Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Eidsberg kommune Del C"

Transkript

1 Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13

2 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE ORGANER / SELSKAPER DELTAKELSE, REPRESENTASJON OG OPPGAVER RAPPORTERING REGLEMENT FOR ELDRERÅDET VALG OG SAMMENSETNING ANSVARSOMRÅDE UTTALE- OG FORSLAGSRETT REGLER OM MØTER OG SAKSBEHANDLING SEKRETARIATETS OPPGAVER REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET VALG OG SAMMENSETNING ANSVARSOMRÅDE ØKONOMI REGLER FOR MØTER OG SAKSBEHANDLING TAUSHETSPLIKT SEKRETARIATETS OPPGAVER RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE / RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VALG OG SAMMENSETNING ANSVARSOMRÅDE ØKONOMI REGLER FOR MØTER OG SAKSBEHANDLING TAUSHETSPLIKT SEKRETARIATETS OPPGAVER ANDRE KOMMUNALE RÅD OG UTVALG... 8 Håndbok for Eidsberg kommune - Del C 2

3 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE ORGANER / SELSKAPER 1.1 DELTAKELSE, REPRESENTASJON OG OPPGAVER Eidsberg kommune deltar i interkommunale tiltak, styrer og råd slik det framgår av interkommunale avtaler og med de representanter som Kommunestyret til en hver tid velger Representanter til interkommunale selskapers representantskap og generalforsamlinger skal være ordfører og opposisjonsleder. Varaordfører og varamann for opposisjonen er personlige vararepresentanter for ordfører og opposisjonsleder. Det velges det antall representanter og vararepresentanter som fremgår av de ulike selskapers avtaler/vedtekter Når ordfører eller en annen folkevalgt er med i styret for et selskap, er vedkommende styremedlem og/eller styreleder for selskapet og har ikke rolle/funksjon som ordfører/folkevalgt. Det vises for øvrig til reglene for habilitet det gjelder det å være folkevalgt i kommunale organer og samtidig være representant til interkommunale selskaper. Hovedreglene er at en folkevalgt vil være inhabil når det gjelder behandling av saker fra det selskapet hvor den folkevalgte er styremedlem. Styret i interkommunale selskaper/aksjeselskaper svarer overfor selskapets representantskap/generalforsamling. Det vises til lov om interkommunale selskaper og lov om aksjeselskaper når det gjelder styrets/representantskapets ansvar og oppgaver. 1.2 RAPPORTERING Kommunens representanter til representantskap og generalforsamlinger får sitt oppdrag fra kommunestyret og er kommunens eierrepresentant. Når de ulike selskapers årsmeldinger og eierstrategier legges fram for kommunestyret, er kommunens representant til representantskapet/generalforsamlingen saksordfører (jf. del A, kap. 1.5, pkt 1.5.2) Selskapenes informasjon til representantskapene skal gjøres tilgjengelig for kommunestyret. Rådmann er ansvarlig for saksforberedelser av saker til kommunestyret fra de interkommunale selskaper, aksjeselskaper og andre interkommunale samarbeid hvor kommunen er eier. 2 REGLEMENT FOR ELDRERÅDET 2.1 VALG OG SAMMENSETNING Eldrerådet velges i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet består av fem medlemmer. To medlemmer velges av kommunestyret og tre medlemmer velges av de eldres egne organisasjoner registrert i Eidsberg. For øvrig gjennomføres valg i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråds 2. 3

4 2.1.2 Eldrerådet opprettes som en nemnd direkte under formannskapet. Dersom et medlem faller fra, løses fra vervet eller flytter fra kommunen, velger kommunestyret nytt medlem valgt av det organ som valgte ved førstegangs sammensetning. 2.2 ANSVARSOMRÅDE Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til uttalelse saker av prinsipiell karakter som berører eldres levekår og livskvalitet. Eldrerådet har uttalerett og rådgir politiske og administrative organ som fremmer saker som gjelder eldres levekår og livskvalitet, og som er av prinsipiell og overordnet karakter. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder de eldre i kommunen. 2.3 UTTALE- OG FORSLAGSRETT Eldrerådet skal alltid ha følgende saker til uttalelse: Årsbudsjett Økonomiplan Kommuneplan Kommunedelsplaner som angår rådets ansvarsområde Tema- og sektorplaner med spesiell interesse for rådet Eldrerådet fremmer forslag til budsjett for rådet etter samme retningslinjer som andre avdelinger, råd og utvalg og i henhold til formannskapets budsjettrundskriv. Eldrerådet skal hvert år utarbeide melding om sin virksomhet. Meldingen legges fram for kommunestyret som en del av kommunens årsmelding. 2.4 REGLER OM MØTER OG SAKSBEHANDLING Eldrerådet har åpne møter med mindre annet er bestemt. Kommunelovens 31 c gjelder tilsvarende for eldrerådet Eldrerådet holder møter når leder, rådmann eller minst to av rådets medlemmer ber om det. Møter bekjentgjøres med opplysninger om tid og sted samt hvor saksliste og sakspapirer er utlagt til ettersyn Ordfører, rådmann eller bemyndiget har møte- og talerett Det skal føres vedtaksprotokoll for Eldrerådet. Utkast til protokoll undertegnes av leder og to medlemmer før møtet slutter. Utskrift av protokollen sendes rådets medlemmer og de kommunale organ som har ansvar for videre framdrift av de saker rådet har behandlet, samt ordfører Medlemmer av Eldrerådet skal som øvrige valgte representanter til vanlig ikke ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger med mindre dette er helt nødvendig for forsvarlig saksbehandling. I slike tilfeller gjelder taushetsplikt for medlemmer av Eldrerådet som for øvrige kommunale tillitsvalgte slik dette framgår av lovverk og forskrifter Regler for habilitet gjelder for medlemmer av Eldrerådet som for øvrige kommunale tillitsvalgte. 4

5 2.5 SEKRETARIATETS OPPGAVER Rådmann, eller den han/hun bemyndiger, har sekretariatsfunksjon for Eldrerådet med møte- og talerett Eldrerådets sekretær fører utkast til protokoll og har ansvar for at sakene er forberedt før de blir lagt fram for eldrerådet Det påligger sekretariatet i samråd med lederen å sørge for at saker som gjelder rådets ansvarsområde blir lagt fram for eldrerådet. 3 REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET 3.1 VALG OG SAMMENSETNING Ungdomsrådet består av 12 representanter. Representantene skal være bosatt i Eidsberg kommune Rådets medlemmer skal være i alderen år Søsken kan ikke være representanter i ungdomsrådet samtidig Representantene skal ikke representere noe politisk parti, d.v.s. ikke fremme noe politisk partis synspunkter i ungdomsrådet. Representantene kan likevel være medlem av et politisk parti Representantene skal være fra forskjellige miljøer og ha ulike interesser slik at helheten av Eidsberg kommunes ungdom blir hørt Ungdomsrådet selv velger inn nye medlemmer til rådet når representanter slutter av ulike grunner Leder og nestleder velges av Ungdomsrådet selv for 1 år til vanlig ved skolestart (august måned). 3.2 ANSVARSOMRÅDE Ungdomsrådet skal arbeide med saker som opptar, angår og interesserer ungdom i Eidsberg kommune. De er et rådgivende organ for Eidsberg kommune. Rådet skal komme med forslag til tiltak som kan gjøre Eidsberg kommune til et bedre sted å bo for ungdom Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som er relevante for deres virksomhet. Ungdom i Eidsberg kommune oppfordres til å komme med forslag til rådet Ungdomsrådet er et rådgivende organ og skal rapportere direkte til kommunestyret. 3.3 ØKONOMI Ungdomsrådet fremmer forslag til budsjett for rådet etter samme retningslinjer som andre avdelinger, råd og utvalg og i henhold til formannskapets budsjettrundskriv. Rådet får bevilget økonomiske midler fra kommunestyret. De lager 5

6 eget budsjett. Det skal framlegges regnskap over bruk av midlene etter vanlige regnskapsregler for kommunen Ungdomsrådets medlemmer tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens regelverk. 3.4 REGLER FOR MØTER OG SAKSBEHANDLING Ungdomsrådet har normalt møte siste tirsdag i måneden to dager før kommunestyremøtet I tillegg skal det være møte når leder eller minst tre medlemmer av rådet krever det Møter innkalles med normalt fem virkedagers varsel. Saksdokumenter gjøres kjent for rådets medlemmer, samt ordfører, varaordfører, gruppeleder for politiske partier innvalgt i kommunestyret, rådmann, etatssjefer og presse Ungdomsrådets møter skal til vanlig være åpne, men de kan også ha lukkede møter dersom leder eller minst tre medlemmer ber om det, såkalte gruppemøter Ordfører og rådmann, eller den de bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i Ungdomsrådet Det føres vedtaksprotokoll. Utskrift av protokollen legges ut på kommunens internettside og gjøres kjent for medlemmene, andre med møterett, samt de som får tilsendt saksliste Ved uteblivelse tre ganger uten å melde forfall, tilskrives medlemmet om møteplikt, forfallsrutiner og spørsmål om videre medlemskap av Ungdomsrådet Ved mer enn seks forfall for å prioritere andre ting, tilskrives medlemmet med spørsmål om videre medlemskap av Ungdomsrådet (gjelder ikke skole eller medisinske forhold). 3.5 TAUSHETSPLIKT Kommunelovens regler for taushetsplikt gjelder for Ungdomsrådets virksomhet. 3.6 SEKRETARIATETS OPPGAVER Rådmann har sekretariatsfunksjon for Ungdomsrådet med møte- og talerett Det føres protokoll og sekretariatet har ansvar for at sakene er forberedt før de blir lagt fram for rådet. Rådmann har forslags- og talerett Saksforberedelse og saksbehandling etter kommunelovens regler gjelder for Ungdomsrådet Det påligger rådmann i samråd med lederen å sørge for at saker som gjelder rådets ansvarsområde blir lagt fram for Ungdomsrådet. 6

7 4 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE / RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Loven trådte i kraft 10. september VALG OG SAMMENSETNING Rådet består av fem medlemmer, to er politisk valgt og tre er fra funksjonshemmedes organisasjoner. Det samme gjelder varamedlemmer De politiske representanter velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Representanter for funksjonshemmede nomineres av organisasjonene og oppnevnes av kommunestyret for å sikre et bredest mulig erfaringsgrunnlag Oppnevninga gjelder for en valgperiode dvs. fire år. Når rådet har mer enn fire medlemmer skal det være minst 40 % av hvert kjønn. 4.2 ANSVARSOMRÅDE Det kommunale rådet skal på eget initiativ eller ved å få seg forelagt saker, arbeide med politikk for funksjonshemmede på alle områder i kommunen. De skal komme med uttalelser og være rådgivende og ha et spesielt fokus på universell utforming, informasjon og synliggjøring av behov for tilrettelegging som grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne har. De skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet og at direkte og indirekte diskriminering av personer/grupper med ulike typer nedsatt funksjonsevne blir motarbeidet innfor hele det kommunale saksområdet. 4.3 ØKONOMI Rådet for funksjonshemmede fremmer forslag til budsjett for rådet etter samme retningslinjer som andre avdelinger, råd og utvalg og i henhold til formannskapets budsjettrundskriv. Rådet får bevilget økonomiske midler fra kommunestyret. Rådet lager eget budsjett. Det skal framlegges regnskap over bruk av midlene etter vanlige regnskapsregler for kommunen. 4.4 REGLER FOR MØTER OG SAKSBEHANDLING Rådet for funksjonshemmede har møter etter oppsatt plan I tillegg skal det være møte når leder eller når minst tre medlemmer av rådet krever det Møter innkalles med normalt fem virkedagers varsel. Saksdokumenter gjøres kjent for rådets medlemmer, samt ordfører, varaordfører, gruppeleder for politiske partier innvalgt i kommunestyret, rådmann og presse Rådet for funksjonshemmedes møter skal til vanlig være åpne, men de kan også ha lukkede møter dersom leder eller minst tre medlemmer ber om det, såkalte gruppemøter. 7

8 4.4.5 Ordfører og rådmann, eller den de bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i Rådet for funksjonshemmede. 4.5 TAUSHETSPLIKT Kommunelovens regler for taushetsplikt gjelder for Rådet for funksjonshemmedes virksomhet. 4.6 SEKRETARIATETS OPPGAVER Rådmann har sekretariatsfunksjon for Rådet for funksjonshemmede med møte- og talerett Det føres protokoll og sekretariatet har ansvar for at sakene er forberedt før de blir lagt fram for rådet. Sekretæren har forslags- og talerett Saksforberedelse og saksbehandling etter kommunelovens regler gjelder for Rådet for funksjonshemmede Det påligger sekretariatet i samråd med lederen å sørge for at saker som gjelder rådets ansvarsområde blir lagt fram for rådet. 5. ANDRE KOMMUNALE RÅD OG UTVALG For andre råd og utvalg med varig karakter oppnevnt av kommunestyret skal myndighetsområde og nærmere reglement avklares ved oppnevnelse eller senest innen seks måneder For oppnevnelse av arbeidsgrupper/ad hoc-grupper (utvalg nedsatt for en bestemt oppgave og for en begrenset periode) for bestemte oppgaver nedsatt at Formannskap, Administrasjonsutvalg eller Hovedutvalg skal det utarbeides mandat med oppgaver og definert tidspunkt for når rådet / utvalgets arbeid skal avsluttes. 8

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer