Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke"

Transkript

1 Rapport fra Nordsjøkommisjonens styremøte oktober 2008 Fra: Jon Halvard Eide Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke CPMRs framtid Som det fremgår av rapporten fra CPMRs generalforsamling 1-3.oktober er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene om CPMRs framtid. Undersøkelsen gir stor støtte til videreføring av CPMRs nåværende kurs til fremme av maritime og perifere regioners interesser overfor EU-systemet. I følge undersøkelsen ønsker medlemmene også å styrke de geografiske kommisjonenes stilling (f.eks slik som Nordsjøkommisjonen) vis a vis sentralsekretariatet i Rennes. Det er derimot stor skepsis til CPMRs globale engasjement i samarbeid med EU og FN. En representant for CPMRs sentralsekretariat informerte om at resultatene av spørreundersøkelsen vil bli omgjort til konkrete forslag som skal diskuteres i CPMRs styre i januar. Det skal rekrutteres en ny Generalsekretær i CPMR etter Generalforsamlingen i Sentralsekretariatet har så smått begynt å forberede ansettelsesprosessen. Stillingen vil trolig bli lyst ut, samtidig som man også vil forsøke å identifisere aktuelle kandidater. Nordsjøkommisjonens styre understreket at den nye Generalsekretæren må være lojal overfor den kursen medlemmene har signalisert i spørreundersøkelsen, herunder ønske om å styrke de geografiske kommisjonenes stilling i organisasjonen. Dette på bakgrunn av oppfatninger om at CPMR i for stor grad er styrt av sentralsekretariatet og presidenten. De geografiske kommisjonene må derfor bli konsultert om styresaker på et tidligere tidspunkt. Det er også viktig å sikre at styremedlemmenes synspunkter er representative for medlemmene (det er ett styremedlem pr. land + presidentene i de geografiske kommisjonene). Ettersom agendaen for CPMRs styre er meget kompleks og fristene for innspill til EUs prosesser ofte er korte er det imidlertid en fare for at for utstrakt konsultasjon av de geografiske kommisjonene kan forsinke beslutningsprosessen og redusere effektiviteten i lobbyarbeidet. Det er således nødvendig å finne den rette balansen mellom "representativitet" og "effektivitet". Oppdatering på CPMRs innspill til EUs energi- og klimapakke Det ble opplyst at Europaparlamentet har antatt alle CPMRs innspill & endringsforslag til direktivet om fornybar energi. Dette omfatter også referanse til Nordsjøen som et aktuelt område for vindmøllefarmer til havs, og styrking av forbudet mot å diskriminere mot produksjon av fornybar energi i perifere områder, samt behovet for å harmonisere mellom EUs miljølovgivning (naturvern og biologisk mangfold) og klimahensyn. Direktivet inneholder også mange referanser til lokale og regionale myndigheters rolle.

2 CPMRs forslag om at en del av inntektene fra kvotehandlessystemet skal øremerkes handikappede regioner er imidlertid ikke antatt av den aktuelle komiteen i Europaparlamentet. Dette spørsmålet må i såfall tas opp igjen under plenumssbehandlingen, noe CPMR vil arbeide for at det blir. Man kan i forlengelsen av dette også argumentere for at "kvoteinntekter" bør brukes til å kompensere for forventede reduksjoner i EUs budsjett for regionalpolitikken etter Når direktivene under energi- og klimapakken er vedtatt av EU er det også viktig å følge nøye med på hvordan direktivene blir gjennomført i medlemslandene - noe som ofte kan være vel så problematisk som direktivene i seg selv. Erfaringene med CPMRs engasjement på dette området viser hvor viktig det er å komme inn tidlig i beslutningsprosessen, ettersom det er lettere å påvirke Europaparlamentets komitebehandling i 1.runde enn plenumsbehandlingen i 2. eller 3.runde. Ordinært styremøte På agendaen for det ordinære styremøtet stod rapporter fra de tematiske gruppene, CPMRs Generalforsamling, samarbeidet med Østersjøen, EUs Regionkomite, samt ad hoc-gruppene for energi, territoriell samhørighet og maritim politikk. Det var også valg på ny viseformann for Sustainable Development group, orientering om de tematiske gruppenes arbeidsplaner, økonomi, og organisatoriske spørsmål. Når det gjelder sistnevnte diskuterte styret anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" som ble presentert på Generalforsamlingen i Herning i juni. Rapporter og arbeidsplaner Sustainable Development group Nåværende rådgiver går av til våren. Nødvendig å rekruttere ny, fortrinnsvis fra mindre aktive medlemsland som Tyskland eller Nederland. Gruppen vil heretter fokusere mer på energi- og klimaproblematikken og gi innspill til CPMRs energigruppe. Gruppen arbeider også med å utvikle et Interreg-prosjekt om energi-effektiv boligbygging. Culture & Tourism group Gruppen arrangerer seminarer om bærekraftig turisme i Zeeland, Nederland, oktober. Gruppen arbeider ellers med å utvikle forslag til Interreg-prosjekter og innspill til EUs agenda for bærekraftig turisme. Innovation & Education group Gruppens neste møte finner sted i Gøteborg oktober med fokus på regionale innovasjonssystemer og FoU som drivkraft for bærekraftig økonomisk vekst. Gruppen har tatt initiativ til et nytt prosjekt under EUs utdanningsprogram Comenius om mat i et Nordsjøperspektiv. Målgruppen er grunnskoleelever. Gruppen har for øvrig fått produsert en film fra det avsluttede skoleprosjektet om bærekraftig utvikling som kan fåes ved henvendelse til gruppens rådgiver i Rogaland fylkeskommune. Maritime resources group Gruppen følger arbeidet i CPMRs gruppe for maritim politikk - AquaMarina. Det er grunn til å spørre seg om gruppen klarer å ha en tilstrekkelig integrert tilnærming til maritim politikk på bakgrunn av sist møte som mange oppfattet som for spesialisert. Det er også en fare for at

3 AquaMarina-gruppens arbeid i for stor grad overlapper med CPMRs øvrige arbeidsgrupper. Maritime resources-gruppen arbeider også med å forberede et Interreg-prosjekt om iverksetting av maritim politikk i Nordsjøregionen. Gruppen følger også opp resolusjonen mot dumping av fisk. Transport group Gruppen har deltatt på møte i Østersjøkommisjonens transportgruppe og på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk. Transportgruppen var også representert på et møte mellom CPMR og EU-kommisjonens generaldirektorat for transport om revisjon av det Transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). En representant fra Aberdeenshire og undertegnede vil representere Nordsjøkommisjonen i CPMRs gruppe for revisjon av TEN-T. Nordsjøkommisjonens styre ytret interesse for å være representert i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for havnepolitikk, men CPMR vil først avklare på hvilket nivå det er mest hensiktsmessig å være representert. Samarbeid med Østersjøkommisjonen Nordsjøkommisjonens tematiske grupper samarbeider i varierende grad med tilsvarende grupper i Østersjøkommisjonen så langt de finnes. De svenske medlemsregionene i CPMR (både Nordsjø og Østersjø) har laget et innspill til EUs strategi for Østersjøen som skal vedtas under det svenske EU-formannskapet neste år. Territoriell samhørighet EU-kommisjonen publiserte 6.oktober en Grønnbok om Territoriell samhørighet som er på høring fram til 29.februar Lederen for Nordsjøkommisjonens ad hoc-gruppe for territoriell samhørighet vil be de andre tematiske gruppene om innspill som grunnlag for en felles posisjon for Nordsjøkommisjonen. EUs Regionkomite En av Nordsjøkommisjonens visepresidenter fra Nederland sitter også i Regionkomiteen og har derfor ansvar for å rapportere om komiteens arbeid. Hun la spesiell vekt på viktigheten av å følge nøye med på den fremtidige samhørighetspolitikken og regionalpolitikken i EU etter Dette på bakgrunn av press fra medlemsland (for eksempel Nederland) om å svekke EUs felles regionalpolitikk og overføre mer ansvar til den enkelte medlemsstat. En slik utvikling ("re-nasjonalisering") er Regionkomiteen klart i mot. Det er ellers et spørsmål om hvordan Nordsjøkommisjonen skal delta som partner i arrangementer under "Open Days 2009" (byenes og regionenes uke i Brussel med ca deltakere fra +250 regioner). Styret ønsker at Nordsjøkommisjonen skal promotere seg under arrangementet, bl.a. også for å motvirke årets "slagside" mot Østersjøen. Av hensyn til å spare tid og kostnader vil Nordsjøkommisjonen forsøke å hekte seg på et eksisterende partnerskap framfor å selv stå som hovedarrangør. Valg Helge Jansen fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble valgt som viseformann i Sustainable Development-gruppen. Valget ble også ansett som symbolsk viktig ettersom Jansen vil bli den eneste tyskeren i det politiske lederskapet for de tematiske gruppene.

4 Økonomi Sekretariatet la frem en økonomisk statusrapport pr. 19.september. Oversikten viser en svikt i inntektene da noen medlemmer fortsatt ikke har betalt kontingenten, men sekretariatet har fått forsikringer om at innbetalingene er underveis. Når det gjelder utgiftene er det hittil i år brukt Euro av et totalt budsjett på Sekretariatet opplyste at Nordsjøkommisjonen har en "buffer" fra tidligere overskudd for å kunne bære et evt. underskudd som følge sviktende kontingentinnbetaling i Organisatoriske spørsmål Anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" Rapporten som fremhever fordelene & nyttverdien av å være medlem i Nordsjøkommisjonen ble lagt fram for Generalforsamlingen i Herning i juni. På det påfølgende styremøte ble det bestemt at sekretariatet i samarbeid med de tematiske rådgiverne skulle legge fram anabefalinger om hvordan rapporten bør følges opp. Styret vedtok følgende anbefalinger: * Utvikle Nordsjøkommisjonen som et "varemerke" (brand) Det er her snakk om å engasjere markedsføringskyndige folk i medlemsregionene til å oppdatere & strømlinjeforme informasjonsmateriell, presentasjoner, internettside og media- / kommunikasjonsstrategi. Innenfor denne bolken vil man også legge ut profiler for styremedlemmer, tematiske formenn og rådgivere på hjemmesidene, samt integrere lokale politikere og interessenter bedre i Nordsjøkommisjonens møter. * Forbedre Nordsjøkommisjonens arbeidsmåte gjennom å tilrettelegge bedre for deltakelse fra politikere og tettere samordning av de tematiske gruppenes arbeid Rent konkret vedtok styret en anbefaling om at formennene og rådgiverne for de tematiske gruppene skal møtes i tilknytning til styremøter (3 x i året), og at alle tematiske grupper oppfordres til å møtes dagen før Generalforsamlingen i juni. Slike tiltak er ment å fremme en mer helhetlig og integrert arbeidsmåte på tvers av de tematiske gruppene innenfor brede politiske tema som energi & klima, maritime spørsmål, innovasjon og territoriell samhørighet. De tematiske gruppenes arbeidsplaner bør være mer fokuserte (omfatte færre tema), og innrettet mot å iverksette overordnede tema som energi & klima, maritim politikk og territoriell samhørighet. Styret vedtok også anbefalinger om at de nasjonale medlemmene av styret (som ikke er formenn eller viseformenn for noen tematisk gruppe) bør rapportere rutinemessig om relevante utviklingstrekk i sine respektive land, og å være Nordsjøkommisjonens bindeledd til respektive lands regjeringer. Nordsjøkommisjonen vil også arbeide for å styrke forbindelsene til Interreg IVB Nordsjøprogrammet, og få anerkjennelse som den politiske dimensjonen av programmet. Man vil også diskutere mulighetene for tettere samarbeid mellom programsekretariatet og de tematiske gruppene om prosjektutvikling. Undertegnede vil for øvrig delta på et møte med Nordsjøprogrammet i Billund 11.november sammen med NSC-sekretariatet og de andre tematiske rådgiverne.

5 * Langsiktige muligheter Styret tok til orientering en del anbefalinger som ble betraktet som mer langsiktige, ressurskrevende og dels kontroversielle. Dette gjelder konkret: - Langsiktig rotasjonssystem for besettelse av verv i styret og i tematiske grupper for å unngå at verv blir stående ubesatt og motvirke skjev fordeling av verv (f.eks at Skottland og Skandinavia er overrepresentert mens Nederland og Tyskland er underrepresentert) - At visepresidentens vertsregion bidrar til finansieringen av sekretariatet som er plassert i presidentens region - Utplassering av en permanent representant for Nordsjøkommisjonen i CPMRs sentralsekretariat -Opprette en permanent representasjon for Nordsjøkommisjonen i Brussel gjennom ett av medlemmenes Brussel-kontorer * Ovenfra - ned eller nedenfra - opp? På grunnlag av anbefalingene til rapporten diskuterte styret profilen på Nordsjøkommisjonens arbeid. Ønsket om mer aktiv politisk deltakelse og at Nordsjøkommisjonen skal bli en mer slagkraftig lobby-organisasjon overfor EU og nasjonale regjeringer kan på den ene side tilsi sterkere styring og koordinering av de tematiske gruppenes arbeid fra styrets side i retning av en mer "Coorporate approach". En for toppstyrt tilnærming kan på den annen side gjøre de tematiske gruppene mindre egnet som fora for erfaringsutveksling og prosjektutvikling blant medlemmene. Utfordringen blir derfor å finne en optimal balanse mellom "Ovenfra - ned eller nedenfra - opp". Det ble i forlengelsen av dette også en debatt om i hvor stor grad styret bør instruere de tematiske gruppene i valg av tema og strategi. Det rådet ulike oppfatninger omkring disse spørsmål og styret fant det ikke naturlig å konkludere i form av noen votering på det nåværende tidspunkt. Medlemmene av de tematiske gruppene vil bli konsultert om anbefalingene til rapporten, og saken vil også bli ytterligere debattert fram mot / på Generalforsamlingen i juni. Oppgradering av Nordsjøkommisjonens internettsider Nordsjøkommisjonens internettsider er under revisjon. Formålet er å gjøre hjemmesidene mer oppdaterte, brukervennlige og interaktive. Det vil bli opprettet et passordbeskyttet internt område hvor medlemmene kan debattere og kommentere utkast til resolusjoner og dokumenter osv. Nordsjøkommisjonens Generalforsamling juni 2009 Nordsjøkommisjonens tematiske grupper vil møtes 23.juni om ettermiddagen. Generalforsamlingen finner sted i Harlem, Nederland juni. Hovedtema vil trolig bli noe i tilknytning til innovasjon og maritim politikk. EUs maritime kommisær Joe Borge har sagt ja til å holde innlegg. Konferansestedet "Eggmond at Sea" ligger visstnok innenfor en halvtimes kjøring fra Amsterdam Schiphol flyplass. Link til internettside om Harlem følger for å gi et inntrykk av hvordan det ser ut der.

6 Undertegnede skal for øvrig til Harlem 9-10.desember for å planlegge studieturene i tilknytning til neste års generalforsamling. Neste styremøte Blir i Vest-Agder i tidsrommet mars - april Jeg orienterte om at følgende datoer for politiske møter i Vest-Agder måtte unngås: 17.mars, 14.april og april mars er ønskelig å unngå fra andre lands side. Endelig dato må fastsettes i samråd med sekretariatet. Styremøtene pleier å vare fra lunsj dag 1 til ca. kl. 13 dag 2. I tillegg til lunsjene forventes vertsregionen å gi en bedre middag om kvelden. Det er derimot ikke vanlig å organisere ekskursjoner eller studiebesøk. Det kan ventes ca. 30 deltakere inkludert rådgivere og tjenestemenn. Annet & eventuelt Styret vedtok at Nordsjøkommisjonen skal støtte "Maritime Days" i Aberdeen mai 2009 med Styret vedtok å prøve ut en praksis med å invitere eksterne foredragsholdere til styremøtene for å berike diskusjonen om aktuelle tema. Alle engelske regioner vil bli oppløst innen Hvordan styringsstrukturen på regionalt nivå vil bli etter dette er ennå uklart. Deltakerne på CPMRs Generalforsamling i Gøteborg i månedsskiftet september - oktober 2009 må være forberedt på å bestille hotell veldig tidlig grunnet stort belegg på byens hoteller i dette tidsrommet.

Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009

Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009 Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009 Innledning & oppsummering Dette notatet oppsummerer foredrag og vedtak fra Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober

Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober Agendaen bestod av følgende type saker: Statusrapporter og framdriftsplaner fra de tematiske gruppene, sekretariatet, CPMR og Interreg

Detaljer

Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark.

Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark. 1 av 15 Vår dato Vår referanse 3.juli 2008 JHE/- Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse NOTAT Til: Den det måtte angå Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark.

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Rapport fra Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte 18.juni 2015, Assen (NL)

Rapport fra Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte 18.juni 2015, Assen (NL) Rapport fra Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte 18.juni 2015, Assen (NL) Oppsummering Følgende norske medlemsfylker var representert på årsmøtet: Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland,

Detaljer

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Status for det transeuropeiske transportnettverket TEN-T og maritime korridorer. Presentasjon på NTN-seminar 9.juni 2015. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse

Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse 1 av 15 Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse NOTAT Til: Den det måtte angå. Rapport fra CPMRs 1 36. Generalforsamling, Bayonne, Aquitaine-regionen,

Detaljer

Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte i Vejle, 17. juni 2016

Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte i Vejle, 17. juni 2016 Nordsjøkommisjonens (NSC) årsmøte i Vejle, 17. juni 2016 Følgende norske medlemsfylker var representert på årsmøtet: Vest-Agder, Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Nordsjøkommisjonens ExCom møte i Brussel, 21. oktober 2016

Nordsjøkommisjonens ExCom møte i Brussel, 21. oktober 2016 Nordsjøkommisjonens ExCom møte i Brussel, 21. oktober 2016 Fra Norge deltok visepresident Andreas Lervik, Østfold, norsk medlem av ExCom Marianne Chesak, Rogaland, adviser kultur- og turisme gruppen Geir

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

Konferanse/møte/arrangement Generalforsamling i Nordsjøkommisjonen 27. juni 2014 i Aberdeen, Skottland

Konferanse/møte/arrangement Generalforsamling i Nordsjøkommisjonen 27. juni 2014 i Aberdeen, Skottland RAPPORTERINGSSKJEMA Konferanse/møte/arrangement Generalforsamling i Nordsjøkommisjonen 27. juni 2014 i Aberdeen, Skottland Hovedfokus for Nordsjøkonferansen Presentasjon av et nye Interreg Nordsjøprogrammet

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars

Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars Internasjonal koordinator, Jon Halvard Eide, deltok på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars. Tema for

Detaljer

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Rapport fra Interreg Nordsjøprogrammets og Nordsjøkommisjonens felles årskonferanse og generalforsamling Halmstad juni

Rapport fra Interreg Nordsjøprogrammets og Nordsjøkommisjonens felles årskonferanse og generalforsamling Halmstad juni 1 Rapport fra Interreg Nordsjøprogrammets og Nordsjøkommisjonens felles årskonferanse og generalforsamling Halmstad 11 13.juni Denne rapporten refererer diskusjonene og beslutningene i plenumssesjonene

Detaljer

Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015

Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015 Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015 Møtedeltakere: Rune Fredriksen og Kjersti Garberg, Østfold. Turid Knutsen-Løvik, Oppland. Sonja Steen og Eirik Fiva, Nordland. Vibeke Jakobsen, Telemark. Dag

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Transport i Interreg: Presentasjon på inspirasjonsseminar om europeisk samarbeid 28.mai. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune A) Støtte et multimodalt

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg 17.01.13 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune Nasjonalt

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010

ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 ORIENTERING OM ARBEIDET I AER TIL FYLKESTINGSSAMLINGEN I DESEMBER 2010 Bakgrunnen for vårt arbeid og denne orienteringen er fylkestingssak 41/08. Internasjonale samarbeidsfora Engasjement 2008-2010 og

Detaljer

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika 1. 3. mars 2013 Arbeidsgruppe II: Organisasjon Innhold ORG 1/13: Forslag om endringer i vedtektene 2 ORG 2/13: Forslag om endringer i styrets instruks...

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008. Til: Den det måtte angå

NOTAT. Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008. Til: Den det måtte angå 1 av 7 NOTAT Saksbehandler: Jon Halvard Eide Vår dato Vår referanse 3.12.08 JHE Deres dato Deres referanse Til: Den det måtte angå Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008 Internasjonal

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves... Hvorfor en regional politikk i EU? Redusere

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER 1 av 21 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER INNHOLD 1. Bakgrunn tidligere fylkespolitiske saker..2 2. Gjeldende mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 Dato / sted: Onsdag 6. januar 2016, Akershus fylkeskommune, møterom 212 Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark),

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 15 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 15 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Open Days 2009 For sjette året på rad deltok Osloregionens Europakontor på Open Days i Brussel fra 5 til 8. oktober. Årets tema var Globale utfordringer, Europeiske løsninger. Fra vår region deltok et

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Miljøpolitikk: Fra korporativisme til lobbyisme og fra Oslo til Brussel? Anne Therese Gullberg

Miljøpolitikk: Fra korporativisme til lobbyisme og fra Oslo til Brussel? Anne Therese Gullberg Miljøpolitikk: Fra korporativisme til lobbyisme og fra Oslo til Brussel? Anne Therese Gullberg a.t.gullberg@cicero.uio.no Spørsmål til diskusjon Demokratisk representativitet 1) Er det noen som ikke blir

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september 2016 Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Det utsendte bakgrunnsnotatet er omfattende. Det kan tjene

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat

Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat Skipsfarten er en del av problemet og løsningen på klima og miljøspørsmål. Utslipp fra industrien er en betydleig kilde til Co2, NOx og partikkelforurensning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE Arbeidsgruppen møttes 12.8. Videre har det vært vurderinger i e-post. Det er enighet i administrativ arbeidsgruppe om å legge

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS

SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS Behandlet av: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Styret 30.01.2017 Einar Sandlund/

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010.

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. Innledning. WOC2010 as skal forestå gjennomføringen av VM i orientering 2010 i Trondheim. Sju klubber i Trondheim og Trondheims nærområde skal etablere WOC2010

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT Seminaret i Alta, juni 2008. NORUT Alta ble 2008 engasjert av Alta

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status Team Bodø K Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2010 50639/2010 2010/1117 3 U00 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/117 Formannskapet 29.09.2010 Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor.

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer