Takstsøknad for Kvammapakken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takstsøknad for Kvammapakken."

Transkript

1 Kvam bompengeselskap AS Grovagjelet Norheimsund Til Statens vegvesen Region vest Kvam herad Granvin herad Hordaland fylkeskommune Norheimsund, Takstsøknad for Kvammapakken. Med heimel i St. prp nr. 77 ( ) Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland er det planlagt å starte opp innkrevjing av bompengar til delfinansiering av Kvammapakken i løpet av Det vil være parallellinnkrevjing under byggetida (4 år) og deretter 15 års etterskotsvis innkrevjing til bompengelånet er nedbetalt. Bompengeopplegget omfattar to bomstasjonar på rv 7. Ein bomstasjon øvst i Steinsdalen og ein bomstasjon på grensa mellom Kvam og Granvin herad. Det vil bli innkrevjing av bompengar i begge retningar, heile døgnet, alle dagar, også søndagar og heilagdagar. Det vil bli etablert automatiske bomstasjonar (AutoPASS). TAKSTSØKNAD Takstgruppe og takstar i St. prp. nr. 77( ) I St. prp. nr. 77 ( ) er det lagt til grunn følgjande takstgrupper og takstar: Takst lette kjøretøy kr. 39 (2009 kroner) Kjøretøy med tillate totalvekt t.o.m 3500 kg. Takst tunge kjøretøy kr. 78 (2009 kroner) Kjøretøy med tillate totalvekt f.o.m 3501 kg. Rabattordning I St. prp. nr. 77 ( ) er det lagt til grunn at det er mogleg å oppnå rabattar på 30-50% ved forskotsbetaling. Rabattordninga er i samsvar med Takstretningslinjene for bompengeprosjekt på offentleg veg, handbok 199. Selskapet ønskjer å gjere seg nytte av både 30, 40 og 50% rabatt. Forskotsbeløpet for å oppnå dei ulike rabattane går fram av tabell 1. Prisregulering av takstane Det er i finansieringsplanen for pakken føresett at takstane vert prisregulert i høve til konsumprisindeksen. I følgje handbok 102 Bompengeprosjekter er det ikkje behov for å

2 heve takstane kvart år, så lenge takstane over tid følgjer konsumprisindeksen. Bompengesatsane i stortingsproposisjonen er utrekna i 2009 kroner og innkrevjinga av bompengar er planlagt å starte opp medio For å unngå å justere opp takstane like etter at innkrevjinga er starta opp, søkjer selskapet om å få regulert taksten for lette og tunge kjøretøy med ein forventa prisvekst på 2,5 % og avrunda til næraste heile krone. Det vil tilsvare takstane i 2010 kroner. Basert på St. prp. nr. 77 ( ) og Takstretningslinjene for bompengeprosjekt på offentleg veg, handbok 199 og Bompengeprosjekt handbok 102, søkjer selskapet om følgjande takst og rabattordning: Tabell 1 Lett bil (tillate totalvekt t.o.m kg) Tung bil (tillate totalvekt f.o.m kg) Talet på passeringar Lett bil (tillate totalvekt t.o.m kg) AutoPASS Avtaletype Rabatt Pris utan rabatt Pris utan rabatt Forskots-beløp Utan avtale kr 40 kr 80 Pr. passering Tung bil (tillate totalvekt f.o.m kg) Forskotsbeløp Pr. passering Forskot 30 % kr 40 kr kr 560 kr 28 kr kr 56 Forskot 40 % kr 40 kr kr kr 24 kr kr 48 Forskot 50 % kr 40 kr kr kr 20 kr kr 40 I høve til takstretningslinene er forskotsbeløpet sett noko lågare enn det som er tilrådd (kr for lette køyrety). Dette er gjort ut i frå ei vurdering av alle dei bompengeprosjekt som er planlagt å starte opp i denne delen av fylket og den økonomiske belastninga dette vil få for trafikantane. Betalingsmåtar for bilistar. AutoPASS avtale med forskotsbetaling. Tilsendt faktura for dei som ikkje har avtale. Kontant betaling på servicestasjonar. AutoPASS avtaler Avtaler kan teiknast på nett hos bompengeselskapet eller ved utfylling og innlevering av avtaleskjema til lokal servicestasjon. Avtale føreset bruk av AutoPASS brikke. Depositum for brikka er kr. 200,-. Privatpersonar kan registrere maksimum to kjøretøy pr. avtale. Firma kan registrere så mange kjøretøy dei ønskjer på ein avtale, føresett at kjøretøya er registrert på same gyldige organisasjonsnummer. Dersom ein avtale gjeld for fleire kjøretøy i ulike takstgrupper, vert forskotsbeløpet betalt i høgste takstgruppe. 10% regelen For å auke bruken av AutoPASS brikker har Samferdsledepartementet bestemt at det skal innførast 10% rabatt til alle kundar med AutoPASS brikke i andre selskap enn sitt eige. Denne ordninga vil gjelde for alle nye bompengeprosjekt. Kvammapakken vart vedteken før denne regelen vart sett i kraft og kan dermed velje om vi vil tilslutte seg 10% regelen eller ikkje. Bompengeselskapet har valt å ikkje tilslutte seg denne ordninga.

3 Inntektsmål / gjennomsnittleg inntekt per passering I St. prp. nr. 77 ( ) er det lagt til grunn ein gjennomsnittleg inntekt per passering på kr. 31 (2009 kroner). Dersom inntektsmål/gjennomsnittsinntekt per passering ikkje blir som føresett, ber selskapet om retten til å justere takstane innan eit år etter at innkrevjinga er starta opp, slik at inntektsmålsettinga vert nådd. Ei eventuell takstjustering vil bli sett i samanheng med ei eventuell endring av timesregel jfr. konklusjon om dette. Fritak for betaling av bompengar Det er lagt opp til at følgjande trafikantgrupper ikkje skal betale bompengar: Syklande og gåande Passasjerar i alle type kjøretøy Utrykkingskjøretøy El-bilar med drivstoffkode 5 i vognkortet Hydrogenbiler med HY- registreringskilt Kollektivtransport - kjøretøy i rute Kjøretøy som i samband med arbeid på bomvegen må passere bomstasjonen (anleggstrafikk) Moped og motorsyklar Kjøretøy i merka gravfølgje er fritatt for betaling. Kjøretøy i merka gravfølgje må ta kontakt med driftsselskapet og gi informasjon om passeringa, for å få fritak. For å rette opp ulemper knytt til deling av eigedomane i jorbruksbygda Steinsdalen vil selskapet gje fritak for bompengebetaling i Steinsdalen for ein bil pr. eigedom for gardsbruk aust for bomstasjon i Steinsdalen: a) med eigedomar vest for bomstasjon opp til nedste tunnel i Tokagjelet b) med eigedomar/rettar på Kvamskogen med dyrehald/beiting på Kvamskogen Bompengeselskapet vil gje fastbuande mellom bomstasjon i Steinsdalen og heradsgrense i Eikedalen og mellom bomstasjon i aust og heradsgrense Kvam/Granvin, fritak for betaling av bompengar ved næraste bomstasjon. Grunngjevinga er prinsippet om at alle busette i Kvam herad skal kunne vitje kommunesenteret utan å betale bompengar. Timesregel Alle kjøretøy med brikke som passerarar begge eller den same bomstasjonen i løpet av 1,5 timar skal berre betale ein gong. Vurdering av timesregel og rabattar etter eit års drift av bomstasjonane. For å unngå forseinkingar i framdrifta av pakken, vil selskapet det første driftsåret legge til grunn det bompengeopplegget som Stortinget har vedtatt ved handsaming av St. prp. nr. 77. ( ). Erfaringstala frå det første året vil bli nytta til å vurdere tiltak som må gjennomførast for eventuelt å kunne innføre 4 timars regel. I denne samanhengen kan det bli aktuelt å justere rabattsatsane for å kompensere inntektsbortfall. Statens vegvesen opplysar at ein eventuell søknad om justering av bompengeopplegg (timesregel etc.) etter første driftsår vil måtte handsamast lokalpolitisk i Kvam og Granvin herad. Søknaden vil deretter bli handsama i Hordaland fylkeskommune før den vert sendt over til Vegdirektoratet. Departementet vil til slutt ta stilling til om saka skal avgjerast på dette nivået eller om den må leggjast fram for Stortinget.

4 BAKGRUNN FOR TIMESREGEL OG FRITAKSORDNING Etter lokalpolitisk handsaming av det første utkastet til bompengesøknad i Samnanger kommune med negativt resultat, vart søknaden etter samråd med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommunen omarbeidd. Den vestre bomstasjonen vart flytta frå kommunegrensa ved Eikedalen til øvst i Steinsdalen (nærare Norheimsund). Denne endringa av lokalisering av bomstasjonen medførte to nye, vesentlege problemstillingar: Bomstasjonen deler av vesentlege areal frå jordeigedomane i ei, etter måten, stor landbruksbygd; Steinsdalen i Kvam. Tradisjonelt har gardseiningane i Steinsdalen nytta Kvamskogen til beiteareal, grasproduksjon, skogsvirke, sal og utleige av fritidshytter og servicefunksjonar for ein stor fritidsmarknad. Den andre problemstillinga ved flytting av bomstasjonen til Steinsdalen er mogleg avvising av trafikk frå brukarane av ca hytter på Kvamskogen av handels- og servicesentra Nordheimsund-Øystese. Handels- og servicenæringa i Kvam sitt eksistensgrunnlag kjem i stor grad frå Vestlandets største konsentrasjon av fritidshytter på Kvamskogen. I siste revisjon av bompengesøknaden i 2008 vart ikkje avbøtande tiltak med fritak for betaling for deler av landbruksbygda Steinsdalen fremja. Dette gjeld også fritak for fastbuande utanfor bompengesnitta. Årsaka til dette er at bompengeselskapet med rådgjevarar såg det som eit klart alternativ at fritaksvedtak kunne fattast av selskapet etter nærare utgreiing med melding til vegstyresmaktene. Kvam bompengeselskap har i styremøte 12. april 2010 fatta slikt vedtak: Fritak for gardsbruk i Steinsdalen aust for bomstasjon For å rette opp ulemper knytt til deling av eigedomane i jorbruksbygda Steinsdalen vil selskapet gje fritak for bompengebetaling i Steinsdalen for ein bil pr. eigedom for gardsbruk aust for bomstasjon i Steinsdalen: c) med eigedomar vest for bomstasjon opp til nedste tunnel i Tokagjelet d) med eigedomar/rettar på Kvamskogen med dyrehald/beiting på Kvamskogen Fritak for busette med adresse utanfor bompengesnitta i Kvam herad Bompengeselskapet vil gje fastbuande mellom bomstasjon i Steinsdalen og heradsgrense i Eikedalen og mellom bomstasjon i aust og heradsgrense Kvam/Granvin, fritak for betaling av bompengar ved næraste bomstasjon. Grunngjevinga er prinsippet om at alle busette i Kvam herad skal kunne vitje kommunesenteret utan å betale bompengar. Føresetnadene i Stortingets vedtak er at trafikk som passerar begge bomstasjonanen i løpet av 1,5 timar berre skal betale ein gong. Det same gjeld også ved passering av same bomstasjon i løpet av 1,5 timar. Bompengeselskapet har bedt Statens vegvesen om å vurdere dei økonomiske konsekvensane av å utvide timesregel frå 1,5 timar til alternativt 4, 8 eller 12 timar. Utgangspunktet for vurderinga er å sjå om det lar seg løyse innanfor forsvarlege økonomiske rammer å etablere eit bompengeopplegg som er meir fleksibelt og brukarvennleg når det gjeld mellom anna reiser til/frå Norheimsund som region- og handelssenter.

5 Statens vegvesen har utført trafikkanalysar som gjer greie for potensielt inntektstap ved å utvide ordinga med timesregel. Bompengeselskapet har engasjert Sivilingeniør Helge Hopen til å gjennomgå / kvalitetssikra vegvesenets kalkylar og han har kome fram til at konklusjonane frå analysane til Statens vegvesen er realistiske. Netto trafikkgrunnlag (2008-nivå) for Kvammapakken er ca køyrety pr. døger (ÅDT). Statens vegvesen slår fast at ei utviding av ordninga med timesregel frå 1,5 timar til 4 timar vil medføre eit bortfall av trafikk på om lag 15%, til eit nivå på ca køyrety pr. døger (ÅDT). Utviding til 8 eller 12 timers regel vil gje ytterlegare trafikknedgang/inntektstap og bompengeselskapet vurderar ikkje ein slik ordning som realistisk. Spørsmålet om utviding til 8 eller 12 timesregel vart motivert av Kvamskogbrukarane, men i størst grad gjeldande for inn- og utpendling av arbeidskraft til og frå Kvam. Den etter tilhøva, store pendlertrafikken av arbeidstakarar mello Kvam og Bergen vert ikkje imøtekommen med timesregel på 1,5 timer. Ein reduksjon av utgiftene til pendlarar kan ikkje imøtekomast av bompengeselskapet og dei må i tilfelle gjennom lokalpolitisk vedtak, oppnå refusjon av delar av utgiftene som reint kommunalt tilskot. Statens vegvesen har gjennomgått og oppdatert øvrige føresetnader i finansieringsplanen for Kvammapakken, mellom anna dei nye føresetnadene for lånefinansiering. På grunnlag av dette er det vurdert i kva grad inntektstapet med å utvide timesregel frå 1,5 til 4 timar på ca. 15% kan hentast inn med ulike tilpassingar i finansieringsplanen. Analysane er oppsummert i notat Timeregel og konsekvens vedlegg-1 frå Statens vegvesen, Region vest. Konklusjonen frå desse vurderingane er at det er lite handlingsrom i høve til dei rammene som ligg i Stortingets vedtak, mellom anna når det gjeld føresetnadene for vidare trafikkutvikling. I bompengesøknaden vart det rekna med ein trafikkvekst på 1,7 % årleg trafikkvekst frå 2006 til 2011 og 1,5% årleg vekst frå 2011, mellom anna på grunn av forventa auka trafikk som følgje av Hardangerbrua og Jondalstunnelen. I st.prp.nr. 77 om Kvammapakken vart denne trafikkveksten redusert til 1,0 % årleg vekst. I tillegg er trafikkutviklinga frå 2006 til 2009 korrigert til nullvekst på grunnlag av trafikkteljingar. Fastrenteavtalen/opsjonen som bompengeselskapet har inngått har styrka finansieringsplanen og medvirka til å kompensere for dei reduserte trafikkprognosane, slik at ein likevel kan byggje tiltaka på 4 år og nedbetale bompengelånet innan føresatt tidsplan (4 år parallellinnkrevjing + 15 års etterskotsvis innkrevjing). Med utgangspunkt i Stortingets føresetnader for trafikkvekst er det ikkje grunnlag for å oppjustere inntektsprognosane frå trafikken. Statens vegvesen, Region vest ser heller ikkje at det er grunnlag for å redusere forventa nivå på driftskostnadene. Ein står på denne bakgrunn att med berre ein mogleg tilnærming for å kunne gjennomføre 4- timers regelen; å redusere investeringsprogrammet for Kvammapakken for å dekkje inn inntektstapet som følgje av å utvide timeregelen. Utrekningane frå Statens vegvesen syner at Kvammapakken må reduserast med om lag 74 mill.kr. for å dekkje inn inntektstapet. Dersom ein reduserar maksimalrabatten frå 50% til 40% vil behovet for kutt i Kvammapakken vere om lag 41 mill.kr.

6 Ei eventuell søknad om å utvide timeregelen til 4 timar må innehalde ein dokumentasjon av forventa inntektsbortfall og framlegg til tiltak for å dekkje opp inntektsbortfallet, dvs. konkrete kutt i Kvammapakken. Søknaden vil måtte gjennomgå handsaming lokalt i Kvam herad, i fylket og i Statens vegvesen / Vegdirektoratet og eventuelt Stortinget. For å unngå forseinkingar i framdrifta av pakken, er det Statens vegvesen sitt råd å leggje til grunn bompengeopplegget slik det er vedtatt av Stortinget, dvs. i tråd med St. prp. nr. 77. I løpet av det første driftsåret vil ein få oversikt over trafikknivået, inntektene som trafikken genererar og driftskostnadene. Erfaringstala frå det første driftsåret kan nyttast til å vurdere grunnlaget for innføring av ein 4 timars regel. Første året vil også gje ein indikator på framtidig rabattbruk. Dette er informasjon som kan nyttast ved eventuell endring av rabattsatsane. Bompengeselskapet er av den oppfatning at det ville vært ønskjeleg å innføre ein 4-timers regel frå første dag. Dette ville vore ei meir fleksibel og brukarvennleg ordning enn det bompengeopplegget som ligg i Stortingets vedtak. Ein 4-timersregel vil ha stor betydning som avbøtande tiltak mot reduksjon av bruken av handels- og servicesentra Norheimsund- Øystese av hytteeigarane på Kvamskogen. Betaling av bompengar vert redusert til ein passering og motivasjonen for handleturen mindre redusert. Bompengeselskapet innser samstundes at dette vil føre til eit netto inntektstap sjølv om ein tar omsyn til at ein 4-timers regel vil vere meir brukarvennleg og dermed gunstigare i høve til risiko for trafikkavvisning. Bompengeselskapet sluttar seg til Statens vegvesen sine kalkylar av forventa netto inntektsbortfall ved innføring av 4-timers regel. Bompengeselskapet vil ikkje tilrå kutt i Kvammapakken for å dekkje inn inntektsbortfallet. Bompengeselskapet er av den oppfatning at det vil kunne vere eit økonomisk grunnlag for å innføre ein 4-timers regel utan å kutte i pakken ved at framtidig trafikkutvikling, samt utvikling av rentenivå og driftskostnader vil vere gunstigare enn det som ligg i Stortingets føresetnader. Samstundes er det klart at det ikkje vil være grunnlag for å endre føresetnadene i finansieringsplanen utan ein ny Stortingsbehandling. Dette vil det ikkje vere tid til fram mot planlagt oppstart av bompengesystemet, og det vil òg vere uvisst om ein vil få aksept for desse endringane. På dette grunnlag vil bompengeselskapet tilrå at ein følgjer Statens vegvesen, Region vest sin konklusjon om å stare opp bompengeopplegget i tråd med premissane i St.prp. nr. 77, dvs. med 1,5 timar som timeregel, men foreta ein løypande evaluering at trafikkgrunnlag, inntektsutvikling og driftskostnader / anleggskostnader, med sikte på å leggje fram ein søknad om utviding av timesregelen til 4 timar etter eitt år med drift av bompengesystemet. Med vennleg helsing Kvam Bompengeselskap AS Reidun Rasmussen Mjør Styreleiar

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi www.mrfylke.no 1 2 Innhald 1 Samandrag 5 2 Bakgrunn og føremål 10 2.1 Organiseringa av arbeidet 12 3 Alternative finansieringsformer 13 3.1 Bompengar 13 3.2 Langtidsfinansiering/prosjektfinansiering

Detaljer

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi høyringsutkast www.mrfylke.no 1 Innhald side 1 Samandrag 3 2 Bakgrunn og føremål 8 2.1 Organiseringa av arbeidet 10 3 Alternative finansieringsformer 11 3.1 Bompengar

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer