VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER"

Transkript

1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I VEST-AGDER

2 Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Reglementet var et resultat av ny "Lov om råd og anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.", som trådte i kraft 10. september I forhold til tidligere reglement gjøres det enkelte endringer i det nye reglementet på sammensetningen. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er valgt av fylkestinget for inneværende periode : Medlemmer: Christian Eikeland, leder, FrP Søgne 1. vara: Thor Messel, Dem. Songdalen 2. vara: Oddlaug Hesland Tjomsland, KrF Marnardal Karin Hodne, nestleder, Ap Vennesla 1. vara: Torbjørn Gjerdal, H Mandal 2. vara: Kirsten Huser Leschbrandt, H Mandal Fra organisasjonene: Siri Topstad, Norges handikapforbund (SAFO) Kristiansand Vara: Tom Atle Steffensen, Norges handikapforbund Kristiansand Trine Lise Systad, Norsk forbund for utviklingshemmede (SAFO) Kristiansand Vara: Åsta Løvdal, Norsk forbund for utviklingshemmede Kristiansand Jorunn F. Roland, Norsk revmatikerforening (FFO) Vennesla Vara: Sissel S. Solaas, Norges Astma og Allergiforbund Mandal Charlotte Skarpodde, Marfanforeningen (FFO) Kristiansand Vara: Kjell Ståle Hamar, Norsk Lymfeødemforening Flekkefjord Knut Brox, Norges Blindeforbund (FFO) Kristiansand Vara: Arild Kjebekk, Norges Blindeforbund Kristiansand

3 Møtevirksomhet, økonomi, sekretariat: Rådet utarbeider årsmelding som legges fram for fylkestinget. Årsmeldingen sendes sentraladministrasjonen, sektorledere, funksjonshemmedes organisasjoner, kommunale råd i fylket og Statens råd for funksjonshemmede. Fylkesrådmannens stab, informasjon og service har sekretær som skal ivareta 25 % stilling i Vest-Agder fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede. Sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av fylkesrådmannens stab v/ Marion Erichsen. Medlemmer som ikke møter på vegne av offentlig myndighet får møte og reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til ledsager, tolk, tilsyn i hjemmet og så videre i forbindelse med møtene dekkes på samme måte. Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede har i 2012 hatt 5 møter. Et av møtene var kombinert med fellesmøte med Aust-Agder: Kontaktforum for brukermedvirkning : Orienteringer før behandling av ordinære saker; Rådet inviterte direktør i AKT, Siv Wiken for å orientere om AKT`s oppgaver og hvordan rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være med å påvirke, evt. komme med innspill. AKT inviterer rådet til halvårige møter sammen med busselskapene der man diskuterer fram praktiske løsninger. Wenche Bustø, seksjonsleder ped.avd., utdanningsavdelingen orienterte om kvalitetskjennetegn for videregående opplæring. Egen brosjyre ble utdelt : Orienteringer før behandling av ordinære saker: Det ble arrangert vårkonferanse på Scandic Hotel, Lindesnes (Båly). Rådet hadde sitt ordinære møte etter vårkonferansen. Det var ca. 50 påmeldte, stort sett medlemmer fra de kommunale råd i Vest- Agder. Tilbakemeldinger sier at det var et flott program. - Universell utforming likestilling, sosial og økonomiske bærekraft (Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet ) v/ Olav Rand Bringa, seniorrådgiver, Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet. - Orientering om tilrettelagt transport og TT-ordningen i Vest-Agder v/ Mette Kirkhus Johansen, Rådgiver samferdsel, Vest-Agder fylkeskommune. - Hvordan arbeide for en inkluderende skole. Erfaringer og suksessfaktor v/ Paula O. Pedersen, undervisningsinspektør/ spesialpedagog, Lindesnes ungdomsskole. - Samhandlingsreformen hva er i oppstarten? Samarbeidsavtale og delavtale, hva jobber vi med i Lindesnesregionen? Strategi. v/ Unn-Christin K. Melby, prosjektleder, samhandlingsreformen Lindesnesregionen.

4 13.06: Orienteringer før behandling av ordinære saker: Rådet hadde invitert Morten Møll og Berit Ånensen fra bygg- og innkjøpsavdelingen til å orientere om prosjektet på Mandal videregående skole, og prosessen og hvordan rådet kan være med å påvirke. Ole Kristian Eivindsson fra utdannigsavdelingen, orienterte om undervisningsevaluering. Bård Andreas Lassen fra plan- og miljøseksjonen, orienterte om regionplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet , og hvordan rådet kan være med å medvirke : Fellesmøte med Aust-Agder, Strand Hotel Fevik: Aust-Agder har en annen organisering enn alle andre fylkesråd. I Aust-Agder heter rådet: Kontaktforum for brukermedvirkning. - Regionplan Agder 2020: Hvor og hvordan kan organisasjonene/rådene påvirke? v/ prosjektkoordinator Inger Holen. - Lov om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Om rammer for medvirkning etter loven v/ Trude Kjelle, prosjektleder Universell utforming. - Dialog hvordan kan brukerorganisasjoner involvere seg i arbeidet med Regionplan Agder 2020 v/ Inger Holen og Trude Kjelle : Orienteringer før behandling av ordinære saker: Helle Ingeborg Mellingen orienterte om likestilling som regional kraft. Mette Kirkhus Johansen orienterte om Forsøksprosjekt: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede evaluering og anbefalinger ved prosjektslutt. Kjell Vinknes orienterte om TT-kort (plastkort). Lise Solgaard orienterte om økonomiplan og årsbudsjett Økonomi: Budsjettrammen for 2012 var på kr.: ,-. Totalt forbruk var på kr.: ,-. Merforbruk: Kr ,-. Merforbruket skyldes blant annet større konferanseaktivitet og deltakelse på landskonferanse i Kirkenes ( overnatting fra 27.08) for alle medlemmene i rådet (7). Referater: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder får tilsendt møteprotokoller/årsmeldinger fra de kommunale råd og noen fylkesråd. Disse legges fram i rådet som referatsaker. Møtereferater fra de ulike brukerutvalg legges også fram som referatsak.

5 Av viktige saker som er behandlet nevnes: - Regional plan for Kristiansandsregionen Ny høring. - Høring Strategiplan for Sørlandet sykehus HF for perioden Høring Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder høring ihht. Plan- og bygningsloven. - Tildeling av statlige tilskuddsmidler (BRA-midler) til tilgjengelighetstiltak i Vest- Agder. - Rådets funksjon/rolle Opplæring av nyvalgte råd. - Høring: Områdeplan for rehabilitering SAM-prosjektet videreføring av prosjektet i Samordningsprosjektet ønske om videreføring av drøftingsrådets sammensetning ut forsøksperioden. - Høring: Innovasjon i omsorg. - Fylkespris for universell utforming 2012 (lukket sak). - Høring: Forslag til planprogram, regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse Forslag til planprogram- regional plan for samferdsel. - Lista fyr informasjonssenter, endringer. - Revisjon av reglement for skyss til grunnskolen i Vest-Agder. - Forsøksprosjekt: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede evaluering og anbefalinger ved prosjektslutt. - Regional planstrategi for Vest-Agder endelig vedtak etter offentlig høring. - Elevundersøkelsen Undervisningsevaluering. - Strategisaken Arbeidsgrupper/annen deltakelse: Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder (tiltaksgruppa) : Trine Lise Systad er representant for rådet. Drøftingsrådet Samordningsprosjektet: Siri Topstad, og Trine Lise Systad er representanter for rådet. Kontaktpersoner rådets avtale med Nettbuss om å bidra til sjåføropplæring: Siri Topstad (rådet) og Charlotte Skarpodde(kontakt går via blindeforbundet) Representanter til referansegruppen for SIS-prosjektet (sanntid og universell tilgjengelighet): Knut Brox og Siri Topstad. Vararepresentant for begge: Arild Kjebekk. SMS prosjektet (Stedsutvikling, Medvirkning, Sosiale møteplasser): Charlotte Skarpodde er representant for rådet.

6 Mandal videregående skole byggeprosjektet. Kontaktpersoner fra rådet: Knut Brox. Vara: Siri Topstad. Fylkesstrategi for universell utforming (videreføring) for perioden : Siri Topstad og Charlotte Skarpodde er representanter for rådet. Knut Brox er vararepresentant for begge. Trine Lise Systad og Siri Topstad deltok på åpningsmarkering for TAXUS Mandal, 5. september Fylkespris for universell utforming 2012: Prisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder som i fellesskap deler ut prisen. Den er på kroner. Utdelingen av prisen fant sted under fylkestinget julemiddag i forbindelse med årets siste fylkestingsmøte 18. desember. Fylkesprisen for universell utforming 2012 ble tildelt Vennesla Kulturhus for universell utforming. Rådets deltakelse på konferanser: : "Ikke enkelt når det er dobbelt", Bergen. Fra rådet deltok: Jorunn F. Roland og Charlotte Skarpodde. - Syke og friske utviklingshemmede i et historisk perspektiv v/ Olav Linaker - Nye reformer v/ Anne Sissel Faugstad - Ingen forsto oss ingen hørte på oss v/ Anne Jorunn Økland - Miljøterapeutiske muligheter ved depresjon v/ Trine Reippuert Knudsen, Danmark. - Miljøterapeutiske muligheter ved angst v/ Elisabeth Wigaard - Miljøterapeutiske muligheter ved psykoser v/ Trine Lise Bakken - Humor uten alvor og alvor uten humor er uutholdelig v/ Jacob Margido Esp/Flettfrid Andrèsen Landskonferanse i Kirkenes. Alle medlemmene i rådet deltok. - Åpning ved fylkesordfører Runar Sjåstad - Hilsen fra Sør-Varanger v/ ordfører Cecilie Hansen - Hilsen fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Finnmark v/leder Steffen Ditløvsen - Det internasjonale Finnmark med fokus på Barents samarbeidet v/ Rune Rafaelsen - Friluftsliv for alle i Finnmark v/ Marianne Pedersen

7 - "Ingen grenser" alt er mulig om du vil v/ Liv Tone Lind - Bufdirs rolle i forhold til rådene (nyttig/opplæring) v/ Åse Kari Haugeto og Aina Olsen - Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne nasjonal politikk og virkemidler v/ arbeidsdep. - Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne sett fra et brukerperspektiv v/ Grete Crowo - Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne hva kan NAV bidra med?v/ Eva Lill Magit : "Hit eit steg, og dit eit steg" nasjonal konferanse universell utforming, Bergen Fra rådet deltok: Siri Topstad og Knut Brox. - Universell utforming strategi for likeverdig samfunnsdeltakelse v/ Ahmad Ghanizadeh - Universell utfordring en utfordring for bygningspolitikken v/ Morten Lie - Fremtidens boliger bygges nå v/ Inger Voll Zapffe - Kronikk skråblikk på det tilgjengelige rom v/ Erling Dokk Holm - Erfaringer fra en knutepunktskole v/ elever og lærere: Nordahl Grieg vgs. - Wake Up Everybody! lys og design som kvalitet v/ Olsson og Linder Ljusdesign, Jønkjøping - Planlegging og suksesskriterier for en tilgjengelig by. En Aarhus historie v/ Torhild Green Jensen, Aarhus - Bedre og billigere boliger Hva skal til? v/ Magnus Helland - Fra inspirasjon til praktisk arbeid v/ ordfører Liv Karin Eskeland - Tur med omvisning orientering og drøfting av mogelege løysingar på Fløiens utsiktspunkt. - Presentasjon av befaringsmål: Fisketorget med mathallen-fantoft studentbybybanen-byvandring. Saksdokumenter/protokoller publiseres på hjemmesidene til Vest-Agder fylkeskommune: politikk/saker, politiske saker, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder. Se for øvrig informasjonsside til rådet: politikk/saker, andre utvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/426462_fix.html Side 1 av 1 27.06.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 27.06.2014 11:10:42 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt av fylkestinget: MEDLEMMER: Åse Tønnessen Sæbø, leder,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vedlagt følger møteinnkalling- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447391_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 06.11.2014 14:04:41 Til: Bergh, Eva; Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1

ÅRSMELDING. '?s >: ts^'s A. 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE 2008OO174-1 111 Rådet for funksjonshemmede \ / inoid-trøndelag - et ansvar for FYLKESTINGET HORDALANDFYLKESKOMMUNE, -OTrc-.;ii-'*«^,.*ir>,-,^æ«!^>*'»fPJ«.' -v- "*- :_>.**.ØST i '?s >: ts^'s A Foto: Carl Peter Vikdal

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene Aust-Agder Finnmark Hedmark og Oppland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Rogaland Østfold Aust-Agder

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til marion.erichsen@vaf.no

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer.

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2013 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 30.04.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015 Sakliste RFF-14/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT RFF-15/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE RFF-16/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25. OKTOBER 2013 Du skal få en dag i mårå Konferanse om universell utforming Hamar 23. - 25. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25.

Detaljer

ELDRERÅDENES MORGENSANG!!

ELDRERÅDENES MORGENSANG!! OPPLAND FYLKES ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2008 Side 2 ELDRERÅDENES MORGENSANG!! (melodi: rattiti) Når mai kommer skjønn og mild, Da samles vi på Honne, jaog gjett om vi er glad! Det er en fryd en edel dåd!

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer