NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 Svolvær Røde Kors i samarbeid med Nordland Røde Kors arrangerte kurs i krevende lende i oktober for 10 deltakere. Side 1 av 10

2 1. Innledning Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr betalende medlemmer. Pr var det betalende medlemmer i Nordland Røde Kors. Distriktsorganisasjonen består av 32 lokale Røde Kors - ledd og er representert i 25 av 44 kommuner. Nordland Røde Kors Handlingsprogram ble vedtatt på Årsmøtet 27. april Handlingsprogrammet bygger på Hovedprogram for Norges Røde Kors Det ble i 2014 inngått gjensidig forståelse mellom Nordland Røde Kors og Norges Røde Kors når det gjelder indikatorer for måloppnåelse og måltall. 2. Organisasjon/personal/miljø Virksomhetens art og tilholdssted Nordland Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon. Virksomheten er et selvstendig organisasjonsledd for lokalforeninger og representerer Norges Røde Kors innenfor Nordland fylke. Distriktsorganisasjonen har kontor i Bodø. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Nordland Røde Kors har gjennom flere års overskudd opparbeidet seg en god egenkapital og mottar faste tilskudd til drift fra Norges Røde Kors. Fremtidig utvikling Distriktsorganisasjonens oppsparte egenkapital gjennom flere år gir trygghet og økte muligheter for utvikling i tråd med endrede behov i samfunnet. Det planlegges iverksatt nye prosjekter. Redegjørelse for regnskapet Nordland Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2014 i henhold til ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Finansiell risiko Ved årsskiftet er Nordland Røde Kors midler plassert på høyrentekonto i DNB Nor Bank ASA med meget gode betingelser. Nordland Røde Kors har ingen lån. Side 2 av 10

3 Organisasjonskart pr ÅRSMØTE (Hvert 2. år) VALGKOMITÉ KONTROLLKOMITÉ DISTRIKTSSTYRE Distriktsleder DISTRIKTSRÅD RØDE KORS OMSORG DISTRIKTSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS DISTRIKTSRÅD RØDE KORS UNGDOM ADMINISTRASJON Daglig leder Distriktsstyrets sammensetning Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Frode Schjenken Jensen Bodø Styremedlem Vigdis Pedersen Moskenes (fratrådte april) Styremedlem Varamedlem Kristian Albertsen Terje Dahl Distriktsråd RK Omsorg Inger Lise Magnussen Hadsel Distriktsråd RK Ungdom Distriktsråd RK Hjelpekorps Thea Regine Lindquist Espen Haugerstuen Brønnøysund(fratrådte juni) Narvik (medlem fra juni) Bodø (Fratrådte 4. mars) Andreas Follå, februar-juni Martine Andrea Volnes, augustdesember (fung. leder i perioden juni-august) Hadsel(fratrådte 27.11) Aimee Larsen(fung. leder f.o.m 27.11) Distriktsstyrets sammensetning etter valg på årsmøtet Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Frode Schjenken Jensen Bodø Styremedlem Vigdis Pedersen Moskenes Styremedlem Terje Dahl Narvik Varamedlem Kristian Albertsen Brønnøysund Distriktsråd RK Omsorg Inger-Lise Magnussen Hadsel Distriktsråd RK Ungdom Thea Regine Lindquist Bodø Distriktsråd RK Hjelpekorps Espen Haugerstuen Hadsel Distriktsstyret har behandlet 67 saker i AU har ikke behandlet noen saker siste år. Side 3 av 10

4 Distriktets ansatte i 2014: Distriktskontor Bodø: Daglig leder Rådgiver Konsulent Frivillighetskoordinator Frivillighetskoordinator Frivillighetskoordinator Kontormedarbeider Hilde Gunn Kristiansen, fast 100 % stilling Mona Lisa Skipnes, fast 100 % stilling Ole-Martin Mjelva, fast 100 % stilling Tonje Brunstad, fast 100 % stilling Line Djernæs Sandbakken, fast 100 % stilling Svein Inge Sjøbu, fast 100 % stilling (pappaperm fra medio september) Berit Lien, fast 100 % stilling Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet var i hele ,5%, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 0,0 % langtidsfravær. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Likestilling Nordland Røde Kors har i sin ansettelsespolitikk lagt vekt på å ansette personer med ulik bakgrunn og kjønn. Ved utgangen av året var 2 av stillingene besatt av menn, mens 5 var besatt av kvinner. Miljø Distriktsorganisasjonen har en virksomhet som ikke forurenser det ytre miljø. Side 4 av 10

5 TAKK FOR INNSATSEN Til samtlige frivillige, tillitsvalgte på alle plan og til de ansatte Bodø, 6. mars 2015 Ann-Rigmor Lauritsen Distriktsleder Frode Schjenken Jensen Nestleder Vigdis Pedersen Medlem Sign. Terje Dahl Styremedlem Kristian Albertsen Styremedlem Sign. Inger-Lise Magnussen Leder distriktsråd Omsorg Espen Haugerstuen Leder distriktsråd hjelpekorps Sign. Martine Andrea Volnes Leder distriktsråd Ungdom Hilde Gunn Kristiansen Daglig leder Side 5 av 10

6 Aktiviteter i 2014 HP 1 Vi sikrer oppslutning om Røde Kors- bevegelsens verdier og internasjonal humanitær rett Røde Kors-verdier har vært tema på samlinger og kurs arrangert av distriktet og kurs arrangert i samarbeid med lokalforeninger. Ensomhet var tema for årets 8. mai kampanje, «Føler du deg ensom er du ikke alene». I Nordland ble det fra distrikt og lokalforeninger satt fokus på temaet gjennom medieutspill om ensomhet. Lokalforeningene i Nordland valgte å markere kampanjen ved å fokusere på det lokale Røde Korsarbeidet og deres aktiviteter. Lokale media har dekket og omtalt lokale Røde Kors - arrangement. Distriktet har initiert en rekke saker i media med tema som for eksempel påskeberedskap, førstehjelp sommer, ensomhet og inkludering, verdighet og Global Dignity. Røde Kors Avisen hadde i sin 1. utgave fokus på trygge lokalsamfunn og beredskap. I 2. utgave høsten 2014 var tema at alle kan gjøre noe. Global Dignity Day ble markert over hele landet 15. oktober og på 10 videregående skoler i Nordland. Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som HKH Kronprins Haakon var med å initiere, og har som formål å bevisstgjøre ungdom om betydningen av verdighet i eget og andres liv. Nordland Røde Kors hadde også i 2014 ansvaret for å koordinere kampanjen i fylket og rekrutterte 105 veiledere. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på gjennomføringen i Nordland. HP 2 Vi hjelper når ulykker, nød og katastrofer rammer Hjelpekorpsene i Nordland var i 2014 utkalt i 45 aksjoner. Pr. desember 2014 var det 342 godkjente hjelpekorpsere (med godkjent basiskompetanse og betalt kontingent) i Nordland. Dette tallet er lavt, noe som skyldes at flere ikke har gjennomført regodkjenning av Hjelpekorpsprøven. Ved regodkjenning av aktive i alle korps kan man påregne personer ekstra i denne statistikken over operativt godkjente mannskaper. En rekke lokalforeninger har hatt førstehjelpskurs, både internt blant Røde Kors-medlemmer, men også innenfor offentlig virksomhet og privat næringsliv. I løpet av vinteren gjennomførte flere hjelpekorps bl.a skredøvelse. Vefsn Røde Kors og Svolvær Røde Kors arrangerte kurs i krevende lende i Nordland Røde Kors fikk en tildeling på kr ,- fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av utstyr til Krevende Lende-grupper. Det ble brukt kr ,- til å kjøpe inn utstyrspakker. På de to kursene som har blitt arrangert har vi fått 20 nye med denne kompetansen i Nordland. Det har ført til at mange korps er svært motivert for å sende deltakere til denne typen kurs i I dag har vi Operative Krevende Lende-grupper i Brønnøysund, Vefsn. Svolvær, Hadsel og Narvik. Tre av disse hjelpekorpsene fikk godkjent medlemmer i løpet av Lokale korps har over tid savnet operative kurs på ledelsesnivå i Nordland. I løpet av 2014 ble det arrangert en samling for aktuelle veiledere og instruktører på dette nivået. Etter samlingen ble det etablert en kursstab for det nye Kurset Lagledelse Søk Og Redning LSOR. Det ble gjennomført et LSOR-kurs på våren med 14 deltakere, samt ett på høsten med 10 deltakere. Nordland Røde Kors bisto ved etablering av Støttegruppen 22. juli Nordland i begynnelsen av 2012, og har siden fungert som sekretariat for støttegruppen som har ca. 70 medlemmer. Side 6 av 10

7 Sekretariatet har bl.a. koordinert virksomheten og vært aktiv i planlegging og gjennomføring av samlinger for etterlatte, pårørende og andre berørte i Ved utgangen av året var Røde Kors beredskapsvakt etablert i de fem kommunene Vefsn, Moskenes, Vestvågøy, Bodø og Lødingen. Bodø Røde Kors har begynt forsiktig med rekruttering av eksisterende medlemmer. Moskenes Røde Kors etablerte beredskapsvakt i mai og rekrutterte ca. 10 beredskapsvakter da. Det ble arrangert introduksjonskurs og førstehjelpskurs for beredskapsvaktene i begynnelsen av høsten. Beredskapsvaktene skal gjennomgå psykososialt førstehjelpskurs over nyttår. Vestvågøy Røde Kors startet opp med beredskapsvakt i november og har 38 frivillige som har sagt seg villig til å stå på liste for utkalling når en ekstraordinær hendelse oppstår. I alt 15 frivillige i Nordland har gjennomgått obligatorisk førstehjelpskurs for beredskapsvakter i 2014 i Vestvågøy og Moskenes. Nye kurs arrangeres i Det er gjennomført opplæring av 31 lokale ledere og andre interesserte i beredskap i 2014 ved å arrangere lokale temamøter. På fagsamlingen i oktober deltok i tillegg nærmere 50 frivillige på miniseminar, beredskapskonferanse og beredskapsøvelse. Distriktet har i 2014 arrangert 4 beredskapsøvelser, enten som del av beredskapskurs på fagsamling eller som idéøvelse lokalt. Administrasjonen har arrangert temadag beredskap. Varslingsøvelse med administrasjon og distriktsstyre ble gjennomført med bruk av UMS/Voice Broadcast våren Det ble gjennomført kurs i psykososial førstehjelp for 14 frivillige/tillitsvalgte på fagsamlingen i oktober. Distriktet har i tillegg holdt kurs lokalt for 29 deltakere. Distriktet har i 2014 fokusert på at lokalforeningene må få bistand til å inngå samarbeidsavtaler beredskap med kommunene. Brev er sendt til de større kommunene i Nordland, der det ble bedt om møte for å inngå slik avtale. Det er i 2014 inngått to formelle, skriftlige samarbeidsavtaler i henhold til mal utarbeidet av Norges Røde Kors. Dette gjelder avtaler mellom Bodø kommune/bodø Røde Kors og Andøy kommune/ Andøy Røde Kors. Prosess er satt i gang mellom lokalt Røde Kors og flere andre kommuner, der målet er at skriftlig avtale underskrives. Nordland Røde Kors har samarbeidet med Nordland Fylkeskommune, trafikksikkerhetsutvalget, og bidratt i kampanje for økt bruk av refleks. På slutten av året har vi gjennomført en kampanje på Twitter i forhold til økt refleksbruk. Distriktet har deltatt på møte i Fylkesberedskapsrådet. Nordland Røde Kors deltok på Fylkesmannens beredskapskonferanse i september, der flere kommuner i Nordland var representert. HP 3 Yter omsorg og hjelper folk til bedre helse og livskvalitet Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors i Nordland og ble startet i 1949 av Jens Meinich, daværende generalsekretær. Hans berømte parole var den beste medisin for et menneske er et annet menneske og denne er like gjeldende den dag i dag. Besøkstjenesten drives av frivillige som vil være til støtte og hjelp for mennesker som ønsker sosial kontakt. Besøkene kan finne sted i private hjem eller på institusjoner. Besøksvennene er også med på å skape sosiale møteplasser, arrangere turer/utflukter og tilstelninger på institusjoner. Side 7 av 10

8 Grunnkurs omsorg er arrangert lokalt og på fagsamling i regi av Nordland Røde Kors med i alt 150 deltakere. Visitortjeneste er etablert i Bodø, Fauske og i Vefsn med i alt 19 frivillige. Visitorene gjennomfører regelmessige besøk i fengslet og har samtaler med innsatte. I tillegg gjennomføres sosiale fellesarrangement i fengslet. Vitnestøtte er etablert i Bodø og Rana. Bodø Røde Kors har samarbeidet med Salten Tingrett om dette tiltaket. 16 frivillige har deltatt og bistått vitner i rettsalen i Bodø. Rana Røde Kors begynte med vitnestøtte høsten 2014 i samarbeid med Rana tingrett. Det ble gjennomført kurs for 13 nye vitnestøtter i Rana i november 2014, med mål om oppstart av selve aktiviteten i februar Tilbudet går ut på at en frivillig følger vitnet inn i rettssalen og fungerer som en trygg støtteperson under rettsforhandlingene. Ung helse ble vedtatt som nytt fokusområde i Røde Kors Ungdom på Sentral Ungdomskonferanse i november Rana Røde Kors Ungdom hadde en stor markering med fokus på psykisk helse blant ungdom i november Målsetningen med markeringen var å informere at det er mer vanlig med psykiske utfordringer enn det mange tror, og at det finnes hjelp å få for dem som ønsker noen å snakke med. Røde Kors sitt samtaletilbud Kors på halsen ble promotert. Bruktbutikk har i 2014 vært i drift i Bodø, Rana, Narvik, Andøy, Vefsn og Nordfold. Dette er blitt en god inntektskilde for lokalforeningene. Bruktbutikkene engasjerer mange frivillige og daglig legges det ned en utrolig innsats her. Noen av de frivillige opplever at de her får en meningsfull hverdag, mens de ellers ville gått hjemme alene. Ballangen Røde Kors etablerte i 2013 Flyktningeguide og har hatt 8 frivillige guider. Det ble i 2014 arrangert i alt 3 Ferie for alle(ffa)-tilbud i Nordland med i alt 81 deltakere og 19 frivillige. Det var vært nattevandring i Bodø, Narvik og Brønnøysund i Totalt 72 personer har bidratt til dette. De fleste vandringene har vært i forbindelse med lokale arrangement i sommerhalvåret. Stopp Volden Cup ble gjennomført for 11. år på rad i Bodø som et samarbeid mellom fotballklubben Bodø Glimt og Nordland Røde Kors. Det deltok ca unge spillere under fotballturneringen i alderen år. Stopp Volden-budskapet sto sentralt under fotballturneringen. Nordland Røde Kors Ungdom deltok med holdningsskapende arbeid. De frontet kampanjen "Tænk dæ om" og snakket med ungdom om nettvett. RØFF er et aktivitetstilbud for unge i alderen år, der aktiviteten er knyttet til friluftsliv og Røde Kors-verdier. RØFF ble lansert i 2011 som et nytt Røde Kors-tiltak nasjonalt og har i 2014 vært i virksomhet i Ballangen, Narvik og på Fauske. Ungdommene er mye utendørs og har ulike aktiviteter tilpasset de ulike årstidene. Vestvågøy Røde Kors har i 2014 hatt aktivitetstilbud for barn 6-12 år, Barnas Røde Kors, BARK. Her gis det aktivitetstilbud til 17 barn. Vestvågøy, Ballangen og Narvik Røde Kors har tilbud til kvinner fra ulike land internasjonale kvinnegrupper. De møtes jevnlig og har ulike aktiviteter. Walk & Talk er et lavterskel aktivitetstilbud, der hensikten er å nå de som ellers ikke er med på noen fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Målet er å tilby et regelmessig aktivitetstilbud samtidig som brukerne også får mulighet for å møtes og snakke sammen mens de går tur. Vega Røde Kors har drevet denne folkehelseaktiviteten i 2014 med regelmessige aktiviteter for personer hver uke. Tilbudet på Vega har vært en suksess. Side 8 av 10

9 Nordland Røde Kors er medlem av Folkehelsealliansen og regional samarbeidspartner i Nordland Fylkeskommunes folkehelsearbeid. Distriktet har deltatt i møter i Folkehelsealliansen og vært med på utarbeidelse av Folkehelsealliansens handlingsplan. Nordland Røde Kors har et formalisert samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors, bl.a. i forbindelse med drift av suppekjøkken/aktivitetssenter. Arkhangelsk Røde Kors arrangerte Dignity Day for første gang i år. Femti elever ved Arkhangelsk pedagogiske videregående skole deltok på de to arrangementene 22. og 27. november. Nordland Røde Kors hadde også i 2014 en egen julekampanje til inntekt for fattige familier i Arkhangelsk. Siden suppekjøkkenet er nødt til å stenge 10 dager i julen, står barna som vanligvis får mat her uten tilbud om et varmt måltid mat disse dagene. Ved å gi penger til julekampanjen kan det kjøpes inn matesker som sikrer barna og deres familier et måltid varm mat om dagen i denne perioden. Det kom inn kr ,- i Nordland Røde Kors julekampanje i desember. Flere Røde Kors-foreninger har faste aktiviteter for vanskeligstilte barn og unge. Noen lokalforeninger kjøper inn og deler ut julegaver i samarbeid med NAV. Gjensidigestiftelsen innvilget også i 2014 midler. Tre lokalforeninger i Nordland søkte Gjensidigestiftelsen om tilskudd til innkjøp av julegaver og til julefester for vanskeligstilte barnefamilier. Fauske Røde kors, Øksnes Røde Kors og Vestvågøy Røde Kors fikk til sammen innvilget kr som gjorde at lokalforeninger kunne ha arrangement for vanskeligstilte barn i forbindelse med jul og nyttår. Nordland Røde Kors bidro under den nasjonale ensomhetskampanjen «Julesentralen», som er et samarbeid mellom Norges Røde Kors og VG. Lokalforeningene i Nordland ble oppfordret til å legge inn informasjon om aktiviteter de skulle ha i forbindelse med jula. «Ensomt juletre søker gaver» ble arrangert i For tredje år på rad inviterte Clarion Collection Hotel Grand til innsamling av julegaver til barn og ungdom i Bodø som kanskje ikke får gaver under sitt tre. Dette er et samarbeid med hjelpeapparatet og Bodø Røde Kors som sørget for at de som trengte det mest fikk gavene. Det ble samlet inn nærmere 2000 julegaver. Ved 5 asylmottak i Nordland har det vært arrangert aktiviteter i regi av lokalt Røde Kors, bl.a. med hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen. Nordland Røde Kors har i 2014 deltatt i sentrale innsamlingsaksjoner med koordinering og støtte til lokale Røde Kors-ledd i forbindelse med internasjonale naturkatastrofer. Det ble innvilget pengestøtte fra distriktets katastrofekonto. HP 4 Vi utvikler organisasjonen videre Nordland Røde Kors arrangerte to fagsamlinger i Våren 2014 deltok rundt 100 frivillige fra lokalforeninger og distrikt på bl.a kurs i idrettsskade. instruktørkurs, omsorgskurs og workshops oppvekst. Høsten 2014 ble det arrangert beredskapshelg med miniseminar, dagskonferanse beredskap og beredskapsøvelse. Distriktet har gjennomført 27 besøk i lokalforeningene i 2014 og bl.a. holdt kurs, bistått i organisasjonsspørsmål, veiledet i forhold til lover og gitt informasjon og tips i forbindelse med medlemsverving. Tilbud om 7 ulike temakurs som distriktet kan holde er sendt ut til lokalforeningene. I 2014 fikk 14 lokalforeninger besøk fra distriktet i forbindelse med kurs, møter med kommune, veiledning eller tilrettelegging for aktivitet. Flere lokalforeninger har fått mer enn ett besøk. Side 9 av 10

10 I 2014 var det 4 ungdomsgrupper i Nordland og ca. 65 frivillige knyttet til Røde Kors Ungdom. Gruppene er lokalisert i Narvik, Bodø, Rana og Vestvågøy (reetablert høsten 2014). Frivillige fra Nordland Røde Kors Ungdom har deltatt på ulike kurs og samlinger i regi av landsrådet (kampanjeseminar for «Leve ikke vente», tillitsvalgtsamling og sommerlandsleir) og Troms Røde Kors Ungdom (sommerleir og høstleir), i tillegg til ulike På flukt-spill gjennom året. Distriktsråd for ungdom arrangerte kurshelg med temakurs migrasjon i august. Kurset ble holdt på Vatnlia i Bodø for 10 deltakere. Frivillige fra Troms og Nord-Trøndelag var også invitert. Nordland Røde Kors stilte med 8 deltakere på årets Sentral ungdomskonferanse (SUK), som ble avholdt på Tjøme i Vestfold november. Av disse var to delegater fra distriktsnivå, fire delegater fra lokalforeningsnivå og to observatører fra lokalforeningsnivå. Nordland Røde Kors har bistått lokalforeningene med å opprette egne hjemmesider på internett og har veiledet i forhold til drift av slik hjemmeside. I tillegg har vi lært opp noen og oppfordret flere til å ta i bruk våre andre datasystemer: Korsveien, DiBa og Ressurssystemet. Distriktet har vært en synlig humanitær aktør i samfunnet med mange utspill i media. Det har vært en bevisst satsing med bruk av intranettet Korsveien, distriktsinfo, Røde Kors- Avisen, nettside Facebook og Twitter for å synliggjøre Røde Kors aktiviteten lokalt og i distriktet. Distriktet har bidratt til etablering av samarbeid mellom lokale Røde Kors-foreninger, kommuner og næringsliv i fylket. Nordland Røde Kors fikk i 2014 innvilget fylkeskommunalt tilskudd til drift av ungdomsorganisasjonen og gjennomføring av aktiviteter i regi av Røde Kors Ungdom. Nordland fylkeskommune ga økonomisk støtte til distriktet bl.a i forbindelse med inngått avtale om Folkehelsesamarbeid og til drift av Informasjonssentralen i påsken. Økonomi Distriktets økonomi er god og årsregnskapet viser et overskudd på kr Side 10 av 10

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016 1 1. Innledning Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr. 31.12.2016 5.976 betalende medlemmer. Pr. 31.12.2015 var det 5.193 betalende medlemmer i

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer

Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer Behandlet av Nordland Røde Kors Distriktsstyre Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordfører i Bodø Side 3 Hilsen fra distriktsleder Side 4 Program Side

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Kim Lindstrøm Forfall: Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross.

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross. Utgivelsesdato 25.november 2014 Månedens meny: Beredskapsmøte i Svolvær Søk om midler til barne- og ungdomsaktiviteter Historisk beredskapsavtale i Andøy Beredskapsvakt på Facebook Flott samarbeid om førstehjelpskurs

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Alf Bjarne Hansen Kim Lindstrøm Leder Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Utgivelsesdato 23.januar 2015

Utgivelsesdato 23.januar 2015 Utgivelsesdato 23.januar 2015 Månedens meny: Ukens julestjerne uke 51 Ukens julestjerne uke 52 Røde Kors 150 år i Norge Bruk Varsom.no Øksnes Røde Kors arrangerte julekafé Julemiddag på Vega Hjelpekorpsene

Detaljer

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 29. september September 2011 Månedens meny: Presidentbesøk i Vestvågøy og Sandnessjøen Landsmøtet 2011 Beredskapsvakt i Sandnessjøen Afrikas Horn Introduksjonskurset åpent for alle Kursholderkurs

Detaljer

Utgivelsesdato 25.mars 2014

Utgivelsesdato 25.mars 2014 Utgivelsesdato 25.mars 2014 Månedens meny: Lødingen Røde Kors fikk gave Temakurs for lokalforeningene Hjelpekorpsene ber alle om å være forsiktige Gjensidigestiftelsens svømmeaksjon Bodø Røde Kors Ungdom

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2013

Utgivelsesdato 16.desember 2013 Utgivelsesdato 16.desember 2013 Månedens meny: Narvik Røde Kors markerte seg Stor stemning med Samsaya i Rana Bodø Røde Kors ungdom markerte verdens aidsdag Juleaksjonen hjelp barna i Arkhangelsk til en

Detaljer

Utgivelsesdato 31. oktober 2014

Utgivelsesdato 31. oktober 2014 Utgivelsesdato 31. oktober 2014 Månedens meny: Landsmøtet i Trondheim Flere fra Nordland valgt inn Bodø Røde Kors gir 100.000,-kr. til Syria Fagsamling med fokus på beredskap Øksnes Røde Kors markerte

Detaljer

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 30. september 2015 1. Månedens meny: 12 nye besøksvenner i Andøy All time high det strømmer på med nye frivillige Det øves på redning i krevende lende På søk fra hesteryggen Lego til alle

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer Utgivelsesdato 30. august 2012 Månedens meny: 47 barn fikk delta på FFA-sommer i Nordland Nyhet: kursstøtte for lokale kurs Kurshelg omsorg arrangeres i Narvik Førstehjelpsdagen Fagsamling i oktober Røde

Detaljer

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1 Til stede Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2015-2017 Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2015-2017 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2015-2017 er basert på Norges Røde

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2014

Utgivelsesdato 16.desember 2014 Utgivelsesdato 16.desember 2014 Månedens meny: Rana Røde Kors Ungdom fokuserte på ung helse Bodø Røde Kors 100 år Kursholderkurs Ukens julestjerne uke 49 Ukens julestjerne uke 50 Nisselørdag i Lødingen

Detaljer

Utgivelsesdato 20.juni 2014

Utgivelsesdato 20.juni 2014 Utgivelsesdato 20.juni 2014 Månedens meny: Bruk redningsvest alltid Landsmøtet 2014 Hjelpekorpskurs på Fauske Kursholderkurs i september Landsleir for Røde Kors Ungdom Steigen Røde Kors fikk gave Brønnøysund

Detaljer

Utgivelsesdato 31. oktober 2013

Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Nordland Røde Kors Tlf 755 00 222 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Månedens meny: Fagsamling høsten 2013 Kr. 60 000,- til beredskapsvakt i

Detaljer

Utgivelsesdato 25.februar 2014

Utgivelsesdato 25.februar 2014 Utgivelsesdato 25.februar 2014 Månedens meny: Fagsamling 28. 30. mars 2014 Rana Røde Kors etablerer vitnestøtte Det er fremdeles mørkt om kveldene Bli blodgiver Besøksvenn med hund Nordland Røde Kors i

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny:

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny: Utgivelsesdato 12. juni 2015 Jubileumsmeny: Røde Kors 150 år Brønnøysund 28. april Sandnessjøen 29. april Vefsn 30. april Rana 2. mai Bodø 5. mai Fauske 6. mai Narvik 8. mai Vestvågøy 10. mai Svolvær 11.

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 25.november 2015 1. Månedens meny: Juleaksjonen 2015 Nytt fra distriktsstyret Det nye Narviksenteret Oppstart av flyktningeguide i Sortland Mentorordningen for 2016 er fullbooket Bruk refleks

Detaljer

Utgivelsesdato 28.april 2014

Utgivelsesdato 28.april 2014 Utgivelsesdato 28.april 2014 Månedens meny: Møt hverandre i virkeligheten også Fagsamlinga mars 2014 Påsken 2014 i Røde Kors Nytt lokalråd for ungdom i Narvik Øvelse i Vefsn Røde Kors Internasjonal kvinnegruppe

Detaljer

Utgivelsesdato 23. mai 2013. Månedens meny:

Utgivelsesdato 23. mai 2013. Månedens meny: Utgivelsesdato 23. mai 2013 Månedens meny: Hun skal lede Nordland Røde Kors Geir Knutson takker for flotte år Åpent møte og Norges største Røde Kors-kake Distriktsårsmøtet 2013 Ungdomsdelegatbesøk i Nordland

Detaljer

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet Fond for lokal aktivitet Søknad for lokalforeninger Bruk tabulatortasten for å gå til neste felt Søkerens navn: (Lokalforening el. distrikt) Adresse: Kontaktperson: Mail: Søknad om frie* midler fra Fond

Detaljer

Utgivelsesdato 26.mars 2015

Utgivelsesdato 26.mars 2015 Utgivelsesdato 26.mars 2015 Månedens meny: Røde Kors 150 år Vitnestøttene i Rana er i gang Den røde benken Valnesfjord rundt Salten med på varsom.no Würth-fondet Fjellvett og skred på timeplanen Gratis

Detaljer

Utgivelsesdato 29. november 2013

Utgivelsesdato 29. november 2013 Utgivelsesdato 29. november 2013 Månedens meny: Innsamling til Filippinene Nordland Fylkeskommune gir til Filippinene Træna Kommune gir til Filippinene Artistgallaen nærmer seg Sett pris på en frivillig

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Månedens meny: 155 påmeldte til Fagsamlinga Onsdagskafeen på Vega 20 år Landsmøtet 2011 Ny ungdomsgruppe i Vestvågøy Røde Kors Adventskalender 2011 Vefsn Røde Kors

Detaljer

Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland

Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Utgivelsesdato august 2013 Månedens meny: Vervekonkurranse Verktøykasse for verving av nye frivillige og medlemmer

Detaljer

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.mai 2015 1. Månedens meny: Røde Kors 150 år Sven og Åsne ønsker velkommen Mediesaker Nytt Røde Kors-hus i Sandnessjøen Mange har engasjert seg for Nepal Samlet inn 71.000,- kr. til Nepal

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Utgivelsesdato 27.januar 2014

Utgivelsesdato 27.januar 2014 Utgivelsesdato 27.januar 2014 Månedens meny: Ukens julestjerner uke 51 og uke 52 Fagsamling vår Juleavslutning for Walk & Talk på Vega Soft-is gir humanitær aktivitet i Svolvær Øksnes Røde Kors arrangerte

Detaljer

Utgivelsesdato 25. mai 2012. Månedens meny:

Utgivelsesdato 25. mai 2012. Månedens meny: Utgivelsesdato 25. mai 2012 Månedens meny: Møteplass for pensjonister på Vega Beredskapsportalen på Korsveien lansert 17. mai feiring i Brønnøysund Antall frivillige i 2011 8. mai markering i Vefsn Landsleir

Detaljer

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 19. juni 2015 1. Månedens meny: Fylket har fått rød benk av Røde Kors To nye kursholdere godkjent Bli blodgiver Hjelpekorpskonferansen 2015 Røde Kors får TV-aksjonen 2016 Ferie for alle

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Månedens meny: Ukens julestjerne Julekampanjen 2011 Ny leder distriktsråd omsorg Takk for meg Ny medarbeider på distriktskontoret Ballangen Røde Kors i gang

Detaljer

Har gleden av å invitere til

Har gleden av å invitere til Har gleden av å invitere til Vi byr på følgende kurs: TGF- og NGF instruktørkurs Idrettsskadekurs Grunnkurs omsorg og psykososial førstehjelp Beredskapskurs og psykososial førstehjelp Kursholderkurs Kurs

Detaljer

Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011

Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011 Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011 Månedens meny: RØFF i Ballangen er i sving Årsmøteforberedelser Velkommen til Kaffekroken Nytt hovedprogram Til Sydpolen 100 år etter Ukens julestjerne uke 48

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.oktober 2015 1. Månedens meny: Fagsamling Bodø 23. 25. oktober Adventskalendere Ukens julestjerne Midler til flerkulturelle tiltak Tips til øvelser Norsktrening Fauske Røde Kors delte

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Utgivelsesdato 20. februar 2012

Utgivelsesdato 20. februar 2012 Utgivelsesdato 20. februar 2012 Månedens meny: Fagsamling for frivillige i Nordland Skredkurs i Svolvær Forberedelse til påsken Narvikværingene er supre på panting Barn i Norge 5000 givere registrert Midler

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 23.oktober 2012 Månedens meny: Fagsamlinga 26. 28. oktober Basar i Moskenes Tænk dæ om! Åpent Røde Kors hus med julegrøt? Søk støtte til kurs Atomvåpenkampanjen Global Dignity Day 17. oktober

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Utgivelsesdato 26.mai 2014

Utgivelsesdato 26.mai 2014 Utgivelsesdato 26.mai 2014 Månedens meny: Områdemøte for hjelpekorpsene på Helgeland Lokalforeningene får nye hjemmesider Feiret Røde Kors-dagen Svolvær Røde Kors markerte 8. mai Innsamling til flom-ofrene

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Utgivelsesdato 8. mars 2013. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland

Utgivelsesdato 8. mars 2013. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Utgivelsesdato 8. mars 2013 Månedens meny: Distriktsårsmøte 26. 28. april i Bodø Støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria Årsmøte i Nordfold Røde Kors Røde Kors Ungdoms nye kampanje Europa erklært som kriseområde

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Utgivelsesdato 25.februar 2015

Utgivelsesdato 25.februar 2015 Utgivelsesdato 25.februar 2015 Månedens meny: Distriktsårsmøte 24. 26. april Hvor mange er vi? 8. Mai-kampanjen Tilbud om e-postadresse Vil du bli ungdomsdelegat for Røde Kors Røde Kors 150 år Ny områdeleder

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd»

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Lover Forslag: Trukket Sak nummer: sak 8, Vedlegg 1 Paragraf (lover): 29 Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Forslaget fremmes av: Røde Kors: Stjørdal Inge Auran Delegatnummer:

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Årsberetning MOSJØEN 1995

Årsberetning MOSJØEN 1995 Årsberetning MOSJØEN 1995 INNHOLD FORTEGNELSE Side NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...3 SAKSLISTE...3 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...4 MØTER...5 MEDLEMMER...5 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK...6

Detaljer