Hvert år trenger ca personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, får varige mén, dør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring av virksomheten 13 Medlemmer i fagråd og Trygge lokalsamfunn 14 Medlemsoversikt 16 En vanlig dag i Norge søker personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og ulykker er en samfunnsutfordring og et folkehelseproblem. Mange skader og ulykker kan forebygges. Desto mer kunnskap vi har desto bedre kan vi utforme og målrette forebyggingstiltak. Skadeforebyggende forum arbeider for å øke kunnskapen om skader, ulykker og forebygging.

2 Fakta om skader, ulykker og forebygging Hvert år trenger ca personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, får varige mén, dør. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45. I hver 10. sykehusseng ligger en pasient med en skadediagnose. Alvorlige skader trenger øyeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner blir utsatte helsekøene vokser. Vi vet mer om dødsfall enn om alvorlige skader. SSBs dødsårsaksregister gir oversikt over skadeårsaker ved dødsfall. Vi har imidlertid pr. i dag ikke noe godt nasjonalt register for informasjon om skader, skadeårsaker eller skadested. Et nasjonalt skaderegister er under utvikling. Mer kunnskap vil gi oss bedre muligheter til god forebygging. I gjennomsnitt leder hver 250. ulykkesskade til et dødsfall. Foreløpige ulykkestall for 2013 viser: 62 døde i brann (40 i 2012), 119 druknet (61 i 2012), 190 døde i trafikken (148 i 2012). Arbeidstilsynet har registrert 48 dødsulykker i 2012, mot 37 året før. Tallene vil alltid variere fra år til år det er viktigere å se på utviklingen over tid. Skader er en utfordring for folkehelsen og medfører store kostnader for samfunnet. TØI har dokumentert at om hver tiende skade hadde vært forebygget, hadde samfunnet spart 20 milliarder kroner årlig. Ulykker kan ikke gjøres om til regnestykker og statistikk. Det handler om mennesker og om lidelse og tap for den enkelte og pårørende. Med forebyggende innsatser kan vi redusere antallet skadde og døde. Skadeforebygging er klok politikk! 2

3 Innledning Skadeforebyggende forum er et kontakt-, samarbeidsog formidlingsforum som skaper møteplasser, formidler informasjon, initierer og utvikler prosjekter og motiverer til innsats på tvers av sektorer og faginstitusjoner. Gjennom medlemmer, fagråd og kunnskapsnettverk sikrer vi kontakter, kunnskap og kvalitet. Gjennom deltakelse i norske og internasjonale nettverk har vi bygd opp bred kompetanse. Forumet har en unik rolle som brobygger mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og som en tverrfaglig pådriver for forebygging i alle sammenhenger. Det er en rolle som forplikter. Styrets ambisjon er å videreføre, styrke og utvikle den kompetanse og de nettverk som er etablert. Denne årsmeldingen gir en orientering om organisering og virksomhet i Mer informasjon ligger på nettstedet 3

4 Organisering, økonomi og prioriteringer 2013 Årsmøtet Skadeforebyggende forum er organisert med årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet velger styre og valgkomité, godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett. Årsmøtet i 2013 ble gjennomført 25. april i tilknytting til årskonferansen Planlegging for et tryggere samfunn. Styret Styret er ansvarlig for virksomheten, og utarbeider og vedtar strategi og planverk. Styrets seks medlemmer og tre varamedlemmer skal speile medlemsmassen med frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Styrets sammensetning i perioden 2012 / 2013: Styreleder: Avd. leder, Kari Aursand, Oslo universitetssykehus (Norsk Ergoterapeutforbund) Nestleder: Direktør konsernutvikling, Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring Kvalitetskonsulent, Sigrid Egeland, Undervisningsbygg, Oslo kommune Plan- og utredningssjef, Tori Grytli, Trygg Trafikk Adm. direktør, Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune (vara) Kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune (vara) Kommunelege Astrid Rutherford, Forum for helse og miljø (vara) Varamedlemmer inviteres til alle møter. Det er holdt et strategiseminar og fire styremøter i Styret har behandlet 24 saker. Mellom styremøtene er det holdt møter i arbeidsutvalget. Valgkomité Valgkomiteen har i perioden hatt følgende tre medlemmer: Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune; Anne Kristine Neergaard, Redningsselskapet, Trine Staff, Statens vegvesen. Sekretariat Sekretariatet forestår den daglige drift og holder kontakten med medlemmer, samarbeidspartnere, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Sekretariatet er plassert i Oslo og leier kontorer av Finans Norge i Hansteensgate 2. Sekretariatet har i 2013 hatt tre medarbeidere: Daglig leder Eva Jakobson Vaagland (heltid), sekretær Wenche Jevnaker (deltid), kommunikasjonsmedarbeider Vivian 4

5 Olsen (engasjement). Sekretariatet har knyttet til seg konsulenter som støtte til virksomheten innenfor spesielle satsningsområder; Dag Leraand og Christoffer Knudsen (Trygge lokalsamfunn), Johan Lund (EU-prosjektet JAMIE) og Katrine Østbøll (seminar om barnesikkerhet). Regnskaps- og IT-tjenester er kjøpt fra Finans Norge. Økonomi Medlemskontingenter og en samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge sikrer grunnfinansieringen. For å drive utadrettet aktivitet og egne prosjekter er Skadeforebyggende forum avhengig av eksterne bidrag. I perioden bidro Gjensidigestiftelsen med prosjektstøtte for å styrke og utvikle Trygge loksalsamfunn-arbeidet. Restmidler ble overført til bruk i Helsedirektoratet har gitt støtte til seminar om barnesikkerhet og til prosjekt om fallforebygging hos eldre. Prioriterte arbeidsoppgaver 2013 Strategiplanen Kunnskap, koordinering og klokskap er retningsgivende for virksomheten. Strategiplanen understreker Skadeforebyggende forums rolle som brobygger, pådriver og påvirker. Med strategien som utgangspunkt var det satt ned fem prioriterte områder i Aktiviteter, møter, seminar og publikasjoner er knyttet opp til disse områder. Lokalt og regionalt skadeforebyggende arbeid Trygge lokalsamfunn med spesielt fokus på fylkesnettverk, nasjonal plattform, nye kommuner og samarbeidspartnere Innhenting og bruk av skadedata Fagrådsaktiviteter: Sikkerhet for barn og unge, Eldresikkerhet og fallforebygging, Sikkerhet på, i og ved vann Faglige møteplasser som ledd i kunnskaps-, kontakt- og nettverksutvikling Deltakelse i internasjonale nettverk og prosjekter 5

6 Medlemmer, fagråd og nettverk Lytteposter og kunnskapsleverandører Skadeforebyggende arbeid bygger på samarbeid mellom ulike sektorer og profesjoner. Skadeforebyggende forum samarbeider med myndigheter, kommuner, institusjoner, tilsynsordninger, forsikringsselskap, frivillige organisasjoner og prosjekter over hele landet. Med et utbredt kontaktnett er det mange lytteposter både sentralt, lokalt og internasjonalt og mange kunnskapsleverandører som kan bidra i arbeidet. Fagråd Det er etablert egne fagråd for forumets hovedaktivitetsområder; drukningsforebygging, eldresikkerhet og barnesikkerhet. Fagrådene er bærebjelker i organisasjonen. Her samles sentrale aktører til erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Rådsmedlemmene bidrar med kunnskap, kompetanse og kontakter innenfor sine respektive sektorer. Kompetansen kommer hele organisasjonen til gode. Fagrådene møtes normalt to ganger pr. år, ofte er et av disse møtene et åpent tema-/ dialogmøte der nye aktører inviteres til å drøfte aktuelle temaer. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike rådene som deler av en samlet helhet, og det er jevnlig invitert til møter på tvers av fagsektorene. Aktuelle temaer og møter i 2013 omtales under Møter og konferanser. Alle fagråd har egne internasjonale kontakter og nettverk. Eget kontaktnett for kommuner og fylker Trygge lokalsamfunn (TL) er et program for lokalt skadeforebyggende arbeid. Her deltar kommuner og fylker fra hele landet. Trygge lokalsamfunn-modellen tar utgangspunkt i et internasjonalt konsept, Safe Communities, som bygger på lokal/regional forankring, tverrsektorielt samarbeid, lokale skadedata og kunnskapsbaserte tiltak. Modellen kan integreres som en del av kommunens plan- og styringssystem. Skadeforebyggende forum koordinerer arbeidet med Trygge lokalsamfunn i Norge og deltar som norsk part i det internasjonale Safe Communities-arbeidet, og er utpekt som et internasjonalt Safe Community Support Center. Nasjonalt er Trygge lokalsamfunn organisert med et åpent nettverk, et nasjonalt råd for sertifiserte kommuner/fylker, og et eget nettverk for fylkeskontakter. Et voksende nettverk Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser gir mulighet å følge fagdiskusjoner og knytte kontakter som bidrar til at nettverket vokser og nye bidragsytere kan inviteres til samarbeid. I 2013 deltok f eks Kriminalitetsforebyggende råd med innlegg på nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås deltok med innlegg om planlegging for et tryggere samfunn på årsmøtekonferansen. EU-prosjekter og internasjonale nettverk er en annen måte å utvikle kunnskapsbasen. I 2013 har Skadeforebyggende forum bidratt med innlegg på bl. a. Nationella skadekonferensen i Göteborg og på Safe Communities internasjonale konferanser, og deltatt i EU-prosjekt om barneulykker og skadedata. 6

7 Virksomheten 2013 Møteplasser Gjennom egne møter, temaseminar og samarbeidstiltak utvikles faglige møteplasser. Hensikten er å dele kunnskap og treffe viktige aktører i det skadeforebyggende arbeidet. Like viktig er det for fagmiljøene å treffe hverandre på tvers av organisasjonstilhørighet. Vår erfaring er at fagfolk verdsetter å møte andre fagfolk i et uformelt forum med stor takhøyde. Skadeforebyggende forum er et etablert møtested for privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner. I tråd med strategiens målsetting om at organisasjonen skal være en samarbeidsorientert brobygger, en pådriver og påvirker har forumet deltatt som bidragsyter i ulike sammenhenger. Det er gitt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité om betydningen av lokalt skadeforebyggende arbeid, gitt høringsuttalelse om Folkehelsemeldingen, bidratt i utviklingen av et E-læringsprogram om skadeforbygging i regi av Norsafety og deltatt i møter med Finans Norge og Forsikringsnæringens bransjeråd for risiko og skader. Det er arrangert 10 møter og seminar i egen regi i løpet av året, knyttet til Trygge lokalsamfunn, barne- og eldresikkerhet, forebygging av drukningsulykker og bruk av skadestatistikk. Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn er godt etablert og nettverket er et kraftsenter for utvikling av lokale forebyggingstiltak. Kommunene gir tilbakemelding om at Trygge lokalsamfunnmodellen er et nyttig verktøy i det skadeforebyggende arbeid. I 2013 ble en nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn ferdigstilt og den vil fungere som et alternativ til den internasjonale godkjenningsordningen fra I den norske modellen er det tatt utgangspunkt i norsk virkelighet, norske regelverk og kommunenes planarbeid for å gjøre modellen til et så nyttig verktøy som mulig. To nye kommuner er sertifisert i 2013, Nøtterøy og Sande, begge i Vestfold. I begge kommunene ble det holdt seminar i forbindelse med godkjennelsemarkeringen. Det er holdt tre samlinger i det nasjonale nettverket i 2013 og egen samling for fylkeskontaktnettet. Det holdes også en rekke møter og seminar regionalt. Flere kommuner deltar i regionale utviklingstiltak, og det er utarbeidet egne kompetanse utviklingsprogram i Sogn og Fjordane, Troms, Vestfold og Østfold. Høsten 2013 ble det gjennomført et studiebesøk til Danmark for kommuner i Vestfold. Sogn og Fjordane fylkeskommune har deltatt i et prosjekt for å utvikle en moteriktig trafikksikker kleskolleksjon. Trygge lokalsamfunnarbeidet kan initiere prosjekter og gi impulser til nye aktører. Skadebildet Skadeforebyggende forum fulger utviklingen av skader og ulykker på flere måter. SSB, Kommunehelseprofiler og NPR (Nasjonalt Pasientregister) gir viktig oversikt, likeså tall fra politi, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forsikring og lokale skaderegistreringer. Overvåking av mediebildet gir informasjon dersom 7

8 nye skadetrender kommer til Norge. Gjennom våre internasjonale nettverk hører vi om skademønster og produktrelaterte skader vi ennå ikke har erfart i Norge. Også Trygge lokalsamfunn-nettverket gir rask tilbakemelding dersom store ting skjer ute i lokalsamfunnene. I tillegg har vi viktige kontakter i forskningsmiljøet, og i 2013 utvidet vi samarbeidet med Karlstad universitet i Sverige. I 2013 ble det for annen gang arrangert et eget seminar på tema Innhenting og bruk av skadedata. Brobygger, påvirker og påtrykker Skadeforebyggende forum bidrar med innspill og medvirker i ulike sammenhenger for å påvirke myndigheter og andre til å rette mer oppmerksomhet på forebygging. Skadeforebyggende forum deltar i arbeidsgruppen som skal følge opp regjeringens nasjonale strategi for forebygging av ulykker med personskader og har bl a deltatt i utformingen av et informasjons-materiell til norske kommuner om lokalt forebyggende arbeid. I 2013 ble det også gitt innspill til Helsedirektoratets satsning på Aktiv aldring og til ny nasjonal trafikksikkerhetsplan. Skadeforebyggende forums innspill i Stortingets høringsrunde om Folkehelse meldingen Økt satsing på forebygging av skader og ulykker og bruk av modellen Trygge lokalsamfunn resulterte i en merknad om Trygge lokalsamfunn som en anbefalt modell for lokalt skadeforebyggende arbeid. Informasjonsarbeid Nettsidene ble oppgradert i 2013, en jobb som var med på å tydeliggjøre organisasjonens rolle og bedre formidle kunnskap om aktuelle satsningsområder. Det er jevnlig sendt ut nyhetsbrev med aktuell informasjon, omtale av gjennomførte aktiviteter og som reklame for kommende arrangement. Det ble sendt ut flere pressemeldinger våren 2013 knyttet til den enkeltes sikkerhet om bruk av brodder, sandstrøing, hjemmeulykker og drukning. Disse ble publisert i mer enn 50 aviser og ble fanget op av flere radiokanaler, ofte med lokal vinkling. I slutten av året ble brosjyren Ett skritt foran, en faktabrosjyre om forebygging av fallulykker lansert. Som tidligere har Skadeforebyggende forum vært tilstedet på konferanser i Norden og internasjonalt, både som deltaker og foredragsholder. Safe Communities Conference 2013 ble holdt i Mexico og illustrerte hvor ulike skadebilder det er i ulike land. I Latin- Amerika er vold og kriminalitet en stor del av skadearbeidet. Skadeforebyggende forums presentasjon om den nye norske modellen for Trygge lokalsamfunn-arbeidet vekket interesse. Veien videre Organisasjonen og sekretariatets kapasitet er begrenset, men virksomhetsutviklingen og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere viser at organisasjonen er på rett vei, og nye aktører slutter seg til arbeidet. Den positive virksomhetsutviklingen viser at det finnes potensial for videre utvikling, og det hadde vært ønskelig å styrke sekretariatet med flere stillinger. I september 2013 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge om grunnfinansiering for perioden

9 Merkesaker 2013 Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn (TL) Trygge lokalsamfunn er en modell og metode for å hjelpe kommuner å sette systematisk skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet på skadeforebyggende arbeid over tid. For å utvikle og styrke det lokale skadeforebyggende arbeidet har Skadeforebyggende forum i samarbeid med det nasjonale Trygge lokalsamfunn-nettverket utarbeidet en ny nasjonal plattform for arbeidet. Norge er ikke det første land som velger å gjøre en nasjonal tilpasning av det internasjonale konseptet Safe Communities, samme ordning finnes i f eks Canada og Australia. Nasjonale retningslinjer i folkehelseloven, samhandlingsreformen, plan- og byggningsloven etc. peker alle på økt behov for forebyggende tiltak og samarbeid på tvers av sektorer. Med den nye TL-modellen vil vi kunne tilby et nyttig verktøy for kommuner som ønsker å arbeide systematisk med forebygging av skader og ulykker i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye nasjonale TL-modellen er tuftet på fire grunntanker; tverrsektorielt samarbeid, kunnskapsbaserte tiltak, livsløpsperspektiv og medvirkning det handler om å involvere, engasjere og mobilisere for et tryggere samfunn. Kommuner som tar modellen i bruk går igjennom et program på åtte trinn som stiller krav om bl. a. organisering av en tverrsektoriell arbeidsgruppe, kartlegging av risikofaktorer, prioritering av innsatsområder og forankring i planverk. Når disse trinn er oppfylt kan kommunen søke om å bli sertifisert som et trygt lokalsamfunn og forplikter seg da å samarbeide tverrsektorielt med kunnskapsbaserte tiltak i livsløpsperspektiv for å møte lokale utfordringer. Modellen er utarbeidet av en arbeidsgrupppe med ekstern leder. I gruppen har vi samlet kompetanse fra høgskole og forskning, teknisk sektor, helsesektor, kommuner og fylker. Modellen har vært drøftet på nettverksmøter, sendt til høring og drøftet i dialogmøter med ulike miljøer. Den tar utgangspunkt i norsk virkelighet og baserer seg på gjeldende regelverk og rammevilkår. Den lar seg enkelt forenes og er ment å være en del av kommunens planarbeid. Den nasjonale modellen vil fra 2014 fungere parallelt med den internasjonale godkjenningsordningen. Hvem har ansvar for lille Per I 2012 ble det lagt fram en europeisk undersøkelse om barns sikkerhet der Skadeforebyggende forum deltok som norsk representant. Undersøkelsen sammenliknet lovverk og retningslinjer for barns oppvekstvilkår i 31 land. Rapporten slår fast at Norge har potensial for bedre og tettere samarbeid mellom ulike aktører for ytterligere å trygge barns sikkerhet. Som en oppfølging av dette arbeid ønsket Skadeforebyggende forum og barnesikkerhetsrådet å se nærmere på hvilke regelverk som gjelder i ulike sammenhenger. På seminaret Hvem har ansvar for lille Per? fulgte vi lille Per, en fiktiv 4-åring, en vanlig 9

10 dag og gikk igjennom hvilke regelverk og ansvarsforhold som gjelder, i hjemmet, i trafikken, i barnehagen på fritiden etc. Seminaret samlet deltakere fra mange sektorer; helsesøstre, forskere, direktorater, frivillige organisasjoner, barnehager, private aktører, forsikring etc. Diskusjonene vekket nye spørsmålsstilllinger som vi håper å kunne komme tilbake til. Medias rolle ble også belyst gjennom innlegg fra VG som i 2013 hadde en bredt anlagt artikkelserie om tilsyns- og avviksrapporter fra barnehager. Flere innlegg belyste balansen og dilemmaet mellom å gi barn utfordring og stille krav til sikkerhet. Betydningen av å kunne utvikle risikomestring i trygge omgivelser og barns behov av gode lekesteder, vil bli fulgt opp videre. Lokalt fallforebyggende arbeid forebygging av hoftebrudd Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn personer rammes av hoftebrudd hvert år. Hoftebrudd er en stor belastning for den som rammes og pårørende. Det er også en stor kostnad for samfunnet. Forskning viser at et hoftebrudd koster ca i gjennomsnitt i helse og rehabilitering det første året. Dette gir kostnader på ca 4 milliarder per år. Hoftebrudd er en samfunnsutfordring både økonomisk og når det gjelder ressursbruk innenfor helsesektoren. Erfaringer fra Skadeforebyggende forums prosjekt Trygge eldre og andre nasjonale og internasjonale studier viser at antall hoftebrudd kan reduseres med forebyggende tiltak, og at forebyggingstiltak fungerer best når de arrangeres lokalt, og kombinerer styrke og balanseøvelser med sosiale tiltak. Det finnes mye kunnskap om hvordan hoftebrudd kan forebygges men det gjøres allikevel for lite. Med informasjons- og motivasjonsfolderen Et skritt foran vil vi informere og motivere til økt lokal innsats for å forebygge fallulykker og hoftebrudd hos eldre. Vi håper den kan leses av lokale politikere, ledere i frivillige organisasjoner, ildsjeler og kommuneansatte, og bidra til at flere blir oppmerksomme på hvor mange som rammes, at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt. Folderen ble lansert på et seminar i slutten av november. På seminaret belystes også temaet med to forskerinnlegg. Liv Hektoen, høgskolen for Oslo og Akershus la fram oppdaterte tall om omfang og kostnader knyttet til hoftebrudd. Finn Nilsson, Karlstad Universitet la fram forskning om årsaker til fall. På seminaret deltok forskere, praktikere, interesseorganisasjoner, Frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner alle like viktige i forhold til å få satt fokus på betydningen av fallforebyggende tiltak. Betydningen av å kunne utvikle risikomestring i trygge omgivelser, og barns behov av varierte lekemiljøer vil bli fulgt opp videre 10

11 Møter og konferanser 2013 Trygge lokalsamfunn nettverksmøte 12.mars, Finansnæringens Hus i Oslo. Temaer: Nasjonal plattform for arbeidet, samarbeidsprosjekter og partnerskap, og årsmøte i det nasjonale rådet. Årskonferanse med årsmøte Planlegging for et tryggere samfunn 25. april i Finansnæringens hus i Oslo Konferansen belyste tre forutsetninger for trygge lokalsamfunn: planarbeid, brannforebygging og trafikksikkerhet. TØI presenterte sin nye rapport Innvandrere og ulykker. Brannforebyggende arbeid og eksempler på praktiske tiltak, Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i SpareBank 1 Planlegging av det gode lokalsamfunn, Anne-Karine Halvorsen Thoren, professor på avdeling for landskapsarkitektur, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås Trafikksikre kommuner; et program for å øke trafikksikkerheten rundt skoler og barnehager, og generelt i kommunen, Harald Heieraas, prosjektleder i Trygg Trafikk Innvandrere og ulykker Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn, Terje Assum, TØI Temaseminar Eldresikkerhet; studiebesøk på Almas Hus og trygt eldreboende i Sverige 23. mai, på Almas Hus i Oslo Almas Hus er Oslo kommunes visningsleilighet for velferdsteknologi. Ergoterapeut Sigrid Aketun presenterte virksomheten og de muligheter ny teknologi gir. Tyggt och säkert äldreboende, Kerstin Seipel, Nacka kommune, Sverige. De er først i Norden med å sertifisere eldreboendeinsititusjoner. For å bli sertifisert må det skadeforebyggende arbeidet være en integrert del av den daglige virksomheten. Temaseminar Barnesikkerhet; Hvem har ansvar for lille Per 13. juni, KS-møtesenter i Oslo. Seminaret fulgte lille Pers hverdag hjemme, i bilen, i barnehagen, på den lokale lekeplassen og på fritidsaktiviteter. Foreleserne ga et overgripende bilde av barns sikkerhet og orienterte om regelverk, retningslinjer og ansvar innenfor ulike arenaer. Innledning, Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum Forebygging fra vugge til skateboard, Helsesøster Lise Voktor, Harstad Skader og ulykker i barnehager, Ellen B Sandseter og Ole J Sando, DMM Høgskole, Trondheim Er leketøy til å stole på? Berit Jaritz, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Trygg i trafikken? Anne Marit Jordheim, Trygg Trafikk Massmedias rolle, Anders Sooth Knutsen, VG Sikkerhetsopplæring for barnehageansatte, Christian Karlson, Sikkerhetsrommet.no Trenger vi barneforsikring? Liv Raaum, If forsikring En sikker skolehverdag? Norun Eide, Utdanningsdirektoratet Nordre Aker Ungdomsråd delte tanker om sikkerhet fra et ungdomsperspektiv 11

12 Trygge lokalsamfunn nettverksmøte november 2013, Thon hotell, Ski Nettverksmøtet var lagt opp slik at deltakerne også kunne følge Ski kommunes fagkonferanse Eldre ressurs eller utgift? Hvordan kan kommunen møte morgendagens utfordringer?. Spesielle målgrupper i det lokale TL-arbeidet Oppdatering om arbeidet regionalt, nasjonalt og internasjonalt, informasjon om den nye nasjonale plattformen, strategi og ambisjoner framover. Trygge lokalsamfunn i Ski kommune: Kommunelegens rolle, Den årlige Sikkerhetsuka en suksesshistorie, Arbeid med registrering av ulykker og avvik. Kriminalitetsbildet i Norge i dag, direktør Erik Nadheim, Det kriminalitetsforebyggende råd Presentasjon av et e-læringskurs om skadeforebygging som er under utarbeidelse, Stig Fredriksson, Norsafety AS. Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata 12. desember på KS-møtesenter Arena i Oslo Kunnskap om hvorfor ulykker skjer, og hva de koster, motiverer til innsats. Det finnes mange ulike kilder å hente data fra. Høstens seminar presenterte noen av disse, og belyste hvordan de kan brukes. Skadedata, statistikk og kloke tiltak, Professor Robert Ekman, MSB (Myndigheten för samhällsskyd och beredskap i Sverige) Dødsårsaksregisteret som kunnskapsbase - muligheter og begrensninger, Rådgiver Gunvor Østevold, SSB. Tall og statistikk fra forsikringsnæringen hva kan vi lære?, Sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge Rusfeltets samarbeidsorgan, om rus som risikofaktor for skader og ulykker, Psykiater Hans Olav Fekjær, Actis Temaseminar: Hoftebrudd; utvikling og kostnader 28. november, Finansnæringens hus i Oslo Ressurspersoner fra ulike sektorer var invitert til en rundebordsamtale om hoftebrudd, kostnader og forebyggingsmuligheter. Her ble også informasjons- og motivasjonsfolderen Ett skritt foran lansert. Møtet ble innledet med to forskningsinnlegg. Kostnader ved hoftebrudd, Liv Hektoen fra Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor blir det fall?, Finn Nilsson, Karlstad Universitet, inst. for Personsäkerhet 12

13 Publikasjoner og synliggjøring av virksomheten Skadeforebyggende forum forsøker på ulike måter å nå ut med informasjon, gjennom møter, rapporter, innlegg på konferanser, publikasjoner og annet informasjonsmateriell. Årsrapporten for 2012 ble gitt ut i trykt versjon, farge, A4-format, 20 sider. I 2013 ble det sendt ut fire nyhetsbrev og seks pressemeldinger som ble gjengitt i aviser og media over hele landet. Pressemeldingene belyste ulike temaer for en tryggere hverdag; bruk av brodder, klokt bruk av strøsand, hoftebrudd, sikkerhetssjekk på sykkelen, drukningsfare i kaldt vann og barnesikre produkter. Child Product Safety Guide, Skadeforebyggende forum deltok som norsk part i utviklingen av ESCAs (European Safe Child Alliance) rapport om produktrelaterte barneulykker. Rapporten er utarbeidet med støtte fra EU, 68 sider. Informasjons- og motivasjonsfolderen Et skritt foran ble lansert i slutten av november. Farge, firbrettet, 20 x 20 cm. En informasjons- og motivasjonsfolder med faktakunnskap om hoftebrudd og forebyggingsmuligheter. Den er rettet til lokale politikere, ledere i frivillige organisasjoner, ildsjeler og kommuneansatte for å gjøre flere oppmerksomme på hvor mange som rammes av hoftebrudd, at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt. Daglig leder og styrets medlemmer har deltatt med orienteringer og presentasjoner i ulike sammenhenger gjennom året nasjonalt og internasjonalt bl. a. på Nationella säkerhetskonferansen i Göteborg med innlegget Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. På Safe Communities konferanse i Merida, Mexico og på Mother and child safety -konferanse i Novi Sad, Serbia har vi blitt invitert til å presentere den norske samarbeidsmodellen for lokalt skadeforebyggende arbeid og fått nyttige tilbakemeldinger på arbeidet. Alle publikasjoner er tilgjengelig på nettstedet og kan bestilles fra sekretariatet. 13

14 Fagråd Skadeforebyggende forums tre fagråd samler aktører som arbeider med risiko- og sårbarhetsanalyser, skadeforebygging og redusering av konsekvenser av ulykker innenfor ulike områder. Rådsmøtene er en arena for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling. Rådet er en viktig kunnskapsarena og her møtes representanter fra myndigheter, frivillig sektor og næringsliv. Rådene har internasjonale kontakter og nettverk. Fagrådene er en viktig kunnskapsressurs for hele Skadeforebyggende fourrms virksomhet. Fagrådene har egne internasjonale kontakter og nettverk. Barnesikkerhetsrådet Universitetet i Oslo, Johan Lund (leder) Norges Røde Kors, Kjell Arne Langseth Norsk Idrettsforbund, Arne Fagerli Oslo universitetssykehus, Ullevål, Hilde Berge Statens bygningstekniske etat, Tone Rønnevik Trondheim kommune, Helge Garåsen Trygg Trafikk, Ellen Zickfeldt Ullevål universitetssykehus, Tor Einar Calish Eldresikkerhetsrådet Oslo universitetssykehus, Kari Aursand (leder) Norsk Ergoterapeutforbund, Torill Laberg Høgskolen i Oslo og Akershus, Astrid Bergland Norsk Fysioterapeutforbund, Kari Karlsrud Norsk Pensjonistforbund, Anne Hanshus Samarbeidskontakter: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Sverige ved Inger Mörk og Nacka kommune Kerstin Seipel Drukningsforebyggende råd Harstad kommune, Trygge Lokalsamfunn, Solveig Rostøl Bakken (leder) Bad, park og idrett, Alice Boyd Badeland.no, David Koht-Norbye Finans Norge, Hildegunn Bjerke Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud Norges Livredningsselskap, Mats Melbye Norges Røde Kors, Martin Nielsen Norges Svømmeforbund, Tore de Faveri Norsk Folkehjelp, Ivar Christensen Politidirektoratet, Sveinung Stangeland Redningsselskapet, Anne Kristine Nergaard/ Anne Lise Christiansen Tryg Forsikring, Roald Stigum Olsen Observatør: Sjøfartsdirektoratet Lorna Mannes Dyrkolbotn 14

15 Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn-nettverket er åpent for alle kommuner som er interessert i lokalt skadeforebyggende arbeid. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) omfatter de kommuner som er sertifisert. NRTL s årsmøte velger leder og nestleder for rådet. I 2013 / 2014 har Liv Marit Bølset (Ski) vært leder for rådet, og Solveig Rostøl Bakken (Harstad) nestleder. Det er opprettet et eget nettverk for fylkeskontakter. Nettverket for fylkeskommuner: Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Vestfold, Østfold Godkjente Trygge lokalsamfunn / Medlemmer i det nasjonale rådet (NRTL) Alvdal (2001) Rakkestad (1997 / 2010) Bergen (2005) Re (2011) Fredrikstad (2002 / 2010) Sande (2013) Harstad (1994 / 2003) Ski (2002 / 2010) Høyanger (2002 / 2010) Sogn og Fjordane fylkeskommune Klepp (2002 / 2010) (2005/ 2011) Kvam (2005/ 2011) Spydeberg (2002 / 2010) Larvik (2002/ 2010) Stovner bydel i Oslo (2001 / 2010) Nissedal (2011) Trondheim (2005 / 2011) Nøtterøy (2013) Vågå (2004) Os i Østerdal (2000) Årdal (2000 / 2010) I nettverket medvirker også: Andebu kommune Balestrand kommune Flora kommune Gloppen kommune Hvaler kommune Høgskolen i Vestfold Luster kommune Lyngen kommune Narvik kommune Norsafety AS Råde kommune Sandefjord kommune Stokke kommune Surnadal kommune Svalbard Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Tromsø kommune Tønsberg kommunevestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Observatør: Helsedirektoratet Trygge lokalsamfunns arbeidsgruppe for utvikling av nasjonal plattform Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2012 og har videreført sitt arbeid i 2013 Siv. ingeniør Christoffer Knudsen (leder) Dag Leraand, kommunikasjonskonsulent Liv Marit Bølset, Ski kommune Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i Vestfold Ole Grejs, Re kommune Gunnar Hjorthaug, Østfold fylkeskommune 15

16 Medlemsoversikt pr Akershus fylkeskommune Alvdal kommune Arbeidstilsynet Oslo Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Bergen kommune DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Eika forsikring Finans Norge Forum for miljø og helse Fredrikstad kommune Fylkesmannen i Hedmark Gjensidige Forsikring Hamar kommune Hammerfest sykehusskaderegistrering Harstad kommune Helse Finnmark Helsedirektoratet Hvaler kommune Høyanger kommune If Skadeforsikring Klepp kommune KLP-skadeforsikring Kompetansetorget Kvam herad Landbrukets HMS-tjeneste Landslaget fysisk fostring i skolen Larvik kommune Lillehammer kommune Motorførernes Avholdsforbund Nissedal kommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norges Automobilforbund Norges Livredningsselskap Norges Røde Kors Norsafety AS Norsk brannvernforening Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Folkehjelp Norsk Pensjonistforbund Norsk Luftambulanse Norsk Sikkerhetsforening Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Forsikring AS Oslo kommune Oslo kommune-bydel Stovner Personskadeforbundet Rakkestad kommune Re kommune Redningsselskapet Råde kommune Sande kommune Sarpsborg kommune Sauda kommune SINTEF Ski kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebank 1 Telemark fylkeskommune Tekna-Teknisk Naturvitenskapelig avdeling Transportøkonomisk Institutt (TØI) Trondheim Kommune Troms fylkeskommune Tryg Forsikring Trygg Trafikk Tynset kommune Tønsberg kommune Vang kommune Vikna kommune Vågå kommune Østfold fylkeskommune 16

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

Eva Jakobson Vaagland

Eva Jakobson Vaagland Innlegg på Folkehelsekonferansen 2014, Helsefremmende lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland Daglig leder i Skadeforebyggende forum Det stilles mange krav på kommunene Trygge lokalsamfunn kan bidra til å sette

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere som et Support Center for det internasjonale arbeidet. www.skafor.org

Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere som et Support Center for det internasjonale arbeidet. www.skafor.org www.skafor.org er en interesseorganisasjon, en tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Et av våre oppdrag er å koordinere og utvikle Trygge lokalsamfunn nasjonalt og fungere

Detaljer

Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012

Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012 Årsmøte i Skadeforebyggende Forum, onsdag 25. april 2012 Tid: Onsdag 25. april 2012, kl 15.15 16 Sted: Hotell Opera, Bjørvika Oslo Årsmøtet holdes i tilknytting til seminaret Skadeforebygging i alle livets

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2002 På årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF) 22.4.99 ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Skadeforebyggende forum skal fremme et effektivt

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2001 På årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF) 22.4.99 ble følgende visjon og hovedmål for SF vedtatt: SFs visjon Skadeforebyggende forum skal fremme et effektivt

Detaljer

BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum

BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum BARNESIKKERHET v/eva Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum: En interesseorganisasjon, en tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Et av våre oppdrag er

Detaljer

Skadeforebygging er klok politikk

Skadeforebygging er klok politikk Oslo 20. november 2012 Innspill fra Skadeforebyggende forum til Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid med Folkehelsemeldingen 2013 Skadeforebygging er klok politikk Skadeforebyggende forum arbeider

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum

Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum Trygge lokalsamfunn Klokskap sett i system Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum liten organisasjon med store nettverk SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal samla, formidla

Detaljer

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5 Virksomheten i 2014 6-11 Temaområder: Barnesikkerhet 7 Eldresikkerhet 8 Drukningsforebygging 9 Innhenting og bruk av skadedata

Detaljer

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2012 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid NOFS Lund 20. 22. juni 2011 Eva Jakobson Vaagland, Skadeforebyggende forum Skadeforebyggende Forum en liten organisasjon med store nettverk Samler

Detaljer

3 K-ar for eit tryggare samfunn: Kunnskap koordinering klokskap. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum

3 K-ar for eit tryggare samfunn: Kunnskap koordinering klokskap. Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum 3 K-ar for eit tryggare samfunn: Kunnskap koordinering klokskap Eva J Vaagland, dagleg leiar Skadeforebyggende forum SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal samla, formidla og styrkja kunnskap om skadeførebygging

Detaljer

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland, Inge Kristiansen, Sund by Horsens Ylva Bryngelsson, Uddevalla kommun Kees Jan Verhage, Norsafety AS Forebygging av skader og

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet...

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet... ÅRSMELDING 2014 En vanlig dag i Norge søker 1.350 personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2003 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2005 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Organisasjonen skal være åpen, tverrfaglig og samhandlende. Tiltak, prosjekter og utredninger skal være faglig fundert og samfunnsnyttige.

Organisasjonen skal være åpen, tverrfaglig og samhandlende. Tiltak, prosjekter og utredninger skal være faglig fundert og samfunnsnyttige. Styrets årsmelding for 2010 Godkjent i styremøte 17.3.2011 1 Innledning Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for å fremme det skadeforebyggende arbeidet i

Detaljer

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?»

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» - om sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner Velkommen! Klok av skade...? Velkommen til Tromsø

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn R A P P O R T E R I N G S M A L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen [mars], utarbeide

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen

Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen SKADEFOREBYGGENDE FORUMS JUBILEUMSKONFERANSE 2010 Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen Drammen, 11.

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen»

TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» TRYGG I NORDLAND «Føre var i Vesterålen» Et utviklingsprosjekt for styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de seks Vesterålskommunene Lødingen - Sortland - Andøy - Øksnes - Bø - Hadsel

Detaljer

Skadebildet i Norge og forebygging

Skadebildet i Norge og forebygging Skadebildet i Norge og forebygging Skadetall Voldsomme dødsfall (ulykker, selvmord og drap) er den fjerde hyppigste dødsårsaken i Norge (FHI, 2009) For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken

Detaljer

Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast

Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 9. mars 2012 i Oslo Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt

Detaljer

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten

TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten TRYGG I NORDLAND Pilot Ofoten Et pilotprosjekt om styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i de fem Ofotenkommunene Tjeldsund Evenes Narvik Ballangen Tysfjord Prosjektbeskrivelse 15.1.2013

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging.

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2008 Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Foto: GAHj ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens navn: Spydeberg

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Oppsummeringsnotat fra Skadeforebyggende forums seminar / rundebordsamtale om eldresikkerhet på Voksenåsen, Oslo, 6. desember, kl 11 1730

Oppsummeringsnotat fra Skadeforebyggende forums seminar / rundebordsamtale om eldresikkerhet på Voksenåsen, Oslo, 6. desember, kl 11 1730 Oppsummeringsnotat fra Skadeforebyggende forums seminar / rundebordsamtale om eldresikkerhet på Voksenåsen, Oslo, 6. desember, kl 11 1730 Bakgrunn for seminaret Eldresikkerhet er et aktuelt tema politisk

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

Innvandrere og ulykker

Innvandrere og ulykker Innvandrere og ulykker Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn Terje Assum og Susanne Nordbakke TØI Transportøkonomisk institutt TØI-rapport 1255/2013 (www.toi.no) Planlegging

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune

Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: 98 23 11 40 12/418 FE- 19.01.2012 Årsrapport Trygge Lokalsamfunn 2011 - Larvik kommune 1. Kommunens navn: Larvik

Detaljer

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig?

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Føre var i Vesterålen, Sortland 2. november 2015 Johan Lund, Universitetet i Oslo/Helsedirektoratet Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Viktige tema i dagens

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Demens og sikkerhet 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Tema Normal aldring Demens diagnosen Sikkerhet eksempler Fall Brann Sikkerhet overordnet Etiske dilemmaer Frivillig innsats - eksempel

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 06.10.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.10 06/10 Trine-Lise

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring?

BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring? BARNESIKKERHET I NORGE I DAG alt på plass eller er det rom for utbedring? En orientering om arbeidet til SFs utredningsgruppe av Sverre Røed-Larsen Seminaret Barnesikkerhet trygg oppvekst, utfordringer

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

Om arbeidet i Trygge lokalsamfunn regi og struktur

Om arbeidet i Trygge lokalsamfunn regi og struktur Om arbeidet i Trygge lokalsamfunn regi og struktur En modell for tverrfaglig strukturert samarbeid i kommunen og med frivillige lag og organisasjoner. Ulykker er dødsårsak nr. 1 i aldersgruppen 1-44 år

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 Fylkeskommunenes rolle og ansvar Vegtrafikkloven 40 a Samordne og anbefale tiltak som kan fremme

Detaljer

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu 17. 18. januar 2011

Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu 17. 18. januar 2011 Engasjerte skadeforebyggere Trygge lokalsamfunn-samling, Lysebu, 17.-18. januar 2011 Foto: Steinar Drægni Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu 17. 18. januar

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 27 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad 20. august 2015 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Tid: Fredag 28. august 2015 kl. 0900-1200. Sted: Grendehuset på Sørrollnes på Ibestad (ligger

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer