Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?"

Transkript

1 Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet, navn og tittel)

2 Viktige tema i dagens samling Skadedata, skaffe seg et så godt og faktisk skadebilde som mulig for det videre arbeide med a) prioritering, b) planlegging c)iverksetting av tiltak. Hvordan finne frem eller hente frem data? Hvordan systematisere, analysere og bruke data? Hvordan gjøre egen små undersøkelser der hvor det ikke finnes gode nok data?

3 Innhold 1. Nasjonal strategisk plan for forebygging av ulykker Skadebilde i Norge, et FHI-prosjekt 3. Modeller for skaderegistrering og forebygging 4. Relevante datakilder for å overvåke skadebildet 5. Skadedata i Oftenes-regionen 6. Datakilder for forebyggende informasjon 7. Hvordan gjennomføre skaceforebygging? 8. Oppsummering 3

4 1. Ny nasjonal strategiplan for forebygging ulykker som medfører personskader er utarbeidet i departementene 4

5 Alle ulykkestypene i Norge er tatt med i planen. Underskrevet av 11 statsråder 5

6 2. Skadebildet i Norge et prosjekt ved Folkehelseinstituttet Betydelig nedgang i ulykkesdødsfall siste 40 år Allikevel er personskader pga. ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen Ulykkesskader er største dødsårsak for personer under 45 år I tillegg et stort antall personskader som ikke medfører død, mange av disse gir varig mén De forskjellige myndigheter har ikke god nok oversikt over antall skader slik at måltall kan opprettes

7 Voldsomme dødsfall i Norge

8 Kobling mellom dødsårsaks- og folke- og andre registre Ulykkesdøde pr , Geografiske forskjeller, mellom fylkene i Norge Sosial ulikhet: forskjellig utdanningsnivå Etniske forskjeller

9 Kobling av skadepasienter vha. fødselsnr i KUHR (primærhelsetj.) og i NPR (spesialisthelsetj.)

10 Videre arbeid med skadebildet Nytt prosjekt planlegges hvor FHI skal studere nærmere hvordan vi kan utvikle indikatorer på ulykkes- og skadefeltet. Dette skal skje i samarbeid med en statistikkgruppe hvor 7-8 direktorater er representert: helse, arbeid, vei, utdanning, produktsikkerhet, sjøfart, friluftsliv. Ferdig til 1. november 2014

11 Fordeling av personskadene på: døde (2 500 årlig i Norge) og legebehandlede ( årlig) Ulykkesskader (U) Voldskader (V) Selvpåførte skader (S) U V S Døde Legebeh.

12 Hvert år dør i ulykker i Norge og legebehandles. Ni hovedtyper (fordeling i %): Trafikkulykker (T) Arbeidsulykker (A) Hjemmeulykker (H) Sportsulykker (S) Gate, ikke trafikk (G) Utdanningsulykker (U) Friluft, hav, sjø (F) Barnehage, lekeplass (B) Aldershjem, sykehjem (E) Annet (A) T A H S G U F B E A Døde Legebeh.

13 Ulykkesskadenes fordeling på alder og arena (pr. 100 av befolkningen) Hjemme Trafikk Gate Arbeid Utdanning Idrett Friluft Annet

14 3. Modell for skaderegistrering og forebygging Forekomst av ulykker og skader i en befolkning Forebygger: En person eller kontor med administrativ vilje og politisk makt til å handle. Forebygger Datainnsamling Tiltaksutforming Overvåking Lokale/nasjonale målsettinger 14

15 Et ideelt og et to-trinns skaderegister (To datasett: MDS: Minimum data sett, UDS: Utvidet data sett) Høyt Nivå på detaljer om hver ulykke Et to-trinn skaderegister, 2. trinn: periodiske dybdestudier av få ulykker med et UDS UNN/Harstad og UNN/Narvik Et ideelt skaderegistreringssystem Lavt Lavt Et to trinn skaderegister, 1. trinn: kontinuerlig registrering av et MDS Høy Representativitet

16 Fare, ulykkes- og skadehendelsen Søker og mestrer et relativt høyt farenivå: muligheter realiseres, glede. lykke Fare Forskjellig utfall når eksponeres for fare Tilløp til ulykke I ferd med å miste kontroll, men den gjenvinnes Mestrer normale eller påførte farer: livet går som vanlig: rutiner og stress, gleder og sorger Tilgjengelighet og bruk av sikkerhetsutstyr kan påvirke utfallet av ulykker Ulykke Kontroll mistes eller fare observeres for sent Skade Kroppens toleranseterskel overskrides Ingen skade Kroppens toleranseterskel overskrides ikke

17 Eksisterende registreringer lokalt og nasjonalt I Fare: risiko- og sårbarhetsanalyser i næringsliv og kommuner Tilløp til ulykke: bedrifter, barnehager, skoler, sykehjem Ulykke: politiets trafikkulykkesregister, brannskaderegisteret i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynets register over arbeidsulykker, bedrifter, skoler, sykehjem 17

18 Eksisterende registreringer lokalt og nasjonalt II Personskade, helsevesenet som datakilde: dødsårsaksregisteret i SSB, Folkehelsas skaderegister, det nye personskade-registeret, ved alle sykehus, enkelte kommuner: Oslo, Værøy, Surnadal, Årdal, Os i Østerdal, etc. Konsekvenser: privat forsikring: TRAST, DAYSY, BRASK, statlig forsikring NAV (nasjonal arbeids- og velferdsforvaltning): sykemelding, attføring, uførepensjon. 18

19 4. Relevante datakilder for å overvåke skadebildet Dødsårsaksregisteret, ICD-10-diagnoser og ytre årsak Norsk pasientregister spesialisthelsetjenesten ICD- 10 (diagnoser) og FMDS (Felles minimums data sett) Allmenn-, bedrifts- (og tannleger), ICPC-diagnoser Data fra registre/registreringer utenfor helsevesenet: Eksempel fra Østfold: (http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&vie w=article&id=415&itemid=119): trafikk (Statens vegvesen), brann (Direktoratet for sikkerhet og beredskap), druknede (Norsk folkehjelp), vold og skadeverk (politiet), arbeidsskader (Statens arbeidsmiljøinstitutt) etc. Befolkningsundersøkelse

20 Trafikkulykkesregistrering alle kildene Tore Vaaje, Gjensidige Forsikring Hospital Motorkjøretøy innblandet Politi Sykkel single Forsikring Hospital

21 90000 Antall arbeidsulykkesskader i Norge basert på tre datakilder (Figur i NOA s faktabok 2007) NAV-trygd/tilsynene Sykehus/legevakt - LKU

22 Pasientstrømmer i helsevesenet Nye legebehandlede skader (540000) 81 % Kommunale legevakter, allmennleger, bedriftsleger KUHR 47 % 19% 34 % Sykehus/spesialist helsetjenesten NPR PK 42% Innlagte 11% Uførhet, varig mén 5-10% FD-trygd Død 0,5% DÅR 53% PK: poliklinsk behandlet

23 Nytt skaderegister i Norge, innført i NPR (Norsk pasientregister) fra 2009 Ved alle sykehus i Norge (og legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim) skal alle skadepasienter (innlagte og poliklinisk behandlet, 50 % av alle legebehandlede skadepasienter i Norge) registreres med et Felles minimums data sett (FMDS) i Nasjonalt pasientregister (NPR). Overvåkingssystem hovedtyper av ulykker og skader vil bli registrert og følges over tid. Rapporter er kommet fra 2010, ennå ikke komplett nok til nasjonale tall på FMDS, men komplett på skadediagnoser 23

24 NPR-skadedata 1. rapport rapport rapport rapport 2013 (i juni) 24

25 Felles minimums datasett som skal registreres, innlagt og poliklinisk (alder, kjønn, bostedskommune, diagnose registreres allerede) Skadekommune, kontaktårsak skade (ulykke, vold, selvpåført), veitrafikkulykke, aktivitet ved skadetidspunkt, skadested (de tre siste gir hovedtyper av ulykker) Skademekanisme (fall, forbrenning, forgiftning etc.), dag og tid da skade skjedde, skadens alvor, fremkomstmiddel (trafikkulykker) Dette er i dag ikke komplett, men hva kan det komplette diagnoseregisteret gi oss? 25

26 Innlagte og pk-behandlete på grunn av skader pr av befolkningen i kommunene i Vestfold 2010 kilde NPR Innlagte Poliklinisk

27 Innlagte og pk-behandlete på grunn av skader pr av befolkningen i kommunene i Vestfold i 2010 kilde NPR Innlagte Poliklinisk

28 Hofte-/lårbensbrudd og håndleddsbrudd pr av befolkningen i kommunene i Vestfold 2010 kilde NPR Hoftebrudd Håndleddsbrudd

29 Hofte-/lårbensbrudd og håndleddsbrudd pr av befolkningen i kommunene i Vestfold 2010 kilde NPR Hoftebrudd Håndleddsbrudd

30 Diagnosedata vs. FMDS-data Hittil er diagnosedata vist, det som i alle år er blitt samlet inn i rutinen ved sykehusene etter å ha blitt fastsatt av legene. Denne registreringen regnes for å være rimelig bra komplett, og riktig og vil bli fasiten for skadedata ved sykehusene. Men hva med ulykkesdata FMDS-en? Hvordan vil den bli seende ut?

31 Skadested x aktivitet, data fra Flekkefjord (N=1 140) 31

32 Hva med registrering hos allmenn- leger, bedriftsleger og tannleger? Det finnes registreringsprogram for allmennleger, ref Helge Lund i Os i Østerdal Winmed Det er under utarbeidelse en veileder for lokal skaderegistrering ved UiO/Helsedirektoratet

33 Oppsummering av overvåking: Det beste må ikke bli det godes fiende Komplette (og sanne) oversikter er krevende å få til Ønsker man et skadebilde i en kommune før et skadeforebyggende arbeid starter, vil registrerte skadedata i NPR være et godt utgangspunkt Eventuelt supplert med en befolkningsundersøkelse I Oftenes-regionen er data fra UNN verdifulle til å gi et skadebilde Det vil alltid være verdifullt å få til skaderegistrering hos allmennlegene, men en kartlegging må ikke bli avhengig av at en slik registrering fungerer

34 Den nye folkehelseloven stiller krav Kommunene og fylkene skal skaffe seg oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Helsedirektoratet skal bidra til å få frem slike oversikter. FHI har lansert Kommunehelsa, to indikatorer på skadefeltet: rate for innlagte og for hoftebrudd (aldersstandardisert) NPR arbeider nå med å lage skadedata basert på diagnosene for relevante kommuner, man kan bestille slike data.

35 Videre arbeid med overvåking Folkehelseloven er kommet Forskrift om oversikt er utarbeidet (HOD) Veileder om oversikt er utarbeidet (Hdir) (Under-)veileder om lokal skaderegistrering er under utarbeidelse Hva med NPR-data utover innlagte og hoftebrudd? Det må utvikles rapporteringer, statistikkbanker etc. som er enkle for kommunene å bruke. Hva med fylkets rolle? Men - - hvordan tolke data? Og - - hvordan bruke data?

36 5. Skader i Oftenes-regionen Kommune Befolkning Antatt årlig legebeh. skader Antatt skader i uken Antatt årlige hoftebrudd Skader registrert i UNN 2010 % reg. av antatt total legebeh. Narvik % Evenes % Ballangen % Tysfjord % Tjeldsund %

37 6. Datakilder for forebyggende informasjon Registrering av farer, avvik og skader i kommunen Registrering av farlige forhold Avviksregistrering Registrering av skader i kommunale institusjoner Dybdestudier av ulykker og skader basert på data fra helsevesenet 37

38 Dybdestudier av ulykker og skader basert på data fra helsevesenet Ved å spørre pasienter som har søkt legehjelp etter en ulykkesskade av den type man ønsker å studere Spørreskjema på 2-3 sider, utarbeidet av personer med kunnskap om denne ulykkestypen/produktet Telefonintervju noen dager etter skadebehandlingen kan fungere bra, og da av person som kjenner ulykkestypen Andre kilder er også mulig: trafikk, arbeidsliv Samarbeid med forsknings-, høyskolemiljø kan være en fordel Analyseskjema viktig, referansegruppe viktig

39 7. Hvordan gjennomføre skadeforebygging? Forekomst av ulykker og skader i en befolkning Forebygger: En person eller kontor med administrativ vilje og politisk makt til å handle. Forebygger Hvem gjør dette i kommunen/fylket? Tiltaksutforming Overvåking Lokale/nasjonale målsettinger Datainnsamling 39

40 8. Oppsummering I Ny nasjonal strategisk plan for forebygging av ulykker tar sikte på å styrke det skadeforebyggende arbeidet i Norge En viktig del av denne strategien er å bedre registrering av skadedata, både ved sykehus og hos allmennleger til bruk for lokal overvåking og forebygging 40

41 Oppsummering II Skadedata er meget nyttige for kommunen for å overvåke skadebildet og utviklingen i løpet av ett par år regner vi med at NPR-data vil bli gode nok. Ofoten-kommuner kan ha stor nytte av skadregistreringen i UNN Harstad og Narvik. Utfordring er å tolke data og å bruke data. Hvordan vil/kan skadedata utløse forebyggende aktiviteter i en kommune? 41

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Notater. Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold

Notater. Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold 2008/25 Notater Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold Notater og Arne Jensen Utredning om mulighet for ny statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer basert på data fra Arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Sammendrag Bakgrunn. I Norge har man ingen god oversikt over omfanget og alvorlighetsgraden av arbeidsskader. Materiale og metode.

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer