Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING"

Transkript

1 Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

2 Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 3. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi som er bestyrer Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Seksjon for apotekansatte (private apotek) Seksjon for foretaksansatte (sykehusapotek, sykehus eller andre helseforetak) Seksjon for offentlig ansatte (direkte ansatt i statlige etater eller kommune/fylkeskommune) Forum for privatansatte NFF-O NFF-P Studenter Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter stillingsnivå Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Statistikkens lønnsbegrep Gjennomsnitt er aritmetisk gjennomsnitt, summen av alle verdiene delt på antall verdier. Kvartil 1 (K1) er verdien som har 25 prosent av svarene under seg. Medianen er den midterste verdien, altså verdien som deler svarene i to like store deler. Kvartil 2 tilsvarer medianen i tabellene. Kvartil 3 (K3) er verdien som har 75 prosent av svarene under seg, og 25 prosent over seg. Månedslønn er fast lønn (før skatt) inkludert eventuelt funksjons-, kompetanse- eller bestyrertillegg og/eller andre faste personlige tillegg. Dette gjelder også tillegg for fast avtalt vakttjeneste og fast tillegg for ulempe. Lønnsbegrepet omfatter ikke godtgjørelse for merarbeid/overtid, bonus, verdi av fri telefon eller liknende, arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd eller frivillig pensjonsinnskudd. For de som har oppgitt deltidsstillinger er lønnen omregnet til lønn i 100 % stilling. Hvis det er medlemmer som ikke har fått e-post om lønnsstatistikken, ber vi om at de melder korrekt e-postadresse til sekretariatet via eller ved å sende e-post til II NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

3 Om lønnsstatistikken Lønnsstatistikkene utarbeides for å være til hjelp for det enkelte medlem når man skal vurdere sin egen lønn. Statistikken gir ingen fasit på hva som er riktig lønn, men kan gi en indikasjon på hvor lønnsnivået ligger. Den kan brukes som et hjelpemiddel sammen med vurderinger av kompetanse, stillingens innhold og andre relevante faktorer. Lønnsstatistikken er også et hjelpemiddel for Farmaceutenes forhandlingsutvalg og tillitsvalgte i sentrale og virksomhetsvise forhandlinger, og for å kunne vurdere lønnsutviklingen i forhold til andre grupper. Generelt om lønnsstatistikken I lønnsstatistikken presenterer vi tabeller der informasjonen er delt opp etter seksjon (avhenger av arbeidsplass), utdanning, stilling og eksamensår. Det gis en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå med tilnærmet samme inndeling som i tidligere år. De fleste tabellene er inndelt etter eksamensårsgrupper, men for å få et riktigere bilde og for å unngå for små grupper, er det noe variasjon i hvor mange år en gruppe omfatter. Det er viktig å være oppmerksom på at gjennomsnittet for små grupper kan bli sterkt påvirket av få verdier. Det oppgis ikke tall for grupper med færre enn fem respondenter. Tabellene viser gjennomsnittslønn, medianen og 1. og 2. kvartil. Medianen påvirkes ikke av enkelte ekstremverdier i tallmaterialet, mens kvartilene gir informasjon om spredningen i lønnsnivå. Både medianen og kvartilene gir informasjon som supplerer gjennomsnittsverdien. Det oppgis ikke kvartiler for grupper med færre enn 10 respondenter. Lønnen for de som har deltidsstillinger er omregnet til 100 % stilling. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen Lønnsstatistikken for Norges Farmaceutiske Forening ble innhentet gjennom en elektronisk undersøkelse som ble gjennomført oktober november Comte Analysebyrå har vært ansvarlig for datainnsamling og bearbeiding av lønnsstatistikken. Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer med registrert e-postadresse. Svarfordeling etter seksjon Antall svar 2013 Svarprosent 2013 Svarprosent 2012 Svarprosent 2011 Svarprosent 2010 Svarprosent 2009 NFF-A % 55 % 54 % 51 % 60 % NFF-F % 63 % 60 % 72 % 72 % NFF-O % 77 % 67 % 66 % 62 % NFF-P % 68 % 52 % 53 % Totalt % 61 % 61 % 60 % Lønnsnivå Lønnsstatistikken tar sikte på å vise lønnsnivå per , men for noen medlemmer er det lokale tillegget gitt i 2013 ikke utbetalt på dette tidspunktet, og det oppgitte lønnsnivået kan dermed være noe lavere enn det faktiske. Utvalget for lønnsstatistikken varierer fra år til år, og dette vil også påvirke gjennomsnittslønnen. Det er endringer i medlemsmassen, og hvem som rapporterer inn til lønnsstatistikken endrer seg. Det er vanlig at unge medlemmer kommer inn i statistikken og at eldre medlemmer går ut av statistikken, men vi ser også endringer i antall svar innenfor en del eksamensårsgrupper. Dette kan påvirke endringer i gjennomsnittslønn, for eksempel ved at de unge vanligvis har lavere gjennomsnittslønn enn de som går av med pensjon. Gjennomsnittslønn for farmasøyter etter seksjon per NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Reseptar / bachelor i farmasi Lønnsnivå for nyutdannede Gjennomsnittlig lønn for de som ble uteksaminert i 2013 ligger på rundt ,- per måned for bachelor i farmasi (NFF-A) og på rundt ,- per måned for master i farmasi. Stillingsendringer og tid i stillingen Det er om lag 15 prosent av respondentene som oppgir at de har skiftet stilling i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 23 prosent oppgir at de ønsker å skifte jobb (32 prosent i 2012). Oversikt over ansettelsestid i nåværende stilling: Tid i stillingen Prosent Under ett år 17 % 1 3 år 28 % 3 5 år 15 % 5 10 år 17 % Mer enn ti år 23 % NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 III

4 Lønnsstatistikk NFF-A Seksjon for apotekansatte Svarprosent: 55 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 926 reseptar/bachelor Statistikken omfatter farmasøyter inkludert apotekere som er ansatt i private apotek. De fleste omfattes av overenskomstene og lønnsoppgjøret mellom Virke og NFF eller mellom NMD (Vitusapotek) og NFF. Overenskomstene fastsetter minstelønnssatser og er ikke til hinder for å gi høyere lønn. Apotek 1 og Boots bruker egne lønnstabeller der det lokale tillegget er lagt til overenskomstens satser. NMD (Vitusapotek) har minstelønnssats, men ikke tabeller eller ansiennitetsopprykk. Lønnsøkningen for farmasøyter som er omfattet av overenskomstene er et resultat av det sentrale oppgjøret mellom Virke og NFF, lokale forhandlinger på kjedenivå eller på det enkelte apotek, eventuelle ansiennitetsopprykk i tråd med overenskomsten og individuelle lønnsendringer som den enkelte farmasøyt klarer å oppnå, for eksempel gjennom jobbskifte. Det er viktig å være klar over at lønnstabellene i den sentrale overenskomsten ligger langt under det som er normalt lønnsnivå. Kjedene har sine egne, interne lønnstabeller, som inkluderer de lokalt gitte tilleggene. Vitusapotek omfattes ikke av oppgjøret mellom Virke og NFF. Lønnstillegg for Vitusapotek forhandles mellom de hovedtillitsvalgte og ledelsen i NMD. Apotekere er normalt ikke omfattet av overenskomstenes bestemmelser om lønn og arbeidstid, og har vanligvis ikke krav på ulempetillegg eller andre tillegg. De fleste apotekere har inngått en arbeidsavtale som gjør at de ikke har krav på overtidsgodtgjørelse. Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår før til til til til til til Total prosent har fått bonus (127 personer), gj.snittlig bonusstørrelse er NOK, median Tabell 2. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til til Total Tabell 3. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi som er bestyrer Total Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer før til til til Total IV NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

5 Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Før til til til til til til til til til til til til til til til til til til Total Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Utdanning Lederstilling Kjede Gj.snitt Median/K2 Antall Reseptar / bachelor i farmasi Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Cand.pharm. / master i farmasi Apoteker Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 V

6 Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Kjønn Utdanning Lederstilling Gj.snitt Median/K2 Antall Kvinne Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Mann Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer 3 Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Lønnsstatistikk NFF-F Seksjon for foretaksansatte Svarprosent: 64 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 292 reseptar/bachelor Medlemmene i NFF-F er ansatt i sykehusapotekene og andre helseforetak (inkl. RELIS). Lønnsoppgjørene for dette området foregår i lokale forhandlinger der de hovedtillitsvalgte og arbeidsgivers representanter forhandler om hvor stor lønnsøkningen skal bli og hvordan den skal fordeles. Der hvor NFF ikke har nok medlemmer til å danne egen gruppe, bør det være en SAN-gruppe som forhandler. I tillegg kan enkeltmedlemmer forhandle seg til høyere lønn, for eksempel gjennom jobbskifte. Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder før til til Total Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar før til til Total VI NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

7 Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til Total Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling før til til Total Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 VII

8 Lønnsstatistikk for NFF-O Seksjon for offentlig ansatte Svarprosent: 75 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 132 reseptar/bachelor NFF-O omfatter ansatte i departementene og andre statlige etater og kommune/fylkeskommune. I offentlig sektor er det et omfattende lønnssystem med tabeller, lønnsspenn og lønnsrammer, samt direkte avtalt lønn. Alle arbeidstakere i staten er plassert inn på et lønnstrinn. For at man skal kunne trekke sammenlikninger med de andre seksjonenes lønnsstatistikker, brukes månedslønn i statistikken. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor foregår primært gjennom sentrale forhandlinger, der det også kan settes av midler til sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. I 2010 inngikk NFF en samarbeidsavtale med Akademikerne innenfor offentlig sektor. Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi før til Total Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling før til Total Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total VIII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

9 Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad, uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Total Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Gj.snitt Median/K2 Antall Ikke oppgitt Høgskolelektor Førsteamanuensis Professor Stipendiat Avdelingsdirektør Overingeniør Forsker Forsker Seksjonssjef Seniorrådgiver Farmasøyt Stipendiat Førstekonsulent Rådgiver Total Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet Høgskole Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Universitet/Vetlis Annet 4 Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet 2 Høgskole 3 Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Annet 2 Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 IX

10 Lønnsstatistikk for NFF-P Seksjon for privatansatte Svarprosent: 56 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 81 reseptar/bachelor Privat sektor utenom apotek omfatter høyst ulike virksomheter. NFF har ingen tariffavtaler innenfor dette området. Medlemmene er hovedsakelig ansatt hos apotekkjedene/grossistene, i en organisasjon eller i et legemiddelfirma. Lønnsdannelsen er primært basert på individuelle avtaler. Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi før til til Total Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi før til til Total Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. /master i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende 1 Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 4 Annet Total Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 3 Annet Total X NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

11 Lønnsundersøkelse for studenter Undersøkelsen ble sendt ut til 181 studentmedlemmer i desember 2013, og det var totalt 71 studenter som svarte på undersøkelsen. Av de som svarte er 80 % kvinner og 20 % menn. 73 % av studentene er født mellom 1985 og % av de som svarte avslutter utdanningen sin i 2014, mens henholdsvis 32 % og 20 % er ferdig i 2015 og Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Studiested Antall % Master ved Universitetet i Oslo 21 29,6 % Master ved Universitetet i Bergen 11 15,5 % Master ved UiT Norges arktiske universitet 20 28,2 % Bachelor ved Høgskolen i Oslo 4 5,6 % Bachelor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 11,3 % Annet sted 7 9,9 % Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Gj.snitt antall timer i uken Antall % 0 5 timer i uken 12 20,7 % 6 10 timer i uken 18 31,0 % timer i uken 14 24,1 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 5 8,6 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 0 0,0 % timer i uken 1 1,7 % Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Antall uker Antall % 8 uker eller mer 20 28,6 % 7 8 uker 16 22,9 % 6 7 uker 12 17,1 % 4 5 uker 14 20,0 % 2 3 uker 5 7,1 % mindre enn 2 uker 3 4,3 % Fakta: 41 % av respondentene har ekspedisjonsrett. 7 % av studentene som har svart mottar støtte fra arbeidsgiver for å ta nåværende utdanning. 73 % svarer at de jobber mesteparten av året, 17 % at de jobber om sommeren og i andre ferier, 7 % at de bare jobber om sommeren, mens 3 % oppgir at de ikke jobber ved siden av studiet. 48 % oppgir at de har fast avtale om å jobbe, 27 % tilkalles ved behov og 29 % avtaler jobbing for en bestemt periode. 94 % oppgir at jobben er relevant i forhold til studiet, mens 6 % har en jobb som ikke er relevant. 17 % jobber på flere arbeidsplasser. Av de som har relevante jobber er 94 % ansatt i private apotek (Apotek 1 (45 %), Boots (30 %), Vitusapotek (31 %)), 10 % i sykehusapotek og 4 % angir at de har en annen arbeidsplass. (Flere studenter jobber flere plasser.) 16 % av de som har svart har avtale om jobb for når de har avsluttet studiet. Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Studiested Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Master ved UiO Master ved UiB Master ved UiT For de andre årskullene er det for få svar til å dele opp tallene. Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 XI

12 Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi. Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene en helsepolitisk aktør. E-post: Tollbugata 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: Utgitt: Februar 2014 XII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Tid for å søke jobb Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Hvem er NFF? Stiftet i 1858, og dermed en av Norges eldste fagforeninger Profesjonsforening for alle farmasøyter, også for apotekere

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

NFF-D forum for apotekere

NFF-D forum for apotekere NFF-D årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger Forhandlingsøkonomi 2015 Temakurs B-delsforhandlinger Gardermoen, 11. mars 2015 Henrik Leinonen-Skomedal Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsforhandlinger

Detaljer

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår... 4 Tabell 2 Advokat i advokatfirma:

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011

Medlemsundersøkelsen 2011 Medlemsundersøkelsen 2011 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 23.05.2012 Bakgrunn for lønnsstatistikken NTL organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene.

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene. Ny jobb ny lønn Å bytte jobb er en av de viktigste beslutningene du tar. Ikke bare skal du leve med jobben, og kollegaene, du skal også leve av lønnen den gir. Forhandling av lønn (og andre vilkår) når

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger For femte år på rad gjennomførte NFFs forhandlingsseksjon en lønnsundersøkelse blant medlemmene i de største tariffområdene for fysioterapeuter. Vi fikk

Detaljer

Likelønnsutviklingen i Norge

Likelønnsutviklingen i Norge Likelønnsutviklingen i Norge - Hvordan få opp farten? Kjersti Misje Østbakken Institutt for samfunnsforskning CORE- kjernemiljø for likestillingsforskning Likelønnsutviklingen- hva vet vi? Hentet fra NOU

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2014 har RIF 190 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 9.800 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9077 ansatte. Ansatte og

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

BEREGNINGER MED LØNNSTALL. v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15

BEREGNINGER MED LØNNSTALL. v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15 BEREGNINGER MED LØNNSTALL v/fagsjef Alexander A. Lange, Fagdag HR 22/10-15 Hva er årets ramme? 2 Hva betyr det? Hvordan oppstår den? Hvordan forholde seg til den? Hvordan kan vi sammenligne? Årslønnsveksten

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

1 Omfang og virkeområde

1 Omfang og virkeområde Overenskomst inngått mellom SPEKTER/Norsk Medisinaldepot AS og SAN/Norges Farmaceutiske Forening v/ NFFs bedriftsgruppe ved NMD for perioden 2012 2014. Del B 1 Omfang og virkeområde Overenskomstens del

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for NTL Forskningsinstitutter NB: Tallene som presenteres her er ikke kvalitetssikret lokalt, slik at feil kan forekomme. Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015 Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 215 Skriftserien nr. 6/216 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hovedfunn 3 1.2 Beskrivelse av utvalget 3 2 STILLINGSTYPE

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Alumni- undersøkelse November 2012

Alumni- undersøkelse November 2012 Alumniundersøkelse November 2012 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en undersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2012 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2014 Samfunnsviternes medlemmer hadde en samlet lønnsvekst i 2014 på 4,5 prosent. Det høye tallet reflekterer at det var hovedoppgjør

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL År 2014, den 27. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Delta, Parat og Bibliotekarforbundet vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Marianne Røed og Pål Schøne Forske eller administrere: Hva lønner seg?

Marianne Røed og Pål Schøne Forske eller administrere: Hva lønner seg? RAPPORT 2003:6 Nettversjon Marianne Røed og Pål Schøne Forske eller administrere: Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren ISF 2003 Rapport 2003:6 Institutt

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer