Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING"

Transkript

1 Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

2 Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 3. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi som er bestyrer Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Seksjon for apotekansatte (private apotek) Seksjon for foretaksansatte (sykehusapotek, sykehus eller andre helseforetak) Seksjon for offentlig ansatte (direkte ansatt i statlige etater eller kommune/fylkeskommune) Forum for privatansatte NFF-O NFF-P Studenter Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter stillingsnivå Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Statistikkens lønnsbegrep Gjennomsnitt er aritmetisk gjennomsnitt, summen av alle verdiene delt på antall verdier. Kvartil 1 (K1) er verdien som har 25 prosent av svarene under seg. Medianen er den midterste verdien, altså verdien som deler svarene i to like store deler. Kvartil 2 tilsvarer medianen i tabellene. Kvartil 3 (K3) er verdien som har 75 prosent av svarene under seg, og 25 prosent over seg. Månedslønn er fast lønn (før skatt) inkludert eventuelt funksjons-, kompetanse- eller bestyrertillegg og/eller andre faste personlige tillegg. Dette gjelder også tillegg for fast avtalt vakttjeneste og fast tillegg for ulempe. Lønnsbegrepet omfatter ikke godtgjørelse for merarbeid/overtid, bonus, verdi av fri telefon eller liknende, arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd eller frivillig pensjonsinnskudd. For de som har oppgitt deltidsstillinger er lønnen omregnet til lønn i 100 % stilling. Hvis det er medlemmer som ikke har fått e-post om lønnsstatistikken, ber vi om at de melder korrekt e-postadresse til sekretariatet via eller ved å sende e-post til II NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

3 Om lønnsstatistikken Lønnsstatistikkene utarbeides for å være til hjelp for det enkelte medlem når man skal vurdere sin egen lønn. Statistikken gir ingen fasit på hva som er riktig lønn, men kan gi en indikasjon på hvor lønnsnivået ligger. Den kan brukes som et hjelpemiddel sammen med vurderinger av kompetanse, stillingens innhold og andre relevante faktorer. Lønnsstatistikken er også et hjelpemiddel for Farmaceutenes forhandlingsutvalg og tillitsvalgte i sentrale og virksomhetsvise forhandlinger, og for å kunne vurdere lønnsutviklingen i forhold til andre grupper. Generelt om lønnsstatistikken I lønnsstatistikken presenterer vi tabeller der informasjonen er delt opp etter seksjon (avhenger av arbeidsplass), utdanning, stilling og eksamensår. Det gis en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå med tilnærmet samme inndeling som i tidligere år. De fleste tabellene er inndelt etter eksamensårsgrupper, men for å få et riktigere bilde og for å unngå for små grupper, er det noe variasjon i hvor mange år en gruppe omfatter. Det er viktig å være oppmerksom på at gjennomsnittet for små grupper kan bli sterkt påvirket av få verdier. Det oppgis ikke tall for grupper med færre enn fem respondenter. Tabellene viser gjennomsnittslønn, medianen og 1. og 2. kvartil. Medianen påvirkes ikke av enkelte ekstremverdier i tallmaterialet, mens kvartilene gir informasjon om spredningen i lønnsnivå. Både medianen og kvartilene gir informasjon som supplerer gjennomsnittsverdien. Det oppgis ikke kvartiler for grupper med færre enn 10 respondenter. Lønnen for de som har deltidsstillinger er omregnet til 100 % stilling. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen Lønnsstatistikken for Norges Farmaceutiske Forening ble innhentet gjennom en elektronisk undersøkelse som ble gjennomført oktober november Comte Analysebyrå har vært ansvarlig for datainnsamling og bearbeiding av lønnsstatistikken. Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer med registrert e-postadresse. Svarfordeling etter seksjon Antall svar 2013 Svarprosent 2013 Svarprosent 2012 Svarprosent 2011 Svarprosent 2010 Svarprosent 2009 NFF-A % 55 % 54 % 51 % 60 % NFF-F % 63 % 60 % 72 % 72 % NFF-O % 77 % 67 % 66 % 62 % NFF-P % 68 % 52 % 53 % Totalt % 61 % 61 % 60 % Lønnsnivå Lønnsstatistikken tar sikte på å vise lønnsnivå per , men for noen medlemmer er det lokale tillegget gitt i 2013 ikke utbetalt på dette tidspunktet, og det oppgitte lønnsnivået kan dermed være noe lavere enn det faktiske. Utvalget for lønnsstatistikken varierer fra år til år, og dette vil også påvirke gjennomsnittslønnen. Det er endringer i medlemsmassen, og hvem som rapporterer inn til lønnsstatistikken endrer seg. Det er vanlig at unge medlemmer kommer inn i statistikken og at eldre medlemmer går ut av statistikken, men vi ser også endringer i antall svar innenfor en del eksamensårsgrupper. Dette kan påvirke endringer i gjennomsnittslønn, for eksempel ved at de unge vanligvis har lavere gjennomsnittslønn enn de som går av med pensjon. Gjennomsnittslønn for farmasøyter etter seksjon per NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Reseptar / bachelor i farmasi Lønnsnivå for nyutdannede Gjennomsnittlig lønn for de som ble uteksaminert i 2013 ligger på rundt ,- per måned for bachelor i farmasi (NFF-A) og på rundt ,- per måned for master i farmasi. Stillingsendringer og tid i stillingen Det er om lag 15 prosent av respondentene som oppgir at de har skiftet stilling i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 23 prosent oppgir at de ønsker å skifte jobb (32 prosent i 2012). Oversikt over ansettelsestid i nåværende stilling: Tid i stillingen Prosent Under ett år 17 % 1 3 år 28 % 3 5 år 15 % 5 10 år 17 % Mer enn ti år 23 % NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 III

4 Lønnsstatistikk NFF-A Seksjon for apotekansatte Svarprosent: 55 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 926 reseptar/bachelor Statistikken omfatter farmasøyter inkludert apotekere som er ansatt i private apotek. De fleste omfattes av overenskomstene og lønnsoppgjøret mellom Virke og NFF eller mellom NMD (Vitusapotek) og NFF. Overenskomstene fastsetter minstelønnssatser og er ikke til hinder for å gi høyere lønn. Apotek 1 og Boots bruker egne lønnstabeller der det lokale tillegget er lagt til overenskomstens satser. NMD (Vitusapotek) har minstelønnssats, men ikke tabeller eller ansiennitetsopprykk. Lønnsøkningen for farmasøyter som er omfattet av overenskomstene er et resultat av det sentrale oppgjøret mellom Virke og NFF, lokale forhandlinger på kjedenivå eller på det enkelte apotek, eventuelle ansiennitetsopprykk i tråd med overenskomsten og individuelle lønnsendringer som den enkelte farmasøyt klarer å oppnå, for eksempel gjennom jobbskifte. Det er viktig å være klar over at lønnstabellene i den sentrale overenskomsten ligger langt under det som er normalt lønnsnivå. Kjedene har sine egne, interne lønnstabeller, som inkluderer de lokalt gitte tilleggene. Vitusapotek omfattes ikke av oppgjøret mellom Virke og NFF. Lønnstillegg for Vitusapotek forhandles mellom de hovedtillitsvalgte og ledelsen i NMD. Apotekere er normalt ikke omfattet av overenskomstenes bestemmelser om lønn og arbeidstid, og har vanligvis ikke krav på ulempetillegg eller andre tillegg. De fleste apotekere har inngått en arbeidsavtale som gjør at de ikke har krav på overtidsgodtgjørelse. Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår før til til til til til til Total prosent har fått bonus (127 personer), gj.snittlig bonusstørrelse er NOK, median Tabell 2. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til til Total Tabell 3. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi som er bestyrer Total Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer før til til til Total IV NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

5 Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Før til til til til til til til til til til til til til til til til til til Total Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Utdanning Lederstilling Kjede Gj.snitt Median/K2 Antall Reseptar / bachelor i farmasi Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Cand.pharm. / master i farmasi Apoteker Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 V

6 Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Kjønn Utdanning Lederstilling Gj.snitt Median/K2 Antall Kvinne Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Mann Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer 3 Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Lønnsstatistikk NFF-F Seksjon for foretaksansatte Svarprosent: 64 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 292 reseptar/bachelor Medlemmene i NFF-F er ansatt i sykehusapotekene og andre helseforetak (inkl. RELIS). Lønnsoppgjørene for dette området foregår i lokale forhandlinger der de hovedtillitsvalgte og arbeidsgivers representanter forhandler om hvor stor lønnsøkningen skal bli og hvordan den skal fordeles. Der hvor NFF ikke har nok medlemmer til å danne egen gruppe, bør det være en SAN-gruppe som forhandler. I tillegg kan enkeltmedlemmer forhandle seg til høyere lønn, for eksempel gjennom jobbskifte. Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder før til til Total Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar før til til Total VI NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

7 Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til Total Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling før til til Total Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 VII

8 Lønnsstatistikk for NFF-O Seksjon for offentlig ansatte Svarprosent: 75 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 132 reseptar/bachelor NFF-O omfatter ansatte i departementene og andre statlige etater og kommune/fylkeskommune. I offentlig sektor er det et omfattende lønnssystem med tabeller, lønnsspenn og lønnsrammer, samt direkte avtalt lønn. Alle arbeidstakere i staten er plassert inn på et lønnstrinn. For at man skal kunne trekke sammenlikninger med de andre seksjonenes lønnsstatistikker, brukes månedslønn i statistikken. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor foregår primært gjennom sentrale forhandlinger, der det også kan settes av midler til sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. I 2010 inngikk NFF en samarbeidsavtale med Akademikerne innenfor offentlig sektor. Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi før til Total Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling før til Total Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total VIII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

9 Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad, uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Total Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Gj.snitt Median/K2 Antall Ikke oppgitt Høgskolelektor Førsteamanuensis Professor Stipendiat Avdelingsdirektør Overingeniør Forsker Forsker Seksjonssjef Seniorrådgiver Farmasøyt Stipendiat Førstekonsulent Rådgiver Total Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet Høgskole Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Universitet/Vetlis Annet 4 Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet 2 Høgskole 3 Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Annet 2 Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 IX

10 Lønnsstatistikk for NFF-P Seksjon for privatansatte Svarprosent: 56 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 81 reseptar/bachelor Privat sektor utenom apotek omfatter høyst ulike virksomheter. NFF har ingen tariffavtaler innenfor dette området. Medlemmene er hovedsakelig ansatt hos apotekkjedene/grossistene, i en organisasjon eller i et legemiddelfirma. Lønnsdannelsen er primært basert på individuelle avtaler. Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi før til til Total Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi før til til Total Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. /master i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende 1 Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 4 Annet Total Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 3 Annet Total X NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

11 Lønnsundersøkelse for studenter Undersøkelsen ble sendt ut til 181 studentmedlemmer i desember 2013, og det var totalt 71 studenter som svarte på undersøkelsen. Av de som svarte er 80 % kvinner og 20 % menn. 73 % av studentene er født mellom 1985 og % av de som svarte avslutter utdanningen sin i 2014, mens henholdsvis 32 % og 20 % er ferdig i 2015 og Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Studiested Antall % Master ved Universitetet i Oslo 21 29,6 % Master ved Universitetet i Bergen 11 15,5 % Master ved UiT Norges arktiske universitet 20 28,2 % Bachelor ved Høgskolen i Oslo 4 5,6 % Bachelor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 11,3 % Annet sted 7 9,9 % Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Gj.snitt antall timer i uken Antall % 0 5 timer i uken 12 20,7 % 6 10 timer i uken 18 31,0 % timer i uken 14 24,1 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 5 8,6 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 0 0,0 % timer i uken 1 1,7 % Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Antall uker Antall % 8 uker eller mer 20 28,6 % 7 8 uker 16 22,9 % 6 7 uker 12 17,1 % 4 5 uker 14 20,0 % 2 3 uker 5 7,1 % mindre enn 2 uker 3 4,3 % Fakta: 41 % av respondentene har ekspedisjonsrett. 7 % av studentene som har svart mottar støtte fra arbeidsgiver for å ta nåværende utdanning. 73 % svarer at de jobber mesteparten av året, 17 % at de jobber om sommeren og i andre ferier, 7 % at de bare jobber om sommeren, mens 3 % oppgir at de ikke jobber ved siden av studiet. 48 % oppgir at de har fast avtale om å jobbe, 27 % tilkalles ved behov og 29 % avtaler jobbing for en bestemt periode. 94 % oppgir at jobben er relevant i forhold til studiet, mens 6 % har en jobb som ikke er relevant. 17 % jobber på flere arbeidsplasser. Av de som har relevante jobber er 94 % ansatt i private apotek (Apotek 1 (45 %), Boots (30 %), Vitusapotek (31 %)), 10 % i sykehusapotek og 4 % angir at de har en annen arbeidsplass. (Flere studenter jobber flere plasser.) 16 % av de som har svart har avtale om jobb for når de har avsluttet studiet. Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Studiested Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Master ved UiO Master ved UiB Master ved UiT For de andre årskullene er det for få svar til å dele opp tallene. Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 XI

12 Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi. Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene en helsepolitisk aktør. E-post: Tollbugata 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: Utgitt: Februar 2014 XII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

- ei kartlegging av lønnsavtaler,

- ei kartlegging av lønnsavtaler, Årsmøtet ber NRKJ-styret gjennomføre en klubbledersamling våren 2005. Her legger styret frem en grundig gjennomgang av lønnsystemet. Gjennomgangen skal innholde en sammenligning av vårt lønnssystem i forhold

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer