Melding om virksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om virksomheten 2011-2012"

Transkript

1 Melding om virksomheten Musikkens studieforbund Side 1

2 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf E-post: Nettsider: Facebookside: Melding om virksomheten : Trekkspillklubber, forsidebilde og bilde side 29: Norsk Trekkspilleres Landsforbund, Per Jørund Grøthe Norges Ungdomskor, bilder side 4 og side 26: Ung i Kor Komitébesøk i Oslo fengsel, bilde side 35, Arbeiderpartiet Pascal Norges nasjonale festival på Gjøvik, bilder side 18 og side 22: Pascal Norge Sigrid Thorbjørnsen Øvrige bilder: Musikkens studieforbund, Mari Tangen Musikkens studieforbund Side 2

3 To gode år for Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund er musikklivets egen opplæringsorganisasjon og landets nest største studieforbund. Hvert år formidler vi mer enn 14 millioner kroner til opplæring, det aller meste til lokale lag av våre 27 medlemsorganisasjoner. Pengene er et viktig tilskudd som sikrer gjennomføringen av mer enn 3500 kurs i regi av mer enn 1300 lokale arrangører. Den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft fra 2010 og var i høy grad i tråd med sektorens egne ønsker. Den tydeliggjorde studieforbundenes mulighet og ansvar for ikke bare å bidra til musikkopplæring av høy kvalitet, men også bidra til viktige samfunnsoppgaver som demokratibygging, inkludering, bærekraft, personlig utvikling og deltakelse i arbeidslivet. Oppfølgingen av den nye loven har preget perioden. Hele vår opplæringsplattform i form av studieplaner og organisasjonenes rammeplaner er under fornyelse og vil snart være tilpasset den nye lovens mål og ambisjoner. Et nytt datasystem for opplæringsvirksomheten, KursAdmin, er under innføring og vil bidra til effektivisering og kvalitetssikring av driften. Vi er glade for å se at vi er på rett vei. Studietimetallet har vokst med timer siden Musikklivet er en viktig del av limet i lokalsamfunn over hele landet og bidrar til trivsel, kulturopplevelser, helse, allmenndannelse og samarbeidskompetanse for store deler av befolkningen. Dette gir et reelt bidrag til den norske samfunnsmodellen. Men til tross for styrket anerkjennelse gjennom den nye voksenopplæringsloven, er det ikke kommet en krone i økte bevilgninger. De reelle bevilgningene til voksenopplæring i studieforbund er nær halvert siden århundreskiftet. Vi er avhengige av et gjennombrudd i politikernes forståelse for det avgjørende bidraget voksenopplæring i studieforbund gir til samfunnet. Først da kan vi håpe på et løft i bevilgningene som dekker de behovene vi ser ute i lag og lokalsamfunn. Oslo, 17.april 2013 Hans Kåre Flø Styreleder i Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund Side 3

4 Innhold To gode år for Musikkens studieforbund - innledning... 3 Musikkens studieforbund... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Fylkesmusikkråd / kulturnettverk... 7 MSFs arbeid for å oppfylle målene i lov om voksenopplæring Kultur, demokrati og livssyn viktigste kursområder... 9 Arbeidet med handlingsprogrammet tre hovedområder Opplæring og kompetanseutvikling Musikk, samfunnsutvikling og gode rammevilkår Organisering og samspill Musikk i fengsel og frihet (Miff) MSF Økonomi og regnskap Musikkens studieforbund årsregnskap Musikkens studieforbund årsregnskap Styre og utvalg Styret i Musikkens studieforbund Valgkomité Andre representasjoner Sekretariatet Norges Ungdomskor Musikkens studieforbund Side 4

5 Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner, og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv Musikkens studieforbund har eksistert som eget studieforbund siden 1. januar Musikkens studieforbund (MSF) har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave. Ved innføring av ny lov om voksenopplæring 1.januar 2010 måtte alle studieforbund søke om ny godkjenning. I brev av fra Vox, ble Musikkens studieforbund godkjent som studieforbund per 1. januar MSF skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv. MSF driver sin opplæringsaktivitet på grunnlag av målformuleringene i Lov om voksenopplæring, som sier at studieforbundene i Norge skal: a) bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon c) bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet f) være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne Musikkens studieforbund Side 5

6 Medlemsorganisasjoner I henhold til gjeldende vedtekter for MSF kan medlemmer av Musikkens studieforbund være landsomfattende musikk- og kulturorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til 1 og 2 i MSFs vedtekter. I var følgende 27 studieorganisasjoner medlemmer i MSF: AKKS bandorg De Unges Orkesterforbund FolkOrg Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Norske Kordirigenter KLASSISK (tidligere Musikkens Venners Landsforbund) Korpsnett Norge Landsforbundet Dissimilis Musikk i Skolen Norges kirkesangforbund Norsk Country-musikk Forbund Norsk Festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk Kammermusikkforbund Norsk Mandolin og Balalaikaorkesterforbund Norsk munnspillforum Norsk Rockforbund Norsk sangerforbund Norsk sangerforum Norsk viseforum Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske Trekkspilleres Landsforbund Pascal Norge (fra 31. mai 2011) Ung i Kor (tidligere Norges Barne- og Ungdomskorforbund) Ung Kirkesang Kontakten mellom medlemsorganisasjonene og Musikkens studieforbund skjer i det daglige i stor grad gjennom den aktiviteten og interaksjonen som følger av opplæringsvirksomheten. I tillegg til dette er ledermøtene, hvor representanter for alle medlemsorganisasjoner deltar, rådgivende i forhold til styrets arbeid. Musikkens studieforbund Side 6

7 Fylkesmusikkråd / kulturnettverk I henhold til 4 i vedtektene har MSF en gjennomgående struktur med sentralledd, fylkes- eller regionledd, og har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk /administrativt hensiktsmessig å ha dette. I hele perioden har MSF hatt samarbeidsavtaler med fylkesmusikkråd og kulturnettverk. Samarbeidsavtalene regulerer arbeidet som blir utført innenfor voksenopplæring. Samtlige 18 fylkesmusikkråd/kulturnettverk har gjennom avtalen vært fylkesledd av Musikkens studieforbund i Til grunn for samarbeidsavtalene ligger: Lov om Voksenopplæring med forskrifter og rundskriv Styrevedtak i Musikkens studieforbund som omhandler de økonomiske rammene for perioden Reglement for kontrollrutiner for Musikkens studieforbund Fylkesleddene i MSF sender inn kursrapporter to ganger pr år. Her ligger rapporter fra ca kurstimer våren Avtalen omfatter følgende arbeidsoppgaver: Synliggjøre fylkesmusikkrådet som MSFs fylkesledd Utføre løpende informasjon og veiledning om voksenopplæring Behandle kurssøknader og -rapporter Gjennomføre kontroll etter gjeldende rutiner Utvikle nye kurs Være aktiv i kontakt / samarbeid med VOFO i fylket Fylkesmusikkrådene/kulturnettverkene har fått overført et årlig tilskudd til drift knyttet opp mot samarbeidsavtalen og utført voksenopplæringsarbeid i fylket. Musikkens studieforbund Side 7

8 MSFs arbeid for å oppfylle målene i lov om voksenopplæring MSFs Handlingsprogram er utarbeidet med bakgrunn i lovens mål. I innledningen til handlingsprogrammet er følgende strategiske grunnlag nedfelt: Musikkens studieforbund (MSF) legger til grunn at samfunnet er inne i en utvikling mot et globalisert kunnskapssamfunn og at dette over tid vil føre til omfattende samfunnsendringer. Dette innebærer at både personer og organisasjoner, i tillegg til å styrke sin faglige kompetanse må styrke sin læreevne og evne til nyskaping. Det er derfor viktig å legge til rette for utvikling av Musikkens studieforbund så vel som av medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale lag som lærende og nyskapende organisasjoner og å utvikle og formidle forståelse for betydningen av musikk og av voksenopplæring i studieforbund for utviklingen av kunnskapssamfunnet. MSF driver videre sin virksomhet basert på verdigrunnlag og formål slik det er beskrevet i 1 og 2 i MSFs vedtekter: 1 Verdigrunnlag: MSFs verdigrunnlag, 1 i våre vedtekter, er en plattform for vår virksomhet. Den er i stor grad sammenfallende med målene i Lov om voksenopplæring: Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 Formål: I henhold til 2 i MSFs vedtekter (formålsparagrafen) har Musikkens studieforbund (MSF) opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave. MSF skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv. MSF driver sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende målformuleringer i Lov om voksenopplæring som sier at studieforbundene i Norge skal: a) bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere b) gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon c) bekjempe utstøting og bidra til inkludering d) bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring e) styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet f) være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne Musikkens studieforbund Side 8

9 Kultur, demokrati og livssyn viktigste kursområder Handlingsprogrammet for MSF er utarbeidet med bakgrunn i lovens mål. 71 % av det totale studietimetallet i 2010 som studieforbundenes virksomhet genererer, var studievirksomhet innenfor kultur, demokrati og livssyn. 50 % av dette er rene musikkemner. Musikkens studieforbund er det nest største studieforbundet i Norge og har opplæring innen musikk som hovedformål. Det er i flere sammenhenger påpekt at voksenopplæringen innenfor studieforbundene utvikler lokalsamfunnet. Denne virksomheten er et viktig element i å skape trivelige, gode og inkluderende lokalmiljøer. Som deltaker på kurs i et lokalt lag får man både faglig kompetanse, personlig innsikt og tilgang til faglig og sosialt nettverk gjennom medlemskap. Voksenopplæring og studiearbeid fører til at lokalmiljøet blir rikere, mer kompetent og holder høyere kvalitet. Målene for opplæringen i Musikkens studieforbund er både ferdighets- og kunnskapsorientert, i tillegg til at opplevelse og holdninger er viktige mål. Fritidsmusikklivet er en sentral sosial arena for mennesker i lokalmiljøene i Norge. Organisasjonenes opplæringstilbud tilpasses et behov som stadig er i endring. Nye tiltak, prosjekter og opplæringsformer har vokst fram i kor, korps, storband osv. Det er sentralt for organisasjonene at det opplæringstilbudet som gis i lagene skal være i stadig utvikling for at deltakerne skal få innfridd sine mål og forventninger. I følge statistikken har MSF (medlemsorganisasjonene, deres lag og MSFs fylkesledd) hatt kurs innenfor følgende områder i 2011 og 2012: 2011 Antall Timer Timer u/l Kvinner Menn kurs m/l Ulike musikkfaglige kurs (både teori og utøverkurs) Organisasjonskurs og kurs for Tillitsvalgte i frivillige org Ulike musikkfaglige kurs (både teori og utøverkurs) Organisasjonskurs og kurs for Tillitsvalgte i frivillige org I tillegg til utøverkursene i de store lagene som kor, korps, orkestre m.m., er det også utøverkurs som samspill i band innen fengselssektoren gjennom MSFs program Musikk i fengsel og frihet (Miff). Musikkens studieforbund har kurs med deltakere som har behov for tilretteleggingstilskudd. I 2011 ble det gjennomført 132 kurs fordelt over det meste av landet. I 2012 ble det gjennomført 138 kurs med tilretteleggingstilskudd. Det vises til tabell på side 16. Disse kursene gjelder i særlig Musikkens studieforbund Side 9

10 grad deltakere med psykiske lidelser, utviklingshemmede og deltakere under og etter soning av dommer. Det er et mål å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy. Miff samarbeider med og følger opp deltakerne både inne i fengsel og i et langtidsperspektiv etter soningen. Målene i voksenopplæringsloven og MSFs virksomhet : a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. MSF er en demokratisk organisasjon med styre valgt etter forslag fra våre medlemsorganisasjoner. Alle våre medlemsorganisasjoner inviteres til vårt representantskapsmøte, der det legges stor vekt på delegatenes aktive deltakelse. Våre medlemsorganisasjoner og deres lag er også demokratisk oppbygget med valgte styrer. Medlemmer og deltakerne lokalt, regionalt og nasjonalt medvirker i oppbyggingen og virksomheten i sitt lag/sin organisasjon. I utviklingen av rammeplaner, studieplaner og lokale tiltaksplaner ber vi om innspill og engasjement fra kursarrangører og deltakere. Vi legger opp til at alle som er involvert i kursaktiviteter gjennom MSF skal kunne påvirke organisering og innhold i tilbudene. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. Musikkens studieforbund legger til rette for faglig utvikling gjennom ledermøter og annen dialog. På samme måte legger medlemsorganisasjonene til rette for faglig utvikling for sine lag og medlemmer. Dette bidrar til faglig trygghet og styrket kompetanse for den enkelte. Gjennom å utvide sitt kompetanseområde vil deltakerne også få flere og mer varierte arbeidsmuligheter. Mange av våre lag gir kursdeltakerne mulighet for å inngå i samme musikalske miljø over lang tid, f eks ved deltakelse i kor og korps. Dette gir deltakerne medlemskap i sosiale og faglige nettverk som gir nye muligheter. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. For mange medlemmer er det faglige nettverket den viktigste grunnen til medlemskap i en organisasjon. Deltakelse i lagets aktiviteter og kurs bygger positive nettverk i lokalsamfunnet. Aktiv deltakelse i musikkaktiviteter virker inkluderende for deltakerne. Gjennom Musikk i fengsel og frihet arbeides det for å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte. Gjennom Pascal Norge og Dissimilis Norge inkluderes unge, voksne og eldre med behov for tilrettelagt opplæring i lokale kurs og musikkaktiviteter. MSF arbeider systematisk med å tilrettelegge kursaktivitetene for alle mennesker, uansett bakgrunn. Musikkens studieforbund Side 10

11 d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. Det er et stort behov for musikkpedagoger, instruktører og dirigenter til våre medlemsorganisasjoner og deres lag. Sammen med enkelte av våre medlemsorganisasjoner arbeides det med å utvikle en opplæringspakke innenfor ensembleledelse (se side 20). Dette er praktiske kurs som styrker fagområdet og legger til rette for den enkelte deltakers faglige utvikling. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i samfunnet. Sang og musikk i samværet mellom voksne og unge har en naturlig plass i de fleste kulturer. Enkelte av våre medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd utvikler kurs med bruk av instrumenter og musikkaktiviteter fra andre kulturer. Kurs innen sang- og musikkfeltet foregår i en stor grad på grasrota, i de lokalmiljøene der folk bor. Sang og musikk kan læres og utøves i fellesskap på tvers av språkbarrierer musikken har sitt eget alternative språk». Alle musikkorganisasjonene har som mål å nå ut til flere barn, foreldre og voksne fra andre kulturer med sine ulike musikktilbud. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud til voksne. Enkelte av våre medlemsorganisasjoner har samarbeid med Høgskoler og universitet på områder der det er begrenset utdanningstilbud innen ulike fagområde. Foreningen Musikk fra livets begynnelse har for eksempel lederkurs på høgskolenivå og gir tilgang til kunnskap som det ellers vil være vanskelig å tilegne seg. Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO) gir gjennom årlige kurs og konferanser viktig bidrag til etter- og videreutdanning av instruktører og dirigenter. Samspill i bluesband. Konsert i Bastøy kirke januar 2012 Musikkens studieforbund Side 11

12 Arbeidet med handlingsprogrammet tre hovedområder Styret bruker blant annet handlingsprogrammet for perioden , vedtatt på siste representantskapsmøte, som arbeidsredskap for sin virksomhet i perioden. Handlingsprogrammet er delt inn i 3 hovedområder: 1. Opplæring og kompetanseutvikling 2. Musikk, samfunnsutvikling og gode rammevilkår 3. Organisering og samspill 1. Opplæring og kompetanseutvikling Musikkens studieforbund skal bidra til at alle som bor i Norge skal ha mulighet til å delta i musikkopplæring for utvikling av egne ferdigheter, for rikere opplevelser, for personlig vekst og for økt livskvalitet. Opplæringen skal ha høy kvalitet, være uavhengig av bosted og gi tilbud på ulike nivåer innenfor alle musikkuttrykk. Opplæringen skal rette seg mot musikkutøvere og mot andre roller i musikklivet som instruktører, arrangører og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Opplæringen skal i tillegg til musikk gjelde organisasjon, demokrati og samfunnsutvikling, og bidra til fornyelse av musikklivet i Norge. Studieforbundets studiearbeid i tall Musikkens studieforbund får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet har siden 1. januar 2006 forvaltet midlene til studiearbeid over statsbudsjettets kapittel 254, post 70 studiearbeid. I henhold til det nye regelverket er tilskudd til studieforbund delt i tre potter: 1. grunntilskuddet 2. opplæringstilskuddet 3. tilretteleggingstilskuddet Opplæringstilskuddet som MSF har utbetalt til lagene i 2011 og 2012 kan sammenlignes med tilskuddet som tidligere ble utbetalt som 19 midler. Tilretteleggingstilskuddet kan sammenlignes med tilskudd til særlige målgrupper (tidligere 24 midler). Musikkens studieforbund Side 12

13 Det totale tilskuddet til studieorganisasjonene over statsbudsjettet har hatt følgende utvikling: ÅR Opplæring * Særlige målgrupper/ tilrettelegging Totalt tilskudd inkludert tilskudd til særlige målgrupper * Opplæringstilskuddet inneholder også summen som er avsatt til grunntilskuddet. Rammer for Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund (MSF) er ett av 15 godkjente studieforbund og er det nest største av studieforbundene målt i antall gjennomførte studietimer. Grunnlaget for beregningen av det totale tilskuddet til hvert enkelt studieforbund er gjennomsnittlig rapportert studietimetall. Beregningen skjer etter samlet studietimetall de to siste årene forut for det siste, uten vekting mellom timer med og timer uten lærer. Studietimetallet har avgjørende betydning for størrelsen på det statlige tilskuddet. Det er derfor viktig å opprettholde et høyt studietimetall samtidig som det faglige innholdet i studieaktiviteten stadig må oppdateres og forbedres. Musikkens studieforbund er opptatt av at det skal være høy kvalitet på den opplæringen som skjer ute i lagene. Tilskuddet til studieforbundene i perioden dekker også for utgifter til pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderskolering. Tabellen nedenfor viser en oversikt over den totale rammen til MSF, hvordan rammen er fordelt mellom opplæring og administrasjon, rapporterte og godkjente studietimer samt oversikt over ferdigrapporterte og godkjente tiltak i 2009, 2010, 2011 og År Grunntilskudd Opplæringstilskudd Drift Total drift i % Opplæring Timetall Kurs Musikkens studieforbund Side 13

14 30 % av midlene ble satt av til drift og 70 % gikk til opplæring. Avsetningen til drift inkluderte bl.a. personalkostnader sentralt og regionalt. Timesatsen har i perioden vært uendret: År Kurstimer med lærerkostnader Kurstimer uten lærerkostnader 2010 Inntil 100 kroner Inntil 40 kroner 2011 Inntil 100 kroner Inntil 40 kroner 2012 Inntil 100 kroner Inntil 40 kroner Varierte opplæringstilbud Det har vært gitt tilskudd til opplæring i: Musikkgrupper som er medlemmer i MSFs medlemsorganisasjoner Lokale musikkråd eller fylkesmusikkråd/fylkesledd i MSF - som kan stå som arrangør av egne kurs eller kurs i samarbeid med medlemsorganisasjonene Opplæringstilbudet i medlemsorganisasjonene varierer. Opplæring i samspill band, orkester og korps, opplæring i kor, instrumentalopplæring og sommerskoler utgjør den største andel av kursene. For øvrig kan også nevnes opplæring i folkedans og opplæring av tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Behovet for opplæring i musikklivet er stort og stiller musikkorganisasjonene overfor stadig nye utfordringer. Det er et stort behov for instruktører, dirigenter og tillitsvalgte. Statistikken viser få kurs innenfor dette området, derfor igangsatte vi i 2011 et utviklingsarbeid i samarbeid med aktuelle medlemsorganisasjoner for å bygge nye kurstilbud lokalt i ensembleledelse, jfr. omtale under handlingsprogrammet. Det vises for øvrig til tabell på neste side. Signe Eide fra Oslo ung visesanger med eget låtmateriale - på temadagen etter ledermøtet i april 2012 Musikkens studieforbund Side 14

15 I 2011 og 2012 har kursemnene vært fordelt som følger: 2011 Antall kurs Timer m L Timer u L Kvinner Menn Folkedans Filmfoto, video, lyd- og lysteknikk Tekstil Dans Musikk Instrumentopplæring Samspill Sang, vokalmusikk og kor Musikkteori Andre estetiske fag Organisasjonskunnskap Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner Folkedans Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk Dans Musikk Instrumentalopplæring Samspill Sang, vokalmusikk og kor Musikkteori Andre estetiske fag Organisasjonskunnskap Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner Det har vært en reduksjon i antall kurs fra 2011 til 2012 på 121 kurs, men en økning i studietimer på 245. Musikkens studieforbund Side 15

16 Sammenlignet med 2011 ble det i 2012 rapportert i overkant av flere kurstimer som timer uten lærer, mens det ble rapportert over kurstimer mindre som timer med lærer. Denne forskyvningen i rapportering av studietimer skyldes at styret i 2012 vedtok at kun kurs som hadde hatt dokumenterte lærerkostnader skulle rapporteres som timer med lærer og få tilskudd etter timesatsen «timer med lærerkostnader». Alle andre kurs fikk tilskudd etter lav timesats «timer uten lærerkostnader», uansett om kurset hadde lærer til stede, når læreren fikk betaling fra andre enn laget eller arbeidet gratis/frivillig. Styret har nedsatt et utvalg som har fått i oppgave å foreta en totalvurdering av gjeldende tilskuddsregler. Arbeidet skal sluttføres medio april Tilretteleggingstilskuddet Tilskudd til særlige målgrupper ble i 2010 erstattet med tilretteleggingstilskuddet (TRT). Ifølge forarbeidet til den nye loven, Ot.prp. nr 87, er det ikke meningen å svekke tilskuddet ved denne omleggingen av tilskuddsordningen. Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til opplæringstilskuddet og fastsettes på grunnlag av antall kurstimer gjennomført av deltager(e) med dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen. For å utløse tilretteleggingstilskudd må det nå foreligge et dokumentert behov for tilrettelegging av undervisningen. År Ramme Timetall Kurs Medarbeiderskolering I henhold til den nye loven er det en forutsetning for tilskudd at det drives pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling. I 2011 arrangerte MSF medarbeiderkurs for de tilsatte i fylkesleddene. Kursene ble arrangert i november 2011 og ble holdt i Trondheim og på Gardermoen. Hovedfokus på disse kursene var det nye kurs- og administrasjonsprogrammet slik det forelå på dette tidspunktet. I 2012 ble det arrangert medarbeiderkurs i Bergen, med 42 deltakere (bildet). Kurset strakte seg over tre dager i slutten av oktober. Hovedtemaene var kartlegging av fylkesleddene, ny webdesign, KursAdmin, VO-kampanje, Miff, lokale musikkråd, internasjonalt arbeid i fylkesleddene, musikklokaler og akustikkmålinger. Musikkens studieforbund Side 16

17 Pedagogisk utviklingsarbeid I henhold til det nye lovverket med forskrifter skal studieforbundene selv avsette midler fra grunntilskuddet til pedagogisk utviklingsarbeid. Styret i Musikkens studieforbund avsatte kr årlig i 2011 og Med bakgrunn i det nye kursog administrasjonsprogrammet som er under utarbeidelse av VOFO, har MSF vedtatt at midlene fortsatt skal benyttes til det pågående studieplanarbeid, se punktet nedenfor. I tillegg er det gitt tilskudd til følgende utviklingsarbeider: Akustikk Det viktig å ha egnede lokaler for fremføring av musikk, bla for å unngå helseskader som for eksempel hørselsskader. Musikkens studieforbund har, sammen med Norsk musikkråd, i perioden hatt stort fokus på utvikling av gode lokaler til opplæring og fremføring av musikk. I den forbindelse har Akershus musikkråd utarbeidet studieplaner, veiledningshefte og kursmateriell for opplæring i måling av romakustikk måling av etterklang og romakustikk. Dalcroze-rytmikk Foreningen musikk fra livets begynnelse (FMLB) har fått tilskudd til å utarbeide studieplan i Dalcroze-rytmikk. Dalcroze-metoden er en internasjonalt anerkjent metode, men den er lite utbredt i Norge. Det tilbys ingen utdanning i faget ved de norske høgskolene. FMLB har gjennom årene arrangert lederkurs med Dalcrozerytmikk som tema. MSFs planverk I MSFs planverk står rammeplaner og studieplaner svært sentralt. I den forbindelse har MSF gitt støtte til utvikling av rammeplaner som medlemsorganisasjonene må ha for å ha tilskuddsrett i studieforbundet. Det vises til omtale i punktet nedenfor. I perioden vært det vært arbeidet med følgende punkter: MSF skal sørge for å etablere et fullstendig system av medlemsorganisasjoners rammeplaner, faglige studieplaner og lokale lags opplæringsplaner i tråd med den nye voksenopplæringsloven MSFs planverk består av rammeplaner, studieplaner og lagets opplæringsplan. Musikkens studieforbund har i flere år satt fokus på kvalitetssikring av studievirksomheten og prioriterer å følge opp lovens krav om studieplaner og arbeid for utvikling av studieplaner som pedagogisk og organisatorisk virkemiddel. MSF arbeider derfor med å utarbeide et sett av ulike plandokumenter som skal være til hjelp for hver enkelt medlemsorganisasjon og deres lokale lag i arbeidet med å planlegge og gjennomføre ulike former for kurs. Medlemsorganisasjonenes rammeplaner inneholder langsiktige mål for studiearbeidet, bygget på Lov om voksenopplæring, organisasjonens vedtekter, Musikkens studieforbund Side 17

18 budsjetter, handlingsprogrammer og mål. Disse skal utarbeides av den enkelte medlemsorganisasjon og godkjennes av styret i Musikkens studieforbund. Medlemsorganisasjonene i MSF gis tilskuddsrett først når rammeplanen er godkjent. Med bakgrunn i tidligere VOX-støttet prosjekt for å utvikle en mal for rammeplaner, er nå våre medlemsorganisasjoner i gang med å utvikle nye rammeplaner for sin studievirksomhet. Flere av organisasjonene startet sitt arbeid i I løpet av 2012 har 13 studieforbund fått godkjent nye rammeplaner. Siste frist for å utarbeide og oppdatere rammeplaner er satt til 1. september Etter denne dato mister medlemsorganisasjonen sin tilskuddsrett dersom rammeplan ikke er levert og godkjent. Hva kan vi oppnå gjennom kurs og opplæring? Rammeplan for studiearbeid beskriver medlemsorganisasjonenes langsiktige mål for voksenopplæringen - og knytter disse sammen med musikkorganisasjonens øvrige arbeids- og utviklingsmål. Studieplaner skal passe til de opplæringsmål og den aktivitet man har. Studieplanene inneholder en metodisk plan for å nå et gitt mål innenfor et enkelt kurs. Musikkens studieforbund har hatt tre hovedtyper av studieplaner: 1. Standardgodkjente studieplaner utarbeidet av MSF 2. Sentralt godkjente studieplaner utarbeidet av medlemsorganisasjonene 3. Lokalt utviklede studieplaner utarbeidet lokalt og godkjent av MSFs fylkesledd før kursstart. I forbindelse med implementering av det nye kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin, har MSFs studieplanutvalg fått i oppgave å gjennomgå gjeldende studieplaner og oppgradere og tilpasse dem til bruk i det nye programmet. Arbeidet er i full gang. Musikkens studieforbund Side 18

19 Lagets opplæringsplan Arbeidet med å utarbeide opplæringsplan for laget er i gang. Opplæringsplanen tar utgangspunkt i organisasjonenes utarbeidede rammeplaner og studieplaner. Den skal gi laget en konkret plan for gjennomføring av opplæringen neste semester, og en tydelig begrunnelse for valg av organiseringen. Opplæringsplanen skal være kjent for alle deltakere i laget. Planen skal klarlegge ansvar og fordele arbeidsoppgaver. Den skal gi faglige begrunnelser, ta hensyn til interne og eksterne faktorer, og gi retning til et godt læringsmiljø. Lagets opplæringsplan forholder seg til lagets vedtatte vedtekter og handlingsprogram. MSF skal bidra til utvikling av effektive og brukervennlige dataverktøy for voksenopplæringen i Norge VOFO holder på med å utvikle et nytt kurs- og administrasjonsprogram KursAdmin - til bruk for studieforbundene i forbindelse med voksenopplæringsvirksomheten. Musikkens studieforbund har vært bidragsyter i dette arbeidet gjennom deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgruppe for KursAdmin. Musikkens studieforbunds representant i arbeidsgruppa er nå leder av denne. KursAdmin ble i 2012 tatt i bruk av to studieforbund, Funksjonshemmedes studieforbund og Studieforbundet Næring og samfunn. Høsten 2012 besluttet Musikkens studieforbund å teste programmet på noen lag i noen fylker. Det ble plukket ut 4-5 testlag i Akershus, Rogaland, Buskerud og Sør-Trøndelag for rapportering gjennom KursAdmin for høsten Resultatet av denne bruken av KursAdmin er i ferd med å evalueres. Det ligger an til at MSF tar i bruk KursAdmin i sin fulle bredde fra og med MSF skal arbeide for å øke deltakelsen i voksenopplæring målt i registrerte studietimer Det har i 2012 vært arbeidet med en egen kampanje med formål å øke deltakelsen i voksenopplæringen. Arbeidet med kampanjen startet tidlig i 2012, men ble lagt litt på is i påvente av at KursAdmin skulle bli ferdig utviklet. Høsten 2012 ble arbeidet med VO-kampanjen tatt opp igjen. Kampanjen startet medio januar 2013 og varte i 7 uker. Seks kampanjefilmer ble produsert og presentert via MSFs hjemmeside og Facebook, sammen med kampanjemateriale til bruk for promotering av MSF overfor potensielle nye medlemslag. Målet er 100 nye kurs våren 2013 sammenlignet med samme periode i 2012, og 100 nye lag i våre medlemsorganisasjoner. En evalueringsrapport vil foreligge i løpet av våren Alle kampanjefilmene finnes på under overskriften Musikkens studieforbund. Musikkens studieforbund Side 19

20 MSF skal arbeide for å styrke tilgangen av dirigenter og instruktører til det frivillige musikklivet MSF deltok i den andre norske dirigentkonferansen ved Griegakademiet, UiB høsten Under konferansen kom mange innspill fra deltakere som ønsket påfyll og videre utviklingsmuligheter i egen dirigentgjerning, heller enn akademisk etter- og videreutdanning. I november 2011 samlet NMR og MSF fem medlemsorganisasjoner og to fylkesledd til et møte på Gardermoen, der vi drøftet mulige kurs og former for samarbeid omkring ensembleledelse. MSF-styret vedtok i sak 53/11 å sette av midler til utviklingsarbeid innen ensembleledelse, og følgende aktiviteter er gjennomført i , i samarbeid med NMR: Samarbeid med Korpsnett Norge (KNN) om videreutvikling av «Ulsteinvik-modellen» til bruk i nye kommuner eller bydeler. På oppdrag leverte KNN rapporten «Praksisorientert dirigentkurs» i august KNN har også utviklet kursopplegg for aspirantdirigenter og for hjelpedirigenter/ungdom som vil dirigere. Samarbeid med Sogn og Fjordane musikkråd om kursutvikling for dirigentkurs i fylket. Planlagt kurs i Førde november 2012, senere utsatt til Samarbeid med Norsk viseforum om utvikling av kursopplegg i allsangledelse. Ny studieplan og kursplan ferdigstilt desember Pilotkurs ble gjennomført i februar MSF skal bidra til å styrke den forskningsbaserte kunnskapen om musikkopplæring i frivillig sektor og om samfunnseffektene av denne opplæringen Studieforbundene under lupen På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, igangsatt et forsknings og utviklingsprosjekt rettet mot studieforbundene i Norge. Det finnes pr i dag lite forskningsbasert dokumentasjon på hvordan og i hvilken grad studieforbundenes opplæringstilbud er et supplement Musikkens studieforbund Side 20

21 til offentlige og private opplæringstilbud. Vox har bedt om at det forskes på virkninger av ikke-formell læring og studieforbundenes status i samfunnet, og deres rolle i forhold til medlemsorganisasjonene. Behovet er økt kunnskap om studieforbundenes aktivitet, deres rolle, oppgaver og rammevilkår i det norske samfunnet. Forskningsprosjektet er tildelt Oxford Research etter anbudsprosess. Formålet med forskningsoppdraget er todelt: dels ønsker man å se på effekten av studieforbundenes virksomhet i forhold til samfunnet; dels ønsker man at forskningsrapporten skal kunne brukes til å forbedre interne rutiner innad i forbundene. Musikkens studieforbund vil i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner bistå forskerne med informasjon om hvem som deltar på kurs i en gitt periode i 2013, og informasjon om økonomiflyten i organisasjonen. Kulturen i Kunnskapssamfunnet, nasjonal konferanse 14. desember 2011 Musikkens studieforbund var initiativtaker til den nasjonale konferansen Kulturen i kunnskapssamfunnet. Dette var den første i en planlagt serie under samletittelen Kultur og samfunn. Bak konferansen sto 17 arrangører både innenfor og utenfor kulturlivet. Konferansen var en sentral del av Regjeringens Vitenskapsår 2011 og Kunnskapsdepartementet sto for det største enkeltbidraget til finansieringen. Konferansen samlet nærmere 100 deltakere og mange høyprofilerte nasjonale og internasjonale innledere. Det er planer om å følge opp konferansen både gjennom senere konferanser og andre typer faglig oppfølging. For mer informasjon om konferansen, se Innspill til Enger-utvalget, Kulturutredningen 2014 På oppdrag fra MSF, Studieforbundet kultur og tradisjon, Kristelig studieforbund og Norges Husflidslag utarbeidet Åse Vigdis Festervoll, Norsk kulturforum, notatet «Kultur og læring» om kulturopplæring i studieforbund og dennes betydning for norsk kulturliv. Notatet ble oversendt Enger-utvalget i mai Musikkens studieforbund Side 21

22 Musikkens studieforbunds verdigrunnlag Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Når kurset er avsluttet kommer den store konserten! Fra Pascal Norges nasjonale festival på Gjøvik Musikkens studieforbund Side 22

23 2. Musikk, samfunnsutvikling og gode rammevilkår Musikkens studieforbund skal bidra til å sikre gode rammevilkår for musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom egen innsats og eksterne allianser. Sentralt i dette arbeidet står økonomiske rammer og lokaler til opplæring og formidling. Musikkens studieforbund skal arbeide for økt forståelse av frivillige musikkorganisasjoners positive samfunnsbidrag i form av blant annet inkludering, demokratiutvikling, kompetanseutvikling, helse og personlig utvikling og skal gjennom samspill med Norsk musikkråd, medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og andre samfunnsaktører bidra til ytterligere å styrke dette samfunnsbidraget. I denne perioden har MSF arbeidet med følgende tiltak: Sikring av musikklivets interesser i forhold til iverksettingen og oppfølgingen av den nye voksenopplæringsloven Dette punket er overordnet punkt når det gjelder å sikre gode rammevilkår for vår sektor. MSFs styre har i perioden arbeidet aktivt med oppfølging av loven, og har hatt dette som sak på hvert eneste styremøte. MSF deltar også aktivt på de arenaer der VOFO møter sentrale politikere, og har deltatt i dialogmøter i Vox. Arbeide for økte bevilgninger til og bedrede øvrige rammebetingelser for opplæring i det frivillige musikklivet I perioden har MSF hatt fokus på opplæring / kompetanse gjennom styrearbeid i VOFO og møter med nært beslektede studieforbund (KDL-gruppa), samt kontakt med Frivillighet Norge for å sikre og øke rammebetingelsene for det frivillige musikklivet. En politisk kampanje for gode musikklokaler som valgkampsak til kommune- og fylkestingsvalget 2011 ble høsten 2010 lansert nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene. Initiativet kom fra Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd i fellesskap. Høsten 2012 sendte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund et felles brev til de politiske partiene i forbindelse med valgkampen til Stortingsvalget Fokuset på lokaler ble videreført fra kommune- og Stortingsvalget i Dessuten ble behovet for stabilitet i frivillighetens øvrige rammevilkår løftet fram. Budskapet ble også denne gang spredt gjennom både partisøylene og musikkorganisasjonssystemet. Musikkens studieforbund Side 23

24 Arbeide for sikring fylkeskommunale og kommunale bevilgninger til voksenopplæring i studieforbundene I perioden har Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i samarbeid gjennomført en kartlegging av alle fylkesleddenes inntekter fra ulike fylkeskommunale tilskuddsordninger. Det ble også undersøkt hvilke samarbeidsavtaler og kontaktformer som er etablert i fylkene. Foreløpige tall fra undersøkelsen ble presentert på medarbeiderkurset i Bergen oktober Kartleggingen viser at 2/3 av våre fylkesledd får fylkeskommunale tilskudd til voksenopplæring, men tilskuddsbeløpene viser store variasjoner fra fylke til fylke. Undersøkelsen vil bli fulgt opp og kvalitetssikret som underlag for videre arbeid med å sikre regionale bevilgninger. Arbeide for at musikklivet gis tilgang til gode og rimelige lokaler til opplæring og konserter MSF har i perioden deltatt i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. Utvalget har som oppgave å jobbe politisk og faglig med musikklokaler, og arbeider for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving/ kurs og konserter. Utvalget samarbeider med fylkesmusikkrådene og medlemsorganisasjonene, og vil bidra til økt bevissthet og kunnskap om hva som er gode musikklokaler. Norsk musikkråd har, i samarbeid med fagakustikere, utviklet veiledende normer for romakustikk i musikklokaler. Akustikkomiteen i Standard Norge har gått inn for å inkludere romakustikk i musikklokaler i NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger). For å sikre igangsetting av arbeidet med en norsk standard (NS) på feltet har Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd sammen garantert for nødvendig eksternfinansiering av prosjektet, som forventes å ta 2 3 år. I perioden har sju musikkråd fått støtte fra MSF til å anskaffe seg profesjonelt akustikkmåleutstyr, og hittil er akustikk målt i mer enn 100 musikklokaler spredt over store deler av landet. Musikkens studieforbund oversendte i 2012 et notat til VOFO om lokaler til musikkopplæring. Der påpeker vi at voksenopplæringslovens 7 sikrer studieforbundenes kurs gratis bruk av offentlige undervisningslokaler, men kommunene gir ikke alltid våre kurs slik tilgang. Musikkens studieforbund ber VOFO bringe saken videre til Kunnskapsdepartementet for å få en prinsipiell avklaring i saken. Det er også nødvendig at kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser blir gjort kjent med hvilke rettigheter studieforbundene har når det gjelder bruk av gratis undervisningslokaler. Musikkens studieforbund Side 24

25 MSF skal gjennom Musikk i fengsel og frihet og Syng for livet bidra til både en positiv samfunnsutvikling og inkludering, læring, helse og personlig utvikling for den enkelte deltaker og dessuten sikre disse tiltakene stabil finansiering som varige landsdekkende aktiviteter Det vises til eget kapitel om Miff i årsmeldingen. Se punktet nedenfor når det gjelder Syng for livet. Bidra til økt forståelse av musikkens betydning for livskvalitet og samfunnsutvikling, for eksempel gjennom å ta initiativ til etableringen av et senter for musikk, kultur og samfunnsutvikling Krafttak for sang- en storsatsning i Syng for livet Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge. Organisasjonen har i en årrekke arbeidet for å fremme sang i Norge. Nå er det tid for en storsatsning kalt Krafttak for sang En enig familie og kulturkomité på Stortinget støttet våren 2012 tiltaket 1 og komiteens medlemmer fra Høyre, KrF og Frp har bedt om at det avsettes midler til arbeidet videre i statsbudsjettet for Målet er at alle mennesker i Norge skal få del i sang på en eller annen måte. For å gjøre dette har Krafttak for sang utpekt fem hovedområder som det satses særlig på. Det syngende lokalsamfunn Sang for barn og unge Sang i eldreomsorgen Inkluderende sang for alle Sang og helse Tanken er at de fire nederste områdene i fellesskap støtter opp om det øverste, nemlig å skape et lokalsamfunn hvor sangen brukes aktivt på mange nivåer: i samhandling mellom mennesker, som aktivitet på arbeidsplassen, som verktøy i andre fag enn musikk i skolen og som hjelp i eldreomsorgen. Sangen skal være med å skape et inkluderende samfunn for alle innbyggere. Krafttak vil styrke den norske sangen og det skal synges mer i Norge. Ressurssenter for sang Krafttak for sang drives i fellesskap av de fire sentrale partnerne Musikkens studieforbund, Norges Korforbund, Musikk i Skolen og Folkeakademienes Landsforbund. De fire organisasjonene vil ha ansvaret for alle nasjonale aktiviteter og gjennomføre de fleste av dem, men noen vil også bli satt ut til andre partnere. Oppgavefordeling og styringsstruktur nedfelles i forpliktende avtaler. Ressurssenteret er det som driver det totale organisasjonshjulet rundt og det er derfor viktig å sikre at dette navet har høy kvalitet og god gjennomføringskraft gjennom god organisering og tilstrekkelige ressurser. 1 Innstilling fra familie og kulturkomiteen om kultur, inkludering og deltaking. Meld. St. 10.( ) Musikkens studieforbund Side 25

26 Nasjonalt og internasjonalt nettverk Nasjonale partnere er i dag Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk musikkråd, Norsk sangerforum, Norsk Stemmepedagogisk Forum EVTA, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Norsk Sangerforbund, Norsk Forening For Musikkterapi, Musikkens studieforbund, Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Ung kirkesang, Norsk kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norsk Visearkiv og Tverrfaglig senter for kultur og helse. Internasjonalt nettverk er bygget opp gjennom Singing Nations Network hvor Syng for livet er en sentral partner. Nettverket har medlemmer fra 10 land og en EUsøknad om støtte er sendt med den hensikt for øye å gjøre nettverket dekkende for hele Europa. Norges Ungdomskor prosjektkoret til Ung i Kor gjennom mer enn 25 år Musikkens studieforbund Side 26

27 3. Organisering og samspill Musikkens studieforbund vil samle musikklivet til felles innsats for opplæring og kompetanseutvikling gjennom rekruttering av medlemmer, gjennom samarbeid med Norsk musikkråd og gjennom allianser med eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt. MSF vil i sin virksomhet søke en aktiv involvering av medlemsorganisasjoner og av fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. MSF skal ha en sterk og effektiv organisasjon, en klar profil og en effektiv kommunikasjon som redskap for å møte utfordringene for musikklivet og for å nå øvrige mål. I denne perioden har det vært arbeidet med: Aktiv involvering av medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene i gjennomføring av handlingsprogrammet I perioden har det vært gjennomført møter om Musikkens studieforbunds rammeplaner i tett samarbeid mellom fylkesmusikkleddene og medlemsorganisasjonene. Rammeplanarbeidet er godt i gang og det er levert et godt arbeid fra medlemsorganisasjonene. Dette utgjør over halvparten av MSFs medlemsorganisasjoner. Styret har vedtatt at alle medlemsorganisasjoner skal ha levert rammeplaner for virksomheten før 1.september Administrasjonen er i full gang med dette arbeidet som gjennomføres i tett dialog mellom medlemsorganisasjonene og MSF sentralt gjennom felles informasjonsmøter og møter med de enkelte medlemsorganisasjonene. MSF har også hatt møter med et stort antall av våre medlemsorganisasjoner for å informere om studievirksomheten og kartlegge medlemsorganisasjonenes behov. Frivillighet og kultur dialog og demokrati. Filosof Henrik Syse snakker engasjert om «Studiearbeidets bidrag» under Ledermøtet og Rådsmøtet i MSF/NMR april Musikkens studieforbund Side 27

28 Styrke samspillet med Norsk musikkråd gjennom utvalgte aktiviteter og gjennom forbedrede rutiner for samhandling I perioden har Arbeidsutvalgene i NMR og MSF hatt formaliserte møter med temaer som er viktig for begge organisasjonene, lokaler til musikkformål, fylkesmusikkrådenes forhold til fylkeskommunene, videreutvikling av lokale musikkråd. En meget viktig del av arbeidet er utarbeidelsen av felles handlingsprogram for NMR og MSF. Utkast til felles handlingsprogram for neste periode er sendt ut på høring til medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene/kulturnettverkene. Denne skal endelig presenteres og behandles av Musikktinget og MSFs representantskapsmøte ultimo mai Videreutvikle sitt internasjonale samarbeid Syng for livet har i løpet av perioden videreutviklet sitt internasjonale samarbeid gjennom deltakelse i nettverk for forskjellige sangprogrammer som eksempelvis SingUp i Storbritannia. Det har vært gjennomført studietur til Brüssel i mars 2012 hvor det ble holdt møte med EUs kompetanseavdeling for kultur og læring. Styret vedtok i 2012 at MSF gjennom Syng for livet og Krafttak for sang går med som co-organiser i EU-prosjektet Singing Cities. Singing Cities er et samarbeid mellom byene Brüssel, Berlin, Newcastle og Syng for livets norske pilotkommuner med Namsos kommune som koordinator. Prosjektet skal gå over to år fra mai 2013 og hovedmålet er å involvere stadig flere av lokalbefolkningen i de syngende byene i en levende lokal sangkultur. Initiativet til Singing Cities kommer fra det internasjonale nettverket Singing Nations Network, som Syng for livet er én av initiativtakerne til. Nettverket omfatter ulike organisasjoner og institusjoner i mer enn 10 land innenfor og utenfor Europa. Musikkens studieforbund Side 28

29 Samarbeid Russland Finnmark musikkråd har i samarbeid med Varangerfestivalen vært med å utvikle festivalkoret gjennom støtte til innstudering av repertoar. Festivalkoret har bestått av korsangere fra Varanger (Vadsø, Nesseby/Tana, Sør-Varanger) og Murmansk. Internasjonalt samarbeid Musikk i fengsel og frihet (Miff) se side 36. Styrke sin interne og eksterne kommunikasjon og bevisstheten om denne gjennom utvikling og oppfølging av en enkel og praktisk kommunikasjonsplan Arbeidet med videre utvikling av nettsidene har fortsatt i perioden. Fra 2013 vil nettstedet være en del av portalen musikk.no, som har fått nytt design og skal være et felles inngangspunkt for alle ledd og nivåer i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. MSF er aktivt til stede på Facebook og Twitter. Facebook-siden brukes i løpende kommunikasjon med fylkesledd, medlemsorganisasjoner og andre studieforbund. I tillegg er det opprettet egne, lukkede grupper for ansatte som arbeider med voksenopplæring i MSF. MSF har i perioden arbeidet internt for å utvikle en kommunikasjonsstrategi med mål å styrke og systematisere informasjonsarbeidet både internt og eksternt. Fra slutten av 2012 er det innledet et samarbeid med Kulturmeglerne for å utvikle en kommunikasjonsstrategi for Musikkens studieforbund. Ung og gammel i samspill: Trekkspillorkesteret Mini-Fisarmoniske Musikkens studieforbund Side 29

30 Musikk i fengsel og frihet (Miff) Bakgrunn og omfang «Musikk i fengsel og frihet (Miff) startet opp i 1991, og har siden 2004 vært tilknyttet Musikkens studieforbund. Prosjektet startet ved Bredtveit fengsel og sikringsanstalt og omfatter i dag faste musikkopplæringstilbud i alle landets fylker unntatt Vest- Agder og Nord-Trøndelag. Hovedmålet med tilbudet Musikk i fengsel og frihet er å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy. Miff er en del av Kriminalomsorgens tilbakeføringsgaranti, organisert som en tiltakskjede for musikkopplæring og egenaktivitet via de frivillige musikkorganisasjonene i Norge. Det forventede resultat av tiltaket Musikk i fengsel og frihet er at den enkelte deltaker skal få musikk som en selvbærende fritidsinteresse, og slik kunne mestre fritiden bedre enn tidligere. Det er en målsetting at deltakerne skal oppleve noe positivt i forhold til det å mestre og skape noe, og at de gjennom deltakelsen i musikkaktiviteten også etablerer et nytt og positivt nettverk. Miff har som mål å arbeide langsiktig med den enkelte som starter opp i musikktilbud hos oss. Tiltaket er tredelt Trinn I: Å begynne å spille inne ved det enkelte soningssted Trinn II: Å fortsette å spille ute etter løslatelsen med samme person som inne Trinn III: Å etablere musikk som en selvstendig fritidsinteresse Musikkens studieforbund Side 30

31 Musikktilbudet i Miff Miff startet opp flere nye tilbud i 2011 og 2012 (se tabell). I tillegg til kurs og øvingsaktiviteter i band og vokalgrupper (kor) har vi gitt støtte til en rekke konserter, CD- og videoinnspillinger. Miff har etablert Trinn 2-tilbud i de store byene, og har hatt et prøveprosjekt med låtskrivekurs og musikk/datakurs med komposisjon, arrangering og lydinnspilling (støttet av NAV og Vox) i Oslo. Dette prosjektet fortsatte i Oslo, Buskerud og Troms i 2011 og Målet med alle musikktilbudene er glede, samspill og samhandling og at den innsatte skal ha musikk som selvstendig fritidsinteresse også etter endt soning. Musikk i fengsel og frihet samarbeider med skole- og fritidstilbudet inne i fengslene og med en mengde lokale aktører som Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Wayback livet etter soning, kommunale etater (kultur, rusforebyggende arbeid) og musikklivets egne organisasjoner i fylker og kommuner (se Soningssted Vadsø fengsel Tromsø fengsel Bodø fengsel Bodø fengsel, avd Fauske Bodø overgangsbolig Mosjøen fengsel Trondheim fengsel Trondheim fengsel, Kongensgate avdeling Ålesund fengsel Hustad fengsel Vik fengsel Bergen fengsel Bergen fengsel Åna fengsel Stavanger fengsel Skien fengsel Bastøy fengsel Søndre Vestfold, Berg avdeling Sem fengsel Hassel fengsel Drammen fengsel Ringerike fengsel Vestoppland fengsel, Valdres avdeling Hedmark fengsel, Bruvoll avd Kongsvinger fengsel Ila fengsel og sikringsanstalt Oslo fengsel, alle avd Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Tilbud Gitarundervisning, musikklære Band, studiokurs, instrumentopplæring Band instrumentopplæring, studio Band, instrumentopplæring Instrumentopplæring, samspill Band, samspill Instrumentopplæring Studiokurs, instrumentopplæring, musikkproduksjon Band, instrumentopplæring Band, instrumentopplæring Samspill Kor Band Instrumentopplæring, band Instrumentopplæring, studiokurs Blues behind bars, band Blueshuset, band, vokaltrening Instrumentopplæring Studiokurs, instrumentopplæring Band, arrangørkurs Instrumentopplæring, band, studiokurs Instrumentopplæring, arrangørkurs Instrumentopplæring, samspill Bandopplæring, instrumenter Bandopplæring, studiokurs Instrumentopplæring, band Kor, band, studiokurs, arrangørskole mv Kor, husband, instrumentopplæring Musikkens studieforbund Side 31

32 Sandaker overgangsbolig Sarpsborg fengsel Ravneberget fengsel Halden fengsel Gitaropplæring, samspill Instrumentopplæring, samspill Kor, band Opplæring i band, fritidskurs Samarbeidsavtaler om Miff-tilbud etter fengsel og/eller i det frivillige musikklivet: Sted Tromsø Bodø Trondheim Molde Ålesund Bergen Stavanger Skien Sandefjord Drammen Oslo Fredrikstad Sarpsborg Alle fylker Alle kommuner (etter behov) Tilbud Band, musikkproduksjon Band Band/instrumentopplæring, musikkproduksjon Band, møteplass/øvingslokale Band, møteplass/øvingslokale Band, møteplass/øvingslokaler Møteplasser Bluesmøteplasser Øvingslokale blues Øvingslokaler, band, vokalopplæring, møteplass Øvingsrom, musikkstudio, band, kvinnerettede tiltak, oppfølging av band på Øvingshotellet, voksenopplæringstilbud. Arrangørskolen - forebyggende tiltak for unge lovbrytere Kor, møteplass, kvinnerettet tiltak, rusforebyggende arbeid Øvingslokale, møteplass, band Voksenopplæringstilbud i regi av Miff Fritid med bistand bygge nye nettverk I tillegg ønsker Kriminalomsorgen region sørvest et samarbeid om oppstart i Kristiansand (trinn 1 og trinn2), i samarbeid med Vest-Agder musikkråd. Tiltaket er under planlegging (desember 2012). Brukermedvirkning og brukertilfredshet Alle musikktiltak i Miff har løpende vurdering i samarbeid med brukerne/deltakerne. Ved avslutning av hver musikkøkt sitter gruppen sammen med instruktør og evaluerer dagens opplegg, samtidig som det legges planer for neste møte og den videre musikkopplæringen, samspillet og utviklingen av opplegget på lengre sikt. Instruktører/Musikkfaglig ansvarlige for Miff-oppleggene tilsettes i Musikkens studieforbunds fylkesledd. Disse har alle høy musikkfaglig kompetanse og bred Musikkens studieforbund Side 32

33 erfaring med å organisere kurs for ulike målgrupper. Miffs musikktiltak har tilpassede studieplaner og tilrettelegging av opplegget slik at deltakerne sikres best mulig personlig og musikalsk utvikling. Miff feiret 20 års jubileum 17. november 2011 At Miff har eksistert i 20 år ble feiret med konserter hele dagen 17. november Til formiddagskonsertene inne på Bredveit fengsel og forvaringsanstalt kom mer enn 90 inviterte deltakere, inkludert stortingsrepresentanter, representanter for Kriminalomsorgen, for Fylkesmannen i Hordaland og for Miff-tilbudene i store deler av landet. Fengselsleder Hilde Lundeby ønsket velkommen, og programmet bød på allsidig og variert musikk fra Bredveits eget husband og kor, fra «Skyldig som faen» (bluesbandet i Bastøy fengsel) og fra jentebandet i Ravneberget fengsel. Om kvelden holdt Miff en åpen konsert på Sub Scene i Oslo sentrum, med Cecilie band fra Bergen (bildet), Skyldig som faen, SKIO (som hadde fremført egne rap-låter sammen med SPLIF på konserten inne ved Bredveit før på dagen) og som avslutning: Venjas Harem, kvinnebandet som startet i Bredveit fengsel og som etter soning har vært med Miff i en årrekke. Fagpedagogiske samlinger I 2011 gjennomførte Miff én landsdekkende fagpedagogisk samling i Østfold, én dag i Halden fengsel og én dag i Sarpsborg. I tillegg ble musikkansvarlige invitert til samling i tilknytning til jubileumsfeiringen av Miff 20 år 17. november Til disse faste samlingene (1-2 ganger pr år) inviteres alle som medvirker i Miff-tilbudene til erfaringsutveksling, veiledning og faglig påfyll. Fra høsten 2012 har Miff et samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland (FyH), Opplæringa i kriminalomsorgen, slik at Miff bidrar faglig i de faste pedagogiske samlingene som FyH organiserer. Første fellessamling er «Inspirasjon & Deling» på Gardermoen 6. og 7. februar 2013, der alle Miffs musikkfaglig ansvarlige inviteres sammen med instruktører ansatt av fengselets skoletilbud. Miffs ressurssenter Styret i Musikkens studieforbund (som også er styre for Miff-tilbudet) vedtok i mai 2011 en ny organisasjonsplan for Miff, etter innstilling fra et internt utvalg med representanter fra fylkene og administrasjonen, med klargjøring av arbeidsdelingen mellom de ulike aktørene i tiltaket og retningslinjer for ansatte i Miffs nasjonale Musikkens studieforbund Side 33

34 sekretariat ( Miffs ressurssenter ). Organisasjonsplanen beskriver Miff-tilbudet slik det drives lokalt gjennom fylkesleddene i Musikkens studieforbund. Fylkesleddene inngår samarbeidsavtaler direkte med soningssteder og samarbeidspartnere i ettervernet og det frivillige musikklivet. Miffs ressurssenter har hatt to personer ansatt i 2011 (faglig leder i 50 % stilling og administrativ leder i 50 % stilling). Faglig leder sluttet i stillingen 1. april 2012, og styret valgte å omorganisere slik at Miff i fortsettelsen har Administrativ leder i 100 % stilling, samtidig som Miff knyttes tett til musikkfaglige og administrative ressurser i de seks knutepunktfylkene i Miffs ressurssenter. I perioden har det vært gjennomført tre knutepunktsamlinger i Miffs ressurssenter; to endags samlinger i Oslo, med bl a faglig samarbeid med Kriminalomsorgen, og en to-dagers samling i Bergen høsten 2012, med faglige foredrag fra Opplæringa i Kriminalomsorgen (Fylkesmannen i Hordaland) og doktorgradsstipendiat Lars Tuastad ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, som er i ferd med å avslutte sin doktorgrad med Miff som tema. Samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen Justiskomiteens merknad til statsbudsjettet 2010 om at gode prosjekter er viktige og må sikres sikker finansiering, førte til at Justisdepartementet / Kriminalomsorgen fulgte opp med samtaler med MSF/Miff som har resultert i samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen og et årlig tilskudd på kr fra Samarbeidsavtalene er videreført i 2011 og 2012 med samme tilskuddssum. Etter inngåelse av samarbeidsavtalene er Miffs ressurssenter organisert med knutepunkter i seks av MSFs fylkesledd, med formål å forankre Miff bedre i de seks regionene i Kriminalomsorgen. Det har vært gjennomført møte med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) for å drøfte en videre opptrapping og utvikling av Mifftilbudet innunder samarbeidsavtalen mellom MSF og Kriminalomsorgen. I tillegg har Miff lagt fram sine behov og ønsker til statsbudsjettene i høringer med Stortingskomiteene (Justis, Helse og Familie/Kultur) høsten 2011 og Kultur inkludering og deltaking Ved årsskiftet 2011/12 kom Stortingsmelding 10: Kultur, inkludering og deltaking (Meld. St. 10 ( ). Miff ba om å bli hørt i stortingskomiteen da meldingen ble behandlet, og fikk positiv respons i form av følgende merknad i komiteinnstillingen: Musikkens studieforbund Side 34

35 Innst. 260 S ( ): Musikk i fengsel og frihet Komiteens flertall, medlemmene fra A r b e i d e r p a r t i e t, S o s i a l i s t i s k Ve n s t re p a r t i o g Se n t e r p a r t i e t, vil vise til det viktige arbeidet som gjøres av Musikk i fengsel og frihet. Fl e r t a l l e t er opptatt av at mulighetene for å lykkes med livet etter endt soning kan styrkes gjennom kulturdeltakelse i og utenfor soningen. Fl e r t a l l e t ser det som positivt dersom institusjoner som får støtte fra statlige kulturmidler legger sine visninger innom fengslene. Komiteflertallet (bildet) valgte senere å legge fram dette synspunktet for pressen inne i Oslo fengsel, sammen med direktør Turid Birkeland i Rikskonsertene. 8. mai 2012 var Miff vertskap for komiteen med konsert, premiere på musikkvideo og TV-opptak på «Botsen», blant annet til NRK Dagsrevyen. Samarbeid med Rikskonsertene Høsten 2012 gjennomførte vi pilotkonserter i Buskerud i et samarbeid mellom Miff ved Buskerud fylkesledd i MSF (Buskerud musikkråd) - og Rikskonsertene. Som del av den kulturelle skolesekken fikk alle tre soningssteder i Buskerud konsertbesøk i november: Ringerike fengsel (Eplemøya songlag), Drammen fengsel (Stor overraskelse) og Hassel fengsel (Oslo String Swing Artilleries). Opplegget ble evaluert i ved årsskiftet 2011/2012, og Rikskonsertenes konklusjon var at de ikke ønsket å fortsette pilotprosjektet som planlagt våren Kulturutvikling Miff har bidratt til en rekke CD og videoinnspillinger for fengselsband og «etter soning»-band over hele landet i perioden. I tillegg har band og grupper fra Miff deltatt i ulike kulturarrangementer over hele landet. Som eksempel kan nevnes Kjell Musikkens studieforbund Side 35

36 and the BandITs (Bergen) som har fått støtte til å produsere konsertopplegg for Den kulturelle skolesekken i Hordaland, SKIO og Splif (alene og sammen, eller i samsang med Me Maria) som blant annet har deltatt med egne rap-tekster ved Norsk kulturforums landskonferanse i Hell og utstillingsåpning på Historisk museum i Oslo, samt «Prison Maniac$», bluesbandet som har deltatt ved ulike konferanser innen Kriminalomsorgen og på Notodden Bluesfestival. Venjas Harem har også vært på scenen i mange sammenhenger i perioden. Informasjonsarbeid Miff gir informasjon og veiledning til soningssteder og møteplasser som ønsker å starte opp tilbud, og til pedagoger og musikere som vil arbeide med målgruppen. Miff driver en egen gruppe på Facebook for instruktører, administrativt personale og andre interesserte, og utgir brosjyrer, formidler musikk av og med innsatte og driver nettstedet Miff gir også informasjon om våre trinn 2 og 3-tilbud på lokale (musikk)møteplasser, øvingshoteller og gjennom våre fylkesledd og medlemsorganisasjoner. Internasjonalt samarbeid Miff har bred kontakt med Music in Prisons og Music Out/Sounding Out i Storbritannia, og med Art s Alliance, den britiske paraplyorganisasjonen for alle som arbeider med kultur blant innsatte og tidligere innsatte. Gjennom Sør-Trøndelag musikkråd er Miff del av EU-prosjektet «Europe as Moving Cultures» sammen med Tyrkia, Slovakia, Estland og Polen. Økonomi Tiltakene finansieres dels ved tilskudd fra Justisdepartementet (tilbud under straffegjennomføringen), dels av Helsedirektoratet (tilbud i ettervernet og etter soning), dels av den enkelte skole som er tilknyttet det enkelte soningssted og dels av fritidstilbudet i hvert enkelt fengsel. Enkelte av musikktilbudene under og etter soning tilbys som kurs med VO-tilskudd. I tillegg har Miff mottatt støtte fra Kulturdepartementet til Utviklingsprosjekt kulturaktiviteter i kriminalomsorgen. Miff har i 2011 og 2012 fått følgende friske midler: Justisdepartementet Kap 430 post 70 Helse- og sosialdirektoratet Kap 763 post 71 Kulturdepartementet Kap 320 post Kriminalomsorgen driftsstøtte til Miffs ressurssenter kfr samarbeidsavtale: Scheiblers legat til jubileumsfeiring Musikkens studieforbund Side 36

37 Miff får prosjekttilskudd på samme nivå (samme kronebeløp) de årene meldingen omfatter, og har stått stille bevilgningsmessig siden 2008, med unntak av tilskuddet knyttet til Samarbeidsavtalen med Kriminalomsorgen. I samme periode ( ) har Miff økt aktiviteten fra tilbud ved 13 soningssteder til musikktilbud ved ca 30 soningssteder; i mange av fengslene har vi flere parallelle tilbud. Aktiviteten etter soning og kriminalitets- og rusforebyggende arbeid har økt tilsvarende, gjennom at Miff systematisk har kanalisert tilskuddene ut til hele landet via det frivillige organisasjonsapparatet i MSF. Fra sommeren 2012 har det vært så stor etterspørsel etter tilskudd til Miff-aktiviteter under og etter straffegjennomføringen at Miff har måttet si nei til en rekke gode tiltak. 20. september 2012 gjorde styret følgende vedtak: Miff setter stopp for igangsetting av nye tilbud under straffegjennomføringen ut Kriminalomsorgen orienteres om dette, og bes om å bidra til at MSF/Miff kan fortsette å gå inn med musikktilbud der soningsstedene ønsker dette. Det er dessverre ikke gitt noen signaler fra bevilgende myndigheter om at tilskuddene til musikktilbudet for soningsdømte og i ettervernet vil øke fra Miff går derfor ut av toårsperioden med stor etterspørsel etter tilbudet, både fra fengslene og fra lokalmiljøer over hele landet. Miff får mange gode ord fra deltakere, politikere og myndigheter, men ingen har til nå villet ta ansvar for en stabil og langsiktig finansiering av Miff. Musikk i fengsel og frihet er et tiltak som gir gode og langsiktige nettverkstilknytninger for de fleste deltakere, og som utløser mye frivillig arbeid over hele landet gjennom musikkorganisasjonen. Nasjonalt bidrar Miff til å oppfylle uttalte kulturpolitiske mål og viktige mål for straffegjennomføringen i Norge, samtidig som vi oppfyller Voksenopplæringslovens overordnede målsetninger. Musikkdeltakelse, egenaktivitet og musikkfellesskap virker rus- og kriminalitetsforebyggende, og bidrar til bedre helse og inkludering i lokalmiljøene. Det er vårt håp at politikere og myndigheter i 2013 forstår dette og tar ansvar sammen med oss for videreføring av Musikk i fengsel og frihet. Det vises for øvrig til vedlagte reviderte regnskap 2011 og 2012 med noter. Musikkens studieforbund Side 37

38 MSF Økonomi og regnskap Regnskapet for første år i perioden , ble behandlet på ledermøtet i april Ledermøtet godkjente styrets framlegg til regnskap. Representantskapsmøtet 2013 skal derfor bare behandle regnskapet for Regnskapet for 2011 ligger av den grunn ved denne Melding om virksomheten kun til orientering. Vurderinger MSFs virksomhet består av studieforbundets virksomhet samt prosjektet Musikk i Fengsel og frihet (Miff). Det totale regnskapet presenteres i en sammendratt form som er avtalt med revisor. Prosjektregnskapet for Miff fremkommer som Note 7. Inntekter Samlet grunntilskudd for 2012 er kr Grunntilskuddet er øremerket administrasjon i tillegg til medarbeiderskolering og pedagogisk utviklingsarbeid. Samlet opplæringstilskudd er på kr Det kan benyttes midler fra opplæringstilskuddet til administrasjon. Samlet grunntilskudd og opplæringstilskudd er fordelt til opplæring og administrasjon i henhold til fordelingsnøkkelen 70 % opplæring og 30 % administrasjon. Det samlede tilretteleggingstilskuddet er på kr Det er ikke trukket administrasjon av dette tilskuddet. Tilskuddet til Musikk i fengsel og frihet er på omtrent samme nivå som i 2011 og omfatter samarbeid med Kriminalomsorgen som gir et årlig tilskudd på kr til administrative kostnader i forbindelse med virksomhet knytte opp mot Kriminalomsorgen. Tilskuddet fra Kulturdepartementet er økt med kr til kr Kostnader Driftsstøtte fylkesmusikkrådene I henhold til Lov om voksenopplæring må studieforbundet ha virksomhet over hele landet. MSFs vedtekter åpner for at studieforbundet har fylkesledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk / administrativt hensiktsmessig å ha dette. I 2012 har MSF hatt avtaler med samtlige 18 fylkesmusikkråd / kulturnettverk. Avtalen gjelder utføring av VO-oppgaver i fylkene. I tillegg er det utført nasjonale oppgaver i enkelte fylkesmusikkråd. Disse utføres på oppdrag fra MSF. I 2012 ble det satt av ca kr 3,1 mill til fylkesmusikkrådene. Det vises til note 10. Pedagogisk utviklingsarbeid Midlene er benyttet til den pågående utvikling av MSFs planverk, utvikling av rammeplaner og studieplaner. Musikkens studieforbund Side 38

39 Opplæring Voksenopplæringstilskuddet som tildeles det enkelte kurs, utbetales uavkortet uten ytterligere trekk av administrasjonsgebyr. Musikk i fengsel og frihet (Miff) Dette gjelder Miffs totale kostnader og inkluderer lønn, administrasjon samt aktivitet og nettverksbygging på landsbasis og virksomhet i samarbeid med kriminalomsorgen. Det vises for øvrig til note 7, som viser et lite underskudd på ca kr Musikk.no Musikkens studieforbund har siden 2007 hatt det formelle prosjektansvaret for musikk.no og følgelig også prosjektøkonomien. Resultat overføringer MSF har et samlet overskudd på kr Det samlede årsoverskuddet forslås disponert på følgende måte: + Styrking av MSFs egenkapital Reduksjon av Miffs egenkapital SUM Det vises til vedlagte reviderte regnskap for 2012 med noter. MSFs medlemsorganisasjoner holder kurs innen alle tenkelige musikkemner - for alle som vil lære over hele landet. Bildet viser Lars S. Hauge som «synger foran» på det nyutviklede kursopplegget «Allsangledelse» Musikkens studieforbund Side 39

40 Musikkens studieforbund årsregnskap 2012 Musikkens studieforbund Side 40

41 Musikkens studieforbund Side 41

42 Musikkens studieforbund Side 42

43 Musikkens studieforbund Side 43

44 Musikkens studieforbund Side 44

45 Musikkens studieforbund Side 45

46 Musikkens studieforbund Side 46

47 Musikkens studieforbund Side 47

48 Musikkens studieforbund Side 48

49 Musikkens studieforbund Side 49

50 Musikkens studieforbund årsregnskap 2011 Musikkens studieforbund Side 50

51 Musikkens studieforbund Side 51

52 Musikkens studieforbund Side 52

53 Musikkens studieforbund Side 53

54 Musikkens studieforbund Side 54

55 Musikkens studieforbund Side 55

56 Musikkens studieforbund Side 56

57 Musikkens studieforbund Side 57

58 Musikkens studieforbund Side 58

59 Musikkens studieforbund Side 59

60 Styre og utvalg Styret i Musikkens studieforbund Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer: Hans Kåre Flø Jon G. Olsen Jon G. Reinholdt Greta Langlo Jagtøien Trond Eklund Johansen (valgt av de ansatte) 1. varamedlem Jon Sandvik 2. varamedlem Torfinn Utheim Eline Moe Melgalvis (valgt av de ansatte) Fra venstre: Greta Langlo Jagtøien, Jon G. Reinholdt, Hans Kåre Flø (styreleder), Jon G. Olsen (nestleder), Kristin Orestad Clementz (daglig leder) og Jon Sandvik. Totalt antall styremøter i perioden: Antall møter Antall saker Valgkomité Nils Petter Pedersen Tora Rua Dokken Hilde Killingdalen Anne-Ma Hagen, vara Musikkens studieforbund Side 60

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Årsmelding 2013 Musikkens studieforbund

Årsmelding 2013 Musikkens studieforbund Årsmelding 2013 Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund har 2-årige perioder. Det avholdes Representantskapsmøte hvert annet år. Denne årsmelding gir et lite bilde av virksomheten for 2013. 1 Musikkens

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Melding om virksomheten 2013-2014

Melding om virksomheten 2013-2014 Melding om virksomheten 2013-2014 Musikkens studieforbund 2013-2014 Side 0 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00

Detaljer

Musikkens studieforbund Melding om virksomheten

Musikkens studieforbund Melding om virksomheten Musikkens studieforbund Melding om virksomheten 9 10 Melding om virksomheten I perioden 2009 2011 har Musikkens studieforbund i stor grad jobbet med relevante saker i tilknytning opplæring innenfor den

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang!

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! DET ER TID FOR EN NASJONAL STORSATSING PÅ SANG! Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling.

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Sang hele livet . Visjon Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Hvorfor? Det synges mindre i Norge i dag enn tidligere

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

MUSIKKENS STUDIEFORBUND

MUSIKKENS STUDIEFORBUND MUSIKKENS STUDIEFORBUND Melding om virksomheten 2007 og 2008 2 Musikkens stuideforbund Musikkens studieforbund Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo Design av Jo Tandrevold Trykket av Rogaland musikkråd 2009

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Oscarsborg 27. mai 2011 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2009 2011 har vært preget av implementering av ny lov om voksenopplæring

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2015-2016 Musikkens studieforbund 2015-2016 Side 0 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( )

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( ) MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE (2015-2017) Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017 plan for Kristelig studieforbund 2016 2019, med handlingsplan for 2017 planen ble vedtatt av årsmøtet i 2015. ble vedtatt av styret den 13.02.2017. Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Om studieplaner. Innhold. Innledning... 2 Hvilken studieplan skal jeg velge? Band Kor Korps... 8

Om studieplaner. Innhold. Innledning... 2 Hvilken studieplan skal jeg velge? Band Kor Korps... 8 Innhold Innledning... 2 Hvilken studieplan skal jeg velge?... 3 Band... 3 Kor... 3 Korps... 3 Trekkspill... 4 Storband... 4 Godkjente studieplaner... 5 Band... 5 Dans... 5 Dirigent instruktør... 5 Ensembler/kammermusikk...

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Drammen 5. juni 2009 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2007 2009 har vært preget av viktig reformarbeid når det gjelder opplæring

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017 Vedlegg 7 plan for Kristelig studieforbund 2016 2019, med handlingsplan for 2017 planen ble vedtatt av årsmøtet i 2015. ble vedtatt av styret den 13.02.2017. Forankring planen bygger på K-studs visjon,

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Rammeplan for opplæring

Rammeplan for opplæring Rammeplan for opplæring Foto: Sissel Larsen Korpsnett Norge 1. Forord Denne rammeplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av landsstyret i Korpsnett Norge (KNN) høsten 2011. Arbeidsgruppen har

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

13724 Opplæring i flamencodans, avansert nivå MSF Dans Internasjonal dans JA Opplæring i flamencodans, grunnleggende

13724 Opplæring i flamencodans, avansert nivå MSF Dans Internasjonal dans JA Opplæring i flamencodans, grunnleggende n Hovedområde Kursområde SSB-kode 15615 Introduksjonskurs band MSF Band band 230 8 30 JA 15781 band fordypning MSF Band band 230 100 300 JA 12023 band, grunnleggende nivå MSF Band band 230 20 200 JA 12837

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang! www.syngforlivet.no

PROSJEKTBESKRIVELSE. KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang! www.syngforlivet.no PROSJEKTBESKRIVELSE KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang! KRAFTTAK FOR SANG PROSJEKTBESKRIVELSE ET SYNGENDE SAMFUNN Det er tid for en nasjonal storsatsing på sang Gjennom

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN HANDLINGSPLAN 2011 Vedtatt på årsmøtet 22. februar 2011 MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN Innflytelse Representere hele det lokale musikklivet overfor kommunen Lokalt lobbyarbeid Delta

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2016

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2016 plan for Kristelig studieforbund 2016 2019, med handlingsplan for 2016 planen ble vedtatt av årsmøtet i 2015. ble vedtatt av styret den 10.02.2016. Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) 2011 2013 Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland 20.02.2011 Handlingsplanen for 2011-2013 er fundamentert i forbundets vedtatte

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2017-2022 HANDLINGS- PLAN 2017-2019 STRATEGIPLAN 2017-2022 Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og aktivitet alle aspekter ved opplæring

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRINGSSVAR NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kirkegt. 20 Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høring forskrift til Lov om voksenopplæring Innledning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO

Høring forskrift til Lov om voksenopplæring Innledning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Høring forskrift til Lov om voksenopplæring 07.12.15 Grensen 9 b, 0159 OSLO Tel. 23 69 01 25 sps@sp.no www.senterpartiskolen.no Org.nr: 991 158 820 Det

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 200903305 09/01871-013 011019/09 PS Oslo, 18.11.09 670.13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr KursAdmin Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund Innhold Innledning... 2 Huskeliste saksbehandling avsluttede kurs... 3 1 Sjekke at det er lagt inn kontonummer og SSB-kode

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor Prosjektnummer 2013-3-390 Rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN BARNE OG UNGDOMSKOR... 1 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING...

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer