Lønnsstatistikk for statlig sektor per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004"

Transkript

1 Lønnsstatistikk for statlig sektor per Skriftserien nr 3/2005

2 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse er den første statistikken som forbundet utarbeider for medlemmene i statlig sektor, og det legges opp til at dette skal bli en årlig statistikk. Tilsvarende undersøkelse gjennomføres også overfor medlemmer i privat og kommunal sektor. Statistikken skal gi en oversikt over lønnsnivået for de enkelte stillingene som medlemmene arbeider i og hensikten er at materialet skal være et hjelpemiddel ved lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger både lokalt og sentralt. Undersøkelsen er gjennomført i januar 2005 og viser lønnsnivået for medlemmene per desember Statistikken presenterer lønnsnivå etter stillingskategori, etter alder og forskjeller i lønnsplassering mellom institusjoner for noen stillinger. Til slutt i rapporten presenteres tall på lønnsvekst for individuelle personer fra til etter stillingskategori. Opplysninger utover det som gjengis i rapporten kan fås ved henvendelse til sekretariatet sentralt. 2. Hovedtrekk Respondentene i undersøkelsen utgjør 66,1 av alle forbundets medlemmer i statlig sektor. Selv om kvinner er noe overrepresentert og menn over 49 år noe underrepresentert er avviket fra populasjonen så lite at undersøkelsen kan betraktes som rimelig representativ for medlemmene når det gjelder alder og kjønn. Lønnsstatistikken gir opplysninger om gjennomsnittlig grunnlønn per etter stillingskategori og etter type utdanning. Dette blir igjen sett i forhold til alder og år for avlagt eksamen. Generelt er det slik at: Når det gjelder gjennomsnittlig grunnlønn tjener menn gjennomsnittlig noe mer enn kvinner i alle stillinger unntatt stillingen som avdelingsbibliotekar. Men forskjellene er små og det kan være andre årsaker til forskjellene enn kjønn. I flere av stillingene er det vanlig med ekstrainntekter i form av overtid og/eller biinntekter. Biinntekter er særlig vanlig i mange av de vitenskapelige stillingene. Når det gjelder overtid er det særlig statsmeteorologene som skiller seg ut ved at hele 71% sier de har overtidsbetaling. Ellers er dette mest vanlig i de administrative stillingene og over- og senioringeniør hvor mellom 15 og 20% sier de har overtidsbetaling. Menn har mer ekstrainntekter enn kvinner og det er også mye mer vanlig for menn å ha slik inntekt utover grunnlønnen. Størrelsen på ekstrainntekten øker med økende alder bortsett fra i kategorien over 60 år hvor det er et lite fall. Forbundets medlemmer i vitenskapelig stilling ser ut til å ligge på nivå med snittet forøvrig i statlig sektor for disse stillingene. Alle vitenskapelige stillinger unntatt stipendiat 1378 (fig 13) har hatt bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet for statlig sektor. Samtlige administrative stillingskoder i undersøkelsen har hatt høyere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for statlig sektor. På bakgrunn av den lave prisutviklingen har alle stillingskategoriene hatt god reallønnsutvikling. 3. Presentasjon av datagrunnlaget Dette er første gang Forskerforbundet utarbeider lønnsstatistikk for medlemmene i statlig sektor. Det kom inn totalt 6947 svar fra medlemmene, noe som gir en svarprosent på 1 : 66,1% av alle medlemmer i statlig sektor (10508) 69,1% av alle medlemmer i statlig sektor med epostadresse (10058) Sammenliknet med populasjonen av alle forbundets medlemmer i statlig sektor (57% menn og 43% kvinner) har kvinner vært noe flinkere til å besvare undersøkelsen. Forskjellen er imidlertid så liten at undersøkelsen er representativ for medlemmene i sektoren i forhold til kjønn. 1 Tall på medlemmer per 5. januar 2005 Side 1

3 Tabell 1, Respondenter fordelt på kjønn Kjønn Antall Prosent Mann ,2 Kvinne ,2 Ikke svart 111 1,6 Videre gjenspeiles aldersfordelingen i sektoren også blant Forskerforbundets medlemmer. Mens det er omtrent like mange kvinner som menn i aldersgruppen år så er det en stor overvekt av menn i aldersgruppen over 50 år. Tabell 2 Aldersfordeling Alder Antall Prosent år 253 3, år , år , år ,8 Over 60 år ,2 Sammenliknet med populasjonen av medlemmer i statlig sektor er det noe lavere svarprosent fra gruppen over 60 år, men det er så lite avvik at undersøkelsen også er representativ med hensyn til kjønn og aldersgrupper. Figur 1 Kjønnsforskjeller og alder 35,0 % 30,0 % 25,0 % 30,4 % 25,526,1 % % 32,8 % 28,3 % 20,0 % 19,9 % 18,7 % Mann 15,0 % 10,0 % 10,7 % Kvinne 5,0 % 4,6 % 3,0 % 0,0 % år år år år Over 60 år Litt over halvparten av respondentene har utdanning på mastergradsnivå, 37% har doktorgrad mens 12% har lavere grads utdanning. Vi kjenner ikke fordelingen av utdanning blant populasjonen av medlemmer i sektoren. Tabell 3 Utdanningsbakgrunn Utdanning Antall Prosent Lavere grads utdanning Mastergrad/hovedfag i samfunnsfag, humaniora, jus, økonomi Mastergrad/hovedfag i realfag, sivilingeniør, helsefag Doktorgrad i samfunnsfag, humaniora, jus, økonomi Doktorgrad i realfag, sivilingeniør, helsefag Side 2

4 Årsaken til at det er brukt bare fem utdanningskategorier er en målsetting om å ha færrest mulig kategorier å forholde seg til. Faren er imidlertid at kategoriene mister mening. Det må derfor vurderes om undersøkelsen til neste år skal bruke flere utdanningskategorier. Figur 2 Kjønnsforskjeller og utdanning 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % Mann Kvinne 10,00 % 5,00 % 0,00 % Lavere grads utdanning Mastergrad/hovedfag i samf.fag, humaniora, jus, økonomi Mastergrad/hovedfag i realfag, sivilingeniør, helsefag Doktorgrad i samf.fag, humaniora, jus, økonomi Doktorgrad i realfag, sivilingeniør, helsefag Det er klart flere kvinner i kategorien lavere grads utdanning og mastergradsutdanning innenfor samfunnsfag, humaniora, jus og økonomi. Kvinnene er dermed både yngre og har lavere formalkompetanse enn menn. Dette må tas med i betraktning ved vurdering av eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønn. Undersøkelsen bruker stillingskategoriene fra hovedtariffavtalen i staten ved inndeling av respondentene på stilling. Medlemmene er samlet på noen stillinger i staten og det er bare 7 stillinger med under 20 respondenter. Tabell 4 Respondenter fordelt på type stilling i synkende rekkefølge Stilling Antall Prosent Stilling Antall Prosent 1011 Førsteamanuensis , Seksjonssjef 60 0, Professor ,7 1084/1085 Avdelingsingeniør 58 0, Høgskolelektor , Høgskolelærer 48 0, Stipendiat 490 7, Underdirektør 46 0, Førstekonsulent 367 5, Senioringeniør 42 0, Rådgiver 286 4, Instituttleder 41 0, Forsker 275 4, Statsmeteorolog 36 0, Førstelektor 228 3, Direktør 35 0, Seniorrådgiver 159 2, Studieleder 30 0, Postdoktor 152 2, Prosjektleder 30 0, Forsker 142 2, Forskningssjef 27 0, Amanuensis 134 1, Universitetsbibliotekar 26 0, Universitetslektor 129 1, Dekan 22 0, Forsker 122 1, Konsulent 19 0, Forsker 120 1, Avdelingsleder 17 0, Avdelingsbibliotekar 105 1, Førstebibliotekar 16 0, Overingeniør 97 1, Høgskoledosent 15 0, Seniorkonsulent 96 1, Sjefingeniør 8 0, Kontorsjef 93 1, Avdelingsarkivar 3 0, Hovedbibliotekar 85 1, Statsarkivar 2 0,0 Side 3

5 Stilling Antall Prosent Stilling Antall Prosent 1060 Avdelingsdirektør 84 1,2 Sum fordelt på stilling ,3 1074/1213/1410 Bibliotekar 83 1,2 Utenfor stilling 50 0, Stipendiat 67 1,0 Totalt Vi kjenner imidlertid ikke hvordan populasjonen av medlemmer fordeler seg på stillingskategoriene i staten og vet derfor ikke om dette er representativt for medlemmene. Tabell 8 på side 15 gir en oversikt over respondenter fordelt på lokallag. 2,7% av respondentene oppga ikke lokallag, mot 1,2% blant populasjonen av medlemmer. 4. Gjennomsnittlig bruttolønn Tabell 5 presenterer gjennomsnittlig brutto grunnlønn, gjennomsnittlig biinntekt og gjennomsnittlig overtidsbetaling for de ulike stillingskategoriene i undersøkelsen. Gjennomsnittet for biinntekt og overtidsbetaling er imidlertid regnet ut i forhold til de som faktisk hadde slik inntekt. Videre viser ikke dette hvor mange i de enkelte stillingskategoriene som faktisk har hatt ekstrainntekter. Tabell 5, Gjennomsnittlig grunnlønn, biinntekt og overtid i desember 2004 etter stilling Stilling Grunnlønn Biinntekt Overtid Stilling Grunnlønn Biinntekt Overtid 1017 Stipendiat Hovedbibliotekar Stipendiat Statsmeteorolog Postdoktor Førstekonsulent Høgskolelektor Seniorkonsulent Universitetslektor Rådgiver Amanuensis Seniorrådgiver Førsteamanuensis Kontorsjef Førstelektor Underdirektør Høgskoledosent Avdelingsdirektør Professor Direktør Forsker /1085 Avd.ing Forsker Overingeniør Forsker Senioringeniør Forsker Sjefingeniør Forskningssjef Avdelingsarkivar Avdelingsleder Statsarkivar Studieleder Other Dekan Høgskolelærer Instituttleder Seksjonssjef Univ.bibliotekar Prosjektleder Førstebibliotekar Konsulent /1213/1410 Bibliotekar Total Avdelingsbibliotekar Det er særlig i mange av de vitenskapelige stillingene at det er vanlig med biinntekter. I mange av stillingene sier over 40% av respondentene, og hele 55% av professorene og 1183 Forsker, at de har biinntekter. Når det gjelder overtid er det særlig statsmeteorologene som skiller seg ut ved at hele 71% sier de har overtidsbetaling. Ellers er dette mest vanlig i de administrative stillingene og overog senioringeniør hvor mellom 15 og 20% sier de har overtidsbetaling. Respondentenes biinntekt øker med økende alder, bortsett fra i kategorien over 60 år hvor det er et lite fall. Dette gjelder både ekstrainntekt i form av overtidsbetaling og i form av biinntekt fra annen stilling eller oppdrag som for eksempel sensurarbeid. Side 4

6 Mean of Ekstra Mean of Overtid år år år år Over 60 år Alder år år år år Over 60 år Alder Kvinner har lite inntekter i tillegg til grunnlønnen gjennom overtid og ekstrainntekt. Samtidig er det mye mer vanlig for menn å ha ekstrainntekter enn det er for kvinner. 41% av mennene har ekstrainntekter mot bare 24% av kvinnene Mean of Ekstra Mean of Overtid Mann Kjønn Kvinne M ann Kjønn Kvinne Figur 3 på neste side viser gjennomsnittslønn per desember 2004 etter stilling og kjønn. Menn tjener noe mer enn kvinner i alle stillinger unntatt i stillingen avdelingsbibliotekar. Men forskjellene er små og det kan være andre årsaker til forskjellene enn kjønn. I figuren er også gjennomsnittslønnen for høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i staten tegnet inn per oktober 2003 (SSB). Gjennomsnittet i staten er derfor noe høyere enn det som fremgår av figuren grunnet tilleggene i det sentrale oppgjøret i 2004 og lokale forhandlinger høsten Samlet kan det derfor se ut som om Forskerforbundets medlemmer ligger omtrent på nivå med snittet i disse stillingene i staten forøvrig. Side 5

7 Figur 3, Gjennomsnittslønn etter stilling og kjønn Høgskolelektor kr Førsteamanuensis kr Professor kr Overing 1364 Sr.rådgiver 1434 Rådgiver konsulent 1178 Avd.bibl 1183 Forsker 1110 Forsker 1109 Forsker 1108 Forsker 1013 Professor 1198 Førstelektor amanuensis 1010 Amanuensis 1009 U.lektor 1008 H.lektor 1352 Postdoktor 1017 Stipendiat mann kvinne Tabell 6 viser gjennomsnittlig brutto grunnlønn for stillingskategoriene i undersøkelsen etter når respondentene har avlagt eksamen. For de med utdanning på mastergradsnivå eller høyere er dette årstallet lagt til grunn, for de med lavere grads eksamen er dette årstallet lagt til grunn. Tabell 6 Snittlønn etter eksamensår for mastergradseksamen og lavere grads eksamen Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker /1213/1410 Bibliotekar Avdelingsbibliotekar Hovedbibliotekar Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Avdelingsdirektør Overingeniør Total Side 6

8 Nedenfor følger to figurer som viser spredningen i gjennomsnittlig bruttolønn per desember Tallene på x-aksen er persentiler, det vil si at tallet 5 viser til at 5% av respondentene i den aktuelle stillingskategorien tjener mindre enn den oppgitte summen. 95 viser til at 5% i stillingskategorien tjener mer enn dette tallet. Av stillingene på figurene er det størst spredning for professor og deretter seniorrådgiver. Høgskolelektor har tredje størst spredning og deretter følger førsteamanuensis og rådgiver med omtrent like stor spredning. Figur 4 Gjennomsnittslønn for vitenskapelige stillinger med spredningsmål Stip. (N=467) 1008 H.lektor (N=707) Amans. (N=1041) lektor (N=228) 1013 Prof.(N=1004) For de administrative stillingene har bibliotekarstillingene på ramme minst spredning mens seniorrådgiver og rådgiver har størst spredning. Avdelingsbibliotekar og førstekonsulent har omtrent samme avlønning på alle spredningsmålene. Figur 5 Gjennomsnittslønn for administrative stillinger med spredningsmål /1213/1410 Bibl.(N=79) 1178 Avd.bibl. (N=103) kons (N=362) 1434 Rådgiver (N=284) 1364 Sr. rådg. (N=159) Side 7

9 Tabellen nedenfor gir en oversikt over gjennomsnittlig grunnlønn med spredningsmål for de stillingskategoriene i undersøkelsen med flest respondenter. Tabell 7 Gjennomsnittlig grunnlønn med spredningsmål per desember 2004 Persentil SNITT stipendiat (N=467) Høgskolelektor (N=707) Universitetslektor N=128) Førsteamanuensis (N=1041) Førstelektor (N=228) Professor (N=1004) Forsker (N=139) Forsker (N=272) Forsker (N=120) Forsker (N=120) /1213/1410 Bibl. (N=79) Avdelingsbibl. (N=103) Hovedbibliotekar (N=85) Førstekonsulent (N=362) Seniorkonsulent (N=95) Rådgiver (N=284) Seniorrådgiver (N=159) Kontorsjef (N=92) Avdelingsdirektør (N=84) Overingeniør (N=97) Figur 6 på neste side viser gjennomsnittlig bruttolønn for utdanningskategoriene etter når eksamen ble avlagt, henholdsvis årstall for lavere grads eksamen, for mastergradseksamen og doktorgrad. For gruppen lavere grads utdanning og gruppene på mastergradsnivå øker inntekten med eksamensår mens det er omtrent samme nivå for de fire eldste kategoriene for doktorgradsutdanningene. Figuren viser ikke forventet livsinntekt, men beskriver situasjonen for respondentene i desember Side 8

10 Figur 6 Gjennomsnittslønn per desember 2004 etter utdanning og eksamensår Lavere gr.utd Mastergrad SV.fag, HF-fag, jus, økonomi Mastergr.realfag Dr.gr. SV.fag, HF-fag, jus, økonomi Dr.gr. realfag, siving, helsefag Figur 7 på neste side viser gjennomsnittlig brutto grunnlønn for en del stillingskategorier i undersøkelsen etter respondentenes alder. De eldste tjener mest med noen få unntak. Stillingen som overingeniør skiller seg ut ved at det ser ut til at man tjener mindre jo eldre man blir. En mulig forklaring kan være at de yngre har høyere formalkompetanse. Igjen viser ikke dette forventet livsinntekt, bare situasjonen for respondentene i desember Ellers ser vi at det er størst forskjell for stillingene på ramme, noe som reflekterer at spennet fortsatt brukes i liten grad. Side 9

11 Figur 7 Gjennomsnittlig brutto grunnlønn i stillingskategoriene etter alder per desember Overing Ktr.sjef 1364 Sr.rådg Rådg kons 1077 H.bibl 1178 Avd.bibl 1074/1213/1410 Bibl 1109 Forsker 1108 Forsker 1013 Professor amans H.lektor år år år år Over 60 år Side 10

12 Nedenfor følger fem figurer (fig 8-12) som viser gjennomsnittlig brutto grunnlønn med spredningsmål for høgskolelektor, førsteamanuensis, professor, førstekonsulent og rådgiver på tvers av institusjoner. For stillingen som høgskolelektor og 1108 forsker er det store forskjeller mellom institusjonene. Høgskolen i Oslo ser ut til å ha mye høyere begynnerlønn enn alle de andre. Forskningsinstituttene har lavest lønn, noe som kan henge sammen med yngre personale der. Figur 8, Snittlønn per desember 2004 med spredning for høgskolelektor og 1108 forsker SNITT HiB HiO HiA Planteforsk Havforsk Figur 9, Snittlønn per desember 2004 med spredning for førsteamanuensis og 1109 forsker SNITT NTNU UiB UMB Met.inst UiO Planteforsk Side 11

13 For førsteamanuensis og 1109 forsker (fig 9) er det først og fremst overraskende likt lønnsnivå mellom institusjonene på alle persentilene. Meteorologisk institutt henger noe etter mens UiO og UMB ligger en del høyere på de to øverste persentilene. Figur 10, Snittlønn per desember 2004 med spredning for professor og 1183 forsker SNITT UiO NTNU HiA FFI Havforsk For professor og 1183 forsker (fig 10) er det større forskjell. Her har FFI markert høyere begynnerlønn enn de andre. FFI har også sammen NTNU den høyeste snittlønnen. HiA har høyest lønn på de øverste to persentilene men ligger ellers lavt. Dårligst lønn er det på Havforskningsinstituttet. Figur 11, Snittlønn per desember 2004 med spredning for førstekonsulent SNITT NTNU UiO UMB HiO Nasj.bibl. Side 12

14 Når det gjelder stillingen som førstekonsulent (fig 11) er førsteinntrykket igjen hvor likt lønnsnivået er mellom institusjonene. Det skiller bare noe over mellom de øverste 5% og de nederste 5%. UMB ligger noe over de andre og universitetene har noe lavere avlønning. Også for stillingen som rådgiver er det overraskende likt lønnsnivå mellom institusjonene. De som skiller seg mest ut er respondentene i kategorien utenfor lokallag som har dårligere begynnerlønn og høyere topplønn enn de andre. Gjennomsnittslønnen er imidlertid veldig lik mellom alle gruppene her. Figur 12, Snittlønn per desember 2004 med spredning for rådgiver SNITT UiO NTNU HiO Statped Other 5. Lønnsvekst desember 2003 til desember 2004 Respondentene ble bedt om å oppgi lønn både for desember 2003 og desember Dette gir en indikasjon om lønnsvekst i de ulike stillingskategoriene. Selv om tallene er basert på like personer er det relativt sett få personer i de fleste stillingskategoriene i forhold til å anslå lønnsvekst på denne måten, og tallene bør derfor brukes med varsomhet. Dette gir likevel et bilde av lønnsveksten som respondentene har opplevd det siste året. I figurene er anslag for lønnsveksten beregnet av TBU (februar 2005) og prisutviklingen beregnet av SSB (mars 2005) tegnet inn. Alle vitenskapelige stillinger unntatt stipendiat 1378 (fig 13) har hatt bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet for statlig sektor. Dette bekrefter antakelsen om at stipendiater ikke får gjennomslag i lokale forhandlinger og er avhengig av sentrale tillegg eller ansiennitetsopprykk for å ha en lønnsutvikling i løpet av stipendiatperioden. Dette forholdet bør også tas med i betraktning ved innplassering som stipendiat på spenn i kode På bakgrunn av den lave prisutviklingen har alle stillingskategoriene hatt god reallønnsutvikling. Side 13

15 Figur 13 Lønnsvekst for vitenskapelige stillinger fra desember 2003 til desember ,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lønnsvekst i staten anslås til 3,75% (TBU) 6,1 5,5 5,4 4,7 3,6 4,8 4,5 Prisutvikling anslås til 0,4% (SSB) 6,9 6,0 5,8 5,1 4,6 4, Forsker 1110 Forsker 1109 Forsker 1108 Forsker 1013 Professor lektor amanu Amanu U.lektor 1008 H.lektor 1352 Postdoktor 1378 Stipendiat 1017 Stipendiat Samtlige administrative stillingskoder i undersøkelsen har hatt høyere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for statlig sektor. Figur 14 Lønnsvekst for administrative stillinger fra desember 2003 til desember ,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lønnsvekst i staten anslås til 3,75% (TBU) 6,3 5,6 5,6 5,5 5,0 Prisutvikling anslås til 0,4% (SSB) 9,3 6,6 6,2 5,3 4,9 4, Seksj.sjef 1087 Overing Avd.dir Ktr.sjef 1364 Sr.rådg Rådg Sr.kons kons H.bibl Avd.bibl. 1074/1213/1410 Bibl Side 14

16 VEDLEGG Vedlegg: Tabell 8 Fordeling av respondenter på lokallag Tabell 9 Prosentandel i de ulike stillingskategoriene som oppgir at de har overtidsbetaling og/eller biinntekt Tabell 8 Fordeling av respondenter på lokallag Lokallag Antall Prosent Lokallag Antall Prosent UIO ,0 NIFES 22 0,3 NTNU 598 8,6 ABM-utvikling 20 0,3 UIB 580 8,3 Utdanningsdirektoratet 20 0,3 UITØ 354 5,1 Kunsthøgskolen i Oslo 19 0,3 Høgskolen i Oslo 288 4,1 Norsk polarinstitutt 19 0,3 Norges landbrukshøgskole 202 2,9 NUPI 16 0,2 Høgskolen i Stavanger 183 2,6 Politihøgskolen 16 0,2 Høgskolen i Agder 177 2,5 Statens legemiddelverk 16 0,2 Høgskolen i Bergen 154 2,2 Statistisk sentralbyrå 16 0,2 Høgskolen i Vestfold 117 1,7 UNIS 16 0,2 Høgskolen i Sør-Trøndelag 115 1,7 Høgskolen i Molde 15 0,2 Havforskningsinstituttet 106 1,5 NOKUT 15 0,2 Meteorologisk institutt 104 1,5 Forsvarets skolesenter 14 0,2 Høgskolen i Nord-Trøndelag 103 1,5 Mattilsynet 14 0,2 Høgskolen i Telemark 103 1,5 Patentstyret 14 0,2 Høgskolen i Østfold 102 1,5 SIRUS 14 0,2 Norges handelshøyskole 99 1,4 Arkitekthøgskolen i Oslo 13 0,2 Folkehelseinstituttet 98 1,4 Høgskolen i Narvik 12 0,2 Høgskolen i Bodø 93 1,3 Nasjonalt kunnsk.senter for helsetj. 10 0,1 Planteforsk 92 1,3 Kunsthøgskolen i Bergen 9 0,1 Høgskolen i Volda 78 1,1 SIFO 9 0,1 Høgskolen i Sogn og Fjordane 76 1,1 Sjøkrigsskolen 9 0,1 Forsvarets forskningsinstitutt 74 1,1 Luftkrigsskolen 8 0,1 Høgskolen i Hedmark 74 1,1 NIJOS 8 0,1 Norges veterinærhøgskole 70 1,0 Arkeologisk museum i Stavanger 7 0,1 Veterinærinstituttet 68 1,0 Krigsskolen 7 0,1 Høgskolen i Tromsø 62 0,9 Miljøverndepartementet 7 0,1 Nasjonalbiblioteket 61 0,9 Samisk høgskole 7 0,1 Statped 58 0,8 Statens forurensningstilsyn 7 0,1 Høgskolen i Akershus 57 0,8 Forsvarsmuseet 6 0,1 Høgskolen i Lillehammer 56 0,8 Kriminalpolitisentralen 6 0,1 Høgskolen i Buskerud 48 0,7 Nidaros domkrk. rest.arbeider 6 0,1 Høgskolen i Finnmark 48 0,7 Norsk kulturråd 6 0,1 Arkivverket 47 0,7 Bioteknologinemnda 5 0,1 Norges musikkhøgskole 45 0,6 Oljedirektoratet 5 0,1 Høgskolen Stord/Haugesund 43 0,6 Rikstrygdeverket 5 0,1 Høgskolen i Harstad 42 0,6 Sametinget 5 0,1 Norges geologiske undersøkelse 41 0,6 Forsvarsdepartementet 4 0,1 Høgskolen i Ålesund 34 0,5 NORAD 4 0,1 NOVA 33 0,5 Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek 4 0,1 Skogforsk 32 0,5 Nærings- og handelsdepartementet 4 0,1 STAMI 32 0,5 Helse- og omsorgsdepartementet 3 0,0 Statens strålevern 32 0,5 Jernbaneverket 3 0,0 Riksantikvaren 30 0,4 Kultur- og kirkedepartementet 3 0,0 UFD 30 0,4 NILF 3 0,0 Høgskolen i Gjøvik 27 0,4 Produktregisteret 3 0,0 Norges idrettshøgskole 27 0,4 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2 0,0 Sosial- og helsedirektoratet 27 0,4 Norsk språkråd 2 0,0 Universitets- og høgskolerådet 26 0,4 Statens helsetilsyn 2 0,0 Høgskolen i Nesna 25 0,4 Riksutstillinger 1 0,0 Statens kartverk 24 0,3 Annet 188 2,7 Total ,7 Side 15

17 VEDLEGG Tabell 9 Prosentandel i de ulike stillingskategoriene som oppgir at de har overtidsbetaling og/eller biinntekt Stilling Andel med biinntekt Andel med overtidsbetaling Stilling Andel med biinntekt Andel med overtidsbetaling 1017 Stipendiat 26,8 2, Hovedbibliotekar 8,2 2, Stipendiat 34,4 4, Statsmeteorolog 25,7 71, Postdoktor 33,6 3, Førstekonsulent 12,4 16, Høgskolelektor 34,4 12, Seniorkonsulent 10,5 15, Universitetslektor 27,3 3, Rådgiver 14,8 15, Amanuensis 38,6 6, Seniorrådgiver 24,5 15, Førsteamanuensis 47,6 6, Kontorsjef 18,5 16, Førstelektor 39,0 13, Underdirektør 22,2 11, Høgskoledosent 46,7 20, Avdelingsdirektør 28,6 8, Professor 55,2 2, Direktør 34,3 5, Forsker 26,6 5,0 1084/1085 Avdelingsingeniør 17,9 7, Forsker 26,6 9, Overingeniør 18,6 18, Forsker 45,8 11, Senioringeniør 14,6 19, Forsker 54,6 6, Sjefingeniør 25,0 12, Forskningssjef 59,3 3, Avdelingsarkivar 0,0 0, Avdelingsleder 29,4 0, Statsarkivar 0,0 0, Studieleder 36,7 10,0 Other 24,5 9, Dekan 45,5 9, Høgskolelærer 36,2 12, Instituttleder 51,2 7, Seksjonssjef 23,7 15, Universitetsbibliotekar 8,0 0, Prosjektleder 33,3 3, Førstebibliotekar 25,0 6, Konsulent 15,8 47,4 1074/1213/1410 Bibliotekar 3,8 5,1 Total 34,3 8, Avdelingsbibliotekar 6,8 3,9 Side 16

18 FORSKERFORBUNDETS SKRIFTSERIE Forskerforbundet har etablert sin egen skriftserie for å samle forbundets innstillinger, utredninger, notater mm. under en felles profil. Skriftene kan bestilles vederlagsfritt fra sekretariatet: e-post eller fra forbundets hjemmesider Følgende utgivelser er tilgjengelige: 2005: Evaluering av lokale forhandlinger 2004 (6/2005) Lønnsstatistikk for kommunal sektor per (5/2005) Lønnsstatistikk for privat sektor per (4/2005) Lønnsstatistikk for statlig sektor per (3/2005) Forskerforbundets prioriterte arbeidsoppgaver (2/2005) Research and Higher Education in Norway (1/2005) 2004: Handlingsplan for stipendiater (5/2004) Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 (4/2004) Lønnsstatistikk privat sektor 2003 (3/2004) Forskerforbundets prioriterte arbeidsoppgaver (2/2004) Kartlegging av ressurser til tillitsvalgtarbeid i statlig UH-sektor (1/2004) 2003: Forskerforbundet: Beretning (5/2003) Lønnsstatistikk privat sektor 2002 (4/2003) Lønnsstatistikk kommunal sektor 2002 (3/2003) Evaluering av lokale forhandlinger 2002 (2/2003) 2002: Evaluering av lokale forhandlinger 2001 (5/2002) Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 (4/2002) Seniorpolitikk (3/2002) 2001: Rekrutteringssituasjonen ved universitetene og høgskolene (6/2001) Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene (5/2001) Evaluering av lokale forhandlinger i staten 2000 (4/2001) Kartlegging av ressurser til tillitsvalgte i instituttsektoren (3/2001) 2000: Lokale forhandlinger i staten En oppsummering (4/2000) Opphavsrett. Et notat fra Forskerforbundets opphavsrettsutvalg (3/2000) Forskerforbundet: Innstilling fra Organisasjonsutvalg III (1/2000) 1999: Forskningspolitisk seminar 1999, Foredragssamling (2/1999) 1998: Forskningspolitisk seminar 1998 Foredragssamling (5/1998) Forskerforbundets beretning (4/1998) Forskerforbundet i ny drakt. Innstilling fra Organisasjonsutvalg II (3/1998) Tid til FoU ved universiteter og høgskoler (2/1998) 1997: Opprykk til professor etter kompetanse En vurdering av ordningen (5/1997) Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for universitetene og høgskolene (4/1997)

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten Evaluering av lokale forhandlinger 4 Lokallag i staten Skriftserien nr 6/ 1 Bakgrunn Hensikten med denne rapporten er å gi en evaluering av de lokale forhandlingene som lokallagene i Forskerforbundet i

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 4/2006 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i privat sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren

Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Skriftserien nr 5/7 Forskerforbundet: Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Oktober 7. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Skriftserien nr 2/2003 Side 1 av 14 1. Bakgrunn Forskerforbundet gjennomfører hvert år en evaluering av det foregående års lokale forhandlinger.

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien nr. 3/2017

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002 Skriftserien nr 4/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk privat sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 2004 (53 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund Trondheim Gjøvik Ålesund Lønnsoppgjøret 2017 Formål: Diskutere NTNUs forhandlingsmodell (og prioriteringer) som grunnlag for forhandlinger om prinsipper og føringer for oppgjøret med fagforeningen Erfaringer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Mai 2002 orsk forskerforbund Lønnsstatistikk privat sektor 1. ILEDIG orsk Forskerforbund har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer i privat sektor

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2011

kunnskap gir vekst Tariff 2011 kunnskap gir vekst Tariff 2011 Lønnsoppgjøret 2010 Preget av Finanskrisen Moderasjon i frontfagoppgjøret Felles (LO, NHO og Riksmeklingsmannen) anslag på rammen ~ 3 % Likelønnsoppgjør Likelønnskomisjonens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Svarprosent: 54 % Tabell 1 Snittlønn alle stillinger

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

Kvalifisering, tid og lønn

Kvalifisering, tid og lønn Kvalifisering, tid og lønn En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i universitetsog høgskolesektoren Rapport 2/2017 Kvalifisering, tid og lønn En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir Målbruken 2001 2004 1 Utviklingstendensar 1994 2004 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa av lov om målbruk i offentleg

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet kunnskap gir vekst Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet Kari Folkenborg, Fagpolitisk seksjon, Arbeidslivsavdelingen Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016-2018 Begrepet «forsknings-

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves LØNNS- UNDERSØKELSEN Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves Om respondentene Datagrunnlaget består av: Det er litt flere kvinner enn menn. 9 av 10 er mellom 25 og 44 år. Kjønn Alder 30% 26%

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2016

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer