STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN"

Transkript

1 Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

2 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og aktivitet alle aspekter ved opplæring og generell aktivitet, der utvikling (av enkeltpersoner, av musikklag og av lokalsamfunn) inngår som en naturlig del Formidling og arrangering alle sider av konsertvirksomhet og opplevelse knyttet til det å arrangere konserter/festivaler og det å spille/synge for andre Organisasjon, administrasjon og økonomi rammebetingelsene og vår egen organisasjon Dette gir et godt samlet bilde av den helheten Akershus musikkråd opererer i og bidrar til å strukturere vårt arbeid og våre prioriteringer. Den viktige rettesnoren for musikkrådets arbeid er en balansert prioritering av oppgaver innen de tre områdene. I tillegg til disse gjennomgående strategiområdene er det hensiktsmessig å vurdere spesielle prioriterte arbeidsområder. I perioden var det pekt ut følgende prioriterte områder: Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter Musikklokaler Kulturfrivillighet Lokale musikkråd Disse 4 områdene er fortsatt sentrale både i Akershus og på landsplan. Musikklokaler og frivillighet trekkes nå fram som kjerneområder framover av musikkråd og musikklivet over hele landet, lokalt samarbeid gjennom musikkråd har også fått betydelig økt fokus. Dette får også sentral plass i Norsk musikkråds handlingsplan og vil således være meget viktige satsingsområder for oss. Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter har utviklet seg betydelig også den siste tiden, og kompetansesenter-tanken er viktig å videreføre kommende år. Vi har den siste tiden særlig sett dette innen feltene akustikk, akustisk veiledning og musikklokaler, samt innen folkemusikk og folkedans. Hva er så nytt, hva kan vi se av kommende aktuelle områder som bør prioriteres? Ut fra en totalvurdering, samfunnsutvikling, tendenser i musikklivet osv vil vi trekke fram følgende 5 utviklingstrekk i tiden: Eldrebølgen Lokaler og arenaer Inkludering og et musikkliv for alle Økt satsing på barn og unge Musikk og frivillighet som basis for trivsel i lokalsamfunnene Dette er områder som musikkrådet i den kommende perioden bør engasjere seg i, og som vektlegges både i det konkrete løpende arbeidet og som grunnlag for etablering av prosjekter. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 2

3 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN Alle som deltar i musikklivet i Norge ønsker et styrket og helhetlig musikkliv der alle får like muligheter til å utøve og oppleve levende musikk. Framdriften i dette arbeidet står og faller med innsats og samarbeid fra alle deler av musikklivet så vel fritidsmusiker som yrkesmusiker. Akershus musikkråd har for perioden lagt opp et ambisiøst arbeidsprogram - og for å makte oppgaven er vi avhengige av at alle gjør en innsats. Planen vedtas av årsmøtet som består av medlemsorganisasjonene og de lokale musikkrådene i fylket og anses således som retningsgivende også for deres arbeid. Strategiplanens totale tidsperspektiv er 5 år, mens handlingsplanen har et 2-års-perspektiv. Planen rulleres med 2 års mellomrom. Planen vektlegger Akershus musikkråd som hele musikklivets fellesorganisasjon. Den innebærer en noe sterkere vektlegging av rådet som selvstendig aktør i det regionale musikklivet, i tråd med utviklingen de siste årene. Planen innebærer også en noe sterkere vektlegging av musikkrådets funksjon som regionalt service- og kompetansesenter på den ene siden og rådets tiltak og aktiviteter på den andre siden. Kontakten mot musikklivets uorganiserte aktiviteter og aktiviteter og tiltak som ikke direkte er med i musikkrådet foreslås også videreutviklet. Musikkrådets to grunnpilarer kulturorganisasjon med basis i frivillighet og studieforbund står fast, og begge dimensjoner utvikler seg i tiden. Det er stadig større fokus på frivillighet, ikke minst fra politisk hold. Frivillige lag og organisasjoner anses som viktige, og det offentlige prøver å legge forholdene til rette for økt frivillighet. Musikklivets frivillige organisasjoner er mange og omfattende og det er viktig at vi bidrar til at alle våre lokale lag og foreninger kan dra nytte av den nye offentlige satsingen på frivillige organisasjoner. Samtidig viser studieforbundskuttet i forslaget til statsbudsjettet for 2015 at det er viktig å stå på barrikadene og forsvare frivilligheten når det trengs. Folkehelse er et sentralt begrep i Akershus fylkeskommunes handlingsplan. Kulturens folkehelse-virkning fokuseres sterkere. Dette innebærer at allerede eksisterende tiltak blir synliggjort som folkehelsefremmende, ikke minst den effekt det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden ved å spille eller å synge, eller å høre andre spille eller synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivets viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om trivelige lokalsamfunn. I tillegg innebærer økt fokus på folkehelse også en økt vekt på igangsetting og utvikling av tiltak som i større grad har et rent folkehelse-perspektiv. Akershus musikkråd oppfordrer hele fylkets musikkliv til å samarbeide om å løse oppgavene - felles arbeid til felles beste. Spesielt vil vi oppfordre offentlige myndigheter på lokalt og regionalt plan til å samhandle og gjennom det daglige arbeidet bidra til å nå det egentlige mål - aktive og levende lokalmiljøer der musikken har en stor og naturlig plass. Det lokale musikklivet i Akershus har behov for et aktivt og potent regionalt musikkråd. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 3

4 HANDLINGSPLAN Kulturloven fastsetter at Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. Det er viktig for Akershus musikkråd å være en aktiv medspiller for fylkeskommunen i arbeidet med å definere sin regionale kulturpolitiske rolle og virkeliggjøre denne. Vi må også, sammen med de lokale musikkrådene, være en aktiv medspiller for kommunene når de med utgangspunkt i loven skal definere og gjennomføre sin egen lokale kulturpolitikk. Frivillige lokale kulturorganisasjoner har vært tapere i det siste tiårets kultursatsing, det er nå på tide å prioritere nettopp lokale lag og foreninger. Lov om voksenopplæring fra 2010 gir musikklivet gode muligheter for faglig videreutvikling. Loven har større fokus enn tidligere på kulturfeltet, og gir generelt sett økte muligheter for fortsatt statstilskudd til musikkopplæring i frivillige lag og organisasjoner. Det er viktig å følge opp loven i praksis, ikke minst lokalt og regionalt, og med fokus på lovens målformuleringer: a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. Den siste tiden er det satt større fokus på lokalt kulturliv, ikke minst kompetanseutvikling i det lokale kulturlivet. Som ledd i dette er det stilt spørsmål om voksenopplæringsordningen skal ses sterkere i sammenheng med den øvrige frivillighetspolitikken, eventuelt også flyttes inn som en del av frivillghetssektoren. Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder: Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter. o I samarbeid med fylkeskommunen, medlemsorganisasjonene og musikklivet videreutvikle Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter for hele musikklivet i Akershus o I samarbeid med sjangermiljøene spesielt videreutvikle Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter for rock (band) og folkemusikk Musikklokaler. Hele musikklivet trenger gode lokaler til øving og konserter, lokaler som er tilpasset akustisk, ikke for dyre og praktisk tilrettelagt. o Bidra til at kommunene benytter standard metode for registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikk, herunder foreta akustiske målinger og hjelpe til ved utvikling av planer for musikklokaler i den enkelte kommune o Hovedfokus på akustiske forhold for den enkelte musikksjanger, herunder foreta akustiske målinger av lokaler som brukes av musikklivet o Bidra i til å spre kjennskapen til og innholdet i NS8178 Akustiske kriterier for lokaler til musikkutøvelse - samt bidra til implementering av denne i nybygg og ved rehabilitering av lokaler som brukes av det lokale musikklivet. Videre å arbeide for å implementere Norsk musikkråds norm og standard for akustikk i musikklokaler i offentlige planer og ved konkrete prosjekter i Akershus o Videreutvikle Akershus musikkråds kompetanse innen musikklokaler generelt og akustikk spesielt, herunder bidra til bedre utnyttelse av relevante tilskuddsordninger til musikk og kulturlokaler Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 4

5 HANDLINGSPLAN Kultur-frivillighet. Dette området har for tiden stort fokus, og det er viktig at musikkrådet er aktiv både som medspiller for det offentlige og gjennom å formidle nye lover, regler, muligheter etc til musikklivets frivillige lag og organisasjoner o Oppfølging av kulturloven, lov om voksenopplæring og frivillighetsmeldingen i Akershus o Sette fokus på frivillige lag og organisasjoners situasjon og arbeidsvilkår o Bidra til samordning og utvikling av frivillig kultursektor, spesielt på lokalt og regionalt plan Lokale musikkråd. De aller viktigste rammebetingelsene for det lokale musikklivet bestemmes av kommunen. Det er derfor spesielt viktig å ha fokus på de lokale musikkrådene. o Drive aktiv veiledning og hjelp til eksisterende lokale musikkråd og lokale samarbeidsorgan for musikk o Arbeide aktivt for etablering av lokale musikkråd / samarbeidsorganer i kommuner som ikke har slike I de lokale lagene spilles og synges det som før, lagsstrukturen er i det store og hele fast, titusenvis av barn og voksne spiller og synger i kor, trekkspillklubber, orkestre, band, korps og andre lokale musikklag. Det er behov for gode og rimelige øvingslokaler og konsertlokaler, godt repertoar og dyktige instruktører. Det er behov for kvalitetsmessig god opplæring, både av det enkelte medlem og av laget som helhet. Det er behov for lokale styrer og tillitsvalgte, det trengs organisasjons-opplæring, dugnadsinnsats og pengeinnsamling på flere måter. Samtidig skjer det endringer i samfunnet rundt oss, folk har stadig mindre tid, ikke minst til å påta seg oppgaver med organisering og tilrettelegging av lagsdrift og aktiviteter for seg selv og andre. Behovet for hjelp til lokale musikklag, at disse har et sted å spørre, noen som står opp for dem, er fortsatt minst like viktig som før. Musikkrådet vil derfor ha som hovedoppgave å holde rammebetingelsene under kontinuerlig overvåkning, og arbeide for hele fylkets musikkliv på best mulig måte med spesiell fokus på de lokale lag som er medlemmer i rådet og musikkrådets organisasjoner. Dette innebærer å holde fingeren på pulsen både samfunnets puls og musikklivets puls på en og samme tid. Og selvsagt å handle ut fra den til enhver tid eksisterende situasjon. Hovedarbeidsområdene er opplæring (og aktivitet), formidling (og opplevelse) og organisasjon, administrasjon og økonomi. Handlingsplanen må også ses i sammenheng med Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds handlingsprogram og handlings- og arbeidsplaner for lokale musikkråd. Musikkrådet jobber på alle områdene i forhold til Samfunnet (kommunene, fylkeskommunen informasjon, påvirkning) Musikklivet (service, veiledning, informasjon, tilskudd) Med egne konkrete tiltak/aktiviteter/tilbud Musikkrådet vil i perioden ha spesielt fokus på Eldrebølgen Lokaler og arenaer Inkludering og et musikkliv for alle Økt satsing på barn og unge Musikk og næring Musikk og frivillighet som basis for trivsel i lokalsamfunnene Disse områdene vil tas i betraktning når det gjelder både musikkrådets konkrete egne tiltak og være gjenstand for spesiell oppmerksomhet i politisk og strategisk arbeid, både overfor fylkeskommunen, kommunene og musikklivet. Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 5

6 STRATEGIPLAN OPPLÆRING OG AKTIVITET Dagens situasjon preges av to hovedtendenser: På den ene siden lokale lag som drives godt, trives og er aktive og der trivselen er god. På den andre siden lokale lag med anstrengt økonomi, problemer med å rekruttere tillitsvalgte og der rekruttering og aktiviteten er dalende. Fortsatt er det en del steder vanskeligheter med å skaffe kvalifiserte instruktører, og kostnaden for kvalifiserte lærerkrefter er også mange steder meget stor kun få kommuner bidrar med tilfredsstillende økonomiske tilskudd. Samarbeidet mellom kulturskolene og lagene har i enkelte kommuner hatt en positiv utvikling de siste årene, mens det i andre kommuner har stagnert. Det gjenstår fortsatt mye arbeid på dette området i en del kommuner. Innføring av ny lov om voksenopplæring fra 2010 rettet økt fokus på voksenopplæring, ikke minst fokus på hvor viktig det er med god opplæring i frivillige organisasjoner. Loven fokuserer også i sterkere grad enn tidligere på kulturlivets rolle og plass innen voksenopplæring. Gode opplæringsplaner og god struktur i lagenes opplæringsvirksomhet gir økt trivsel, økt engasjement og økt lokal aktivitet. Mange musikklag sliter med dårlige lokaler for sin daglige aktivitet. Dårlig tilrettelagte øvingslokaler sliter på laget på mange måter. Lite tilpasset akustikk vanskeliggjør innøvingen, gjør at laget låter dårlig på øvelsene, sliter rent fysisk på stemmebånd, hindrer samspill og utvikling av klang både for den enkelte utøver og for laget som helhet og senker i stor grad trivselen i laget. For mange lag oppfattes mangel på akseptable øvingsforhold som hovedproblemet i den daglige driften. Hovedmål Akershus musikkråd har som hovedmål å styrke muligheten for meningsfull og kvalitativ god musikkopplæring for alle i alle aldersgrupper. Tilbudet om musikkopplæring skal bidra til en personlig utvikling hos den enkelte samtidig som det også tas hensyn til lagets totale utvikling. Gjennom en god utnyttelse av voksenopplæringssystemet gis musikklivet bedre mulighet for å øke kvaliteten i sin opplæring samtidig som kostnadene kan reduseres. Arbeidsmål i planperioden Arbeide aktivt for at hele musikklivet har god tilgang til lokaler med god akustisk kvalitet til øving Arbeide for at alle kommuner i Akershus har et godt kommunalt musikkopplæringstilbud samt bidra til godt samarbeid mellom musikklivet, kulturskolen og grunnskolen Videreutvikle voksenopplæringen innen musikk, herunder bidra til bedre planlegging av opplæringen i musikklagene, samt å spre kjennskap til sentralt utarbeidede planer og kursopplegg Bedre de lokale arrangørenes kjennskap til regelverk og vedtekter generelt og voksenopplæringsloven med sine forskrifter spesielt Bidra til å bedre opplæringstilbudet til band Gjennomføre egne opplæringstiltak, for eksempel innen bruk av teknisk utstyr, lyd og lys til bruk ved konserter, opplæring i konsertarrangering, rekrutteringsarbeid, organisasjonsarbeid, økonomiarbeid, styrearbeid og andre emner knyttet til drift, aktivitet og konserter samt videreføre Jeg-kan-ikke-synge -kursene Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 6

7 STRATEGIPLAN FORMIDLING Mange av konsertene musikklivet holder er mer eller mindre interne arrangementer, men svært mange henvender seg til et åpent publikum. En del konserter bærer preg av lite publikum, men denne situasjonen har blitt mye bedre de siste årene. Kompetansen i konsertarrangering er generelt økende, men det legges ofte fortsatt relativt lite vekt på markedsføring, publikumspleie, innhold og kommunikasjon mellom utøvere og publikum. Samtidig er det også tydelige positive trekk i utviklingen. Flere og flere lag legger større vekt på gode helhetlige konsertarrangementer og konsertprosjekter - noe befolkningen setter tydelig pris på. Innen konserter for beboere i sosiale institusjoner er Akershus et foregangsfylke, der profesjonelle allsangaktiviteter inngår som en naturlig del. De fleste konsertene holdes i lokaler som ikke er egnet eller tilpasset for musikkframføring, selv om det etter hvert har skjedd en stor utbygging av kulturhus i fylket. De færreste kommuner har et bevisst forhold til de akustiske forholdene som tilbys konsertutøvere og publikum men vi ser en gryende økt interesse på dette området. Akershus musikkråd har rettet spesielt fokus på akustiske forhold i øvings- og konsertlokaler. Gode lokaler er viktige både ut fra helsemessige, musikalske, trivselsmessige, publikumsmessige og andre forhold. Det er viktig å understreke at øvingslokaler er minst like viktige som konsertlokaler. Akershus musikkråds egne aktiviteter innen formidling er også viktige. Både konsertformidling til sosiale institusjoner og Ungdommens kulturmønstring er fyrtårn i fylkets kulturliv - og trekkes ofte fram når man skal gi gode eksempler på vellykkede tiltak i regi av det regionale nivået i Akershus. Hovedmål Akershus musikkråd skal være et kompetansesenter for musikkformidling i Akershus. Rådet er en naturlig samarbeidspartner for musikkformidling og store formidlingsprosjekter i Akershus, og står selv for formidlingsoppdrag - særlig overfor sosiale institusjoner. Akershus musikkråd vil at hele musikklivet skal ha gode og tilpassede lokaler til øving og konserter, og skal bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Rådets egne formidlingstiltak skal være profilerte arrangementer med kvalitet i alle ledd. Arbeidsmål i planperioden Akershus musikkråd vil arbeide for: Arbeide aktivt for å gi alle deler av musikklivet tilgang til gode og hensiktsmessige øvings- og konsertlokaler, med spesielt fokus på tilpassede akustiske forhold, samt spre kjennskapen til NS8178 om akustiske forhold i musikklokaler Bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler på regionalt og lokalt nivå Bidra til økt bevisstgjøring om konsertlokalenes kvalitet, spesielt akustisk - samt bidra til utvikling av helhetlige lokale planer for musikklokaler i regi av lokale musikkråd og kommunene Bidra til å øke kvaliteten i fritidsmusikklivets konsertarrangementer og å øke lagenes kompetanse på konsertformidling En aktiv musikk- og kulturformidling til de sosiale institusjonene i fylket. Videreutvikle Ungdommens kulturmønstring basert på de opprinnelige UKM-ideene, herunder fortsatt ha flest deltakere i UKM i perioden Videreutvikle samarbeidet mellom musikklivet og de lokale og regionale kulturhusene, herunder å gi de lokale musikklagene god tilgang til kulturhusene som konsertarena, ikke minst med økonomisk akseptable betingelser Tilby kurs og veiledning til organisasjoner og lag i konsertarrangering Videreføre TEKPOOLs tilbud om utleie av PA-utstyr og lys til kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 7

8 STRATEGIPLAN ORGANISASJON - ADMINISTRASJON - ØKONOMI Organisasjon, administrasjon og økonomi er ikke noe mål i seg selv, men et middel til å få selve den musikalske aktiviteten - opplæring, sosialt fellesskap, utøvelse og opplevelse - til å bre seg. Området omfatter alle organisatoriske, administrative og økonomiske forhold innen Akershus musikkråd, herunder forholdet til hovedsamarbeidspartnerne: medlemsorganisasjonene, de lokale musikkrådene, Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Akershus Fylkeskommune, og andre. Arbeidet med å styrke alle ledd i de frivillige organisasjonene er avgjørende for å kunne tilpasse seg et samfunn i stadig utvikling. Det er et faktum at godt organisasjonsarbeid fører til økt kvalitet og oppslutning om selve musikkaktiviteten. Gjennom samarbeid oppnås en rasjonell drift hvor ressursene blir utnyttet bedre. Et godt eksempel på dette er samarbeidet med Fylkesbiblioteket i Akershus om Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus, samarbeidet med fylkeskommunen om konserter i sosiale institusjoner og utviklingen av musikkrådets sekretariat for band (i samarbeid med bandorg Akershus). Akershus musikkråd og musikkorganisasjonene har sammen bygd opp et felles ressurs- og kompetansesenter i lokalene på Kjeller. Musikkrådets administrasjon er hjørnesteinen i senteret. Musikkrådet har gjennom sitt samarbeid med omverden - ikke minst med Akershus fylkeskommune - en sentral plass i fylkets musikkliv. Denne er ytterligere befestet de siste årene. Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus er en nyttig ressurs for fylkets musikkliv. Det er viktig fortsatt å styrke samarbeidet mellom musikkrådet og omverden, med spesiell fokus på samarbeidet med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og de lokale musikkrådene. Det lokale organisasjonslivet er under press fra mange hold, og det er viktig å følge med i samfunnsutviklingen samtidig som de gode tradisjonene i organisasjonene tas vare på. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere styremedlemmer til både lokale lag som til kulturlivets regionale overbygninger. Rammebetingelsene for både Akershus musikkråd og for musikklivet er i stadig endring. Det er viktig å tilpasse seg disse endringene fortløpende, noe som krever både beredskap og kunnskap. Hovedmål Akershus musikkråd skal være det viktigste kompetansesenter for musikklivet i Akershus, både på musikkfaglig og organisatorisk nivå. Dette gjelder spesielt for medlemsorganisasjonene og deres lokale lag, men også overfor det øvrige musikklivet, kommunene og befolkningen generelt. I kommunene skal de lokale musikkrådene være det naturlige fellesorgan for musikklivet overfor kommunen og egne medlemmer. Akershus musikkråd bistår og veileder de lokale musikkrådene i deres arbeid. Hovedfokus for lokale musikkråd er innflytelse, gode lokaler til musikkformål, rammebetingelser for musikklivet i kommunen og egne konkrete tiltak. I enkelte kommuner er det etablert kulturråd i stedet for musikkråd, Akershus musikkråd har og ønsker et godt samarbeid med disse. Musikkrådet skal arbeide politisk og administrativt for å styrke de frivillige organisasjoners plass i samfunnet generelt og på musikkområdet spesielt. Musikkrådet skal arbeide for å bedre medlemsorganisasjonenes og deres lokale medlemmers arbeidsvilkår. Det er i perioden spesielt viktig å være en aktiv part i samfunnsutviklingen på vegne av Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 8

9 STRATEGIPLAN fylkets totale musikkliv og delta aktivt i den løpende diskusjonen både i politiske og administrative fora for å få gjennomslag for bedrede rammebetingelser for frivillig basert lagsvirksomhet på lokalplanet. Musikkrådet som studieforbund skal i samarbeid med studieorganisasjonene særlig yte faglig og organisatorisk veiledning, og har som mål at studieaktiviteten skal videreutvikles som et effektivt og godt redskap for musikklivet i fylket i dets arbeid for å gi Akershus-befolkningen et godt tilbud i musikkopplæring. Musikkrådet skal holde seg orientert om aktuelle samfunnsendringer og endringer i musikklivets organisering samt informere og veilede det lokale musikklivet på denne bakgrunn. Musikkrådets gode samarbeid med de kommunale kulturskolene skal videreutvikles i perioden. Arbeidsmål i planperioden Gjennom samarbeid med hovedsamarbeidspartnerne videreutvikle musikkrådet som det viktigste ressurs- og kompetansesenter for fylkets musikkliv, spesielt for medlemsorganisasjonene og deres lokale lag og medlemmer Videreutvikle kontakten og samarbeidet med medlemsorganisasjonene og de lokale musikkråd Øke antall lokale musikkråd og hjelpe de lokale musikkrådene i deres arbeid for innflytelse, gode lokaler, rammebetingelser og egne konkrete tiltak Fortsatt være en sentral premissleverandør for Akershus fylkeskommune i spørsmål knyttet til musikksektoren i fylket I samarbeid med bandmiljøene i Akershus videreutvikle bandkontoret som et fullverdig regionalt kompetanse- og servicesenter for band I samarbeid med folkemusikkmiljøene videreutvikle miljøet på Kjeller som regionalt kompetansesenter for folkemusikk Videreutvikle det gode samarbeidet med Akershus fylkeskommune og Fylkesbiblioteket i Akershus Videreutvikle Dokumentasjonssenteret for Musikk i Akershus og dets tilbud til musikklag og til den musikkinteresserte del av befolkningen generelt, i samarbeid med Fylkesbiblioteket En hovedutfordring for musikkrådet er å følge med i de raske endringene i samfunnsutviklingen, fylkeskommunens situasjon, kommunenes situasjon og endringer i offentlige tilskuddsordninger. Disse endringene må legges til grunn for eget arbeid, og rådet må ha en beredskap på å informere det lokale musikklivet om disse endringene Bidra til at fylkeskommunen og kommunene avklarer hva kulturloven innebærer i Akershus og den enkelte kommune Utnytte statlige tilskuddsordninger som Voksenopplæringssystemet, Musikkutstyrsordningen og Frifond til beste for fylkets musikkliv, samt informere aktivt om andre relevante ordninger, f.eks. momskompensasjonsordningen. Yte assistanse til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd Holde god kontakt med det politiske nivået i fylkeskommunen og være en pådriver i aktuelle saker for musikklivet Ha oversikt over kultursituasjonen i kommunene i fylket for å kunne yte bedre service til det lokale musikklivet i konkrete saker Opprettholde og videreutvikle den fylkeskommunale andel av rådets driftsbudsjett Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 9

10 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

11 Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 11

12 AKERSHUS MUSIKKRÅD TRONDHEIMSVEIEN 50E 2007 KJELLER E-POST: TLF Akershus musikkråd årsmøte april 2015 side 12

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2017-2022 HANDLINGS- PLAN 2017-2019 STRATEGIPLAN 2017-2022 Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og aktivitet alle aspekter ved opplæring

Detaljer

Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder:

Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder: STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009-2014 HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009-2011 Kulturloven som ble vedtatt i juni 2007 fastsetter at Fylkeskommunen og kommunen skal syta for

Detaljer

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2007-2012 Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 Rådet må i 2-årsperioden 2007-2009 ha en spesiell beredskap overfor de endringer som utenforliggende faktorer

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN HANDLINGSPLAN 2011 Vedtatt på årsmøtet 22. februar 2011 MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN Innflytelse Representere hele det lokale musikklivet overfor kommunen Lokalt lobbyarbeid Delta

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( )

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( ) MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE (2015-2017) Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Gode lokaler til musikk

Gode lokaler til musikk Gode lokaler til musikk eller All musikk blir bedre i egnede lokaler om «Bruk av NMRs norm» Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Landskonferanse for lokale musikkråd 17.-19. september

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler LOKALER TIL MUSIKK Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Stort fokus på musikk- og kulturlokaler De siste årene stadig mer interesse for saken Snakkes

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler En lang historie Startet i midten av 90-årene, utviklet i samarbeid

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) 2011 2013 Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland 20.02.2011 Handlingsplanen for 2011-2013 er fundamentert i forbundets vedtatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler

All musikk blir bedre i egnede lokaler All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler NOKUs fagseminar Hamar kulturhus 10. juni 2014 Musikklivet trenger lokaler

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Kommuneveileder musikklokaler. registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen

Kommuneveileder musikklokaler. registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen Kommuneveileder musikklokaler registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen Utgitt av Akershus musikkråd, 15. mai 2009, revidert utvalg for musikklokaler utgave 2017 Innledning I de

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG

HANDLINGSPLAN FOR NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG HANDLINGSPLAN FOR NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG Dette er en felles handlingsplan for lokale musikkråd og omhandler således kun musikklivet. Nordre Aker musikk- og kulturutvalg utvider virkeområdet

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK.

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. ANKENES OG SKJOMEN SOKN. Vedtatt i Ankenes menighetsråd 04.10.2016 sak 43 Skjomen menighetsråd 03.11.2016 sak 3 1 INNLEDNING Den norske kirkes visjon er

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Vi er brukerne Musikklivet har et eget utvalg

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178 Kulturlivet trenger lokaler med kvalitet Lokaler

Detaljer

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler

Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Hvorfor trenger vi standarden All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsseminar om NS 8178, Bergen 28. oktober 2013 Kulturlivet trenger

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller!

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! 12. 02. 2015 De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige hvert

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2017 plan for Kristelig studieforbund 2016 2019, med handlingsplan for 2017 planen ble vedtatt av årsmøtet i 2015. ble vedtatt av styret den 13.02.2017. Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013-2014 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2013 OG 2014 Perioden 2013-14 har vært en meget aktiv periode for Akershus musikkråd. I tillegg til en omfattende og

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk

Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk Norsk standard for akustikk i rom som skal brukes til musikk NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Jon G. Olsen, Akershus musikkråd leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - GJENNOMGANG AV NORSK KULTURRÅD

HØRINGSUTTALELSE - GJENNOMGANG AV NORSK KULTURRÅD Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tel 22 00 56 00 www.musikk.no nmr@musikk.no Kulturdepartementet PB 8030 Dep 0030 OSLO postmottak@kud.dep.no Deres ref: 14/2642- Vår ref: 1400052 Dato: 15.08.2014 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN»

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN» FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN» Jon G Olsen, styreleder i Musikkens studieforbund og daglig leder i Akershus musikkråd Hvordan kan økt fokus på frivillighet

Detaljer