deler av en samlet helhet, og det er ved flere tilfeller invitert til møter på tvers av fagsektorene. Fagrådene møtes normalt to ganger pr år. Er det noen spesielle saker som skal følges opp kan det nedsettes arbeidsgrupper innenfor rådene, og det kan i perioder bli aktuelt med hyppigere møter. Rådene er viktige bærebjelker i organisasjonen. De bidrar med kunnskap, kompetanse, erfaring og nettverk som kommer hele organisasjonen til gode. Rådsmøtene gjennomføres som åpne møter og nye aktører inviteres til å ta del i arbeidet. Kontakter og samarbeidspartnere Skadeforebyggende forum arbeider aktivt for å utvikle kontaktnett og invitere nye samarbeidspartnere til samarbeid. Det er gjennomført en rekke kontakt- og dialogmøter med nye og gamle samarbeidsaktører, norske og nordiske, med sikte på å utvikle virksomheten og få nye aktører involvert i samarbeidsprosjekter, bl a med Barneombudsmannen, Kunnskapssesenteret for helsetjenesten og Tekna teknisk og naturvitenskaplig forening. SKAFOR har deltatt på flere konferanser, bl.a. i regi av Brannvernforeningen, FNO, Frivillighet Norge, Gjensidigestiftelsen, Helsedepartementet, Nasjonalforeningen for Folkehelse, Sunne kommuner og Trygg Trafikk, for å følge fagdiskusjoner og knytte kontakter. Det internasjonale engasjementet er videreført. Skadeforebyggende forum deltar i EU-prosjekter, i nordiske og internasjonale nettverk. I løpet av 2012 vil det bli inngått formaliserte samarbeidsavtaler med bestemte aktører, for å markere felles interesse for videre samarbeid og spesielle prosjekter, det gjelder f eks Høgskolen i Vestfold og Sunne kommuner. Det er også utviklet faste samarbeidsstrukturer med bl a MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Sverige og Center for Ulykkesforskning i Danmark. Skadeforebygging på flere arenaer I tråd med den nye strategiens målsetting om at organisasjonen skal være en samarbeidsorientert brobygger, pådriver og påvirker har det vært ønskelig å presentere forumets virksomhet på nye arenaer, og for nye målgrupper. Det er holdt 5 styremøter i 2011 og styret har behandlet 36 saker. Der foten er tryggest er fallet styggest. 6 7

5 Trygge lokalsamfunn I 2011 har forumet deltatt med innlegg og presentasjoner på mange arenaer; Under overskriften Kunnskap koordinering klokskap ble lokalt skadeforebyggende arbeid presentert på Sikkerhetsdagene i Trondheim, i regi av NTNU, Tryg forsikring og ROSS /SINTEF. Eldresikkerhetsarbeid og Trygge lokalsamfunn var tema i et møte i regi av Eldrerådet i Bydel Sagene. Folkehelsedagene i Sogn og Fjordane og Folkehelsekonferansen i Klepp hadde begge satt lokal skadeforebygging på programmet. Folkehelsedagene i Hamar, i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelse og Sunne kommuner, hadde skadeforebygging som tema med flere innslag fra Trygge lokalsamfunn-kommuner. Forumet var også medarrangjør til et SINTEF-møte om brannforebygging som ble arrangert i Oslo våren Råd for barn og unges sikkerhet og EU-prosjektet TACTICs I rådet for barn og unges sikkerhet samler vi aktører som fra ulike perspektiv og faglig ståsted ser på barn og unges oppvekstvilkår og sikkerhet. Vårmøtet 2011 hadde fokus på produktsikkerhet og DSBs rolle i det forebyggende arbeidet for barn og unge. I september var rådet representert ved lanseringen av et nytt europeisk samarbeidsprosjekt for barnesikkerhet, TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children Safety). Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom 30 land i Europa under ledelse av European Child Safety Alliance (ECSA), der Skadeforebyggende forum har vært medlem gjennom mange år. Prosjektet er to-delt; en kartleggingsdel der ulike aspekter av barns sikkerhet nasjonalt skal dokumenteres og en erfaringsutvekslingsdel der hele det europeiske nettverket samles for å utveksle erfaringer og good practices. Det er gjort tilsvarende undersøkelser to ganger tidligere. Norge var kun med i en av disse, i Den viste at Norge er over gjennomsnittet innenfor mange områder, men har et forbedringspotensial når det gjelder fall-, brann- og forbrenningsulykker. Norge lå under gjennomsnittet når det gjelder forgiftningsskader. Resultatet av den nå iverksatte undersøkelsen skal legges fram i juni Eldresikkerhetsrådet og EU-prosjektet PASEO Mange eldre rammes av hoftebrudd og andre fallskader. Fysisk aktivitet er et viktig fallforebyggende tiltak. Det var derfor naturlig for Skadeforebyggende forum og eldresikkerhetsrådet å inngå samarbeid med Høgskolen i Oslo og Helsedirektoratet om det europeiske nettverksprosjektet PASEO i PASEO-prosjektet siktet til å utvikle nettverk og aktiviteter for å forebygge fallulykker og gi økt livskvalitet. Skadeforebyggende forum så samarbeidet som en mulighet til å møte nye aktører og bidra på en ny samarbeidsarena. Det ble holdt syv nettverksmøter i perioden Prosjektet ble formelt avsluttet sommeren 2011 med et erfaringsseminar Sammen for aktive eldre på Høgskolen i Oslo. Seminaret samlet over 200 deltakere fra hele landet. Skadeforebyggende forum har, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, søkt om midler for å videreføre PASEO-nettverket og etablere en fast årlig erfaringskonferanse. Eldresikkerhetsrådet har arrangert to temamøter. I april var professor Ingard Lereim hovedinnleder på et temamøte om ulykker som rammer eldre spesielt. Blivende fysio- og ergoterapeuter var spesielt inviterte til møtet. I desember ble det arrangert et norsk-svensk rundebordssamtale på Voksenåsen med spesielt inviterte deltakere, for å kartlegge aktuelle prosjekter og initiativ og drøfte mulige samarbeidstiltak videre. Drukningsforebyggende råd (DFR) og andre aktiviteter for økt sikkerhet ved vann Rådet samler aktører med tilknytting til vannaktiviteter og livredning, og gir mulighet til informasjons- og erfaringsutveksling om aktuelle tiltak og prosjekter og drøfting av temaer av felles interesse. Medlemmene i rådet er også en viktig kunnskapsressurs for forumets øvrige virksomhet. Samarbeidet med MSB ble videreført og den svenske forskningsrapporten Varför druknar barn? ble presentert på vårens møte, i forbindelse med drøfting om status for svømmeferdigheter og svømmeundervisning i Norge. Rådet har over en tid hatt fokus på temaet trygghet ved vann, og sikkerhet når det bygges boliger, parkanlegg og andre publikumarealer i tidligere havneområder og langs elvebredder. Høsten 2011 ble det holdt et utvidet møte i DFR med representanter for utbyggere, forsikringsnæring, Statens bygningstekniske etat, DSB og MSB for å drøfte utfordringer og gjeldende regelverk. Møtet kunne konstatere at det mangler retningslinjer for spesielle trygghetstiltak ved utbygging langs vann, f eks hva gjelder krav om leiders. Saken vil bli fulgt opp videre. I Harstad kommune finnes planer om å etablere en trygg havn. Dette og andre prosjekter kan gi innspill til det videre arbeidet. Trygge lokalsamfunn er den norske versjonen av det internasjonale Safe Communties. Trygge lokalsamfunn-modellen bygger på seks kriterier for et systematisk og tverrsektorielt skadeforebyggende arbeid, basert på lokale forutsetninger, lokal kunnskap og data. Kommuner som oppfyller disse kriterier kan søke om godkjennelse som Trygt lokalsamfunn / Safe Community. Med nye lovverk, ny folkehelselov, samhandlingsreformen, ny plan- og bygningslov med krav om universell utforming, og nye bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, stilles nye krav til kommuner og fylkeskommuner, og behovet av økt samhandling og tverrsektorielt samarbeid understrekes. TL-modellen gir kommunene et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet, og kan bidra til å operasjonalisere virksomheten i forhold til de nye krav som stilles. To nye kommuner ble godkjente i 2011, Re kommune i Vestfold og Nissedal i Telemark. Det er dermed 19 godkjente kommuner / fylker / bydeler i Norge. Rapporter fra det lokale arbeidet er lagt ut på nettstedet og en samlet rapportoversikt kan bestilles fra sekretariatet. Trygge lokalsamfunn-nettverket og Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) Arbeidet i Norge er organisert med et nettverk og et råd. Nettverket, med faginnformasjon og erfaringsutveksling, er åpent for alle interesserte kommuner og fylkeskommuner. Rådet er et formelt samarbeidsorgan for utnevnte / sertifiserte Safe Communities / Trygge lokalsamfunn i Norge. Vedtektene for NRTL ble gjennomgått og oppdatert i Rådets hovedopgave er å styrke og utvikle lokalt skadeforebyggende arbeid i Norge i tråd med den metodikk som er utviklet av Safe Communities internasjonalt, og lede utviklingen av arbeidet i Norge. Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, var rådsleder i Det er ikke den store stubben, men den lille man snubler over. Seks standard kriterier Trygge lokalsamfunn-modellen bygger på et sett med seks kriterier. De som oppfyller disse kravene kan søke om status som trygt lokalsamfunn: 1. En infrastruktur basert på partnerskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme sikkerhet i lokalsamfunnet 2. Et langsiktig og bærekraftig program som dekker alle alders grupper og arenaer 3. Programmet må inneholde særskilte aktiviteter rettet mot spesifikke høyrisikogrupper og sårbare grupper 4. Ulykkesmønster og årsaksmønster må kunne dokumenteres 5. Evaluering må foretas for å vurdere programmet, prosessene og endringer 6. Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk av Trygge lokalsamfunn Tilknytning til det internasjonale nettverket Skadeforebyggende forum deltar aktivt i det internasjonale utviklingsarbeidet for Safe Communities, og har en formell rolle som Affiliated Safe Community Support Center. Medlemmene i NRTL er også tilknyttet ESCON (European Safe Community network) som ledes av Børge Ytterstad fra Harstad. Det internasjonale arbeidet med Safe Communities ledes av WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet (WHO-CCCS) i Stockholm. Samarbeidsavtalen med WHO ble i 2011 prolongert for fire nye år. Det er igangsatt et arbeid internasjonalt for å oppdatere og tydeliggjøre prosedyrene og kriteriene for godkjenning og regodkjenning av kommuner. Ved utgangen av 2011 var det registrert 236 godkjente kommuner internasjonalt. De norske kommunene utgjør ca 8% av hele nettverket, og er det største nasjonale nettverket i Europa. Et tyvetalls medlemmer fra det norske nettverket deltok i den internasjonale konferansen i Falun i september Konferansen, som gikk over tre dager, samlet ca 450 deltakere fra 40 land. Programmet omfattet mer enn 150 forelesninger, 13 keynotespeakers, informasjonsstands og mange muligheter for informasjonsog erfaringsutveksling. Flere norske deltakere bidro med innlegg og deltok aktivt i utviklingsdiskusjoner. Safe Communities fra hele verden var invitert til å sette opp informasjonsstands. Liv Marit Bølset, Ski kommune vant premie for beste stand. 8 9

6 Ulykker i et livsløpsperspektiv ULYKKER Hvor mange ulykker skjer hvert år? Hvor skjer det flest ulykker? 1 2 BARN 0 14 UNGE VOKSNE ELDRE Hjemmeulykker 1. Idrett og trening 1. Hjemmeulykker 1. Hjemmeulykker 2. Idrett og trening 2. Arbeid 2. Arbeidsulykker 2. Gate og vei (ikke trafikk) 3. Utdanning og opplæring 3. Hjemmeulykker 3. Idrett og trening 3. Fritid/annet uspesifisert Godkjennings- og sertifiseringsordninger Skadeforebyggende forum ble i 2010 utnevnt til Affiliated Center og Certifying Center i den internasjonale organisasjonen. Et Affiliated Center skal fungere som ambassadør for Safe Communities og promotere arbeidet i egen region. Et Certifying Center godkjenner / sertifiserer nye kommuner. Etter en omorganisering av det internasjonale arbeidet ble det opprettet et nytt felleseuropeisk Certifying Centre, og det norske senteret har ikke lenger mandat til å godkjenne nye kommuner internasjonalt. Skaderegistrering i Vestfold flere kommuner har gått sammen for å utvikle et lokalt program for skaderegistrering som omfatter legevakter, fastleger og offentlig tannhelsetjeneste. I Sogn og Fjordane er alle kommuner invitert til et kompetanseutviklingsprogram. Ved utgangen av året var 8 kommuner med i programmet. Det er planlagt å utgi erfaringsnotater fra disse og andre utviklingsprosjekter slik at vi kan spre erfaringene og bruke kunnskapen i det videre arbeidet. TILTAK PRODUKTER INVALIDITET DØDSULYKKER Hvor mange dødsfall fører ulykkene til? 3 Hvilke er de hyppigste dødsårsakene? 4 Hvor mange blir invalide eller 6 uførepensjonert (15-64 år) etter ulykker hvert år? Hvilke ulykker fører hyppigst til invaliditet? 6 Hvilke produkter er hyppigst 7 innblandet i ulykker? Tiltak som virker: Hvilke forebyggende tiltak har beviselig effekt på ulykkesstatistikken? 1 Ulykker som medfører skader som krever medisinsk behandling. 2 Forebygging av skader og ulykker: En strategiplan for sektorovergripende samarbeid. Sosial- og helsedirektoratet Trafikk 1. Trafikk 2. Drukning 2. Forgiftning 5 3. Kvelning 3. Drukning Ukjent 30 Ukjent Trafikkulykker Sykkel Bil Trapp Fotball Fotball Trapp Bruk av sykkelhjelm Politiovervåking på veiene Svømmeopplæring over fart og alkohol Brannvarslere i hjemmet Setebelte i bil Barnesete i bil Forebyggende trening i idrett Årlig gjennomsnitt, Dødsårsaksregisteret, SSB, Forgiftning inkluderer overdosedødsfall Forgiftning Fall 2. Trafikk 2. Trafikk 3. Fall 3. Kvelning 1400 Arbeidsulykker Ukjent Ukjent Trapp Underlag ute og inne Bil Trapp Fotball Bil Forebyggende øvinger Strøing på arbeidsplassen Kommunale prosjekter Opphøyde fotgjengeroverganger Forebyggende hjemmebesøk 6 Lund J, Bjerkedal T: Permanent impairments, disabilities and disability pensions related to accidents in Norway. Accident Analysis and Prevention 2001;33: Nasjonal ulykkes- og skadestatistikk, rapport fra Skaderegisteret nr. 4, 1989 Etter grundig diskusjon i nettverket, i rådet og i Skadeforebyggende forums styre er det opprettet en ordning med nasjonal godkjennelse, parallelt med den internasjonale. Den nasjonale plattformen vil bli utviklet videre i Konferanser og nettverkssamlinger i 2011 Det er gjennomført tre nasjonale nettverksmøter i 2011, og to møter i NRTL. Det er organisert egne fylkesnettverk for Trygge lokalsamfunn i fire fylker; Sogn og Fjordane, Troms, Vestfold og Østfold er. I disse fylker er det også holdt en rekke regionale nettverksmøter. Høsten 2011 ble det etablert et nasjonalt fylkesforum for å drøfte fylkets rolle og muligheter i det videre utviklingsarbeidet. Utviklingsprosjekter Medvirkende kommuner og fylkeskommuner er oppfordret til å utvikle nye prosjekter og program for å styrke det skadeforebyggende arbeidet. Eksempler på slike tiltak er: Kompetanse utvikling i Troms Under ledelse av NORSAFETY i samarbeid med Troms fylkeskommune, er det utviklet og gjennomført et kompetanseutviklingsprogram for kommunene i Troms. Målsettingen er å øke bevisstheten om muligheter å forebygge skader og ulykker, viktigheten av å arbeide tverrsektorielt og gi informasjon om TL-modellen. Prosjektet vil i 2012 bli utviklet videre og tilbys nye kommuner i form av videokurs. Flere freske folk i Østfold et prosjekt som, under ledelse av Østfoldhelsa, omfatter flere kommuner med sikte på forebygging av fallulykker hos eldre gjennom å bruke den metodikk som er utviklet gjennom Trygge lokalsamfunn. Temaheftet Trygghet Temaheftet 2011 gir en innføring i Trygge lokalsamfunn-modellen, presenterer de medvirkende komunene og aktuelle merkesaker. Heftet presenterer også ulike tilnærmingsmodeller til skadeforebyggende arbeid og gjennom intervjuer presenterers muligheter og samarbeidspartnere. Heftet blir brukt i markedsføringen av Trygge lokalsamfunn både lokalt og nasjonalt. Gjensidigestiftelsen Skadeforebyggende forum fikk i desember 2009 bevilget midler fra Gjensidigestiftelsen til et tre-årig prosjekt for å styrke og utvikle Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Målsettingen er å utvikle nettverket, vise fram de mange gode eksempler på lokale tiltak som nytter, utvikle nye tiltak, invitere nye kommuner og aktører til å ta del i arbeidet og vise at forebygging er en god investering. Støtten har gjort det mulig å intensifiere utviklingsarbeidet, styrke nettverket og utarbeide informasjonsmateriell. Lykke som går tapt er den største ulykke. Pedro Calderón de la Barca 10 11

7 Medvirkning i nettverk og utvalg Oppfølging av ny nasjonal strategi for forebygging av ulykker med personskader Regjeringen la fram strategien Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade i oktober Strategien er utviklet gjennom et tverrdepartementalt samarbeid, og 11 statsråder har signert strategien på vegne av eget departement og underliggende etater. Skadeforebyggende forum var invitert til å bidra i arbeidet med å utvikle strategien som er satt opp med to hovedmål, fem delmål og 40 underpunkter. Hovedmål: Tallfeste nasjonale mål for reduksjon av ulykker som medfører personskader Forbedre den tverrsektorielle skade- og ulykkesforbyggende innsatsen Delmål: a) Sikre oppdatert kunnskap b) Videreutvikle det lokale og regionale skadeforebyggende arbeidet c) Styrke samarbeidet mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet d) Gjennomgå organisering på områdene hjem, fritid og opplæring e) Sikre en hensiktsmessig nasjonal organisering av det skadeforebyggende arbeidet I strategien omtales Skadeforebyggende forum som et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum. Det vises til forumets spesielle rolle som brobygger og møtested for tverrsektorielt samarbeid. Nettverk og fagråd omtales som møtesteder der ulike fagsektorer kan bidra til å fremme samarbeidet mellom det frivillige, offentlige og næringslivet. Det er satt ned en styringsgruppe med representanter for de medvirkende departementene, og en arbeidsgruppe som har ansvar for å legge fram konkrete planer og følge opp strategien. Skadeforebyggende forum er observatør i arbeidsgruppen der følgende direktorat er representert: Arbeidstilsynet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, DSB, Helsedirektoratet (sekretariat), Kriminalitetsforebyggende råd, Sjøfartsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Vegdirektoratet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var med fram til mai Det er satt ned undergrupper som følger opp ulike temaer i strategien. Skadeforebyggende forum er representert i undergruppen for Veiledningsmateriell til kommuner, og har i den forbindelse stått som arrangør av et Medtenkermøte for å komme i dialog med brukergrupper av det planlagte veiledningsmaterialet. For Skadeforebyggende forum gir deltakelse i oppfølgingsarbeidet viktige muligheter til å bidra med erfaring og kompetanse og fungere som bindeledd mellom nettverk, medlemmer og myndigheter. Det er gjennomført fire møter i arbeidsgruppen i 2010, og syv møter i undergruppen. Samferdselsdepartementet: Trafikksikkerhetsforum og Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet Skadeforebyggende forum er, sammen med representanter fra et tyvetalls andre organisasjoner, med i Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetsforum. Forumet møtes to til tre ganger pr år under ledelse av politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard. Departementet presenterer aktuelle tiltak, prosjekter og statistikk, og inviterer til diskusjon. De medvirkende organisasjonene får også mulighet til å legge fram aktuelle saker. Skadeforebyggende forum har også deltatt med innspill til Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, Her ble det pekt på tre forhold: sikring av barn i bil, sikkerhet for eldre sjåfører og lokale trafikkplaner. Forhold som vil bli fulgt opp i barnesikkerhetsrådet i barnesikkerhetsrådet, eldresikkerhetsrådet, respektive Trygge lokalsamfunn. Sjøfartsdirektoratet: Flytevestkampanje og tiltak for økt sikkerhet i åpne fritidsbåter Tidligere næringsminister Sylvia Brustad tok, på bakgrunn av høye ulykkestall, initiativ til en kampanje for økt bruk av redningsvest på voksne menn i åpen fritidsbåt. Målgruppen er menn Statistikken viser at dette er en utsatt gruppe; 254 døde de siste 10 år, 48 hadde flyteplagg, 206 var uten. Kampanjen involverte bl.a. en informasjonskampanje, redaksjonell omtale og film. Informasjonsmateriell ble også produsert på engelsk og tysk for å nå ut til turister. Skadeforebyggende forum representerer FNO i den arbeidsgruppe Sjøfartsdirektoratet har satt ned i forbindelse med kampanjen. Båtlivet er i utvikling og nye raskere båter gir nye utfordringer, og nye ulykkestyper. Sjøfartsdirektoratet skal på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartmentet, se på tiltak for økt sikkerhet i åpne fritidsbåter, og det er nedsatt en arbeidsgruppe og en referansegruppe for dette arbeid. Skadeforebyggende forum er medlem i referansegruppen. Mulige tiltak som drøftes er felles hastighetsgrenser langs hele kysten, krav om bruk av redningsvest, økte krav om båtsertifikat og evt spesielle sertifikat for de raskeste båtene. Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport våren Brannsikkerhetsutvalget Med fokus på brannsikkerhet for spesielt utsatte grupper har regjeringen satt ned et brannsikkerhetsutvalg under ledelse av Svein Ludvigsen. Utvalget gjennomførte i løpet av 2011 en rekke dialogmøter med aktuelle aktører for å samle kunnskap, og kartlegge utfordringer og mulige løsninger. Skadeforebyggende forum var invitert til møte med utvalget for å komme med innspill. NOU 2012:24 "Trygg hjemme" ble lagt fram våren 2012 Medvirkning i internasjonale nettverk Skadeforebyggende forum deltar i flere europeiske og internasjonale nettverk og prosjekter: EuroSafe (generell skadeforebygging) European Child Alliance (barnesikkerhet) INTEGRIS - Integration of European Injury Statistics IDB 3 European Injury Data Base TACTICS Tools to Address Children Trauma, Injury and Children`s Safety JAMIE Joint Action on Monitoring Injuries in Europe CSAP -Child Safety Action Plan, et felles europeisk inititativ for økt barnesikkerhet. Skadeforebyggende forum har en formell rolle i det internasjonale arbeidet som et Safe Community Affiliated Center, og deltar i møter, konferanser og det internasjonale utviklingsarbeidet. Skadeforebyggende forum var representert med innlegg og presentasjoner ved 3rd European Injury Prevention Conference i regi av EuroSafe i Budapest/ Gödöllõ Ungarn i juni 2011, og Säkerhet på tvärs i regi av NOFS (Nordiska Forskningsnätverket för säkerhet), Revinge, Sverige, juni Høringsuttalelse Ny folkehelselov I høringsuttalelsen for ny folkeleselov ble det pekt på tre forhold: I. Feltet skader og ulykker bør vies mer oppmerksomhet og gis større tyngde. Her viser vi til omfang og høye skadetall, betydelige samfunnskostnader, og at det er et innsatsområde som gir hurtige målbare resultat II. Behov for økonomisk incitament som stimulerer til forebygging av skader og ulykker III. Behov for lokale skadedata Skadeforebyggende forum følger med interesse implementeringen av loven, og bruker enhver anledning til å minne om at forebygging av skader og ulykker bør gis større oppmerksomhet. Økonomi Medlemskontingenter og en femårig rammeavtale med Helseog omsorgsdepartementet og FNO sikrer grunnfinansieringen av Skadeforebyggende forum i perioden For å drive utadrettet aktivitet og egne prosjekter er Skadeforebyggende forum avhengig av eksterne bidrag. I perioden bidrar Gjensidigestiftelsen med prosjektstøtte for å styrke og utvikle Trygge loksalsamfunn-arbeidet. Når ulven har løpt avgårde med barnet blir døren sikret. Ordtak 12 13

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene 26-37 hovedmål 40-48 effektiv forvaltning 56-70 årsberetning og regnskap Årsmelding 2009 Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer