MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: Frå: kl til 16.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15"

Transkript

1 OS KOMMUNE Arealbruk MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: Frå: kl til Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp), Øystein Engevik (Frp), Veronica Haugland (Frp), Sonja Vernøy Hansen (Frp), Jonny Garvik (H), Ingrid Netland (Sp), Terje Sperrevik (Tvs) Norvald Skåtøy (Ap), Lisbeth Axelsen (H) Torill Keys (Ap), Olav Djuve (H) Teknisk sjef Haldor Fosse Barnetalsmann Jonny Haugland Det var ingen merknader til innkalling og sakliste og ingen merknader til møteprotokoll frå førre møte. Utdelte dokument: Sak 118/08 Skriv frå Liv Kuven Bjørnevik datert Sak 115/08 Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland datert Sak 126/08 Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland datert Behandla saker: 107/08 129/08 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Gustav Bahus Jonny Garvik Ingrid Netland Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/08 08/431 SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR OLSKNAPPEN, 22/41, DRANGSNESET 108/08 08/499 35/33,STØLSMYRO 34, UTVIDING AV EKSISTERANDE BARNEHAGE FRÅ FAMILIE BARNEHAGE TIL ORDINÆR BARNEHAGE, DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN 109/08 08/527 REG.PLAN FOR VÅGSHAUEN FRÅ EINEBUST.TIL TETT/LÅG FOR 51/36 OG 236, MINDRE VESENTL. ENDRINGAR 110/08 08/ /36, SKEISFLATEN, NYBYGG GARTNERIBYGG - LYSSAND GARTNERI A/S 111/08 05/ GONGS BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR OS SENTRUM 112/08 06/916 OFFENTLEG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN HJELLEMARKA II 113/08 08/1015 SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR PORSMYR, BJØRNEN 114/08 06/2398 REGULERINGSPLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND 1. GONGSBEHANDLING, OFFENTLEG ETTERSYN 115/08 08/756 18/2, AASEN, FRÅDELING AV BUSTADTOMT - KNUT FREDRIKSEN 116/08 08/164 26/1, LØNNEVÅGVEGEN, FRÅDELING - TILLEGGSAREAL TIL 26/17 117/08 08/797 44/532, HALHJEMSMARKA 258, NYBYGG TERRASSE FOR ATLE HORNES DISPENSASJON FRÅ UTNYTTINGSGRADEN 118/08 07/ /629, BYVEGEN, NYBYGG EINEBUSTAD FOR LIV K. BJØRNEVIK KLAGE PÅ VEDTAK 119/08 07/ /19,50 STEGANESET, BYGGESAK, RIVING EKS.HYTTE/BYGGE NY HYTTE- FOR FRODE PEDERSEN - KLAGE PÅ VEDTAK 120/08 07/ /124, DRANGSNESET, NYBYGG NAUST FOR GEIR MYHRE -

3 KLAGE PÅ VEDTAK 121/08 08/457 31/77, BJØRNARØY, RIVING/NYBYGG NAUST - MAGNE BREKKE 122/08 08/525 23/38, DRANGE, FASADEENDRING EKSISTERANDE NAUST- SVEIN ERIK SVENDSEN 123/08 08/632 86/16, BOGSTRANDVEGEN 375, TILBYGG TIL FRITIDSBUSTAD - GUNNAR NAGELL DAHL 124/08 05/ /44, LEPSØYVEGEN 166, NYBYGG NAUST - OLE JAKOB MALMO VINDU I GAVL 125/08 07/614 GODKJENNING AV VEDTEKTER TIL LOV OM GRANNEGJERDE 126/08 08/638 23/106, BALANDSNESET 169, STØYPING AV BETONG- PLATE/SKRÅNING - KJELL SANDEN 127/08 08/11 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR 128/08 08/8 POLITISK KVARTER 129/08 05/185 HOVUDPLAN FOR VATN, RULLERING - PLAN TIL GODKJENNING

4 107/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 08/431 R0801 SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR OLSKNAPPEN, 22/41, DRANGSNESET Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen for Olsknappen, 22/41, Drangsneset, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at arealbruken ikkje er i samsvar med gjeldande arealplanen. Ingrid Netland (Sp) fremja slikt alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 7 i Plan- og bygningslova dispenserer ikkje Plan- og bygningsutvalet frå kommuneplanen sin arealdel, dette grunna signaleffekten eit positivt vedtak kan gje. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen for Olsknappen, 22/41, Drangsneset, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området alt er eit hyttområde og at hytteområdet kan fortettast utan at dette endrar området sin karakter. Samstundes vil planen sikre at ein del av området blir gjort ålment tilgjengeleg. Framlegga vart røysta over. Frp/Høgre sitt framlegg fekk 6 røyster (4 Frp, 2 H) og Sp sitt fekk 3 røyster (1 Sp, 1 Tvs, 1 Ap). Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja forslag om dette tillegget til alternativt framlegg til vedtak: Administrasjonen vert beden om at forslaget til regulert område og vert spelt inn i arbeidet med arealplanen. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Olsknappen, 22/41, Drangsneset, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området alt er eit hyttområde og at hytteområdet kan fortettast utan at dette endrar området sin karakter. Samstundes vil planen sikre at ein del av området blir gjort ålment tilgjengeleg. Administrasjonen vert beden om at forslaget til regulert område vert spelt inn i arbeidet med arealplanen. 108/08 Arkiv: MA 35/-- Arkivsaknr.: 08/ /33,STØLSMYRO 34, UTVIDING AV EKSISTERANDE BARNEHAGE FRÅ

5 FAMILIE BARNEHAGE TIL ORDINÆR BARNEHAGE, DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN Sonja Vernøy Hansen (Frp) sa seg ugild i denne saka. Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 93 i plan- og bygningslova og reguleringsplanen for Skorvane felt B6 og B8, kan Plan- og bygningsutvalet i Os ikkje dispensera frå reguleringsplanen for Skorvane felt B6 og B8, og godkjenner ikkje søknad om utviding av eksisterande barnehage frå familiebarnehage til ordinær barnehage (utviding frå 10 til 18 plassar), på gnr. 35, bnr. 33, Stølsmyro 34, i samsvar med søknad datert , for Maria Abusdal Tveit. Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå reguleringsplanen for Skorvane felt B6 og B8 Framlegget fekk 1 røyst (Tvs) og fall. Terje Sperrevik (Tvs) fremja nytt kulepunkt i administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Det må opparbeidast fortau heilt fram til barnehagen. Dette framlegget fekk 1 røyst (Tvs) og fall. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os kommune for reguleringsplanen for Skorvane felt B6 og B8, og godkjenner søknad om utviding av eksisterande barnehage frå familiebarnehage til ordinær barnehage (utviding frå 10 til 18 plassar), på gnr. 35, bnr. 33, Stølsmyro 34, i samsvar med søknad datert , for Maria Abusdal Tveit, på følgjande vilkår: - Det skal opparbeidast tilstrekkelig antal parkeringsplassar både for ansatte og foreldre med barn i barnehagen, på eiga grunn - Det skal etablerast snuplass på eigen grunn, slik at all snuing i samband med bruk av barnehagen skjer på eiga grunn - Uteområdet skal sikrast i samsvar med lovar og reglar i plan- og bygningslova - Det skal etablerast fartsdempende tiltak (fartsdumpar) langs veg 3 til ny barnehage. Kostnadene med dette tiltaket skal dekkast av søkjer. Følgjande særlege grunnar ligg til grunn for dispensasjonen: - ei auke frå 10 til 18 barn er å sjå på som ein mindre vesentleg endring - Det skal etablerast parkeringsplassar og snuplass på eigen grunn - Krav til uteareal er tilfredstilt gjennom avtale datert Merknader frå Rolf Henning Koldal as, motteke og frå Bjørn I Håvåg og Emma- Louice Linderstrøm m.fl. datert er etter dette delvis teken til følgje.

6 109/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 08/527 R REG.PLAN FOR VÅGSHAUEN FRÅ EINEBUST.TIL TETT/LÅG FOR 51/36 OG 236, MINDRE VESENTL. ENDRINGAR I medhald av i plan- og bygningslova kan Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) ikkje godkjenne endring av reguleringsplan for Våghaugen, datert , som mindre vesentleg. Dette grunngjeve med at Plan- og bygningsutvalet meiner endringa er vesentleg i høve til trafikkauke og den utbetring av tilkomstvegar som eventuelt må gjerast, samt at planen bør leggjast ut til offentleg ettersyn. Terje Sperrevik (Tvs) la fram følgjande forslag til vedtak: I medhald av 28.1 i Plan- og bygningslova, avslår Plan- og bygningsutvalet søknad om reguleringsendring. Grunngjevinga er at infrastruktur og bumiljø er tilpassa gjeldande plan. Dette framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Ap, 1 Sp) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja administrasjonen til framlegg til vedtak med denne endringa: Dette grunngjeve med at Plan- og bygningsutvalet meiner endringa er vesentleg i høve til antal bustadeiningar, nabomerknader, trafikkauke og den utbetring av tilkomstvegar som eventuelt må gjerast, samt at planen bør leggjast ut til offentleg ettersyn. Dette framlegget vart vedteke mot 1 røyst (Tvs). I medhald av i plan- og bygningslova kan Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) ikkje godkjenne endring av reguleringsplan for Våghaugen, datert , som mindre vesentleg. Dette grunngjeve med at Plan- og bygningsutvalet meiner endringa er vesentleg i høve til antal bustadeiningar, nabomerknader, trafikkauke og den utbetring av tilkomstvegar som eventuelt må gjerast, samt at planen bør leggjast ut til offentleg ettersyn. 110/08 Arkiv: MA 34/-- Arkivsaknr.: 08/ /36, SKEISFLATEN, NYBYGG GARTNERIBYGG - LYSSAND GARTNERI A/S Plan- og bygningsutvalet i Os kommune godkjenner søknad datert om nybygg gartneri for Lyssand Gartneri AS på gnr 34, bnr. 36, Skeisflaten i henhold til reguleringsplan for Skeisheia der området er regulert til jordbruksføremål. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga:

7 - Utvalet legg vekt på at nybygget er i tilknytning til eksisterande gartneridrift og vil verta ei naturleg utviding av dette. - Søknad er og forsvarleg i høve til reguleringsplan Skeisheia der området er avsatt til jordbruksføremål. - Landbrukskontorer er positiv til at arealet vert nytta til gartneri. - Ulempene ved ei utbygging skal gjerast så små som mogleg gjennom skjerming mot lys og tilplantning av areal mellom veg og gartneri. Spørsmål om Sonja Vernøy Hansen (Frp) og Gustav Bahus (Frp) var inhabile vart teke opp. I medhald av Forvaltningslova kap. II kunne Plan- og bygningsutvalet ikkje sjå at det i denne saka ligg føre inhabilitet for desse to medlemene. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja forslag om desse kulepunkta i tillegg til administasjonen sitt framlegg til vedtak: Oppbygging av ein jordvoll og beplantning mot vegen (skal flettast inn i 4. kulepunkt frå administrasjonen). Dersom det er praktisk og estetisk mogleg, òg å ivareta noko av dei eksiterande trea. Framlegget vart samrøystes vedteke. Plan- og bygningsutvalet i Os kommune godkjenner søknad datert om nybygg gartneri for Lyssand Gartneri AS på gnr 34, bnr. 36, Skeisflaten i henhold til reguleringsplan for Skeisheia der området er regulert til jordbruksføremål. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Utvalet legg vekt på at nybygget er i tilknytning til eksisterande gartneridrift og vil verta ei naturleg utviding av dette. - Søknad er og forsvarleg i høve til reguleringsplan Skeisheia der området er avsatt til jordbruksføremål. - Landbrukskontorer er positiv til at arealet vert nytta til gartneri. - Ulempene ved ei utbygging skal gjerast så små som mogleg gjennom skjerming mot lys og tilplantning på ein jordvoll mellom veg og gartneri. - Dersom det er praktisk og estetisk mogleg, òg å ivareta noko av dei eksiterande trea. 111/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 05/ GONGS BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR OS SENTRUM Torill Keys (Ap) fremja forslag om dette tillegget: Byggehøgd må reduserast til 4 etasjar for heile planområdet. Dette forslaget fekk 1 røyst (Ap) og fall.

8 Administrasjonen si innstilling vart vedteke med 7 røyster ( 4 Frp, 2 H, 1 Sp). I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til kommunedelplan for Os sentrum, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, konsekvensutgreiing for støy og konsekvensutgreiing for fisk. 112/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 06/916 P0606 OFFENTLEG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN HJELLEMARKA II I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Hjellemarka II, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn n. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja forslag om dette tillegget i vedtaket: - Området skal ha fartsgrense 30 km - Parkering skal følgja standardføresegnene - Rekkefølgjebestemmelser i tråd med gjeldande norm for Os Ved 2. gongs handsaming: - Det må leggjast fram 3D-visning - Grundig perspektivskisse - Planane i området må sjåast i samanheng - Sikra at det ikkje vert gjennomkøyring Administrasjonen si innstilling med tillegg vart samrøystes vedteke. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Hjellemarka II, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Området skal ha fartsgrense 30 km Parkering skal følgja standardføresegnene Rekkefølgjebestemmelser i tråd med gjeldande norm for Os Ved 2. gongs handsaming: Det må leggjast fram 3D-visning Grundig perspektivskisse Planane i området må sjåast i samanheng Sikra at det ikkje vert gjennomkøyring

9 113/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 08/1015 R0802 SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR PORSMYR, BJØRNEN Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen for Porsmyra, del av 46/1, Bjørnen, i samsvar med søknad av Grunngjeving for dette er at arealbruken ikkje er i samsvar med gjeldande arealplanen. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja slikt alternativt vedtak: Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen og høyring av forslag til planprogram for Porsmyra, del av 46/1, Bjørnen. Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området er ei naturleg utviding av Halhjemsmarka III. Området er lagt inn som framtidig bustadområde i framlegg til ny arealplan. Ein føresetnad for godkjenninga er at yttergrensene for planen samsvarar med grensene som er sett for framtidig bustad i framlegg til kommuneplanen sin arealdel. Framlegget vart vedteke mot 3 røyster (1 Ap, 1 Tvs, 1 Sp). Plan- og bygningsutvalet (det faste utval for plansaker) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplanen og høyring av forslag til planprogram for Porsmyra, del av 46/1, Bjørnen. Grunngjeving for dette er at utvalet meiner området er ei naturleg utviding av Halhjemsmarka III. Området er lagt inn som framtidig bustadområde i framlegg til ny arealplan. Ein føresetnad for godkjenninga er at yttergrensene for planen samsvarar med grensene som er sett for framtidig bustad i framlegg til kommuneplanen sin arealdel. 114/08 Arkiv: GEO Arkivsaknr.: 06/2398 P0614 REGULERINGSPLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND 1. GONGSBEHANDLING, OFFENTLEG ETTERSYN I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og Bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande forhold er retta:

10 Snuplass leggjast inn øvst i Veg1. Veg1 skal ha maks stigning på 1:8. Siktliner til Veg4 rettast til 4 x 72 om det skal vere 50 km/t grense i Langedalen. Buffersone mot landbruk Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og Bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å ikkje leggja framlegg til vesentleg endring av reguleringsplan for Jessadalen - Stallen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn før revidert plan har vore til 1.gongsbehandling. Framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Sp, 1 Ap) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja administrasjonen sitt framlegg til vedtak med tillegg av følgjande kulepunkt: Ved 2. gongs handsaming: Det må leggjast fram 3D-visning Grundig perspektivskisse Framlegget fekk 6 røyster (4 Frp, 2 H). I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og Bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande forhold er retta: Snuplass leggjast inn øvst i Veg1. Veg1 skal ha maks stigning på 1:8. Siktliner til Veg4 rettast til 4 x 72 om det skal vere 50 km/t grense i Langedalen. Buffersone mot landbruk Ved 2. gongs handsaming: Det må leggjast fram 3D-visning Grundig perspektivskisse 115/08 Arkiv: MA 18/--- Arkivsaknr.: 08/ /2, AASEN, FRÅDELING AV BUSTADTOMT - KNUT FREDRIKSEN I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova, dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om frådeling av ei bustadtomt frå gnr.18, bnr.2 i Aasen, slik vist på kart i m = 1:1000, dat

11 Som særleg grunn viser utvalet til at omsøkte parsell ligg i eit område merd 4 andre bustadeigedomar. Dessutan er det i gjeldande arealplan avsett store områder til industri, både på sør/søraustsida og nord/nordaustsida av dette området. Vi kan ikkje sjå at delinga vil få konsekvensar for landbruksdrift på bruket eller i området eller for avkastninga på bruket. Deling vil heller ikkje få konsekvensar for kulturlandskapet. Det er ein føresetnad at dei nye grensene for parsellen følgjern gjeldande grenser mot naboeigedomen, ggnr.18, bnr.12. Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 7 i plan- og bygningslova finn Plan- og bygningsutvalet i Os ikkje å kunna godkjenna søknad, dat og frådeling av ei bustadtomt frå gnr.18, bnr.2 i Aasen. Utvalet kan ikkje sjå at det i denne saka er framlagt såkalla særlege grunnar som gjev grunnlag for å dispensera frå gjeldande arealdel til kommuneplanen. Framlegget fekk 3 røyster (1Tvs, 1 Sp, 1 Ap) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja denne merknaden til administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet ber om at saka også vert lagt inn som innspel i handsaminga av arealplanarbeidet framover. Forslaget vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova, dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen, og godkjenner søknad, dat om frådeling av ei bustadtomt frå gnr.18, bnr.2 i Aasen, slik vist på kart i m = 1:1000, dat Som særleg grunn viser utvalet til at omsøkte parsell ligg i eit område merd 4 andre bustadeigedomar. Dessutan er det i gjeldande arealplan avsett store områder til industri, både på sør/søraustsida og nord/nordaustsida av dette området. Vi kan ikkje sjå at delinga vil få konsekvensar for landbruksdrift på bruket eller i området eller for avkastninga på bruket. Deling vil heller ikkje få konsekvensar for kulturlandskapet. Det er ein føresetnad at dei nye grensene for parsellen følgjern gjeldande grenser mot naboeigedomen, ggnr.18, bnr.12. Plan- og bygningsutvalet ber om at saka også vert lagt inn som innspel i handsaminga av arealplanarbeidet framover. 116/08 Arkiv: MA 26/--- 1 Arkivsaknr.: 08/164

12 26/1, LØNNEVÅGVEGEN, FRÅDELING - TILLEGGSAREAL TIL 26/17 I medhald av 7 og 28 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om frådeling av tilleggsparsell på 2,3 da frå gnr. 26, bnr. 1 til gnr 26, bnr 17, datert Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Delinga er forsvarleg i høve til 12 i jordlova, jfr. landbrukssjefen si vurdering. - Eksisterande veg til hovedbruket, som i dag er fårleg vil bli lagt om som ein følgje av frådelinga. - Parsellen er avgrensa av andre bustader og Fylkesvegen. - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka i denne saka. Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: I medhald av 7 og 28 i plan- og bygningslova kan ikkje Plan- og bygningsutvalet i Os dispensere frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenne søknad om frådeling av tilleggsparsell på 2,3 daa frå gnr. 26, bnr. 1 til gnr 26, bnr 17, datert Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunner etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen til kommuneplanen. Framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Sp, 1 Ap) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja denne merknaden til administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet ber om at saka også vert lagt inn som innspel i handsaminga av arealplanarbeidet framover. Forslaget vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 28 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen og godkjenner søknad om frådeling av tilleggsparsell på 2,3 daa frå gnr. 26, bnr. 1 til gnr 26, bnr 17, datert Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Delinga er forsvarleg i høve til 12 i jordlova, jfr. landbrukssjefen si vurdering. - Eksisterande veg til hovedbruket, som i dag er fårleg vil bli lagt om som ein følgje av frådelinga.

13 - Parsellen er avgrensa av andre bustader og Fylkesvegen. - Regionale og lokale friluftsinteresser vert ikkje råka i denne saka. Plan- og bygningsutvalet ber om at saka også vert lagt inn som innspel i handsaminga av arealplanarbeidet framover. 117/08 Arkiv: MA 44/- Arkivsaknr.: 08/ /532, HALHJEMSMARKA 258, NYBYGG TERRASSE FOR ATLE HORNES DISPENSASJON FRÅ UTNYTTINGSGRADEN Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygnigsutvalet dispenserer ikkje frå Plan- og bygningslova og godkjenner ikkje nybygg av terrasse på gnr. 44 bnr Framlegget fekk 1 røyst (Tvs) og fall. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå reguleringsplanen for Halhjemsmarka 2 med føresegner og godkjenner melding om tiltak, tilbygg bustadhus, terrasse på gnr. 44, bnr. 532, for Atle Hornes. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga etter plan- og bygningslova: - Det er tidlegare gjeve dispensasjon innafor reguleringsplanen Halhjemsmarka 2 - Eigarar av nabotomtane har ikkje merknad til søknaden - Betre utnytting av uteareal - Terrassen vil ikkje vera til sjenanse for naboar 118/08 Arkiv: MA 54/- Arkivsaknr.: 07/ /629, BYVEGEN, NYBYGG EINEBUSTAD FOR LIV K. BJØRNEVIK KLAGE PÅ VEDTAK Plan- og bygningsutvalet i Os kommune opprettheld sitt vedtak frå møte i sak 39/08.

14 Plan- og bygningsutvalet i Os kan ikkje sjå at klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , inneheld moment Plan- og bygningsutvalet ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av saka på møte Klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , er såleis ikkje teken til følgje. Saka går til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Terje Sperrevik (Tvs) ber om at saka vert utsett og at administrasjonen tek kontakt med tiltakshavar for vidare dialog. Framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Ap, 1 Sp) og fall. Torill Keys (Ap) fremja alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet i Os kommune tek klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert til følgje og omgjer sitt vedtak i sak 39/08 frå møte Plan- og bygningsutvalet i Os kommune gjer følgjande nytt vedtak: I medhald av arealdelen av kommuneplanen for Os og 17-2 i plan- og bygningslova kan Plan- og bygningsutvalet i Os kommune ikkje godkjenna melding om tiltak nybygg bustadhus på gnr. 54, bnr. 629, Byvegen, for Liv Kuven Bjørnevik, i samsvar med søknad om løyve til tiltak datert Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Framlegget fekk 3 røyster (1Ap, 1 Tvs, 1 Sp) og fall. Gustav Bahus, på vegner av Frp og H, fremja følgjande tillegg til administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet ber om at arealet vert teke med som innspel til vidare arbeid med arealplanen saman med tur- og gangveg langs Banktjørna. Framlegget vart samrøystes vedteke. Plan- og bygningsutvalet i Os kommune opprettheld sitt vedtak frå møte i sak 39/08. Plan- og bygningsutvalet i Os kan ikkje sjå at klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , inneheld moment Plan- og bygningsutvalet ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av saka på møte Klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , er såleis ikkje teken til følgje. Plan- og bygningsutvalet ber om at arealet vert teke med som innspel til vidare arbeid med arealplanen saman med tur- og gangveg langs Banktjørna.

15 Saka går til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. 119/08 Arkiv: MA 17/-- Arkivsaknr.: 07/ /19,50 STEGANESET, BYGGESAK, RIVING EKS.HYTTE/BYGGE NY HYTTE- FOR FRODE PEDERSEN - KLAGE PÅ VEDTAK Administrajonen si innstilling vart samrøystes vedteke. Plan- og bygningsutvalet i Os kommune opprettheld sitt vedtak frå møte i sak 56/08. Plan- og bygningsutvalet i Os kan ikkje sjå at klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , inneheld moment Plan- og bygningsutvalet ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av saka på møte Klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , er såleis ikkje teken til følgje. Saka går til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. 120/08 Arkiv: MA 21/- Arkivsaknr.: 07/ /124, DRANGSNESET, NYBYGG NAUST FOR GEIR MYHRE - KLAGE PÅ VEDTAK Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteke. Plan- og bygningsutvalet i Os kommune opprettheld sitt vedtak frå møte i sak 53/08. Plan- og bygningsutvalet i Os kan ikkje sjå at klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , inneheld moment Plan- og bygningsutvalet ikkje hadde kjennskap til eller vurderte under sin handsaming av saka på møte Klage frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert , er såleis ikkje teken til følgje. Saka går til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd.

16 121/08 Arkiv: MA 31/-- Arkivsaknr.: 08/ /77, BJØRNARØY, RIVING/NYBYGG NAUST - MAGNE BREKKE Ingrid Netland (Sp) fremja alternativt framlegg til vedtak: I medhald av arealdelen til kommuneplanen for Os og 17-2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging innafor 100 meters belte langs sjøen kan Plan- og bygningsutvalet i Os kommune ikkje godkjenna søknad om riving/ nybygg naust og bryggje på gnr. 31, bnr. 77, Bjørnarøy, i samsvar med søknad om løyve til tiltak datert Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Framlegg fekk 1 røyst (Sp) og fall. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen og 17-2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging innafor 100 meters belte langs sjøen og godkjenner søknad om riving/ nybygg naust og bryggje på gnr. 31, bnr. 77, Bjørnarøy, i samsvar med søknad om løyve til tiltak datert Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga etter plan- og bygningslova: - Nybygg naust skal erstatta eksisterande naust. - Ein utbygging av eigedomen vil ikkje vera til hinder for framtidig regulering av området. - Regionale, nasjonale eller lokale friluftsinteresser vil ikkje verta råka. 122/08 Arkiv: MA 23/-- Arkivsaknr.: 08/ /38, DRANGE, FASADEENDRING EKSISTERANDE NAUST-SVEIN ERIK SVENDSEN Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteke.

17 Plan- og bygningsutvalet i Os kommune godkjenner søknad om løyve til tiltak, rammeløyve, påbygg naust på eksisterande naust, på gnr. 23, bnr. 38, Balandsneset 50, for Svein Erik Svendsen. Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det i denne saka føre særlege grunnar i samsvar med 7 i plan- og bygningslova til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os og 17-2 i plan- og bygningslova om forbod mot bygging og deling innafor 100- metersbeltet langs sjøen. Følgjande særlige høve ligg til grunn for dispensasjonen: - Bygget vil etter påbygg få eit betre arkitektonisk uttrykk - Bygget gjeld påbygg på eksisterande naust, slik at privatiseringa av strandsona ikkje vil auke. - Ein kan ikkje sjå at regionale eller nasjonale friluftsverdiar vert råka. 123/08 Arkiv: MA 86/-- Arkivsaknr.: 08/ /16, BOGSTRANDVEGEN 375, TILBYGG TIL FRITIDSBUSTAD - GUNNAR NAGELL DAHL Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os kommune frå 17-2 i plan- og bygningslova og arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner melding om tiltak datert , om tilbygg fritidsbustad. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: Tilbygget til fritidsbustaden vil ikkje privatisera strandsona meir enn dagens situasjon. Regionale eller lokale friluftsinteresser vert ikkje råka. 124/08 Arkiv: MA 40/-- Arkivsaknr.: 05/ /44, LEPSØYVEGEN 166, NYBYGG NAUST - OLE JAKOB MALMO VINDU I GAVL Plan- og bygningsutvalet i Os kan ikkje godkjenna melding om tiltak, fasadeendring, vindu i gavl på eksisterande naust på gnr. 40, bnr. 44, Særvold, for Ole Jacob Malmo. Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det ikkje føre særlege grunner i denne saka til å dispensera frå gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Etter plan- og bygningsutvalet sitt syn er vindu i gavl på naust eit framandelement som ikkje høyrer heime på tradisjonelle naust.

18 Veronica Haugland (Frp) fremja alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet i Os godkjenner melding om tiltak, fasadeendring, vindu i gavl på eksisterande naust på gnr. 40, bnr. 44, Særvold, for Ole Jacob Malmo. Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det føre særlege grunner i denne saka til å dispensera frå gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Naboar har ikkje merknader til søknaden - Andre naust i området har vindu i gavl - Regionale og lokale friluftsinteressar vert ikkje råka Framlegget fekk 6 røyster (4 Frp, 2 H). Plan- og bygningsutvalet i Os godkjenner melding om tiltak, fasadeendring, vindu i gavl på eksisterande naust på gnr. 40, bnr. 44, Særvold, for Ole Jacob Malmo. Etter Plan- og bygningsutvalet sitt syn ligg det føre særlege grunner i denne saka til å dispensera frå gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Naboar har ikkje merknader til søknaden - Andre naust i området har vindu i gavl - Regionale og lokale friluftsinteressar vert ikkje råka 125/08 Arkiv: V06 &00 Arkivsaknr.: 07/614 GODKJENNING AV VEDTEKTER TIL LOV OM GRANNEGJERDE Os Kommunestyre vedtek eigne vedtekter til 18 i lov om grannegjerde av 5. mai Øystein Engevik (Frp) ber om at saka vert utsett, og at landbrukssjefen orienterer om saka. Forslaget vart samrøystes vedteke.

19 Saka vert utsett. Administrasjonen syter for orientering om saka i neste møte. 126/08 Arkiv: MA 23/- Arkivsaknr.: 08/ /106, BALANDSNESET 169, STØYPING AV BETONG-PLATE/SKRÅNING - KJELL SANDEN Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteke. I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserer Plan- og bygningsutvalet i Os frå arealdelen til kommuneplanen, og godkjenner søknad, datert om støyping av betongplate på 12 x 5 m og skråning mot sjø på gnr. 23, bnr. 106, Balandsneset 169. Som særleg grunn viser Plan- og bygningsutvalet til at omsøkte tiltak er eit mindre tiltak som består av støyping av betongplate på 12 x 5 m og skråning mot sjø som skal nyttast til vinterlagring og båtopptrekk. 127/08 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 08/11 DELEGERTE VEDTAK OG REFERERTE JOURNALPOSTAR Ingen merknader til delegerte vedtak og refererte journalpostar. Plan- og bygningsutvalet tek delegerte vedtak og refererte journalpostar som melding. 128/08 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 08/8 POLITISK KVARTER Uformell drøfting av ymse saker. Ingrid Netland (Sp): Etterlyser resultat av geologisk vurdering i B3 feltet på Hjelle. Kan evt. ein ny uavhengig geolog trekkjas inn i saka?

20 Adm. v/haldor Fosse svara at Multiconsult er eit anerkjent firma og standard på det arbeidet dei gjer er god nok. Det er stilt krav om sikringsmur, og denne skal på plass. Brev frå nabo til feltet skal besvarast. Terje Sperrevik (Tvs): Etterlyser resultat av målingar når det gjeld trafikkteljing i Lysefjorden. Tala frå trafikkteljinga er komen, og saka er under arbeid. Korleis går det med asfaltering av parkeringplassen ved Kuventræ gravplass? Administrasjonen skal undersøkja dette. Øystein Engevik (Frp): Ønskjer litt meir orden i sakspapira når det gjeld plassering av alternativt vedtak. Vil ha både administrasjonen sitt framlegg til vedtak og alternativt vedtak plassert på første sida i saka. Alternativt framlegg til vedtak skal vera i kursiv. Dette vart røysta over og forslaget frå Engevik fekk 7 røyster (4 Frp, 2 H, 1 Ap). Protokollmerknad: Teknisk sjef meiner at dette ligg utanfor utvalet sitt mandat. Reasfaltering av kommunale vegar, kor tid skal dette gjerast? Administrasjen undersøkjer saka. Jonny Garvik (H): Kor tid vert skuleplassen ved Søre Øyane asfaltert? Administrasjonen undersøkjer saka. Gustav Bahus (Frp): Oppmodar så mange som mogleg i Plan- og bygningsutvalet om å stilla opp når gang- og sykkelvegen mellom Ulven og Søfteland vert opna 9. juni kl Oppmøte ved den nye utkøyringa på Hetleflåten. Vil ha ein total gjennomgang og status for utbyggingsfeltet på Hjelle. Etterlyser møtereferat/informasjon/status frå adhoc-utvalet som arbeidde med ei straksløysing for parkering på Osøyro. Det er meldt om bygging av terrasse i Bjørnavegen. Ber administrasjonen undersøkja om arbeidet er meldt og lovleg. 129/08 Arkiv: PRN Arkivsaknr.: 05/185 HOVUDPLAN FOR VATN, RULLERING - PLAN TIL GODKJENNING Ingrid Netland (Sp) og Torill Keys (Ap) fremja forslag om at det vert lagt til eit punkt i planen om haldningsskapande arbeid når det gjeld å spara vatn.

21 Framlegget fekk 3 røyster (1 Sp, 1 Ap, 1 Tvs) og fall. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteke. I medhald av 20 5 i Plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre Kommunedelplan for vassforsyning , Høyringsutkast sept.2007 Kommuneplanen vert å leggja til grunn for finansiering, bygging og drift av kommunale vassforsyningsanlegg for perioden Planen skal på line med kommuneplanen rullerast kvart 4. år. Kommunestyret vil peika på at det må vera rom for fleksibilitet i rekkefølgja i gjennomføring av tiltak innanfor vedtekne inversteringsrammer.

OS KOMMUNE Tekniske Tenester

OS KOMMUNE Tekniske Tenester OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 28.08.2008 Frå: 09.00 til 15.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Frå adm. : Forfall: Vara: Andre: Merknader: Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. SAKLISTE OS KOMMUNE Arealbruk MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Tid: 12.15 Før møtet vert det synfaring med frammøte ved rådhuset kl. 08.30. 1. 22/41 Drangsneset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 25.09.2008 Frå: 10.00 til 13.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800 OS KOMMUNE Kommunetorget MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 24.04.2008 Frå: 1215 til 1800 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 05.03.2009 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for tekniske saker og næring. Tor Henrik Søiland Møyfrid Lode Reiestad Kari Nord-Varhaug Njål Stokka Aage Haver Paul Skretting

MØTEPROTOKOLL. Utval for tekniske saker og næring. Tor Henrik Søiland Møyfrid Lode Reiestad Kari Nord-Varhaug Njål Stokka Aage Haver Paul Skretting HÅ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval for tekniske saker og næring Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 11.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Mons Skrettingland Tor Henrik Søiland Møyfrid

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Helga Kollen (Ap) Jonn Garvik (FrP) Elling Røttingen (FrP) Hedevig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aasgard Leiar

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 10.06.2014 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Vår ref. 2011/3617-4. Særutskrift - BS - 246/15 - endring tak, utviding terrasse mm. - Utåker - Torunn Skjørsæter

Vår ref. 2011/3617-4. Særutskrift - BS - 246/15 - endring tak, utviding terrasse mm. - Utåker - Torunn Skjørsæter Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer