MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/ KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT"

Transkript

1 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: Tid: SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/ KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Haldor Fosse Teknisk sjef ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 MØTEBOK KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0615 Arkivsaksnr.: 06/2399 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 4/07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os kommunestyre PS /09 Os eldreråd PS /09 Råd for funksjonshemma PS /09 Plan- og bygningsutvalet PS Framlegg til vedtak/tilråding: Plan- og bygningsutvalet ser ikkje at klagen inneheld nye moment og finn ingen grunn til å endra Kommunestyret sitt vedtak i sak 90/08, møte , på godkjenning av reguleringsplanen for Mobergsneset/Os Sjøfront. Plan- og bygningsutvalet kan heller ikkje sjå at klagen inneheld moment som gjer at vedtaket skal gjevast oppsetjande verknad. I samsvar med plan- og bygningslova, 15 og 27-3, vert klagen sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg behandling. Os, Haldor Fosse Teknisk sjef ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet tek samrøystes planen til orientering. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne tek reguleringsplanen for Mobergsneset, Os sjøfront til orientering. Behandling i Os eldreråd i møte Rådet tek samrøystes reguleringsplanen til orientering. Eldrerådet tek reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront til orientering. Behandling i Os kommunestyre i møte Gustav Bahus (FrP/H) kom med følgjande framlegg: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset/Os Sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , under føresetnad av at hus B i byggjeområdet B/F1 vert senka med ein etasje til kote 17,0 og at taka på hus A og B vert flate slik Langsnitt 1:1000 revidert viser. I 4 skal minimum 100 båtplassar vera for uteleige til andre enn dei som skal bu i planområdet. I 6 føresegnene skal grensa for fråsegn knytt til nye handelstilbod setjast til 1500 m 2 i tråd med fylkeslplan for kjøpesener. Ny 8.20 skal lyda: Dersom ein i samband med tiltaket støyter på automatisk freda kutlurminne, eller kulturminne i sjø, jfr. Kulturminnelova ledd, pliktar tiltakshavar å visa aktsemdt og straks melda i frå om funnet til Hordalan fylkeskommune. Ny 8.21 skal lyda: Ny molo skal opparbeidast i samsvar med plankartet før bustader innan planområdet vert tekne i bruk. Terje Sperrevik (Tvs) kom med følgjande framlegg frå Tvs/V: Os kommunestyre ser positivt på initiativet med å rydda opp i strandsona frå Oskaien og sør til Mobergsivka. Likevel finn Os kommunestyre at framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert ikkje kan godkjennast slik den no ligg føre. Dette med bakgrunn i arealutnyttinga i regulert friområde, ulempene for naboar ved tap av utsikt, manglande trafikktryggleik mellom anna fortau frå Oskaien til Giljavegen, manglande rekkefølgjeføresegner i høve til ferdigstilling av kaifront og molo. Saka blir sendt attende til tiltakshavar. Før saka på nytt blir lagt fram for planutvalet for behandling, ber ein om at nedenforståande kulepunkt blir retta opp i planen. Side 3 av 11

4 Planen må betre ivareta heilskapen i området. Grensa for denne reguelringsplanen for Mobergsneset/Os sjøfront må trekkjast utanfor gjeldande vedteken reguleringsplan for Mobergsvika. Området for kulturhuset må trekkajst lengre aust. Hus D, E og F må senkjast til topp møne/gesims på kote 18, jfr. forslag i samband med sentrumsplanen. Byggehøgda må vera klart definert. Hus i I m.v. i byggetrinn 2 skal vurderast senkjast med 1 etasje. Planen må betre ivareta trafikktryggleiken i området. Det gjeld å få på plass fortau langs Mobergsbakken og opp til Giljavegen, sikrare utforming av utkøyring frå planområdet, sikker forgjengerkryssing over riksvegen og tilsrekkeleg tal på parkeringsplassar om nødvendig må parkeringsplassane plasserast i fjellanlegg. Det må presiserast betre i føresegnene at molo og kaifront/kaipromenade må vera ferdigstilte før byggja i første byggetrinn kan takast i bruk. Det bør innarbeidast ei rampe for båtopptrekk til allmenn bruk. Marinarkeologiske undersøkingar skal vera gjennomførte og eventuelle funn skal vera tilfredsstillande dokumenterte eller sikra før utfylling kan finna stad. Det må stillast garantiar for at heile prosjektet blir fullført, sjølv om det skulle skje at utbyggjar får økonomiske utfordingar undervegs i prosjektet. Det må vurderast nærare om bygg for offentleg føremål O1, treng oppførast i 2 etasjar. Støyskjermingstiltak langs B/F2 må gjerast ved tiltak på bygningane og ikkje ved støyskjerm/plankegjerde langs Mobergsbakken. Det må setjast opp eit reknestykke som syner høvet mellom tal på bueiningar og faktisk leike- opphaldsarel. Liv Rønning (Sp) kom med følgjande endringsframlegg: Fjellhall med parkering må forserast og koma inn sikkert som byggetrinn 2. Hedevig Holst (H) fremja følgjande: Same framlegg som frå Gustav Bahus, men at max kotehøgde på husa E og F skal vera 20 meter. Nils-Olav Nøss (Ap) kom med samordna framlegg: I medhald av!27.2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront datert , revidert med tilhøyrande reguleringsføresegner reviderte med følgjande endringar og tillegg: 1. Dei tre bustadblokkene Hus D, F og E vert senka med 1 etasje - til maks kotehøgd på 20 meter for husa E og F. 2. Bustadblokk B vert senka med ein etasje. 3. Bygningsmassen må estetisk tilpassast desse endringane for å få heilskap i utforminga. 4. For byggetrinn 1 skal moloen og arealet mot sjø vera ferdig opparbeidd før innflytting i bustadblokkene A F. Side 4 av 11

5 Det er ein føresetnad at marinarkeologiske undersøkingar skal vera gjennomførte og eventuelle funn vera tilfredsstillande dokumentert elelr sikra før utfylling kan finna stad. Os kommune er inneforstått med at funn somikkje kan frigjevast av vernemynde, kan medføra endringar i planen. Os kommune må: Arbeida vidare med trafikksikring og fortau heile vegen fram til Giljavegen. Starta planarbeid med parkeringsplass for Mobergsvika Friområde med tilkomst frå Giljavegen. 5. Støyskjermingstiltak langs B/F2 må gjerast ved tiltak på bygningane og ikkje ved støyskjerm/plankegjerde langs Mobergsbakken. Røysting: Tvs/V sitt framlegg fekk 8 røyster (1Ap, 4Tvs, 2Krf, 1V) og fall. Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 14 røyster (5 Ap, 1Sp, 1SV, 1V, 2Krf, 4Tvs) og fall. Hedevig Holst sitt framlegg fekk 16 røyster (2H, 5 Ap, 1Sp, 1SV, 1V, 2Krf, 4Tvs) og fall. Frp/H sitt framlegg fekk 21 røyster (17FrP, 4H) og vart vedteke. Sp sitt framlegg fekk 16 røyster (2H, 5 Ap, 1Sp, 1SV, 1V, 2Krf, 4Tvs) og fall. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset/Os Sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , under føresetnad av at hus B i byggjeområdet B/F1 vert senka med ein etasje til kote 17,0 og at taka på hus A og B vert flate slik Langsnitt 1:1000 revidert viser. I 4 skal minimum 100 båtplassar vera for uteleige til andre enn dei som skal bu i planområdet. I 6 føresegnene skal grensa for fråsegn knytt til nye handelstilbod setjast til 1500 m 2 i tråd med fylkeslplan for kjøpesener. Ny 8.20 skal lyda: Dersom ein i samband med tiltaket støyter på automatisk freda kutlurminne, eller kulturminne i sjø, jfr. Kulturminnelova ledd, pliktar tiltakshavar å visa aktsemdt og straks melda i frå om funnet til Hordalan fylkeskommune. Ny 8.21 skal lyda: Ny molo skal opparbeidast i samsvar med plankartet før bustader innan planområdet vert tekne i bruk. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Administrasjonen la fram følgjande reviderte framlegg til tilråding: Side 5 av 11

6 I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert I 6 i føresegner revidert er grenser for nye handelstilbod redusert til 1500 m2 i samsvar med fylkedselplan for kjøpesenter. Det er ein forutsetning at marinarkeologiske undersøkingar skal vere gjennomført og eventuelle funn skal vere tilfredsstillande dokumentert eller sikra før utfylling kan finne stad. Os kommune er inneforstått med at funn som ikkje kan frigjevast av vernemynde, kan medføre endring i vedtatt plan. Administrasjonen sitt framlegg fekk 0 røyster og falt. Eirik Lekven (Sp) fremja følgjande alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , på følgjande vilkår: 1. Marinarkeologiske undersøkingar skal vera gjennomført og eventuelle funn skal vera tilfredsstillande dokumentert eller sikra før utfylling kan finne stad. 2. Reguleringsplan og føresegner til planen må omfatta heile parkeringstunnelen. Type bruk av parkeringstunnel må definerast og framgå av reguleringsføresegnene. 3. Eigedomstilhøva under Mobergshaugane i tunnelområdet må avklarast juridisk før parkeringstunnel kan godkjennast som parkeringsareal. Dette må leggjast inn som ein rekkefølgjebestemmelse i 7 i reguleringsføresegnene. 4. Det må i reguleringsplanen leggjast inn båtopptrekksrampe til allmenn bruk. Allmenn bruk av denne må gå fram av reguleringsføresegnene. 5. Føresegnene må setje krav til ein detaljert og visuell utbyggingsplan etter pbl 28-2 for heile byggetrinnet. 6. Høgder på bygningar, inkludert heishus, vert ikkje sett høgare enn 6 etasjer. 7. Kryssløysinga mot E39 må utgreiast betre. Tiltakshavar må få utarbeida ein modell/ analyse som tar føre seg ulike typar kryssløysingar med tanke på trafikkbevegelser (gåande, syklande og kjørande) og optimal trafikkavvikling nå og i framtida. Ein slik modell/analyse må òg ha med seg rundkjøringa i sentrum for å kartlegge om valgt kryssløysing fører til tilbakeblokkering av trafikk frå omtalte kryss til rundkjøring. 8. Fotgjengarovergang over E39 må visast i planen. 9. Fotgjengarovergang må lysregulerast. 10. Tiltakshavar må leggje inn tal på parkeringsplassar i tråd med Asplan Viak sin rapport. 11. Det må i 1. byggjetrinn leggjast inn parkering tilrettelagt for personar med nedsett funksjonsemne. 12. Det må leggjast inn sykkelparkering i 1. byggjetrinn. Eirik Lekven sitt framleg fekk 1 røyst (Sp) og falt. Terje Sperrevik (Tvs) fremja følgjande alternative framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet ser positivt på initiativet med å rydda opp i strandsona frå Os kaien og sør til Mobergsvika. Likevel finn ikkje plan- og bygningsutvalet at framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , kan godkjennast slik den no ligg føre. Side 6 av 11

7 Dette med bakgrunn i den høge arealutnyttinga, ulempene for naboar, manglande trafikktryggleik og manglande parkeringsplasser i henhold til nyleg vedteken kommunal parkeringsføresegn. Saka blir sendt attende til tiltakshavar. Før saka på nytt blir lagt fram for planutvalet for behandling, ber ein om at nedanforståande kulepunkt blir retta opp i planen. Planen må betre ivareta trafikktryggleik i området. Dette gjeld å få på plass fortau langs Mobergsbakken opp til Giljavegen, betre utforming av utkjøring frå området, sikker fotgjengerkryssing over riksvegen og manglande parkering i planområdet. Planen må betre ivareta heilskapen i området. Fjellparkering må vera ein del av planen. Bygga må senkast. Byggehøgd må vera klart definert med topp møne og topp gesims. Det må presiserast betre i føresegnen at molo må vere ferdigstilt før bygga i første byggetrinn kan takast i bruk. Det må òg vurderast å trekkja Kulturhuset ut av gjeldande reguleringsplan for Mobergsvika og område regulert til friområde. Gustav Bahus (Frp) fremja følgjande framlegg på vegne av Frp/H: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , under føresetnad av at hus B vert senka med ein etasje og at ein vurderer anna form på taket enn skråtak slik Lang-snitt 1:1000 datert viser. I 6 i føresegner revidert er grenser for nye handelstilbod redusert til 1500 m2 i samsvar med fylkedselplan for kjøpesenter. Det er ein forutsetning at marinarkeologiske undersøkingar skal vere gjennomført og eventuelle funn skal vere tilfredsstillande dokumentert eller sikra før utfylling kan finne stad. Os kommune er inneforstått med at funn som ikkje kan frigjevast av vernemynde, kan medføre endring i vedtatt plan. Framlegg frå Tvs fekk 3 røyster (Tvs, Sp, Ap) og falt. Framlegg frå Frp/H vart tilrådd med 6 røyster (4 Frp, 2 H). I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, revidert , under føresetnad av at hus B vert senka med ein etasje og at ein vurderer anna form på taket enn skråtak slik Lang-snitt 1:1000 datert viser. I 6 i føresegner revidert er grenser for nye handelstilbod redusert til 1500 m2 i samsvar med fylkedselplan for kjøpesenter. Det er ein forutsetning at marinarkeologiske undersøkingar skal vere gjennomført og eventuelle funn skal vere tilfredsstillande dokumentert eller sikra før utfylling kan finne stad. Os kommune er inneforstått med at funn som ikkje kan frigjevast av vernemynde, kan medføre endring i vedtatt plan. Side 7 av 11

8 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Råd for funksjonshemma viser til at sentrumsplanen har ei grense på 4,5 etg, og rådet ber om at dette vert følgd. Rådet føreset at forskriftene for talet på parkeringsplassar pr. bueining vert følgd i tillegg til vedtektene for parkering for småbåthamna. Vidare må krav til leikeareal pr. bueining verta innfridd. Rådet ber om å få reguleringsplanen til uttale når den føreligg. Behandling i Os eldreråd i møte Eldrerådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes uttale: Eldrerådet ser positivt på initiativet med å rydda opp i strandsona frå Oskaien og sør til Mobergsvika. I høve sentrumsplanen er det ei grense på 4,5 etasjar, og rådet rår til at dette vert følgd. Rådet er også oppteken av at bygga vert universelt utforma. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Terje Sperrevik (Tvs) la fram følgjande forslag til vedtak: Plan- og bygningsutvalet ser positivt på initiativet med å rydda opp i strandsona frå Os kaien og sør til Mobergsvika. Likevel finn ikkje plan- og bygningsutvalet at Framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert med tilhøyrande Reguleringsføresegner,- kan leggjast ut til offentleg ettersyn slik den no ligg føre. Dette med bakgrunn i den høge arealutnyttinga, ulempene for naboar- tap av utsikt og manglande parkeringsplasser i henhold til nyleg vedteken kommunal føresegn. Saka blir sendt attende til tiltakshavar. Før saka på nytt blir lagt fram for planutvalet for behandling, ber ein om at nedanforståande kulepunkt blir retta opp i planen. Kraftig reduksjon av arealutnyttinga Pkt 1.3 kun tillatast 1 etasje Pkt 3 ny løysing for park 2, ytterlige bevara svaberga/fjellformasjonen/strandsona mot Be1 Pkt. 5 ta ut ordet maksimum Pkt 6 ta bort ordet 2. etasje. Det må spesifiserast nærare kva for næringsaktivitet tiltakshavar ønskjer inn i eit boligområde Pkt 7 det må koma klarare fram kor parkeringa skal foregå. Parkeringsforskrifta for Os kommune skal gjelda- skal visa 370 plasser berre for bustaddelen. (ikkje 185). I tillegg for næring 60 plasser, Kultursenteret 300 plasser, for båthamna 100 plasser, for resturanten 45 plasser: Tilsaman 885 plasser. Side 8 av 11

9 Før ny behandling av planen må det framlegges snittegning i forhold til høyde på bygg vis a vis bakenforliggende boliger i Kolabakkane. Pkt. 8.9 bytta ordet seinast med Før bygg vert tatt i bruk skal park, veg, fortau, felles utomhusplass, fartsreduserende tiltak vera ferdig stilt. Tilstrekkelig kvalitativt leikeområde må visast i planen, jfr. rikspolitiske retningslinjer Planen må utvidast til også å gjelda Mobergsvika, kor ein kan bruka mykje av det gamle i den planen bortsett frå parkeringsplasser. Parkering i fjell må takast inn i planen no som ein forutsetning. Det vert ikkje tillete at bygninger strekker seg over hovedvegen i område med gangvegen til Kolabakkane, maks 4 etasjer kote. Støyskjerm i Mobergsbakkane vert ikkje tillete. Strandpromenaden langs Oselva må vera minimum 7 meter, jfr. Bilde side 2127 Støy i frå ventilasjonsanlegg må ikkje overskrida 45 dba Dette framlegget fekk 2 røyster (Tvs, Sp) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 2(Tvs, Sp) røyster. I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Mobergsneset, Os sjøfront, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Behandling i Os eldreråd i møte Plangruppene har ikkje fått innkalling sidan oktober, og medlemane i utvalet lurer på om arbeidet i gruppene er avslutta. Samrøystes vedtak som innstillinga. Os eldreråd har ikkje merknad til at det vert sett igang arbeid med reguleringsplan for Mobergsneset. Rådet er reprentert i grupper som arbeider med kommunedelplan for Os Sentrum. Rådet reknar det som sjølvsagt at arbeidet med kommunedelplanen vert avslutta og planen vedteken før sak om ein eller fleire delreguleringsplanar vert lagt fram til avgjerd Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: I høve sentrumsplanen er det ei grense på 4,5 etasjar, og rådet rår til at dette vert følgd. Rådet er også oppteken av at bygga vert universelt utforma, og vil ha reguleringsplanen til uttale når den føreligg. Side 9 av 11

10 Vedlegg: 1.0 Sak til Kommunestyre mø Godkjente reguleringsføresegner rev Kunngjering av vedtak dat Midtskogen Vel dat Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum dat Asle Bertzen dat Aksjonsgruppa mot Os sjøfront dat Råd for funksjonshemma mø Os Eldreråd mø Karen Margrethe Bårtvedt dat Eige vedlegg: 1.1 Godkjent reguleringsplan rev Saksopplysningar: 1.0 BAKGRUNN Os kommunestyre godkjente reguleringsplanen for Halhjemsmarka III, datert , på møte av , sak 90/08. Plan og føresegner er revidert , i samsvar med vedtak. Vedtaket vart kunngjort i avisene Det er kome inn 7 merknader/ klager. 2.0 KLAGER 2.1 Midtskogen Vel meiner at vedtatt byggehøgde er for høg. Dei meiner at ingen av dei planlagte bygga må vere høgare enn kultursenteret. Slik bygga vil framstå vil dei vere til vesentleg sjenanse for naboar bak og ta betydeleg utsikt. Utbygginga vil føre til privatisering av Mobergsvika. Dei meiner at det er store manglar ved konsekvensutgreiinga som er gjort. Os kommune har eit stort ansvar for å ta vare på felleskapet sine verdier. Dei krever lovlegheitskontroll av vedtaket. Kommentar: Byggehøgde har heile vegen vore eit diskusjonstema. Byggehøgd er justert og redusert i prosessen. Plassering av OKK senteret har òg vore eit diskusjonstema heile vegen. Det er utført konsekvensutgreiing for korleis den planlagte molobygging og utfylling i sjø vil påvirke straumforhold, fiske, friluftsliv og biologisk mangfalt i Oselva. Det er gjort eiga støyutgreiing. Det er utført eigen geologiske rapport med vurdering av fare for utglidning og steinsprang. Det er òg gjennomført ei geoteknisk undersøkelse på sjø. Andre tema er omtala i eiga planskildring, som til dømes topografi, kulturminne, veg og trafikktilhøve og risiko og sårbarheit. Overordna mynde har ikkje klaga på vedtaket. Det er ellers berre medlemer i det organ som har fatta vedtak som kan krevje lovlegheitskontroll av eit vedtak. 2.2 Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum viser til vedlagte rapport, det er ikkje funne anna enn lausfunn i planområdet. Bergen Sjøfartsmuseum ha ingen innvending mot at det vert fylt ut etter dei framlagte planane. Dei legg ved eigen faktura for arbeidet. Kommentar: Kopi av brevet er sendt utbyggjar for vidare oppfølging. Dette er ikkje ein klage på vedtaket. 2.3 Asle Bertzen meiner at tillatt byggehøgde er for høg. Han klager òg på at OKK tar for mykje av badeplassen Mobergsvika. Kommentar: Sjå kommentar til pkt Side 10 av 11

11 2.4 Aksjonsgruppa mot Os sjøfront protesterer på at dei ikkje har fått tilsendt opplysninger om videre saksgang og at underskriftskampanjen ikkje er tatt hensyn til eller nemnd i sakspapira. Konsekvensutgreiinga er ikkje god nok. Høgda på bygga er fortsatt for høg. Dei meiner at når dei i løpet av kort tid samla inn nær tusen underskrifter mot Os sjøfront, bør det være tydeleg kva innbyggerne meiner om prosjektet. Kommentar: Alle berørte grunneigarar og naboar er varsla, alle instansar og overordna mynde som har krav på varsel er varsla, planarbeidet har ellers vore varsla i to aviser. Når det gjeld dei som er varsla, har ein tatt med langt fleire enn dei som er nabo og som har krav på varsel. Underskriftskampanjen var eit innspel til varsel om oppstart av planarbeidet. Følgjeskrivet til underskriftskampanjen er ikkje underteikna, men det står: Mvh Kampanjen, frivillige, naboer og andre innbyggere. Når planen skulle leggjast ut til offentleg ettersyn, var underskriftskampanjen omtala og lagt ved som vedlegg. Når ein plan blir lagt ut til offentleg ettersyn, står det utrykkeleg at kommunen gjer merksam på at eventuelle tidlegare innsende kommentarar må takast opp at som formelle merknader dersom dei framleis er aktuelle. Når det gjeld dei andre forholda, sjå kommentar til pkt Råd for funksjonshemma tar vedtak om at planen er godkjent til orientering. Kommentar: Dette er ikkje ein klage på vedtaket. 2.6 Os Eldreråd tar vedtak om at planen er godkjent til orientering. Kommentar: Dette er ikkje ein klage på vedtaket. 2.7 Karen Margrethe Bårtvedt peikar på at Os kommune både er initiativtakar til planen og den som skal vedta planen. Ho meiner at bygga fortsatt er for høge. Ho meiner at det burde vore krav om konsekvensutgreiing. Den godkjente planen viser ikkje parkering for friområdet Mobergsvika og dei plassane som er i dag vil forsvinne. Ho meiner at vedlagt flyfoto gir eit heilt feil inntrykk av prosjektet. Kommentar: Ein kommune er ofte både tiltakshavar og planmynde i ei slik sak og har såleis ofte to roller i ei slik sak, dette er kommunen vant til å takle. Parkering for friområdet Mobergsvika har vore omtala i saka. Ein fotomontasje i eit slikt prosjekt er eit forsøk på å visualisere korleis prosjektet vil ta seg ut når det står ferdig. Sjå elles kommentar til pkt VURDERING Fylkesamannen og Fylkeskommunen har kome med motsegn til planen. Etter fleire drøftingsmøter og justering av planframlegget, er motsegnene trekt. Overordna mynde har ikkje klaga på godkjenning av planen. Klagene inneheld ikkje nye moment som ikkje var kjent då Kommunestyret fatta sitt vedtak og godkjente planen på møte Me kan heller ikkje sjå at klagen inneheld moment som gjer at vedtaket skal gjevast oppsetjande verknad. Os, Asle J. Andås Side 11 av 11

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Helga Kollen (Ap) Jonn Garvik (FrP) Elling Røttingen (FrP) Hedevig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 270/08 06/2399 7007 2. GONGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET OS SJØFRONT.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 270/08 06/2399 7007 2. GONGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET OS SJØFRONT. OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2008 Tid: 08.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 270/08 06/2399 7007 2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

OS KOMMUNE Tekniske Tenester

OS KOMMUNE Tekniske Tenester OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 28.08.2008 Frå: 09.00 til 15.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 Endring av reguleringsplan E16 Varpe bru - Nystuen Statens vegvesen og Vang

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. SAKLISTE OS KOMMUNE Arealbruk MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Tid: 12.15 Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. 1. 22/41 Drangsneset

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Midsund kommune Servicekontoret

Midsund kommune Servicekontoret Midsund kommune Servicekontoret Teknisk Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2013/587/13/L12 Astrid Abelseth 11.04.2014 Utlegging til offentlig ettersyn - Omregulering av del av Reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. Sak 79/10 55/285 Byggesak Tanngarden kl. 08.

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. Sak 79/10 55/285 Byggesak Tanngarden kl. 08. OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 - Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: 511 Objekt: J022/0010 Arkivsaknr 2003000216

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 03/01475-009819/05 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 0085/05 Formannskap/ plan og økonomi 09.06.2005 0056/05 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09.

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09. OS KOMMUNE Arealbruk MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 26.06.2008 Tid: 10.30 Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. 1. 17/6 Søvik - søknad

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen OS KOMMUNE HOVUDUTVAL FOR TEKNISK SEKTOR Bygningsradet Sak Dr. 0147/92 M0tedag 03.09.92 Arkiv nr. /L12/ Jnr. 01132/90 Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSF0RESEGNER

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer