Vedlagt følger møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av Fra: Erichsen, Dato: :07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild Kjebekk (vara); Charlotte Skarpodde; Eikeland, Christian; Damman, Terje; FFO; Glomsaker, Kåre; Haavorstad, Olav; Hauge, Arly; Hovland, Helge Ødegård; Jorunn F. Roland (Medlem); Karin Hodne (Medlem); Karlsen, Arne; Kirsten Huser Leschbrandt (2. vara); Hamar, Kjell Ståle; Kjell Ståle Hamar (vara); Knut Brox (Medlem); Macdonald, Cheryl; Tjomsland, Oddlaug Hesland; Politisk sekretariat; Richardsen, Wanja; Runden, Toril; SAFO (Oddvar Skoland); Siri Topstad (Medlem); Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; Thor Messel (1. vara); Tom Atle Steffensen (vara); Torbjørn Gjerdahl; Torkelsen, Jan H.; Trine Lise Systad (Medlem); Trude Kjelle (Aust-Agder); Westermoen, Thore; Åsta Løvdal (vara); Audnedal fellesråd for eldre og funksj.h.; Farsund komm.råd for funksj.h.; Flekkefjord komm.råd for funksj.h.; Hægebostad fellesråd for eldre og funksj.h.; Kristiansand komm.råd for funksj.h; Kvinesdal komm.råd for funksj.h.; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.h.; Lyngdal komm.råd for funksj.h.; Mandal komm.råd for funksj.h.; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.h.; Sirdal eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Camilla Erland Aarnes; Vennesla komm.råd for funksj.h.; Åseral fellesråd for eldre og funksj.h. Tittel: Møteinnkaling - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Vedlagt følger møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Sak unntatt offentlighet: Fylkespris universell utforming blir trykket i eget hefte Sak: Konkretisering av skolebruksplan for Vestagderskolen frem mot 2030 ettersendes så snart den foreligger. Det anbefales å lese sakene (med klikkbare vedlegg) på: saker/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, da papirutgaven kan bli noe forsinket grunnet kopieringskapasitet. Med vennlig hilsen Marion Erichsen Konsulent Organisasjonsseksjonen/politisk sekretariat Vest-Agder fylkeskommune Telefon: / E-post: Hjemmeside: 1CD79F1.A6DEF040

2 MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen Arkivsak: 15/00006 Mulige forfall meldes snarest til eller tlf.: Vararepresentant innkalles særskilt. SAK (u. off.) Fylkespris universell utforming lages i eget hefte. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 1/15 14/ Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder: Forslag til målstruktur, status for, og notater fra drøftingsfase 4 2/15 14/ Evaluering av politisk virksomhet 10 3/15 14/ Konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot Referatsaker 1/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 2/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 3/15 15/ Vennesla råd for funksjonshemmede: Møteprotokoll /15 15/ Årsmelding Vennesla råd for funksjonshemmede 5/15 14/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll

3 6/15 15/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Spørsmål til Lyngdal kommune vedrørende henvendelse fra Lyngdal eldreråd med ønske om bestillingsruter i Lyngdal 8/15 14/ Åseral - møteprotokoll /15 14/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Råd for eldre og funksjonshemmede i Lindesnes /15 11/ Møte om tilrettelegging av kollektivtilbudet og videre arbeid 13/15 14/ Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner - tilskuddsordningen avvikles fra /15 14/ Aust-Agder - møtereferat /15 15/ Invitasjon til landskonferanse fylkesråd for funksjonshemmede 2015 ( ) Eventuelt 1) Orienteringer om synshjelpemidler - hvordan det har vært- og utvikling fram til i dag v/ Charlotte Skarpodde 2) Videre planlegging av vårkonferansen (status) 3) Saker som skal til rådet eller ikke, med bakgrunn i "lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m". (Rundskriv A Det kongelige arbeidsog inkluderingsdepartement. Kristiansand, Christian Eikeland Leder 2

4 Godkjenning av protokoll,

5 Behandling av utvalgssak 1/15 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder: Forslag til målstruktur, status for, og notater fra drøftingsfase Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /15 2 Ungdommens fylkesutvalg /15 3 Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 4 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /15 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø slutter seg til forslag til målstruktur for kollektivtransportplanen som grunnlag for videre arbeid. 2. SAM-utvalget er enig i at hovedtrekkene i dagens rutestruktur og knutepunkstruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden. 3. SAM-utvalget slutter seg til skisse til strategier og hovedinnretning for arbeidet med universell utforming av kollektivtransporten i planperioden. 4. SAM-utvalget tar notat: "Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten" til orientering. 5. Planperioden endres til å gjelde Vedlegg Notat: " Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken" Notat: "Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten" Notat: "Dagens konsepter for rutebetjening rutestruktur" Notat: "Overordnet knutepunktstruktur" Notat: "Om universell utforming av kollektivtransporten i Vest-Agder; gjennomgang av rutestrukturen og skisse til strategier og prioriteringer". Notat: " Tog, samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt". 4

6 Bakgrunn for saken Hovedutvalget fikk forelagt statusrapport fra kartleggingsfasen i møte som sak 62/14. I sak 80/14 ble hovedutvalget orientert om oppstart av drøftingsfase med oversikt over temaer for videre utredning og avgrensning i forhold til andre planer og prosesser. Hovedutvalget sluttet seg til videreføring av dagens strategier for togets rolle i kollektivbetjeningen, samt sluttet seg til opplegg for utredning av lokaltog som en del av betjeningen av Kristiansandsregionen. I denne saken legges det fram forslag til målstruktur for kollektivtransportplanen. Videre legges det fram et notat som, ut fra målstruktur og tidligere statusrapportering, oppsummerer utviklingstrekk, transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten fremover. Saksframlegget gir en oversikt over status for drøftingsfasen og redegjør for videre arbeid. Det legges i den forbindelse også fram en rekke arbeidsdokumenter fra drøftingsfasen på en rekke ulike tema. Utvalget inviteres til å gi sin tilslutning til føringer som grunnlag for videre arbeid og for øvrig ta til orientering de notat fra drøftingsfasen som her legges fram. Saksopplysninger Målstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder I sak 63/14 om regional plan for samferdsel Vest-Agder , sluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø seg til forslag til overordnede målsettinger for hele samferdselsområdet. Plan for kollektivtransporten i Vest- Agder , inngår som en av flere temaplaner under regional plan for samferdsel. Vedtaket om overordnede målsettinger har dannet grunnlaget for videre utarbeidelse av mål for kollektivtransporten. Utkast til målstruktur legges nå fram i notat: " Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken". I utkast til målstruktur for kollektivtransporten er det satt opp noen generelle mål for kollektivtransporten, og dernest en differensiering av mål for ulike trafikkområder ut fra hvilken funksjon kollektivtransporten har i det konkrete området. En slik differensiering er i samsvar med Agder De generelle målene bygger videre på AKTs visjon: "Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt." Generelle mål er formulert ut fra kundeperspektiv, og hvor man i arbeidet har hentet relevante kvalitetsmål fra "Kvalitetshåndbok for kollektivtransporten i Vest-Agder". Notater fra drøftingsfase status for arbeidet: Notat: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten På bakgrunn av skisse til målstruktur og statusrapportering per juli 2014, oppsummerer notatet noen av de viktigste utviklingstrekkene som får betydning for behovet for transport, samt problemstillinger og utfordringer for kollektivtransporten. Dette er temaer som det er naturlig at videre arbeid med strategier, og vurdering av hovedinnretning for tilbudsutvikling tar utgangspunkt i. 5

7 Rutestruktur I vedlagt notat: "Dagens konsepter for rutebetjening rutestruktur" er det redegjort for dagens betjeningskonsepter, og rutestruktur, herunder hvordan bestillingsruter, lokalruter, regionale ruter og toget henger sammen i et nettverk av transporttilbud. Hovedutvalget inviteres til å slutte seg til at hovedtrekkene i dagens rutestruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden. Knutepunktstruktur: I vedlagt notat: "Overordnet knutepunktstruktur" er det redegjort for dagens knutepunktstruktur, som er nært knyttet opp til rutestrukturen. I tillegg til en oversikt over ulike typer knutepunkt og hovedstopp for kollektivtransporten, er det også tatt inn en beskrivelse av innmeldte behov eller problemstillinger knyttet til disse. Universell utforming: Notat: "Om universell utforming av kollektivtransporten i Vest-Agder; gjennomgang av rutestrukturen og skisse til strategier og prioriteringer" gir en grundig gjennomgang av behov for oppgraderinger og helhetlig tilrettelegging av reisekjedene for hele kollektivtilbudet ut fra rutestruktur og knutepunktstruktur. Notatet gir videre noen skisser til strategier og hovedprioriteringer i ulike trafikkområder. Tilrettelegging av infrastrukturen er et langsiktig arbeid, ikke minst som følge av at den statlige tilskuddsordningen, "BRA-ordningen", er falt bort. Når det gjelder tiltak i Kristiansandsregionen, er det etter initiativ fra fylkeskommunen opprettet en "lokal BRA-ordning" gjennom ATP-samarbeidet som notatet også redegjør for. Hovedutvalget inviteres til å slutte seg til skisse til strategier med hovedprioriteringer. Det vil bli nærmere vurdert på hvilken måte temaet skal innarbeides i planen. Status for utredning av togets rolle i kollektivbetjeningen Togets rolle som del av kollektivtransporten i og til/fra Vest-Agder inngår i forslag til målstruktur, rutestruktur, knutepunktstruktur, samt skisse til strategi og hovedprioriteringer for universell utforming av kollektivtrafikken. Utredning av "Lokaltog på strekningen Marnardal Nodeland Kristiansand Vennesla" dvs. togets rolle i lokaltransporten i Kristiansandsregionen, er i sak 80/14 til SAM-utvalget avklart å skulle utredes som en del av dette planarbeidet i et samarbeid mellom Jernbaneverket, fylkeskommunen og AKT. Notat med fylkeskommunens momenter for videre utredning ble referert i saken til SAM-utvalget, og sendt Jernbaneverket sammen med vedtak i saken. Jernbaneverket har også fått tilsendt de utredninger som tidligere er gjort om dette temaet. Jernbaneverket deltar også i arbeidet med bymiljøavtale. Styringsgruppa for bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen har vedtatt at utredning av togets rolle i Kristiansandsregionen også skal omfatte jernbane til Marnardal stasjon. Fylkeskommunen har fått informasjon om at Jernbaneverket i første omgang vil utrede kapasitet på sporet på strekningen Marnardal Kristiansand Vennesla ut fra dagens togtrafikk. Jernbaneverket har foreløpig ikke tatt nærmere kontakt i saken. I vedlagt notat: " Tog, samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt" redegjøres det for tidligere forsøk og status for takstsamordning tog- buss. Videre har AKT vurdert i hvilken grad nytt togtilbud med 2-timesfrekvens kan utnyttes i 6

8 kollektivbetjeningen lokalt i Kristiansandsområdet på kort sikt, og forutsetninger i den forbindelse. AKT peker på at innholdet i et eventuelt takstsamarbeid mellom NSB og AKT må utredes. AKT ønsker å gjøre dette som en del av et større prosjekt hvor de skal ha en gjennomgang av takst- og sonestruktur. Vurderinger Vurderinger knyttet til målstruktur og videre omtale i planen Generelle mål for kollektivtransporten er ikke definert ut fra ansvarsområder, men er utformet ut fra et kundeperspektiv. Målene kan virke enkle og selvsagte men omfatter i realiteten komplekse årsaks- og virkningsforhold. På flere områder kan viktige forhold ligge utenfor AKTs påvirkning. Mange aktører må derfor stå sammen dersom man skal nå generelle mål, samt overordnede mål om å styrke trafikkgrunnlaget og konkurransekraften for miljøvennlig transport slik at flere reiser kollektivt. Planen vil i nærmere omtale synliggjøre hvordan ulike aktører bidrar til ønsket måloppnåelse. Målene er forankret i AKTs egen strategiplan, noe som vurderes som en styrke. Kollektivtransportplanen er tenkt å være på et overordnet nivå med vekt på mål og strategier. Slik sett, vil føringene i stor grad ligge i form av målstyring i planen. Noen temaer har AKT fullt ut ansvar for (dette er i måldokumentet merket rødt). For resten av temaene vil flere aktører ha ansvar for forhold som kan påvirke måloppnåelsen i større og mindre grad. Planen er derfor ikke bare tenkt som fylkeskommunens styringsdokument overfor AKT, men også en plan som skal synliggjøre hvordan fylkeskommunen og andre aktører må arbeide for å bidra til måloppnåelse. Fylkeskommunen vil, med utgangspunkt i planen, utarbeide handlingsplan for sitt ansvarsområde og vil gjennom samarbeid med andre aktører og gjennom høringsuttalelser, bidra til å fremme planens mål og strategier. På AKTs ansvarsområde vil overordnede mål tas inn sammen med overordnede strategier. Utover dette vil detaljeringsnivå på nærmere omtale avklares i samarbeid med AKT. I målstrukturen er det tatt inn noen overordnede mål knyttet til miljøprofil. Dette er et område AKT har ansvar for og hvor AKT vil måtte vurdere hvilke strategier som gir mest mulig miljøeffekt for tilgjengelige økonomiske rammer. Analyse & Strategi AS har på oppdrag av AKT gjennomført en analyse av alternative drivstofftyper og bussteknologier. Samferdselsseksjonen har blant andre deltatt i styringsgruppen for arbeidet og SAM-utvalget vil bli orientert om denne utredningen i egen sak. Dersom det blir nødvendig eller hensiktsmessig på senere tidspunkt å supplere eller harmonisere målformuleringer som følge av utviklingen i andre planprosesser, vil administrasjonen eventuelt komme tilbake med egen sak om dette. Om forholdet til planprosess for Regional transportplan Agder I sak 80/14 ble det redegjort for hvilke temaer som behandles i andre prosesser og planarbeid. Det ble blant annet vist til at regional transportplan for Agder vil omhandle de temaene som vil være overordnede strategiske i forhold til nasjonal 7

9 transportplan. Det ble vist til at kollektivtransportplanen vil hente inn relevante oppsummeringer om mål og strategier fra dette arbeidet. Planprogrammet for Regional transportplan Agder er vedtatt, men ellers har det foreløpig vært lite å hente fra denne prosessen inn til arbeidet med kollektivtransportplanen. Dette er løst ved at det i forslag til målstruktur er formulert mål i samsvar med regionplan Agder 2020 og strategier lagt i samarbeidet gjennom Jernbaneforum Sør. For øvrig har Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder fokus på kollektivtransporten i fylket og tilbringertjenester for kollektivtilbud til/fra Vest-Agder. Om forholdet til arbeid med bymiljøavtale og regional plan for kollektivtransporten i Kristiansandsregionen / - Bussmetrovisjonen blir virkelighet I målstruktur for Kristiansandsområdet er nullvekstmålet for privatbilbruk tatt inn i samsvar med klimaforliket. Det er dette målet som ligger til grunn for arbeidet med bymiljøavtalen. Målet innebærer et paradigmeskifte når det gjelder ambisjonsnivå for kollektivtransporten og annen miljøvennlig transport kollektivtrafikk i byområdene. Måloppnåelse vil være helt avhengig av en helhetlig virkemiddelbruk langt utover fylkeskommunens og AKTs tilgjengelige økonomiske rammer og virkemidler. En framstilling av sammenhengen mellom innsatsområdene fremgår derfor av målstrukturen for dette trafikkområdet. Avveining mellom ulik virkemiddelbruk vil i stor grad påvirke både drifts- og investeringskostnader for kollektivtransporten, samt mulig finansiering enten indirekte eller direkte. Dette er analysert nærmere av Urbanet Analyse på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet rapport 50/2014: Nullvekstmålet, hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange. Rapporten vil bli lagt fram for hovedutvalget som egen sak. Det understrekes at avveining mellom innsatsområdene og virkemiddelbruk gjennomføres gjennom bymiljøarbeidet og er ikke avklart. Regional plan bussmetrovisjonen blir virkelighet, har fokus på infrastrukturtiltak. I arbeidet med denne planen og bymiljøavtale, sees det på rutestruktur og infrastrukturtiltak, herunder knutepunktutvikling. En kort omtale av arbeidet er tatt inn i de respektive notatene. I kollektivtransportplanen vil det tas inn resultater av videre arbeid med strategier og hovedtiltak for kollektivtransporten fra de ulike prosesser som er i gang. Videre arbeid fremdrift Planperioden for kollektivtransportplanen ble ved oppstart av planarbeidet definert i samsvar med Regional plan for samferdsel for Vest-Agder Ut fra status for planarbeidet, er målet å få ferdig et planutkast som kan sendes på høring før sommeren og med vedtak i løpet av høsten På den bakgrunn bør planperioden endres til

10 Fremdrift på utredningen om lokaltog er noe usikker da fylkeskommunen er avhengig av Jernbaneverkets tekniske utredninger. Det vil jobbes videre med utforming av forslag til strategier og planutkast basert på vedtak og de notater som fremlegges i saken. Det vises til vedlagte notater og forslag til vedtak. Økonomiske konsekvenser Ingen. Kristiansand, 9. februar 2015 Kenneth Andresen Regionalsjef Vidar Ose Samferdselssjef Vedlegg til sak NOTAT samlet framstilling av målstruktur kollektivtransportplanen.docx NOTAT utviklingstrekk - transportbehov og utfordringer.docx NOTAT rutestruktur.docx NOTAT Overordnet knutepunktstruktur.docx NOTAT Om universell utforming av kollektivtransporten.docx NOTAT tog samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt.docx 9

11 2/15 Evaluering av politisk virksomhet Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Steinar Knutsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /15 2 Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesordførers innstilling: Arbeidsgruppens rapport og anbefalinger legges fram til diskusjon. Vedlegg Ingen 10

12 Bakgrunn for saken Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak (FU-sak 76/14): 1. Fylkesutvalget oppnevner et politisk utvalg som har som formål å gjennomgå den politiske organisering i Vest-Agder fylkeskommune før valgperioden er over. Som politiske medlemmer oppnevnes: Sally Vennesland, Toril Runden, Christian Eikeland, Oddny Omland, Leder av HKU, Leder av SAM-utvalget, Leder av Administrasjonsutvalget. Gruppen velger selv leder i første møte. Fylkesrådmannen stiller med nødvendig administrativ støtte. 2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Arbeidsgruppens oppgave er å evaluere de endringer som ble vedtatt i FT-sak 27/11. Arbeidsgruppen står i tillegg fritt til å ta opp temaer som arbeidsgruppen selv finner hensiktsmessig, men følgende temaer bør behandles: Gjennomgang av reglement for godtgjøringer. Evaluering av rollen som opposisjonsleder Arbeidsformen til de rådgivende politiske organer og tilfanget av saker til disse. 3. Arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger legges fram i egen sak for fylkestinget senest i juni Arbeidsgruppen har gjennomført 5 møter i perioden september 2014 til mars Arbeidsgruppen har blitt ledet av Sally Vennesland. Saksopplysninger I første møte ble det videre arbeid i gruppen konkretisert gjennom følgende punkter som det var ønskelig å se nærmere på: Gjennomgang av ansvar og fordeling i hovedutvalgene Modell for politisk virksomhet: Parlamentarisme, hovedutvalgsmodell eller komitemodell Sammensetning av hovedutvalg Valgnemnder og arbeidsutvalg Tildeling av partistøtte Evaluering av opposisjonslederrollen Reglement for godtgjøring Live overføring av fylkestingsbehandling til internett Habilitetsregler i forhold til styrerepresentasjon Rådgivende organer: Reglement for Y-nemnda, rolle for rådgivende organ Delegasjon til administrasjonen (delegasjonsreglement) Møteform for politiske utvalg I det videre følger en gjennomgang av de ulike punktene med de konklusjoner som arbeidsgruppen har gjort. 11

13 Modell for politisk virksomhet: Parlamentarisme, hovedutvalgsmodell eller komitemodell Arbeidsgruppen har vurdert ulike måter å organisere den politiske virksomhet, men har ikke funnet noen tungtveiende argumenter for å gå bort fra dagens hovedutvalgsmodell. Hovedutvalgsmodellen vurderes som en modell som gir mulighet til god involvering fra alle fylkestingets medlemmer og legger til rette for konstruktivt samarbeid på tvers av blokk- og partigrenser. Gjennomgang av ansvar og fordeling i hovedutvalgene og sammensetning av hovedutvalg For å få tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon ble hovedutvalgsledere, fylkesordfører, fylkesrådmann, regionalsjef og utdanningssjef invitert til å gi sine betraktninger om hvordan ansvar og fordeling i hovedutvalgene og fylkesutvalget fungerer. Hovedinntrykket etter denne runden var at dagens fordeling fungerer bra, men at noen endringer bør vurderes. Følgende endringer ble vurdert, men blir av arbeidsgruppen anbefalt å forbli som i dag: Endring av Hovedutvalg for kultur og utdanning: Endre Hovedutvalg for kultur og utdanning til et utdanningsutvalg. Flytte kulturområdet til fylkesutvalget eller opprette ett nytt kultur og næringsutvalg. Bakgrunnen for at endringene ble foreslått var et ønske om at kulturområdet bør få mer oppmerksomhet. Arbeidsgruppen går ikke inn for en slik endring fordi de mener totalt sett at HKU har kapasitet til å håndtere både utdanningsfeltet og kulturfeltet på en god måte. For å skape mer politisk engasjement innenfor kulturområdet er det flere tiltak som kan iverksettes innenfor de rammene man har i dag. Dette kan f.eks være møtedatoer som er forbeholdt kultursaker og at det legges opp til flere besøk på kulturinstitusjoner. De politiske partiene bør være seg mer bevisst å oppnevne "kulturpolitikere" som utvalgsmedlemmer. I de siste fylkestingsperiodene har det vært overvekt av "utdanningspolitikere" i utvalget. Opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-råd: I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med gjeldende lover. Eldrerådet er sammensatt av 4 pensjonister og ett medlem av fylkestinget. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 representanter fra paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede og 2 politikere. I eldrerådsloven og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m så fremgår det at det kan opprettes felles råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne. Loven sier videre at fylkestinget vedtar mandat og sammensetning av et felles råd. Fylkestinget bestemmer også antall og oppnevner leder og nestleder. Organisasjonene for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å komme med forslag om representanter. 12

14 Arbeidsgruppens vurdering: Arbeidsgruppen er opptatt av at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å gi råd i saker som er relevante for disse gruppene. Arbeidsgruppen er imidlertid opptatt av at det er andre grupper i samfunnet som også bør få en mulighet til å få sin stemme hørt i det regionale politiske system. Fylkestinget har vedtatt en plan for likestilling, integrering og mangfold. Denne planen vil kunne være et godt utgangspunkt for et rådgivende organ som i tillegg til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan inkludere representanter for innvandrere og LHBTbefolkningen. Dette er alle grupper som bør ha mulighet til å bli hørt i de politiske prosesser i fylkeskommunen. Arbeidsgruppen ønsker derfor å: Utrede muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-råd). Intensjonen bak et slikt råd er at det erstatter dagens fylkeseldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal være et rådgivende organ for både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt de ulike grupper som LIM-planen har som målgruppe. Arbeidsgruppen ser flere positive effekter av å etablere et felles LIM-råd, blant annet: Vil gi økt oppmerksomhet om LIM-planen Gir en god mulighet til å tenke helhetlig Ulike grupper må jobbe på tvers av fagfelt Særgrupper har nytte av å se andres ståsted, løse felles problemer LIM-arbeidet etablerte et brukerpanel med sammensatt gruppe, gode erfaringer fra dette Arbeidsgruppen ser samtidig at det kan innebære ulemper ved å etablere ett felles råd. Dette kan blant annet være: Kan bli overfladisk med færre representanter med smalere erfaringsbakgrunn enn hva dagens fagråd innehar. Fare for å miste fagkompetanse man har i dagens fagråd Kan være utfordrende å finne representative forsamlinger for ulike grupper, f.eks så har ikke innvandrere en felles paraplyorganisasjon. LIM planens handlingsprogram har nedfelt at det opprettes et felles innvandrerråd med Aust-Agder. Nødvendig å gjøre avklaringer med Aust- Agder fylkeskommune. Oppsummert ønsker gruppen å jobbe videre med å utrede muligheten for ett LIMråd, men det er ikke realistisk å være ferdig med dette før behandling i fylkestinget i april. Det bestilles et notat fra fylkesrådmannen som sendes ut på en høring til fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig at et slikt høringsnotat resulterer i ett høringsseminar brukes til høring og seminar, nytt fylkesting tar endelig stilling til saken. Arbeidsgruppens forslag til endringer for råd og utvalg: Følgende forslag til endringer ble vurdert som hensiktsmessige og foreslås endret fra og med neste valgperiode: Administrasjonsutvalget legges ned i sin nåværende form som et selvstendig utvalg og erstattes av et administrasjonsutvalg som består av fylkesutvalget 13

15 pluss 3 representanter fra arbeidstakersiden. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen og de ansatte. Administrasjonsutvalget ledes av fylkesordføreren med fylkesvaraordfører som nestleder. Forslag til nytt reglement gjeldende fra neste valgperiode fremmes i neste fylkesting. Arbeidsgruppen mener denne endringen vil bidra til en vitalisering av arbeidsgiveransvaret når det plasseres i fylkesutvalget. Denne modellen brukes i flere andre fylkeskommuner. Forhandlingsutvalg. Det oppnevnes 5 politisk valgte medlemmer som utgjør fylkeskommunens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget har ansvar for bl a lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger, og vedtar forhandlingsprotokollene. Gjennomgående representasjon: Fylkestingets 35 faste representanter fordeles på følgene måte i neste valgperiode: 11 i fylkesutvalget, 11 i hovedutvalg for kultur og utdanning, 11 i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, 1 representant i kontrollutvalget (leder), 1 representant i både fylkeseldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvis kjønnsfordelingen i fylkestinget gir seg utslag i problemer med korrekt kjønnsbalanse i utvalgene skal den gjennomgående representasjon fravikes for at reglene om kjønnsbalanse i utvalgene etterleves. Valgnemnder og arbeidsutvalg Gruppen mener at dagens ordning med valgnemnd og et mindre arbeidsutvalg fungerer bra og anbefales videreført. Tildeling av partistøtte Gruppen var enig i at ordningen med fylkeskommunal partistøtte bør fortsette. Det ble diskutert om det bør legges klarere føringer på bruken av støtten. I tildelingsbrevet står det følgende: Partitilskuddet skal nyttes til tiltak som setter medlemmer av fylkestingsgruppene med vararepresentanter i bedre stand til å utføre arbeidet som folkevalgt. Gruppen konkluderte med at dagens føringer er tilstrekkelig, men at fylkestingsgruppene selv har et ansvar overfor fylkespartiet i å synliggjøre hvilke prioriteringer som bør gjøres for bruk av disse midlene. Vedrørende størrelsen på partistøtten ønsker man i utgangspunktet å beholde den som i dag, men gruppen mener støtten kan brukes som salderingspost hvis det vedtas ytterligere endringer utover det som er foreslått i saken. Evaluering av opposisjonsleder Gruppen konkluderte med at ordningen med opposisjonsleder fortsetter hvis det nyvalgte fylkesting finner dette hensiktsmessig. Punkt 5 i funksjonsbeskrivelsen foreslås justert og lagt inn som del av punkt 6c: "Opposisjonslederen disponerer sin tid fritt, men skal på anmodning fra fylkesordfører (c) representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger som fylkesordfører eller fylkesting/fylkesutvalg bestemmer, herunder delta i delegasjoner og offisielle besøk 14

16 som fylkeskommunen mottar eller foretar når en tverrpolitisk representasjon er naturlig." Reglement for godtgjøring forslag til endringer: - Forslag fra gruppen om å øke godtgjøringen for gruppeledere Erfaringen fra gruppelederne for de største partiene er at denne oppgaven er tidkrevende og den godtgjøring som mottas for dette ikke kompenserer for det arbeid som legges ned. Gruppen anbefaler en økning av godtgjørelsen for gruppeledere med følgende nye satser: Gruppe med 6 eller flere medlemmer: Økes fra 5 til 15 % av fylkesordførers godtgjøring. Gruppe med 4 eller 5 medlemmer: Økes fra 4 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. Gruppe med 2 eller 3 medlemmer: Økes fra 2 til 7 % av fylkesordførers godtgjøring. Enmannsgrupper: Økes fra 1 til 3 % av fylkesordførers godtgjøring. - Gruppen foreslår at godtgjøring for leder av Kontrollutvalget reduseres fra 15 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. - Godtgjøringen for nestleder i HKU og SAM økes fra 7 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. Økningen innebærer at det legges mer ansvar på nestleder. Dette ansvaret avklares i dialog mellom leder og nestleder, men noen aktuelle oppgaver kan være at nestleder deltar fast på planleggingsmøter sammen med administrasjonen, fordeling av konferanser og seminar på utvalgsmedlemmer, planlegging av møter og reiser for utvalget. - Refusjon tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styreverv: Det reglementsfestes en rett til at folkevalgte som innehar styreverv i kraft av å være fylkespolitiker kan kreve tapt arbeidsfortjeneste fra fylkeskommunen. Administrasjonen vil kreve refusjon fra de aktuelle selskaper. - Nytt punkt i reglement for godtgjørelser: Fast medlem av fylkestinget som ikke er medlem av et hovedutvalg, gis en fast årlig godtgjøring på 4% av fylkesordførers godtgjørelse. Dette står i gjeldende regelverk for perioden , men foreslås som et permanent punkt i reglementet. Økningen av de ulike godtgjøringssatsene finansieres gjennom innsparingen man får gjennom de foreslåtte endringene for administrasjonsutvalget og reduksjon i godtgjørelsen for leder av kontrollutvalget. Endringene trer i kraft fra og med neste valgperiode. Gruppen diskuterte hvorvidt fylkesordførers godtgjøring bør heves- men at øvrige godtgjøringer som er knyttet til fylkesordførers godtgjøringer ikke heves. Argumentet for dette er at vervet er svært arbeidskrevende og medfører et stort ansvar. Flertallet i gruppen konkluderte imidlertid med at det ikke er rom for noen økning av fylkesordførers godtgjøring innenfor dagens rammer for politisk område. Overføring av fylkestingets forhandlinger på internett Administrasjonen har tidligere utredet muligheten for overføring av bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett. Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av at 15

17 det ikke er satt av ressurser til dette. Arbeidsgruppen anbefaler at dette tiltaket blir gjennomført, og at det blir prioritert i strategisak 2015 og at det settes av midler i årsbudsjett Habilitetsregler i forhold til styrerepresentasjon Gruppen har vært i dialog med juridisk rådgiver Arthur Tveiten om håndteringen av habilitetsreglene for fylkespolitikere som er oppnevnt til styreverv. Gruppens konklusjon er at Vest-Agder fylkeskommunes praksis på området er i tråd med regelverket, men at utstrakt oppnevning av politikere til styrearbeid vil medføre at de som innehar slike verv vil oppleve habilitetskonflikter i sine fylkeskommunale politiske verv. Dette vurderes til å være såpass sjelden at det ikke er et stort problem for arbeidet i de politiske utvalg. Et selskap som man bør ha spesiell oppmerksomhet på er AKT ettersom en betydelig del av fylkeskommunens budsjett går til AKT. Reglement for Yrkesopplæringsnemnda Arbeidsgruppen mener at det vil være fornuftig at yrkesopplæringsnemnda får et eget reglement. Det foreslås derfor å sende en bestilling til fylkesrådmannen om at et slikt reglement blir utarbeidet. Olav Haavorstad lanserte muligheten for en felles yrkesopplæringsnemnd for Austog Vest-Agder. Saken er tatt videre i HKU. Delegasjon til administrasjonen (delegasjonsreglement) Arbeidsgruppen mener at oppfølging av delegasjonsreglementet blir håndtert på en god måte gjennom Kommunelovens 39: 2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Lovteksten sørger for at delegasjonsreglementet får tilstrekkelig oppfølging. Møteform for politiske utvalg Arbeidsgruppen vil understreke viktigheten av at det tilstrebes at hele fylket tas i bruk i forbindelse med avvikling av fylkesting og utvalgsmøter. Det er også viktig at saksmengden i hvert møte ikke er større enn at sakene er sikret en grundig behandling. I fylkestinget er det ønskelig med flere temamøter. Anbefaling og forslag til vedtak: Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen som har evaluert politisk virksomhet anbefaler fylkestinget å gjøre følgende vedtak: 1. Hovedutvalgsmodellen videreføres som overordnet prinsipp. 2. Administrasjonsutvalget legges til fylkesutvalget supplert med tillitsvalgte i saker som vedrører kommunelovens 25. Nytt reglement for fylkesutvalget fremmes i neste fylkesting. 3. Det opprettes et eget forhandlingsutvalg. Det oppnevnes 5 politisk valgte medlemmer som utgjør fylkeskommunens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget 16

18 har ansvar for bl. a lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger, og vedtar forhandlingsprotokollene. 4. Det utredes muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste periode valgperiode. 5. Reglement for møtegodtgjøringer endres i tråd med saksframlegget. Forslag til nytt reglement fremmes i egen sak. 6. Opposisjonsleder videreføres hvis det nyvalgte fylkesting finner det hensiktsmessig. Funksjonsbeskrivelsen for opposisjonsleder endres i tråd ned saksfremlegget slik at punkt 6 c lyder: "Opposisjonslederen disponerer sin tid fritt, men skal på anmodning fra fylkesordfører (c) representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger som fylkesordfører eller fylkesting/fylkesutvalg bestemmer, herunder delta i delegasjoner og offisielle besøk som fylkeskommunen mottar eller foretar når en tverrpolitisk representasjon er naturlig." 7. Overføring av levende bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett innføres i Fylkesrådmannen setter av ressurser tilt tiltaket i årsbudsjett Fylkesrådmannen utarbeider forslag til reglement for yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Kristiansand, 4. mars 2015 Sally Vennesland Leder av arbeidsgruppen 17

19 3/15 Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Eva Bergh Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Hovedutvalg for kultur og utdanning Fylkesutvalget Ungdommens fylkesting 6 Fylkestinget Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 18

20 Referatsaker: Saknr Arkivsak Tittel 1/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 2/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 3/15 15/ Vennesla råd for funksjonshemmede: Møteprotokoll /15 15/ Årsmelding Vennesla råd for funksjonshemmede 5/15 14/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Spørsmål til Lyngdal kommune vedrørende henvendelse fra Lyngdal eldreråd med ønske om bestillingsruter i Lyngdal 8/15 14/ Åseral - møteprotokoll /15 14/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Råd for eldre og funksjonshemmede i Lindesnes /15 11/ Møte om tilrettelegging av kollektivtilbudet og videre arbeid 13/15 14/ Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner - tilskuddsordningen avvikles fra /15 14/ Aust-Agder - møtereferat /15 15/ Invitasjon til landskonferanse fylkesråd for funksjonshemmede 2015 ( ) 19

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen grunnskole / videregående skole Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen mellom grunnskole og videregående skole Artikkel 1 Hvem?

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/426462_fix.html Side 1 av 1 27.06.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 27.06.2014 11:10:42 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013 1 av 3 Vår dato Vår referanse INFORMASJONS- OG SERVICEENHETEN 19.02.2013 13/01319-1 : 062, ---, &70 Saksbehandler: Marion Erichsen Deres dato Deres referanse Ihht. adresseliste Invitasjon til vårkonferanse

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget juni 2014)

ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget juni 2014) ÅRSMELDING 2013 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget juni 2014) Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (vedtatt av fylkestinget, juni 2015)

ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER. (vedtatt av fylkestinget, juni 2015) ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER (vedtatt av fylkestinget, juni 2015) ÅRSMELDING 2014 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER Råd for mennesker

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken

NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken NOTAT: Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken Forslag til målstruktur tar utgangspunkt i overordnede målformuleringer for samferdselsområdet som SAM-utvalget som styringsgruppe har vedtatt

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER Årsmelding 2012 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Fylkestinget i Vest-Agder vedtok

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, kommunestyresalen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 03.02.14 Klokken: 0900-1400 Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05 Oslo kommune Møteinnkalling 8/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. oktober 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 Dato: 14.11.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Byggeskikksenteret, 2. etasje

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergman Foto: Jan Aabøe MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Altafjord på Rådhuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 13.10.14 Klokken: 0830-1000 Tilstede Forfall Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder TILLEGGSSAKSKART Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgs salen, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådets møte 27. mai 2014. Sakspapirer med vedlegg finnes også på www.vaf.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådets møte 27. mai 2014. Sakspapirer med vedlegg finnes også på www.vaf. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/418960_fix.html Side 1 av 1 20.05.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 19.05.2014 15:18:12 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 01.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 01.12.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer