VEDLEGG I PREPARATOMTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG I PREPARATOMTALE"

Transkript

1 VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjoner (polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) inneholder: Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F 2 mikrogram 4 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram Konjugert til CRM 197 -bærerprotein og adsorbert på aluminiumfosfat (0,5 mg) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksinen er en homogen hvit suspensjon. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Vaksinasjon mot sykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F (inkludert sepsis, meningitt, pneumoni, bakteriemi og akutt otitis media) hos spedbarn og barn fra 2 måneder opp til 5 års alder (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1). Se pkt. 4.2 for antall doser som skal administreres til de ulike aldersgruppene. Bruk av Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til følgene av invasiv sykdom hos de ulike aldersgrupper samt variasjoner i serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger. Spedbarn i alderen 2 6 måneder: Primærvaksinasjon består av tre doser, hver på 0,5 ml, den første dosen gis vanligvis ved 2 måneders alder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En fjerde dose anbefales i barnets andre leveår. Alternativt kan et todose regime vurderes når Prevenar gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den første dosen kan gis fra 2 måneders alder, med andre dose minst 2 måneder senere og en tredje (booster) dose ved måneders alder (se pkt. 5.1). 2

3 Tidligere uvaksinerte eldre spedbarn og barn: Spedbarn i alderen 7-11 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En tredje dose er anbefalt i det andre leveåret. Barn i alderen måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene. Barn mellom 24 måneder og 5 år: Én enkelt dose. Det er ikke klarlagt om det er noe behov for en boosterdose etter å ha fulgt disse vaksinasjonsprogrammene. Administrasjonsmåte Vaksinen skal gis ved intramuskulær injeksjon. Anbefalte områder er anterolateralt på låret (vastus lateralis muskelen) hos spedbarn eller i deltoidmuskelen i overarmen hos små barn. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene, eller overfor difteritoksoid. I likhet med andre vaksiner skal administrasjon av Prevenar utsettes hos pasienter som lider av akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det nødvendig å utsette vaksinasjonen. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Som ved alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av vaksinen. Prevenar må ikke injiseres intravenøst. Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født 28. uke i svangerskapet) og spesielt for de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjon gjennomføres og ikke utsettes. Prevenar beskytter ikke mot andre serotyper av Streptococcus pneumoniae enn de som er inkludert i vaksinen, eller mot andre mikroorganismer som forårsaker invasiv sykdom eller otitis media. Denne vaksinen bør ikke gis til spedbarn eller barn med trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, unntatt hvis den potensielle fordelen klart oppveier risikoen. Selv om det til en viss grad forekommer antistoffrespons mot difteritoksinet, vil ikke vaksinasjon med denne vaksinen erstatte rutinemessig difterivaksinering. Hos barn i alderen 2 år til og med 5 år, har immuniseringsregime med én enkelt dose blitt anvendt. Det ble observert en høyere frekvens av lokale reaksjoner hos barn eldre enn 24 måneder sammenlignet med spedbarn (se pkt. 4.8). Barn med svekket immunrespons, enten grunnet bruk av immunsuppresiv behandling, en genetisk defekt, HIV infeksjon eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons ved aktiv immunisering. Begrensede data har vist at Prevenar (primærvaksinasjon med tre doser) induserer en akseptabel immunrespons hos spedbarn med sigdcelle sykdom med en sikkerhetsprofil lik den som er observert i ikke-høyrisiko grupper (se pkt. 5.1). Sikkerhet og immunogenisitetsdata er fremdeles ikke tilgjengelig for barn i andre spesifikke høy-risiko grupper for invasiv pneumokokksykdom (f.eks. barn med en 3

4 annen medfødt eller ervervet svekket miltfunksjon, HIV infeksjon, malignitet, nefrotisk syndrom). Vaksinering i høyrisikogrupper skal vurderes individuelt. Barn under 2 år bør få alderstilpasset Prevenar-vaksinasjonsserie (se pkt. 4.2). Bruk av pneumokokkkonjugatvaksine erstatter ikke bruk av 23-valent pneumokokkpolysakkarid vaksiner hos barn 24 måneder med tilstander (slik som sigdcelle-sykdom, fravær av milt, HIV-infeksjon, kronisk sykdom eller som er immunkompromittert) som setter dem i en høyere risiko for invasiv sykdom på grunn av Streptococcus pneumoniae. Når anbefalt skal barn i risikogruppen som er 24 måneder eller eldre, og som allerede er primet med Prevenar, alltid få 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Intervallet mellom konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar) og 23-valent pneumokokkpolysakkarid-vaksine skal være minst 8 uker. Det finnes ikke tilgjengelige data som indikerer hvorvidt administrasjon av 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine til ikke-primede barn eller til barn primet med Prevenar vil kunne medføre hyporespons ved fremtidige doser med Prevenar. Når Prevenar gis samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), skal legen være oppmerksom på at data fra kliniske studier indikerer at forekomsten av feberreaksjoner var høyere enn når hexavalente vaksiner ble gitt alene. Disse reaksjonene var for det meste moderate (temperatur mindre enn eller lik 39 C) og forbigående (se pkt. 4.8). Antipyretisk behandling bør initieres i henhold til lokale behandlingsrutiner. Profylaktisk antipyretisk medisinering anbefales: - for alle barn som får Prevenar samtidig med vaksiner som inneholder hele celler av inaktiverte kikhostebakterier på grunn av høyere forekomst av febrile reaksjoner (se pkt. 4.8). - for barn med krampeanfall eller med tidligere feberkramper. Som for enhver vaksine, beskytter ikke Prevenar alle vaksinerte individer mot pneumokokksykdom. I tillegg forventes det at graden av beskyttelse mot otitis media forårsaket av pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen vil være vesentlig lavere enn mot invasiv sykdom. Fordi otitis media kan forårsakes av mange andre mikroorganismer enn pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen, forventes den totale beskyttelsen mot otitis media å være lav (se pkt. 5.1). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Prevenar kan gis samtidig med andre barnevaksiner i overensstemmelse med det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Ulike injiserbare vaksiner skal alltid gis på forskjellige injeksjonssteder. Immunresponsen på rutinemessige barnevaksiner gitt samtidig med Prevenar, på forskjellige injeksjonssteder, har blitt undersøkt i 7 kontrollerte kliniske studier. Antistoffresponsen til Hibtetanus- proteinkonjugat (PRP-T)-, tetanus- og Hepatitt B (HepB)-vaksiner var lik som for kontrollene. For CRM-basert Hib-konjugatvaksine ble en økning av antistoffresponsen til Hib og difteri observert hos spedbarngruppen. Ved boosterdosen ble det observert en nedgang i Hibantistoffnivå, men alle barna hadde beskyttende nivåer. Det ble også observert en uventet reduksjon i responsen til kikhoste-antigener og inaktivert poliovaksine (IPV). Den kliniske relevansen av disse interaksjonene er ukjent. Begrensede resultater fra åpne studier har vist en akseptabel respons på vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder og mot vannkopper. Data fra samtidig bruk av Prevenar og Infanrix hexa (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), har ikke vist klinisk relevant interferens med antistoffresponsen til hvert av de individuelle antigenene når vaksinene er gitt som tre doser primærvaksinasjon. Tilstrekkelige data for samtidig bruk av andre hexavalente vaksiner og Prevenar er for tiden ikke tilgjengelige. Det ble ikke påvist immunologisk interferens i et klinisk forsøk hvor samtidig primærvaksinasjon med Prevenar og Meningitec (meningokokk gruppe C konjugat vaksine), gitt hhv. som tre doser (2, 31/2 og 6 måneders alder) og to doser (2 og 6 måneders alder), ble evaluert. En påfyllingsdose av hver av vaksinene ble gitt i andre leveår. 4

5 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Prevenar er ikke beregnet til voksne. Det foreligger ingen data fra bruk under graviditet eller amming hos mennesker eller studier av reproduksjon hos dyr. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Sikkerheten av vaksinen har blitt undersøkt i forskjellige kontrollerte kliniske studier hvor mer enn friske spedbarn (6 uker til 18 måneder) er inkludert. Det meste av erfaringen på sikkerhet kommer fra effektstudien hvor spedbarn mottok doser med Prevenar. Sikkerhet hos tidligere ikke-vaksinerte eldre barn har også blitt undersøkt. I alle studier ble Prevenar administrert samtidig med de anbefalte vaksinene til barn. Blant de vanligste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og feber. Det ble ikke sett noen konsistent økning i lokale eller systemiske reaksjoner ved gjentatte doser i løpet av primærvaksinasjon eller ved boosterdoser, med unntak av en høyere forekomst av forbigående ømhet (36,5 %) og ømhet som påvirket leddbevegelsen (18,5 %) som ble sett etter boosterdosen. Hos eldre barn som fikk én enkelt vaksinedose ble det observert en høyere forekomst av lokale reaksjoner enn det som tidligere er beskrevet for spedbarn. Disse reaksjonene var primært av forbigående karakter. I en post-marketingstudie med 115 barn mellom 2 og 5 år ble ømhet rapportert hos 39,1 % av barna, hvorav 15,7 % også fikk nedsatt leddbevegelse. Rødhet ble rapportert hos 40,0 % av barna, og indurasjon ble rapportert hos 32,2 %. Rødhet og indurasjon 2 cm i diameter ble rapportert hos henholdsvis 22,6 % og 13,9 % av barna. Når Prevenar ble gitt samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), ble det rapportert feber 38 C hos 28,3 % til 48,3 % av spedbarna i gruppen som fikk Prevenar samtidig med den hexavalente vaksinen, sammenlignet med 15,6 % til 23,4 % i gruppen som fikk hexavalent vaksine alene. Feber over 39,5 C ble observert hos 0,6 % til 2,8 % av spedbarna som fikk Prevenar og hexavalente vaksiner (se pkt. 4.4). Reaktogenisitet var høyere hos barn som samtidig mottok helcelle kikhostevaksiner. I en studie som inkluderte 1662 barn ble feber 38 C rapportert hos 41,2 % av barna som mottok Prevenar samtidig med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (DTP), sammenlignet med 27,9 % i kontrollgruppen. Feber > 39 C ble rapportert hos 3,3 % av barna sammenliknet med 1,2 % i kontrollgruppen. Bivirkninger rapportert i kliniske forsøk eller etter markedsføring er listet nedenunder, inndelt etter organsystem og hyppighet og gjelder for alle aldersgrupper. Frekvensen er definert som følger: Svært vanlige (> 1/10) Vanlige ( 1/100 til < 1/10) Mindre vanlige ( 1/1000 til < 1/100) Sjeldne ( 1/ til < 1/1000) Svært sjeldne (< 1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad. 5

6 Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Svært sjeldne: Lymfadenopati lokalisert til området ved injeksjonsstedet. Forstyrrelser i immunsystemet: Sjeldne: Nevrologiske sykdommer: Sjeldne: Gastrointestinale sykdommer: Svært vanlige: Hud- og underhudssykdommer: Mindre vanlige: Svært sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner som anfylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkludert sjokk, angioneurotisk ødem, bronkospasmer, dyspné, ansiktsødem. Anfall, inkludert feberkramper. Oppkast, diaré, nedsatt matlyst. Utslett/urtikaria. Erythema multiforme Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Svært vanlige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, hardhet/hevelse, smerte/ømhet); feber 38 o C, irritabilitet, gråting, døsighet, urolig søvn. Vanlige: Hevelse/hardhet og erytem >2,4 cm på injeksjonsstedet, ømhet som påvirker bevegelsesevnen, feber > 39 o C. Sjeldne: Hypotonisk hyporesponsiv episode, overfølsomhetsreaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. dermatitt, pruritus, urticaria), rødming. Apné hos svært premature spedbarn ( 28 uker av svangerskapet) (se pkt. 4.4). 4.9 Overdosering Det har forekommet rapporter om overdoser med Prevenar, inkludert tilfeller av injeksjon av høyere dose enn anbefalt og tilfeller av injeksjon av påfølgende doser med kortere intervall siden forrige dose enn anbefalt. Hos de fleste individene ble det ikke rapportert noen uønskede reaksjoner. Bivirkninger rapportert i forbindelse med overdosering har generelt sett vært de samme som ved anbefalte enkeltdoser av Prevenar. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Pneumokokkvaksiner, ATC kode: J07AL02 Immunogenisitet Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) ble sett for alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjon med tre doser av Prevenar hos spedbarn og påfølgende boosterdoser, selv om geometriske gjennomsnittskonsentrasjoner varierte mellom de 7 serotypene. Prevenar har også vist å frembringe funksjonelle antistoffer (målt med opsonofagocytose) til alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjonen. Det er ikke undersøkt hvorvidt antistoffer vedvarer over lengre tid etter primærvaksinasjon hos spedbarn pluss boosterdose, eller etter primærvaksinasjon med én enkeltdose til eldre barn. Administrasjon av ikke-konjugerte pneumokokkpolysakkarider ved 13 måneder etter primærvaksinasjon med Prevenar ga en anamnestisk antistoffrespons for de 7 serotypene som er inkludert i vaksinen, og antyder at en priming hadde oppstått. 6

7 Immunogenisitet etter primærvaksinasjon av spedbarn med to doser, samt en booster ved ca. 1 års alder er dokumentert i flere studier. Det meste av data har indikert at lavere andeler av spedbarna oppnådde en antistoffkonsentrasjon 0,35 mikrogram/ml (referanse antistoffkonsentrasjon anbefalt av WHO) 1 mot serotype 6B og 23F etter primærvaksinasjon med to doser når direkte eller indirekte sammenlignet med primærvaksinasjon med tre doser. I tillegg var GMC-verdier lavere for antistoffer mot de fleste serotyper etter spedbarnsvaksinasjon med to doser enn etter tre doser. Antistoffrespons etter boosterdoser hos småbarn som ble primærvaksinert med to eller tre doser som spedbarn, var imidlertid sammenlignbare for alle 7 vaksineserotyper, og indikerte at begge spedbarnsregimene hadde medført tilstrekkelig priming. Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) mot alle vaksineserotypene ble sett etter vaksinasjon av barn mellom 2 og 5 år med én dose Prevenar. Antistoffkonsentrasjonene var like de som ble oppnådd etter primærvaksinasjon av spedbarn med tre doser og en boosterdose i andre leveår. Effektstudier i 2-5 års populasjonen er ikke utført. Beskyttende effekt av todose primær spedbarnsvaksinasjon pluss boosterdose er ikke fastslått i kliniske studier, og de kliniske konsekvensene av lavere antistoffkonsentrasjon mot serotype 6B og 23F etter todose spedbarnsvaksinasjon er ikke kjent. Beskyttende effekt mot invasiv sykdom Estimater av effekten mot invasiv sykdom ble oppnådd i populasjonen i USA, hvor dekningen av vaksineserotypene varierte fra %. Epidemiologiske data fra indikerte at dekningen i Europa er lavere og varierer fra land til land. Som en konsekvens, bør Prevenar dekke mellom 54 % og 84 % av isolatene fra invasive pneumokokk-sykdommer (IPD) hos europeiske barn under 2 år. Hos europeiske barn mellom 2 til 5 års alder, bør Prevenar dekke ca % av de kliniske isolatene som forårsaker invasive pneumokokksykdommer. Det er estimert at mer enn 80 % av de antimikrobielle resistente stammene vil være dekket av serotypene inkludert i vaksinen. Vaksineserotypedekningen hos den pediatriske populasjonen avtar med økende alder. Nedgangen i insidens av IPD sett blant eldre barn kan muligens delvis tilskrives naturlig oppnådd immunitet. Beskyttende effekt mot invasiv sykdom ble undersøkt i en stor, randomisert, dobbelblind, klinisk studie i en multietnisk populasjon i Nord-California (Kaiser Permanente studien). Mer enn barn ble vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (meningokokkvaksine gruppe C) ved 2, 4, 6 og måneders alder. Serotypene som var inkludert da studien pågikk utgjorde 89 % av IPD. Totalt 52 tilfeller av invasiv sykdom forårsaket av vaksine serotyper hadde samlet seg opp i en utvidet blindet oppfølgingsperiode frem til 20. april, Vaksinens serotype-spesifikke effekt var estimert til 94 % (95 % CI: 81, 99) i behandlingsintensjons-populasjonen og 97 % (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullstendig vaksinert) populasjonen (40 tilfeller). I Europa varierer estimatene for beskyttende effekt hos barn under 2 års alder fra 51 % til 79 %, når man tar hensyn til vaksinens dekning mot serotyper som forårsaker invasiv sykdom. Beskyttende effekt mot pneumoni I Kaiser Permanente-studien var den beskyttende effekten 87.5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriell pneumoni forårsaket av S. pneumoniae serotyper som inngår i vaksinen. Beskyttende effekt mot pneumoni uten bakteriemi (ingen mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen ble utført) ble også undersøkt. Siden mange andre patogener enn pneumokokker med serotyper som inngår i vaksinen, kan bidra til byrden av pneumoni hos barn, forventes det at beskyttelse mot all klinisk pneumoni vil være lavere enn for invasiv pneumokokk sykdom. I per-protokoll analysen var estimert risikoreduksjon for første episode av klinisk pneumoni med unormalt røntgenbilde av brystet (definert som tilstedeværelse av infiltrater, effusjon eller konsolidering) var 35 % (95 % CI: 4, 56).. 1 WHO teknisk rapport no 927, 2005; Vedlegg serologiske kriterier for beregning og godkjenning, av nye formuleringer for pneumokokk-konjugatvaksine til bruk hos spedbarn. 7

8 Beskyttende effekt mot otitis media Akutt otitis media (AOM) er en vanlig sykdom med ulik etiologi blant barn. Bakterier kan være årsaken til % av kliniske episoder av AOM. Pneumokokker er ansvarlig for % av alle bakterielle AOM og en større andel av alvorlig AOM. Prevenar kan teoretisk forhindre infeksjon med omtrent % av serotyper som forårsaker pneumokokk AOM. Det er estimert at Prevenar kan beskytte mot 6-13 % av alle kliniske episoder av AOM. Den beskyttende effekten av Prevenar mot akutt otitis media (AOM) ble undersøkt i en randomisert, dobbelblind, klinisk studie med 1662 finske spedbarn vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (hepatitt B vaksine) ved 2, 4, 6 og måneders alder. Vaksinens effekt mot vaksineserotype AOM, det primære endepunktet i studien, ble estimert til 57 % (95 % CI: 44, 67) i per protokoll analysen og 54 % (95 % CI: 41, 64) i behandlingsintensjons-analysen. Hos de vaksinerte personene ble det observert en økning i AOM på 33 % (95 % CI: -1, 80) forårsaket av serogrupper som ikke er inkludert i vaksinen. Imidlertid var den totale gevinsten 34 % (95 % CI: 21, 45) reduksjon i forekomsten av samtlige pneumokokk-aom. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 6 % (95 % CI: -4, 16) reduksjon. En undergruppe av barna i denne studien ble fulgt inntil de nådde 4-5 års alder. I denne oppfølgingsstudien var vaksinens effekt ved hyppig OM (definert som minst 3 episoder innen 6 måneder) 18 % (95 % CI: 1, 32), ved kronisk otitis media med effusjon, 50 % (95 % CI: 15, 71) og ved tympanotomi med dren, 39 % (95 % CI: 4, 61). Beskyttende effekt av Prevenar mot AOM ble vurdert som et sekundært endepunkt i Kaiser Permanente studien. Barn ble fulgt inntil 3,5 års alder. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 7 % (95 % CI: 4, 10) reduksjon. Effekten av vaksinen i per protokoll analysen var en 9 % (95 % CI: 3, 15) reduksjon av tilbakevendende AOM (definert som 3 episoder innen 6 måneder eller 4 episoder i året) eller en 23 % (95 % CI: 7, 36) reduksjon for tilbakevendende AOM (5 episoder innen 6 måneder eller 6 episoder i året). Tympanotomi med dren var redusert med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per protokoll analysen og med 23 % (95 % CI: 11, 34) i behandlingsintensjons-analysen. Effekt Beskyttende effekt av Prevenar mot IPD (dvs. inkludert beskyttelse gitt ved vaksinasjon og fra gruppeimmunitet på grunn av redusert overføring av vaksineserotyper i populasjonen) er evaluert i nasjonale immuniseringsprogrammer for spedbarn som anvender to eller tre doser, hver med boosterdoser. I USA ble generell vaksinasjon med Prevenar, ved bruk av et 4-dosers regime på spedbarn og et oppfølgingsprogram for barn inntil 5 år, innført i år Vaksinens effekt mot IPD forårsaket av vaksinens serotyper ble undersøkt hos 3-59 måneder gamle barn i de fire første årene etter implementering av vaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med ikke-vaksinasjon var punktestimatene for effekt, av 2, 3 eller 4 doser gitt i serier til spedbarn, lik henholdsvis 96 % (95 % KI 88-99), 95 % (95 % KI 88-99) og 100 % (95 % KI ). På samme tid ble det i USA observert en 94 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer under 5 år, sammenlignet med prevaksinasjons baseline (1998/99). Parallelt var det en 62 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer over 5 år. Denne indirekte eller gruppeffekten skyldes en reduksjon i overføring av vaksine serotyper fra immuniserte unge barn til resten av populasjonen og sammenfaller med redusert nasofaryngeal bæring av vaksine serotyper. I Quebec, Canada ble Prevenar innført ved 2, 4 og 12 måneders alder med et oppfølgingsprogram med en enkeltdose hos barn opp til 5 års alder. I de første to årene av vaksinasjonsprogrammet, med over 90 % dekning ble det observert en effekt mot IPD forårsaket av vaksineserotypen av en todose primærserie på spedbarn på 93 % (95 % KI 75-98) og 100 % (95 % KI ) for det fullførte regimet. 8

9 Foreløpige data fra England og Wales, rapportert mindre enn 1 år etter innføringen av rutinevaksinasjon ved 2, 4 og 13 måneder, med en enkeltdose i et oppfølgingsprogram for barn mellom 13 og 23 måneder gamle, antyder at effekten av dette vaksinasjonsregimet kan være lavere mot serotype 6B enn mot de andre serotypene i vaksinen. Beskyttende effekt av primærvaksinasjon mot pneumoni eller akutt otitis media med to doser er ikke fastslått. Ytterligere immunogenisitetsdata Immunogenisiteten til Prevenar ble undersøkt i en åpen, multisenter studie på 49 spedbarn med sigdcelle sykdom. Barn ble vaksinert med Prevenar (3 doser med 1 måneds mellomrom fra 2 måneders alder) og 46 av disse barna fikk også en 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine ved måneders alder. Etter primær immunisering hadde 95,6 % av personene antistoffnivåer på minst 0,35 mikrogram/ml mot alle 7 serotyper tilstede i Prevenar. En signifikant økning i antistoffkonsentrasjonen mot de 7 serotypene etter polysakkarid vaksinasjonen ble sett, dette antyder at immunologisk hukommelse var godt etablert. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Ikke tilgjengelig. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata En intramuskulær toksisitetsstudie hvor repeterte doser (13 uker, 5 injeksjoner, en hver tredje uke) av pneumokokk-konjugatvaksine ble studert i kaniner, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter. Subkutane toksisitetsstudier med repeterte doser (13 uker, 7 injeksjoner av klinisk dose, en hver annen uke, etterfulgt av en 4-ukers bedringsperiode) av Prevenar til rotter og aper, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Natriumklorid Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet 3 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). Må ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) 0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass (Type I glass) med grå butylgummipropp 9

10 Pakningsstørrelse: 1 eller 10 hetteglass uten sprøyte/kanyler 1 hetteglass med sprøyte og to kanyler (én for opptrekk og én for injeksjon). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring. Vaksinen bør rystes godt for å oppnå en homogen hvit suspensjon og bør inspiseres visuelt for faste partikler og/eller fysiske endringer før bruk. Skal ikke brukes hvis innholdet ser annerledes ut. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Storbritannia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) EU/1/00/167/001 EU/1/00/167/002 EU/1/00/167/ DATO FOR FØRSTE MT/SISTE FORNYELSE Dato for første Markedsføringstillatelse: 02/02/2001 Dato for siste fornyelse: 02/02/ OPPDATERINGSDATO Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) 10

11 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot pneumokokkinfeksjoner (polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) inneholder: Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F 2 mikrogram 4 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram 2 mikrogram Konjugert til CRM 197 -bærerprotein og adsorbert på aluminiumfosfat (0,5 mg) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksinen er en homogen hvit suspensjon. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Vaksinasjon mot sykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F (inkludert sepsis, meningitt, pneumoni, bakteriemi og akutt otitis media) hos spedbarn og barn fra 2 måneder opp til 5 års alder (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1). Se pkt. 4.2 for antall doser som skal administreres til de ulike aldersgruppene. Bruk av Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til følgene av invasiv sykdom hos ulike aldersgrupper samt variasjoner i serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger. Spedbarn i alderen 2-6 måneder: Primærvaksinasjon består av tre doser, hver på 0,5 ml, den første dosen gis vanligvis ved 2 måneders alder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En fjerde dose anbefales i barnets andre leveår. Alternativt kan et todose regime vurderes når Prevenar gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den første dosen kan gis fra 2 måneders alder, med andre dose minst 2 måneder senere og en tredje (booster) dose ved måneders alder (se pkt. 5.1). 11

12 Tidligere uvaksinerte eldre spedbarn og barn: Spedbarn i alderen 7-11 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En tredje dose er anbefalt i det andre leveåret. Barn i alderen måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene. Barn mellom 24 måneder og 5 år: Én enkelt dose Det er ikke klarlagt om det er noe behov for en boosterdose etter å ha fulgt disse vaksinasjonsprogrammene. Administrasjonsmåte Vaksinen skal gis ved intramuskulær injeksjon. Anbefalte områder er anterolateralt på låret (vastus lateralis muskelen) hos spedbarn eller i deltoidmuskelen i overarmen hos små barn. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene, eller overfor difteritoksoid. I likhet med andre vaksiner skal administrasjon av Prevenar utsettes hos pasienter som lider av akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det nødvendig å utsette vaksinasjonen. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Som ved alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av vaksinen. Prevenar må ikke injiseres intravenøst. Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født 28. uke i svangerskapet) og spesielt for de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjon gjennomføres og ikke utsettes. Prevenar beskytter ikke mot andre serotyper av Streptococcus pneumoniae enn de som er inkludert i vaksinen, eller mot andre mikroorganismer som forårsaker invasiv sykdom eller otitis media. Denne vaksinen bør ikke gis til spedbarn eller barn med trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, unntatt hvis den potensielle fordelen klart oppveier risikoen. Selv om det til en viss grad forekommer antistoffrespons mot difteritoksinet, vil ikke vaksinasjon med denne vaksinen erstatte rutinemessig difterivaksinering. Hos barn i alderen 2 år til og med 5 år, har immuniseringsregime med én enkelt dose blitt anvendt. Det ble observert en høyere frekvens av lokale reaksjoner hos barn eldre enn 24 måneder sammenlignet med spedbarn (se pkt. 4.8). Barn med svekket immunrespons, enten grunnet bruk av immunsuppresiv behandling, en genetisk defekt, HIV infeksjon eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons ved aktiv immunisering. Begrensede data har vist at Prevenar (primærvaksinasjon med tre doser) induserer en akseptabel immunrespons hos spedbarn med sigdcelle sykdom med en sikkerhetsprofil lik den som er observert i ikke-høyrisiko grupper (se pkt. 5.1). Sikkerhet og immunogenisitetsdata er fremdeles ikke tilgjengelig for barn i andre spesifikke høy-risiko grupper for invasiv pneumokokksykdom (f.eks. barn med en 12

13 annen medfødt eller ervervet svekket miltfunksjon, HIV infeksjon, malignitet, nefrotisk syndrom). Vaksinering i høyrisikogrupper skal vurderes individuelt. Barn under 2 år bør få alderstilpasset Prevenar-vaksinasjonsserie (se pkt. 4.2). Bruk av pneumokokkkonjugatvaksine erstatter ikke bruk av 23-valent pneumokokkpolysakkarid vaksiner hos barn 24 måneder med tilstander (slik som sigdcelle-sykdom, fravær av milt, HIV-infeksjon, kronisk sykdom eller som er immunkompromittert) som setter dem i en høyere risiko for invasiv sykdom på grunn av Streptococcus pneumoniae. Når anbefalt skal barn i risikogruppen som er 24 måneder eller eldre og som allerede er primet med Prevenar, alltid få 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Intervallet mellom konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar) og 23-valent pneumokokkpolysakkarid-vaksine skal være minst 8 uker. Det finnes ikke tilgjengelige data som indikerer hvorvidt administrasjon av 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine til ikke-primede barn eller til barn primet med Prevenar vil kunne medføre hyporespons ved fremtidige doser med Prevenar. Når Prevenar gis samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), skal legen være oppmerksom på at data fra kliniske studier indikerer at forekomsten av feberreaksjoner var høyere enn når hexavalente vaksiner ble gitt alene. Disse reaksjonene var for det meste moderate (temperatur mindre enn eller lik 39 C) og forbigående (se pkt. 4.8). Antipyretisk behandling bør initieres i henhold til lokale behandlingsrutiner. Profylaktisk antipyretisk medisinering anbefales: - for alle barn som får Prevenar samtidig med vaksiner som inneholder hele celler av inaktiverte kikhostebakterier på grunn av høyere forekomst av febrile reaksjoner (se pkt. 4.8). - for barn med krampeanfall eller med tidligere feberkramper. Som for enhver vaksine, beskytter ikke Prevenar alle vaksinerte individer mot pneumokokksykdom. I tillegg forventes det at graden av beskyttelse mot otitis media forårsaket av pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen vil være vesentlig lavere enn mot invasiv sykdom. Fordi otitis media kan forårsakes av mange andre mikroorganismer enn pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen, forventes den totale beskyttelsen mot otitis media å være lav (se pkt. 5.1). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Prevenar kan gis samtidig med andre barnevaksiner i overensstemmelse med det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Ulike injiserbare vaksiner skal alltid gis på forskjellige injeksjonssteder. Immunresponsen, på rutinemessige barnevaksiner gitt samtidig med Prevenar, på forskjellige injeksjonssteder, har blitt undersøkt i 7 kontrollerte kliniske studier. Antistoffresponsen til Hibtetanus- proteinkonjugat (PRP-T)-, tetanus- og Hepatitt B (HepB)-vaksiner var lik som for kontrollene. For CRM-basert Hib-konjugatvaksine ble en økning av antistoffresponsen til Hib og difteri observert hos spedbarngruppen. Ved boosterdosen ble det observert en nedgang i Hibantistoffnivå, men alle barna hadde beskyttende nivåer. Det ble også observert en uventet reduksjon i responsen til kikhoste-antigener og inaktivert poliovaksine (IPV). Den kliniske relevansen av disse interaksjonene er ukjent. Begrensede resultater fra åpne studier har vist en akseptabel respons på vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder og mot vannkopper. Data fra samtidig bruk av Prevenar og Infanrix hexa (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), har ikke vist klinisk relevant interferens med antistoffresponsen til hvert av de individuelle antigenene når vaksinene er gitt som tre doser primærvaksinasjon. Tilstrekkelige data for samtidig bruk av andre hexavalente vaksiner og Prevenar er for tiden ikke tilgjengelige. Det ble ikke påvist immunologisk interferens i et klinisk forsøk hvor samtidig primærvaksinasjon med Prevenar og Meningitec (meningokokk gruppe C konjugat vaksine), gitt hhv. som tre doser (2, 31/2 og 6 måneders alder) og to doser (2 og 6 måneders alder), ble evaluert. En påfyllingsdose av hver av vaksinene ble gitt i andre leveår 13

14 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Prevenar er ikke beregnet til voksne. Det foreligger ingen data fra bruk under graviditet eller amming hos mennesker eller studier av reproduksjon hos dyr. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Sikkerheten av vaksinen har blitt undersøkt i forskjellige kontrollerte kliniske studier hvor mer enn friske spedbarn (6 uker til 18 måneder) er inkludert. Det meste av erfaringen på sikkerhet kommer fra effektstudien hvor spedbarn mottok doser med Prevenar. Sikkerhet hos tidligere ikke-vaksinerte eldre barn har også blitt undersøkt. I alle studier ble Prevenar administrert samtidig med de anbefalte vaksinene til barn. Blant de vanligste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og feber. Det ble ikke sett noen konsistent økning i lokale eller systemiske reaksjoner ved gjentatte doser i løpet av primærvaksinajon eller ved boosterdoser, med unntak av en høyere forekomst av forbigående ømhet (36,5 %) og ømhet som påvirket leddbevegelsen (18,5 %) som ble sett etter boosterdosen. Hos eldre barn som fikk én enkelt vaksinedose ble det observert en høyere forekomst av lokale reaksjoner enn det som tidligere er beskrevet for spedbarn. Disse reaksjonene var primært av forbigående karakter. I en post-marketingstudie med 115 barn mellom 2 og 5 år ble ømhet rapportert hos 39,1 % av barna, hvorav 15,7 % også fikk nedsatt leddbevegelse. Rødhet ble rapportert hos 40,0 % av barna, og indurasjon ble rapportert hos 32,2 %. Rødhet og indurasjon 2 cm i diameter ble rapportert hos henholdsvis 22,6 % og 13,9 % av barna. Når Prevenar ble gitt samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), ble det rapportert feber 38 C hos 28,3 % til 48,3 % av spedbarna i gruppen som fikk Prevenar samtidig med den hexavalente vaksinen, sammenlignet med 15,6 % til 23,4 % i gruppen som fikk hexavalent vaksine alene. Feber over 39,5 C ble observert hos 0,6 % til 2,8% av spedbarna som fikk Prevenar og hexavalente vaksiner (se pkt. 4.4). Reaktogenisitet var høyere hos barn som samtidig mottok helcelle kikhoste-vaksiner. I en studie som inkluderte 1662 barn ble feber 38 C rapportert hos 41,2 % av barna som mottok Prevenar samtidig med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (DTP), sammenlignet med 27,9 % i kontrollgruppen. Feber > 39 C ble rapportert hos 3,3 % av barna sammenliknet med 1,2 % i kontrollgruppen. Bivirkninger rapportert i kliniske forsøk eller etter markedsføring er listet nedenunder, inndelt etter organsystem og hyppighet og gjelder for alle aldersgrupper. Frekvensen er definert som følger: Svært vanlige ( 1/10), Vanlige ( 1/100 til <1/10) Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100) Sjeldne ( 1/ til <1/1000) Svært sjeldne (<1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad. 14

15 Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Svært sjeldne: Lymfadenopati lokalisert til området ved injeksjonsstedet. Forstyrrelser i immunsystemet: Sjeldne: Nevrologiske sykdommer: Sjeldne: Gastrointestinale sykdommer: Svært vanlige: Hud- og underhudssykdommer: Mindre vanlige: Svært sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner som anfylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkludert sjokk, angioneurotisk ødem, bronkospasmer, dyspné, ansiktsødem. Anfall, inkludert feberkramper. Oppkast, diaré, nedsatt matlyst. Utslett/urtikaria. Erythema multiforme Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Svært vanlige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, hardhet/hevelse, smerte/ømhet); feber 38 o C, irritabilitet, gråting, døsighet, urolig søvn. Vanlige: Hevelse/hardhet og erytem >2,4 cm på injeksjonsstedet, ømhet som påvirker bevegelsesevnen, feber >39 o C. Sjeldne: Hypotonisk hyporesponsiv episode, overfølsomhetsreaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. dermatitt, pruritus, urticaria), rødming. Apné hos svært premature spedbarn ( 28 uker av svangerskapet) (se pkt. 4.4). 4.9 Overdosering Det har forekommet rapporter om overdoser med Prevenar, inkludert tilfeller av injeksjon av høyere dose enn anbefalt og tilfeller av injeksjon av påfølgende doser med kortere intervall siden forrige dose enn anbefalt. Hos de fleste individene ble det ikke rapportert noen uønskede reksjoner. Bivirkninger rapportert i forbindelse med overdosering har generelt sett vært de samme som ved anbefalte enkeltdoser av Prevenar. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Pneumokokkvaksiner, ATC kode: J07AL02 Immunogenisitet Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) ble sett for alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjon med tre doser av Prevenar hos spedbarn og påfølgende boosterdoser, selv om geometriske gjennomsnittskonsentrasjoner varierte mellom de 7 serotypene. Prevenar har også vist å frembringe funksjonelle antistoffer (målt med opsonofagocytose) til alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjonen. Det er ikke undersøkt hvorvidt antistoffer vedvarer over lengre tid etter primærvaksinasjon hos spedbarn pluss boosterdose, eller etter primærvaksinasjon med én enkeltdose til eldre barn. Administrasjon av ikke-konjugerte pneumokokkpolysakkarider ved 13 måneder etter primærvaksinasjon med Prevenar ga en anamnestisk antistoffrespons for de 7 serotypene som er inkludert i vaksinen, og antyder at en priming hadde oppstått. 15

16 Immunogenisitet etter primærvaksinasjon av spedbarn med to doser, samt en booster ved ca. 1 års alder er dokumentert i flere studier. Det meste av data har indikert at lavere andeler av spedbarna oppnådde en antistoffkonsentrasjon 0,35 mikrogram/ml (referanse antistoffkonsentrasjon anbefalt av WHO) 1 mot serotype 6B og 23F etter primærvaksinasjon med to doser når direkte eller indirekte sammenlignet med primærvaksinasjon med tre doser. I tillegg var GMC-verdier lavere for antistoffer mot de fleste serotyper etter spedbarnsvaksinasjon med to doser enn etter tre doser. Antistoffrespons etter boosterdoser hos småbarn som ble primærvaksinert med to eller tre doser som spedbarn, var imidlertid sammenlignbare for alle 7 vaksineserotyper, og indikerte at begge spedbarnsregimene hadde medført tilstrekkelig priming. Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) mot alle vaksineserotypene ble sett etter vaksinasjon av barn mellom 2 og 5 år med én dose Prevenar. Antistoffkonsentrasjonene var like de som ble oppnådd etter primærvaksinasjon av spedbarn med tre doser og en boosterdose i andre leveår. Effektstudier i 2-5 års populasjonen er ikke utført. Beskyttende effekt av todose primær spedbarnsvaksinasjon pluss boosterdose er ikke fastslått i kliniske studier, og de kliniske konsekvensene av lavere antistoffkonsentrasjon mot serotype 6B og 23F etter todose spedbarnsvaksinasjon er ikke kjent. Beskyttende effekt mot invasiv sykdom Estimater av effekten mot invasiv sykdom ble oppnådd i populasjonen i USA, hvor dekningen av vaksineserotypene varierte fra %. Epidemiologiske data fra indikerte at dekningen i Europa er lavere og varierer fra land til land. Som en konsekvens, bør Prevenar dekke mellom 54 % og 84 % av isolatene fra invasive pneumokokk-sykdommer (IPD) hos europeiske barn under 2 år. Hos europeiske barn mellom 2 til 5 års alder, bør Prevenar dekke ca % av de kliniske isolatene som forårsaker invasive pneumokokksykdommer. Der er estimert at mer enn 80 % av de antimikrobielle resistente stammene vil være dekket av serotypene inkludert i vaksinen. Vaksineserotypedekningen hos den pediatriske populasjonen avtar med økende alder. Nedgangen i insidens av IPD sett blant eldre barn kan muligens delvis tilskrives naturlig oppnådd immunitet. Beskyttende effekt mot invasiv sykdom ble undersøkt i en stor, randomisert, dobbelblind, klinisk studie i en multietnisk populasjon i Nord-California (Kaiser Permanente studien). Mer enn barn ble vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (meningokokkvaksine gruppe C) ved 2, 4, 6 og måneders alder. Serotypene som var inkludert da studien pågikk utgjorde 89 % av IPD. Totalt 52 tilfeller av invasiv sykdom forårsaket av vaksine serotyper hadde samlet seg opp i en utvidet blindet oppfølgingsperiode frem til 20. april, Vaksinens serotype-spesifikke effekt var estimert til 94 % (95 % CI: 81, 99) i behandlingsintensjons-populasjonen og 97 % (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullstendig vaksinert) populasjonen (40 tilfeller). I Europa varierer estimatene for beskyttende effekt hos barn under 2 års alder fra 51 % til 79 %, når man tar hensyn til vaksinens dekning mot serotyper som forårsaker invasiv sykdom. Beskyttende effekt mot pneumoni I Kaiser Permanente-studien var den beskyttende effekten 87.5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriell pneumoni forårsaket av S. pneumoniae serotyper som inngår i vaksinen. Beskyttende effekt mot pneumoni uten bakteriemi (ingen mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen ble utført) ble også undersøkt. Siden mange andre patogener enn pneumokokker med serotyper som inngår i vaksinen, kan bidra til byrden av pneumoni hos barn, forventes det at beskyttelse mot all klinisk pneumoni vil være lavere enn for invasiv pneumokokk sykdom. I per-protokoll analysen var estimert risikoreduksjon for første episode av klinisk pneumoni med unormalt røntgenbilde av brystet (definert som tilstedeværelse av infiltrater, effusjon eller konsolidering) var 35 % (95 % CI: 4, 56). 1 WHO teknisk rapport no 927, 2005; Vedlegg serologiske kriterier for beregning og godkjenning, av nye formuleringer for pneumokokk-konjugatvaksine til bruk hos spedbarn. 16

17 Beskyttende effekt mot otitis media Akutt otitis media (AOM) er en vanlig sykdom med ulik etiologi blant barn. Bakterier kan være årsaken til % av kliniske episoder av AOM. Pneumokokker er ansvarlig for % av alle bakterielle AOM og en større andel av alvorlig AOM. Prevenar kan teoretisk forhindre infeksjon med omtrent % av serotyper som forårsaker pneumokokk AOM. Det er estimert at Prevenar kan beskytte mot 6-13 % av alle kliniske episoder av AOM. Den beskyttende effekt av Prevenar mot akutt otitis media (AOM) ble undersøkt i en randomisert, dobbelblind, klinisk studie med 1662 finske spedbarn vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (hepatitt B vaksine) ved 2, 4, 6 og måneders alder. Vaksinens effekt mot vaksineserotype AOM, det primære endepunktet i studien, ble estimert til 57 % (95 % CI: 44, 67) i per protokoll analysen og 54 % (95 % CI: 41, 64) i behandlingsintensjons-analysen. Hos de vaksinerte personene ble det observert en økning i AOM på 33 % (95 % CI: -1, 80) forårsaket av serogrupper som ikke er inkludert i vaksinen. Imidlertid var den totale gevinsten 34 % (95 % CI: 21, 45) reduksjon i forekomsten av samtlige pneumokokk-aom. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 6 % (95 % CI: -4, 16) reduksjon. En undergruppe av barna i denne studien ble fulgt inntil de nådde 4-5 års alder. I denne oppfølgingsstudien var vaksinens effekt ved hyppig OM (definert som minst 3 episoder innen 6 måneder) 18 % (95 % CI: 1, 32), ved kronisk otitis media med effusjon, 50 % (95 % CI: 15, 71) og ved tympanotomi med dren, 39 % (95 % CI: 4, 61). Beskyttende effekt av Prevenar mot AOM ble vurdert som et sekundært endepunkt i Kaiser Permanente studien. Barn ble fulgt inntil 3,5 års alder. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 7 % (95 % CI: 4, 10) reduksjon. Effekten av vaksinen i per protokoll analysen var en 9 % (95 % CI: 3, 15) reduksjon av tilbakevendende AOM (definert som 3 episoder innen 6 måneder eller 4 episoder i året) eller en 23 % (95 % CI: 7, 36) reduksjon for tilbakevendende AOM (5 episoder innen 6 måneder eller 6 episoder i året). Typmpanotomi med dren var redusert med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per protokoll analysen og med 23 % (95 % CI: 11, 34) i behandlingsintensjons-analysen. Effekt Beskyttende effekt av Prevenar mot IPD (dvs. inkludert beskyttelse gitt ved vaksinasjon og fra gruppeimmunitet på grunn av redusert overføring av vaksineserotyper i populasjonen) er evaluert i nasjonale immuniseringsprogrammer for spedbarn som anvender to eller tre doser, hver med boosterdoser. I USA ble generell vaksinasjon med Prevenar, ved bruk av et 4-dosers regime på spedbarn og et oppfølgingsprogram for barn inntil 5 år, innført i år Vaksinens effekt mot IPD forårsaket av vaksinens serotyper ble undersøkt hos 3-59 måneder gamle barn i de fire første årene etter implementering av vaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med ikke-vaksinasjon var punktestimatene for effekt, av 2, 3 eller 4 doser gitt i serier til spedbarn, lik henholdsvis 96 % (95 % KI 88-99), 95 % (95 % KI 88-99) og 100 % (95 % KI ). På samme tid ble det i USA observert en 94 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer under 5 år, sammenlignet med prevaksinasjons baseline (1998/99). Parallelt var det en 62 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer over 5 år. Denne indirekte eller gruppeffekten skyldes en reduksjon i overføring av vaksine serotyper fra immuniserte unge barn til resten av populasjonen og sammenfaller med redusert nasofaryngeal bæring av vaksine serotyper. I Quebec, Canada ble Prevenar innført ved 2, 4 og 12 måneders alder med et oppfølgingsprogram med en enkeltdose hos barn opp til 5 års alder. I de første to årene av vaksinasjonsprogrammet, med over 90 % dekning ble det observert en effekt mot IPD forårsaket av vaksineserotypen av en todose primærserie på spedbarn på 93 % (95 % KI 75-98) og 100 % (95 % KI ) for det fullførte regimet. 17

18 Foreløpige data fra England og Wales, rapportert mindre enn 1 år etter innføringen av rutinevaksinasjon ved 2, 4 og 13 måneder, med en enkeltdose i et oppfølgingsprogram for barn mellom 13 og 23 måneder gamle, antyder at effekten av dette vaksinasjonsregimet kan være lavere mot serotype 6B enn mot de andre serotypene i vaksinen. Beskyttende effekt av primærvaksinasjon mot pneumoni eller akutt otitis media med to doser er ikke fastslått. Ytterligere immunogenisitetsdata Immunogenisiteten til Prevenar ble undersøkt i en åpen, multisenter studie på 49 spedbarn med sigdcelle sykdom. Barn ble vaksinert med Prevenar (3 doser med 1 måneds mellomrom fra 2 måneders alder) og 46 av disse barna fikk også en 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine ved måneders alder. Etter primær immunisering hadde 95,6 % av personene antistoffnivåer på minst 0,35 mikrogram/ml mot alle 7 serotyper tilstede i Prevenar. En signifikant økning i antistoffkonsentrasjonen mot de 7 serotypene etter polysakkarid vaksinasjonen ble sett, dette antyder at immunologisk hukommelse var godt etablert. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Ikke tilgjengelig. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata En intramuskulær toksisitetsstudie hvor repeterte doser (13 uker, 5 injeksjoner, en hver tredje uke) av pneumokokk-konjugatvaksine ble studert i kaniner, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter. Subkutane toksisitetsstudier med repeterte doser (13 uker, 7 injeksjoner av klinisk dose, en hver annen uke, etterfulgt av en 4-ukers bedringsperiode) av Prevenar til rotter og aper, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Natriumklorid Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet 4 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C ). Må ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) 0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte (Type I glass) med sprøytestempel (polypropylen), stempelpropp (lateksfri, grå butylgummi) og en kanyle beskyttelseshette (lateksfri, grå butylgummi) 18

19 Pakningsstørrelse: 1 eller 10 med eller uten kanyler Multipakning med 5 pakninger á 10 ferdigfylte sprøyter uten kanyler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring. Vaksinen bør rystes godt for å oppnå en homogen hvit suspensjon og bør inspiseres visuelt for faste partikler og/eller fysiske endringer før bruk. Skal ikke brukes hvis innholdet ser annerledes ut. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Storbritannia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) EU/1/00/167/003 EU/1/00/167/004 EU/1/00/167/006 EU/1/00/167/007 EU/1/00/167/ DATO FOR FØRSTE MT/SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: 02/02/2001 Dato for siste fornyelse: 02/02/ OPPDATERINGSDATO Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) 19

20 VEDLEGG II A. TILVIRKERE AV BIOLOGISK AKTIVT VIRKESTOFF OG INNEHAVER AV TILVIRKERTILLATELSE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE B. VILKÅR FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 20

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres.

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Veropol Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose = 0,5 ml: Poliovirus type 1, inaktivert Poliovirus type 2,

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen).

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 1. LEGEMIDLETS NAVN ditebooster, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pr.

Detaljer

IMOVAX POLIO er indisert for aktiv immunisering mot poliomeylitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser.

IMOVAX POLIO er indisert for aktiv immunisering mot poliomeylitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN IMOVAX POLIO, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot polio (inaktivert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 0,5 ml dose av IMOVAX POLIO inneholder: Inaktivert

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. IMOVAX POLIO, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot polio (inaktivert)

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. IMOVAX POLIO, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot polio (inaktivert) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN IMOVAX POLIO, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot polio (inaktivert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 0,5 ml dose av IMOVAX POLIO inneholder: Inaktivert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

PREPARATOMTALE. Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert

PREPARATOMTALE. Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis APP vet. injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer: 600 mg Actinobacillus

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram.

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Typhim Vi, 25 mikrogram/dose, injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Influensavirus overflateantigener, (hemagglutinin og neuraminidase) virosomer, av følgende stammer*:

Influensavirus overflateantigener, (hemagglutinin og neuraminidase) virosomer, av følgende stammer*: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN INFLEXAL V injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot influensa (inaktivert, overflateantigen, virosom) Sesongen 2013/2014 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Etter at vaksinen er ristet lett, er den en lett hvitaktig og opaliserende væske.

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Etter at vaksinen er ristet lett, er den en lett hvitaktig og opaliserende væske. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vaxigrip Junior, injeksjonsvæske, suspensjon, i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert,

Detaljer

12 måneder etter første revaksinering

12 måneder etter første revaksinering 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Prequenza injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Virkestoffer: Ekvine influensavirus stammer: A/equine-2/South

Detaljer

1 ml inneholder >1440 ELISA-enheter av inaktivert hepatitt A-virus (HAV) adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (0,5 mg Al 3+ ).

1 ml inneholder >1440 ELISA-enheter av inaktivert hepatitt A-virus (HAV) adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (0,5 mg Al 3+ ). 1. LEGEMIDLETS NAVN Havrix 1440 ELISA U/ml Injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt A (inaktivert, adsorbert). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder >1440 ELISA-enheter av

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Hyobac App Multi Vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (1,0 ml) Actinobacillus pleuropneumoniae,

Detaljer

PREPARATOMTALE. I mangel på internasjonal referansestandard uttrykkes antigen-innholdet ved hjelp av tilvirkerens egen referanse.

PREPARATOMTALE. I mangel på internasjonal referansestandard uttrykkes antigen-innholdet ved hjelp av tilvirkerens egen referanse. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN AVAXIM injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot hepatitt A (inaktivert, adsorbert). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 0,5 ml dose inneholder:

Detaljer

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterile Water Fresenius Kabi, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml oppløsningsvæske inneholder: 100 g vann til injeksjonsvæsker 3.

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann.

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bronwel Comp mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 15 ml (16,7 g) inneholder: 0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 13 : 1) av Thymus vulgaris

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

PREPARATOMTALE. Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert

PREPARATOMTALE. Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Act-HIB 10 mikrogram/0,5 ml.pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot Haemophilus type b, konjugert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Synflorix injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (polysakkarid, konjugert, adsorbert) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert)

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) Christian Syvertsen, Seksjon for biologiske legemidler og vaksiner September 2010. Menveo godkjent i sentral prosedyre (EU) European

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kvalitativ sammensetning Kombinasjonsvaksine

Detaljer

Denne vaksinen er i samsvar med Verdens Helseorganisasjons (WHOs) anbefalinger (nordlige halvkule) og EUs anbefaling for sesongen 2015/2016.

Denne vaksinen er i samsvar med Verdens Helseorganisasjons (WHOs) anbefalinger (nordlige halvkule) og EUs anbefaling for sesongen 2015/2016. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Fluarix, injeksjonsvæske, suspensjon, i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus

Detaljer

1. PREPARATETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Etter rekonstituering inneholder 1 dose (0,5 ml):

1. PREPARATETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Etter rekonstituering inneholder 1 dose (0,5 ml): 1. PREPARATETS NAVN Infanrix hexa. Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot difteri (D), tetanus (T), kikhoste (acellulær, komponent) (Pa), hepatitt B (rdna)

Detaljer

Influensavirus* (inaktivert med β-propiolakton, splittet) av følgende stammer:

Influensavirus* (inaktivert med β-propiolakton, splittet) av følgende stammer: 1. LEGEMIDLETS NAVN Afluria Injeksjonsvæske, suspensjon, i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus* (inaktivert med

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bacimycin pudder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bacimycin salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sinkbacitracin 500 IE/g. Klorheksidinacetat 5 mg/g. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0 mg)

PREPARATOMTALE. 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0 mg) 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE Tears Naturale, 1 mg/ml / 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose (1 ml) inneholder: Virkestoffer: Lyofilisat

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 vaksine-dose (0,5 ml) inneholder minst 24 IE inaktivert hepatitt A-virus (stamme RG-SB), dyrket i humane diploide (MRC-5) celler.

PREPARATOMTALE. 1 vaksine-dose (0,5 ml) inneholder minst 24 IE inaktivert hepatitt A-virus (stamme RG-SB), dyrket i humane diploide (MRC-5) celler. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Epaxal injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot hepatitt A (inaktivert, virosom) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 vaksine-dose (0,5 ml)

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Lyofilisat: Virkestoffer: - levende

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 1 mg/ml, oppløsning 2. KVALITATIV

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag.

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flamazine 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sølvsulfadiazin 10 mg/g (1 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er):

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er): PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Valpesykevirus, stamme Onderstepoort

Detaljer

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose (1 ml) rekonstituert vaksine: Vaksine: Virkestoff(er):

Detaljer

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ).

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lyngonia filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder: 361-509 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Arctostaphylos uva-ursi

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (5 ml) inneholder:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (5 ml) inneholder: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (5 ml) inneholder: Virkestoffer: Bovint rotavirus stamme 1005/78, inaktivert minst 10

Detaljer

Vaksinen forebygger ikke akutt betennelse i mellomøret, bihulebetennelse og andre vanlige infeksjoner i de øvre luftveiene.

Vaksinen forebygger ikke akutt betennelse i mellomøret, bihulebetennelse og andre vanlige infeksjoner i de øvre luftveiene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pneumovax injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot pneumokokkpolysakkarid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) inneholder 25 mikrogram av hver

Detaljer

Vaksinen forebygger ikke akutt betennelse i mellomøret, bihulebetennelse og andre vanlige infeksjoner i de øvre luftveiene.

Vaksinen forebygger ikke akutt betennelse i mellomøret, bihulebetennelse og andre vanlige infeksjoner i de øvre luftveiene. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pneumovax, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass Vaksine mot pneumokokkpolysakkarid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) inneholder 25 mikrogram

Detaljer

Varighet av immunitet er minimum 15 måneder for influensa og 36 måneder for tetanus. Begynnende immunitet er innen 2 uker etter grunnimmunisering.

Varighet av immunitet er minimum 15 måneder for influensa og 36 måneder for tetanus. Begynnende immunitet er innen 2 uker etter grunnimmunisering. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equip FT Vet. injeksjonsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: Hver dose á 2 ml inneholder renset antigen fra følgende inaktiverte influensavirus

Detaljer

Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kvalitativ sammensetning Kombinasjonsvaksine med parainfluensavirus

Detaljer

PREPARATOMTALE. NeisVac-C bør brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

PREPARATOMTALE. NeisVac-C bør brukes i henhold til offisielle anbefalinger. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN NeisVacC 0,5 ml Injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe C (konjugert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) inneholder:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoffer:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoffer: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Valpesykevirus, stamme Onderstepoort Hepatittvirus,

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon

Detaljer

PREPARATOMTALE. Influvac. Influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer*:

PREPARATOMTALE. Influvac. Influensavirus overflateantigener (hemagglutinin og neuraminidase) av følgende stammer*: PREPARATOMTALE Influvac 1. LEGEMIDLETS NAVN Influvac, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot influensa (inaktivert, overflateantigen). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus overflateantigener

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet)

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Adjuvans: maks. 200 mikrog. En vannholdig ISCOM (Immun Stimulerende Compleks) vaksine for intramuskulær injeksjon.

Adjuvans: maks. 200 mikrog. En vannholdig ISCOM (Immun Stimulerende Compleks) vaksine for intramuskulær injeksjon. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equip F Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: Hver dose á 2 ml inneholder renset antigen fra følgende inaktiverte influensavirus på overflaten av og

Detaljer

Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert)

Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert) 1 LEGEMIDLETS NAVN PEDIACEL, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD).

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD). 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Compact PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine Virkestoff(er): Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme

Detaljer

Salven påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig.

Salven påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin 2 % salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Salve 2 %: 1 g inneh.: Natriumfusidat 20 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Salve

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Adsobert til aluminiumhydroksid, hydrert Totalt: 0,25 milligram Al 3+ Fremstilt i gjærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved rekombinant DNA teknologi.

Adsobert til aluminiumhydroksid, hydrert Totalt: 0,25 milligram Al 3+ Fremstilt i gjærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved rekombinant DNA teknologi. PREPARATOMTALE 1 1. PREPARATETS NAVN ENGERIX-B 10 mikrogram/0,5 ml Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot hepatitt B (rdna) (adsorbert) (HBV) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én dose lyofilisat inneholder: Virkestoffer: Valpesykevirus (CDV),

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Te injeksjonsvæske, suspensjon til hester 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose á 1 ml inneholder: Virkestoff(er): Tetanustoksoid

Detaljer

Vaksinen skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7).

Vaksinen skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7). PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Lipogen duo vet. injeksjonsvæske, emulsjon. Vaksine til regnbueørret. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (0,1 ml) vaksine: Formalininaktiverte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver dose à 2 ml inneholder:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver dose à 2 ml inneholder: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose à 2 ml inneholder: Virkestoff: Porcint circovirus type 2 ORF2 subenhet

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Soluprick Positiv kontroll:

Detaljer

* Fremstilt i gjærceller Saccharomyces cerevisiae (stamme ) ved rekombinant DNAteknologi.

* Fremstilt i gjærceller Saccharomyces cerevisiae (stamme ) ved rekombinant DNAteknologi. 1. LEGEMIDLETS NAVN HBVAXPRO 40 mikrogram injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (1 ml) inneholder: Hepatitt B-virus overflateantigen,

Detaljer

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer

Detaljer

Katter, kyr, griser, sauer, geiter, hester og ildere: Minst ett år etter primærvaksinasjon, og 2 år etter boostervaksinasjoner.

Katter, kyr, griser, sauer, geiter, hester og ildere: Minst ett år etter primærvaksinasjon, og 2 år etter boostervaksinasjoner. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Versiguard Rabies vet, injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (1 ml) dose inneholder: Virkestoff: Inaktivert rabiesvirus, stamme SAD

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

En mild sjampo kan anvendes mellom behandlingene med ciklopiroksolamin sjampo 1,5 %.

En mild sjampo kan anvendes mellom behandlingene med ciklopiroksolamin sjampo 1,5 %. 1. LEGEMIDLETS NAVN SEBIPROX 1,5 % sjampo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 g sjampo inneholder 1,5 g ciklopiroksolamin (1,5 % w/w) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg.

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flux 0,25 mg F sugetabletter med peppermyntesmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med banansmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med anis/mentolsmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med bringebærsmak

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

Adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert Totalt 0,5 milligram Al 3+ 2

Adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert Totalt 0,5 milligram Al 3+ 2 1. PREPARATETS NAVN ENGERIX-B 20 mikrogram/1 ml Injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot hepatitt B (rdna) (adsorbert) (HBV) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (1 ml) inneholder: Hepatitt

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus:

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN HIPRACOX. Mikstur, suspensjon og oppløsning for spray for kyllinger. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sammensetning per dose (0,007 ml) av HIPRACOX: 1. Virkestoffer:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (0,5 ml) inneholder: ikke mindre enn 20 internasjonale enheter (IE) (5 Lf)

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (0,5 ml) inneholder: ikke mindre enn 20 internasjonale enheter (IE) (5 Lf) PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Boostrix Polio injeksjonsvæske, suspensjon. Boostrix Polio injeksjonsvæske, suspensjon, i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Alfacypermetrin 12,5 g/l Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer: Propylparahydroksybenzoat, metylparahydroksybenzoat, cetostearylalkohol, propylenglykol.

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer: Propylparahydroksybenzoat, metylparahydroksybenzoat, cetostearylalkohol, propylenglykol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Canoderm 5 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g krem inneholder 50 mg urea. Hjelpestoffer: Propylparahydroksybenzoat, metylparahydroksybenzoat, cetostearylalkohol,

Detaljer

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1 PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Aquavac PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff: Salmon pancreas

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund.

Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. Lyofilisat Virkestoffer: Valpesykevirus

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Vaksinen inneholder fenylalanin og små mengder etanol (alkohol) (se pkt. 4.4).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Vaksinen inneholder fenylalanin og små mengder etanol (alkohol) (se pkt. 4.4). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TETRAVAC, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent) og poliomyelitt (inaktivert), (adsorbert). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

B/Brisbane/60/2008-liknende stamme (B/Brisbane/60/2008, villtype) 15 mikrogram HA**

B/Brisbane/60/2008-liknende stamme (B/Brisbane/60/2008, villtype) 15 mikrogram HA** PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Fluarix, injeksjonsvæske, suspensjon, i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac L4 injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose á 1 ml inneholder: Virkestoffer: Inaktiverte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis West Nile injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (1 ml) inneholder: Virkestoff: Inaktivert

Detaljer

Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker):

Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker): 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac BbPi vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker): Virkestoff(er): 10 8,0

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Alpha Marine Vibject injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til torsk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer