STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN"

Transkript

1 Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

2 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og aktivitet alle aspekter ved opplæring og generell aktivitet, der utvikling (av enkeltpersoner, av musikklag og av lokalsamfunn) inngår som en naturlig del Formidling og arrangering alle sider av konsertvirksomhet og opplevelse knyttet til det å arrangere konserter/festivaler og det å spille/synge for andre Organisasjon, administrasjon og økonomi rammebetingelsene og vår egen organisasjon Dette gir et godt samlet bilde av den helheten Akershus musikkråd opererer i og bidrar til å strukturere vårt arbeid og våre prioriteringer. Den viktige rettesnoren for musikkrådets arbeid er en balansert prioritering av oppgaver innen de tre områdene. I tillegg til disse gjennomgående strategiområdene er det hensiktsmessig å vurdere spesielle prioriterte arbeidsområder. I perioden var det pekt ut følgende prioriterte områder: Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter Musikklokaler Kulturfrivillighet Lokale musikkråd Disse 4 områdene er fortsatt sentrale både i Akershus og på landsplan. Musikklokaler og frivillighet trekkes nå fram som kjerneområder framover av musikkråd og musikklivet over hele landet, lokalt samarbeid gjennom musikkråd har også fått betydelig økt fokus. Dette får også sentral plass i Norsk musikkråds handlingsplan og vil således være meget viktige satsingsområder for oss. Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter har utviklet seg betydelig også den siste tiden, og kompetansesenter-tanken er viktig å videreføre kommende år. Vi har den siste tiden særlig sett dette innen feltene akustikk, akustisk veiledning og musikklokaler, samt innen folkemusikk og folkedans. Hva er så nytt, hva kan vi se av kommende aktuelle områder som bør prioriteres? Ut fra en totalvurdering, samfunnsutvikling, tendenser i musikklivet osv vil vi trekke fram følgende 5 utviklingstrekk i tiden: Eldrebølgen Lokaler og arenaer Inkludering og et musikkliv for alle Økt satsing på barn og unge Musikk og frivillighet som basis for trivsel i lokalsamfunnene Dette er områder som musikkrådet i den kommende perioden bør engasjere seg i, og som vektlegges både i det konkrete løpende arbeidet og som grunnlag for etablering av prosjekter. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 2

3 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN Alle som deltar i musikklivet i Norge ønsker et styrket og helhetlig musikkliv der alle får like muligheter til å utøve og oppleve levende musikk. Framdriften i dette arbeidet står og faller med innsats og samarbeid fra alle deler av musikklivet så vel fritidsmusiker som yrkesmusiker. Akershus musikkråd har for perioden lagt opp et ambisiøst arbeidsprogram - og for å makte oppgaven er vi avhengige av at alle gjør en innsats. Planen vedtas av årsmøtet som består av medlemsorganisasjonene og de lokale musikkrådene i fylket og anses således som retningsgivende også for deres arbeid. Strategiplanens totale tidsperspektiv er 5 år, mens handlingsplanen har et 2-års-perspektiv. Planen rulleres med 2 års mellomrom. Planen vektlegger Akershus musikkråd som hele musikklivets fellesorganisasjon. Den innebærer en noe sterkere vektlegging av rådet som selvstendig aktør i det regionale musikklivet, i tråd med utviklingen de siste årene. Planen innebærer også en noe sterkere vektlegging av musikkrådets funksjon som regionalt service- og kompetansesenter på den ene siden og rådets tiltak og aktiviteter på den andre siden. Kontakten mot musikklivets uorganiserte aktiviteter og aktiviteter og tiltak som ikke direkte er med i musikkrådet foreslås også videreutviklet. Musikkrådets to grunnpilarer kulturorganisasjon med basis i frivillighet og studieforbund står fast, og begge dimensjoner utvikler seg i tiden. Det er stadig større fokus på frivillighet, ikke minst fra politisk hold. Frivillige lag og organisasjoner anses som viktige, og det offentlige prøver å legge forholdene til rette for økt frivillighet. Musikklivets frivillige organisasjoner er mange og omfattende og det er viktig at vi bidrar til at alle våre lokale lag og foreninger kan dra nytte av den nye offentlige satsingen på frivillige organisasjoner. Samtidig viser studieforbundskuttet i forslaget til statsbudsjettet for 2015 at det er viktig å stå på barrikadene og forsvare frivilligheten når det trengs. Folkehelse er et sentralt begrep i Akershus fylkeskommunes handlingsplan. Kulturens folkehelse-virkning fokuseres sterkere. Dette innebærer at allerede eksisterende tiltak blir synliggjort som folkehelsefremmende, ikke minst den effekt det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden ved å spille eller å synge, eller å høre andre spille eller synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivets viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om trivelige lokalsamfunn. I tillegg innebærer økt fokus på folkehelse også en økt vekt på igangsetting og utvikling av tiltak som i større grad har et rent folkehelse-perspektiv. Akershus musikkråd oppfordrer hele fylkets musikkliv til å samarbeide om å løse oppgavene - felles arbeid til felles beste. Spesielt vil vi oppfordre offentlige myndigheter på lokalt og regionalt plan til å samhandle og gjennom det daglige arbeidet bidra til å nå det egentlige mål - aktive og levende lokalmiljøer der musikken har en stor og naturlig plass. Det lokale musikklivet i Akershus har behov for et aktivt og potent regionalt musikkråd. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 3

4 HANDLINGSPLAN Kulturloven fastsetter at Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. Det er viktig for Akershus musikkråd å være en aktiv medspiller for fylkeskommunen i arbeidet med å definere sin regionale kulturpolitiske rolle og virkeliggjøre denne. Vi må også, sammen med de lokale musikkrådene, være en aktiv medspiller for kommunene når de med utgangspunkt i loven skal definere og gjennomføre sin egen lokale kulturpolitikk. Frivillige lokale kulturorganisasjoner har vært tapere i det siste tiårets kultursatsing, det er nå på tide å prioritere nettopp lokale lag og foreninger. Lov om voksenopplæring fra 2010 gir musikklivet gode muligheter for faglig videreutvikling. Loven har større fokus enn tidligere på kulturfeltet, og gir generelt sett økte muligheter for fortsatt statstilskudd til musikkopplæring i frivillige lag og organisasjoner. Det er viktig å følge opp loven i praksis, ikke minst lokalt og regionalt, og med fokus på lovens målformuleringer: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. Den siste tiden er det satt større fokus på lokalt kulturliv, ikke minst kompetanseutvikling i det lokale kulturlivet. Som ledd i dette er det stilt spørsmål om voksenopplæringsordningen skal ses sterkere i sammenheng med den øvrige frivillighetspolitikken, eventuelt også flyttes inn som en del av frivillghetssektoren. Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder: Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter. o I samarbeid med fylkeskommunen, medlemsorganisasjonene og musikklivet videreutvikle Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter for hele musikklivet i Akershus o I samarbeid med sjangermiljøene spesielt videreutvikle Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter for rock (band) og folkemusikk Musikklokaler. Hele musikklivet trenger gode lokaler til øving og konserter, lokaler som er tilpasset akustisk, ikke for dyre og praktisk tilrettelagt. o Bidra til at kommunene benytter standard metode for registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikk, herunder foreta akustiske målinger og hjelpe til ved utvikling av planer for musikklokaler i den enkelte kommune o Hovedfokus på akustiske forhold for den enkelte musikksjanger, herunder foreta akustiske målinger av lokaler som brukes av musikklivet o Bidra i til å spre kjennskapen til og innholdet i NS8178 Akustiske kriterier for lokaler til musikkutøvelse - samt bidra til implementering av denne i nybygg og ved rehabilitering av lokaler som brukes av det lokale musikklivet. Videre å arbeide for å implementere Norsk musikkråds norm og standard for akustikk i musikklokaler i offentlige planer og ved konkrete prosjekter i Akershus o Videreutvikle Akershus musikkråds kompetanse innen musikklokaler generelt og akustikk spesielt, herunder bidra til bedre utnyttelse av relevante tilskuddsordninger til musikk og kulturlokaler Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 4

5 HANDLINGSPLAN Kultur-frivillighet. Dette området har for tiden stort fokus, og det er viktig at musikkrådet er aktiv både som medspiller for det offentlige og gjennom å formidle nye lover, regler, muligheter etc til musikklivets frivillige lag og organisasjoner o Oppfølging av kulturloven, lov om voksenopplæring og frivillighetsmeldingen i Akershus o Sette fokus på frivillige lag og organisasjoners situasjon og arbeidsvilkår o Bidra til samordning og utvikling av frivillig kultursektor, spesielt på lokalt og regionalt plan Lokale musikkråd. De aller viktigste rammebetingelsene for det lokale musikklivet bestemmes av kommunen. Det er derfor spesielt viktig å ha fokus på de lokale musikkrådene. o Drive aktiv veiledning og hjelp til eksisterende lokale musikkråd og lokale samarbeidsorgan for musikk o Arbeide aktivt for etablering av lokale musikkråd / samarbeidsorganer i kommuner som ikke har slike I de lokale lagene spilles og synges det som før, lagsstrukturen er i det store og hele fast, titusenvis av barn og voksne spiller og synger i kor, trekkspillklubber, orkestre, band, korps og andre lokale musikklag. Det er behov for gode og rimelige øvingslokaler og konsertlokaler, godt repertoar og dyktige instruktører. Det er behov for kvalitetsmessig god opplæring, både av det enkelte medlem og av laget som helhet. Det er behov for lokale styrer og tillitsvalgte, det trengs organisasjons-opplæring, dugnadsinnsats og pengeinnsamling på flere måter. Samtidig skjer det endringer i samfunnet rundt oss, folk har stadig mindre tid, ikke minst til å påta seg oppgaver med organisering og tilrettelegging av lagsdrift og aktiviteter for seg selv og andre. Behovet for hjelp til lokale musikklag, at disse har et sted å spørre, noen som står opp for dem, er fortsatt minst like viktig som før. Musikkrådet vil derfor ha som hovedoppgave å holde rammebetingelsene under kontinuerlig overvåkning, og arbeide for hele fylkets musikkliv på best mulig måte med spesiell fokus på de lokale lag som er medlemmer i rådet og musikkrådets organisasjoner. Dette innebærer å holde fingeren på pulsen både samfunnets puls og musikklivets puls på en og samme tid. Og selvsagt å handle ut fra den til enhver tid eksisterende situasjon. Hovedarbeidsområdene er opplæring (og aktivitet), formidling (og opplevelse) og organisasjon, administrasjon og økonomi. Handlingsplanen må også ses i sammenheng med Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds handlingsprogram og handlings- og arbeidsplaner for lokale musikkråd. Musikkrådet jobber på alle områdene i forhold til Samfunnet (kommunene, fylkeskommunen informasjon, påvirkning) Musikklivet (service, veiledning, informasjon, tilskudd) Med egne konkrete tiltak/aktiviteter/tilbud Musikkrådet vil i perioden ha spesielt fokus på Eldrebølgen Lokaler og arenaer Inkludering og et musikkliv for alle Økt satsing på barn og unge Musikk og næring Musikk og frivillighet som basis for trivsel i lokalsamfunnene Disse områdene vil tas i betraktning når det gjelder både musikkrådets konkrete egne tiltak og være gjenstand for spesiell oppmerksomhet i politisk og strategisk arbeid, både overfor fylkeskommunen, kommunene og musikklivet. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 5

6 STRATEGIPLAN OPPLÆRING OG AKTIVITET Dagens situasjon preges av to hovedtendenser: På den ene siden lokale lag som drives godt, trives og er aktive og der trivselen er god. På den andre siden lokale lag med anstrengt økonomi, problemer med å rekruttere tillitsvalgte og der rekruttering og aktiviteten er dalende. Fortsatt er det en del steder vanskeligheter med å skaffe kvalifiserte instruktører, og kostnaden for kvalifiserte lærerkrefter er også mange steder meget stor kun få kommuner bidrar med tilfredsstillende økonomiske tilskudd. Samarbeidet mellom kulturskolene og lagene har i enkelte kommuner hatt en positiv utvikling de siste årene, mens det i andre kommuner har stagnert. Det gjenstår fortsatt mye arbeid på dette området i en del kommuner. Innføring av ny lov om voksenopplæring fra 2010 rettet økt fokus på voksenopplæring, ikke minst fokus på hvor viktig det er med god opplæring i frivillige organisasjoner. Loven fokuserer også i sterkere grad enn tidligere på kulturlivets rolle og plass innen voksenopplæring. Gode opplæringsplaner og god struktur i lagenes opplæringsvirksomhet gir økt trivsel, økt engasjement og økt lokal aktivitet. Mange musikklag sliter med dårlige lokaler for sin daglige aktivitet. Dårlig tilrettelagte øvingslokaler sliter på laget på mange måter. Lite tilpasset akustikk vanskeliggjør innøvingen, gjør at laget låter dårlig på øvelsene, sliter rent fysisk på stemmebånd, hindrer samspill og utvikling av klang både for den enkelte utøver og for laget som helhet og senker i stor grad trivselen i laget. For mange lag oppfattes mangel på akseptable øvingsforhold som hovedproblemet i den daglige driften. Hovedmål Akershus musikkråd har som hovedmål å styrke muligheten for meningsfull og kvalitativ god musikkopplæring for alle i alle aldersgrupper. Tilbudet om musikkopplæring skal bidra til en personlig utvikling hos den enkelte samtidig som det også tas hensyn til lagets totale utvikling. Gjennom en god utnyttelse av voksenopplæringssystemet gis musikklivet bedre mulighet for å øke kvaliteten i sin opplæring samtidig som kostnadene kan reduseres. Arbeidsmål i planperioden Arbeide aktivt for at hele musikklivet har god tilgang til lokaler med god akustisk kvalitet til øving Arbeide for at alle kommuner i Akershus har et godt kommunalt musikkopplæringstilbud samt bidra til godt samarbeid mellom musikklivet, kulturskolen og grunnskolen Videreutvikle voksenopplæringen innen musikk, herunder bidra til bedre planlegging av opplæringen i musikklagene, samt å spre kjennskap til sentralt utarbeidede planer og kursopplegg Bedre de lokale arrangørenes kjennskap til regelverk og vedtekter generelt og voksenopplæringsloven med sine forskrifter spesielt Bidra til å bedre opplæringstilbudet til band Gjennomføre egne opplæringstiltak, for eksempel innen bruk av teknisk utstyr, lyd og lys til bruk ved konserter, opplæring i konsertarrangering, rekrutteringsarbeid, organisasjonsarbeid, økonomiarbeid, styrearbeid og andre emner knyttet til drift, aktivitet og konserter samt videreføre Jeg-kan-ikke-synge -kursene Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 6

7 STRATEGIPLAN FORMIDLING Mange av konsertene musikklivet holder er mer eller mindre interne arrangementer, men svært mange henvender seg til et åpent publikum. En del konserter bærer preg av lite publikum, men denne situasjonen har blitt mye bedre de siste årene. Kompetansen i konsertarrangering er generelt økende, men det legges ofte fortsatt relativt lite vekt på markedsføring, publikumspleie, innhold og kommunikasjon mellom utøvere og publikum. Samtidig er det også tydelige positive trekk i utviklingen. Flere og flere lag legger større vekt på gode helhetlige konsertarrangementer og konsertprosjekter - noe befolkningen setter tydelig pris på. Innen konserter for beboere i sosiale institusjoner er Akershus et foregangsfylke, der profesjonelle allsangaktiviteter inngår som en naturlig del. De fleste konsertene holdes i lokaler som ikke er egnet eller tilpasset for musikkframføring, selv om det etter hvert har skjedd en stor utbygging av kulturhus i fylket. De færreste kommuner har et bevisst forhold til de akustiske forholdene som tilbys konsertutøvere og publikum men vi ser en gryende økt interesse på dette området. Akershus musikkråd har rettet spesielt fokus på akustiske forhold i øvings- og konsertlokaler. Gode lokaler er viktige både ut fra helsemessige, musikalske, trivselsmessige, publikumsmessige og andre forhold. Det er viktig å understreke at øvingslokaler er minst like viktige som konsertlokaler. Akershus musikkråds egne aktiviteter innen formidling er også viktige. Både konsertformidling til sosiale institusjoner og Ungdommens kulturmønstring er fyrtårn i fylkets kulturliv - og trekkes ofte fram når man skal gi gode eksempler på vellykkede tiltak i regi av det regionale nivået i Akershus. Hovedmål Akershus musikkråd skal være et kompetansesenter for musikkformidling i Akershus. Rådet er en naturlig samarbeidspartner for musikkformidling og store formidlingsprosjekter i Akershus, og står selv for formidlingsoppdrag - særlig overfor sosiale institusjoner. Akershus musikkråd vil at hele musikklivet skal ha gode og tilpassede lokaler til øving og konserter, og skal bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Rådets egne formidlingstiltak skal være profilerte arrangementer med kvalitet i alle ledd. Arbeidsmål i planperioden Akershus musikkråd vil arbeide for: Arbeide aktivt for å gi alle deler av musikklivet tilgang til gode og hensiktsmessige øvings- og konsertlokaler, med spesielt fokus på tilpassede akustiske forhold, samt spre kjennskapen til NS8178 om akustiske forhold i musikklokaler Bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler på regionalt og lokalt nivå Bidra til økt bevisstgjøring om konsertlokalenes kvalitet, spesielt akustisk - samt bidra til utvikling av helhetlige lokale planer for musikklokaler i regi av lokale musikkråd og kommunene Bidra til å øke kvaliteten i fritidsmusikklivets konsertarrangementer og å øke lagenes kompetanse på konsertformidling En aktiv musikk- og kulturformidling til de sosiale institusjonene i fylket. Videreutvikle Ungdommens kulturmønstring basert på de opprinnelige UKM-ideene, herunder fortsatt ha flest deltakere i UKM i perioden Videreutvikle samarbeidet mellom musikklivet og de lokale og regionale kulturhusene, herunder å gi de lokale musikklagene god tilgang til kulturhusene som konsertarena, ikke minst med økonomisk akseptable betingelser Tilby kurs og veiledning til organisasjoner og lag i konsertarrangering Videreføre TEKPOOLs tilbud om utleie av PA-utstyr og lys til kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 7

8 STRATEGIPLAN ORGANISASJON - ADMINISTRASJON - ØKONOMI Organisasjon, administrasjon og økonomi er ikke noe mål i seg selv, men et middel til å få selve den musikalske aktiviteten - opplæring, sosialt fellesskap, utøvelse og opplevelse - til å bre seg. Området omfatter alle organisatoriske, administrative og økonomiske forhold innen Akershus musikkråd, herunder forholdet til hovedsamarbeidspartnerne: medlemsorganisasjonene, de lokale musikkrådene, Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Akershus Fylkeskommune, og andre. Arbeidet med å styrke alle ledd i de frivillige organisasjonene er avgjørende for å kunne tilpasse seg et samfunn i stadig utvikling. Det er et faktum at godt organisasjonsarbeid fører til økt kvalitet og oppslutning om selve musikkaktiviteten. Gjennom samarbeid oppnås en rasjonell drift hvor ressursene blir utnyttet bedre. Et godt eksempel på dette er samarbeidet med Fylkesbiblioteket i Akershus om Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus, samarbeidet med fylkeskommunen om konserter i sosiale institusjoner og utviklingen av musikkrådets sekretariat for band (i samarbeid med bandorg Akershus). Akershus musikkråd og musikkorganisasjonene har sammen bygd opp et felles ressurs- og kompetansesenter i lokalene på Kjeller. Musikkrådets administrasjon er hjørnesteinen i senteret. Musikkrådet har gjennom sitt samarbeid med omverden - ikke minst med Akershus fylkeskommune - en sentral plass i fylkets musikkliv. Denne er ytterligere befestet de siste årene. Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus er en nyttig ressurs for fylkets musikkliv. Det er viktig fortsatt å styrke samarbeidet mellom musikkrådet og omverden, med spesiell fokus på samarbeidet med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og de lokale musikkrådene. Det lokale organisasjonslivet er under press fra mange hold, og det er viktig å følge med i samfunnsutviklingen samtidig som de gode tradisjonene i organisasjonene tas vare på. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere styremedlemmer til både lokale lag som til kulturlivets regionale overbygninger. Rammebetingelsene for både Akershus musikkråd og for musikklivet er i stadig endring. Det er viktig å tilpasse seg disse endringene fortløpende, noe som krever både beredskap og kunnskap. Hovedmål Akershus musikkråd skal være det viktigste kompetansesenter for musikklivet i Akershus, både på musikkfaglig og organisatorisk nivå. Dette gjelder spesielt for medlemsorganisasjonene og deres lokale lag, men også overfor det øvrige musikklivet, kommunene og befolkningen generelt. I kommunene skal de lokale musikkrådene være det naturlige fellesorgan for musikklivet overfor kommunen og egne medlemmer. Akershus musikkråd bistår og veileder de lokale musikkrådene i deres arbeid. Hovedfokus for lokale musikkråd er innflytelse, gode lokaler til musikkformål, rammebetingelser for musikklivet i kommunen og egne konkrete tiltak. I enkelte kommuner er det etablert kulturråd i stedet for musikkråd, Akershus musikkråd har og ønsker et godt samarbeid med disse. Musikkrådet skal arbeide politisk og administrativt for å styrke de frivillige organisasjoners plass i samfunnet generelt og på musikkområdet spesielt. Musikkrådet skal arbeide for å bedre medlemsorganisasjonenes og deres lokale medlemmers arbeidsvilkår. Det er i perioden spesielt viktig å være en aktiv part i samfunnsutviklingen på vegne av Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 8

9 STRATEGIPLAN fylkets totale musikkliv og delta aktivt i den løpende diskusjonen både i politiske og administrative fora for å få gjennomslag for bedrede rammebetingelser for frivillig basert lagsvirksomhet på lokalplanet. Musikkrådet som studieforbund skal i samarbeid med studieorganisasjonene særlig yte faglig og organisatorisk veiledning, og har som mål at studieaktiviteten skal videreutvikles som et effektivt og godt redskap for musikklivet i fylket i dets arbeid for å gi Akershus-befolkningen et godt tilbud i musikkopplæring. Musikkrådet skal holde seg orientert om aktuelle samfunnsendringer og endringer i musikklivets organisering samt informere og veilede det lokale musikklivet på denne bakgrunn. Musikkrådets gode samarbeid med de kommunale kulturskolene skal videreutvikles i perioden. Arbeidsmål i planperioden Gjennom samarbeid med hovedsamarbeidspartnerne videreutvikle musikkrådet som det viktigste ressurs- og kompetansesenter for fylkets musikkliv, spesielt for medlemsorganisasjonene og deres lokale lag og medlemmer Videreutvikle kontakten og samarbeidet med medlemsorganisasjonene og de lokale musikkråd Øke antall lokale musikkråd og hjelpe de lokale musikkrådene i deres arbeid for innflytelse, gode lokaler, rammebetingelser og egne konkrete tiltak Fortsatt være en sentral premissleverandør for Akershus fylkeskommune i spørsmål knyttet til musikksektoren i fylket I samarbeid med bandmiljøene i Akershus videreutvikle bandkontoret som et fullverdig regionalt kompetanse- og servicesenter for band I samarbeid med folkemusikkmiljøene videreutvikle miljøet på Kjeller som regionalt kompetansesenter for folkemusikk Videreutvikle det gode samarbeidet med Akershus fylkeskommune og Fylkesbiblioteket i Akershus Videreutvikle Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus og dets tilbud til musikklag og til den musikkinteresserte del av befolkningen generelt, i samarbeid med Fylkesbiblioteket En hovedutfordring for musikkrådet er å følge med i de raske endringene i samfunnsutviklingen, fylkeskommunens situasjon, kommunenes situasjon og endringer i offentlige tilskuddsordninger. Disse endringene må legges til grunn for eget arbeid, og rådet må ha en beredskap på å informere det lokale musikklivet om disse endringene Bidra til at fylkeskommunen og kommunene avklarer hva kulturloven innebærer i Akershus og den enkelte kommune Utnytte statlige tilskuddsordninger som Voksenopplæringssystemet, Musikkutstyrsordningen og Frifond til beste for fylkets musikkliv, samt informere aktivt om andre relevante ordninger, f.eks. momskompensasjonsordningen. Yte assistanse til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd Holde god kontakt med det politiske nivået i fylkeskommunen og være en pådriver i aktuelle saker for musikklivet Ha oversikt over kultursituasjonen i kommunene i fylket for å kunne yte bedre service til det lokale musikklivet i konkrete saker Opprettholde og videreutvikle den fylkeskommunale andel av rådets driftsbudsjett Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 9

10 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

11 Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 11

12 AKERSHUS MUSIKKRÅD TRONDHEIMSVEIEN 50E 2007 KJELLER E-POST: TLF Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 12

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer