Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen"

Transkript

1 Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en planlagt saksliste - fremme saker for din klasse i elevrådet - legge fram saker fra elevrådet i klassen din - bruke klasserådstimen til demokratiske avgjørelser - sørge for at kritikk følges opp med et konstruktivt alternativ - sørge for at noen skriver referat fra alle klasserådene DU KAN - be klassestyreren om hjelp til å formulere saker og innføre møteteknikk - be kontaktlæreren om hjelp til å få klasserådet til å funke bedre - be voksne forlate klasserommet når det er klasseråd og klassen vil diskutere en sak aleine. ( Læreren plikter likevel å se at alle har kommet til timen helt i starten, og vil også komme tilbake når timen slutter) - du kan be klassestyrer om tid til å forberede klasseråd. - du kan be elevrådsleder komme i klassen og legge fram større saker DU BØR - alltid gå gjennom sakslista med vara eller plangruppemedlemmene før klasseråd - sjekke mulighetene, ikke la deg stanse av problemene

2 - snakke med de andre i elevrådet underveis - skille mellom saker som bare gjelder klassen og saker som gjelder flere klasser eller hele skolen. - ta forhåndskontakt med personer som kan ha noe å si i den enkelte sak, f.eks Rektor, vaktmester,renholdere, klassestyrer, faglærere eller foreldre som er klassekontakter. ELEVRÅDSARBEID ER SKOLE,DET ER TRENING I DEMOKRATI. 1. VÆR FORBEREDT I ALLE SAKER. FORTELL SAKENE, IKKE LES DEM OPP. 2. SNAKK SAK, IKKE PERSON. 3. SØK MULIGHETER, IKKE UMULIGHETER. 4. TA TILBAKE KLASSERÅDSTIMEN. 5. VÆR BESTEMT OG DEMOKRATISK. LA ALLE KOMME TIL ORDE. TA RUNDEN HVIS NOEN DOMINERER DEBATTER. 6. IKKE BRUK TID PÅ REKLAMEPOST. 7. TA OPP SAKER SOM ER VIKTIGE. SMÅSAKER KAN ORDNES OPP VED DIREKTEKONTAKT MED DEN DET GJELDER,f.eks VAKTMESTER. 8. FORDEL OPPGAVER I RÅDET ELLER KLASSEN. SITT IKKE MED ALT ANSVAR ALEINE. SETT FRISTER FOR GJØREMÅL. 9. GJØR FERDIG EN SAK OG VIS RESULTATER FØR DU GÅR LØS PÅ ANDRE.

3 SAKSLISTE: = Korte punkter som beskriver saker som skal tas opp i klassen eller elevrådet. I klassen kan disse skrives på tavla FØR timen. I elevrådet skal leder ha sendt ut saksliste til alle klassene minst en uke før elevrådsmøtet. Alle sakslister har gjerne EVENTUELT som siste punkt; det vil si saker fra klassene som tas opp der og da. Når du leder møtet bør du sette en tidsfrist i margen for hver sak, så du er sikker på at dere i kommer i mål i løpet av den tida som er satt opp.!"# $% & REFERAT Alle møter i klasseråd eller elevråd skal ha referat. Disse føres i bok eller på ark som settes i perm som oppbevares på elevrådsrommet. Referatene skal være korte, men alle VEDTAK som er gjort skal refereres i sin helhet. I elevrådet skal alle tillitsvalgte ha kopi av referatet påfølgende skoledag. Leder i elevrådet sørger også for en kopi til skolens kontor som igjen gir referatet til Rektor og andre råd. Det er leder som er ansvarlig for at noen skriver referat fra hvert møte. Et referat starter med dato - og hvem som var til stede og fraværende

4 Å TA RUNDEN I møter der få sier noe eller noen få dominerer eller ingen vil si noe kan møteleder ta runden. Han eller hun ber alle si noe kort om saken etter tur. Hvis noen er enige med de som har snakket tidligere, kan de kort si dette. IDECRASH En grei måte å få klassen til å tenke kreativt er å sette dem i grupper i en klasserådstime og be samtlige grupper sette opp fem forslag til saker som elevrådet bør jobbe med de neste seks månedene. ALLMØTER Allmøte kan være et verktøy i spesielle situasjoner. Allmøte er en samling av alle som arbeider på skolen i skolens største forsamlingsrom. Allmøter passer ikke til diskusjoner, men til markeringer eller tydeleggjøring av infomasjon fra elevrådet eller Rektor til alle på skolen. Elevrådsleder kan lede slike allmøter etter samråd med Rektor. Allmøter bær være korte, maks 20 minutter. De som leder allmøtet må ha et klart budskap og vite nøyaktig hvem som skal si hva og hvordan. Vedvarende forsøpling eller hærverk kan være allmøtetema. Postive meldinger om forbedringer kan også være grunn til et allmøte. Sorgmarkeringer kan også ha form som et allmøte, men slike markeringer styres av skolens sorgteam. Elevrådet kan likevel bidra med innslag når dette passer. Å VÆRE ELEVRÅDSLEDER Elevrådsleder er elevenes fremste talsmann eller talskvinne. Elevrådsleder får et spesielt ansvar og må regne med flere møter med Rektor og skolens rådsorgan. Elevrådsleder kan be om attest fra kontaktlærer eller Rektor etter endt periode, og det er lurt å ta vare på denne til seinere i livet. Elevrådsleder er ansvarlig for at elevrådets møteplan følges, og at sakslister og referater leveres der de skal.

5 UNGDOMSRÅDET Ungdomsrådet i kommunen er byens øverste rådsorgan for og med ungdom. Oppvekstsjefen har anbefalt at skolenes elevrådsleder og nestleder automatisk sitter i Ungdomsrådet. Dette for å ha klare linjer nedover i skoledemokratiet. På denne måten kan elevrådsleder også lett ta med seg saker fra Ungdomsrådet til elevrådet på sin skole. Og andre veien. %+%,'-*(%' '%()'*(%' *.'% *(%' BOMSAKER Mange elevråd føler at de bestemmer en sak og så overprøves denne av Rektor. Slikt kan drepe all interesse for elevdemokrati, og de som sitter i elevrådet føler at de er et supperåd som ikke tas alvorlig. Dette kan unngås: REKTOR skal ikke sende over saker til elevrådet som de ikke har innflytelse på, og ELEVRÅDET skal ikke ta opp saker de i forkant vet de ikke kan gjøre noe med. Rektor må derfor sammen med elevrådsleder og kontaktlærer avklare hva som er en elevrådssak hvis det

6 er tvil. Eksempelvis er det dødfødt for et elevråd å diskutere om det skal være lov å røyke på en ungdomsskole, siden norsk lov sier at dette er forbudt. Slik er det bare. BUDSJETT Elevrådet skal sette opp et budsjett i starten av skoleåret. Et budsjett er en plan over hvordan elevrådet vil bruke pengene sine i året som kommer. I slutten av skoleåret skal et regnskap legges fram over hvordan pengene egentlig er brukt med kvitteringer og vedlegg. Hvis elevrådet har svært stram økonomi, kan budsjettet inneholde forslag til antatte inntekter og utgifter. Budsjettet sendes klassene til debatt. AKTIVITETSPLAN Elevrådet bør i løpet av oktober sette opp en plan over aktiviteter og tiltak de har tenkt å jobbe med resten av inneværende skoleår. Aktivitetsplanen sendes klassene til debatt. Dette planen kan justeres i januar LITE PENGER I KASSA Med slanke lommebøker i skolen generelt, rammer dette også elevrådet. Skolen skal likevel overføre en viss sum til elevrådet i sitt budsjett.det er Rektor som avgjør hvor mye og hvordan. Elevrådet kan videre søke FAU eller andre om penger til enkelttiltak som er godt begrunnet. Videre kan elevrådet selv sette i gang inntektsgivende aktiviteter. Disse må være godt planlagte og voksne bør være med i planleggingen og trekkes inn i vakthold hvis dette er nødvendig. Voksne kan være FAU-medlemmer eller andre foresatte. Noen steder er det elevrådet som driver skolekantina. FASTE POSTER Elevrådet skal alltid ta opp følgende saker: Skolens virksomhetsplan Skolens ordensreglement Elevrådets møteplan Elevrådets budsjett Elevrådets aktivitetsplan

7 Skolens brannforskrifter Saker som skal opp i Samarbeidsutvalget REKLAMEPOST OG FILLESAKER Elevrådene får svært mye reklamepost. Det gjelder alt fra skolegensere, skolefoto og sponsortilbud- til språkreiser og utstyrstilbud. Det er viktig at AU leser og siler ut denne posten og ikke bruker tid i møtene på å gå gjennom bla-bla. En postliste kan lages, og interesserte kan få post de vil se nærmere på. Det finnes også eksempler på fillesaker under eventuelt i kategorien - Det er for lite papir på doene i C-korridoren. Dette kan den tillitsvalgte i den enkelte klasse ta direkte opp med vaktmester uten å lage sak av det. DET DYKTIGE OG MODIGE ELEVRÅDET Myndighetene sier mye fint om skoledemokratiet og elevrådets plass i dette. De som blir valgt til elevrådsmedlemmer har tillit og representerer andre, og får basiskunnskaper i hvordan vårt demokrati skal fungere helt fra start av. Elevrådsarbeid er skole på link linje med andre ferdigheter skolen skal vektlegge. Men det er mye mer. Elevrådet kan gjøre noe med hverdagen til elevene. Elevrådet kan påvirke og forandre for å gjøre skolen bedre. Så derfor er elevrådsarbeid mer enn å arrangere diskotek og selge skolegensere. NOEN PROBLEMSTILLINGER: Hvordan er undervisningen på skolen vår? Hvordan fungerer prosjekt på skolen vår? Hvordan fungerer lekse-og prøvebruken i klassene? Hvordan påvirker skolens dårlige økonomi oss som elever helt konkret? Kan vi gjøre noe med dette? Vet foreldrene våre hvordan vi har det? Hvordan vil vi ha pausene våre? Er rus et problem på skolen vår? Kan vi gjøre langpausene mer spennende og nyttige? Hvordan kan vi stoppe rasisme og mobbing i praksis hos oss?

8 Hva kan vi gjøre for å forbedre skolemiljøet og bygningene? Hvordan er samarbeidet mellom klasser på ulike trinn? Hvordan tar vi imot nye medelever? Kan vi arrangere spennende elevkvelder eller debatter? Kan vi bruke skolen til fritidsaktiviteter? Er skolen vår en god nabo til de som bor rundt oss? ELEVRÅDETS SAKSOMRÅDER Skal ta opp: Ordensregler Miljøet på skolen Budsjett Valg av elevmeglere Saker fra klassene Saker til/ fra rektor Saker til/fra ungdomsrådet Saker til/fra SU Samarbeid med FAU Skolens virksomhets-plan Halvårsplan for elevrådet med møtetider Halvårsrapport til jul og sommeren Bruken og tilsynet med elevråds-rommet Bruken av klasseråds-timen Kan ta opp: Undervisningen Prosjektplaner Aktivitetsdager Aksjonsdager som Operasjon Dagsverk Diskoteker Elevkvelder Infokvelder Skolerute Temadager Tema-og debattkvelder Reklamepost til elevrådet Samarbeid med helsesøster Allmøter Inne-og uteordninger Rasisme Røyking Mobbing Søppel-og renhold på skolen Folkeskikk Andres bord: Personalsaker Konkrete mobbesaker Konkrete konflikter elevelev Konkrete konflikter voksen - elev

9 ELEVRÅDSROMMET Elevrådsrommet er elevrådets eget arbeidsrom og samtlige tillitsvalgte på skolen er ansvarlige for hvordan det ordnes og brukes. I første og siste omgang er elevrådsleder hovedansvarlig. Elevrådsrommet skal ha pc med printer, telefontilgang og sitteplass rundt et møtebord i samme antall som medlemmer. Praktiske forhold i rommet kan ofte ordnes opp direkte med vaktmester og renholdere. I elevrådsrommet skal møteplan og referater/sakslister alltid være lett tilgjengelige. KONTORTID Det kan være praktisk å gjennomføre kontortid f.eks en dag pr uke i langpausen. Elevrådet må sette opp en vaktliste over hvem som skal betjene rommet og når. Post til elevrådet bør leses gjennom i kontortida, samtidig kan sakslister og referater ordnes. Elever kan også stikke innom med forslag/ meninger. Epost og endringer på websida kan også gjøres i denne kontortida. EPOST OG WEBSIDE Alle elevrådene bør ha egen epostadresse. Epost bør sjekkes en gang i uka av elevrådsleder eller andre i elevrådet. I tillegg bør elevrådet ha en egen webside der de kan informere elever og andre om hva de jobber med. Vedlikehold av websida kan settes bort til andre interesserte elever som vil jobbe med dette som f.eks prosjektarbeid. Det er viktig at alle elevene på skolen får opplyst epostadresse og url. En webside kan også erstattes av en skoleavis eller et nyhetsbrev, men en webside er langt billigere og mer effektiv. TELEFON I perioder med juleball, skolearrangementer og teateroppsett/ billettsalg vil elevrådet være hjelpeløs uten egen telefon. Men også ellers er det praktisk for elevrådet å ha en egen telefon. Mest realistisk er det at elevrådet kjøper en egen mobiltelefon med kontantkort over eget budsjett. Det er også naturlig at det er elevrådsleder som har ansvaret for bruken av denne. Omkostninger og detaljoversikt om bruk av telefonen legges fram på siste elevrådsmøte hvert semester.

10 MØTEPLAN Elevrådet setter opp en møteplan med datoer og klokkeslett i starten av hvert semester.(høst og vår).denne deles ut til samtlige klasser og kontoret HVA GJØR ELEVRÅDET NÅR FLERTALLET AV ELEVENE SIER JA OG ET FLERTALL AV LÆRERNE/REKTOR SIER NEI? ( Eller omvendt) Kjører saken videre til Samarbeidsutvalget Ser over saken en gang til, pusser argumentene. Sende saken tilbake til klassene på jakt etter nye gode forslag til løsninger. Ber om samtale med Rektor for å få bedre kjennskap til de voksnes argumenter. Hva er problemet? Finnes de løsninger som Rektor kan godta? Finnes det mellomløsninger? Ta kontakt med FAU, foresatte eller andre voksne i skolemiljøet som kan støtte elevrådet. Hente forslag på hvordan en løsning kan gjøre praktisk. Finne allierte. Fremme forslag som møter noen av motstandernes argumenter. Møte godt forberedt med nye begrunnelser i samarbeidsutvalget. Be gjerne i forkant om et nytt møte med Rektor der han/hun får info om de nye forslagene til løsning. Godta det endelige vedtaket i SU eller sende saken til høring i ungdomsrådet hvis dette kan gjelde flere enn elevene på din skole. PRAKTISKE TIPS TIL DEG SOM ER ELEVRÅDSLEDER: Skaff deg mobilnummeret og epostadresser til alle i elevrådet. Skaff deg en egen elevrådskalender eller elevrådsnotatbok. Be om møte med kontaktlærer hver gang du er usikker. Finn ut hvem som er leder i FAU og Samarbeidsutvalget med navn og adresse. Skaff deg kopi av møteplaner disse har.

11 Finn ut hvem som er elevrådsledere på de andre skolene i kommunen med navn og mobilnummer. Be om møter hvis noe har felles interesse. Be om kurs i elevrådsarbeid hvis dette foreligger. Skaff deg Skolehåndboka. Finn ut hvem som er leder i Ungdomsrådet med navn og mobilnummer. Be om møteplan. SØRG FOR BLEST OM VIKTIGE SAKER DITT ELEVRÅD HAR SATT I GANG ved å LAGE OPPSLAG PÅ SKOLEN FRONTE SAKEN PÅ WEBSIDA SENDE BREV TIL REKTOR,FAU OG SU SENDE BREV TIL ANDRE ELEVRÅD SENDE UT EN PRESSEMELDING % # / # 0 1'%%2%+.&0 % 3 / ' '%%2%+.& % 4 7#!877 )8 *# &9'.%. % TA TILBAKE KLASSERÅDSTIMEN! Det er DU som tillitsvalgt som skal bestemme hva som skjer i klasserådstimen. Du har RETT til å få hele timen til dine saker. Klassestyreren kan be deg ta opp saker som han eller hun mener er viktig for klassen, men kan ikke overkjøre deg ved å bruke timen til å ta opp egne beskjeder eller ordensanmerkninger. Unntaket er hvis det blir tid til overs. Du kan be klassestyrer forlate rommet når det er klasseråd, men denne har likevel plikt til å sjekke oppmøtet ved start og slutt av timen.

12 ELEVMEGLING ET ELEVRÅDSANSVAR? Både ja og nei. Hele skolen står bak en slik ordning, og det er sosiallærers hovedoppgave å ha tilsyn med denne i praksis. Det er likevel naturlig at elevrådet styrer valget av elevmeglere,følger ordningen og hvordan den fungerer ved å evaluere ordningen fra elevenes ståsted. SAK, IKKE PERSON! I heftige debatter med klare motsetninger er det viktig at du som møteleder og tillitsvalgt ikke skjeller ut medelever eller andre, men snakker SAK og ikke person. Å godta og møte andre meninger med respekt vil avgjøre om du er en god leder eller ikke. Du skal også passe på at andre ikke går i samme fella. MULIGHETER, IKKE UMULIGHETER Å bruke møtetid på kun å svartmale en situasjon, er bortkastet. Det er lettvint, men ødeleggende. Så fort de negative sidene er kartlagte, må du søke etter forslag som kan rette på forholdene helt konkret. Kritikk er bra hvis den etterfølges av forslag hvordan det bør rettes opp. Kritikere som ikke har noen positive endringsforslag, bør ikke få mer taletid. EN TING OM GANGEN Gjør ferdig en sak og vis til resultater før du hiver deg på nye saker. Da ser de som har valgt deg at du får gjort noe. FORDEL OPPGAVER Ta ikke på deg alle oppgaver aleine. Gi dem til andre som vil gjøre noe. Sett en frist og stol på at de vil gjøre en god jobb.gi ros når det funker, og råd hvis det stopper opp. TING SOM SKOLENE / REKTORENE MÅ SØRGE FOR MHT ELEVRÅDET PÅ SIN SKOLE: EGET ELEVRÅDSROM MED EGEN NØKKEL OG DATAMASKIN. BUDSJETTPLASS OVERFØRE EN SUM TIL ELEVRÅDET HVERT HALVÅR FÅ MOTIVERTE LÆRERE I KONTAKTLÆRERROLLEN HEVE STATUSEN TIL ELEVRÅDET VED Å KONTAKTE ELEVRÅDET AKTIVT I VIKTIGE SPØRSMÅL PLANLEGGE ALLMØTER SAMMEN MED ELEVRÅDSLEDER

13 AVKLARE HVA SOM ER ELEVRÅDETS MANDAT OG HVA SOM IKKE ER DET. IKKE OVERPRØVE ELEVRÅDET NÅR MANDATET ER GITT. SØRGE FOR AT KLASSESTYRERNE GIR FRA SEG KLASSERÅDSTIMEN TIL TILLITSVALGTE ELEVER. GI KONTAKTLÆRER TID TIL Å INFORMERE OM ELEVRÅDETS VEDTAK OG ARBEID I FELLESMØTE MED DE ANDRE LÆRERNE SETTE ELEVRÅDET AKTIVT I KONTAKT MED FAU SAMMEN MED KONTAKTLÆREREN. KONTAKTLÆRERS OPPGAVE: PÅSE AT ELEVRÅDET FÅR SITT ROM, SITT BUDSJETT OG AT TILLITSVALGTE BLIR VALGT I ALLE KLASSER SÅ RASKT RÅD ER. LEDE FØRSTE ELEVRÅDSMØTE TIL ET STYRE ER VALGT. BE REKTOR MØTE PÅ FØRSTE MØTE FOR AT SKOLENS LEDELSE VISES TYDELIG OG SIER NOE OM FORHOLDET MELLOM ELEVRÅDET OG REKTOR. INFORMASJON: PLASSERE ELEVRÅDET I DET LOKALE DEMOKRATI; RETTIGHETER, PLIKTER, ANSVAR OG MAKT. VISE LINJENE TIL SU OG UNGDOMSRÅDET. GI DE TILLITSVALGTE VERKTØY SLIK AT DE KAN LEDE KLASSERÅDSTIMENE PÅ EN GREI MÅTE. VEILEDE. HJELPE ELEVRÅDSLEDER SLIK AT SAKSLISTER OG REFERAT KOMMER DIT DE SKAL I RETT I RETT TID. FORMIDLE KONTAKT MELLOM ELEVRÅDET OG ANDRE GRUPPER PÅ SKOLEN. VÆRE TIL STEDE I KLASSERÅD HVIS TILLITSVALGT ØNSKER DET I SPESIELLE SAKER. PÅSE AT DE TILLITSVALGTE FÅR KLASSERÅDSTIDA SI SOM TILTENKT I ALLE KLASSER.

14 Elevrådets plass i skoledemokratiet: &$$ *++2;)%' $$%!"!!# 9: Synspunkter og kommentarer:

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Brandbu ungdomsskole Elever 2011 241 2012 257 2013 265 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10

Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10 Å R S R E F E R A T Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10 Innholdsfortegnelse Innledning! Valgprosess! Miljøundersøkelse! Kostholdsforedrag! Jule/vintershow! Elevorgansisasjonen!

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen.

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen. Bli med! Barn Denne brosjyren er utarbeidet av FAU ved Ullevål skole i samarbeid med elevrådet. 1. utgave, mai 2015 Opplag: 1000 eksemplarer. Kostnader til trykk dekket av stiftelsen «Ideer for livet».

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Årshjul for samarbeid heim skole ved Gjølme skole November: SU-møte Desember: Juleverksted Juleavslutning/kabaret Januar: Halvårsvurdering til heimen Foreldresamtaler

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Sør Trøndelag fylkeskommune Byåsen videregående skole www.byasen.vgs.no Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Til elevrådsrepresentanten Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Elevrådet er

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Tverlandet skole Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Føringer og ideer utarbeidet av FAU og administrasjon Skolens skal i samarbeid med foreldrekontaktene arrangere to foreldremøter

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND Denne veilederen for elevdemokrati kan skolene bruke fritt i sitt arbeid. Veilederen gir ulike tips og råd til hvordan arbeidet med elevdemokrati

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Retningslinjer. - klassekontakt - foreldreutvalget (FAU) Bjorøy skole

Retningslinjer. - klassekontakt - foreldreutvalget (FAU) Bjorøy skole Retningslinjer - klassekontakt - foreldreutvalget (FAU) Bjorøy skole Innhold Velkommen som klassekontakt ved Bjorøy skule... 3 1. Informasjon til klassekontakter... 4 1.1 Klassekontaktens oppgaver... 4

Detaljer

Forventninger fra foreldre.

Forventninger fra foreldre. Forventninger fra foreldre. Til Skolen: - At lærerne ønsker/skal ha underskrift på ukeplan fra foreldrene - Fysisk miljø - renhold - Når det oppdages tyveri- ta affære - Tilbakemelding fra skolen om spesielle

Detaljer

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl. 18.00 på Alvøen skole Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder & referent 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Dato: Tidspunkt: kl :30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU

Dato: Tidspunkt: kl :30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 2015-01-08 Tidspunkt: kl. 19.00 20:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU av: Møteleder Leder Referent: Leder/Sekretær Møtedeltakere Tilstede:

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Referat fra FAUs arbeidsstyremøte. Personalrommet Bekkelaget skole

Referat fra FAUs arbeidsstyremøte. Personalrommet Bekkelaget skole Referat fra FAUs arbeidsstyremøte Dato/tid: 24.08.2015 Kl. 18:00 20.15 Sted: Personalrommet Bekkelaget skole Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen Tilstede fra FAU: Marit Injar, Tone Meldalen,

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Nulltoleranse for mobbing. Vikeså skule Et egnet system for håndtering

Nulltoleranse for mobbing. Vikeså skule Et egnet system for håndtering Nulltoleranse for mobbing Vikeså skule Et egnet system for håndtering Målsetning Formidle et eksempel på om god håndtering system Forebyggende system sikre et godt læringsmiljø Vaktordninger Elevsamtale

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl Reipå skole Likeverd-Samhold-Mestring Referat SU/SMU- møte, mandag 30.01.2017, kl.18.00-20.00. Tilstede: Jonas Eikefjord, Tone Norum, Anita Ragnvaldsen, Ann-Kristin Skjellstad, Trude Kristensen, Trine

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

10a Kathrine Harstad, 10c Thomas Hjertnes Rektor, Bodil Moss,

10a Kathrine Harstad, 10c Thomas Hjertnes Rektor, Bodil Moss, SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 7. februar 2017 Tidspunkt: kl. 19:30 21.00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt av: FAU-leder Kathrine Harstad Type møte: Møte i FAU Møteleder Rektor Referent: FAU-leder

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer