Hvert år trenger ca personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, får varige mén, dør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring av virksomheten 13 Medlemmer i fagråd og Trygge lokalsamfunn 14 Medlemsoversikt 16 En vanlig dag i Norge søker personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og ulykker er en samfunnsutfordring og et folkehelseproblem. Mange skader og ulykker kan forebygges. Desto mer kunnskap vi har desto bedre kan vi utforme og målrette forebyggingstiltak. Skadeforebyggende forum arbeider for å øke kunnskapen om skader, ulykker og forebygging.

2 Fakta om skader, ulykker og forebygging Hvert år trenger ca personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, får varige mén, dør. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45. I hver 10. sykehusseng ligger en pasient med en skadediagnose. Alvorlige skader trenger øyeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner blir utsatte helsekøene vokser. Vi vet mer om dødsfall enn om alvorlige skader. SSBs dødsårsaksregister gir oversikt over skadeårsaker ved dødsfall. Vi har imidlertid pr. i dag ikke noe godt nasjonalt register for informasjon om skader, skadeårsaker eller skadested. Et nasjonalt skaderegister er under utvikling. Mer kunnskap vil gi oss bedre muligheter til god forebygging. I gjennomsnitt leder hver 250. ulykkesskade til et dødsfall. Foreløpige ulykkestall for 2013 viser: 62 døde i brann (40 i 2012), 119 druknet (61 i 2012), 190 døde i trafikken (148 i 2012). Arbeidstilsynet har registrert 48 dødsulykker i 2012, mot 37 året før. Tallene vil alltid variere fra år til år det er viktigere å se på utviklingen over tid. Skader er en utfordring for folkehelsen og medfører store kostnader for samfunnet. TØI har dokumentert at om hver tiende skade hadde vært forebygget, hadde samfunnet spart 20 milliarder kroner årlig. Ulykker kan ikke gjøres om til regnestykker og statistikk. Det handler om mennesker og om lidelse og tap for den enkelte og pårørende. Med forebyggende innsatser kan vi redusere antallet skadde og døde. Skadeforebygging er klok politikk! 2

3 Innledning Skadeforebyggende forum er et kontakt-, samarbeidsog formidlingsforum som skaper møteplasser, formidler informasjon, initierer og utvikler prosjekter og motiverer til innsats på tvers av sektorer og faginstitusjoner. Gjennom medlemmer, fagråd og kunnskapsnettverk sikrer vi kontakter, kunnskap og kvalitet. Gjennom deltakelse i norske og internasjonale nettverk har vi bygd opp bred kompetanse. Forumet har en unik rolle som brobygger mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og som en tverrfaglig pådriver for forebygging i alle sammenhenger. Det er en rolle som forplikter. Styrets ambisjon er å videreføre, styrke og utvikle den kompetanse og de nettverk som er etablert. Denne årsmeldingen gir en orientering om organisering og virksomhet i Mer informasjon ligger på nettstedet 3

4 Organisering, økonomi og prioriteringer 2013 Årsmøtet Skadeforebyggende forum er organisert med årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet velger styre og valgkomité, godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett. Årsmøtet i 2013 ble gjennomført 25. april i tilknytting til årskonferansen Planlegging for et tryggere samfunn. Styret Styret er ansvarlig for virksomheten, og utarbeider og vedtar strategi og planverk. Styrets seks medlemmer og tre varamedlemmer skal speile medlemsmassen med frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Styrets sammensetning i perioden 2012 / 2013: Styreleder: Avd. leder, Kari Aursand, Oslo universitetssykehus (Norsk Ergoterapeutforbund) Nestleder: Direktør konsernutvikling, Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring Kvalitetskonsulent, Sigrid Egeland, Undervisningsbygg, Oslo kommune Plan- og utredningssjef, Tori Grytli, Trygg Trafikk Adm. direktør, Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune (vara) Kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune (vara) Kommunelege Astrid Rutherford, Forum for helse og miljø (vara) Varamedlemmer inviteres til alle møter. Det er holdt et strategiseminar og fire styremøter i Styret har behandlet 24 saker. Mellom styremøtene er det holdt møter i arbeidsutvalget. Valgkomité Valgkomiteen har i perioden hatt følgende tre medlemmer: Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune; Anne Kristine Neergaard, Redningsselskapet, Trine Staff, Statens vegvesen. Sekretariat Sekretariatet forestår den daglige drift og holder kontakten med medlemmer, samarbeidspartnere, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Sekretariatet er plassert i Oslo og leier kontorer av Finans Norge i Hansteensgate 2. Sekretariatet har i 2013 hatt tre medarbeidere: Daglig leder Eva Jakobson Vaagland (heltid), sekretær Wenche Jevnaker (deltid), kommunikasjonsmedarbeider Vivian 4

5 Olsen (engasjement). Sekretariatet har knyttet til seg konsulenter som støtte til virksomheten innenfor spesielle satsningsområder; Dag Leraand og Christoffer Knudsen (Trygge lokalsamfunn), Johan Lund (EU-prosjektet JAMIE) og Katrine Østbøll (seminar om barnesikkerhet). Regnskaps- og IT-tjenester er kjøpt fra Finans Norge. Økonomi Medlemskontingenter og en samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge sikrer grunnfinansieringen. For å drive utadrettet aktivitet og egne prosjekter er Skadeforebyggende forum avhengig av eksterne bidrag. I perioden bidro Gjensidigestiftelsen med prosjektstøtte for å styrke og utvikle Trygge loksalsamfunn-arbeidet. Restmidler ble overført til bruk i Helsedirektoratet har gitt støtte til seminar om barnesikkerhet og til prosjekt om fallforebygging hos eldre. Prioriterte arbeidsoppgaver 2013 Strategiplanen Kunnskap, koordinering og klokskap er retningsgivende for virksomheten. Strategiplanen understreker Skadeforebyggende forums rolle som brobygger, pådriver og påvirker. Med strategien som utgangspunkt var det satt ned fem prioriterte områder i Aktiviteter, møter, seminar og publikasjoner er knyttet opp til disse områder. Lokalt og regionalt skadeforebyggende arbeid Trygge lokalsamfunn med spesielt fokus på fylkesnettverk, nasjonal plattform, nye kommuner og samarbeidspartnere Innhenting og bruk av skadedata Fagrådsaktiviteter: Sikkerhet for barn og unge, Eldresikkerhet og fallforebygging, Sikkerhet på, i og ved vann Faglige møteplasser som ledd i kunnskaps-, kontakt- og nettverksutvikling Deltakelse i internasjonale nettverk og prosjekter 5

6 Medlemmer, fagråd og nettverk Lytteposter og kunnskapsleverandører Skadeforebyggende arbeid bygger på samarbeid mellom ulike sektorer og profesjoner. Skadeforebyggende forum samarbeider med myndigheter, kommuner, institusjoner, tilsynsordninger, forsikringsselskap, frivillige organisasjoner og prosjekter over hele landet. Med et utbredt kontaktnett er det mange lytteposter både sentralt, lokalt og internasjonalt og mange kunnskapsleverandører som kan bidra i arbeidet. Fagråd Det er etablert egne fagråd for forumets hovedaktivitetsområder; drukningsforebygging, eldresikkerhet og barnesikkerhet. Fagrådene er bærebjelker i organisasjonen. Her samles sentrale aktører til erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Rådsmedlemmene bidrar med kunnskap, kompetanse og kontakter innenfor sine respektive sektorer. Kompetansen kommer hele organisasjonen til gode. Fagrådene møtes normalt to ganger pr. år, ofte er et av disse møtene et åpent tema-/ dialogmøte der nye aktører inviteres til å drøfte aktuelle temaer. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike rådene som deler av en samlet helhet, og det er jevnlig invitert til møter på tvers av fagsektorene. Aktuelle temaer og møter i 2013 omtales under Møter og konferanser. Alle fagråd har egne internasjonale kontakter og nettverk. Eget kontaktnett for kommuner og fylker Trygge lokalsamfunn (TL) er et program for lokalt skadeforebyggende arbeid. Her deltar kommuner og fylker fra hele landet. Trygge lokalsamfunn-modellen tar utgangspunkt i et internasjonalt konsept, Safe Communities, som bygger på lokal/regional forankring, tverrsektorielt samarbeid, lokale skadedata og kunnskapsbaserte tiltak. Modellen kan integreres som en del av kommunens plan- og styringssystem. Skadeforebyggende forum koordinerer arbeidet med Trygge lokalsamfunn i Norge og deltar som norsk part i det internasjonale Safe Communities-arbeidet, og er utpekt som et internasjonalt Safe Community Support Center. Nasjonalt er Trygge lokalsamfunn organisert med et åpent nettverk, et nasjonalt råd for sertifiserte kommuner/fylker, og et eget nettverk for fylkeskontakter. Et voksende nettverk Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser gir mulighet å følge fagdiskusjoner og knytte kontakter som bidrar til at nettverket vokser og nye bidragsytere kan inviteres til samarbeid. I 2013 deltok f eks Kriminalitetsforebyggende råd med innlegg på nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås deltok med innlegg om planlegging for et tryggere samfunn på årsmøtekonferansen. EU-prosjekter og internasjonale nettverk er en annen måte å utvikle kunnskapsbasen. I 2013 har Skadeforebyggende forum bidratt med innlegg på bl. a. Nationella skadekonferensen i Göteborg og på Safe Communities internasjonale konferanser, og deltatt i EU-prosjekt om barneulykker og skadedata. 6

7 Virksomheten 2013 Møteplasser Gjennom egne møter, temaseminar og samarbeidstiltak utvikles faglige møteplasser. Hensikten er å dele kunnskap og treffe viktige aktører i det skadeforebyggende arbeidet. Like viktig er det for fagmiljøene å treffe hverandre på tvers av organisasjonstilhørighet. Vår erfaring er at fagfolk verdsetter å møte andre fagfolk i et uformelt forum med stor takhøyde. Skadeforebyggende forum er et etablert møtested for privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner. I tråd med strategiens målsetting om at organisasjonen skal være en samarbeidsorientert brobygger, en pådriver og påvirker har forumet deltatt som bidragsyter i ulike sammenhenger. Det er gitt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité om betydningen av lokalt skadeforebyggende arbeid, gitt høringsuttalelse om Folkehelsemeldingen, bidratt i utviklingen av et E-læringsprogram om skadeforbygging i regi av Norsafety og deltatt i møter med Finans Norge og Forsikringsnæringens bransjeråd for risiko og skader. Det er arrangert 10 møter og seminar i egen regi i løpet av året, knyttet til Trygge lokalsamfunn, barne- og eldresikkerhet, forebygging av drukningsulykker og bruk av skadestatistikk. Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn er godt etablert og nettverket er et kraftsenter for utvikling av lokale forebyggingstiltak. Kommunene gir tilbakemelding om at Trygge lokalsamfunnmodellen er et nyttig verktøy i det skadeforebyggende arbeid. I 2013 ble en nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn ferdigstilt og den vil fungere som et alternativ til den internasjonale godkjenningsordningen fra I den norske modellen er det tatt utgangspunkt i norsk virkelighet, norske regelverk og kommunenes planarbeid for å gjøre modellen til et så nyttig verktøy som mulig. To nye kommuner er sertifisert i 2013, Nøtterøy og Sande, begge i Vestfold. I begge kommunene ble det holdt seminar i forbindelse med godkjennelsemarkeringen. Det er holdt tre samlinger i det nasjonale nettverket i 2013 og egen samling for fylkeskontaktnettet. Det holdes også en rekke møter og seminar regionalt. Flere kommuner deltar i regionale utviklingstiltak, og det er utarbeidet egne kompetanse utviklingsprogram i Sogn og Fjordane, Troms, Vestfold og Østfold. Høsten 2013 ble det gjennomført et studiebesøk til Danmark for kommuner i Vestfold. Sogn og Fjordane fylkeskommune har deltatt i et prosjekt for å utvikle en moteriktig trafikksikker kleskolleksjon. Trygge lokalsamfunnarbeidet kan initiere prosjekter og gi impulser til nye aktører. Skadebildet Skadeforebyggende forum fulger utviklingen av skader og ulykker på flere måter. SSB, Kommunehelseprofiler og NPR (Nasjonalt Pasientregister) gir viktig oversikt, likeså tall fra politi, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forsikring og lokale skaderegistreringer. Overvåking av mediebildet gir informasjon dersom 7

8 nye skadetrender kommer til Norge. Gjennom våre internasjonale nettverk hører vi om skademønster og produktrelaterte skader vi ennå ikke har erfart i Norge. Også Trygge lokalsamfunn-nettverket gir rask tilbakemelding dersom store ting skjer ute i lokalsamfunnene. I tillegg har vi viktige kontakter i forskningsmiljøet, og i 2013 utvidet vi samarbeidet med Karlstad universitet i Sverige. I 2013 ble det for annen gang arrangert et eget seminar på tema Innhenting og bruk av skadedata. Brobygger, påvirker og påtrykker Skadeforebyggende forum bidrar med innspill og medvirker i ulike sammenhenger for å påvirke myndigheter og andre til å rette mer oppmerksomhet på forebygging. Skadeforebyggende forum deltar i arbeidsgruppen som skal følge opp regjeringens nasjonale strategi for forebygging av ulykker med personskader og har bl a deltatt i utformingen av et informasjons-materiell til norske kommuner om lokalt forebyggende arbeid. I 2013 ble det også gitt innspill til Helsedirektoratets satsning på Aktiv aldring og til ny nasjonal trafikksikkerhetsplan. Skadeforebyggende forums innspill i Stortingets høringsrunde om Folkehelse meldingen Økt satsing på forebygging av skader og ulykker og bruk av modellen Trygge lokalsamfunn resulterte i en merknad om Trygge lokalsamfunn som en anbefalt modell for lokalt skadeforebyggende arbeid. Informasjonsarbeid Nettsidene ble oppgradert i 2013, en jobb som var med på å tydeliggjøre organisasjonens rolle og bedre formidle kunnskap om aktuelle satsningsområder. Det er jevnlig sendt ut nyhetsbrev med aktuell informasjon, omtale av gjennomførte aktiviteter og som reklame for kommende arrangement. Det ble sendt ut flere pressemeldinger våren 2013 knyttet til den enkeltes sikkerhet om bruk av brodder, sandstrøing, hjemmeulykker og drukning. Disse ble publisert i mer enn 50 aviser og ble fanget op av flere radiokanaler, ofte med lokal vinkling. I slutten av året ble brosjyren Ett skritt foran, en faktabrosjyre om forebygging av fallulykker lansert. Som tidligere har Skadeforebyggende forum vært tilstedet på konferanser i Norden og internasjonalt, både som deltaker og foredragsholder. Safe Communities Conference 2013 ble holdt i Mexico og illustrerte hvor ulike skadebilder det er i ulike land. I Latin- Amerika er vold og kriminalitet en stor del av skadearbeidet. Skadeforebyggende forums presentasjon om den nye norske modellen for Trygge lokalsamfunn-arbeidet vekket interesse. Veien videre Organisasjonen og sekretariatets kapasitet er begrenset, men virksomhetsutviklingen og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere viser at organisasjonen er på rett vei, og nye aktører slutter seg til arbeidet. Den positive virksomhetsutviklingen viser at det finnes potensial for videre utvikling, og det hadde vært ønskelig å styrke sekretariatet med flere stillinger. I september 2013 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge om grunnfinansiering for perioden

9 Merkesaker 2013 Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn (TL) Trygge lokalsamfunn er en modell og metode for å hjelpe kommuner å sette systematisk skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet på skadeforebyggende arbeid over tid. For å utvikle og styrke det lokale skadeforebyggende arbeidet har Skadeforebyggende forum i samarbeid med det nasjonale Trygge lokalsamfunn-nettverket utarbeidet en ny nasjonal plattform for arbeidet. Norge er ikke det første land som velger å gjøre en nasjonal tilpasning av det internasjonale konseptet Safe Communities, samme ordning finnes i f eks Canada og Australia. Nasjonale retningslinjer i folkehelseloven, samhandlingsreformen, plan- og byggningsloven etc. peker alle på økt behov for forebyggende tiltak og samarbeid på tvers av sektorer. Med den nye TL-modellen vil vi kunne tilby et nyttig verktøy for kommuner som ønsker å arbeide systematisk med forebygging av skader og ulykker i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye nasjonale TL-modellen er tuftet på fire grunntanker; tverrsektorielt samarbeid, kunnskapsbaserte tiltak, livsløpsperspektiv og medvirkning det handler om å involvere, engasjere og mobilisere for et tryggere samfunn. Kommuner som tar modellen i bruk går igjennom et program på åtte trinn som stiller krav om bl. a. organisering av en tverrsektoriell arbeidsgruppe, kartlegging av risikofaktorer, prioritering av innsatsområder og forankring i planverk. Når disse trinn er oppfylt kan kommunen søke om å bli sertifisert som et trygt lokalsamfunn og forplikter seg da å samarbeide tverrsektorielt med kunnskapsbaserte tiltak i livsløpsperspektiv for å møte lokale utfordringer. Modellen er utarbeidet av en arbeidsgrupppe med ekstern leder. I gruppen har vi samlet kompetanse fra høgskole og forskning, teknisk sektor, helsesektor, kommuner og fylker. Modellen har vært drøftet på nettverksmøter, sendt til høring og drøftet i dialogmøter med ulike miljøer. Den tar utgangspunkt i norsk virkelighet og baserer seg på gjeldende regelverk og rammevilkår. Den lar seg enkelt forenes og er ment å være en del av kommunens planarbeid. Den nasjonale modellen vil fra 2014 fungere parallelt med den internasjonale godkjenningsordningen. Hvem har ansvar for lille Per I 2012 ble det lagt fram en europeisk undersøkelse om barns sikkerhet der Skadeforebyggende forum deltok som norsk representant. Undersøkelsen sammenliknet lovverk og retningslinjer for barns oppvekstvilkår i 31 land. Rapporten slår fast at Norge har potensial for bedre og tettere samarbeid mellom ulike aktører for ytterligere å trygge barns sikkerhet. Som en oppfølging av dette arbeid ønsket Skadeforebyggende forum og barnesikkerhetsrådet å se nærmere på hvilke regelverk som gjelder i ulike sammenhenger. På seminaret Hvem har ansvar for lille Per? fulgte vi lille Per, en fiktiv 4-åring, en vanlig 9

10 dag og gikk igjennom hvilke regelverk og ansvarsforhold som gjelder, i hjemmet, i trafikken, i barnehagen på fritiden etc. Seminaret samlet deltakere fra mange sektorer; helsesøstre, forskere, direktorater, frivillige organisasjoner, barnehager, private aktører, forsikring etc. Diskusjonene vekket nye spørsmålsstilllinger som vi håper å kunne komme tilbake til. Medias rolle ble også belyst gjennom innlegg fra VG som i 2013 hadde en bredt anlagt artikkelserie om tilsyns- og avviksrapporter fra barnehager. Flere innlegg belyste balansen og dilemmaet mellom å gi barn utfordring og stille krav til sikkerhet. Betydningen av å kunne utvikle risikomestring i trygge omgivelser og barns behov av gode lekesteder, vil bli fulgt opp videre. Lokalt fallforebyggende arbeid forebygging av hoftebrudd Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn personer rammes av hoftebrudd hvert år. Hoftebrudd er en stor belastning for den som rammes og pårørende. Det er også en stor kostnad for samfunnet. Forskning viser at et hoftebrudd koster ca i gjennomsnitt i helse og rehabilitering det første året. Dette gir kostnader på ca 4 milliarder per år. Hoftebrudd er en samfunnsutfordring både økonomisk og når det gjelder ressursbruk innenfor helsesektoren. Erfaringer fra Skadeforebyggende forums prosjekt Trygge eldre og andre nasjonale og internasjonale studier viser at antall hoftebrudd kan reduseres med forebyggende tiltak, og at forebyggingstiltak fungerer best når de arrangeres lokalt, og kombinerer styrke og balanseøvelser med sosiale tiltak. Det finnes mye kunnskap om hvordan hoftebrudd kan forebygges men det gjøres allikevel for lite. Med informasjons- og motivasjonsfolderen Et skritt foran vil vi informere og motivere til økt lokal innsats for å forebygge fallulykker og hoftebrudd hos eldre. Vi håper den kan leses av lokale politikere, ledere i frivillige organisasjoner, ildsjeler og kommuneansatte, og bidra til at flere blir oppmerksomme på hvor mange som rammes, at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt. Folderen ble lansert på et seminar i slutten av november. På seminaret belystes også temaet med to forskerinnlegg. Liv Hektoen, høgskolen for Oslo og Akershus la fram oppdaterte tall om omfang og kostnader knyttet til hoftebrudd. Finn Nilsson, Karlstad Universitet la fram forskning om årsaker til fall. På seminaret deltok forskere, praktikere, interesseorganisasjoner, Frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner alle like viktige i forhold til å få satt fokus på betydningen av fallforebyggende tiltak. Betydningen av å kunne utvikle risikomestring i trygge omgivelser, og barns behov av varierte lekemiljøer vil bli fulgt opp videre 10

11 Møter og konferanser 2013 Trygge lokalsamfunn nettverksmøte 12.mars, Finansnæringens Hus i Oslo. Temaer: Nasjonal plattform for arbeidet, samarbeidsprosjekter og partnerskap, og årsmøte i det nasjonale rådet. Årskonferanse med årsmøte Planlegging for et tryggere samfunn 25. april i Finansnæringens hus i Oslo Konferansen belyste tre forutsetninger for trygge lokalsamfunn: planarbeid, brannforebygging og trafikksikkerhet. TØI presenterte sin nye rapport Innvandrere og ulykker. Brannforebyggende arbeid og eksempler på praktiske tiltak, Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i SpareBank 1 Planlegging av det gode lokalsamfunn, Anne-Karine Halvorsen Thoren, professor på avdeling for landskapsarkitektur, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås Trafikksikre kommuner; et program for å øke trafikksikkerheten rundt skoler og barnehager, og generelt i kommunen, Harald Heieraas, prosjektleder i Trygg Trafikk Innvandrere og ulykker Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn, Terje Assum, TØI Temaseminar Eldresikkerhet; studiebesøk på Almas Hus og trygt eldreboende i Sverige 23. mai, på Almas Hus i Oslo Almas Hus er Oslo kommunes visningsleilighet for velferdsteknologi. Ergoterapeut Sigrid Aketun presenterte virksomheten og de muligheter ny teknologi gir. Tyggt och säkert äldreboende, Kerstin Seipel, Nacka kommune, Sverige. De er først i Norden med å sertifisere eldreboendeinsititusjoner. For å bli sertifisert må det skadeforebyggende arbeidet være en integrert del av den daglige virksomheten. Temaseminar Barnesikkerhet; Hvem har ansvar for lille Per 13. juni, KS-møtesenter i Oslo. Seminaret fulgte lille Pers hverdag hjemme, i bilen, i barnehagen, på den lokale lekeplassen og på fritidsaktiviteter. Foreleserne ga et overgripende bilde av barns sikkerhet og orienterte om regelverk, retningslinjer og ansvar innenfor ulike arenaer. Innledning, Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum Forebygging fra vugge til skateboard, Helsesøster Lise Voktor, Harstad Skader og ulykker i barnehager, Ellen B Sandseter og Ole J Sando, DMM Høgskole, Trondheim Er leketøy til å stole på? Berit Jaritz, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Trygg i trafikken? Anne Marit Jordheim, Trygg Trafikk Massmedias rolle, Anders Sooth Knutsen, VG Sikkerhetsopplæring for barnehageansatte, Christian Karlson, Sikkerhetsrommet.no Trenger vi barneforsikring? Liv Raaum, If forsikring En sikker skolehverdag? Norun Eide, Utdanningsdirektoratet Nordre Aker Ungdomsråd delte tanker om sikkerhet fra et ungdomsperspektiv 11

12 Trygge lokalsamfunn nettverksmøte november 2013, Thon hotell, Ski Nettverksmøtet var lagt opp slik at deltakerne også kunne følge Ski kommunes fagkonferanse Eldre ressurs eller utgift? Hvordan kan kommunen møte morgendagens utfordringer?. Spesielle målgrupper i det lokale TL-arbeidet Oppdatering om arbeidet regionalt, nasjonalt og internasjonalt, informasjon om den nye nasjonale plattformen, strategi og ambisjoner framover. Trygge lokalsamfunn i Ski kommune: Kommunelegens rolle, Den årlige Sikkerhetsuka en suksesshistorie, Arbeid med registrering av ulykker og avvik. Kriminalitetsbildet i Norge i dag, direktør Erik Nadheim, Det kriminalitetsforebyggende råd Presentasjon av et e-læringskurs om skadeforebygging som er under utarbeidelse, Stig Fredriksson, Norsafety AS. Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata 12. desember på KS-møtesenter Arena i Oslo Kunnskap om hvorfor ulykker skjer, og hva de koster, motiverer til innsats. Det finnes mange ulike kilder å hente data fra. Høstens seminar presenterte noen av disse, og belyste hvordan de kan brukes. Skadedata, statistikk og kloke tiltak, Professor Robert Ekman, MSB (Myndigheten för samhällsskyd och beredskap i Sverige) Dødsårsaksregisteret som kunnskapsbase - muligheter og begrensninger, Rådgiver Gunvor Østevold, SSB. Tall og statistikk fra forsikringsnæringen hva kan vi lære?, Sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge Rusfeltets samarbeidsorgan, om rus som risikofaktor for skader og ulykker, Psykiater Hans Olav Fekjær, Actis Temaseminar: Hoftebrudd; utvikling og kostnader 28. november, Finansnæringens hus i Oslo Ressurspersoner fra ulike sektorer var invitert til en rundebordsamtale om hoftebrudd, kostnader og forebyggingsmuligheter. Her ble også informasjons- og motivasjonsfolderen Ett skritt foran lansert. Møtet ble innledet med to forskningsinnlegg. Kostnader ved hoftebrudd, Liv Hektoen fra Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor blir det fall?, Finn Nilsson, Karlstad Universitet, inst. for Personsäkerhet 12

13 Publikasjoner og synliggjøring av virksomheten Skadeforebyggende forum forsøker på ulike måter å nå ut med informasjon, gjennom møter, rapporter, innlegg på konferanser, publikasjoner og annet informasjonsmateriell. Årsrapporten for 2012 ble gitt ut i trykt versjon, farge, A4-format, 20 sider. I 2013 ble det sendt ut fire nyhetsbrev og seks pressemeldinger som ble gjengitt i aviser og media over hele landet. Pressemeldingene belyste ulike temaer for en tryggere hverdag; bruk av brodder, klokt bruk av strøsand, hoftebrudd, sikkerhetssjekk på sykkelen, drukningsfare i kaldt vann og barnesikre produkter. Child Product Safety Guide, Skadeforebyggende forum deltok som norsk part i utviklingen av ESCAs (European Safe Child Alliance) rapport om produktrelaterte barneulykker. Rapporten er utarbeidet med støtte fra EU, 68 sider. Informasjons- og motivasjonsfolderen Et skritt foran ble lansert i slutten av november. Farge, firbrettet, 20 x 20 cm. En informasjons- og motivasjonsfolder med faktakunnskap om hoftebrudd og forebyggingsmuligheter. Den er rettet til lokale politikere, ledere i frivillige organisasjoner, ildsjeler og kommuneansatte for å gjøre flere oppmerksomme på hvor mange som rammes av hoftebrudd, at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt. Daglig leder og styrets medlemmer har deltatt med orienteringer og presentasjoner i ulike sammenhenger gjennom året nasjonalt og internasjonalt bl. a. på Nationella säkerhetskonferansen i Göteborg med innlegget Skadeforebyggende forum en norsk modell for samarbeid. På Safe Communities konferanse i Merida, Mexico og på Mother and child safety -konferanse i Novi Sad, Serbia har vi blitt invitert til å presentere den norske samarbeidsmodellen for lokalt skadeforebyggende arbeid og fått nyttige tilbakemeldinger på arbeidet. Alle publikasjoner er tilgjengelig på nettstedet og kan bestilles fra sekretariatet. 13

14 Fagråd Skadeforebyggende forums tre fagråd samler aktører som arbeider med risiko- og sårbarhetsanalyser, skadeforebygging og redusering av konsekvenser av ulykker innenfor ulike områder. Rådsmøtene er en arena for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling. Rådet er en viktig kunnskapsarena og her møtes representanter fra myndigheter, frivillig sektor og næringsliv. Rådene har internasjonale kontakter og nettverk. Fagrådene er en viktig kunnskapsressurs for hele Skadeforebyggende fourrms virksomhet. Fagrådene har egne internasjonale kontakter og nettverk. Barnesikkerhetsrådet Universitetet i Oslo, Johan Lund (leder) Norges Røde Kors, Kjell Arne Langseth Norsk Idrettsforbund, Arne Fagerli Oslo universitetssykehus, Ullevål, Hilde Berge Statens bygningstekniske etat, Tone Rønnevik Trondheim kommune, Helge Garåsen Trygg Trafikk, Ellen Zickfeldt Ullevål universitetssykehus, Tor Einar Calish Eldresikkerhetsrådet Oslo universitetssykehus, Kari Aursand (leder) Norsk Ergoterapeutforbund, Torill Laberg Høgskolen i Oslo og Akershus, Astrid Bergland Norsk Fysioterapeutforbund, Kari Karlsrud Norsk Pensjonistforbund, Anne Hanshus Samarbeidskontakter: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Sverige ved Inger Mörk og Nacka kommune Kerstin Seipel Drukningsforebyggende råd Harstad kommune, Trygge Lokalsamfunn, Solveig Rostøl Bakken (leder) Bad, park og idrett, Alice Boyd Badeland.no, David Koht-Norbye Finans Norge, Hildegunn Bjerke Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud Norges Livredningsselskap, Mats Melbye Norges Røde Kors, Martin Nielsen Norges Svømmeforbund, Tore de Faveri Norsk Folkehjelp, Ivar Christensen Politidirektoratet, Sveinung Stangeland Redningsselskapet, Anne Kristine Nergaard/ Anne Lise Christiansen Tryg Forsikring, Roald Stigum Olsen Observatør: Sjøfartsdirektoratet Lorna Mannes Dyrkolbotn 14

15 Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn-nettverket er åpent for alle kommuner som er interessert i lokalt skadeforebyggende arbeid. Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) omfatter de kommuner som er sertifisert. NRTL s årsmøte velger leder og nestleder for rådet. I 2013 / 2014 har Liv Marit Bølset (Ski) vært leder for rådet, og Solveig Rostøl Bakken (Harstad) nestleder. Det er opprettet et eget nettverk for fylkeskontakter. Nettverket for fylkeskommuner: Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Vestfold, Østfold Godkjente Trygge lokalsamfunn / Medlemmer i det nasjonale rådet (NRTL) Alvdal (2001) Rakkestad (1997 / 2010) Bergen (2005) Re (2011) Fredrikstad (2002 / 2010) Sande (2013) Harstad (1994 / 2003) Ski (2002 / 2010) Høyanger (2002 / 2010) Sogn og Fjordane fylkeskommune Klepp (2002 / 2010) (2005/ 2011) Kvam (2005/ 2011) Spydeberg (2002 / 2010) Larvik (2002/ 2010) Stovner bydel i Oslo (2001 / 2010) Nissedal (2011) Trondheim (2005 / 2011) Nøtterøy (2013) Vågå (2004) Os i Østerdal (2000) Årdal (2000 / 2010) I nettverket medvirker også: Andebu kommune Balestrand kommune Flora kommune Gloppen kommune Hvaler kommune Høgskolen i Vestfold Luster kommune Lyngen kommune Narvik kommune Norsafety AS Råde kommune Sandefjord kommune Stokke kommune Surnadal kommune Svalbard Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Tromsø kommune Tønsberg kommunevestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Observatør: Helsedirektoratet Trygge lokalsamfunns arbeidsgruppe for utvikling av nasjonal plattform Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2012 og har videreført sitt arbeid i 2013 Siv. ingeniør Christoffer Knudsen (leder) Dag Leraand, kommunikasjonskonsulent Liv Marit Bølset, Ski kommune Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i Vestfold Ole Grejs, Re kommune Gunnar Hjorthaug, Østfold fylkeskommune 15

16 Medlemsoversikt pr Akershus fylkeskommune Alvdal kommune Arbeidstilsynet Oslo Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Bergen kommune DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Eika forsikring Finans Norge Forum for miljø og helse Fredrikstad kommune Fylkesmannen i Hedmark Gjensidige Forsikring Hamar kommune Hammerfest sykehusskaderegistrering Harstad kommune Helse Finnmark Helsedirektoratet Hvaler kommune Høyanger kommune If Skadeforsikring Klepp kommune KLP-skadeforsikring Kompetansetorget Kvam herad Landbrukets HMS-tjeneste Landslaget fysisk fostring i skolen Larvik kommune Lillehammer kommune Motorførernes Avholdsforbund Nissedal kommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norges Automobilforbund Norges Livredningsselskap Norges Røde Kors Norsafety AS Norsk brannvernforening Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Folkehjelp Norsk Pensjonistforbund Norsk Luftambulanse Norsk Sikkerhetsforening Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Forsikring AS Oslo kommune Oslo kommune-bydel Stovner Personskadeforbundet Rakkestad kommune Re kommune Redningsselskapet Råde kommune Sande kommune Sarpsborg kommune Sauda kommune SINTEF Ski kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebank 1 Telemark fylkeskommune Tekna-Teknisk Naturvitenskapelig avdeling Transportøkonomisk Institutt (TØI) Trondheim Kommune Troms fylkeskommune Tryg Forsikring Trygg Trafikk Tynset kommune Tønsberg kommune Vang kommune Vikna kommune Vågå kommune Østfold fylkeskommune 16

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015

ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 ÅRSMØTE 23. APRIL 2015 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer