Vedlagt følger møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av Fra: Erichsen, Dato: :07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild Kjebekk (vara); Charlotte Skarpodde; Eikeland, Christian; Damman, Terje; FFO; Glomsaker, Kåre; Haavorstad, Olav; Hauge, Arly; Hovland, Helge Ødegård; Jorunn F. Roland (Medlem); Karin Hodne (Medlem); Karlsen, Arne; Kirsten Huser Leschbrandt (2. vara); Hamar, Kjell Ståle; Kjell Ståle Hamar (vara); Knut Brox (Medlem); Macdonald, Cheryl; Tjomsland, Oddlaug Hesland; Politisk sekretariat; Richardsen, Wanja; Runden, Toril; SAFO (Oddvar Skoland); Siri Topstad (Medlem); Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; Thor Messel (1. vara); Tom Atle Steffensen (vara); Torbjørn Gjerdahl; Torkelsen, Jan H.; Trine Lise Systad (Medlem); Trude Kjelle (Aust-Agder); Westermoen, Thore; Åsta Løvdal (vara); Audnedal fellesråd for eldre og funksj.h.; Farsund komm.råd for funksj.h.; Flekkefjord komm.råd for funksj.h.; Hægebostad fellesråd for eldre og funksj.h.; Kristiansand komm.råd for funksj.h; Kvinesdal komm.råd for funksj.h.; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.h.; Lyngdal komm.råd for funksj.h.; Mandal komm.råd for funksj.h.; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.h.; Sirdal eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Camilla Erland Aarnes; Vennesla komm.råd for funksj.h.; Åseral fellesråd for eldre og funksj.h. Tittel: Møteinnkaling - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Vedlagt følger møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Sak unntatt offentlighet: Fylkespris universell utforming blir trykket i eget hefte Sak: Konkretisering av skolebruksplan for Vestagderskolen frem mot 2030 ettersendes så snart den foreligger. Det anbefales å lese sakene (med klikkbare vedlegg) på: saker/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, da papirutgaven kan bli noe forsinket grunnet kopieringskapasitet. Med vennlig hilsen Marion Erichsen Konsulent Organisasjonsseksjonen/politisk sekretariat Vest-Agder fylkeskommune Telefon: / E-post: Hjemmeside: 1CD79F1.A6DEF040

2 MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen Arkivsak: 15/00006 Mulige forfall meldes snarest til eller tlf.: Vararepresentant innkalles særskilt. SAK (u. off.) Fylkespris universell utforming lages i eget hefte. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 1/15 14/ Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder: Forslag til målstruktur, status for, og notater fra drøftingsfase 4 2/15 14/ Evaluering av politisk virksomhet 10 3/15 14/ Konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot Referatsaker 1/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 2/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 3/15 15/ Vennesla råd for funksjonshemmede: Møteprotokoll /15 15/ Årsmelding Vennesla råd for funksjonshemmede 5/15 14/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll

3 6/15 15/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Spørsmål til Lyngdal kommune vedrørende henvendelse fra Lyngdal eldreråd med ønske om bestillingsruter i Lyngdal 8/15 14/ Åseral - møteprotokoll /15 14/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Råd for eldre og funksjonshemmede i Lindesnes /15 11/ Møte om tilrettelegging av kollektivtilbudet og videre arbeid 13/15 14/ Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner - tilskuddsordningen avvikles fra /15 14/ Aust-Agder - møtereferat /15 15/ Invitasjon til landskonferanse fylkesråd for funksjonshemmede 2015 ( ) Eventuelt 1) Orienteringer om synshjelpemidler - hvordan det har vært- og utvikling fram til i dag v/ Charlotte Skarpodde 2) Videre planlegging av vårkonferansen (status) 3) Saker som skal til rådet eller ikke, med bakgrunn i "lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m". (Rundskriv A Det kongelige arbeidsog inkluderingsdepartement. Kristiansand, Christian Eikeland Leder 2

4 Godkjenning av protokoll,

5 Behandling av utvalgssak 1/15 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder: Forslag til målstruktur, status for, og notater fra drøftingsfase Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /15 2 Ungdommens fylkesutvalg /15 3 Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 4 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /15 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø slutter seg til forslag til målstruktur for kollektivtransportplanen som grunnlag for videre arbeid. 2. SAM-utvalget er enig i at hovedtrekkene i dagens rutestruktur og knutepunkstruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden. 3. SAM-utvalget slutter seg til skisse til strategier og hovedinnretning for arbeidet med universell utforming av kollektivtransporten i planperioden. 4. SAM-utvalget tar notat: "Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten" til orientering. 5. Planperioden endres til å gjelde Vedlegg Notat: " Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken" Notat: "Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten" Notat: "Dagens konsepter for rutebetjening rutestruktur" Notat: "Overordnet knutepunktstruktur" Notat: "Om universell utforming av kollektivtransporten i Vest-Agder; gjennomgang av rutestrukturen og skisse til strategier og prioriteringer". Notat: " Tog, samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt". 4

6 Bakgrunn for saken Hovedutvalget fikk forelagt statusrapport fra kartleggingsfasen i møte som sak 62/14. I sak 80/14 ble hovedutvalget orientert om oppstart av drøftingsfase med oversikt over temaer for videre utredning og avgrensning i forhold til andre planer og prosesser. Hovedutvalget sluttet seg til videreføring av dagens strategier for togets rolle i kollektivbetjeningen, samt sluttet seg til opplegg for utredning av lokaltog som en del av betjeningen av Kristiansandsregionen. I denne saken legges det fram forslag til målstruktur for kollektivtransportplanen. Videre legges det fram et notat som, ut fra målstruktur og tidligere statusrapportering, oppsummerer utviklingstrekk, transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten fremover. Saksframlegget gir en oversikt over status for drøftingsfasen og redegjør for videre arbeid. Det legges i den forbindelse også fram en rekke arbeidsdokumenter fra drøftingsfasen på en rekke ulike tema. Utvalget inviteres til å gi sin tilslutning til føringer som grunnlag for videre arbeid og for øvrig ta til orientering de notat fra drøftingsfasen som her legges fram. Saksopplysninger Målstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder I sak 63/14 om regional plan for samferdsel Vest-Agder , sluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø seg til forslag til overordnede målsettinger for hele samferdselsområdet. Plan for kollektivtransporten i Vest- Agder , inngår som en av flere temaplaner under regional plan for samferdsel. Vedtaket om overordnede målsettinger har dannet grunnlaget for videre utarbeidelse av mål for kollektivtransporten. Utkast til målstruktur legges nå fram i notat: " Samlet framstilling av målstruktur for kollektivtrafikken". I utkast til målstruktur for kollektivtransporten er det satt opp noen generelle mål for kollektivtransporten, og dernest en differensiering av mål for ulike trafikkområder ut fra hvilken funksjon kollektivtransporten har i det konkrete området. En slik differensiering er i samsvar med Agder De generelle målene bygger videre på AKTs visjon: "Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt." Generelle mål er formulert ut fra kundeperspektiv, og hvor man i arbeidet har hentet relevante kvalitetsmål fra "Kvalitetshåndbok for kollektivtransporten i Vest-Agder". Notater fra drøftingsfase status for arbeidet: Notat: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten På bakgrunn av skisse til målstruktur og statusrapportering per juli 2014, oppsummerer notatet noen av de viktigste utviklingstrekkene som får betydning for behovet for transport, samt problemstillinger og utfordringer for kollektivtransporten. Dette er temaer som det er naturlig at videre arbeid med strategier, og vurdering av hovedinnretning for tilbudsutvikling tar utgangspunkt i. 5

7 Rutestruktur I vedlagt notat: "Dagens konsepter for rutebetjening rutestruktur" er det redegjort for dagens betjeningskonsepter, og rutestruktur, herunder hvordan bestillingsruter, lokalruter, regionale ruter og toget henger sammen i et nettverk av transporttilbud. Hovedutvalget inviteres til å slutte seg til at hovedtrekkene i dagens rutestruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden. Knutepunktstruktur: I vedlagt notat: "Overordnet knutepunktstruktur" er det redegjort for dagens knutepunktstruktur, som er nært knyttet opp til rutestrukturen. I tillegg til en oversikt over ulike typer knutepunkt og hovedstopp for kollektivtransporten, er det også tatt inn en beskrivelse av innmeldte behov eller problemstillinger knyttet til disse. Universell utforming: Notat: "Om universell utforming av kollektivtransporten i Vest-Agder; gjennomgang av rutestrukturen og skisse til strategier og prioriteringer" gir en grundig gjennomgang av behov for oppgraderinger og helhetlig tilrettelegging av reisekjedene for hele kollektivtilbudet ut fra rutestruktur og knutepunktstruktur. Notatet gir videre noen skisser til strategier og hovedprioriteringer i ulike trafikkområder. Tilrettelegging av infrastrukturen er et langsiktig arbeid, ikke minst som følge av at den statlige tilskuddsordningen, "BRA-ordningen", er falt bort. Når det gjelder tiltak i Kristiansandsregionen, er det etter initiativ fra fylkeskommunen opprettet en "lokal BRA-ordning" gjennom ATP-samarbeidet som notatet også redegjør for. Hovedutvalget inviteres til å slutte seg til skisse til strategier med hovedprioriteringer. Det vil bli nærmere vurdert på hvilken måte temaet skal innarbeides i planen. Status for utredning av togets rolle i kollektivbetjeningen Togets rolle som del av kollektivtransporten i og til/fra Vest-Agder inngår i forslag til målstruktur, rutestruktur, knutepunktstruktur, samt skisse til strategi og hovedprioriteringer for universell utforming av kollektivtrafikken. Utredning av "Lokaltog på strekningen Marnardal Nodeland Kristiansand Vennesla" dvs. togets rolle i lokaltransporten i Kristiansandsregionen, er i sak 80/14 til SAM-utvalget avklart å skulle utredes som en del av dette planarbeidet i et samarbeid mellom Jernbaneverket, fylkeskommunen og AKT. Notat med fylkeskommunens momenter for videre utredning ble referert i saken til SAM-utvalget, og sendt Jernbaneverket sammen med vedtak i saken. Jernbaneverket har også fått tilsendt de utredninger som tidligere er gjort om dette temaet. Jernbaneverket deltar også i arbeidet med bymiljøavtale. Styringsgruppa for bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen har vedtatt at utredning av togets rolle i Kristiansandsregionen også skal omfatte jernbane til Marnardal stasjon. Fylkeskommunen har fått informasjon om at Jernbaneverket i første omgang vil utrede kapasitet på sporet på strekningen Marnardal Kristiansand Vennesla ut fra dagens togtrafikk. Jernbaneverket har foreløpig ikke tatt nærmere kontakt i saken. I vedlagt notat: " Tog, samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt" redegjøres det for tidligere forsøk og status for takstsamordning tog- buss. Videre har AKT vurdert i hvilken grad nytt togtilbud med 2-timesfrekvens kan utnyttes i 6

8 kollektivbetjeningen lokalt i Kristiansandsområdet på kort sikt, og forutsetninger i den forbindelse. AKT peker på at innholdet i et eventuelt takstsamarbeid mellom NSB og AKT må utredes. AKT ønsker å gjøre dette som en del av et større prosjekt hvor de skal ha en gjennomgang av takst- og sonestruktur. Vurderinger Vurderinger knyttet til målstruktur og videre omtale i planen Generelle mål for kollektivtransporten er ikke definert ut fra ansvarsområder, men er utformet ut fra et kundeperspektiv. Målene kan virke enkle og selvsagte men omfatter i realiteten komplekse årsaks- og virkningsforhold. På flere områder kan viktige forhold ligge utenfor AKTs påvirkning. Mange aktører må derfor stå sammen dersom man skal nå generelle mål, samt overordnede mål om å styrke trafikkgrunnlaget og konkurransekraften for miljøvennlig transport slik at flere reiser kollektivt. Planen vil i nærmere omtale synliggjøre hvordan ulike aktører bidrar til ønsket måloppnåelse. Målene er forankret i AKTs egen strategiplan, noe som vurderes som en styrke. Kollektivtransportplanen er tenkt å være på et overordnet nivå med vekt på mål og strategier. Slik sett, vil føringene i stor grad ligge i form av målstyring i planen. Noen temaer har AKT fullt ut ansvar for (dette er i måldokumentet merket rødt). For resten av temaene vil flere aktører ha ansvar for forhold som kan påvirke måloppnåelsen i større og mindre grad. Planen er derfor ikke bare tenkt som fylkeskommunens styringsdokument overfor AKT, men også en plan som skal synliggjøre hvordan fylkeskommunen og andre aktører må arbeide for å bidra til måloppnåelse. Fylkeskommunen vil, med utgangspunkt i planen, utarbeide handlingsplan for sitt ansvarsområde og vil gjennom samarbeid med andre aktører og gjennom høringsuttalelser, bidra til å fremme planens mål og strategier. På AKTs ansvarsområde vil overordnede mål tas inn sammen med overordnede strategier. Utover dette vil detaljeringsnivå på nærmere omtale avklares i samarbeid med AKT. I målstrukturen er det tatt inn noen overordnede mål knyttet til miljøprofil. Dette er et område AKT har ansvar for og hvor AKT vil måtte vurdere hvilke strategier som gir mest mulig miljøeffekt for tilgjengelige økonomiske rammer. Analyse & Strategi AS har på oppdrag av AKT gjennomført en analyse av alternative drivstofftyper og bussteknologier. Samferdselsseksjonen har blant andre deltatt i styringsgruppen for arbeidet og SAM-utvalget vil bli orientert om denne utredningen i egen sak. Dersom det blir nødvendig eller hensiktsmessig på senere tidspunkt å supplere eller harmonisere målformuleringer som følge av utviklingen i andre planprosesser, vil administrasjonen eventuelt komme tilbake med egen sak om dette. Om forholdet til planprosess for Regional transportplan Agder I sak 80/14 ble det redegjort for hvilke temaer som behandles i andre prosesser og planarbeid. Det ble blant annet vist til at regional transportplan for Agder vil omhandle de temaene som vil være overordnede strategiske i forhold til nasjonal 7

9 transportplan. Det ble vist til at kollektivtransportplanen vil hente inn relevante oppsummeringer om mål og strategier fra dette arbeidet. Planprogrammet for Regional transportplan Agder er vedtatt, men ellers har det foreløpig vært lite å hente fra denne prosessen inn til arbeidet med kollektivtransportplanen. Dette er løst ved at det i forslag til målstruktur er formulert mål i samsvar med regionplan Agder 2020 og strategier lagt i samarbeidet gjennom Jernbaneforum Sør. For øvrig har Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder fokus på kollektivtransporten i fylket og tilbringertjenester for kollektivtilbud til/fra Vest-Agder. Om forholdet til arbeid med bymiljøavtale og regional plan for kollektivtransporten i Kristiansandsregionen / - Bussmetrovisjonen blir virkelighet I målstruktur for Kristiansandsområdet er nullvekstmålet for privatbilbruk tatt inn i samsvar med klimaforliket. Det er dette målet som ligger til grunn for arbeidet med bymiljøavtalen. Målet innebærer et paradigmeskifte når det gjelder ambisjonsnivå for kollektivtransporten og annen miljøvennlig transport kollektivtrafikk i byområdene. Måloppnåelse vil være helt avhengig av en helhetlig virkemiddelbruk langt utover fylkeskommunens og AKTs tilgjengelige økonomiske rammer og virkemidler. En framstilling av sammenhengen mellom innsatsområdene fremgår derfor av målstrukturen for dette trafikkområdet. Avveining mellom ulik virkemiddelbruk vil i stor grad påvirke både drifts- og investeringskostnader for kollektivtransporten, samt mulig finansiering enten indirekte eller direkte. Dette er analysert nærmere av Urbanet Analyse på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet rapport 50/2014: Nullvekstmålet, hvordan kan den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange. Rapporten vil bli lagt fram for hovedutvalget som egen sak. Det understrekes at avveining mellom innsatsområdene og virkemiddelbruk gjennomføres gjennom bymiljøarbeidet og er ikke avklart. Regional plan bussmetrovisjonen blir virkelighet, har fokus på infrastrukturtiltak. I arbeidet med denne planen og bymiljøavtale, sees det på rutestruktur og infrastrukturtiltak, herunder knutepunktutvikling. En kort omtale av arbeidet er tatt inn i de respektive notatene. I kollektivtransportplanen vil det tas inn resultater av videre arbeid med strategier og hovedtiltak for kollektivtransporten fra de ulike prosesser som er i gang. Videre arbeid fremdrift Planperioden for kollektivtransportplanen ble ved oppstart av planarbeidet definert i samsvar med Regional plan for samferdsel for Vest-Agder Ut fra status for planarbeidet, er målet å få ferdig et planutkast som kan sendes på høring før sommeren og med vedtak i løpet av høsten På den bakgrunn bør planperioden endres til

10 Fremdrift på utredningen om lokaltog er noe usikker da fylkeskommunen er avhengig av Jernbaneverkets tekniske utredninger. Det vil jobbes videre med utforming av forslag til strategier og planutkast basert på vedtak og de notater som fremlegges i saken. Det vises til vedlagte notater og forslag til vedtak. Økonomiske konsekvenser Ingen. Kristiansand, 9. februar 2015 Kenneth Andresen Regionalsjef Vidar Ose Samferdselssjef Vedlegg til sak NOTAT samlet framstilling av målstruktur kollektivtransportplanen.docx NOTAT utviklingstrekk - transportbehov og utfordringer.docx NOTAT rutestruktur.docx NOTAT Overordnet knutepunktstruktur.docx NOTAT Om universell utforming av kollektivtransporten.docx NOTAT tog samordningsmuligheter i Kristiansandsregionen på kort sikt.docx 9

11 2/15 Evaluering av politisk virksomhet Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Steinar Knutsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /15 2 Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesordførers innstilling: Arbeidsgruppens rapport og anbefalinger legges fram til diskusjon. Vedlegg Ingen 10

12 Bakgrunn for saken Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak (FU-sak 76/14): 1. Fylkesutvalget oppnevner et politisk utvalg som har som formål å gjennomgå den politiske organisering i Vest-Agder fylkeskommune før valgperioden er over. Som politiske medlemmer oppnevnes: Sally Vennesland, Toril Runden, Christian Eikeland, Oddny Omland, Leder av HKU, Leder av SAM-utvalget, Leder av Administrasjonsutvalget. Gruppen velger selv leder i første møte. Fylkesrådmannen stiller med nødvendig administrativ støtte. 2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Arbeidsgruppens oppgave er å evaluere de endringer som ble vedtatt i FT-sak 27/11. Arbeidsgruppen står i tillegg fritt til å ta opp temaer som arbeidsgruppen selv finner hensiktsmessig, men følgende temaer bør behandles: Gjennomgang av reglement for godtgjøringer. Evaluering av rollen som opposisjonsleder Arbeidsformen til de rådgivende politiske organer og tilfanget av saker til disse. 3. Arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger legges fram i egen sak for fylkestinget senest i juni Arbeidsgruppen har gjennomført 5 møter i perioden september 2014 til mars Arbeidsgruppen har blitt ledet av Sally Vennesland. Saksopplysninger I første møte ble det videre arbeid i gruppen konkretisert gjennom følgende punkter som det var ønskelig å se nærmere på: Gjennomgang av ansvar og fordeling i hovedutvalgene Modell for politisk virksomhet: Parlamentarisme, hovedutvalgsmodell eller komitemodell Sammensetning av hovedutvalg Valgnemnder og arbeidsutvalg Tildeling av partistøtte Evaluering av opposisjonslederrollen Reglement for godtgjøring Live overføring av fylkestingsbehandling til internett Habilitetsregler i forhold til styrerepresentasjon Rådgivende organer: Reglement for Y-nemnda, rolle for rådgivende organ Delegasjon til administrasjonen (delegasjonsreglement) Møteform for politiske utvalg I det videre følger en gjennomgang av de ulike punktene med de konklusjoner som arbeidsgruppen har gjort. 11

13 Modell for politisk virksomhet: Parlamentarisme, hovedutvalgsmodell eller komitemodell Arbeidsgruppen har vurdert ulike måter å organisere den politiske virksomhet, men har ikke funnet noen tungtveiende argumenter for å gå bort fra dagens hovedutvalgsmodell. Hovedutvalgsmodellen vurderes som en modell som gir mulighet til god involvering fra alle fylkestingets medlemmer og legger til rette for konstruktivt samarbeid på tvers av blokk- og partigrenser. Gjennomgang av ansvar og fordeling i hovedutvalgene og sammensetning av hovedutvalg For å få tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon ble hovedutvalgsledere, fylkesordfører, fylkesrådmann, regionalsjef og utdanningssjef invitert til å gi sine betraktninger om hvordan ansvar og fordeling i hovedutvalgene og fylkesutvalget fungerer. Hovedinntrykket etter denne runden var at dagens fordeling fungerer bra, men at noen endringer bør vurderes. Følgende endringer ble vurdert, men blir av arbeidsgruppen anbefalt å forbli som i dag: Endring av Hovedutvalg for kultur og utdanning: Endre Hovedutvalg for kultur og utdanning til et utdanningsutvalg. Flytte kulturområdet til fylkesutvalget eller opprette ett nytt kultur og næringsutvalg. Bakgrunnen for at endringene ble foreslått var et ønske om at kulturområdet bør få mer oppmerksomhet. Arbeidsgruppen går ikke inn for en slik endring fordi de mener totalt sett at HKU har kapasitet til å håndtere både utdanningsfeltet og kulturfeltet på en god måte. For å skape mer politisk engasjement innenfor kulturområdet er det flere tiltak som kan iverksettes innenfor de rammene man har i dag. Dette kan f.eks være møtedatoer som er forbeholdt kultursaker og at det legges opp til flere besøk på kulturinstitusjoner. De politiske partiene bør være seg mer bevisst å oppnevne "kulturpolitikere" som utvalgsmedlemmer. I de siste fylkestingsperiodene har det vært overvekt av "utdanningspolitikere" i utvalget. Opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-råd: I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med gjeldende lover. Eldrerådet er sammensatt av 4 pensjonister og ett medlem av fylkestinget. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 representanter fra paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede og 2 politikere. I eldrerådsloven og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m så fremgår det at det kan opprettes felles råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne. Loven sier videre at fylkestinget vedtar mandat og sammensetning av et felles råd. Fylkestinget bestemmer også antall og oppnevner leder og nestleder. Organisasjonene for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å komme med forslag om representanter. 12

14 Arbeidsgruppens vurdering: Arbeidsgruppen er opptatt av at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å gi råd i saker som er relevante for disse gruppene. Arbeidsgruppen er imidlertid opptatt av at det er andre grupper i samfunnet som også bør få en mulighet til å få sin stemme hørt i det regionale politiske system. Fylkestinget har vedtatt en plan for likestilling, integrering og mangfold. Denne planen vil kunne være et godt utgangspunkt for et rådgivende organ som i tillegg til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan inkludere representanter for innvandrere og LHBTbefolkningen. Dette er alle grupper som bør ha mulighet til å bli hørt i de politiske prosesser i fylkeskommunen. Arbeidsgruppen ønsker derfor å: Utrede muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-råd). Intensjonen bak et slikt råd er at det erstatter dagens fylkeseldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal være et rådgivende organ for både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt de ulike grupper som LIM-planen har som målgruppe. Arbeidsgruppen ser flere positive effekter av å etablere et felles LIM-råd, blant annet: Vil gi økt oppmerksomhet om LIM-planen Gir en god mulighet til å tenke helhetlig Ulike grupper må jobbe på tvers av fagfelt Særgrupper har nytte av å se andres ståsted, løse felles problemer LIM-arbeidet etablerte et brukerpanel med sammensatt gruppe, gode erfaringer fra dette Arbeidsgruppen ser samtidig at det kan innebære ulemper ved å etablere ett felles råd. Dette kan blant annet være: Kan bli overfladisk med færre representanter med smalere erfaringsbakgrunn enn hva dagens fagråd innehar. Fare for å miste fagkompetanse man har i dagens fagråd Kan være utfordrende å finne representative forsamlinger for ulike grupper, f.eks så har ikke innvandrere en felles paraplyorganisasjon. LIM planens handlingsprogram har nedfelt at det opprettes et felles innvandrerråd med Aust-Agder. Nødvendig å gjøre avklaringer med Aust- Agder fylkeskommune. Oppsummert ønsker gruppen å jobbe videre med å utrede muligheten for ett LIMråd, men det er ikke realistisk å være ferdig med dette før behandling i fylkestinget i april. Det bestilles et notat fra fylkesrådmannen som sendes ut på en høring til fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig at et slikt høringsnotat resulterer i ett høringsseminar brukes til høring og seminar, nytt fylkesting tar endelig stilling til saken. Arbeidsgruppens forslag til endringer for råd og utvalg: Følgende forslag til endringer ble vurdert som hensiktsmessige og foreslås endret fra og med neste valgperiode: Administrasjonsutvalget legges ned i sin nåværende form som et selvstendig utvalg og erstattes av et administrasjonsutvalg som består av fylkesutvalget 13

15 pluss 3 representanter fra arbeidstakersiden. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen og de ansatte. Administrasjonsutvalget ledes av fylkesordføreren med fylkesvaraordfører som nestleder. Forslag til nytt reglement gjeldende fra neste valgperiode fremmes i neste fylkesting. Arbeidsgruppen mener denne endringen vil bidra til en vitalisering av arbeidsgiveransvaret når det plasseres i fylkesutvalget. Denne modellen brukes i flere andre fylkeskommuner. Forhandlingsutvalg. Det oppnevnes 5 politisk valgte medlemmer som utgjør fylkeskommunens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget har ansvar for bl a lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger, og vedtar forhandlingsprotokollene. Gjennomgående representasjon: Fylkestingets 35 faste representanter fordeles på følgene måte i neste valgperiode: 11 i fylkesutvalget, 11 i hovedutvalg for kultur og utdanning, 11 i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, 1 representant i kontrollutvalget (leder), 1 representant i både fylkeseldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvis kjønnsfordelingen i fylkestinget gir seg utslag i problemer med korrekt kjønnsbalanse i utvalgene skal den gjennomgående representasjon fravikes for at reglene om kjønnsbalanse i utvalgene etterleves. Valgnemnder og arbeidsutvalg Gruppen mener at dagens ordning med valgnemnd og et mindre arbeidsutvalg fungerer bra og anbefales videreført. Tildeling av partistøtte Gruppen var enig i at ordningen med fylkeskommunal partistøtte bør fortsette. Det ble diskutert om det bør legges klarere føringer på bruken av støtten. I tildelingsbrevet står det følgende: Partitilskuddet skal nyttes til tiltak som setter medlemmer av fylkestingsgruppene med vararepresentanter i bedre stand til å utføre arbeidet som folkevalgt. Gruppen konkluderte med at dagens føringer er tilstrekkelig, men at fylkestingsgruppene selv har et ansvar overfor fylkespartiet i å synliggjøre hvilke prioriteringer som bør gjøres for bruk av disse midlene. Vedrørende størrelsen på partistøtten ønsker man i utgangspunktet å beholde den som i dag, men gruppen mener støtten kan brukes som salderingspost hvis det vedtas ytterligere endringer utover det som er foreslått i saken. Evaluering av opposisjonsleder Gruppen konkluderte med at ordningen med opposisjonsleder fortsetter hvis det nyvalgte fylkesting finner dette hensiktsmessig. Punkt 5 i funksjonsbeskrivelsen foreslås justert og lagt inn som del av punkt 6c: "Opposisjonslederen disponerer sin tid fritt, men skal på anmodning fra fylkesordfører (c) representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger som fylkesordfører eller fylkesting/fylkesutvalg bestemmer, herunder delta i delegasjoner og offisielle besøk 14

16 som fylkeskommunen mottar eller foretar når en tverrpolitisk representasjon er naturlig." Reglement for godtgjøring forslag til endringer: - Forslag fra gruppen om å øke godtgjøringen for gruppeledere Erfaringen fra gruppelederne for de største partiene er at denne oppgaven er tidkrevende og den godtgjøring som mottas for dette ikke kompenserer for det arbeid som legges ned. Gruppen anbefaler en økning av godtgjørelsen for gruppeledere med følgende nye satser: Gruppe med 6 eller flere medlemmer: Økes fra 5 til 15 % av fylkesordførers godtgjøring. Gruppe med 4 eller 5 medlemmer: Økes fra 4 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. Gruppe med 2 eller 3 medlemmer: Økes fra 2 til 7 % av fylkesordførers godtgjøring. Enmannsgrupper: Økes fra 1 til 3 % av fylkesordførers godtgjøring. - Gruppen foreslår at godtgjøring for leder av Kontrollutvalget reduseres fra 15 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. - Godtgjøringen for nestleder i HKU og SAM økes fra 7 til 10 % av fylkesordførers godtgjøring. Økningen innebærer at det legges mer ansvar på nestleder. Dette ansvaret avklares i dialog mellom leder og nestleder, men noen aktuelle oppgaver kan være at nestleder deltar fast på planleggingsmøter sammen med administrasjonen, fordeling av konferanser og seminar på utvalgsmedlemmer, planlegging av møter og reiser for utvalget. - Refusjon tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styreverv: Det reglementsfestes en rett til at folkevalgte som innehar styreverv i kraft av å være fylkespolitiker kan kreve tapt arbeidsfortjeneste fra fylkeskommunen. Administrasjonen vil kreve refusjon fra de aktuelle selskaper. - Nytt punkt i reglement for godtgjørelser: Fast medlem av fylkestinget som ikke er medlem av et hovedutvalg, gis en fast årlig godtgjøring på 4% av fylkesordførers godtgjørelse. Dette står i gjeldende regelverk for perioden , men foreslås som et permanent punkt i reglementet. Økningen av de ulike godtgjøringssatsene finansieres gjennom innsparingen man får gjennom de foreslåtte endringene for administrasjonsutvalget og reduksjon i godtgjørelsen for leder av kontrollutvalget. Endringene trer i kraft fra og med neste valgperiode. Gruppen diskuterte hvorvidt fylkesordførers godtgjøring bør heves- men at øvrige godtgjøringer som er knyttet til fylkesordførers godtgjøringer ikke heves. Argumentet for dette er at vervet er svært arbeidskrevende og medfører et stort ansvar. Flertallet i gruppen konkluderte imidlertid med at det ikke er rom for noen økning av fylkesordførers godtgjøring innenfor dagens rammer for politisk område. Overføring av fylkestingets forhandlinger på internett Administrasjonen har tidligere utredet muligheten for overføring av bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett. Dette har ikke blitt gjennomført på grunn av at 15

17 det ikke er satt av ressurser til dette. Arbeidsgruppen anbefaler at dette tiltaket blir gjennomført, og at det blir prioritert i strategisak 2015 og at det settes av midler i årsbudsjett Habilitetsregler i forhold til styrerepresentasjon Gruppen har vært i dialog med juridisk rådgiver Arthur Tveiten om håndteringen av habilitetsreglene for fylkespolitikere som er oppnevnt til styreverv. Gruppens konklusjon er at Vest-Agder fylkeskommunes praksis på området er i tråd med regelverket, men at utstrakt oppnevning av politikere til styrearbeid vil medføre at de som innehar slike verv vil oppleve habilitetskonflikter i sine fylkeskommunale politiske verv. Dette vurderes til å være såpass sjelden at det ikke er et stort problem for arbeidet i de politiske utvalg. Et selskap som man bør ha spesiell oppmerksomhet på er AKT ettersom en betydelig del av fylkeskommunens budsjett går til AKT. Reglement for Yrkesopplæringsnemnda Arbeidsgruppen mener at det vil være fornuftig at yrkesopplæringsnemnda får et eget reglement. Det foreslås derfor å sende en bestilling til fylkesrådmannen om at et slikt reglement blir utarbeidet. Olav Haavorstad lanserte muligheten for en felles yrkesopplæringsnemnd for Austog Vest-Agder. Saken er tatt videre i HKU. Delegasjon til administrasjonen (delegasjonsreglement) Arbeidsgruppen mener at oppfølging av delegasjonsreglementet blir håndtert på en god måte gjennom Kommunelovens 39: 2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Lovteksten sørger for at delegasjonsreglementet får tilstrekkelig oppfølging. Møteform for politiske utvalg Arbeidsgruppen vil understreke viktigheten av at det tilstrebes at hele fylket tas i bruk i forbindelse med avvikling av fylkesting og utvalgsmøter. Det er også viktig at saksmengden i hvert møte ikke er større enn at sakene er sikret en grundig behandling. I fylkestinget er det ønskelig med flere temamøter. Anbefaling og forslag til vedtak: Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen som har evaluert politisk virksomhet anbefaler fylkestinget å gjøre følgende vedtak: 1. Hovedutvalgsmodellen videreføres som overordnet prinsipp. 2. Administrasjonsutvalget legges til fylkesutvalget supplert med tillitsvalgte i saker som vedrører kommunelovens 25. Nytt reglement for fylkesutvalget fremmes i neste fylkesting. 3. Det opprettes et eget forhandlingsutvalg. Det oppnevnes 5 politisk valgte medlemmer som utgjør fylkeskommunens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget 16

18 har ansvar for bl. a lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger, og vedtar forhandlingsprotokollene. 4. Det utredes muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste periode valgperiode. 5. Reglement for møtegodtgjøringer endres i tråd med saksframlegget. Forslag til nytt reglement fremmes i egen sak. 6. Opposisjonsleder videreføres hvis det nyvalgte fylkesting finner det hensiktsmessig. Funksjonsbeskrivelsen for opposisjonsleder endres i tråd ned saksfremlegget slik at punkt 6 c lyder: "Opposisjonslederen disponerer sin tid fritt, men skal på anmodning fra fylkesordfører (c) representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger som fylkesordfører eller fylkesting/fylkesutvalg bestemmer, herunder delta i delegasjoner og offisielle besøk som fylkeskommunen mottar eller foretar når en tverrpolitisk representasjon er naturlig." 7. Overføring av levende bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett innføres i Fylkesrådmannen setter av ressurser tilt tiltaket i årsbudsjett Fylkesrådmannen utarbeider forslag til reglement for yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Kristiansand, 4. mars 2015 Sally Vennesland Leder av arbeidsgruppen 17

19 3/15 Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Eva Bergh Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda Råd for mennesker med nedsatt /15 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Hovedutvalg for kultur og utdanning Fylkesutvalget Ungdommens fylkesting 6 Fylkestinget Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 18

20 Referatsaker: Saknr Arkivsak Tittel 1/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 2/15 14/ Møteprotokoll Vennesla råd for funksjonshemmede 3/15 15/ Vennesla råd for funksjonshemmede: Møteprotokoll /15 15/ Årsmelding Vennesla råd for funksjonshemmede 5/15 14/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Lyngdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Spørsmål til Lyngdal kommune vedrørende henvendelse fra Lyngdal eldreråd med ønske om bestillingsruter i Lyngdal 8/15 14/ Åseral - møteprotokoll /15 14/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll /15 15/ Råd for eldre og funksjonshemmede i Lindesnes /15 11/ Møte om tilrettelegging av kollektivtilbudet og videre arbeid 13/15 14/ Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner - tilskuddsordningen avvikles fra /15 14/ Aust-Agder - møtereferat /15 15/ Invitasjon til landskonferanse fylkesråd for funksjonshemmede 2015 ( ) 19

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 7.11.2014) Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 19.9.2014 Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 8:30 10:00 (til og med sak 44)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer