Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke"

Transkript

1 Rapport fra Nordsjøkommisjonens styremøte oktober 2008 Fra: Jon Halvard Eide Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke CPMRs framtid Som det fremgår av rapporten fra CPMRs generalforsamling 1-3.oktober er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene om CPMRs framtid. Undersøkelsen gir stor støtte til videreføring av CPMRs nåværende kurs til fremme av maritime og perifere regioners interesser overfor EU-systemet. I følge undersøkelsen ønsker medlemmene også å styrke de geografiske kommisjonenes stilling (f.eks slik som Nordsjøkommisjonen) vis a vis sentralsekretariatet i Rennes. Det er derimot stor skepsis til CPMRs globale engasjement i samarbeid med EU og FN. En representant for CPMRs sentralsekretariat informerte om at resultatene av spørreundersøkelsen vil bli omgjort til konkrete forslag som skal diskuteres i CPMRs styre i januar. Det skal rekrutteres en ny Generalsekretær i CPMR etter Generalforsamlingen i Sentralsekretariatet har så smått begynt å forberede ansettelsesprosessen. Stillingen vil trolig bli lyst ut, samtidig som man også vil forsøke å identifisere aktuelle kandidater. Nordsjøkommisjonens styre understreket at den nye Generalsekretæren må være lojal overfor den kursen medlemmene har signalisert i spørreundersøkelsen, herunder ønske om å styrke de geografiske kommisjonenes stilling i organisasjonen. Dette på bakgrunn av oppfatninger om at CPMR i for stor grad er styrt av sentralsekretariatet og presidenten. De geografiske kommisjonene må derfor bli konsultert om styresaker på et tidligere tidspunkt. Det er også viktig å sikre at styremedlemmenes synspunkter er representative for medlemmene (det er ett styremedlem pr. land + presidentene i de geografiske kommisjonene). Ettersom agendaen for CPMRs styre er meget kompleks og fristene for innspill til EUs prosesser ofte er korte er det imidlertid en fare for at for utstrakt konsultasjon av de geografiske kommisjonene kan forsinke beslutningsprosessen og redusere effektiviteten i lobbyarbeidet. Det er således nødvendig å finne den rette balansen mellom "representativitet" og "effektivitet". Oppdatering på CPMRs innspill til EUs energi- og klimapakke Det ble opplyst at Europaparlamentet har antatt alle CPMRs innspill & endringsforslag til direktivet om fornybar energi. Dette omfatter også referanse til Nordsjøen som et aktuelt område for vindmøllefarmer til havs, og styrking av forbudet mot å diskriminere mot produksjon av fornybar energi i perifere områder, samt behovet for å harmonisere mellom EUs miljølovgivning (naturvern og biologisk mangfold) og klimahensyn. Direktivet inneholder også mange referanser til lokale og regionale myndigheters rolle.

2 CPMRs forslag om at en del av inntektene fra kvotehandlessystemet skal øremerkes handikappede regioner er imidlertid ikke antatt av den aktuelle komiteen i Europaparlamentet. Dette spørsmålet må i såfall tas opp igjen under plenumssbehandlingen, noe CPMR vil arbeide for at det blir. Man kan i forlengelsen av dette også argumentere for at "kvoteinntekter" bør brukes til å kompensere for forventede reduksjoner i EUs budsjett for regionalpolitikken etter Når direktivene under energi- og klimapakken er vedtatt av EU er det også viktig å følge nøye med på hvordan direktivene blir gjennomført i medlemslandene - noe som ofte kan være vel så problematisk som direktivene i seg selv. Erfaringene med CPMRs engasjement på dette området viser hvor viktig det er å komme inn tidlig i beslutningsprosessen, ettersom det er lettere å påvirke Europaparlamentets komitebehandling i 1.runde enn plenumsbehandlingen i 2. eller 3.runde. Ordinært styremøte På agendaen for det ordinære styremøtet stod rapporter fra de tematiske gruppene, CPMRs Generalforsamling, samarbeidet med Østersjøen, EUs Regionkomite, samt ad hoc-gruppene for energi, territoriell samhørighet og maritim politikk. Det var også valg på ny viseformann for Sustainable Development group, orientering om de tematiske gruppenes arbeidsplaner, økonomi, og organisatoriske spørsmål. Når det gjelder sistnevnte diskuterte styret anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" som ble presentert på Generalforsamlingen i Herning i juni. Rapporter og arbeidsplaner Sustainable Development group Nåværende rådgiver går av til våren. Nødvendig å rekruttere ny, fortrinnsvis fra mindre aktive medlemsland som Tyskland eller Nederland. Gruppen vil heretter fokusere mer på energi- og klimaproblematikken og gi innspill til CPMRs energigruppe. Gruppen arbeider også med å utvikle et Interreg-prosjekt om energi-effektiv boligbygging. Culture & Tourism group Gruppen arrangerer seminarer om bærekraftig turisme i Zeeland, Nederland, oktober. Gruppen arbeider ellers med å utvikle forslag til Interreg-prosjekter og innspill til EUs agenda for bærekraftig turisme. Innovation & Education group Gruppens neste møte finner sted i Gøteborg oktober med fokus på regionale innovasjonssystemer og FoU som drivkraft for bærekraftig økonomisk vekst. Gruppen har tatt initiativ til et nytt prosjekt under EUs utdanningsprogram Comenius om mat i et Nordsjøperspektiv. Målgruppen er grunnskoleelever. Gruppen har for øvrig fått produsert en film fra det avsluttede skoleprosjektet om bærekraftig utvikling som kan fåes ved henvendelse til gruppens rådgiver i Rogaland fylkeskommune. Maritime resources group Gruppen følger arbeidet i CPMRs gruppe for maritim politikk - AquaMarina. Det er grunn til å spørre seg om gruppen klarer å ha en tilstrekkelig integrert tilnærming til maritim politikk på bakgrunn av sist møte som mange oppfattet som for spesialisert. Det er også en fare for at

3 AquaMarina-gruppens arbeid i for stor grad overlapper med CPMRs øvrige arbeidsgrupper. Maritime resources-gruppen arbeider også med å forberede et Interreg-prosjekt om iverksetting av maritim politikk i Nordsjøregionen. Gruppen følger også opp resolusjonen mot dumping av fisk. Transport group Gruppen har deltatt på møte i Østersjøkommisjonens transportgruppe og på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk. Transportgruppen var også representert på et møte mellom CPMR og EU-kommisjonens generaldirektorat for transport om revisjon av det Transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). En representant fra Aberdeenshire og undertegnede vil representere Nordsjøkommisjonen i CPMRs gruppe for revisjon av TEN-T. Nordsjøkommisjonens styre ytret interesse for å være representert i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for havnepolitikk, men CPMR vil først avklare på hvilket nivå det er mest hensiktsmessig å være representert. Samarbeid med Østersjøkommisjonen Nordsjøkommisjonens tematiske grupper samarbeider i varierende grad med tilsvarende grupper i Østersjøkommisjonen så langt de finnes. De svenske medlemsregionene i CPMR (både Nordsjø og Østersjø) har laget et innspill til EUs strategi for Østersjøen som skal vedtas under det svenske EU-formannskapet neste år. Territoriell samhørighet EU-kommisjonen publiserte 6.oktober en Grønnbok om Territoriell samhørighet som er på høring fram til 29.februar Lederen for Nordsjøkommisjonens ad hoc-gruppe for territoriell samhørighet vil be de andre tematiske gruppene om innspill som grunnlag for en felles posisjon for Nordsjøkommisjonen. EUs Regionkomite En av Nordsjøkommisjonens visepresidenter fra Nederland sitter også i Regionkomiteen og har derfor ansvar for å rapportere om komiteens arbeid. Hun la spesiell vekt på viktigheten av å følge nøye med på den fremtidige samhørighetspolitikken og regionalpolitikken i EU etter Dette på bakgrunn av press fra medlemsland (for eksempel Nederland) om å svekke EUs felles regionalpolitikk og overføre mer ansvar til den enkelte medlemsstat. En slik utvikling ("re-nasjonalisering") er Regionkomiteen klart i mot. Det er ellers et spørsmål om hvordan Nordsjøkommisjonen skal delta som partner i arrangementer under "Open Days 2009" (byenes og regionenes uke i Brussel med ca deltakere fra +250 regioner). Styret ønsker at Nordsjøkommisjonen skal promotere seg under arrangementet, bl.a. også for å motvirke årets "slagside" mot Østersjøen. Av hensyn til å spare tid og kostnader vil Nordsjøkommisjonen forsøke å hekte seg på et eksisterende partnerskap framfor å selv stå som hovedarrangør. Valg Helge Jansen fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble valgt som viseformann i Sustainable Development-gruppen. Valget ble også ansett som symbolsk viktig ettersom Jansen vil bli den eneste tyskeren i det politiske lederskapet for de tematiske gruppene.

4 Økonomi Sekretariatet la frem en økonomisk statusrapport pr. 19.september. Oversikten viser en svikt i inntektene da noen medlemmer fortsatt ikke har betalt kontingenten, men sekretariatet har fått forsikringer om at innbetalingene er underveis. Når det gjelder utgiftene er det hittil i år brukt Euro av et totalt budsjett på Sekretariatet opplyste at Nordsjøkommisjonen har en "buffer" fra tidligere overskudd for å kunne bære et evt. underskudd som følge sviktende kontingentinnbetaling i Organisatoriske spørsmål Anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" Rapporten som fremhever fordelene & nyttverdien av å være medlem i Nordsjøkommisjonen ble lagt fram for Generalforsamlingen i Herning i juni. På det påfølgende styremøte ble det bestemt at sekretariatet i samarbeid med de tematiske rådgiverne skulle legge fram anabefalinger om hvordan rapporten bør følges opp. Styret vedtok følgende anbefalinger: * Utvikle Nordsjøkommisjonen som et "varemerke" (brand) Det er her snakk om å engasjere markedsføringskyndige folk i medlemsregionene til å oppdatere & strømlinjeforme informasjonsmateriell, presentasjoner, internettside og media- / kommunikasjonsstrategi. Innenfor denne bolken vil man også legge ut profiler for styremedlemmer, tematiske formenn og rådgivere på hjemmesidene, samt integrere lokale politikere og interessenter bedre i Nordsjøkommisjonens møter. * Forbedre Nordsjøkommisjonens arbeidsmåte gjennom å tilrettelegge bedre for deltakelse fra politikere og tettere samordning av de tematiske gruppenes arbeid Rent konkret vedtok styret en anbefaling om at formennene og rådgiverne for de tematiske gruppene skal møtes i tilknytning til styremøter (3 x i året), og at alle tematiske grupper oppfordres til å møtes dagen før Generalforsamlingen i juni. Slike tiltak er ment å fremme en mer helhetlig og integrert arbeidsmåte på tvers av de tematiske gruppene innenfor brede politiske tema som energi & klima, maritime spørsmål, innovasjon og territoriell samhørighet. De tematiske gruppenes arbeidsplaner bør være mer fokuserte (omfatte færre tema), og innrettet mot å iverksette overordnede tema som energi & klima, maritim politikk og territoriell samhørighet. Styret vedtok også anbefalinger om at de nasjonale medlemmene av styret (som ikke er formenn eller viseformenn for noen tematisk gruppe) bør rapportere rutinemessig om relevante utviklingstrekk i sine respektive land, og å være Nordsjøkommisjonens bindeledd til respektive lands regjeringer. Nordsjøkommisjonen vil også arbeide for å styrke forbindelsene til Interreg IVB Nordsjøprogrammet, og få anerkjennelse som den politiske dimensjonen av programmet. Man vil også diskutere mulighetene for tettere samarbeid mellom programsekretariatet og de tematiske gruppene om prosjektutvikling. Undertegnede vil for øvrig delta på et møte med Nordsjøprogrammet i Billund 11.november sammen med NSC-sekretariatet og de andre tematiske rådgiverne.

5 * Langsiktige muligheter Styret tok til orientering en del anbefalinger som ble betraktet som mer langsiktige, ressurskrevende og dels kontroversielle. Dette gjelder konkret: - Langsiktig rotasjonssystem for besettelse av verv i styret og i tematiske grupper for å unngå at verv blir stående ubesatt og motvirke skjev fordeling av verv (f.eks at Skottland og Skandinavia er overrepresentert mens Nederland og Tyskland er underrepresentert) - At visepresidentens vertsregion bidrar til finansieringen av sekretariatet som er plassert i presidentens region - Utplassering av en permanent representant for Nordsjøkommisjonen i CPMRs sentralsekretariat -Opprette en permanent representasjon for Nordsjøkommisjonen i Brussel gjennom ett av medlemmenes Brussel-kontorer * Ovenfra - ned eller nedenfra - opp? På grunnlag av anbefalingene til rapporten diskuterte styret profilen på Nordsjøkommisjonens arbeid. Ønsket om mer aktiv politisk deltakelse og at Nordsjøkommisjonen skal bli en mer slagkraftig lobby-organisasjon overfor EU og nasjonale regjeringer kan på den ene side tilsi sterkere styring og koordinering av de tematiske gruppenes arbeid fra styrets side i retning av en mer "Coorporate approach". En for toppstyrt tilnærming kan på den annen side gjøre de tematiske gruppene mindre egnet som fora for erfaringsutveksling og prosjektutvikling blant medlemmene. Utfordringen blir derfor å finne en optimal balanse mellom "Ovenfra - ned eller nedenfra - opp". Det ble i forlengelsen av dette også en debatt om i hvor stor grad styret bør instruere de tematiske gruppene i valg av tema og strategi. Det rådet ulike oppfatninger omkring disse spørsmål og styret fant det ikke naturlig å konkludere i form av noen votering på det nåværende tidspunkt. Medlemmene av de tematiske gruppene vil bli konsultert om anbefalingene til rapporten, og saken vil også bli ytterligere debattert fram mot / på Generalforsamlingen i juni. Oppgradering av Nordsjøkommisjonens internettsider Nordsjøkommisjonens internettsider er under revisjon. Formålet er å gjøre hjemmesidene mer oppdaterte, brukervennlige og interaktive. Det vil bli opprettet et passordbeskyttet internt område hvor medlemmene kan debattere og kommentere utkast til resolusjoner og dokumenter osv. Nordsjøkommisjonens Generalforsamling juni 2009 Nordsjøkommisjonens tematiske grupper vil møtes 23.juni om ettermiddagen. Generalforsamlingen finner sted i Harlem, Nederland juni. Hovedtema vil trolig bli noe i tilknytning til innovasjon og maritim politikk. EUs maritime kommisær Joe Borge har sagt ja til å holde innlegg. Konferansestedet "Eggmond at Sea" ligger visstnok innenfor en halvtimes kjøring fra Amsterdam Schiphol flyplass. Link til internettside om Harlem følger for å gi et inntrykk av hvordan det ser ut der.

6 Undertegnede skal for øvrig til Harlem 9-10.desember for å planlegge studieturene i tilknytning til neste års generalforsamling. Neste styremøte Blir i Vest-Agder i tidsrommet mars - april Jeg orienterte om at følgende datoer for politiske møter i Vest-Agder måtte unngås: 17.mars, 14.april og april mars er ønskelig å unngå fra andre lands side. Endelig dato må fastsettes i samråd med sekretariatet. Styremøtene pleier å vare fra lunsj dag 1 til ca. kl. 13 dag 2. I tillegg til lunsjene forventes vertsregionen å gi en bedre middag om kvelden. Det er derimot ikke vanlig å organisere ekskursjoner eller studiebesøk. Det kan ventes ca. 30 deltakere inkludert rådgivere og tjenestemenn. Annet & eventuelt Styret vedtok at Nordsjøkommisjonen skal støtte "Maritime Days" i Aberdeen mai 2009 med Styret vedtok å prøve ut en praksis med å invitere eksterne foredragsholdere til styremøtene for å berike diskusjonen om aktuelle tema. Alle engelske regioner vil bli oppløst innen Hvordan styringsstrukturen på regionalt nivå vil bli etter dette er ennå uklart. Deltakerne på CPMRs Generalforsamling i Gøteborg i månedsskiftet september - oktober 2009 må være forberedt på å bestille hotell veldig tidlig grunnet stort belegg på byens hoteller i dette tidsrommet.

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer