Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen"

Transkript

1 Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en planlagt saksliste - fremme saker for din klasse i elevrådet - legge fram saker fra elevrådet i klassen din - bruke klasserådstimen til demokratiske avgjørelser - sørge for at kritikk følges opp med et konstruktivt alternativ - sørge for at noen skriver referat fra alle klasserådene DU KAN - be klassestyreren om hjelp til å formulere saker og innføre møteteknikk - be kontaktlæreren om hjelp til å få klasserådet til å funke bedre - be voksne forlate klasserommet når det er klasseråd og klassen vil diskutere en sak aleine. ( Læreren plikter likevel å se at alle har kommet til timen helt i starten, og vil også komme tilbake når timen slutter) - du kan be klassestyrer om tid til å forberede klasseråd. - du kan be elevrådsleder komme i klassen og legge fram større saker DU BØR - alltid gå gjennom sakslista med vara eller plangruppemedlemmene før klasseråd - sjekke mulighetene, ikke la deg stanse av problemene

2 - snakke med de andre i elevrådet underveis - skille mellom saker som bare gjelder klassen og saker som gjelder flere klasser eller hele skolen. - ta forhåndskontakt med personer som kan ha noe å si i den enkelte sak, f.eks Rektor, vaktmester,renholdere, klassestyrer, faglærere eller foreldre som er klassekontakter. ELEVRÅDSARBEID ER SKOLE,DET ER TRENING I DEMOKRATI. 1. VÆR FORBEREDT I ALLE SAKER. FORTELL SAKENE, IKKE LES DEM OPP. 2. SNAKK SAK, IKKE PERSON. 3. SØK MULIGHETER, IKKE UMULIGHETER. 4. TA TILBAKE KLASSERÅDSTIMEN. 5. VÆR BESTEMT OG DEMOKRATISK. LA ALLE KOMME TIL ORDE. TA RUNDEN HVIS NOEN DOMINERER DEBATTER. 6. IKKE BRUK TID PÅ REKLAMEPOST. 7. TA OPP SAKER SOM ER VIKTIGE. SMÅSAKER KAN ORDNES OPP VED DIREKTEKONTAKT MED DEN DET GJELDER,f.eks VAKTMESTER. 8. FORDEL OPPGAVER I RÅDET ELLER KLASSEN. SITT IKKE MED ALT ANSVAR ALEINE. SETT FRISTER FOR GJØREMÅL. 9. GJØR FERDIG EN SAK OG VIS RESULTATER FØR DU GÅR LØS PÅ ANDRE.

3 SAKSLISTE: = Korte punkter som beskriver saker som skal tas opp i klassen eller elevrådet. I klassen kan disse skrives på tavla FØR timen. I elevrådet skal leder ha sendt ut saksliste til alle klassene minst en uke før elevrådsmøtet. Alle sakslister har gjerne EVENTUELT som siste punkt; det vil si saker fra klassene som tas opp der og da. Når du leder møtet bør du sette en tidsfrist i margen for hver sak, så du er sikker på at dere i kommer i mål i løpet av den tida som er satt opp.!"# $% & REFERAT Alle møter i klasseråd eller elevråd skal ha referat. Disse føres i bok eller på ark som settes i perm som oppbevares på elevrådsrommet. Referatene skal være korte, men alle VEDTAK som er gjort skal refereres i sin helhet. I elevrådet skal alle tillitsvalgte ha kopi av referatet påfølgende skoledag. Leder i elevrådet sørger også for en kopi til skolens kontor som igjen gir referatet til Rektor og andre råd. Det er leder som er ansvarlig for at noen skriver referat fra hvert møte. Et referat starter med dato - og hvem som var til stede og fraværende

4 Å TA RUNDEN I møter der få sier noe eller noen få dominerer eller ingen vil si noe kan møteleder ta runden. Han eller hun ber alle si noe kort om saken etter tur. Hvis noen er enige med de som har snakket tidligere, kan de kort si dette. IDECRASH En grei måte å få klassen til å tenke kreativt er å sette dem i grupper i en klasserådstime og be samtlige grupper sette opp fem forslag til saker som elevrådet bør jobbe med de neste seks månedene. ALLMØTER Allmøte kan være et verktøy i spesielle situasjoner. Allmøte er en samling av alle som arbeider på skolen i skolens største forsamlingsrom. Allmøter passer ikke til diskusjoner, men til markeringer eller tydeleggjøring av infomasjon fra elevrådet eller Rektor til alle på skolen. Elevrådsleder kan lede slike allmøter etter samråd med Rektor. Allmøter bær være korte, maks 20 minutter. De som leder allmøtet må ha et klart budskap og vite nøyaktig hvem som skal si hva og hvordan. Vedvarende forsøpling eller hærverk kan være allmøtetema. Postive meldinger om forbedringer kan også være grunn til et allmøte. Sorgmarkeringer kan også ha form som et allmøte, men slike markeringer styres av skolens sorgteam. Elevrådet kan likevel bidra med innslag når dette passer. Å VÆRE ELEVRÅDSLEDER Elevrådsleder er elevenes fremste talsmann eller talskvinne. Elevrådsleder får et spesielt ansvar og må regne med flere møter med Rektor og skolens rådsorgan. Elevrådsleder kan be om attest fra kontaktlærer eller Rektor etter endt periode, og det er lurt å ta vare på denne til seinere i livet. Elevrådsleder er ansvarlig for at elevrådets møteplan følges, og at sakslister og referater leveres der de skal.

5 UNGDOMSRÅDET Ungdomsrådet i kommunen er byens øverste rådsorgan for og med ungdom. Oppvekstsjefen har anbefalt at skolenes elevrådsleder og nestleder automatisk sitter i Ungdomsrådet. Dette for å ha klare linjer nedover i skoledemokratiet. På denne måten kan elevrådsleder også lett ta med seg saker fra Ungdomsrådet til elevrådet på sin skole. Og andre veien. %+%,'-*(%' '%()'*(%' *.'% *(%' BOMSAKER Mange elevråd føler at de bestemmer en sak og så overprøves denne av Rektor. Slikt kan drepe all interesse for elevdemokrati, og de som sitter i elevrådet føler at de er et supperåd som ikke tas alvorlig. Dette kan unngås: REKTOR skal ikke sende over saker til elevrådet som de ikke har innflytelse på, og ELEVRÅDET skal ikke ta opp saker de i forkant vet de ikke kan gjøre noe med. Rektor må derfor sammen med elevrådsleder og kontaktlærer avklare hva som er en elevrådssak hvis det

6 er tvil. Eksempelvis er det dødfødt for et elevråd å diskutere om det skal være lov å røyke på en ungdomsskole, siden norsk lov sier at dette er forbudt. Slik er det bare. BUDSJETT Elevrådet skal sette opp et budsjett i starten av skoleåret. Et budsjett er en plan over hvordan elevrådet vil bruke pengene sine i året som kommer. I slutten av skoleåret skal et regnskap legges fram over hvordan pengene egentlig er brukt med kvitteringer og vedlegg. Hvis elevrådet har svært stram økonomi, kan budsjettet inneholde forslag til antatte inntekter og utgifter. Budsjettet sendes klassene til debatt. AKTIVITETSPLAN Elevrådet bør i løpet av oktober sette opp en plan over aktiviteter og tiltak de har tenkt å jobbe med resten av inneværende skoleår. Aktivitetsplanen sendes klassene til debatt. Dette planen kan justeres i januar LITE PENGER I KASSA Med slanke lommebøker i skolen generelt, rammer dette også elevrådet. Skolen skal likevel overføre en viss sum til elevrådet i sitt budsjett.det er Rektor som avgjør hvor mye og hvordan. Elevrådet kan videre søke FAU eller andre om penger til enkelttiltak som er godt begrunnet. Videre kan elevrådet selv sette i gang inntektsgivende aktiviteter. Disse må være godt planlagte og voksne bør være med i planleggingen og trekkes inn i vakthold hvis dette er nødvendig. Voksne kan være FAU-medlemmer eller andre foresatte. Noen steder er det elevrådet som driver skolekantina. FASTE POSTER Elevrådet skal alltid ta opp følgende saker: Skolens virksomhetsplan Skolens ordensreglement Elevrådets møteplan Elevrådets budsjett Elevrådets aktivitetsplan

7 Skolens brannforskrifter Saker som skal opp i Samarbeidsutvalget REKLAMEPOST OG FILLESAKER Elevrådene får svært mye reklamepost. Det gjelder alt fra skolegensere, skolefoto og sponsortilbud- til språkreiser og utstyrstilbud. Det er viktig at AU leser og siler ut denne posten og ikke bruker tid i møtene på å gå gjennom bla-bla. En postliste kan lages, og interesserte kan få post de vil se nærmere på. Det finnes også eksempler på fillesaker under eventuelt i kategorien - Det er for lite papir på doene i C-korridoren. Dette kan den tillitsvalgte i den enkelte klasse ta direkte opp med vaktmester uten å lage sak av det. DET DYKTIGE OG MODIGE ELEVRÅDET Myndighetene sier mye fint om skoledemokratiet og elevrådets plass i dette. De som blir valgt til elevrådsmedlemmer har tillit og representerer andre, og får basiskunnskaper i hvordan vårt demokrati skal fungere helt fra start av. Elevrådsarbeid er skole på link linje med andre ferdigheter skolen skal vektlegge. Men det er mye mer. Elevrådet kan gjøre noe med hverdagen til elevene. Elevrådet kan påvirke og forandre for å gjøre skolen bedre. Så derfor er elevrådsarbeid mer enn å arrangere diskotek og selge skolegensere. NOEN PROBLEMSTILLINGER: Hvordan er undervisningen på skolen vår? Hvordan fungerer prosjekt på skolen vår? Hvordan fungerer lekse-og prøvebruken i klassene? Hvordan påvirker skolens dårlige økonomi oss som elever helt konkret? Kan vi gjøre noe med dette? Vet foreldrene våre hvordan vi har det? Hvordan vil vi ha pausene våre? Er rus et problem på skolen vår? Kan vi gjøre langpausene mer spennende og nyttige? Hvordan kan vi stoppe rasisme og mobbing i praksis hos oss?

8 Hva kan vi gjøre for å forbedre skolemiljøet og bygningene? Hvordan er samarbeidet mellom klasser på ulike trinn? Hvordan tar vi imot nye medelever? Kan vi arrangere spennende elevkvelder eller debatter? Kan vi bruke skolen til fritidsaktiviteter? Er skolen vår en god nabo til de som bor rundt oss? ELEVRÅDETS SAKSOMRÅDER Skal ta opp: Ordensregler Miljøet på skolen Budsjett Valg av elevmeglere Saker fra klassene Saker til/ fra rektor Saker til/fra ungdomsrådet Saker til/fra SU Samarbeid med FAU Skolens virksomhets-plan Halvårsplan for elevrådet med møtetider Halvårsrapport til jul og sommeren Bruken og tilsynet med elevråds-rommet Bruken av klasseråds-timen Kan ta opp: Undervisningen Prosjektplaner Aktivitetsdager Aksjonsdager som Operasjon Dagsverk Diskoteker Elevkvelder Infokvelder Skolerute Temadager Tema-og debattkvelder Reklamepost til elevrådet Samarbeid med helsesøster Allmøter Inne-og uteordninger Rasisme Røyking Mobbing Søppel-og renhold på skolen Folkeskikk Andres bord: Personalsaker Konkrete mobbesaker Konkrete konflikter elevelev Konkrete konflikter voksen - elev

9 ELEVRÅDSROMMET Elevrådsrommet er elevrådets eget arbeidsrom og samtlige tillitsvalgte på skolen er ansvarlige for hvordan det ordnes og brukes. I første og siste omgang er elevrådsleder hovedansvarlig. Elevrådsrommet skal ha pc med printer, telefontilgang og sitteplass rundt et møtebord i samme antall som medlemmer. Praktiske forhold i rommet kan ofte ordnes opp direkte med vaktmester og renholdere. I elevrådsrommet skal møteplan og referater/sakslister alltid være lett tilgjengelige. KONTORTID Det kan være praktisk å gjennomføre kontortid f.eks en dag pr uke i langpausen. Elevrådet må sette opp en vaktliste over hvem som skal betjene rommet og når. Post til elevrådet bør leses gjennom i kontortida, samtidig kan sakslister og referater ordnes. Elever kan også stikke innom med forslag/ meninger. Epost og endringer på websida kan også gjøres i denne kontortida. EPOST OG WEBSIDE Alle elevrådene bør ha egen epostadresse. Epost bør sjekkes en gang i uka av elevrådsleder eller andre i elevrådet. I tillegg bør elevrådet ha en egen webside der de kan informere elever og andre om hva de jobber med. Vedlikehold av websida kan settes bort til andre interesserte elever som vil jobbe med dette som f.eks prosjektarbeid. Det er viktig at alle elevene på skolen får opplyst epostadresse og url. En webside kan også erstattes av en skoleavis eller et nyhetsbrev, men en webside er langt billigere og mer effektiv. TELEFON I perioder med juleball, skolearrangementer og teateroppsett/ billettsalg vil elevrådet være hjelpeløs uten egen telefon. Men også ellers er det praktisk for elevrådet å ha en egen telefon. Mest realistisk er det at elevrådet kjøper en egen mobiltelefon med kontantkort over eget budsjett. Det er også naturlig at det er elevrådsleder som har ansvaret for bruken av denne. Omkostninger og detaljoversikt om bruk av telefonen legges fram på siste elevrådsmøte hvert semester.

10 MØTEPLAN Elevrådet setter opp en møteplan med datoer og klokkeslett i starten av hvert semester.(høst og vår).denne deles ut til samtlige klasser og kontoret HVA GJØR ELEVRÅDET NÅR FLERTALLET AV ELEVENE SIER JA OG ET FLERTALL AV LÆRERNE/REKTOR SIER NEI? ( Eller omvendt) Kjører saken videre til Samarbeidsutvalget Ser over saken en gang til, pusser argumentene. Sende saken tilbake til klassene på jakt etter nye gode forslag til løsninger. Ber om samtale med Rektor for å få bedre kjennskap til de voksnes argumenter. Hva er problemet? Finnes de løsninger som Rektor kan godta? Finnes det mellomløsninger? Ta kontakt med FAU, foresatte eller andre voksne i skolemiljøet som kan støtte elevrådet. Hente forslag på hvordan en løsning kan gjøre praktisk. Finne allierte. Fremme forslag som møter noen av motstandernes argumenter. Møte godt forberedt med nye begrunnelser i samarbeidsutvalget. Be gjerne i forkant om et nytt møte med Rektor der han/hun får info om de nye forslagene til løsning. Godta det endelige vedtaket i SU eller sende saken til høring i ungdomsrådet hvis dette kan gjelde flere enn elevene på din skole. PRAKTISKE TIPS TIL DEG SOM ER ELEVRÅDSLEDER: Skaff deg mobilnummeret og epostadresser til alle i elevrådet. Skaff deg en egen elevrådskalender eller elevrådsnotatbok. Be om møte med kontaktlærer hver gang du er usikker. Finn ut hvem som er leder i FAU og Samarbeidsutvalget med navn og adresse. Skaff deg kopi av møteplaner disse har.

11 Finn ut hvem som er elevrådsledere på de andre skolene i kommunen med navn og mobilnummer. Be om møter hvis noe har felles interesse. Be om kurs i elevrådsarbeid hvis dette foreligger. Skaff deg Skolehåndboka. Finn ut hvem som er leder i Ungdomsrådet med navn og mobilnummer. Be om møteplan. SØRG FOR BLEST OM VIKTIGE SAKER DITT ELEVRÅD HAR SATT I GANG ved å LAGE OPPSLAG PÅ SKOLEN FRONTE SAKEN PÅ WEBSIDA SENDE BREV TIL REKTOR,FAU OG SU SENDE BREV TIL ANDRE ELEVRÅD SENDE UT EN PRESSEMELDING % # / # 0 1'%%2%+.&0 % 3 / ' '%%2%+.& % 4 7#!877 )8 *# &9'.%. % TA TILBAKE KLASSERÅDSTIMEN! Det er DU som tillitsvalgt som skal bestemme hva som skjer i klasserådstimen. Du har RETT til å få hele timen til dine saker. Klassestyreren kan be deg ta opp saker som han eller hun mener er viktig for klassen, men kan ikke overkjøre deg ved å bruke timen til å ta opp egne beskjeder eller ordensanmerkninger. Unntaket er hvis det blir tid til overs. Du kan be klassestyrer forlate rommet når det er klasseråd, men denne har likevel plikt til å sjekke oppmøtet ved start og slutt av timen.

12 ELEVMEGLING ET ELEVRÅDSANSVAR? Både ja og nei. Hele skolen står bak en slik ordning, og det er sosiallærers hovedoppgave å ha tilsyn med denne i praksis. Det er likevel naturlig at elevrådet styrer valget av elevmeglere,følger ordningen og hvordan den fungerer ved å evaluere ordningen fra elevenes ståsted. SAK, IKKE PERSON! I heftige debatter med klare motsetninger er det viktig at du som møteleder og tillitsvalgt ikke skjeller ut medelever eller andre, men snakker SAK og ikke person. Å godta og møte andre meninger med respekt vil avgjøre om du er en god leder eller ikke. Du skal også passe på at andre ikke går i samme fella. MULIGHETER, IKKE UMULIGHETER Å bruke møtetid på kun å svartmale en situasjon, er bortkastet. Det er lettvint, men ødeleggende. Så fort de negative sidene er kartlagte, må du søke etter forslag som kan rette på forholdene helt konkret. Kritikk er bra hvis den etterfølges av forslag hvordan det bør rettes opp. Kritikere som ikke har noen positive endringsforslag, bør ikke få mer taletid. EN TING OM GANGEN Gjør ferdig en sak og vis til resultater før du hiver deg på nye saker. Da ser de som har valgt deg at du får gjort noe. FORDEL OPPGAVER Ta ikke på deg alle oppgaver aleine. Gi dem til andre som vil gjøre noe. Sett en frist og stol på at de vil gjøre en god jobb.gi ros når det funker, og råd hvis det stopper opp. TING SOM SKOLENE / REKTORENE MÅ SØRGE FOR MHT ELEVRÅDET PÅ SIN SKOLE: EGET ELEVRÅDSROM MED EGEN NØKKEL OG DATAMASKIN. BUDSJETTPLASS OVERFØRE EN SUM TIL ELEVRÅDET HVERT HALVÅR FÅ MOTIVERTE LÆRERE I KONTAKTLÆRERROLLEN HEVE STATUSEN TIL ELEVRÅDET VED Å KONTAKTE ELEVRÅDET AKTIVT I VIKTIGE SPØRSMÅL PLANLEGGE ALLMØTER SAMMEN MED ELEVRÅDSLEDER

13 AVKLARE HVA SOM ER ELEVRÅDETS MANDAT OG HVA SOM IKKE ER DET. IKKE OVERPRØVE ELEVRÅDET NÅR MANDATET ER GITT. SØRGE FOR AT KLASSESTYRERNE GIR FRA SEG KLASSERÅDSTIMEN TIL TILLITSVALGTE ELEVER. GI KONTAKTLÆRER TID TIL Å INFORMERE OM ELEVRÅDETS VEDTAK OG ARBEID I FELLESMØTE MED DE ANDRE LÆRERNE SETTE ELEVRÅDET AKTIVT I KONTAKT MED FAU SAMMEN MED KONTAKTLÆREREN. KONTAKTLÆRERS OPPGAVE: PÅSE AT ELEVRÅDET FÅR SITT ROM, SITT BUDSJETT OG AT TILLITSVALGTE BLIR VALGT I ALLE KLASSER SÅ RASKT RÅD ER. LEDE FØRSTE ELEVRÅDSMØTE TIL ET STYRE ER VALGT. BE REKTOR MØTE PÅ FØRSTE MØTE FOR AT SKOLENS LEDELSE VISES TYDELIG OG SIER NOE OM FORHOLDET MELLOM ELEVRÅDET OG REKTOR. INFORMASJON: PLASSERE ELEVRÅDET I DET LOKALE DEMOKRATI; RETTIGHETER, PLIKTER, ANSVAR OG MAKT. VISE LINJENE TIL SU OG UNGDOMSRÅDET. GI DE TILLITSVALGTE VERKTØY SLIK AT DE KAN LEDE KLASSERÅDSTIMENE PÅ EN GREI MÅTE. VEILEDE. HJELPE ELEVRÅDSLEDER SLIK AT SAKSLISTER OG REFERAT KOMMER DIT DE SKAL I RETT I RETT TID. FORMIDLE KONTAKT MELLOM ELEVRÅDET OG ANDRE GRUPPER PÅ SKOLEN. VÆRE TIL STEDE I KLASSERÅD HVIS TILLITSVALGT ØNSKER DET I SPESIELLE SAKER. PÅSE AT DE TILLITSVALGTE FÅR KLASSERÅDSTIDA SI SOM TILTENKT I ALLE KLASSER.

14 Elevrådets plass i skoledemokratiet: &$$ *++2;)%' $$%!"!!# 9: Synspunkter og kommentarer:

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Brandbu ungdomsskole Elever 2011 241 2012 257 2013 265 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10

Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10 Å R S R E F E R A T Elevrådet ved ungdomstrinnet, Saltvern skole skoleåret 09/10 Innholdsfortegnelse Innledning! Valgprosess! Miljøundersøkelse! Kostholdsforedrag! Jule/vintershow! Elevorgansisasjonen!

Detaljer

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen.

Kjære elev ved Ullevål skole, Vi går ikke bare på skolen for å lære å lese, skrive og regne. Vi lærer også å være sammen. Bli med! Barn Denne brosjyren er utarbeidet av FAU ved Ullevål skole i samarbeid med elevrådet. 1. utgave, mai 2015 Opplag: 1000 eksemplarer. Kostnader til trykk dekket av stiftelsen «Ideer for livet».

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Årshjul for samarbeid heim skole ved Gjølme skole November: SU-møte Desember: Juleverksted Juleavslutning/kabaret Januar: Halvårsvurdering til heimen Foreldresamtaler

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Referat fra FAUs arbeidsstyremøte. Personalrommet Bekkelaget skole

Referat fra FAUs arbeidsstyremøte. Personalrommet Bekkelaget skole Referat fra FAUs arbeidsstyremøte Dato/tid: 24.08.2015 Kl. 18:00 20.15 Sted: Personalrommet Bekkelaget skole Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen Tilstede fra FAU: Marit Injar, Tone Meldalen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Tverlandet skole Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Føringer og ideer utarbeidet av FAU og administrasjon Skolens skal i samarbeid med foreldrekontaktene arrangere to foreldremøter

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

REFERAT FRA FAU - MØTE

REFERAT FRA FAU - MØTE MØTENR 7. - skoleåret 12/13 DATO 07.05.13 KL.SLETT 1900-2130 STED Rothaugen skole, Billjardrom KOPI TIL skolen v/rektor Atle Fasteland TIL STEDE: 8.klasse 9.klasse 10.klasse 8A - Bård 8B - 8C - Torunn

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU av: Møteleder Leder Referent: Leder/Sekretær Møtedeltakere Tilstede:

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådskokeboka Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat FAU-møte 24.02.2016. 2. Vedtekter FAU. FAU s vedtekter er lagt

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole.

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. 1. Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole Disse vedtektene regulerer det foreldrearbeidet ved Seterbråten skole som er felles for alle foreldrene med

Detaljer

Dato: Tidspunkt: kl :00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU

Dato: Tidspunkt: kl :00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 2015-04-08 Tidspunkt: kl. 19.00 21:00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU av: Møteleder Nestleder Referent: Sekretær Møtedeltakere Tilstede:

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Aurvoll skole. Januar. Februar. Desember. Mars. November. April. Oktober. September. Mai. August. Juni. Juli. Juletrefest. FAU møte.

Aurvoll skole. Januar. Februar. Desember. Mars. November. April. Oktober. September. Mai. August. Juni. Juli. Juletrefest. FAU møte. Desember Januar Juletrefest Februar Foreldrekontaktmøte / FAU møte November SU / SMU møte Mars Foreldremøte 2 Oktober FAU årsmøte Foreldremøte 1 Aurvoll skole April Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010

Møtereferat. Brynjar Gevik. Dato: 21. jan. 2010 Til stede: Forfall: Møtereferat Kine A. Kvalstad og Åsmund Gevik (elevråd), Anlaug Skjærvik og Helene Hyttan (lærerrepr.), Anne Lill Newerman og Kalle Kvalstad (FAU), Åge Røsdal (ansatterepr.), Monica

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20 Elevrådskokeboka Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Kap. 1 Tillitsvalgte på klassenivå Side 4 Kap. 2 Elevrådet Side 7 Kap. 3 Elevrådsstyret Side 8 Kap. 4 Rutineoppgaver Side 10 Kap. 5 Elevrådskontakten

Detaljer

Rektor orienterte om satsingen og hvordan denne vil gli godt sammen med inkluderingssatsingen.

Rektor orienterte om satsingen og hvordan denne vil gli godt sammen med inkluderingssatsingen. SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Samarbeidsutvalget MØTEINNKALLING Tilstede: Trine Tønnessen - foresatt Bjørn Arild Thomassen - foresatt Tonje Øgrey Elevrådsrepresentant Charlotte Hansen Søyland politisk

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

VESONGDRAGEN. Foresatte og skole, hvem gjør hva. Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole. Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1

VESONGDRAGEN. Foresatte og skole, hvem gjør hva. Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole. Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1 VESONGDRAGEN Foresatte og skole, hvem gjør hva Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse Oversiktskart over utvalg og sammensetning... 3 Innledning...

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer