Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING"

Transkript

1 Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

2 Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 3. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi som er bestyrer Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Seksjon for apotekansatte (private apotek) Seksjon for foretaksansatte (sykehusapotek, sykehus eller andre helseforetak) Seksjon for offentlig ansatte (direkte ansatt i statlige etater eller kommune/fylkeskommune) Forum for privatansatte NFF-O NFF-P Studenter Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad uten lederstilling (ikke stipendiater) Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter stillingsnivå Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Statistikkens lønnsbegrep Gjennomsnitt er aritmetisk gjennomsnitt, summen av alle verdiene delt på antall verdier. Kvartil 1 (K1) er verdien som har 25 prosent av svarene under seg. Medianen er den midterste verdien, altså verdien som deler svarene i to like store deler. Kvartil 2 tilsvarer medianen i tabellene. Kvartil 3 (K3) er verdien som har 75 prosent av svarene under seg, og 25 prosent over seg. Månedslønn er fast lønn (før skatt) inkludert eventuelt funksjons-, kompetanse- eller bestyrertillegg og/eller andre faste personlige tillegg. Dette gjelder også tillegg for fast avtalt vakttjeneste og fast tillegg for ulempe. Lønnsbegrepet omfatter ikke godtgjørelse for merarbeid/overtid, bonus, verdi av fri telefon eller liknende, arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd eller frivillig pensjonsinnskudd. For de som har oppgitt deltidsstillinger er lønnen omregnet til lønn i 100 % stilling. Hvis det er medlemmer som ikke har fått e-post om lønnsstatistikken, ber vi om at de melder korrekt e-postadresse til sekretariatet via eller ved å sende e-post til II NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

3 Om lønnsstatistikken Lønnsstatistikkene utarbeides for å være til hjelp for det enkelte medlem når man skal vurdere sin egen lønn. Statistikken gir ingen fasit på hva som er riktig lønn, men kan gi en indikasjon på hvor lønnsnivået ligger. Den kan brukes som et hjelpemiddel sammen med vurderinger av kompetanse, stillingens innhold og andre relevante faktorer. Lønnsstatistikken er også et hjelpemiddel for Farmaceutenes forhandlingsutvalg og tillitsvalgte i sentrale og virksomhetsvise forhandlinger, og for å kunne vurdere lønnsutviklingen i forhold til andre grupper. Generelt om lønnsstatistikken I lønnsstatistikken presenterer vi tabeller der informasjonen er delt opp etter seksjon (avhenger av arbeidsplass), utdanning, stilling og eksamensår. Det gis en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå med tilnærmet samme inndeling som i tidligere år. De fleste tabellene er inndelt etter eksamensårsgrupper, men for å få et riktigere bilde og for å unngå for små grupper, er det noe variasjon i hvor mange år en gruppe omfatter. Det er viktig å være oppmerksom på at gjennomsnittet for små grupper kan bli sterkt påvirket av få verdier. Det oppgis ikke tall for grupper med færre enn fem respondenter. Tabellene viser gjennomsnittslønn, medianen og 1. og 2. kvartil. Medianen påvirkes ikke av enkelte ekstremverdier i tallmaterialet, mens kvartilene gir informasjon om spredningen i lønnsnivå. Både medianen og kvartilene gir informasjon som supplerer gjennomsnittsverdien. Det oppgis ikke kvartiler for grupper med færre enn 10 respondenter. Lønnen for de som har deltidsstillinger er omregnet til 100 % stilling. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen Lønnsstatistikken for Norges Farmaceutiske Forening ble innhentet gjennom en elektronisk undersøkelse som ble gjennomført oktober november Comte Analysebyrå har vært ansvarlig for datainnsamling og bearbeiding av lønnsstatistikken. Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer med registrert e-postadresse. Svarfordeling etter seksjon Antall svar 2013 Svarprosent 2013 Svarprosent 2012 Svarprosent 2011 Svarprosent 2010 Svarprosent 2009 NFF-A % 55 % 54 % 51 % 60 % NFF-F % 63 % 60 % 72 % 72 % NFF-O % 77 % 67 % 66 % 62 % NFF-P % 68 % 52 % 53 % Totalt % 61 % 61 % 60 % Lønnsnivå Lønnsstatistikken tar sikte på å vise lønnsnivå per , men for noen medlemmer er det lokale tillegget gitt i 2013 ikke utbetalt på dette tidspunktet, og det oppgitte lønnsnivået kan dermed være noe lavere enn det faktiske. Utvalget for lønnsstatistikken varierer fra år til år, og dette vil også påvirke gjennomsnittslønnen. Det er endringer i medlemsmassen, og hvem som rapporterer inn til lønnsstatistikken endrer seg. Det er vanlig at unge medlemmer kommer inn i statistikken og at eldre medlemmer går ut av statistikken, men vi ser også endringer i antall svar innenfor en del eksamensårsgrupper. Dette kan påvirke endringer i gjennomsnittslønn, for eksempel ved at de unge vanligvis har lavere gjennomsnittslønn enn de som går av med pensjon. Gjennomsnittslønn for farmasøyter etter seksjon per NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi Reseptar / bachelor i farmasi Lønnsnivå for nyutdannede Gjennomsnittlig lønn for de som ble uteksaminert i 2013 ligger på rundt ,- per måned for bachelor i farmasi (NFF-A) og på rundt ,- per måned for master i farmasi. Stillingsendringer og tid i stillingen Det er om lag 15 prosent av respondentene som oppgir at de har skiftet stilling i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 23 prosent oppgir at de ønsker å skifte jobb (32 prosent i 2012). Oversikt over ansettelsestid i nåværende stilling: Tid i stillingen Prosent Under ett år 17 % 1 3 år 28 % 3 5 år 15 % 5 10 år 17 % Mer enn ti år 23 % NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 III

4 Lønnsstatistikk NFF-A Seksjon for apotekansatte Svarprosent: 55 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 926 reseptar/bachelor Statistikken omfatter farmasøyter inkludert apotekere som er ansatt i private apotek. De fleste omfattes av overenskomstene og lønnsoppgjøret mellom Virke og NFF eller mellom NMD (Vitusapotek) og NFF. Overenskomstene fastsetter minstelønnssatser og er ikke til hinder for å gi høyere lønn. Apotek 1 og Boots bruker egne lønnstabeller der det lokale tillegget er lagt til overenskomstens satser. NMD (Vitusapotek) har minstelønnssats, men ikke tabeller eller ansiennitetsopprykk. Lønnsøkningen for farmasøyter som er omfattet av overenskomstene er et resultat av det sentrale oppgjøret mellom Virke og NFF, lokale forhandlinger på kjedenivå eller på det enkelte apotek, eventuelle ansiennitetsopprykk i tråd med overenskomsten og individuelle lønnsendringer som den enkelte farmasøyt klarer å oppnå, for eksempel gjennom jobbskifte. Det er viktig å være klar over at lønnstabellene i den sentrale overenskomsten ligger langt under det som er normalt lønnsnivå. Kjedene har sine egne, interne lønnstabeller, som inkluderer de lokalt gitte tilleggene. Vitusapotek omfattes ikke av oppgjøret mellom Virke og NFF. Lønnstillegg for Vitusapotek forhandles mellom de hovedtillitsvalgte og ledelsen i NMD. Apotekere er normalt ikke omfattet av overenskomstenes bestemmelser om lønn og arbeidstid, og har vanligvis ikke krav på ulempetillegg eller andre tillegg. De fleste apotekere har inngått en arbeidsavtale som gjør at de ikke har krav på overtidsgodtgjørelse. Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår før til til til til til til Total prosent har fått bonus (127 personer), gj.snittlig bonusstørrelse er NOK, median Tabell 2. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til til Total Tabell 3. NFF-A Cand.pharm / master i farmasi som er bestyrer Total Tabell 4. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi som er bestyrer før til til til Total IV NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

5 Tabell 5. NFF-A Reseptar / bachelor i farmasi uten lederansvar Før til til til til til til til til til til til til til til til til til til Total Tabell 6. NFF-A Utdanning, stilling og kjede Utdanning Lederstilling Kjede Gj.snitt Median/K2 Antall Reseptar / bachelor i farmasi Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Cand.pharm. / master i farmasi Apoteker Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Bestyrer Apotek Boots/Alliance apotek Vitusapotek Total Nei Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total Total Apotek Boots/Alliance apotek Ditt Apotek/Annet Vitusapotek Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 V

6 Tabell 7. NFF-A Kjønn, utdanning og stilling Kjønn Utdanning Lederstilling Gj.snitt Median/K2 Antall Kvinne Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Mann Reseptar / bachelor i farmasi Nei Bestyrer 3 Total Cand.pharm. / master i farmasi Nei Apoteker Bestyrer Total Lønnsstatistikk NFF-F Seksjon for foretaksansatte Svarprosent: 64 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 292 reseptar/bachelor Medlemmene i NFF-F er ansatt i sykehusapotekene og andre helseforetak (inkl. RELIS). Lønnsoppgjørene for dette området foregår i lokale forhandlinger der de hovedtillitsvalgte og arbeidsgivers representanter forhandler om hvor stor lønnsøkningen skal bli og hvordan den skal fordeles. Der hvor NFF ikke har nok medlemmer til å danne egen gruppe, bør det være en SAN-gruppe som forhandler. I tillegg kan enkeltmedlemmer forhandle seg til høyere lønn, for eksempel gjennom jobbskifte. Tabell 8. NFF-F Apotekere Tabell 9. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi som er avdelingsleder før til til Total Tabell 10. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi med annet lederansvar før til til Total VI NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

7 Tabell 11. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederansvar før til til til til til Total Tabell 12. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi med lederstilling Tabell 13. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling før til til Total Tabell 14. NFF-F Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Tabell 15. NFF-F Reseptar / bachelor i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver Foretak Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Annet helseforetak Sjukehusapoteka Vest HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 VII

8 Lønnsstatistikk for NFF-O Seksjon for offentlig ansatte Svarprosent: 75 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 132 reseptar/bachelor NFF-O omfatter ansatte i departementene og andre statlige etater og kommune/fylkeskommune. I offentlig sektor er det et omfattende lønnssystem med tabeller, lønnsspenn og lønnsrammer, samt direkte avtalt lønn. Alle arbeidstakere i staten er plassert inn på et lønnstrinn. For at man skal kunne trekke sammenlikninger med de andre seksjonenes lønnsstatistikker, brukes månedslønn i statistikken. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor foregår primært gjennom sentrale forhandlinger, der det også kan settes av midler til sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. I 2010 inngikk NFF en samarbeidsavtale med Akademikerne innenfor offentlig sektor. Tabell 16. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 17. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi før til Total Tabell 18. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi med fullført doktorgrad uten lederstilling før til Total Tabell 19. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total VIII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

9 Tabell 20. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi som ikke har doktorgrad, uten lederstilling (ikke stipendiater) før til til til til til Total Tabell 21. NFF-O Seksjonsledere eller tilsvarende lederstillinger (inkludert avdelingsdirektør) Total Tabell 22. NFF-O Stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Gj.snitt Median/K2 Antall Ikke oppgitt Høgskolelektor Førsteamanuensis Professor Stipendiat Avdelingsdirektør Overingeniør Forsker Forsker Seksjonssjef Seniorrådgiver Farmasøyt Stipendiat Førstekonsulent Rådgiver Total Tabell 23. NFF-O Cand.pharm. / master i farmasi uten lederstilling etter arbeidsgiver (ikke stipendiater) Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet Høgskole Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Universitet/Vetlis Annet 4 Tabell 24. NFF-O Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidssted Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Helfo Helsedirektoratet 2 Høgskole 3 Kommune/Fylkeskommune Legemiddelverket/Kunnskapssenteret/HOD Annet 2 Total NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 IX

10 Lønnsstatistikk for NFF-P Seksjon for privatansatte Svarprosent: 56 % Gjennomsnittslønn cand.pharm./master Antall svar: 81 reseptar/bachelor Privat sektor utenom apotek omfatter høyst ulike virksomheter. NFF har ingen tariffavtaler innenfor dette området. Medlemmene er hovedsakelig ansatt hos apotekkjedene/grossistene, i en organisasjon eller i et legemiddelfirma. Lønnsdannelsen er primært basert på individuelle avtaler. Tabell 25. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi før til til Total Tabell 26. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi før til til Total Tabell 27. NFF-P Cand.pharm. /master i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 28. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter stillingsnivå Stillingsnivå Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Direktør, daglig leder, avdelingsdirektør eller liknende 1 Mellomleder, særlig selvstendig stilling eller liknende Rådgiver, forsker, konsulent eller liknende Total Tabell 29. NFF-P Cand.pharm. / master i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 4 Annet Total Tabell 30. NFF-P Reseptar / bachelor i farmasi etter arbeidsgiver Arbeidsgiver Gj.snitt K1 Median/K2 K3 Antall Apotekkjede/grossist Legemiddelfirma Organisasjon 3 Annet Total X NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

11 Lønnsundersøkelse for studenter Undersøkelsen ble sendt ut til 181 studentmedlemmer i desember 2013, og det var totalt 71 studenter som svarte på undersøkelsen. Av de som svarte er 80 % kvinner og 20 % menn. 73 % av studentene er født mellom 1985 og % av de som svarte avslutter utdanningen sin i 2014, mens henholdsvis 32 % og 20 % er ferdig i 2015 og Tabell 31. Studenter Fordeling på studiested Studiested Antall % Master ved Universitetet i Oslo 21 29,6 % Master ved Universitetet i Bergen 11 15,5 % Master ved UiT Norges arktiske universitet 20 28,2 % Bachelor ved Høgskolen i Oslo 4 5,6 % Bachelor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 11,3 % Annet sted 7 9,9 % Tabell 32. Studenter Antall arbeidstimer per uke i løpet av semesteret (utenom ferie) Gj.snitt antall timer i uken Antall % 0 5 timer i uken 12 20,7 % 6 10 timer i uken 18 31,0 % timer i uken 14 24,1 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 5 8,6 % timer i uken 4 6,9 % timer i uken 0 0,0 % timer i uken 1 1,7 % Tabell 33. Studenter Arbeidsperiode om sommeren Antall uker Antall % 8 uker eller mer 20 28,6 % 7 8 uker 16 22,9 % 6 7 uker 12 17,1 % 4 5 uker 14 20,0 % 2 3 uker 5 7,1 % mindre enn 2 uker 3 4,3 % Fakta: 41 % av respondentene har ekspedisjonsrett. 7 % av studentene som har svart mottar støtte fra arbeidsgiver for å ta nåværende utdanning. 73 % svarer at de jobber mesteparten av året, 17 % at de jobber om sommeren og i andre ferier, 7 % at de bare jobber om sommeren, mens 3 % oppgir at de ikke jobber ved siden av studiet. 48 % oppgir at de har fast avtale om å jobbe, 27 % tilkalles ved behov og 29 % avtaler jobbing for en bestemt periode. 94 % oppgir at jobben er relevant i forhold til studiet, mens 6 % har en jobb som ikke er relevant. 17 % jobber på flere arbeidsplasser. Av de som har relevante jobber er 94 % ansatt i private apotek (Apotek 1 (45 %), Boots (30 %), Vitusapotek (31 %)), 10 % i sykehusapotek og 4 % angir at de har en annen arbeidsplass. (Flere studenter jobber flere plasser.) 16 % av de som har svart har avtale om jobb for når de har avsluttet studiet. Tabell 34. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt Tabell 35. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi etter studiested Studiested Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Master ved UiO Master ved UiB Master ved UiT For de andre årskullene er det for få svar til å dele opp tallene. Tabell 36. Studenter Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar bachelor i farmasi Eksamensår Antall Gj.snitt timelønn i kr Variasjon fra: Variasjon til: Totalt NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014 XI

12 Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi. Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene en helsepolitisk aktør. E-post: Tollbugata 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: Utgitt: Februar 2014 XII NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2014

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak)

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Styret i NFF-F 2012 Styret består av de hovedtillitsvalgte i sykehusapotekforetakene og en fra de andre helseforetakene. Leder:

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte.

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. ÅRSMØTE NFF-A 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2015 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2015 har RIF 185 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 10.400 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9426 ansatte. Ansatte

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2016 har RIF 170 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 11.000 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 10110 ansatte. Ansatte

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A ÅRSMØTE NFF-A 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av regnskap 2015

Detaljer

Konserntillitsvalgte Hvordan bruke ordningen til felles beste

Konserntillitsvalgte Hvordan bruke ordningen til felles beste NFF-F overlapping Thon Hotel Prinsen Trondheim 5. 6. januar 2017 Konserntillitsvalgte Hvordan bruke ordningen til felles beste SAN KTV Helse Midt-Norge RHF Grete Garshol 1 Oversikt på san.no IA-arbeid,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

NFF-A seksjon for apotekansatte

NFF-A seksjon for apotekansatte Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-A seksjon for apotekansatte Styret i NFF-A 2012 Styret består av lederne for de hovedtillitsvalgte i kjedene og for de frittstående apotekene. Leder: Else Berit Vist boots

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

NFF-D forum for apotekere

NFF-D forum for apotekere NFF-D årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Introduksjon til arbeidslivet NORD Universitet, Namsos 23/11-2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson Vår visjon Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Hvem

Detaljer

Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015

Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015 30. november 2015 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015 Vedlagt i dette dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk 1.9.2015. I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet

Detaljer

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Tid for å søke jobb Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Hvem er NFF? Stiftet i 1858, og dermed en av Norges eldste fagforeninger Profesjonsforening for alle farmasøyter, også for apotekere

Detaljer

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet Tillitsvalgtsrollen TV-kurs 18. Januar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet via forholdet til arbeidsgiver 1 til det andre ytterpunktet? Og dette

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Medlemsmøte stat. Agenda. Høyres Hus :30 Velkommen Lønnsoppgjøret 2016

Medlemsmøte stat. Agenda. Høyres Hus :30 Velkommen Lønnsoppgjøret 2016 Medlemsmøte stat Høyres Hus 25.05.2016 Agenda 16:30 Velkommen Lønnsoppgjøret 2016 Hva skjedde? Veien dit? Hva skjer videre? Mulig streik for LO/UNIO/YS Tillitsvalgtstatus Medlemsverving 17:30 - Pizza/mingling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger Forhandlingsøkonomi 2015 Temakurs B-delsforhandlinger Gardermoen, 11. mars 2015 Henrik Leinonen-Skomedal Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsforhandlinger

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Introduksjon til arbeidslivet HiOA 25/8-2016 Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson Forhandlingssjef Jon Ole Whist Vår visjon Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi 1 Hvem er NFF? Stiftet

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår... 4 Tabell 2 Advokat i advokatfirma:

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Nøkkeltall Antall apotek i ordningen Antall Medlemmer Antall

Nøkkeltall Antall apotek i ordningen Antall Medlemmer Antall NØKKELTALL Nøkkeltall 216 216 215 214 Kunder og medlemmer: Antall apotek i ordningen Antall 868 834 8 Medlemmer Antall 2 288 19 711 18 789 Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 645 7 585 7 422 Pensjonister*

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

2014 Alumniundersøkelsen

2014 Alumniundersøkelsen 2014 Alumniundersøkelsen Alumniundersøkelsen 2014 Bindeleddet-NTNU gjennomfører annethvert år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

12. desember 2006 INNHOLD

12. desember 2006 INNHOLD 12. desember 2006 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2006 Vedlagt i dete dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk 1.9.2006. I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Vedlegg 2 LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Kopi av lysarkene som Svein Kristiansen brukte i sin innledning. Lønnsoppgjøret 2004 Statlig sektor Møte i Landsrådet 24-25 mars 2004

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2011

kunnskap gir vekst Tariff 2011 kunnskap gir vekst Tariff 2011 Lønnsoppgjøret 2010 Preget av Finanskrisen Moderasjon i frontfagoppgjøret Felles (LO, NHO og Riksmeklingsmannen) anslag på rammen ~ 3 % Likelønnsoppgjør Likelønnskomisjonens

Detaljer

Lønnsstatistikken 2016

Lønnsstatistikken 2016 Lønnsstatistikken 2016 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 03.05.2017 Hvorfor trenger vi lønnsstatistikk? Mål: Riktig lønn i forhold til de arbeidsoppgaver man utfører

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 7. november 2016 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter.

Protokolltilførsel i Landsoverenskomsten mellom HK - AAF: Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra begge parter. Rapport fra statistikkutvalget i AAF-HK 30. oktober 2017 1 Innledning Utvalget består av følgende representanter: Fra arbeidsgiver: Leder av utvalget Astrid Driva Rødsand, Siv Schau og Helge Sørli. Fra

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Årslønn 2016 Publisert: 28. april 2017 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Tariffnytt nr

Tariffnytt nr Tariffnytt nr. 2-2016 PARTENE HAR KOMMET TIL ENIGHET I FORHANDLINGENE OM TARIFFAVTALEN FOR FRISØRER FOR 2016 2018. NY TARIFFAVTALE NHO HANDEL/NFVB og vår motpart Fagforbundet/Frisørenes fagforening ble

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011

Medlemsundersøkelsen 2011 Medlemsundersøkelsen 2011 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 23.05.2012 Bakgrunn for lønnsstatistikken NTL organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2012

Diplomundersøkelsen 2012 1 Diplomundersøkelsen 2012 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2007200820092010201120122013 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1. Diplomundersøkelsen 2006 1 Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer