PROSJEKTBESKRIVELSE. KRAFTTAK FOR SANG et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang! www.syngforlivet.no"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE KRAFTTAK FOR SANG et rikere liv, et rikere samfunn gjennom sang!

2 KRAFTTAK FOR SANG PROSJEKTBESKRIVELSE ET SYNGENDE SAMFUNN Det er tid for en nasjonal storsatsing på sang Gjennom og 2000-tallet har velstanden og kulturbudsjettene vokst, og tilgangen til profesjonell kvalitetsmusikk nærmest eksplodert gjennom ny teknologi og et økt konsert- og festivaltilbud. Paradoksalt nok har den brede og levende sangkulturen kommet under press og mange er i praksis avskåret fra levende sang som kilde til glede, mening og utvikling. Samtidig forteller nye erfaringer og ny forskning en stadig sterkere historie om sangens effekt og potensial. Vi vet i dag at sang styrker helsen, øker livslengden og gir den enkelte en sterkere følelse av mening og sammenheng. Felles sang styrker grupper, bryter kulturbarrierer og bygger identitet og trygghet. Sang skaper glede, inspirasjon og kan bidra til positivt arbeidsmiljø. Sang styrker læringsresultatene i skole-hverdagen og bidrar til reduksjon av sykefravær i arbeidslivet. Alt dette har siden 90-tallet skapt en gryende reaksjon i mange land og en mengde praktiske og vellykkede, men isolerte tiltak viser hvordan utviklingen kan endres. Syng for livet er en åpen samhandlings- og aksjonsplattform for aktører i Sang-Norge som for tiden omfatter 15 frivillige organisasjoner. Vi samarbeider tett med offentlige og private institusjoner på sang- og musikkområdet. Vår visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Krafttak for sang En kulturpolitisk New Deal Syng for livet lanserte i 2011 Krafttak for sang som en kulturpolitisk New Deal. Her bidrar frivillige organisasjoner, profesjonelle institusjoner og myndigheter på hver sin måte og i samspill for å bryte barrierer og stimulere til nyskaping. Aktørene bidrar med ideer, initiativ og en åpen og frivillig koordinering av eksisterende innsats. Myndighetene bes om å bidra med politisk prioritering og med økonomiske ressurser som sammen med aktørenes egne ressurser gir mulighet til å skape noe grunnleggende nytt. Slik kan vi både realisere Syng for livets visjon om det syngende samfunn og gi et nyskapende bidrag til kulturpolitikken. 1

3 Fem veier til et syngende samfunn Hovedveien til en syngende nasjon går gjennom syngende lokalsamfunn der alle har tilgang til sangen fra vugge til grav. Gjennom samarbeid med norske kommuner vil vi arbeide systematisk for å skape syngende lokalsamfunn. Den viktigste veien til et syngende lokalsamfunn er å innlemme barna i et syngende fellesskap gjennom oppveksten i hjem, barnehage og skole. Men skal vi oppnå resultater gjennom Krafttak og høste fruktene av en levende sangkultur, må vi gå andre veier også. Vi foreslår fire konkrete programmer for å støtte opp om hovedprogrammet Syngende lokalsamfunn. De fem programmene blir da: Syngende lokalsamfunn. Sang for barn og unge Sang i eldreomsorgen Sang for alle Sang og helse Programmene er gode redskaper for utvikling av et syngende samfunn innenfor de kommuner som går inn som partnere i Krafttak for sang. De er også gode redskaper for å spre Krafttak til nye kommuner. Gjennom hvert av disse delprogrammene spres sangaktivitet og sangglede ut i samfunnet langs ulike kanaler og med ulike virkemidler. Alle programmene vil følge en felles metodikk. Gode arbeidsmodeller identifiseres lokalt og internasjonalt og verifiseres ytterligere lokalt etter behov. Modellene gis så en pedagogisk beskrivelse og det klarlegges hvilken veiledning, opplæring og hvilke praktiske verktøy som er viktige for at modellene enkelt skal kunne tas i bruk av lokale partnere. Arbeidsmodellene utgjør en verktøykasse som anvendes lokalt for å styrke og videreutvikle den lokale sangaktivitet som alt finnes og som kartlegges som grunnlag for å gjennomføre Krafttak for sang i en kommune. Deretter vil Krafttak promoteres overfor et større antall kommuner, skoler, eldreinstitusjoner etc. og tilbys sammen med nødvendig verktøy, opplæring og veiledning. De anbefalte modellene presenteres sammen med kvalitetssikrede støttetjenester for å kunne gi lokalt utformede opplegg for de enkelte kommuner og lokalsamfunn. For å kunne dokumentere resultatene vil det organiseres følgeforskning. De gode erfaringene som er høstet gjennom arbeidet, kan på denne måten spres videre. Her følger en kort oversikt over de fem veiene. 2

4 1. Syngende lokalsamfunn Utviklingen av et syngende lokalsamfunn skjer alltid i samarbeid med en kommune som forplikter seg til å engasjere seg aktivt for dette. Sangens stilling blant kommunens innbyggere kartlegges ved hjelp av Syng for livets kartleggingsmodell og i samarbeid med Krafttak for sang etablerer kommunen en tiltaksplan for styrking av sangens stilling i kommunen. Opplegg fra Krafttak for sangs fire støtteprogrammer anvendes målbevisst. Gjennom samarbeid mellom myndigheter, institusjoner og det frivillige kulturliv gjøres et arbeid for å utvikle den levende sangen og gjennom dette gjøre kommunen til et bedre sted å bo og leve for alle innbyggere. 2. Sang for barn og unge Syngende skoler står sentralt i dette programmet. Her vil vi bruke erfaringer fra det engelske programmet Sing Up. Gjennom systematisk arbeid under en treårsperiode nådde Sing Up ut til 98 % av alle engelske barneskoler. Metodikken for en syngende skole tilpasses norske forhold og testes ut i et antall pilotskoler. Møllergata skole i Oslo er vår første pilotskole. Det vil også satses på familiene gjennom sang i spedbarnsomsorgen og på sang i barnehagene. Viktige samarbeidspartnere vil være organisasjonene Musikk fra livets begynnelse og Musikk i skolen. 3. Sang i eldreomsorgen Sang i eldreomsorgen kan gi en tredobbelt gevinst. For det første spres glede og trivsel til de eldre gjennom fellessang i hverdagen. For det andre finnes det god dokumentasjon på hvordan omsorgssang kan gi store helsegevinster, særlig i forhold til demente. Vi vet også at sang som miljøtiltak kan gi et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær blant de ansatte. Prosjektet Kompetansehjulet i Follo samt eldreinstitusjoner i Namsos kommune og ellers i Nord-Trøndelag vil være naturlige pilotpartnere. 4. Sang for alle Det er viktig å satse på de yngste og de eldste, men gjennom programmet Sang for alle vil vi trekke opp breddesatsingen som må finnes i et syngende lokalsamfunn. Vårt fokus her er dobbelt. Dels vil vi trekke med dem som av ulike grunner er utestengt fra en levende sangkultur. Dels vil vi nå så mange som mulig av helt alminnelige mennesker som kan ha glede og nytte av sangen. Prosjekter som Jeg vil bygge mitt land og Fargespill bygger broer over kulturelle skillelinjer. Det fokuseres også på oppfølging av tiltak foreslått i forbindelse med Regjeringens mangfoldsår. Norsk musikkråds Jeg kan ikke synge-kurs involverer mennesker som gjennom 3

5 oppveksten er fratatt troen på at de kan synge. I Musikk i fengsel og frihet brukes sangen til å bygge selvtillit for mennesker i kriminalomsorgen og på vei tilbake til samfunnet. Krafttak for sang har mange sangorganisasjoner som partnere. Dette gir grunnlag for å utvikle et enda bredere tilbud i det enkelte lokalsamfunn. Et eksempel er de årlige sangukene som allerede er i gang mange steder i landet. Her vil sang som kilde til glede, samspill og utvikling være i fokus for lokalsamfunnets innbyggere. Prioritering av aktiviteter vil bli utviklet i samspill mellom den enkelte kommune og Krafttaks partnere med utgangspunkt i analysen av sangaktiviteten i kommunen og med grunnlag i lokale ideer og erfaringer. 5. Sang og helse Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til helse og omsorg. Det handler både om å gi den enkelte et godt liv, redusere sykefravær og gi god omsorg på helseinstitusjoner. Vi forventer at folkehelse kommer til å være et av de områder utover det rent kulturpolitiske der sangen vil vise seg særlig nyttig som redskap. Derfor er Sang og helse utpekt som en egen selvstendig vei mot et syngende samfunn. Samhandlingsreformen er ment å skulle møte de store folkehelseutfordringene gjennom blant annet forebygging og miljøtiltak. For å styrke folkehelsen vil samarbeid mellom våre pilotkommuner og utvalgte kompetansemiljøer som Tverrfaglig senter for kultur og helse, Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt (NUMI) samt andre norske og utenlandske miljøer sørge for gode tiltak og arbeidsmåter. Syngende sykehus, sang i kommunedelplaner for folkehelse og modeller for kultur på resept er eksempler på slike tiltak. Det utvikles og spres metoder for inkludering av sangaktiviteter i kommunenes regnskap for folkehelse som redskap for mer aktiv bruk av helsefremmende sangaktiviteter i folkehelsearbeidet. 4

6 Et sterkt nav i et stort hjul vi kan bevege Norge! Krafttaks egenart og fortrinn ligger i en helhetlig måte å angripe utfordringen på i form av: En sterk allianse av partnere som danner En åpen, lærende og effektiv organisasjon med Et sterkt nav som gir Effektiv støtte til lokal aktivitet som skaper Levende sang på nye arenaer En sterk allianse av partnere Alle Syng for livets aktiviteter vil bli gjennomført av partnere enkeltvis eller i samarbeid. Til sammen utgjør alle partnere en stor, men likevel fleksibel organisasjon. Forholdet og rollefordelingen mellom partnerne reguleres av samarbeidsavtaler. Nasjonale partnere er i dag Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk musikkråd, Norsk sangerforum, Norsk Stemmepedagogisk Forum EVTA, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Norsk Sangerforbund, Norsk Forening For Musikkterapi, Musikkens studieforbund, Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Ung kirkesang, Norsk kirkesangforbund, Norges Korforbund, Den norske Opera og Ballett, Norsk Visearkiv, Norsk underholdningsmedisinsk institutt (NUMI) og Tverrfaglig senter for kultur og helse. Lokale partnere er kommuner, skoler, eldreinstitusjoner, frivillige organisasjoner, profesjonelle sanginstitusjoner etc. som gjennomfører sangaktiviteter som ledd i Krafttak og innenfor rammen av sin ordinære virksomhet og slik oppfyller Krafttaks mål om levende sang til flere. Pilotpartnere er lokale partnere som er ansvarlige for utvikling og utprøving av aktiviteter slik at disse i neste fase kan spres til et stort antall liknende aktører. Aktuelle pilotkommuner er Namsos, Ås, Grimstad, Nesna og Harstad. Internasjonalt nettverk er bygget opp gjennom Singing Nations Network hvor Syng for livet er en sentral partner. Nettverket har medlemmer fra 10 land. Med basis i nettverket er det sendt inn en EU-søknad under EUs kulturprogram under tittelen Singing Cities. 5

7 En åpen, lærende og effektiv organisasjon som skaper nye verdier PROGRAMRÅD Nasjonale partnere i Syng for livet Visjons- og utviklingsgruppe RESSURSSENTER Samspill, støttefunksjoner og læring Internasjonalt nettverk Norsk fagnettverk LOKALE PROGRAMMER OG LOKALE PARTNERE 1. Syngende lokalsamfunn 2. Sang for barn og unge 3. Sang i eldreomsorgen 4. Sang for alle 5. Sang og helse Åpenhet, læring og fornyelse er grunnprinsipper for arbeidet innenfor Krafttak for sang. Riktig anvendt gir disse grunnlaget for effektiv ressursutnyttelse og mulighet for å skape nye verdier. Åpenhet gir mulighet for å koble sammen over gamle grenser som tidligere begrenset våre resultater. Grenser mellom offentlige, private og frivillige aktører og mellom de mange små organisasjonene i Sang-Norge vil krysses aktivt. 6

8 Læring oppnås gjennom å fokusere aktivt på å lære av tidligere arbeid, av lokale partnere og av internasjonale erfaringer. Fokus på læring gjør det mulig løpende å forbedre måten vi arbeider på. Fornyelse oppnås blant annet ved at alle aktiviteter innenfor Krafttak for sang skal føre til noe nytt, enten i form av kompetanseheving, nye erfaringer eller involvering av nye målgrupper. I tillegg vil Krafttak for sang legge til rette for en læreprosess der vellykkede nye ideer og konsepter som skapes i kommunene tas opp i Krafttaks aktiviteter og formidles til nye steder. Krafttak for sang vil skape verdier gjennom sangglede, økt trivsel og sosial inkludering, men også i form av bedre ressursutnyttelse som har en verdi også i kroner og øre. Her vil vi peke på fem slike områder. Levende sang til flere Levende sang til flere skapes av lokale aktører gjennom de fem programmene i form av levende sang på nye arenaer som når mange. Dette er hovedverdien som skapes gjennom Krafttak for sang. Bedre samspill mellom aktører Krafttak er et åpent redskap hvor eksisterende organisasjoner og institusjoner kan samhandle og dele erfaringer. Krafttak har allerede samlet det syngende Norge innenfor ett initiativ. Det praktiske samspillet mellom mange små og store aktører vil bidra til å utløse samspillsgevinster (synergier) mellom disse. Gjennom inkluderende arbeid med nye sangutfordringer vil Krafttak for sang kunne fungere som et nav for både gamle og nye sangaktiviteter i Norge og gi en helhetlig oversikt over et stort antall aktører. Bedre utnyttelse av tidligere erfaringer og resultater Det er utviklet mye godt i arbeidet med å fremme sangen i Norge. Krafttak vil ta vare på det som er utviklet og bruke dette videre. Gjennom spredning til nye brukere vil ting som allerede finnes kunne utnyttes bedre enn i dag. Det har de senere årene blitt gjennomført sangsatsinger i Norge som Rikskonsertenes Hele Norge Synger, Sangløftet som er støttet av Sparebankstiftelsen og Kulturskolerådets Kor Arti. Det er viktig at slike gode tiltak ikke bare blir kortsiktige stunts. Gjennom Krafttak for sang vil vi bygge på slikt materiale og øke verdien av det som er allerede er skapt. 7

9 Læring hos kulturaktører og myndigheter Gjennom at Krafttaks partnere og andre aktører samspiller på nye måter innenfor et større nettverk, vil det også skje læring og kompetanseutvikling hos den enkelte aktør innenfor deres kjerneområde. Krafttak for sang vil legge til rette for å stimulere til slik læring. Krafttak vil delvis være en ny måte å drive kulturpolitikk på i Norge. Dette gir ny kunnskap både for de involverte organisasjonene, kommuner og andre lokale aktører samt for Kulturdepartementet og andre myndighetsorganer i kultursektoren. Bidrag til andre samfunnsmål Sang har alltid vært et kraftig redskap i samfunnet for andre formål enn sangens egenverdi. Vi kan tenke på arbeidssanger, kampsanger osv. Det er behov for ny kunnskap om hvordan sangen kan bidra til å løse samfunnsoppgaver i dag og prøve ut hvordan. Programområdet Sang og helse er valgt særlig med tanke på dette. Også innenfor de andre programområdene gir forskningen klare indikasjoner på at sang kan bidra til å oppfylle viktige samfunnsmål. Å formidle denne kunnskapen og bidra til at sangen kan oppfylle slike samfunnsmål står sentralt for Krafttak for sang. Ressurssenter for sang navet i sanghjulet Navet er krafttaks sentrale organisasjon. Dette drives i fellesskap av Krafttaks nasjonale partnere koordinert av Musikkens studieforbund. Ressurssenteret vil ha ansvaret for gjennomføring av de nasjonale aktivitetene i nært samspill med de nasjonale partnerne. Oppgaver kan delegeres til nasjonale partnere under ressurssenterets koordinering eller settes ut til underleverandører. Oppgavefordeling og styringsstruktur nedfelles i forpliktende avtaler. Dette innebærer at virksomheten raskt kan skaleres opp og ned etter behov så lenge det finnes forutsigbare økonomiske rammer. Ressurssenteret er det som driver det totale organisasjonshjulet rundt og det er derfor viktig å sikre at dette navet har høy kvalitet og god gjennomføringskraft gjennom god organisering og tilstrekkelige ressurser. Viktige hovedoppgaver for ressurssenteret er: ledelse og koordinering utvikling av sentral ressursbank tjenester til lokale partnere og andre lære- og utviklingsprosesser kvalitetssikring 8

10 Sentral støtte til lokal aktivitet Erfaringene fra det engelske programmet Sing Up viser hvordan tydelige modeller for lokal aktivitet, i denne sammenheng opplegg for en syngende skole, sammen med en god sentral verktøykasse samt opplæring og veiledning kan bidra til å etablere aktivitet hos et stort antall partnere på kort tid. Lokale partnere skal motiveres og inspireres til å satse på Krafttaks programmer. Med den rette blandingen av verdiskapende tjenester til lokale partnere, nasjonal kompetansebygging og promotering er vi trygge på at resultatene kan bli svært gode. Utprøvde modeller brukes som utgangspunkt så langt som mulig for å unngå dobbeltarbeid og styrke sjansene for gode resultater. Forskning og praktiske lokale erfaringer hentes inn og brukes som grunnlag for kvalitetssikring og videreutvikling. Lokale partnere vil bli tilbudt følgende tjenester som støtte for sin aktivitet: Tiltaksmodeller Verktøykasse (nasjonal sangbank etc.) Opplæring Veiledning Opplegg for utvikling, læring og erfaringsoverføring I tillegg vil følgende sentrale ressurser og aktiviteter i Krafttaknavet være av direkte og indirekte nytte for lokale partnere: Kunnskapsplattform om sangens betydning Samfunnsdialog om sangens betydning Promotering av Krafttak for sang Følgeforskning Dokumentasjon om sangens stilling i Norge 9

11 Fremdrift, budsjett og finansiering Rammeplan (omgjøres til figur?) Lanserings- og oppbyggingsfase 2012 Lansering og etablering av prosjekt med organisering Promotering og finansiering Etablering av pilot-/utviklingsprosjekter Internasjonalt samarbeid Planer for og rammeplaner for Pilotfase Promotering og finansiering Gjennomføring av pilot-/utviklingsprosjekter Etablering av nasjonal ressurs- og kunnskapsbank Samfunnsdialog om sangens betydning Internasjonalt samarbeid Opplegg for følgeforskning Planer for Spredning evaluering og videreutvikling Fortsatt promotering og finansiering Gjennomføring av stort antall lokale prosjekter Samfunnsdialog om sangens betydning Internasjonalt samarbeid Følgeforskning og evaluering Planer for en syngende nasjon Foreløpig budsjett 2013 Budsjett, Ressurssenter 2013 Utviklingskostnader ,- Prosjektleder ,- Kontor og administrasjon ,- Sentrale prosjekter ,- Folkehelsarbeid i kommunene ,- Lokale inkluderingsprosjekter ,- Sum ,- 10

12 Kulturkomiteens sterke merknad gjør det naturlig å forvente en betydelig finansiering over kulturbudsjettet via Kulturdepartementet. De viktigste finansieringskildene i tidlig fase bør være: Kulturdepartementet ,- Helse- og omsorgsdep./helsedirektoratet ,- Kommunale og fylkeskommunale tilskudd ,- Samlet inntekt ,- Fylkeskommunale tilskudd ventes å kunne komme inn i bildet fra Opptrapping av innsats Nedenfor gjengis Krafttak for sangs foreslåtte rammebudsjett for årene Rammebudsjett, Nasjonalt ressurssenter År Innsats , , ,- 10 mill. 10 mill. Dette budsjettet vil gjøre det mulig å nå omfattende resultater i løpet av Krafttak-perioden, men inneholder også en opptrapping som gjør det mulig å ta vare på erfaringer, kvalitetssikre og bygge opp et godt apparat og gode planer under prosessen. Det vil være mulig å bygge opp innsatsen langsommere, men også raskere enn det som her er foreslått. Dette vil gjenspeile hvor store resultater man ønsker og hvor raskt de ønskes oppnådd. 11

13 Vedlegg og supplerende dokumentasjon Vedlegg Stortingets merknader Partnere Ressurssenter for sang Detaljert utgiftsbudsjett 2013 Kontaktopplysninger Supplerende dokumentasjon Program 1: Syngende lokalsamfunn Program 2: Sang for barn og unge Program 3: Sang i eldreomsorgen Program 4: Sang for et fargerikt samfunn Program 5: Sang og helse 12

14 Stortingets merknader I sin innstilling til Stortingsmelding 10 ( ), Kulturell inkludering og deltaking, gir Familie- og kulturkomiteen sin støtte til Krafttak for sang gjennom denne merknaden: Komiteen viser til at sang og allsang har positive effekter for den enkelte og for samfunnet som helhet. Komiteen viser blant annet til at det er dokumentert gode helseeffekter av sangaktivitet. Forskning viser at sang gir helsemessige gevinster gjennom sin positive virkning på fysisk og psykisk helse og velvære, og sang har et stort potensial når det gjelder å skape sosiale relasjoner og bidrar til levende, engasjerte og inkluderende lokalsamfunn. Komiteen peker på at sang gir opplevelser, ferdigheter, kunnskap individuell og kollektiv identitet og samhold. Komiteen viser til at det er stor interesse for sang i Norge, men at sang som aktivitet i dag ikke er tilgjengelig for alle. Dette kan blant annet skyldes mangel på kompetente sangledere, manglende lokaliteter samt manglende forståelse for sangens positive effekter. Generelt finnes det i norske kommuner for få sangtiltak utenom de organiserte korene, noe som gjør at mange ikke gis anledning til å oppleve, delta i eller tilegne seg ferdigheter i sang. Aktivitetene er begrenset, aktørene er ofte små og fragmenterte og komiteen mener at en mer helhetlig innsats kan skape store forbedringer. Komiteen vil vise til tiltaket «Syng for Livet» som er en bred samarbeidsplattform for å reformere og styrke sangens rolle i Norge. «Syng for Livet» arbeider for å forene sentrale aktører innenfor norsk sang til en felles innsats for sangkultur og sangglede på tvers av organisatoriske, geografiske, generasjonsmessige og kulturelle skillelinjer. Komiteen ser svært positivt på initiativet «Syng for Livet», og komiteen har merket seg at initiativet har en bred plattform i ulike miljøer representert ved Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk Musikkråd, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Norsk Forening For Musikkterapi, Musikkens studieforbund, Foreningen Musikk fra livets begynnelse og Norges Korforbund. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at «Syng for Livet» har konkrete planer for å styrke sangens rolle i Norge, blant annet gjennom prosjektet «Krafttak for sang ». Disse medlemmer ønsker at regjeringen støtter opp om enkelte pilotprosjekter i samarbeid med «Syng for Livet», samt at det senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 avsettes midler til dette arbeidet. Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2013 fremme forslag til en nasjonal satsing på prosjektet 'Krafttak for sang '.» I sin innstilling til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjentar komiteen sin støtte: Komiteen viser også til komiteens merknader i Innst. 260 S ( ) til Meld. St. 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking, vedr. «Syng for livet» og «Krafttak for sang», og ber regjeringen vurdere tiltak som kan styrke sangtradisjonen i Norge generelt, og sikre gjennomføringen av Krafttak for sang spesielt. 13

15 Partnere Krafttak for sang har i dag 15 frivillige organisasjoner og 4 institusjoner som nasjonale partnere. I tillegg kommer pilotkommuner samt skoler, eldreinstitusjoner og barnehager. Partnerskapsavtaler Partnerskap i Krafttak for sang er definert gjennom en partnerskapsavtale som har en felles for alle partnere, men også en spesiell del som beskriver den særskilte rollen partnerorganisasjonen har i programmet med spesifikke leveranser til programmet og finansiering av disse leveransene. Partnernes generelle forpliktelser er: uttrykke sin støtte til Krafttak for sang generelt og overfor politiske myndigheter bidra til gjennomføringen av Krafttak for sang etter nærmere avtale utpeke en kontaktperson for Krafttak for sang i egen organisasjon delta i felles møter, workshops og lignende minimum én gang pr. år spre informasjon om Krafttak for sang til egne medlemmer og i eget nettverk Krafttak for sangs generelle forpliktelser er: involvere partner i utviklingen av Krafttak for sang profilere partner i publikasjoner og materiell for Krafttak for sang holde partner oppdatert om utviklingen innen Krafttak for sang bidra med veiledning og støtteaktiviteter etter nærmere avtale Nasjonale partnerorganisasjoner Alle nasjonale partnerorganisasjoner stiller sin kompetanse og sitt nettverk til rådighet for å skape syngende lokalsamfunn i samarbeid med kommuner og øvrige lokale Krafttakspartnere. Musikkens studieforbund Musikkens studieforbund er koordinator for Krafttak for sang og leder arbeidet i Ressurssenter for sang. Musikkens studieforbund er Norges nest største studieforbund og har 29 medlemsorganisasjoner innenfor alle typer musikksjangere. Musikkens studieforbund er Coorganiser innenfor det omsøkte EU-prosjektet Singing Cities og vil ellers påta seg et særlig ansvar for voksenopplæring, kompetanseutvikling og læringsprosesser innenfor Krafttak for sang. MSF har regionale representanter i alle fylker gjennom fylkesmusikkrådene. For mer informasjon se Folkeakademienes Landsforbund Folkeakademienes Landsforbund er en paraplyorganisasjon for Norges vel 130 lokale folkeakademier fordelt på 10 regioner. Norske folkeakademier gjennomfører rundt 3000 lokale arrangementer årlig og arbeider for levende kulturformidling i lokalsamfunnet for og levende og 14

16 engasjerte lokalsamfunn. Folkeakademienes Landsforbund deltar i styringsgruppen og arbeidsgruppen for Krafttak for sang og tar et særlig ansvar for Sang i eldreomsorgen og bidrar også innenfor området Sang og helse. Folkeakademienes Landsforbund bidrar ellers til utvikling av lokal sangaktivitet i kommunene gjennom sitt lokale nettverk av folkeakademier og koordinerer Sangukene innenfor Krafttak for sang fra og med For mer informasjon se Musikk i Skolen Musikk i Skolen (MiS) organiserer fritidsgrupper for barn og unge, skoler, lokale organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider for å gi barn og unge kulturelle opplevelser gjennom oppveksten. MiS er ikke formelt tilknyttet skoleverket. MiS deltar i styringsgruppen og arbeidsgruppen for Krafttak for sang og tar et særlig ansvar for utvikling av syngende skoler og bidrar også på andre måter til Krafttaks arbeid overfor barn og unge. For mer informasjon se Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Musikk fra livets begynnelse (FMLB) har rundt 500 medlemmer. Mange er musikkpedagoger, men blant medlemmene finnes også barnehageansatte og andre som leder musikkaktiviteter med barn under skolealder. Foreningen arrangerer babysanggrupper, holder kurs for pedagoger, utvikler pedagogisk materiell og driver prosjektvirksomhet. Innenfor Kraftttak for sang vil FMLB ta et særlig ansvar for sang i barnehagen og sang i småbarnsfamilier og i barselomsorgen. For mer informasjon se Norsk Viseforum Norsk Viseforum (NVF) organiserer visesangere og viseklubber. Foreningen er den eneste av Krafttakpartnerne som arbeider direkte inn mot utvikling av artister, altså med trubadursangen. Innenfor Krafttak for sang vil NVF bidra med opplegg innenfor sang- og scenetrening og med allsangpedagogikk. For mer informasjon se Norges Korforbund Norges Korforbund (NK) er Norges største kororganisasjon med rundt 1000 kor og vokalgrupper som medlemmer. NK har en landsdekkende organisasjon med distrikts- og regionledd. NK arbeider for å gi korsangen større utbredelse og høyere kvalitet. NK driver opplæring, korstevner, interessearbeid og ulike serviceaktiviteter for sine medlemskor. For mer informasjon se 15

17 Ung i Kor Ung i kor er en organisasjon for barne- og ungdomskor og arbeider for å styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom opplæring, musikalsk utvikling og hjelp og støtte til medlemmene blant annet gjennom Korbanken som er en nettbasert kunnskaps- og ressursbank for barne- og ungdomskor. Ung i kor har en landsomfattende organisasjon basert på fem regioner. For mer informasjon se Norsk musikkråd Norsk musikkråd (NMR) er en søsterorganisasjon til Musikkens studieforbund (MSF) og har noen få avvik de samme medlemsorganisasjonene som MSF. Mens MSF fokuserer på voksenopplæring og kompetanse arbeider NMR med universelt interessearbeid for sine medlemmer og for styrking av fritidsmusikklivet i Norge. NMR fordeler også såkalte Frifondmidler til sine medlemmer. NMR benytter samme regionale apparat som MSF, nemlig fylkesmusikkrådene. For mer informasjon se Norsk sangerforum Norsk sangerforum (NSF) har rundt 300 kor og vokalgrupper som medlemmer og arbeider for nettverksbygging, musikkopplæring og musikkformidling samt å skape forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning. NSF er en landsomfattende organisasjon med åtte distriktsforbund. For mer informasjon se Norsk Stemmepedagogisk Forum EVTA Norsk stemmepedagogisk forum arbeider for å samle og spre informasjon om utviklingsarbeid og forskning rundt sang- og talepedagogikk. For mer informasjon se Stiftelsen Na- Ku- Hel Norge Stiftelsen Natur Kultur Helse Norge (Na-Ku-Hel Norge) har i 25 år arbeidet for å skape forståelse for helsefremmende effekter av natur og kultur. En viktig del av virksomheten til Na-Ku-Hel Norge er knyttet til Na-Ku-Hel-senteret i Asker. Na-Ku-Hel Norges viktigste rolle innenfor Krafttak for sang er kobling mot faglige nettverk rundt kultur og helse. For mer informasjon se Norsk Forening For Musikkterapi Norsk Forening for Musikkterapi arbeider for å styrke forståelsen for musikkterapi i Norge. Norsk Forening for Musikkterapis viktigste rolle innenfor Krafttak for sang er kobling mot faglige nettverk rundt musikkterapi. For mer informasjon se 16

18 Norsk Sangerforbund Norsk Sangerforbund er Norges eldste landsdekkende sangerforbund og het tidligere Norsk Arbeidersangerforbund. Norsk Sangerforbund arbeider for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang og musikk. For mer informasjon se Ung kirkesang Ung kirkesang er en organisasjon for barne- og ungdomskor knyttet til menigheter i hele landet med mer enn 330 medlemskor og 8000 enkeltmedlemmer. Ung kirlesang har en landsomfattende organisasjon med ti regioner knyttet til bispedømmeregionene. For mer informasjon se Norsk kirkesangforbund Norsk kirkesangforbund har rundt 150 medlemskor fordelt på de tolv bispedømmeregionene og arbeider for å fremme kirkesangen i Den norsk kirke. For mer informasjon se Nasjonale partnerinstitusjoner I tillegg samarbeider Krafttak for sang med sentrale faglige institusjoner om gjennomføring og kvalitetssikring av sine programmer: Tverrfaglig senter for kultur og helse, Norsk Visearkiv, Den norske Opera og Ballett, Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt (NUMI) Pilotkommuner Namsos Namsos kommune er en særlig aktiv kulturkommune i Nord-Trøndelag fylke. Den er kjent som et viktig arnested for trønderrocken og er stedet som både Åge Alexandersen, DDE og mange flere kjente artister kommer fra. Namsos har fått støtte i Stortinget for å utvikle kommunen som et nasjonalt kulturlaboratorium. Namsos kommune vil bruke Krafttak for sang som sangdelen av sitt kulturlaboratorium og sang som en sentral del av kulturutviklingen i Namsos. Namsos er som Musikkens studieforbund Coorganiser innenfor EU-prosjektet Singing Cities. Ås, Harstad, Grimstad, Nesna og kommuner i Midt- Norge Også Ås, Harstad, Grimstad og Nesna i tillegg til flere kommuner i Midt-Norge har meldt sin interesse for å delta som pilotkommuner innenfor Krafttak for sang. Nærmere betingelser for et mulig samarbeid er under utredning. Andre lokale pilotpartnere Skoler, barnehager og eldreinstitusjoner vil også delta som lokale pilotpartnere gjennom 2013 og Mange vil ligge i pilotkommunene, men noen ligger også i andre kommuner. 17

19 Ressurssenter for sang navet i sanghjulet Visjonsgruppe Syng for livet er visjonsstyrt, men hovedfokus med Krafttak for sang er å omsette visjonen til praktisk handling som raskt kan skape resultater. Det overgripende målet for Krafttak for sang er en landsomfattende og varig endring: Et syngende samfunn. For å opprettholde sammenhengen mellom visjon og handling, er det opprettet en egen visjonsgruppe som har som særlig oppgave å se på hvordan erfaringene fra Krafttak kan bidra til også å videreutvikle visjonstenkningen og stimulere til videre utvikling. Visjonsgruppen er sammensatt av personer som er valgt ut fra personlig bakgrunn og for å utgjøre et godt team. Internasjonalt samarbeid Syng for livet samarbeider aktivt med internasjonale partnere. Det engelske samarbeidsprosjektet Sing Up er én viktig og nyttig samarbeidspartner, særlig i forbindelse med Den syngende skolen. Sammen med Sing Up og 10 andre nasjonale sangaktører har Syng for livet etablert The International Singing Nations Network som arbeider med utvikling av fellesaktiviteter og formidling av informasjon og erfaringer. Med utgangspunkt i dette nettverket er det etablert et prosjekt under EUs kulturprogram kalt Singing Cities for utvikling av levende lokale sangaktiviteter i samarbeid mellom byene Namsos, Newcastle/Gateshead, Brüssel og Berlin. Prosjektet har fått bevilget euro fra EU av et totalbudsjett på euro. Prosjektet er toårig og starter opp fra 1. mai Sangambassadører For å spre budskapet om sangens dokumenterte effekter og betydning for god livskvalitet og bedre lokalsamfunn ønsker Krafttak for sang å etablere et korps av sangambassadører. Dette skal være personer med høy integritet og sterkt engasjement for sangens betydning, men som samtidig gjennom sin posisjon i samfunnet vil ha lettere tilgang til beslutningstakere og media enn mange andre. Sangambassadørene vil være viktige for å styrke bevisstheten om sangens betydning i samfunnet. Nasjonalt fagnettverk For å få innspill til Krafttak-initiativet, nye tiltak og videre utvikling har Syng for livet opprettet et faglig nettverk bestående av personer med kunnskap og erfaring fra de fem hovedområdene. Personene er valgt ut på grunnlag av bakgrunn, kompetanse og generell interesse for saken. Nettverket skal bidra med faglige vurderinger, ideer og innspill til utviklingen og gjennomføringen av Krafttak for sang

20 Norske støttespillere Mange er involvert i Krafttaks organisasjon, men støtte fra andre, både i form av politisk og organisatorisk støtte og i form av rene penger er avgjørende viktig. Støtten fra Stortinget i form av den énstemmige merknaden under behandling av Stortingsmelding 10 ( ) har vært uvurderlig. Det er viktig at Stortingets støtte gjentas gjennom nye vedtak gjennom krafttakperioden, blant annet fra flere komiteer under den årlige behandlingen av statsbudsjettet. Det er også viktig at regjeringen og departementene følger opp gjennom å stille nødvendige ressurser til disposisjon. Støtte fra faglige institusjoner innen forskning og utdanning og på andre områder er likeledes svært viktig. Krafttak vil dessuten åpne for støtteerklæringer fra enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og lokale lag av organisasjoner. Navet, hjulet og den gode sirkelen Visjon Initiativ Handling Nav Støtte En sterk visjon, et tydelig initiativ, klar støtte og bestemt handling koblet til et sterkt nav kan sette et stort hjul i bevegelse. 19

21 Visjon Syng for livets visjon er: Alle skal få tilgang til sangen som en kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Initiativ For å realisere visjonen har Syng for livets nasjonale partnere tatt initiativ til et femårig Krafttak for sang. Støtte Initiativet støttes av forskning, fagmiljøer, et samlet storting og et stort antall grupper og enkeltpersoner. Nå mangler bare ressursene. Handling Gjennom fem programmer vil Krafttak for sang bygge et syngende samfunn. Den gode sirkelen Gjennom konkrete erfaringer og aktiv læring fra programmene vil vi konkretisere og videreutvikle vår visjon og søke støtte for nye initiativ til konkret handling for ytterligere å forsterke effekten og resultatene av våre handlinger. Navet Navet, Ressurssenter for sang, driver den gode sirkelen. Det sørger for sammenkobling, fremdrift, læring, skrittvis forbedring og også mer grunnleggende nyskaping når forholdene ligger til rette for dette. Navet er avgjørende for å skape nye verdier. 20

22 Detaljert utgiftsbudsjett 2013 Utviklingskostnader ,- Utviklingsverksted, nasjonale partnere ,- Utviklingsdialog Sing Up ,- Prosjektleder (lønn og sosiale kostnader) ,- Kontor og administrasjon ,- Regnskap, revisjon, kopiering ,- Utstyr ,- Husleie ,- IT-kostnader ,- Sentrale utviklingsprosjekter ,- Pilotprosjekt, følgeforskning ,- Aktivitetsmodeller, Sang for barn og unge ,- Aktivitetsmodell, syngende eldreinstitusjon ,- Videreutvikling, Fargespill og Jeg vil bygge mitt land ,- Pedagogisk utvikling, opplæringsprogram ,- Nettside ,- Trykt informasjonsmateriell ,- Temahefter (Om sangkultur, Om sangens effekt) ,- Folkehelsearbeid i kommunene ,- Informasjonshefte om sang og helse ,- Veileder om sang i folkehelsearbeidet ,- Sang i folkehelseregnskapet, registrering og analyse ,- Erfaringsverksteder om sang og helse, pilotkommuner ,- Deltakelse i internasjonal workshop om sang og helse ,- Lokale inkluderingsprosjekter ,- Syngende lokalsamfunn ,- Spedbarnssang ,- Syngende barnehager ,- Syngende skoler ,- Sang i eldreomsorgen ,- Sang for alle ,- Sangukene ,- Sum ,- 21

23 Kontaktopplysninger Arbeidsgruppen for Krafttak for sang: Hans Kåre Flø, Syng for livet, leder, Musikkens studieforbund, styreleder, tlf , Pål Djuve, Folkeakademienes landsforbund: generalsekretær, tlf , Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i Skolen, daglig leder, tlf , , Katarina I. de Brisis, Musikkens studieforbund, rådgiver, tlf , Syng for livets sekretariat: Syng for livet, c/o Musikkens studieforbund, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo, Katarina I. de Brisis 22