MØTEBOK DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER OPPSUMMERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER - 2008 - OPPSUMMERING"

Transkript

1

2

3 Sak 53/08 MØTEBOK DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER OPPSUMMERING Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/794 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 18/08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek oppsummering av eldredagen 08 som melding. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 53/08 Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Aktivitetskoordinator Grethe Byrkjeland orienterer på møtet. Jorun Klausen presenterer eldrerådet. Betasuppe til 100 personar er bestilt, og vert laga av sauekjøtt. Innvandrarar som vil baka, kan gjera det på allaktivitetshuset, og Tove Hille kjøper inn ingrediensar. Hille kjem med melding om prosjektet litt seinare. Jorun Klausen snakkar med Hanna Hjemdal om å få kjøpa ferdigsmurte lefser. Borddekking og pynting tek dei seg av der borte. LHL Os har innvilga økonomisk stønad og skal vera med på annonsen. Leiaren snakkar med Jonny Haugland om søknaden til Folkeakademiet. Marianne Hjelle er kasserar for arrangementet. Jorun Klausen ordnar annonse laurdag 27. september. Vedtak: Saka vert drøfta, og arbeidet med møtet held fram. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Leiar Jorun Klausen orienterte: Kjartan Rødland har teke på seg å kåsera på eldredagen. Honorar: Dersom rådet får tilskot, tek han inntil kr 500,-. Pensjonistkoret kan syngja. Det blir betasuppe og kaffimat som i fjor. Leiaren har snakka med Folkeakademiet, Jonny Haugland, om stønad, og ho fekk eit førehandstilsagn på tilskot. Inngangspengane var sist kr. 100,- og koret betalte kr. 50,-. Det same kan vi ta i år. Ordføraren har lova å dekka underskot med inntil kr ,-. Mangfaldsåret i høve Eldredagen: Innvandrarane i Os kunne bli utfordra på å laga mat frå eigen kultur og servera på eldredagen. Det kom framlegg om at innvandrarane kunne laga kaffimat frå eigen kultur og servera på eldredagen. Kontakten her er Tove Hille. Taule ordnar lefse i tillegg. Betasuppa på arrangementet må vera UTAN svinekjøtt og pølser. Jan L. Lund gjev eit tilskot på vegner av LHL, og vil i annonse utfordra andre lag og organisasjonar til å gje eit tilskot. Dette vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kjartan Rødland har teke på seg å kåsera på eldredagen. Honorar: Dersom rådet får tilskot, tek han inntil kr 500,-. Pensjonistkoret kan syngja. Det blir betasuppe og kaffimat som i fjor. Side 4 av 40

5 Sak 53/08 Leiaren har snakka med Folkeakademiet, Jonny Haugland, om stønad, og ho fekk eit førehandstilsagn på tilskot. Inngangspengane var sist kr. 100,- og koret betalte kr. 50,-. Det same kan vi ta i år. Ordføraren har lova å dekka underskot med inntil kr ,-. Mangfaldsåret i høve Eldredagen: Innvandrarane i Os kunne bli utfordra på å laga kaffimat frå eigen kultur og servera på eldredagen. Kontakten her er Tove Hille. Taule ordnar lefse i tillegg. Betasuppa på arrangementet må vera UTAN svinekjøtt og pølser. LHL gjev eit tilskot og vil i annonse utfordra andre lag og organisasjonar til å gjera det same. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Ruth Solberg kom med framlegg til desse kåsørane: Kjartan Rødland, Åshild Ulstrup, Orm Øverland, Asbjørn Nicolaysen: Jacob Skarstein Johannes Taule: Hermann Friele Jorunn Klausen: Torolf Rein Leiaren spør Kjartan Rødland først, så dei andre i følgjande rekkefølgje: 2 Åshild Ulstrup, 3 Hermann Friele, 4 Jacob Skarstein, 5 Orm Øverland. Ho skal samtidig spørja om prisen. Pensjonistkoret skal syngja. Pensjonistforeninga tek seg av serveringa. Maten vert betasuppe og kaffimat. Resten av planlegginga vert å ta opp på neste møte. Vedtak: Ruth Solberg kom med framlegg til desse kåsørane: Kjartan Rødland, Åshild Ulstrup, Orm Øverland, Asbjørn Nicolaysen: Jacob Skarstein Johannes Taule: Hermann Friele Jorunn Klausen: Torolf Rein Leiaren spør Kjartan Rødland først, så dei andre i følgjande rekkefølgje: 2 Åshild Ulstrup, 3 Hermann Friele, 4 Jacob Skarstein, 5 Orm Øverland. Skal samtidig spørja om prisen. Pensjonistkoret skal syngja. Pensjonistforeninga tek seg av serveringa. Maten vert betasuppe og kaffimat. Side 5 av 40

6 Sak 53/08 Vedlegg: 1. Rekneskap for arrangementet vert lagt fram på møtet. Saksopplysningar: Det vert gjeve orientering på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 6 av 40

7 Sak 54/08 MØTEBOK SENIORSENTER PÅ LURANE - INFORMASJONSBREV FRÅ ORDFØRAREN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 06/658 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os eldreråd PS /07 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os eldreråd PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 54/08 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os Formannskap gjev eigedomsutvalet fullmakt til å gjennomføre tingingar med Bøe & Lepsøy Eigedom med sikte på å få gjennomført eit prosjekt for seniorbustader på Lurane. Kommunen skal sikrast marknadsverdi for eigedomen, og innverknad på vilkår for sal eller på annan måte garanti for at det vert eit seniorprosjekt. Dersom tingingane ikkje fører fram, får rådmannen fullmakt til å lysa ut kommunen si tomt til utbyggjarar som vil gjennomføra eit prosjekt for eldrebustader. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Møtet vart lukka i medhald av kommunelova 31, då det var ønskjeleg å drøfta innhald i dokument som var unnateke offentleg innsyn i samsvar med offentleglova 5. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Prisen i dei tilboda som har kome inn, overstig i vesentleg grad dei prisar Os kommune, basert på ei forsvarleg og grundig vurdering hadde forventa. Då gjennomføring av prosjektet, i høve dei tilbod som er kome inn, vil medføre kostnader ut over det som er forsvarleg, ut frå kommunen sine budsjettrammer, finn Os kommune å måtte forkaste samtlege tilbod som er kome inn. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om å vedta alternativ 2. Tilleggsframlegg: Prosjektet, med innhenting av anbod på 48 seniorbustader gjennom totalentreprise, vert å vurdera på nytt når innkomne anbod er evaluerte. Espen Aspenes (FrP) ber om ei sak til kommunestyret om evaluering/ny vurdering og differensiering av parkeringsnormene med særskild fokus på behovet for parkering ved omsorgsbustader. Jostein Bondevik (Krf) kom med tilleggsframlegg om å sjå på samtidseffekten ved ny vurdering av parkeringsnormene. Eirik Neverdal (Tvs) kom med tilleggsframlegg om at ein må avklara med Bøe & Lepsøy korleis dei vil organisera sine bustadar i prosjektet. 1 avsnittet i alternativ 2 vart samrøystes vedteke. Neverdal sitt tillegg vart samrøystes vedteke. Avsnitt 2 i alternativ 2 vart samrøystes vedteke. Side 8 av 40

9 Sak 54/08 Aspenes sitt framlegg med Bondevik sitt tillegg vart samrøystes vedteke. Søviknes sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Rådmannen rår til at utbygginga på Lurane blir administrert og gjennomført slik at husværa blir bygde som omsorgsbustader og eigde av Os kommune. Det skal betalast innskot frå leigetakarane og i tillegg skal betalast husleiga slik at husværa blir sjølvfinansierte. Finansieringa skal skje på den måten som gir den lågast mogleg husleiga basert på sjølvkostprinsippet. Det skal planleggjast slik at det kan vera mogeleg å få statleg tilskotpå 20% av anleggskostnaden eks, mva og refusjon av mva. Ein må avklara med Bøe & Lepsøy korleis dei vil organisera sine bustadar i prosjektet. Formannskapet rår til at det vert starta detaljplanlegging ag henta inn pris på dei 28. husværa i tilbygget på Luranetunet. Dei 28 husværa skal byggjast slik at ein er sikra statleg tilskot og refusjon av mva og dei skal leigast ut til sjølvkost. Sak om gjennomføring av bygging av dei 28 husværa vil bli lagt fram for kommunestyret når tilbod ligg føre. Det skal fremjast sak til kommunestyret om evaluering/ny vurdering og differensiering av parkeringsnormene med særskild fokus på behovet for parkering ved ulike typer omsorgsbustader og samtidseffekten i større prosjekt. Prosjektet, med innhenting av anbod på 48 seniorbustader gjennom totalentreprise, vert å vurdera på nytt når innkomne anbod er evaluerte. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke med følgjande tillegg: Eldrerådet viser i det høvet til ordføraren sitt innlegg i Os & Fusaposten. Det må elles vera ein føresetnad at kommunen styrer tildeling av husvære fullt og heilt, også når det gjeld den delen der kommunen ikkje er grunneigar. Vedtak: Eldrerådet er glad for at det no skal planleggjast 28 omsorgsbustader i det nye seniorsenteret på Lurane. Eldrerådet viser i det høvet til ordføraren sitt innlegg i Os & Fusaposten. Det må elles vera ein føresetnad at kommunen styrer tildeling av husvære fullt og heilt, også når det gjeld den delen der kommunen ikkje er grunneigar. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Arne B jerk frå arkitektfirma Bjerk & Bjørge orienterte om prosjektet. Laila Reiertsen (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: Os kommunestyre ber om at ein kjem attende med ei eiga sak som syner ulike måtar ein kan finasiera dei resterande husværa på: Leiga, eiga, innskot m.m. Jo Kåre Herfjord (Krf) kom med følgjande tilleggsframlegg: Administrasjonen skal innan utgangen av 2007 leggja fram for kommunestyret ein oppdatert analyse av behovet for omsorgsbustadar og institusjonspalssar i Os kommune. Innstillinga vart samrøystes vedeke. Side 9 av 40

10 Sak 54/08 Laila Reiertsen sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Jo Kåre Herfjord sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os Kommunestyre godkjenner at seniorsenteret på Lurane vert planlagt slik at 28 husvære vert omsorgsbustadar med fellesareal istaden for at det vert planlagt store husvære for seinare deling. Eventuelle auka kostnadar ved modellen, samanlikna med om ein bygde vanlege større utleigebustader for seinare deling, skal leggjast inn i økonomiplanen Dersom det syner seg at det ikkje er økonomisk dekning for pleiepersonale og drift av fellesareala, må husværa leigast ut til friske eldre som dekkar alle kostnadar knytte til husværa gjennom husleiga. Os kommunestyre ber om at ein kjem attende med ei eiga sak som syner ulike måtar ein kan finasiera dei resterande husværa på: Leiga, eiga, innskot m.m. Administrasjonen skal innan utgangen av 2007 leggja fram for kommunestyret ein oppdatert analyse av behovet for omsorgsbustadar og institusjonspalssar i Os kommune. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Rapporten det vert vist til, er ikkje motteken enno, men Inger Tine Brekke informerte frå møtet 16. august. Det er mogeleg at seniorsenteret kan vera ferdig i Følgjande vedtak vart samrøystes vedteke: Eldrerådet tek Inger Tine Brekke si orientering frå møte om seniorsenter på Lurane som melding. Referatet må sendast ut til eldrerådet sine medlemar når det ligg føre. Vedtak: Eldrerådet tek Inger Tine Brekke si orientering frå møte om seniorsenter på Lurane som melding. Referatet må sendast ut til eldrerådet sine medlemar når det ligg føre. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Ordføraren orienterte. Eldrerådet skal m.a. bli representert i plangruppa vedk. utbygginga på Lurane. Prosjektet skal ha kommunal tildeling og helst vera eit leigeprosjekt, nokre husvære kan vera med innskot. Skal ikkje leigast ut på den opne marknaden. Husværa skal ha livsløpstandard, og blir som omsorgsbustader å rekna. Byggjestart på nyåret. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet tek ordføraren si orientering som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Side 10 av 40

11 Sak 54/08 Behandling i utvalet: Lisbeth L. Axelsen (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje på noko punkt forpliktar Os kommune til å overta ein evt. eigedomsmasse frå Bøe & Lepsøy på gnr. 63, bnr Tilleggsframelgget frå Høgre vart samrøystes vedteke Vedtak: Os formannskap godkjenner utkast til samarbeidsavtale datert mellom Os kommune og Bøe & Lepsøy Utbygging 1 AS om planlegging av seniorsenter på Lurane. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje på noko punkt forpliktar Os kommune til å overta ein evt. eigedomsmasse frå Bøe & Lepsøy på gnr. 63, bnr Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Dagny Gjerde orientrte frå informasjonsmøtet til kommunen. Saka vart drøfta, og konklusjonen er at det må vera fleire omsorgsustader. Kommunen må eiga bustadane for å unngå spekulasjon. Elles synest rådet at dei kjem for seint inn i saker og får ikkje koma med innspel i tide. Difor sønskjer dei seg tale- og forslagsrett i kommunestyret. Leiaren får samrøystes fullmakt til å utforma eit vedtak på grunnlag av diskusjonen. Vedtak: Eldrerådet seier seg lei for at rådet ikkje er tekne med på råd i samband med planlegging av seinorsenter på Lurane. Rådet vil presisera at det under planlegginga vert sett av eit visst tal bustader som omsorgsbustader. Side 11 av 40

12 Sak 54/08 Vedlegg: 1. Informasjonsbrev frå ordføraren dat Saksopplysningar: Saka vert lagt fram for drøfting i Eldrerådet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 12 av 40

13

14

15 Sak 55/08 MØTEBOK VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID FOR KUVEN UTMARK - NEDRE VARÅSEN, GNR. 54, BNR. 215 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 05/2412 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 302/05 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Råd for funksjonshemma PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Os kommunestyre PS /06 Råd for funksjonshemma PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Os kommunestyre PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 55/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik kom med framlegg om å utsetja saka i høve avklåring av spørsmål kring avkjørsle. Dette framlegget fekk 3 (Ap, TVs, Sp) røyster og fall. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart etter dette samrøystes vedteke. Vedtak: Plan- og bygningsutvalet ser ikkje at klagene inneheld nye moment og finn ikkje grunn til å endra Os kommunestyre sitt vedtak i K-sak sak 68/07, møtedato , reguleringsplan for Kuven Utmark med tilhøyrande reguleringsføresegner, rev I samsvar med plan- og bygningslova, 15 og 27-3 vert klagene sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg behandling. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark med tilhøyrande reguleringsføresegner, rev Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark med tilhøyrande reguleringsføresegner, rev Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Saka vart drøfta og teken til orientering. Vedtak: Råd for funksjonshemma tek reguleringsplanen for Kuven utmark til orientering. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Jens Jacob Lund (SV) forlet no møtet. Side 14 av 40

17 Sak 55/08 Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner når følgjande punkt er dokumentert tilfredstillande: Luftkvalitet ute. Husa vert trekte så langt vekk frå riksvegen som mogeleg. Eventuell støyskjerming må sikrast god arkitektonisk utforming og beplantning. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret fremja følgjande framlegg som vart samrøystes vedteke: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner når følgjande punkt er dokumentert tilfredstillande: Luftkvalitet ute. Husa vert trekte så langt vekk frå riksvegen som mogeleg. Eventuell støyskjerming må sikrast god arkitektonisk utforming og beplantning. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner når følgjande punkt er dokumentert tilfredstillande: Luftkvalitet ute. Husa vert trekte så langt vekk frå riksvegen som mogeleg. Eventuell støyskjerming må sikrast god arkitektonisk utforming og beplantning. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådsmedlem Harald Aasen orienterte om reguleringsplanen. Rådet tek saka til orientering. Vedtak: Rådet tek saka til orientering. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Ruth Elin Midtbø (Ap) fremja følgjande tilleggspunkt: når følgjande punkt er retta opp: Føresegnene må seia noko om storleik på bueiningane. Følgjande standardføresegn må leggjast inn: o Ingen kan starta bygging på tomtene før leikeareal er opparbeidd og vegar, fortau og parkeringsplassar er ferdig opparbeidd og asfaltert, samt at vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg, overvassanlegg og veglys er ferdig opparbeidd og alt saman er godkjent av eining for kommunalteknikk. Det må leggjast inn nok parkering i høve til eiga parkeringsnorm. Side 15 av 40

18 Sak 55/08 Jostein Bondevik (Krf) fremja følgjande framlegg til vedtak: Sender saka tilbake til tiltakshavar for å endre planen slik at husa blir flytta lenger vekk frå hovudvegen og at tilkomstvegen kjem på framsida mot hovudvegenvegen. Jostein Bondevik sitt framlegg fekk 3 røyster (Uavh. Tvs. Krf) og falt. Administrasjonen sitt framlegg, med tillegget frå Ruth Elin Midtbø, vart vedtatt med 6 mot 3. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn, når følgjande punkt er retta opp: Føresegnene må seia noko om storleik på bueiningane. Følgjande standardføresegn må leggjast inn: o Ingen kan starta bygging på tomtene før leikeareal er opparbeidd og vegar, fortau og parkeringsplassar er ferdig opparbeidd og asfaltert, samt at vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg, overvassanlegg og veglys er ferdig opparbeidd og alt saman er godkjent av eining for kommunalteknikk. Det må leggjast inn nok parkering i høve til kommunen sin parkeringsnorm. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett. Vedtak: Saka vart utsett. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg. Vedtak: Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med i planog bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med offentleg reguleringsplan for Kuven Utmark. Grunngjevinga er eit ønskje om å omregulere i frå buffersone mot veg til bustadområde pga behov for kommunale bustader til bustadlause. Side 16 av 40

19 Sak 55/08 Vedlegg: 1. Brev m/kart frå Os kommune, tekniske tenester dat Saksopplysningar: Det vert gjeve munnleg orientering på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 17 av 40

20

21

22

23 Sak 56/08 MØTEBOK MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID, GUDRIDFLATEN 3, GNR. 54, BNR Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 08/1354 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 138/08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

24 Sak 56/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Tone Nissen Hadler-Olsen (Tvs) fremja slikt framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova kan plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) ikkje godkjenne oppstart av vesentleg endring av reguleringsplan for Kuven Utmark, datert Dette grunngjeve med at planen er lagt opp til ei blanding av bustad og næringsføremål som ikkje utan vidare vil gje rom for eit godt bustadmiljø. Plan- og bygningsutvalet vl sjå positivt på ei full omregulering til bustadføremål. Framlegg frå Tvs fekk 2 røyster (1 Tvs, 2 Sp) og fall, innstillinga fekk 7 røyster (2H, 6 Frp, 1 Ap). Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) oppstart av vesentleg endring frå kontor, næring og industri til kombinert næring og bustad, av reguleringsplan for Kuven Utmark, datert I det vidare planarbeid må det avgrensast klart og tydleg kva slags verksemd som kan drivast i den delen av bygget som skal nyttast til næring. Omsynet til bustaddelen må vera godt tatt vare på. Side 19 av 40

25 Sak 56/08 Vedlegg: 1. Brev frå Arkitektkontoret 21 m/vedlegg dat Saksopplysningar: Det vert gjeve munnlege opplysningar på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 20 av 40

26

27

28

29

30

31 Sak 57/08 MØTEBOK MELDING OM IGANGSETJING AV PRIVAT PLANARBEID OLSKNAPPEN G.NR. 22 B.NR. 41, DRANGSNESET Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R0801 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 82/08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til /tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

32 Sak 57/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Ingrid Netland (Sp) fremja slikt alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 7 i Plan- og bygningslova dispenserer ikkje Plan- og bygningsutvalet frå kommuneplanen sin arealdel, dette grunna signaleffekten eit positivt vedtak kan gje. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen for Olsknappen, 22/41, Drangsneset, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området alt er eit hyttområde og at hytteområdet kan fortettast utan at dette endrar området sin karakter. Samstundes vil planen sikre at ein del av området blir gjort ålment tilgjengeleg. Framlegga vart røysta over. Frp/Høgre sitt framlegg fekk 6 røyster (4 Frp, 2 H) og Sp sitt fekk 3 røyster (1 Sp, 1 Tvs, 1 Ap). Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja forslag om dette tillegget til alternativt framlegg til vedtak: Administrasjonen vert beden om at forslaget til regulert område og vert spelt inn i arbeidet med arealplanen. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Olsknappen, 22/41, Drangsneset, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området alt er eit hyttområde og at hytteområdet kan fortettast utan at dette endrar området sin karakter. Samstundes vil planen sikre at ein del av området blir gjort ålment tilgjengeleg. Administrasjonen vert beden om at forslaget til regulert område vert spelt inn i arbeidet med arealplanen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik ba om synfaring i saka. Vedtak: Saka vert utsett for synfaring Side 22 av 40

33 Sak 57/08 Vedlegg: 1. Brev frå Weglo Design dat Saksopplysningar: Det vert gjeve munnleg orientering på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 23 av 40

34

35

36

37 Sak 58/08 MØTEBOK REG.PLAN FOR VÅRGSHAUEN FRÅ EINEBUST.TIL TETT/LÅG FOR 51/36 OG 236, VESENTLEGE ENDRINGAR Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 08/527 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 109/08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

38 Sak 58/08 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) la fram følgjande forslag til vedtak: I medhald av 28.1 i Plan- og bygningslova, avslår Plan- og bygningsutvalet søknad om reguleringsendring. Grunngjevinga er at infrastruktur og bumiljø er tilpassa gjeldande plan. Dette framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Ap, 1 Sp) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja administrasjonen til framlegg til vedtak med denne endringa: Dette grunngjeve med at Plan- og bygningsutvalet meiner endringa er vesentleg i høve til antal bustadeiningar, nabomerknader, trafikkauke og den utbetring av tilkomstvegar som eventuelt må gjerast, samt at planen bør leggjast ut til offentleg ettersyn. Dette framlegget vart vedteke mot 1 røyst (Tvs). Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova kan Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) ikkje godkjenne endring av reguleringsplan for Våghaugen, datert , som mindre vesentleg. Dette grunngjeve med at Plan- og bygningsutvalet meiner endringa er vesentleg i høve til antal bustadeiningar, nabomerknader, trafikkauke og den utbetring av tilkomstvegar som eventuelt må gjerast, samt at planen bør leggjast ut til offentleg ettersyn. Side 25 av 40

39 Sak 58/08 Vedlegg: 1. Brev frå Arkitektkontoret Nord AS m/kart Saksopplysningar: Det vert gjeve munnlege opplysningar på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 26 av 40

40

41

42

43 Sak 59/08 MØTEBOK VESENTLEG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKORVANE, BUSTADOMRÅDE B6, DEL AV GNR. 34, BNR. 10 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 08/2148 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 59/08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

44 Sak 59/08 Vedlegg: 1. Brev m/vedlegg frå ark. Olav K. Bjelland dat Saksopplysningar: Det vert gjeve munnleg orientering på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 28 av 40

45

46

47

48

49 Sak 60/08 MØTEBOK ENDRING AV REULERINGSPLAN YTRE MOBERG, FELT B5 VARSEL OM OPPSTART Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 08/2240 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 60/08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

50 Sak 60/08 Vedlegg: 1. Brev med kart frå ABO dat Saksopplysningar: Det vert gjeve munnleg orientering på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 30 av 40

51

52

53

54

55 Sak 61/08 MØTEBOK GODKJENDT KOMMUNEDELPLAN MED FØRESEGNER FOR OS SENTRUM Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO Arkivsaksnr.: 05/1934 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 263/05 Plan- og bygningsutvalet PS /05 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Råd for funksjonshemma PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Eigedomsutval PS /06 Os eldreråd PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Os eldreråd PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

56 Sak 61/08 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland er trekt. Motsegn frå Hordaland fylkeskommune er trekt. Motsegn frå Kystverket Vest vert trekt med krav til endring i føresegn Ordførar Terje Søviknes (FrP) fremja Kystverket si endring i 11.2: I området for fiskerihamn, både på land og sjø, skal all etablering og utbygging vera knytt til verksemd som har med fiskerinæring å gjera. Dette kan også knytast opp mot publikumsretta verksemd. Det kan førast opp t.d. eit servicebygg for fiskarane eller ishus. Materialbruk i nye anlegg skal stå i stil med andre nyanlegg i hamneområdet, det vil seia konstruksjonar i tre eller naturstein. I fiskerihamna v/eksisterande molo skal fiskeriinteressene ha eksklusiv rett langs to opparbeida kaifrontar à 30 meter. Innanfor yste del av eksisterande molo kan det ikkje leggjast ut brygger og blåser/fortøyningar for fritidsflåten. Ferdsel inn til fiskerihamna må ikkje hindrast på nokn måte. All fortøying av båtar elles i hamna skal skje langs flytebrygger godkjende av hamnestyresmaktene, eller langs eksisterande kaier. Det skal også leggjast til rette for etablering av ei djupvasskai. Norvald Skåtøy (Ap) kom med følgjande utsetjingsframlegg: Saka vert sendt attende til administrasjonen for vidare utgreiing av følgjande forhold knytt til Os hamn: Vurdering av tilfredsstillande kai til næringstrafikk, samt kai til rutegåande trafikk (hurtigbåtterminal). Parkeringsområde knytt til kaianlegg og rutegåande trafikk. Vurdering av omregulering av området mellom Gjestebrygga og riksvegen til offentleg føremål eller evt. friområde. Vurdering av omregulering av området mellom Steinnesmoloen og Vindu mot fjorden. Alt sett i lys av å styrka Os som regionsenter. Utsetjingsframlegget fekk 9 røyster (5Ap, 2Tvs, 1Sp, 1SV) og fall. Nils-Olav Nøss (Ap) på vegner av Ap, Tvs og Krf kom med følgjande endringsframlegg i kapittelet Føresegner og Retningsliner, 6.3 avsnitt merka Kvartal S 13 og S 13.1 Dei to første setningane vert foreslått endra til: Bygg kan oppførast i 4 5 etasjar. Totalhøgd kan variera, men skal ikkje vera over 18 moh. Forslag til tilleggsframlegg frå Ap: Planen vert godteken med at Esso-området blir grønt/friområde i planen. Ap sitt framlegg vedk. Esso-området fekk 14 røyster (5Ap, 2Krf, 1V, 1SV, 1Sp, 4Tvs) og fall. Endringsframlegget frå Ap, Tvs og Krf fekk 14 røyster (5Ap, 2Krf, 1V, 1SV, 1Sp, 4Tvs) og fall. Innstillinga, med endring i 11.2 vart samrøystes vedteke. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til kommunedelplan for Os sentrum, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, konsekvensutgreiing for støy og konsekvensutgreiing for fisk med følgjande endring: 11.2 skal endrast til: Side 32 av 40

57 Sak 61/08 I området for fiskerihamn, både på land og sjø, skal all etablering og utbygging vera knytt til verksemd som har med fiskerinæring å gjera. Dette kan også knytast opp mot publikumsretta verksemd. Det kan førast opp t.d. eit servicebygg for fiskarane eller ishus. Materialbruk i nye anlegg skal stå i stil med andre nyanlegg i hamneområdet, det vil seia konstruksjonar i tre eller naturstein. I fiskerihamna v/eksisterande molo skal fiskeriinteressene ha eksklusiv rett langs to opparbeida kaifrontar à 30 meter. Innanfor yste del av eksisterande molo kan det ikkje leggjast ut brygger og blåser/fortøyningar for fritidsflåten. Ferdsel inn til fiskerihamna må ikkje hindrast på nokn måte. All fortøying av båtar elles i hamna skal skje langs flytebrygger godkjent av hamnestyresmaktene, eller langs eksisterande kaiar. Det skal også leggjast til rette for etablering av ei djupvasskai. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Torill Keys (Ap) fremja forslag om dette tillegget: Byggehøgd må reduserast til 4 etasjar for heile planområdet. Dette forslaget fekk 1 røyst (Ap) og fall. Administrasjonen si innstilling vart vedteke med 7 røyster ( 4 Frp, 2 H, 1 Sp). Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til kommunedelplan for Os sentrum, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, konsekvensutgreiing for støy og konsekvensutgreiing for fisk. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja forslag om at saka vert utsett. Dette framlegget fekk 1 røyst (Tvs) og fall. Følgjande vedtak vart gjort mot 1 (Tvs) røyst: Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtek at planutkastet datert slik det nå ligg føre, skal sendast til fylkesmannen, fylkeskommunen og kystverket for godkjenning slik at motsegnene kan vert trekte. Tonje Nordås vart beden om å stilla på møte for å orientera nye medlemmer av Plan- og bygningsutvalet som ein løypemelding dersom tilbakemelding frå Fylkesmannen, fylkeskommunen og kystverket ligg føre. Vedtak: Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtek at planutkastet datert slik det nå ligg føre, skal sendast til fylkesmannen, fylkeskommunen og kystverket for godkjenning slik at motsegnene kan verta trekte. Side 33 av 40

58 Sak 61/08 Vedlegg: 1. Brev m/vedlegg frå Os kommune, tekniske tenester dat Reguleringsføresegner (eige vedlegg). 3. Forslag til kommunedelplan for Os sentrum m/konsekvensutgreiing (eige vedlegg). 4. Kommunedleplan for Os sentrum, Os kommune, konsekvensvurdering for fisk (eige vedlegg). 5. Sentrumsplan Os kommune, støyvurdering (eige vedlegg). 6. Kart (eige vedlegg). Saksopplysningar: Det vert gjeve munnlege opplysningar på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 34 av 40

59

60

61

62

63

64

65 Sak 62/08 MØTEBOK GODKJEND REGULERINGSPLAN MED FØRESEGNER FOR RAMSHOLMEN, GNR. 44, BNR. 500 OG 541 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO P0513 Arkivsaksnr.: 05/2315 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 63/06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Råd for funksjonshemma PS /06 Os eldreråd PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os eldreråd PS / Råd for funksjonshemma PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

66 Sak 62/08 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Tore Rykkel (V) er ikkje ugild i denne saka. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Ramsholmen, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert i samsvar med vedtak i Forvaltningsstyret , samt meklingsmøte med Fylkesmannen Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka er førebels trekt av tiltakshavaren. Vedtak: Saka er førebels trekt av tiltakshavaren. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett. Vedtak: Saka vart utsett. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Tore Rykkel (V) er ugild i denne saka. Terje Hatvik møter i hans stad. Siste avsnittet er innarbeidd etter behandlinga i forvaltningsstyret, og skal difor ikkje vera med her. Haldor Fosse (SV) kom med utsetjingsframlegg. Utsetjingsframlegget fekk 3 røyster (3SV) og fall. Framlegget vart så vedteke mot 3 røyster (3SV). Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Ramsholmen, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret fremja følgjande tillegg til framlegg til vedtak: Side 36 av 40

67 Sak 62/08 Før saka vert lagt fram for kommunestyret skal 1.12 i føresegnene rettast til: I byggjetida skal det takast omsyn til terrenget rundt dei einskilde bygningane. Tre kan fellast for å sikra utsikt, og for å opna opp i fellesområdet. Lauvskog kan fjernast, men furuskogen skal takast vare på. Det skal ikkje fjernast meir av furuskogen enn det som direkte må takast i samband med veg- og hyttebygging. Eventuell tynning i furuskogen må på førehand godkjennast av kommunen. Administrasjonen sitt framlegg, med tillegg, vart samrøystes vedteke. Vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Ramsholmen, rev , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Før saka vert lagt fram for kommunestyret skal 1.12 i føresegnene rettast til: I byggjetida skal det takast omsyn til terrenget rundt dei einskilde bygningane. Tre kan fellast for å sikra utsikt, og for å opna opp i fellesområdet. Lauvskog kan fjernast, men furuskogen skal takast vare på. Det skal ikkje fjernast meir av furuskogen enn det som direkte må takast i samband med veg- og hyttebygging. Eventuell tynning i furuskogen må på førehand godkjennast av kommunen. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet har ikkje merknader til framlegg til reguleringsplan for del av ramsholmen. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådsmedlem Harald Aasen orienterte om reguleringsplanen. Rådet tek saka til orientering. Vedtak: Rådet tek saka til orientering. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) kan ikkje godkjenne at framlegg til reguleringsplan for Ramsholmen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner vert lagt ut til offentleg ettersyn pga: Søknaden er i strid med arealdelen og krav til reguleringsplan for området Hyttenaust med kai er i strid med føresegnene til arealdelen til kommuneplanen. Søknaden er i strid med vern av strandsona og Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland frå Hordaland Fylkeskommune. Administasjonen sitt framlegg vart vedtatt med 6 mot 3 røyster (Krf, Tvs., Ap) Side 37 av 40

68 Sak 62/08 Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja privat framlegg til reguleringsplan for del av Ramsholmen, med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande punkt er retta opp: Friluftsområdet må strekka seg litt lengre frå vika mot B1. Maks mønehøgd for fritidsbustadane/naust skal ikkje vere over 5 m. Maks BRA-areal 110 m2 pr. eining inkludert uthus med meir. Gjerde er ikkje tillete. Ein lyt kunne passere til fots mellom fritidsbustaden og sjøen. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett. Vedtak: Saka vart utsett. Side 38 av 40

69 Sak 62/08 Vedlegg: 1. Brev frå Os kommune, tekniske tenester dat Saksopplysningar: Det vert gjeve nærar opplysningar på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 39 av 40

70

71 Sak 63/08 REFERATSAKER OG MELDINGAR MØTEBOK Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/12 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 8/08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS /08 Os eldreråd PS Brev frå hordaland Fylkeskommune dat Informasjon til kommunale eldreråd. 2. Brev frå Norsk Pensjonistforbund i Hordaland, udatert konferanse. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

72

73

74

75

76

77

78

79

80

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 OS KOMMUNE Arealbruk MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp), Øystein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 05.03.2009 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/856

MØTEBOK. Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/856 Sak 38/09 MØTEBOK DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER - 2009 PLANLEGGING Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/856 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/09 Os eldreråd PS 18.05.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00.

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00. OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 22.01.2009 Tid: 11.30 Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Rådhuset kl. 09.00. 1. 22/130

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Helga Kollen (Ap) Jonn Garvik (FrP) Elling Røttingen (FrP) Hedevig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer