Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke"

Transkript

1 Rapport fra Nordsjøkommisjonens styremøte oktober 2008 Fra: Jon Halvard Eide Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke CPMRs framtid Som det fremgår av rapporten fra CPMRs generalforsamling 1-3.oktober er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene om CPMRs framtid. Undersøkelsen gir stor støtte til videreføring av CPMRs nåværende kurs til fremme av maritime og perifere regioners interesser overfor EU-systemet. I følge undersøkelsen ønsker medlemmene også å styrke de geografiske kommisjonenes stilling (f.eks slik som Nordsjøkommisjonen) vis a vis sentralsekretariatet i Rennes. Det er derimot stor skepsis til CPMRs globale engasjement i samarbeid med EU og FN. En representant for CPMRs sentralsekretariat informerte om at resultatene av spørreundersøkelsen vil bli omgjort til konkrete forslag som skal diskuteres i CPMRs styre i januar. Det skal rekrutteres en ny Generalsekretær i CPMR etter Generalforsamlingen i Sentralsekretariatet har så smått begynt å forberede ansettelsesprosessen. Stillingen vil trolig bli lyst ut, samtidig som man også vil forsøke å identifisere aktuelle kandidater. Nordsjøkommisjonens styre understreket at den nye Generalsekretæren må være lojal overfor den kursen medlemmene har signalisert i spørreundersøkelsen, herunder ønske om å styrke de geografiske kommisjonenes stilling i organisasjonen. Dette på bakgrunn av oppfatninger om at CPMR i for stor grad er styrt av sentralsekretariatet og presidenten. De geografiske kommisjonene må derfor bli konsultert om styresaker på et tidligere tidspunkt. Det er også viktig å sikre at styremedlemmenes synspunkter er representative for medlemmene (det er ett styremedlem pr. land + presidentene i de geografiske kommisjonene). Ettersom agendaen for CPMRs styre er meget kompleks og fristene for innspill til EUs prosesser ofte er korte er det imidlertid en fare for at for utstrakt konsultasjon av de geografiske kommisjonene kan forsinke beslutningsprosessen og redusere effektiviteten i lobbyarbeidet. Det er således nødvendig å finne den rette balansen mellom "representativitet" og "effektivitet". Oppdatering på CPMRs innspill til EUs energi- og klimapakke Det ble opplyst at Europaparlamentet har antatt alle CPMRs innspill & endringsforslag til direktivet om fornybar energi. Dette omfatter også referanse til Nordsjøen som et aktuelt område for vindmøllefarmer til havs, og styrking av forbudet mot å diskriminere mot produksjon av fornybar energi i perifere områder, samt behovet for å harmonisere mellom EUs miljølovgivning (naturvern og biologisk mangfold) og klimahensyn. Direktivet inneholder også mange referanser til lokale og regionale myndigheters rolle.

2 CPMRs forslag om at en del av inntektene fra kvotehandlessystemet skal øremerkes handikappede regioner er imidlertid ikke antatt av den aktuelle komiteen i Europaparlamentet. Dette spørsmålet må i såfall tas opp igjen under plenumssbehandlingen, noe CPMR vil arbeide for at det blir. Man kan i forlengelsen av dette også argumentere for at "kvoteinntekter" bør brukes til å kompensere for forventede reduksjoner i EUs budsjett for regionalpolitikken etter Når direktivene under energi- og klimapakken er vedtatt av EU er det også viktig å følge nøye med på hvordan direktivene blir gjennomført i medlemslandene - noe som ofte kan være vel så problematisk som direktivene i seg selv. Erfaringene med CPMRs engasjement på dette området viser hvor viktig det er å komme inn tidlig i beslutningsprosessen, ettersom det er lettere å påvirke Europaparlamentets komitebehandling i 1.runde enn plenumsbehandlingen i 2. eller 3.runde. Ordinært styremøte På agendaen for det ordinære styremøtet stod rapporter fra de tematiske gruppene, CPMRs Generalforsamling, samarbeidet med Østersjøen, EUs Regionkomite, samt ad hoc-gruppene for energi, territoriell samhørighet og maritim politikk. Det var også valg på ny viseformann for Sustainable Development group, orientering om de tematiske gruppenes arbeidsplaner, økonomi, og organisatoriske spørsmål. Når det gjelder sistnevnte diskuterte styret anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" som ble presentert på Generalforsamlingen i Herning i juni. Rapporter og arbeidsplaner Sustainable Development group Nåværende rådgiver går av til våren. Nødvendig å rekruttere ny, fortrinnsvis fra mindre aktive medlemsland som Tyskland eller Nederland. Gruppen vil heretter fokusere mer på energi- og klimaproblematikken og gi innspill til CPMRs energigruppe. Gruppen arbeider også med å utvikle et Interreg-prosjekt om energi-effektiv boligbygging. Culture & Tourism group Gruppen arrangerer seminarer om bærekraftig turisme i Zeeland, Nederland, oktober. Gruppen arbeider ellers med å utvikle forslag til Interreg-prosjekter og innspill til EUs agenda for bærekraftig turisme. Innovation & Education group Gruppens neste møte finner sted i Gøteborg oktober med fokus på regionale innovasjonssystemer og FoU som drivkraft for bærekraftig økonomisk vekst. Gruppen har tatt initiativ til et nytt prosjekt under EUs utdanningsprogram Comenius om mat i et Nordsjøperspektiv. Målgruppen er grunnskoleelever. Gruppen har for øvrig fått produsert en film fra det avsluttede skoleprosjektet om bærekraftig utvikling som kan fåes ved henvendelse til gruppens rådgiver i Rogaland fylkeskommune. Maritime resources group Gruppen følger arbeidet i CPMRs gruppe for maritim politikk - AquaMarina. Det er grunn til å spørre seg om gruppen klarer å ha en tilstrekkelig integrert tilnærming til maritim politikk på bakgrunn av sist møte som mange oppfattet som for spesialisert. Det er også en fare for at

3 AquaMarina-gruppens arbeid i for stor grad overlapper med CPMRs øvrige arbeidsgrupper. Maritime resources-gruppen arbeider også med å forberede et Interreg-prosjekt om iverksetting av maritim politikk i Nordsjøregionen. Gruppen følger også opp resolusjonen mot dumping av fisk. Transport group Gruppen har deltatt på møte i Østersjøkommisjonens transportgruppe og på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk. Transportgruppen var også representert på et møte mellom CPMR og EU-kommisjonens generaldirektorat for transport om revisjon av det Transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). En representant fra Aberdeenshire og undertegnede vil representere Nordsjøkommisjonen i CPMRs gruppe for revisjon av TEN-T. Nordsjøkommisjonens styre ytret interesse for å være representert i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for havnepolitikk, men CPMR vil først avklare på hvilket nivå det er mest hensiktsmessig å være representert. Samarbeid med Østersjøkommisjonen Nordsjøkommisjonens tematiske grupper samarbeider i varierende grad med tilsvarende grupper i Østersjøkommisjonen så langt de finnes. De svenske medlemsregionene i CPMR (både Nordsjø og Østersjø) har laget et innspill til EUs strategi for Østersjøen som skal vedtas under det svenske EU-formannskapet neste år. Territoriell samhørighet EU-kommisjonen publiserte 6.oktober en Grønnbok om Territoriell samhørighet som er på høring fram til 29.februar Lederen for Nordsjøkommisjonens ad hoc-gruppe for territoriell samhørighet vil be de andre tematiske gruppene om innspill som grunnlag for en felles posisjon for Nordsjøkommisjonen. EUs Regionkomite En av Nordsjøkommisjonens visepresidenter fra Nederland sitter også i Regionkomiteen og har derfor ansvar for å rapportere om komiteens arbeid. Hun la spesiell vekt på viktigheten av å følge nøye med på den fremtidige samhørighetspolitikken og regionalpolitikken i EU etter Dette på bakgrunn av press fra medlemsland (for eksempel Nederland) om å svekke EUs felles regionalpolitikk og overføre mer ansvar til den enkelte medlemsstat. En slik utvikling ("re-nasjonalisering") er Regionkomiteen klart i mot. Det er ellers et spørsmål om hvordan Nordsjøkommisjonen skal delta som partner i arrangementer under "Open Days 2009" (byenes og regionenes uke i Brussel med ca deltakere fra +250 regioner). Styret ønsker at Nordsjøkommisjonen skal promotere seg under arrangementet, bl.a. også for å motvirke årets "slagside" mot Østersjøen. Av hensyn til å spare tid og kostnader vil Nordsjøkommisjonen forsøke å hekte seg på et eksisterende partnerskap framfor å selv stå som hovedarrangør. Valg Helge Jansen fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble valgt som viseformann i Sustainable Development-gruppen. Valget ble også ansett som symbolsk viktig ettersom Jansen vil bli den eneste tyskeren i det politiske lederskapet for de tematiske gruppene.

4 Økonomi Sekretariatet la frem en økonomisk statusrapport pr. 19.september. Oversikten viser en svikt i inntektene da noen medlemmer fortsatt ikke har betalt kontingenten, men sekretariatet har fått forsikringer om at innbetalingene er underveis. Når det gjelder utgiftene er det hittil i år brukt Euro av et totalt budsjett på Sekretariatet opplyste at Nordsjøkommisjonen har en "buffer" fra tidligere overskudd for å kunne bære et evt. underskudd som følge sviktende kontingentinnbetaling i Organisatoriske spørsmål Anbefalinger til oppfølgingen av rapporten om "Promoting the successes of the NSC" Rapporten som fremhever fordelene & nyttverdien av å være medlem i Nordsjøkommisjonen ble lagt fram for Generalforsamlingen i Herning i juni. På det påfølgende styremøte ble det bestemt at sekretariatet i samarbeid med de tematiske rådgiverne skulle legge fram anabefalinger om hvordan rapporten bør følges opp. Styret vedtok følgende anbefalinger: * Utvikle Nordsjøkommisjonen som et "varemerke" (brand) Det er her snakk om å engasjere markedsføringskyndige folk i medlemsregionene til å oppdatere & strømlinjeforme informasjonsmateriell, presentasjoner, internettside og media- / kommunikasjonsstrategi. Innenfor denne bolken vil man også legge ut profiler for styremedlemmer, tematiske formenn og rådgivere på hjemmesidene, samt integrere lokale politikere og interessenter bedre i Nordsjøkommisjonens møter. * Forbedre Nordsjøkommisjonens arbeidsmåte gjennom å tilrettelegge bedre for deltakelse fra politikere og tettere samordning av de tematiske gruppenes arbeid Rent konkret vedtok styret en anbefaling om at formennene og rådgiverne for de tematiske gruppene skal møtes i tilknytning til styremøter (3 x i året), og at alle tematiske grupper oppfordres til å møtes dagen før Generalforsamlingen i juni. Slike tiltak er ment å fremme en mer helhetlig og integrert arbeidsmåte på tvers av de tematiske gruppene innenfor brede politiske tema som energi & klima, maritime spørsmål, innovasjon og territoriell samhørighet. De tematiske gruppenes arbeidsplaner bør være mer fokuserte (omfatte færre tema), og innrettet mot å iverksette overordnede tema som energi & klima, maritim politikk og territoriell samhørighet. Styret vedtok også anbefalinger om at de nasjonale medlemmene av styret (som ikke er formenn eller viseformenn for noen tematisk gruppe) bør rapportere rutinemessig om relevante utviklingstrekk i sine respektive land, og å være Nordsjøkommisjonens bindeledd til respektive lands regjeringer. Nordsjøkommisjonen vil også arbeide for å styrke forbindelsene til Interreg IVB Nordsjøprogrammet, og få anerkjennelse som den politiske dimensjonen av programmet. Man vil også diskutere mulighetene for tettere samarbeid mellom programsekretariatet og de tematiske gruppene om prosjektutvikling. Undertegnede vil for øvrig delta på et møte med Nordsjøprogrammet i Billund 11.november sammen med NSC-sekretariatet og de andre tematiske rådgiverne.

5 * Langsiktige muligheter Styret tok til orientering en del anbefalinger som ble betraktet som mer langsiktige, ressurskrevende og dels kontroversielle. Dette gjelder konkret: - Langsiktig rotasjonssystem for besettelse av verv i styret og i tematiske grupper for å unngå at verv blir stående ubesatt og motvirke skjev fordeling av verv (f.eks at Skottland og Skandinavia er overrepresentert mens Nederland og Tyskland er underrepresentert) - At visepresidentens vertsregion bidrar til finansieringen av sekretariatet som er plassert i presidentens region - Utplassering av en permanent representant for Nordsjøkommisjonen i CPMRs sentralsekretariat -Opprette en permanent representasjon for Nordsjøkommisjonen i Brussel gjennom ett av medlemmenes Brussel-kontorer * Ovenfra - ned eller nedenfra - opp? På grunnlag av anbefalingene til rapporten diskuterte styret profilen på Nordsjøkommisjonens arbeid. Ønsket om mer aktiv politisk deltakelse og at Nordsjøkommisjonen skal bli en mer slagkraftig lobby-organisasjon overfor EU og nasjonale regjeringer kan på den ene side tilsi sterkere styring og koordinering av de tematiske gruppenes arbeid fra styrets side i retning av en mer "Coorporate approach". En for toppstyrt tilnærming kan på den annen side gjøre de tematiske gruppene mindre egnet som fora for erfaringsutveksling og prosjektutvikling blant medlemmene. Utfordringen blir derfor å finne en optimal balanse mellom "Ovenfra - ned eller nedenfra - opp". Det ble i forlengelsen av dette også en debatt om i hvor stor grad styret bør instruere de tematiske gruppene i valg av tema og strategi. Det rådet ulike oppfatninger omkring disse spørsmål og styret fant det ikke naturlig å konkludere i form av noen votering på det nåværende tidspunkt. Medlemmene av de tematiske gruppene vil bli konsultert om anbefalingene til rapporten, og saken vil også bli ytterligere debattert fram mot / på Generalforsamlingen i juni. Oppgradering av Nordsjøkommisjonens internettsider Nordsjøkommisjonens internettsider er under revisjon. Formålet er å gjøre hjemmesidene mer oppdaterte, brukervennlige og interaktive. Det vil bli opprettet et passordbeskyttet internt område hvor medlemmene kan debattere og kommentere utkast til resolusjoner og dokumenter osv. Nordsjøkommisjonens Generalforsamling juni 2009 Nordsjøkommisjonens tematiske grupper vil møtes 23.juni om ettermiddagen. Generalforsamlingen finner sted i Harlem, Nederland juni. Hovedtema vil trolig bli noe i tilknytning til innovasjon og maritim politikk. EUs maritime kommisær Joe Borge har sagt ja til å holde innlegg. Konferansestedet "Eggmond at Sea" ligger visstnok innenfor en halvtimes kjøring fra Amsterdam Schiphol flyplass. Link til internettside om Harlem følger for å gi et inntrykk av hvordan det ser ut der.

6 Undertegnede skal for øvrig til Harlem 9-10.desember for å planlegge studieturene i tilknytning til neste års generalforsamling. Neste styremøte Blir i Vest-Agder i tidsrommet mars - april Jeg orienterte om at følgende datoer for politiske møter i Vest-Agder måtte unngås: 17.mars, 14.april og april mars er ønskelig å unngå fra andre lands side. Endelig dato må fastsettes i samråd med sekretariatet. Styremøtene pleier å vare fra lunsj dag 1 til ca. kl. 13 dag 2. I tillegg til lunsjene forventes vertsregionen å gi en bedre middag om kvelden. Det er derimot ikke vanlig å organisere ekskursjoner eller studiebesøk. Det kan ventes ca. 30 deltakere inkludert rådgivere og tjenestemenn. Annet & eventuelt Styret vedtok at Nordsjøkommisjonen skal støtte "Maritime Days" i Aberdeen mai 2009 med Styret vedtok å prøve ut en praksis med å invitere eksterne foredragsholdere til styremøtene for å berike diskusjonen om aktuelle tema. Alle engelske regioner vil bli oppløst innen Hvordan styringsstrukturen på regionalt nivå vil bli etter dette er ennå uklart. Deltakerne på CPMRs Generalforsamling i Gøteborg i månedsskiftet september - oktober 2009 må være forberedt på å bestille hotell veldig tidlig grunnet stort belegg på byens hoteller i dette tidsrommet.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009

Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009 Rapport fra Nordsjøkonferansen i Egmond aan Zee, 24. 26.juni 2009 Innledning & oppsummering Dette notatet oppsummerer foredrag og vedtak fra Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles

Detaljer

Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober

Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober Oppsummering fra Nordsjøkommisjonens styremøte i Brussel 21.oktober Agendaen bestod av følgende type saker: Statusrapporter og framdriftsplaner fra de tematiske gruppene, sekretariatet, CPMR og Interreg

Detaljer

Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark.

Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark. 1 av 15 Vår dato Vår referanse 3.juli 2008 JHE/- Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse NOTAT Til: Den det måtte angå Rapport fra Nordsjøkonferansen, 11 13.juni 2008, Herning, Danmark.

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Status for det transeuropeiske transportnettverket TEN-T og maritime korridorer. Presentasjon på NTN-seminar 9.juni 2015. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse

Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse 1 av 15 Vår dato Vår referanse 23.oktober Saksbehandler: Jon Halvard Eide Deres dato Deres referanse NOTAT Til: Den det måtte angå. Rapport fra CPMRs 1 36. Generalforsamling, Bayonne, Aquitaine-regionen,

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars

Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars Internasjonal koordinator, Jon Halvard Eide, deltok på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk Aguamarina, Brussel, 3.mars. Tema for

Detaljer

Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015

Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015 Oppsummering fra møte i AER Norge 25.11 2015 Møtedeltakere: Rune Fredriksen og Kjersti Garberg, Østfold. Turid Knutsen-Løvik, Oppland. Sonja Steen og Eirik Fiva, Nordland. Vibeke Jakobsen, Telemark. Dag

Detaljer

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen. www.vaf.no. Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Transport i Interreg: Presentasjon på inspirasjonsseminar om europeisk samarbeid 28.mai. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune A) Støtte et multimodalt

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008. Til: Den det måtte angå

NOTAT. Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008. Til: Den det måtte angå 1 av 7 NOTAT Saksbehandler: Jon Halvard Eide Vår dato Vår referanse 3.12.08 JHE Deres dato Deres referanse Til: Den det måtte angå Rapport fra Østersjøkonferansen, Tallinn, 26.november 2008 Internasjonal

Detaljer

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE Arbeidsgruppen møttes 12.8. Videre har det vært vurderinger i e-post. Det er enighet i administrativ arbeidsgruppe om å legge

Detaljer

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves... Hvorfor en regional politikk i EU? Redusere

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 Dato / sted: Onsdag 6. januar 2016, Akershus fylkeskommune, møterom 212 Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark),

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER 1 av 21 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES INTERNASJONALE ENGASJEMENT FORSLAG TIL REVISJON AV MÅL OG STRATEGIER INNHOLD 1. Bakgrunn tidligere fylkespolitiske saker..2 2. Gjeldende mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 15 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 15 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Open Days 2009 For sjette året på rad deltok Osloregionens Europakontor på Open Days i Brussel fra 5 til 8. oktober. Årets tema var Globale utfordringer, Europeiske løsninger. Fra vår region deltok et

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat

Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat Clean North Sea Shipping - bakgrunnsnotat Skipsfarten er en del av problemet og løsningen på klima og miljøspørsmål. Utslipp fra industrien er en betydleig kilde til Co2, NOx og partikkelforurensning,

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE MANDAG 11. APRIL 2016. Mandag 11. april 2016, Color Fantasy - Oslo - Kiel

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE MANDAG 11. APRIL 2016. Mandag 11. april 2016, Color Fantasy - Oslo - Kiel REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE MANDAG 11. APRIL 2016 Dato / sted: Til stede: Mandag 11. april 2016, Color Fantasy - Oslo - Kiel Kjersti Garberg (Østfold), Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Wp1: Plan- og forvaltningspraksis i norsk nett sammenlignet med Sverige og Storbritannia

Wp1: Plan- og forvaltningspraksis i norsk nett sammenlignet med Sverige og Storbritannia SusGrid-prosjektet 2010 2015 i praksis avsluttet Et samfunnsfaglig prosjekt om nettpolitikk og bærekraftig nettutbygging i Norge, Sverige og UK I alt seks delprosjekt, fokus på sentralnettet Norske, svenske,

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10.

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. oktober 2008 EUs miljøpolitikk Utvidet kompetanse på miljø, blir styrket

Detaljer

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom:

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom: Comenius 2011-2012 Hva trenger din skole? Europeiske skoleprosjekter Lifelong learning Pedagogisk senter Kristiansand 2011 Hvorfor satse på Comenius? Skoler kan få økonomisk støtte fra EU-systemet for

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Styremøte i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) 4. desember 2015 i Berlin, Tyskland (Hamburgs representasjon)

Styremøte i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) 4. desember 2015 i Berlin, Tyskland (Hamburgs representasjon) RAPPORTERINGSSKJEMA Konferanse/møte/arrangement Styremøte i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) 4. desember 2015 i Berlin, Tyskland (Hamburgs representasjon) Hovedfokus Strategiseminar for

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Referat fra møte under EU-kommisjonen

Referat fra møte under EU-kommisjonen Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni 2015 2. Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Lisboatraktaten er ratifisert sterkere rolle for europas regioner Med den tsjekkiske presidentens signatur tidligere i uken var siste hinder overkommet for Europakommisjonen og de europeiske statsledernes

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging?

Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging? Hva nytt skjer i Bergen. Vann, Avløp og Overvann. Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging? MARE-prosjektet EU-

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Fra sprikende staur til skreddersøm? Innledende betraktninger Kort tilbakeblikk: EUs klimapolitikk var lite koplet

Fra sprikende staur til skreddersøm? Innledende betraktninger Kort tilbakeblikk: EUs klimapolitikk var lite koplet EUs KLIMAPAKKE Fra sprikende staur til skreddersøm? Jørgen Wettestad Seminar om EUs satsning på fornybar energi, Polhøgda 17/6 2009 Struktur Innledende betraktninger Kort tilbakeblikk: EUs klimapolitikk

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formanskapet tar saken om SØT-samarbeidets deltakelse i interregprosjektet ProMidNord til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om?

Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om? Avslutningskonferanse for REGUT Distriktskommisjonens utfordringer til regionalforskerne Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om? v/johan Petter Barlindhaug Leder av Distriktskommisjonen

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Rapport fra Stakeholder-konferanse i tilknytning til EUs Østersjøstrategi, Rostock-Warnemünde, 5 6.februar 2009

Rapport fra Stakeholder-konferanse i tilknytning til EUs Østersjøstrategi, Rostock-Warnemünde, 5 6.februar 2009 1 av 8 NOTAT Saksbehandler: Jon Halvard Eide Vår dato Vår referanse 13.01.09 JHE Deres dato Deres referanse Til: Den det måtte angå Rapport fra Stakeholder-konferanse i tilknytning til EUs Østersjøstrategi,

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Dato: 10. juli 2009 FORUTV /09. Forretningsutvalget. Møteplan for Forretningsutvalget 2. halvår 2009. BYST-0220-200808619-4

Dato: 10. juli 2009 FORUTV /09. Forretningsutvalget. Møteplan for Forretningsutvalget 2. halvår 2009. BYST-0220-200808619-4 Dato: 10. juli 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Møteplan for Forretningsutvalget 2. halvår 2009. KABE BYST-0220-200808619-4 Hva saken gjelder: Forslag til møteplan for Forretningsutvalget 2. halvår

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer