Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: kl. 10: Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian Eikeland, Trine Lise Systad, Jorunn Roland, Charlotte Skarpodde, Knut Brox, Siri Topstad og Torbjørn Gjerdal. Torbjørn Gjerdal møtte for Karin Hodne Karin Hodne Dessuten møtte: Gro Ausland, sekretær politisk sekretariat Protokollfører: Møtesekretær Marion Erichsen Merknader til innkallingen og sakslisten: Ingen. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 1/13 13/ Landskonferanse 2014 for fylkesråd for funksjonshemmede - avklaringer rundt arrangørrolle 2 Kristiansand, Christian Eikeland utvalgsleder 1

2 Godkjenning av protokoll Merknader: Representanten Knut Brox mente at innholdet i programmet til vårkonferansen ikke var helt i tråd med det som tidligere ble vedtatt. Sekretæren kunne opplyse at det var forsøkt å følge opp vedtak, men innledere/foredragsholdere i departement og andre hadde ikke anledning Invitasjon og program til vårkonferansen er sendt ut, med påmeldingsfrist 10. april. Sekretæren informerte om IKT løsninger universell utforming-høring: Saken ligger hos IT-avdelingen og avgjørelser blir tatt på overordnet nivå. IT avdelingen har fått navn på enkelte medlemmer i rådet som kan kontaktes etter evt. behov. Strategi for bibliotektjenesten og planprogram for samferdsel etterlyses. Behandling av utvalgssak 1/13 Landskonferanse 2014 for fylkesråd for funksjonshemmede - avklaringer rundt arrangørrolle Behandlet av Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Det settes ned en gruppe som utreder alle forhold rundt avvikling av en landskonferanse. Arbeidsgruppen presenterer sitt arbeid på rådets møte 27. mai. Møtebehandling Representanten Christian Eikeland foreslo: Det bør være to fra rådet som velges til å sitte i arbeidsgruppa. Representanten Jorunn F. Roland foreslo: Trine Lise Systad. Representanten Charlotte Skarpodde foreslo: Seg selv. Representanten Eikeland foreslo: Økonomi og ressurs i administrasjonen må avklares før neste møte 27. mai. 2

3 Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Trine Lise Systad og Charlotte Skarpodde velges til å sitte i arbeidsgruppen for Landskonferanse Økonomi og ressurs i administrasjonen må avklares før neste møte 27.mai. Eventuelt 1/13 Oversendelse av statusrapport for TT-ordningen 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 2 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder /13 Møtebehandling Representanten Christian Eikeland foreslo: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar oversendelse av statusrapport TT-ordningen 2012 til orientering. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar statusrapport TTordningen 2012 til orientering. 3

4 Møter i kommunene Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har ønsker om å legge møtene ute i ett av de tre regionene i Vest-Agder (Lister, Lindesnes og Kristiansandsregionen). Førstkommende møte 27. mai er det ønskelig å legge møtet til Mandal og invitere de kommunale rådene i Mandal, Marnardal, Åseral, Audnedal og Lindesnes. Det er ønskelig å ha på dagsorden at noen fra byggavdelingen i fylkeskommunen informerer om den nye videregående skolen som skal bygges i Mandal og stille spørsmålet: "hvordan kan rådene komme med råd/innspill, tidlig i byggeprosessen. I tillegg er det ønskelig å ha følgende på dagsorden: Samarbeid om samhandlingsreformen, Regionplan for området og erfaringsutveksling. (Møte 5. september er det ønskelig å legge til Kristiansandsregionen). Til møtet i Mandal 27. mai kl (ca.) vil rådet bli orientert om høringsperioden og prosessen videre om Regional plan for fysisk aktivitet/idrett v/ Anders Nygård (Rådgiver idrett, VAF). Det er ønskelig å få innspill fra rådet. Utbygging av fylkeshuset Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har gitt innspill til Kjetil Berufsen i entra Eiendom at det er ønskelig å komme med i en tidlig fase helt fra starten for å komme med råd i forhold til universell utforming. Svar fra Kjetil Berufsen e-post, : "Veldig bra at dere engasjerer dere i dette så raskt. Vi har ambisjoner for det fremtidige Fylkeshuset med høy kvalitet på alle områder. Foreløpig er vi i reguleringsfasen hvor illustrasjoner kun er ment for å vise volumet/omrisset av selve bygget. Jeg tror det er mest naturlig at dere blir invilvert når vi har foretatt en endelig investeringsbeslutning og opprettet et formelt prosjekt som jobber med selve den aktive utformingen av detaljer for bygget. Det er en liten reise frem før vi kommer på det stadiet. Tidligst etter sommeren. Vi holder kontakten så lenge!. Deltakelse på konferanser i og utenfor regionen Deltakelse på konferanser 2013 Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste osv. (lik praksis) Overskredet driftsbudsjett 2012 (avlysing av møter når det ikke er saker) Leder orienterte medlemmene om rådets overskredet budsjett for Det er ønskelig med måneds/kvartalsvis driftsregnskap som refereres i møtet. Det ble orientert om lik praksis ved møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste med eller uten agenda. Medlemmer som deltar på møter oppnevnt av rådet skal dekkes av rådet. Ved deltakelse på konferanser får man dekket tapt arbeidsfortjeneste med/uten dokumentasjon, kilometergodtgjørelse, buss ol. IKKE møtegodtgjørelse). Christian Eikeland (leder) kom med følgende forslag: Konferanser er et viktig middel for å øke kunnskapen om rådets arbeid. Derfor tar man utgangspunkt i at rådets medlemmer får delta på en nasjonal konferanse hvert 4

5 år. I tillegg får fylkeskommunen en rekke invitasjoner til andrekonferanser. Dersom rådet velger å sende representasjon på enkelte av disse konferansene, legges disse frem for rådet i hvert møte av sekretariatet. Rådet tar stilling til om man skal sende noen av medlemmene på disse konferansene, samt antall deltakere. Rådets medlemmer kan også delta på dagskonferanser i regionen, dersom andre fylkeskommunale organer inviteres. Sekretariat sender ut invitasjon. Om noen av rådets medlemmer kommer over andre konferanser, bes de sendes/tipses sekretariat for vurdering. Medlemmene i rådet var enstemmige i dette forslaget. Referat fra deltakelse på konferanser: Når medlemmer har deltatt på konferanser eller lign., settes det av tid på slutten av møte til å referere fra deltakelse på konferanser under eventuelt. Ref fra konferanse "Gode steder, gode liv": Representanten Siri Topstad refererte fra konferansen og konkluderte med at dette var nytt og spennende. Universell utforming ikke var nevnt med ett ord, selv om det var en konferanse om/for universell utforming veldig bra. SMS-prosjektet: Representanten Charlotte Skarpodde orienterte om SMS-prosjektet ("urbant fliluftsliv" i byen - Kristiansand). Prosjektet anses å være ferdig i løpet av våren/sommeren. Det settes opp lyktestolper, vei tilrettelegges for rullestol/rullator/barnevogn, det settes opp benker og det blir satt opp gassgriller som man kan legge på penger kr. 20,-) slik at man slipper engangsgriller og annet som kan forsøple området. Landskonferanse 2013 Det ble etterlyst om det var kommet noen informasjon om hvor landskonferansen 2013 skal holdes. Sekretæren gjør en henvendelse til sekretærene i fylkene for å ta rede på dette. Vårkonferanse 2013 Invitasjon og program er sendt ut. Det vil bli annonsert i Fædrelandsvennen og lokalaviser Ingen deltakeravgift i år, men påmelding er nødvendig på grunn av bespisning og kapasitet. Fra rådet deltar: Christian Eikeland, Karin Hodne, Jorunn F. Roland, Trine Lise Systad, Knut Brox, Charlotte Skarpodde. Vara Torbjørn Gjerdal deltar også. Påmeldinger sendes Gro Ausland. Saker unntatt offentlighet: Representanten Siri Topstad ønsket å ta rede på behandlingen av sak unntatt offentlighet. Sekretær og leder kunne opplyse at vedtak er offentlig, men saksgangen er unntatt offentlighet. 5

6 Behandling av saker til rådet: Representanten Knut Brox refererte på bakgrunn i en referatsak der det er et tilbakevennende "problem" at enkelte kommunale eldreråd ikke får saker (for sent) til behandling. Det samme gjelder fylkesrådet. Det ble besluttet at sekretæren sender en påminnelse til ledergruppa i fylkeskommunen. Elektronisk reiseregning for politikere/andre medlemmer i utvalg Representanten Knut Brox etterlyste tilbakemelding fra avd. leder på hvordan det ligger an med tilrettelegging for elektronisk reiseregning for spesielt svaksynte. Sekretæren undersøker med avdelingsleder i IS-avdelingen. Elektroniske plastkort (TT-kort) Det etterlyses informasjon om hvilken dato/når det et tenkt tas i bruk elektroniske plastkort. Sekretæren undersøker dette med samferdselsavdelingen. Kontaktperson universellutforming (etter Heidi Iglebæk) Rådet etterlyser/ønsker å ta rede på hvem som nå er kontaktperson (etter Heidi Iglebæk) for universell utforming i Vest-Agder fylkeskommune. I planen Strategiplan for universell utforming står det: Koordinator: Det skal til en hver tid være en koordinator for universell utforming i fylkeskommunen og en hos Fylkesmannen. Dette er hovedkontaktpersoner for universell utforming utad, overfor andre organisasjoner, departementer og kommune o.l. Koordinatorene skal arbeide med å fremme samarbeid og kompetanse om universell utforming i fylket og med kommunene. Arbeidsgruppe (prosjektgruppe): Det skal være en arbeidsgruppe med to representanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede, en representant fra eldrerådet og to fra administrasjonen henholdsvis Fylkesmannen og fylkeskommunen (fylkeskoordinator). Sekretær undersøker med regionalavdelingen. Om mulig, invitere Steinar Eilersten (seksjonsleder, strategi- og utviklingsseksjonen) til neste møte 27. mai eller 5. september, for status koordinator universell utforming. Diverse høringer: Representanten Charlotte Skarpodde har påtatt seg oppgaven å se på fylkeskommunens hjemmesider hvilke høringer som er aktuelle for rådet og tipse sekretæren om dette.. 6

7 Referatsaker: Referatsak 1 "referat fra drøftingsrådet " endres til riktig måned: Ellers ingen merknader referatsaker tas til orientering. 7

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015 Sakliste RFF-14/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT RFF-15/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE RFF-16/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer