SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-"

Transkript

1 J; ~%5.. Nr. ZJ årg. Umlag 26. llovbr Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet sak...t sea... PensjOnskasse anlagt av fylkesskogmester HåkoD Olav Søu.ju. Saksøkeren ble medlem av Stateas Peasjonskasse L oktober Han innehadde stillingen som herredsskøgmester til L september 1942, da han ble ansatt SOlD fyikesskogmeste i Akershus sønju var medlem av NS, og ble etter friøringeil fratatt stillingen som fylkesskogmester. N øen.suaff eder idndrag:nidg i anlecwng sin stilling som fylkesskogmestao ljar han ikke fått. Som fylkesskogmester ble søn-l SØnju fri sakførsel med fritakelju itiden fra 1/ til 8/ se av n!ttsgebyrer. Etter overtrukket med 10 pst. av lønnen ensjromst mellom partene ble sasom innskudd i Statens Jen- ken ~ttet pådømt av tre sjonskasse ialt 1440 kroner. I f~ommere ved Oslo byrett mai 1948 krevde 8Ønju dette be- I okkupasjonstiden ble et heløp tilbakebetalt av Pensjons- tydelig antall personer ansatt i kassen. Kassen nektet å utbetale offentlig stjujng - og som sådan J eg tal er for de ta us e pengene, og opplyste at beløpet betalte de innskudd i Statens.. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- -,~,.' PerisjcWtsbsæn med krav' om gjjtridgen ikke godkjent, og penfull tilbakebetaling med lovlige sjonska.ssen kom i vilrede om Av Olga Bjoner renter og saksomkostninger. nvordan den.skulle stille seg til. Justisdepartementet meddelte (Thds. Bide 8) De repeø.b_dpk-..ie ikke _I natt. For meg ser det ut som. om --.. pr... Irapr, de... er i ferd med i fullby:rde... ~ea:v=~~e!r~!:~ea~:~~ Ekspedisjonssjef E. B~,\ eshil jo så få. Ikke tyve stykker en- myndigheter har gjort hva de =esk~er_~ ~u: =i:~~~= i Kirkedepartemelll.;i liesi;e tilfeller opa. påi_ in det opp? Hvem har ansvaret? ~~~=~er-: ~~tid:refj::~ «nasifiserte» skoll!ll få'! Ne~ det skal de ikke. Det landsdel satt mr. på Bredtveit.. er for disse a.ttea kvidaer jeg Det var 8 dagers reise. Hun er Han utviste elever for evanvyrdnad liv ~1ef lyske vil ta.le. ~gt sinnssyk og folk som. }::n av dem er en ung pike som kjenner henne forteller at hun Rikes fører. og lor «propaganda l,!" r!el bnr vært syk i årevis, pi>-ykisk og I for flere år siden bar vært på > k k h'... fysisk. Hun var frisk og kjekk asyl to ganger. Hvordan kan I ilors e onge US I 0. kkupaslo,~.lld ;JI da hun kom inn i fengslet, Då er Jmyudighet.ene 4 IJ Dl m e en slik hun et vrak. Flere ganger e-lum til - jeg tror det var 2% års Han bistod med utbredelse av boka «Qoislin~' har sagt» blitt sendt til sykehus, nå!lytter :teugsel! Og hvæ."dan kan de for-. '. ikke det lenger, det er fugen svare å sende henne den lange Ette~!rlgJøringen har han yæ~t den swre profet, forfulgt de hjelp i det. Sist jeg så henne lik;- veien på denne årstid? Nå sitter nasjonalø lærere og er blitt dekorert med St. Olav. Det hun et skjelett som det er bun blant de andre fangene som trukket hud over. Hun kan ikke alle er :mer eller mindre nerve--' t de; il: som er øått siden ok- ens store lys. et talglys som stata næring til seg, det gis i form vrak..enhver kan vel sette leg (ku.pasjonen har ~kspedisjonssjef dig blafrer i vinden både i inn avernæringsklyster. H1m er inn i for en påkjemting dette er I E. Boyesen '.;ert en av de rl2'iv- og utland. :m~kesky, gjemmer.seg bort. for begge parter. 3\1lm1 har.w- (ende kreft~ i ~J:ked.epartemen- Kirkedepartementets ~ b~t Gje:lrta.gne ganger har hun for- sn.~'! _ ttts klappjakt pa lære.(,,~1z. og prester og lærere bar 1 atskillig søkt selvmord. men er blitt hia- Begge disse befant seg på prestene.. utstrekning i årevis såvidt holdt drei:. Hun eier ikke livslyst, bare Bredtveit da jeg for noen dager Det er i,'lt..ane tid lyktes Kir- livet oppe ved hjelp av de små en enkelt gang har livsgnisten siden. forlot fen.gslet. kedepartem rltet å ruinere et bidrag fra forsorgsvesenet. flammet opp, det er når hun har Så et tiet alle mødrqe!!om sit- meget gl- "antall em.beb- og De høye embetsmenn som titt høre at det arbeides med å ter da'. Det ble æ.tt mn en for 'tjenesten. '"tn båcz",' Økonomisk, tyranniserer grupper av prester få henne løslatt. Ken då synker noea -~ siden som har seks legemlig og åndelig. Det er og lærere idag er tildels de samhun atter hen i en håpløs ven1:idg ba.na - det minste 1-2 ir ~m... straffet;. uten opphør i åreyis. - me personer som kommanderte - intet sk~. For flere uker si- mett. Det er en småkårsfa.øjlie. Mtn'=l, kvi!l.ner og barn er brakt over' oss i okkupasjonstiden. cien ble hun isolert på en brakke Va'l_ mi Di være hjemme og til loi"tv1iei.aem. ytterste grense. Til a ns1mebesuddetvisning skal for seg selv med vakt dac og (li'aru. 8ida fl) E. Boyesen et: blitt ett av stat- (Forla. eida d)

2 Sannheten.. LØRDAG 28. NOVEMBER 19D kapitulasjonsoverenskomsten 10. juni av En farsottl ignende hukom meisessvi kt Oslo Byrett Og en general som ikke kan huske hva han selv har skrevet.under I stricl mecl vesteuropeiske de- den viktigste i vår nyere historie De Forente Stater må betraktes korsfest, det var og er parolen. aekratiske prinsipper har etter Karlstadoverenskomsten. som Norges fotbundsfeller i re- Hevnen over NS må fullbyrdes..ue myndigheter planmessig Men om dette ble der intet lasjon til den alminnelige bor- for at de egentlige sviktere i oc hårdnakket holdt tilbake sagt i avisenes referater.det var gerlige straffelov av 22. mai 1902 farens stund og etterpå skal kunde offentlige dokumenter, som farlig stoff, og den enstemmige 86 er et sp;rsmåi som forut- ne gå fri. Det er norsk rett i emlutndler kapitulasjonsavta- taushet var etter alt å dømme settes å finne sin avgjørelse ved midten av det 20. århundre. Men lea mellom Tyskland og Nor- parole. domstolene.. hva vil så historien si! Den lar te. som ble inngått i Boten Vi vet imidlertid litt mer idag Og vi vet alle det som hendte seg ikke avspise med fatale vit Britannia i Trondheim 10. juni enn i 1940 om det som hendte i høyesterett, hvor bukken ble neprov i retten. IMO. Det må ikke tales om tross all tåkelegging. Roscher- satt til å passe havresekken. ~ heller ikke skrives om I Nielsen hadde fullmakt til å un- Alle de, som har trodd La oss så til slutt for å full Mm, fordi de slår bena unna idertegne kapitulasjonsavtalen i på kapitulasjonsoverenskomstens stendiggjøre bildet opplyse, at påstanden om, at Norge var i. henhold til regjeringens beslut- bokstav og på Haagerreglene, det var den ovenfor omtalte ge- kric med Tyskland etter den-i ning 7. juni, og a~ed ble bin- dømmes på J.,fpen4e bånd på, neral Roscher-Nielsen, som i sin Ille dato og samtidig river I dende for regjeringen under en- tross av deres soleklare erklær- l 17. mai-tale i Bergen 1946 uttalte IJ"IIlDen vekk for det politiske I' hver omstendighet. Vi vet også, inger om at Norge ikke var i om NS-folkene, at de utgjorde rettsoppgjør mot medlemmene at den norske legasjon i Stock- krig etter 10. juni Korsfest, "bermen i folket:.. a" Nasjonal Samling. i holm sendte avtalen med kurer Troens makt. ~åiet ble påny aktuelt! til London 8. juli ~ at den under rettssaken i Trondheim i ble mottatt og J~ av ØlOt TorbjØrn Eggen i slutten av I?-eLot no d rske 7 utegustnri.ksde~ent, be ed Et tn l n on. au samme novem r ar. - man. av VI ene I V' t t statsm '.. N kunne fortelje enkelte detaljer 'I aards 1 ve og Id sa, a f r.:v:::ist!; Av Ivar F ri haug-osa. I-. ~ nh ten ua "'""'c.l-ve e e 10. JUnI.. 194i' '-', g vo, - o I L' be tenriksminister da oberstløytnant Roscher- Niel-: ~~g h rg og u., Herr redaktør! I alene tok sikte på det sti k k- JeD på den norske overkomman-i.ott d ar.lest. den tur' fordi De dligg~ har Jeg ber om å få gjenta føl- i mot sat t e av å s v i k e vårt d tte d tysk be t gi en sm SIgna n er d. Der' Id' '4 land. as vegne mø e:n ~? rs I idag i Utenriksdepartementets gen. e passus l. es e er l ru... Buschenhagen. major Leslere og ki ed' 1147/40. M 21, Jeg ber or,n a fa den un d e r- For oss var, er og b Il r de oberleu.tnant Johnsen fra gene- :rr v d m t ].~. en streket, og jeg ber om at "an- virkelige landssvikere ni Falkenhorsts stab for å for- ikke te ~ o ml~~l ~,:e. tre gjeldende- må gi seg stunder til først og fremst personifisert i de handle om kapitulasjonen. 'Der nevn be ~~ 1 ~! D~ å tenke gru n di g t over dell: menn, som først Ødela fo r s v a~ VRI' satt ut dobbeltvakter overalt ve: d r N o~ ref a - -Skal imidlertid vårt for- r e t, drev så den rene karrikai botellet, så ingen uvedkom- ~ :-mø~t onen» ererer bund få imaflyteise, må det få tur aven n ø y t r a l i tet s P o - anende fikk adgang, og etter fel- re. almen ti1s11ltning. Det er mange l i tik k, for så til slutt å rømme æslunchen i en av salongene og N y ~ a a r. ds v. o Id: Jeg har av de. d... oc. eieres.. pårø.o re.. ndc,j fra alt.. sammen for å berge si.tt bpitulasjonsdolmte:oes un- aldri sc:tt ~ _1IeIst. å skjule seg for eget liv og lot folk og land i derskrift ble alle papirer fjernet. av 10. JUDl 1!MØ. mr.:=rkeø l offen~e'i.1i liihr; øgsolif... stat... BIter,. ha fått p' n,t.~",~ Ilen en av de tyske offiserene ~ndon eller etter at leg kom ver bare for å livberge seg og seg i sitt bom bes i kre r u ro i kom umiddelbart etter sammen- hjem.. sine. Vi ba nok forstå dem, London startet de en propaganda komstens avslutning gledestrål- L jun g ber g: Jeg har ikke pint oc kjeldt som de er, som ble opphavet til all djevelende ut i portierlogen og kunne før idag sett avtalen som ble men fortsett. de slik, blir de og skapen og Ødeleggelsen som fant Øtelle, at nu var krigen slutt i sluttet. deres slekt ea pariakaste, som sted her i landet, sen k e t -de Norge. Vitnet i rettssaken mot K o h t: Jeg kad ikke huske samfudaet tie el' tjent med-. sparsomme matforsyninger, og Torbitfm Eggen hadde fra time å ha sett kapitulasjonsavtalen Akkurat. Dette er situasjonen vanskeliggjorde tilværelsen her til time gjennom sine forbindel- hverken i London eller senere. trengt sammen i et nøtteskall i så stor utstrekning som de Jer fulgt utviklingens gang og Det er resultatet av den psykiske bare var istand til karakteriserte begivenheten som. OberstlØytnant Roseher-NieI- påkjenning som er en følge av Det er klart at en slik «nasjo I ~ som underskrev avtalen, den stadige g j en tak e Ise, og nal bedrift:. måtte stemples med prosederte i retten meget stetkt som har dell egenskap, at en æreslønn og gullmedaljer. på, - ja vi må visst tilføye, at ofte nok g j en tat t l ø g n kan Den «frie~ presse -har vært. Dell fraøake mct8t.~e&!u t.r han på dette tidspunkt var avan- gå over' til inn b i l t san n - totalt stengt for oss. A få komme.....,geueraj de Gtwlle, hai- i sert til general - at der i avta- het. Det er dette forhold Johan med noen for k l a r ing er, for _.c.or tale i )fans pa det Bt.erite8te len med de norske tropper men- Bo j er øl gliml:ende skildrer i ikke å snakke om i møt eg åel..-et til fred og foruk med samar-i tes utelukkende 6. brigade til- sin beste l'oidail, ctroens Makb, ser, var vi avskåret fra. Vi var laeidbfolkede under Jaicea. Det IDA DI. I tross for at der i avtalens 1. og det er noenlunde det samme døm t e p å for hån d, lenge "retts -cuc bli abrtt ø utjoeaaimidgen av l punkt står «die gersamten DOr- Herman Harris A a Il er inne på før vi kom for retten i... bad. KildheteDII li!i'e IDA be- wegischen Truppen>, og det var i sin bok enasjonalt livssyn og staten,. Norge. - &)"De. <le rr-krike tredger fordyel- denne tekst, som skude legges til Verdenspolitikka, der det bl a. Så kommer lysningen i møra Bazt "fil op6. ba 8BIDUbeide med grunn. heter: c- Overfor fremmede ket:,,8. MAI,.. Det naturlige "l".f*jand - edet follterike, cuiplider-' Man står her overfor en far- viljer er menneskets sjelelige hadde vært, at der i løpet av 14 la oc dynamiske ~.ml bad l' sottiiknende hukomme1sessvilrt innstilling den. at det kue s av dager hadde blitt en «kø~ på.. ' fra våre ansvarlige statsmenns frykt for dell antagelig over- min s t 50,0 O O som sto ferdige de GaaJle er for tiden Urke aærlig I side og en bortforklaringsman- mektige herre, og derfor blir til å abonnere på bladet. popajær blmlt de store demokrater, i øvre fra Roscher-Nie1sens side, Jj. sik It e r, ikke våger å ville Og aksjeinnbydelsen og støtteø. men Frankrike bører pl ham. og jo, som bevirker, at tilliten svikter noe ut fra sin egen vurdering til bladet kunne og. burde vært ~ landet k~ ut pa. skråpja..1 totalt. En æresgasje og en ~- f.or ikke å ~ an mot den overtegnet med 100 pst. på 1 -.et. dess mer blir det bruk for en I tær forfremmelse. kan dog ikke fremmede ~Je, føler ~eg l,a m. - måned. Var det ikke vi som mann, som setter landet.. velferd over fordunkle det f~tiske forhold m e t, og drives over l p ass 1- snakket om «r e v isj o n~?.. de smålige hensyn. Det er betegnende, at justis-- v i t e b. Istedet lar' vi anske roli vår Yi vilde også ha bruk for en de partementet i samråd med uten- S å lenge har vi nu vært gjen- utro k d dakgtø l'te ~. '"-~n... d "'---'-j litt riksd art.. er e e re r "S l 1... WA."" men et er ar- ~ e for ep ementet sa sent som l stand for den In f ame beskylq- d o 3 o t betal tidlig. Folket bar ennå ikke betalt mars 1946 lot utsende en rede- ningen for "landssvik:. at man- ~o» ~u tpak' are ~gl. (>~~~ k li d.. l' NTB h..' SIn pnva e asse sa enge UCUJ. DO for. 8 e de syn er so~ l dem~ gjøre se gjennom. von det ge av ~ Gud hjelpe meg t!or har noe! ktatiets navn er begått, Slden tysk- heter:. -der ma være noe 1 det:. allike-. ej'lle forlot landet og den etterfølg- <Fra hvilket tidspjnkt Stor- vel! Enda vi så inderlig vel vet, 'I VI bur de skamme oss! ende allierte okkupasjon var endt. britannia, So"iet-SaInveldet og at vår innmelding i NS ene og Ivar Frihaug-Osa.

3 '.~~.,,/- LØ R_D_A_G 2_6_._N_O_VEMB ER IM 9 ~&~~.~~ Forretningsfører P e l" Kve D. db. Kristiansund N. Boll: 41 Telefon 1330 Bladet utkommer 2 gaager i mnd. Abonnementspris kr. 3,00 pr. kvartal. Moseids avsløringer. Nå over søker de danske kommunister å reise minnesmerke dan s k er som del tok masseforbrytelsene Tanken orn slikt minnesmerke har vakt forargelse i pressen I Damnark bar det vært; pi tale å. reise et; min W3l'ke for fol' van køere. Vi skal derfor I Spanien for at hjælpe de ren JrIaJd.. la et Jiil8 1IIplukk. En iimsen- I brændeme. de såka.ite sr... triviiiige. der skrivm': I Jo, de fortjen~r en Sten.~. En annen mnsender kommet Det har medført.. lhiig med- cbfter et ~g den 16. F~b. med følgende skarpe a.rgurø.e.t:tingsutvejrshag i ~ 1J38. aom foregik efter de gode Prin- ter. vegelsens friwv fe... cijt.. ci.pper. der D1I praktiseres af <Folke- d~ot lddtryk _, at de 1azuIIte. ~ ~. bl L blev Valget for Kan det virkelig være sant? formaion», og... f8jidæt I 88 VaIgkredse. fik <Folke- niensfrivillige hoveds&gelig bm... Dette spørsmål fikk vi av man- der fremkoldllmlt...,twiugei', ~ W!erUI at Jlandater, men kommunistwte Kred8e, der.. BIeN ge etter offentliggjørelsen av som sikkert har lat.ereø&e også ( stemdler færre end Højrepar- pa Kimintems Tarv end pa J'riJIeIf.. stortingsmann Gabriel Moseids tiene og det store katolske Folkeparti. ens i almindelig, ikke-folkede1dolualavslørende innlegg i odelstings- Derefter bef:yndte straks de rødes isk Forstand. Dette Indtryk... ttø debatten 20. juli om regjeringen «med gjaid beladen» i sin stilling Myrderier under Anførsel al ca. 70 sig dels.paa Skriverier i «Lød OC. Nygaardsvolds virksomhet 7/6 i presidentskapet, at han kan- 80vjetnlssiske Agenter, som de sidste Folk~, dels pa.a a.dskillig~ kotamullw 194~ , det vi kaller skje ikke er helt objektiv på Z AIJr ba1"4e &l'bejdet i Spanien. I et istiske Propagandamøder, hvor ~ Londontiden. Herr Moseid av- disse områder. :Ilen hvor det CortesDøde i SUDi 1936 advarede det niens-frivillige 8&& sa.ru1ellg t.kjm... slørte i dette innlegg «Kretsens- gjelder den dokumentasjon som Jrato1ske Partis Fører, Gil Robles, Re- ladet det mangle paa Tydelig.bfld. li.. intrigespill og forfatningsbrudd her er foretatt idag. er det jo gjeridged med dens Passivitet over- deres øøtlige Sympatier angav. under okkupasjonen og dens ikke lagt til noe overflødig ord for de trycteiige Myrderier og Plynd- De Bpaniensfrivillige. bek -Ili.' krampaktige forsøk på å tilrane og ikke trukket fra noe, så den-! ringer. BaR opgjorde de Forbrydel- Fascismen, javel, al Ære og a..._ seg makten i de hektiske mai- ne dokumentasjon at de faktiske: ser, der 'fu' 1aegaaet siden Valget til: ford et, men den cfrihed> de k*'flll 'ei". dagene forhold mener jeg kan være. Z69 politiske Kord J&arede, 353 f o 1", var med al Øll8keUg TyddIMi På dette spørsmål kan vi bare grunnlag også for de punkter jeg : Attentater, 110 belt ødelagte Kirker, den kendte, folkedemokrat.i8b.... svare med å henvise til de trykte akter å berøre. Jeg Til kanskje, 251 Bnuldatif'teIII, 10 Bladbygninger det nemlig været FrihedeI1 i aiwh!dtodelstingsforhandlinger, som om- ikke i alle deler trekke de kras- nedbræ:ndte o.ly. lig, ikke-øøteuropeisk BetydaiJIC.... sider ble trykt i høst. Man skulle se konsekvenser som herr Mos- I ~ Tidende:. fortalte pen stod for, vilde ma.n han ftrtd ha trodd, at dette oppsiktsvek- eid, men jeg vil forbeholde meg en lioi.'sk D8me. tier i mange Aar MV- en ligeøaa positiv Indsata PM ti&di kende materiale hadde blitt å bruke mine egne ord! de op1loi4t.sig l Barcelona, en lang Side i Vinterkrigen eller i det.:nø. gjenstand for en utførlig omtale Mot slutten av debatten tok Beret:DJDc om de frygtelige Tilstande mindste en Anvendelse a.f den i KNJIII og allsidige kommentarer i den Ham bro (h) ordet og uttalte f. r Borc-btpa. Seg anfører et lille opsparede, moralske goodwill til... norske dagspresse, men det bl a: «Jeg er herr Koseid takk- AfsDltt: Vell canta Cruz Hospi- del for det betræng1;e Balt.ilaB.... skjedde ikke - selvsagt kan vi nemlig for det store arbeide han tal... Jec Kommunister kappe Ho- den Tid kom. Udtra disse BetNId:IIiIagjeme tilføye -, for «Kretsens9 har nedlagt på å gi en dokumen- ftdet at s -ce Piger jeg saa ger synea det mig ~. at de.. makt er Øyensynlig ennu, ikke tasjon som er at meget betyde-i KviDder b1iye slaendet og brændt. Da tereøser, de BpaniensfriV'illi#e QI ltcab brutt og det er et moment som Hg historisk verdi og tillike av. jeg rejste fra Barcelona var der ikke munisterne havde fælles med ~ ÆtE;t:.~~!:. ~=~-=:;:ÆI='=~ ~~::~~~; son og sak gir plass for den åp- idag og i de kommende år slrulle I ODer ned Ild G&derne ~ed Præsternes ~ efter alle Solemærker at ~ ne tale. Unnkyldninger kan na- overse den overordentlig lettsin- Hoveder pa. Bajonetspl(l~m~. 1 en eventuel kommende ~ W1 turligvis føres i marken, både dige omgang med konstitusjonen Baa aue Franco ~g l Spldsen for som diretke Kodøt&ndere. ~ - dbtw deue med papirrasjoneringen og som både endel" at.kretsens- det øp"n~e Irolk til ]'{od~rge ~. g&ar' riktigt op 101" &Ile ~ de «særlige,. hensyn, men vi ser menn og den alt for hyppig om- - frivolicie fra Danmark ilede til lo bedre.~ ikke annet enn at der er plass talte statsråd Hartmann har nok, når det gjelder sensasjoner gjort seg skyldig i». som den tragiske Brekke-saken Men så vil mange øpørre: Er U U VI- l!lkker!llle va re bl-dragsydere og de komiske landskamper på dette alt? Vil ikke den hellige gressbanene. Vi ~ører også,. a: indignasjo~ snart gi "1' an~ Da vi i høst sendte ut appellen! muligens vanskeliggjøre virt... den gamle Moseld fra Storting og mere direkte utslag. A net, til vift.-"-...f!e11 di. heid. M heldi. viste det _ ets presidentskap i de for lan- det må man ikke tro. Odelstin- JB~... ~ om en -. en gvis.""'" det skjebnesvangre tider kalles get sørget for en stille begravel- rekte pengestøtte pa 6000 kroner at alle forstod - og ga SIDe bien kverulant, som ingen tar høy- se, og i stortingskretser - i stor- hadde vi rir store betenkning. drag etter evne og anledning. tidelig, men det forhindrer ikke, tingets fagforening. hvor nesten Først og fremst den, at vår hen- I dag kan vi glede aue med, at at hans avsløringer fikk ~n.ube- alle e: dus - er solidaritetsfølel- stididg kumle misforståes. og vi har fått mere enn det vi bad he:sket motbør fra regjermg3- ~en sa fremherskende, at det om idet vi til dags dato h&r fut klikken og dem som represen- ikke lenger er håp am noe snar- ' terer restene av «Kretsen». At lig re~ende oppgjflr med rebel- er øvet mot dem som ble opp kroner. han også fikk tilslutning, vet vel lene. Vi får derfor -.ente. gjørets ofre, kan der bli ren luft For dette gode resultat t&kka# de ferreste. Vi skal derfor omenn Imens sitter man igjen med en i det offentlige liv. Glem ildre vi alle som i praksis har viå sia post festum gjengi et par inn- beklemmende følelse at at der de hundrer tusener, som ennu interesse for vårt arbeide. legg, som gir Moseids avslørln- er «soiqething rotten» i den nor- idag lider under dette, og husk Alle bidragsytere får Dl tji. ger om mulig ennu større tyn~- ske etterkrigspolitikk, og det stadig pl, at nær 1000 dømte dt n1i ~ de. - gjelder alt som har med opp- ennu i mange år skal.. sone» sen en ~ g Advokat Sun d t (v), Bergen gjøret etter okkupasjonsårene å dommer, som er resultat av pa- fra c:8. Mal>. uttalte således under den selv- bestille. Derfor er det nødvendig litisk hevn, av et oppgjør som --- samme odelstingsdebatten: at vi fortsetter Tår gjerning, ikke hviler pl sviktende grunn. Her o «Herr Moseid hadde en doku- i hevn og hat -for det fører er kanskje noen som helst vil Vær oppmerksom pa I mentasjon,. som forsåvidt var ikke frem - men i en samvit- glemme. Men glem aldri uretten.. klargjørende på endel punkter tigehtsfull sa.nnhebsgranskg, De sam glemmer uretten er foc- S~v tydelig DaVD. og lii.ireøh og som jeg vil komme inn på. som klarner begrepene og legger rædere vwt slekt og samfunn og ved 1D~de~ av.a.botmoibidil Det er jo så at det ikke er alle ansvaret der hvor det bø! og får aldri oppreising i sin sjel Vi Samtidig m.a det.gts opp~ som vil legge vekt på en doku- skal ligge. Først gjennom dette vil fortsette vår kamp inntil om det er nytegning, f~ mentasjon i disse spørsmål som og ved uten opphør 1 overbevise oppreisningen er fullbyrdet og eder gaveabonnemeøt. Mrr Moseid foretar, fordi man almenehten om de QDder som er alle kan puste fritt igjen i lan- «8. MAI» mener at herr Moseid er så hardt begått og den urettferdighet som det, vid feues fedreland. Hox II - KristiNUMlad 11.

4 -.. ~~ ~ ~ J&~JI~4~J~ ~~~.. ~~n~~~~g~2l~no~!v~c~wr~:br~~~~- El- tung lej~jaren klage IDol i Odda Politimeisteren og Distrikts- Lærlr og kyrkjesonpr Fjellranger leid umenaeskeleg øy terror og sjukdom I skriv til myndighetene gjdrde han desse ansvarlege for livet sitt SkriYe't 8IlUl vi oifeatøac;.r liided.- fisk forfylgjing og.ujd 110m bø7rer crøyaekatb. 111m eø flekk lijalt merka aiidujaidg på hjernen. for Ille muet sa ~ a.l Tre nyordnlnga til - -. verjmaden.., oppmldd ber. ~ Eg veit sjølv kva som frengst for l dager ~ fa!t Pjc'... av No veit ikkje eg kva politi og 1æ- 1 ~:J:)er gjekk det filri reguiem blod.trykket nedover, mea 8Iag l ~ C ciiii:iit ID. bel kjar relmar med - om De trur eg neckwa. Dir sjølve distriktslækjaren stiller sel( 8eDeft vert VeITe eller betre ev dette fil- Det er tvo 1J'f"IN'iII!;ie eg bill takta i vegar, så kan ikkje eg økatfa DIfllI været her? Eg kan i kvart fb1l opp- far et ea lever ida& det er Iærar Øye dmbjelp som trengst. (Her får eøea I... lill.. lyse at Ulstaadet.. verre- og dette og SiIIder' BrIta. Øye skaffa meg ~ daidon!n og poiitimei.steren dela heile 'l'il _"5.. lø _... kan søster Brita Ol tangane ber arbeid oppe i FreimsIida der eg fekk ads'f'al"et etter som dei har hjarla IlC... i 0IIII. stadfeste. frisk tuft og sal i det prektige SIIIIIBT- råd til --). Og et ansvaret vil me1da Dette... å meida Id... bel- Enes vil eg l!ie!gje et 4en 80lD trur eg verd me hødde. Ken det var 'WGkI- Sec Alr dykk. og før De veit ordet.., eetilbiadd fl.. Vedk.. dm. pillael.'e: ål:-- kan verta betre av 4en chje1pt eg bør somt ~ for meg å bøla ~ kan De vera hellig forsikra Xll! øaira Øl sju'".'..,.... a:å... De få tt ev Dykk., må vera - overb:uislt. opp del' 1 det tørste. L.ilt:evel, kom eg Eg bar bøt bruk for mange doktor.ir før fiff yjfnemål' fri. llra"""'hd. sju- Eg visste et eg hadde «for høgt meg meir t:iik:reiter. så eg hadde.i mi tid, men maken til den Iæ.kjarkehuø og fri. PlJykiairisk I:IinA\; blodtrykk» før eg kom hit, men det ljose '9ODe1' " DL a. 1. helsa. lied eg hjelp eg har fått her har eg ikkje 0a10. Deo...'... e irsak ~ fiedg- var ikkje verre enn et eg var fullt ar- ove.rvw"derte mea ~ og beid for oppievt før. At dr. Håvik skal vena øeisoppboidet ber (Odda) liii!d. pa&- be.idsfør, og klatra i fjellet 10m ein lenge pa utover ban+n (Eg gjøymer spesialist når det gjeld cde ædie arikkje ao mart et eid &'9 «SVrilÅa... ~, det venter eg ikkje. :Men eii eparka mej( 1 edden dl eg ~ 't'rilfar av han. som ev em kvar angreidde f)iøa med). Eg!mm til DIID lækjar, et bad. let meg søkja eid ænp.ber i Ia$et '98r det... ftii'bieg...'w Det er Dyklw' kald "..... _ilk. Banlllldldrer den? Ml var fantast hisses Brifa. a;m.. evfære, og det ~ på simpl,' e plikt. men,de har.ikkje g;jorl tør1a 8\Y'DdeD lad i lifet,. liiid. Ilk di:t opp over aue grenær for at vi sbl bøs tid, tør del beid på OC ~ en- det. Dykker framgangsmån:.er noe l førat8 ~.'... I lii:~kunne kjenue medlidenhet med tne:l- de pa mcø bare med mmsalt sild.. - samsvar med Dykkar politiske iddbar... rir... wiiet... ltaia, neskene? De eneste en vu føle med- Salt er 801D De 'ftl veit dell reide sblling, men kva bar eg med dell l føljd:... ~ -.apt dr slieu qn Udenhet med er dem som l denne gift for.wæ 8IlDl ber for høgt ~ cjera i dette tilfenet? ti)...' Iiekt.. SemdeIJc ber KaIDa boken vil finne noe ev verdi. tryjsl&. Eg har før peika på csympt,...,.",.. ånd Y...t en 1IØtic.spore far rir Hvis Andeberg har rett, er cxain.» En bar li De &klor Håvik gjort men utad nytte, og skal likevel nø IIldrl CC... Ytr l:ddst.. et adekvat uttrykk for det moderne for mill IDøeD tide. det eg veit. IR DeDme at eg har mist mathugm og er llt!f,.. litteia=-e ekse",.ø 2r den menneskes sinn, dit kan en med full hel' målt t.iodtrykket tw ~ og på cod veg til å missa søvnen.... ~.. EiJiidæ: fddatiam B!:Dct An _ rett forkynne et Ilt det store, elt feåll IillaD8tafert at det var csverl foler lite lyd, og då veit eg kva daderbrrgs JUIØl uft GlI det gode, som var kultur har skapt bqb. Etter dette måtte eg kddda gen er Iiden.. Eg kan kvar augneblink slett leer XaiD. Selve bobd... m. Udæ. lenger bar noen bet,ydnlng for v~ta et det ~ ldcd noko... JIIfen dette beilt nedpå. Desse stendige tillidæ, bsfi. mr iu:zo ADder- menneskene. Dø. er vår kultur blitt be- nell Eg bal' aldri bøyrt at em bar balæfau. som vert verre og vette - ~... er ~ a&st re- gravet under et res ev voldsomme og ~ kurera 8julæ tolk med a kvar gong. verkar heilt deprimerande fuseiiit fiirfadier. Sum liftemfur ))eo.. primitive drifter og lyster _ dier slmema del. Det slaæmde ikkje liiif& VerJ1rønande politiet så gjeld mykje bakfet er pmdaitfet 1IIel" edd åft" ed først Il he blitt skjendet nettoptj ev for eg var van med ~ på ~ det same som.ovanf~r nemnl Det har bet., he ~ virbr folk aom Andeberg. MeD det 'bar idged lækiar rett til a gi bajde nervekrigen gaande etter «gode """* Mr en liibr kst bgi:eb.. sawne En forfaffer ber et stort moralsk ut frå. Det I!IIJID tanmdm meg '98r at ~:d:ften. De er reine akrobatar dell ~ JIIIIIif:tr tid: ~ _ for ansvar for sine verk, han har lkjte eg ikkje fekk aill:icir ddkfleridg eim ei til å jungjera med paragrafer og fcxo Il c:iia'e JIdIIe Ene - til poiwet - rett til, bvor sterkt han enn måtte tuba med pi8ara1 Desse bar diva:re ordningar: ci..ygn gjeng for sannq For ~... ID. bdde lfdae 1DII!r føle trang fil det, il øde verdier og (eller IQ~) Ikkje hjeipt meg ljoiieo. CC ~ ~eng for kvitb. Her k:jeaa J'Afl!t li... IIII!I',Wbrt".. Jar ~,... 8Ddre menneehr J(anåje det er trua liliil T.IDfar -! dal eme JOOspæten føre og den aa..,"', ro.. l!ie!'jlfje f ~ alij'.l f' 4!!me bollen. for 4 erstatte dem med noe lddl Hg_.. a.i: - elet "--.Ile JM;je...-.r... $ 'JiIw I"c:d.WIøKt 4aIa!t.-wet CIC bån- ger levere enn det som var. En slik ~~:. 7:'" :e m piljarar, t. cl ~. og skuktingar fri «fantasiens ~ dijtbdr;.. ~ De' ""Jller mann er nihilist. Ben er l:ystmor-- ~e og Ar,,",sen Nel. des:p, ~ om cæt ~ulle høyre ~ ac.. IDD i.....'... eieren, sadi..cfed, øom frekt og bem- feijea er vel dell et De beid CSVIIIS'b til JQ'CIrdDiDøa. - Del slepp oss fri GlI ~ -..._varme ningsløst boltrer seg overalt på livet. høgt b'iodt:rykk ler I "ftra ufiriec ær at aaa ilmatt, k;jøyrer rundt åte&'... imim''''e.et.i::tiii&!ia.ut i åitt. speilfjete. Han kaster ikke ly3 tilbake, det gjeld NS-4ollI, qr at De bar fått Forts. side 5 Det t.dde 98!ri Iii!en gnmn til å bare..,.et forvrldd grin fullt ev begjær amfaje ldæii bris åt lki:e Udde og rovlyst. yæri for at dm i ac fm' -C ikke er Dostojevskij, den store 1'1.1S!Iiske forannet eau et uthyjtk far' aehe den fatteren, ber helt evslørt nlbdismenø Indefige laaiifet i ".. ticl vm: tids vesen l bolten ede Besatte.. Denne fmnemsfe b~ å li. ftdsl~, baken er oød blitt oversett til nor.;k, penenimer- CC ~ rieiig ser- men i et lite opplag. Den gjemmes ftri liør f ;g.4eje:p bak. fuiidet en bort i bibliotekets byder på tross av edeknt... ing De... leser at den, 1 absolutt motsetning fti AncXøin» ml ikke "' w ~ debergs bok, gjemmer noe verdihr en ber..'9icieie Un det fti!ie fullt, noe som er verdt A forsti og ta friøfi!dde å el bob'a ama. at ljftd- vare på. SandeIlg, blbliotekstøvet tar side, dediie' &liiiiic fra ~ ~ litta:ært vakkert vare pa vare åndsverdier. - II)'IIIIIUEIkf Del er.., l Jtaio mm er Hele vår slekt er blitt et velordnet.. ytt. ufm øadea litv S'I'iIIeri SIlD er arkiv hvor det ve:rd1tulle i an hast.,a h ~ t\d+iøgs 101m. er 08 frykt er biltt stukket bort, det ikke på DCJaJ ~ ed.1ii!ii!l&sjiou Le- tragiske er bare et det tilsynelatende IJ/I:r e Il bokaj med CJUa. "."'abef ikke kan finnes ftlbake før det mo.n en k;jerme icied i!np*, fia.jean deme menneskes sinn helt er råtnet Paul Sarlrr,. Bm.c-ay og be!e rek- bort. I mellomtiden kan så en ckain.9 km liv Øit1deJ De Jbtfatb::taugwer. - grine mot oss, hevet tu ""' pernasset. Selv ikke.jøbaljaæs V..Jem.sen bar høyde på et kjempeopplag. I all sin tijlddft å bli ~ :atier l ba vederstyggel1ghet en komedie like li!l'\'ei"f lest:ral et fl-adnen' a. en sterk øom noen M'ol1ere kunne ha.jemen-fianet ~ slutter fildatieftd.skrevet, like besk liodl Voltaires vel liii!gu pent åik: ~ ri iitjtt: nekte enbr&ltfe mlssant:ropi i -CandJde.. - fur at denne oidsfråjefødpftogei> dor-- Men komedien er eldrl annet enn de IIIEC aldflet:ra:tcb. Vakbri" ikke t:ragediens. halvsøster - det er faciten ~ strevet med ID. "... em vi. bilde ev selve boken ck.a.bp og vår Ile*'!' Dpen401ef Ir.:t,!'aI::tI2ses med egen åndelige fattlgdomstilbec:1eh av det...-ae Jjte CJIIIIb.r~ JW!QJtaf; det fozditmte elemmt. ~ III diet _...- meruc 'ra IDdieIcIe llifuujob.uk 8DIIl AftdPt\eq - hvis ikke du er med. A v Stein Slu re. 'Vi Ipeider mot ed I).øac etter Jaap, mørke Ar 'Vi Itir i JtilIe 1yUeD. etter Bye lyse. toller. D.t må da emcang... viljesvadger vår IOID ed ~ pi tie åjgte smertesvoner. De må jo 19mmw., ID i ja. Inis verden skal få frect lileil eie vil aldri ~ Inis ikke Da er med. Da har vel b.iåje litirt. Ilt DOeD har tatt fatt at DOeII midt i Iudet Mr liatt til sannhetssøken, liled bmkje ft!t Da tie, at JBaDgI!II. SfJVDløs Datt er hlitt den pris... måue gå i JeirbålrØken. Det var i gå mot WC" på tmc og steølet vei. Og ai meg, nr Da lill av ~ svek og svarte BeiT Og hns Du er WaDt tina.. mod. og gir tapt, 110m ikke lenpr hohier.. å gå og bare vente, da vil jet Då få si ~...tea er ikke skapt, 10m ikke litt påpng lill seil- til ku kad hente. Det cr jo hue ett... tiet kna..., IlD på nå oc det er :'uilsfm, ti e B å få Wk til å forstå. Forstå, fo:ntå at alt det -. ~ var en jakt på dem lojil tek et tak i le wate BØllens tider. Det cr jo hue liieae ft.. llftii rir makt _ vil DOII: sikkert nsåia... IlC omsider. lied tbi "ri m.e ~... Da selv bli med.. brjte Jn. lill... tadb Bed.

5 LØRD AG._._N_O_VEMB ER DØ &_~==~ ~t~ TIL VARE MENINGSFELLER OG ABONNENTER Med hver post mottar vi mange brever fra våre abonnenter og meningsfeller. Alle gir tilkjenne sin store tilfredshet med bladet. For oss som strever med å få det til, er det selvsagt godt å se at vårt arbeide blir mottatt med begeistring. Men begeistring er ikke nok. Det må gjøres mere av alle som forstår den store betydning «8. Mai» har i en tid som den vi nå lever i. Det skulle ikke være nødvendig etter 3 års virksomhet --men dessverre -- vi er nødt til å gjøre alle våre abonnenter og meningsfeller oppmerksom på, at «8. MaD>s opplagstall står i et meget dårlig forhold til de daglige takkeskrivelser. Tre års utrettelig arbeide for sannhet og rett skulle ha ført til at «8. Mai» hadde en større utbredelse enn det har. ' Intet annet blad har i kampen for sannhet og rett tatt større risiko enn «8. Mai». Uten hensyn til personlig offer og velferd har vi gått inn for å bekjempe uretten. Med små midler har vi ført vår kamp. Med åpent visir har vi lagt de faktiske forhold fram i den hensikt atter å få det norske folk fram til selvbesinning og ansvarskjensle. I dag vet vi at de som har øvet urett mot egne landsmenn går i stadig angst for hvert nr. som kommer av «8. MaD>. Vi er blitt en maktfaktor som de styrende rekner med. Men vår makt og innflytelse må bli enda større. Jo større utb:~edelse es. Mab får -- jo 'større slagkraft. Og i dette arbeide kan alle være med.. Det er praktisk arbeide som kreves fra hver enkelt. - «8. Mai» har i dag et brutto opplag på Til nyttår må opplaget være 12,000. Vi henstiller derfor til alle våre abonnenter og meningsfeller hurtigst mulig å tegne minst 1 --en -- abonnent hver. Dette skulle være overkommelig for alle. «8. Mai» -- Styret. I E I I Ener er hlmmelen skyfri utenfor Nei eg trur eg veit grunnen. Der er skriva under ein så misvjsande rapl tung \:. age - piggtråden? De vu vel segja at de papirer der ute, (dersom ikkje Ivar port visste. eg ikkje den gongen. T:1 berre bar gjort dykker plikt. Då vu M.arås og lensmann Birgit Utne har ulukke for han vart eg så dårleg siste Forts. fm siele 4. eg segja at denne plikt! må vera øydelagt dei) som vule vore meg til gongen at han vart ikkje ferdig, og så meir skitt (så dei sjølve kan sjå re1- svært ulik for dei ymse politimenn. yppperlegt forsvar l retten. Dette må fekk eg forklåra resten skriftleg. - nare ut fonnontleg). Saman med dår- for surne syner då at del er m~- min gode Marås hava sett som har Dermed fekk eg høve ill å ta med lege meldingar frå huslyden min, så neskje, andre at dei er åndelege for- rota så grundig der. Han sa då ogso noko som var i mit t favør. Men eg vil eg segja det er bra hestekur de turistar. eæra del som ærast bør, men at banbadde brent noko, kva ~t kunne hava skaffa mykje meir om driv med. Det er enervetrening» SOJn skam for dei som skam skal hava!,. var. Kva var det må tru. min egode eg hadde havt høve til å få tak i!dabar vaska seg! Kona mi har gjort A skremme folk med fæl straff, på- granne» hadde inteersse av å brenna? teriellel Dette ville ill ein viss grad seg så liten et ho bar tigga Dykk om stå et dei er medskuiduge i mord Mon han ikkje omsider vu røyna at eforspilt bevisene». Men dette måtte hjelp, gong etter gong. Men seig- o.s.b. trase 1 det aller beste vime- han har gått langt lenger enn han ikkje skje, for når Marås bar grava pi:ning er den hjelp ho får, og tæt mål, det er tortur. Er de lædskje hadde rett eller emandal» til? Han så mykje lort tram, så ville det jo kan ho få av andre egode makten redd. for at eg ville fly over aue fjell pa.ssa så vel på at det ikkje kom vare rua om eg skulle kunna vaska og. Det usle livet hennar bar sjølv- då edet er grunn til å frykte at siktede noko med i rapporten som kunne det bo.lt etter kvart. sagt ikkje noko verd for dykk. - vu undre. seg forfølgning og sb'affb gagna meg, eller skada motparten. Vyrdsamt Er det ikkje på tide et de tenkjer Den flaue refrengen er teke.d oppatt Dette kjem tydeleg fram av rappor-... FHa... over kva dykker eige liv er verd? - så ofte at eg hugsar deo utenboks no. ten. At eg lkkje var plikta til å sign.

6 8. MAI LØRDAG 28. NOVJ!!VBER lj49 Ukens kronikk: BØD LER. Av hr.advokat Gustav Heber. '1 N.::::,::t.e:L~::::::6::~M Omlag 150 t,-&ke eksperter er kom- fleste andre Lande for det fæuesmet til Tennessee. De skal lede opp- europæi.ske Samarbejde. I England Kjært barn har mange navne, og piske en person ut av byen 7 ReIr. - førelæn ev et stort anlegg for flyforskning. Anlegget er beregnet til å handler man mere end i de fle..'"ie andre Lande mod det tæneseuro-.uk: er det også med bødlene. De bød- Resten ev tariffen er 1 samme stll. koste dollars. pæiske Samarbejde. Det turde nu ler, som hadde å eksekvere de straffe, Det kwme være ganske lnteerssad.t å Tysk~ er også betrodd viktige være klart for enhver. - England soldater ble idømt ved militære ret- få vite, hvem som nu til daøø mot poster i det preldisiæ arbeide. Det er bar ved ~ Optræden vist. hvor ter, kaltes således profosser, utleder tilsvarende høy betaling vilje være Albert Gore medlem av represen- højtideligt det europæiske Samar-... det latinske præpositus. Senere villig ~l å påta seg et ~kt arbeide tantenes h~ som er kommet med bejde i 'hvert Fald efter engelsk Clkk navnet også over på personer, eller til å fullbyrde lovlige og uiov- disse opplysninger. Han uttalte bl. a., Oplattelse slæl tages». 110m hadde å fullbyrde legemsstraffe, lige dødsdommer, og dessuten å få at da den amerikanske arme mar-bladet hævder, et England foretog idømt også ved sivile dom6toler. - ~te hvordan folket ville reagere.mot Bjerte inn i Vest-Tyskland, oppdaget Devalueringen uden at spørge andre I middelalderen oppstod navnet slike. pedsooer. ~eg ~r selv ikke de et vindtunnelan1egg ev kjempefor- og for at kaste Byrderne over paa tlkarpretter, men dette navn benytte- folk av.~,.s kaliber ville 1 påta mat. Tunnelen ble brukt til eksperi- andre, for selv at slippe saa biuigt 4es opprinnelig kun om personer, seg noe slikt. Vi måtte derfor til. menter med hurtiggående militærfly. som muligt. ~yl1andsposten" 30110,.um hadde å fullbyrde dødsdommer felle få en lov som bestemte, ~ den Hele den tekniske utrustning ble skriver, ligeledes i en ledende Ar- Ted balshugging. Etterhånden syd.æ som nedla påstand på og idømte, blikkelig ført over til Amerika. fikel: lian sammen med andre bødler i dødsstraff selv skulle være pliktig til i øye. «Denne Forbøjelse er &ket under yære blitt kalt mestermann. Under å eksekvere dommen. Men da tror I Kriptorbr7teløer l fniistid. Omstændigheder, som man under ham synes å ha sortert andre bødler, jeg, vi ikke i fremtiden noensinne Tusener og atter tusener av t,-ske normale Forhold vilde forsvæ::ge hvem det pål! å besørge dømte!)er- ville oppleve, at slike påstander ble øoldater sitter fremdeles 1 sovjetrus- kunde være mulige i Samhandelen... er hengt eller partert eller lagt på nedlagt eller slike dommer avsagt. sisk fangensk.ap. Ved siden av disse meuem to civiliserede Lande. _ Vi steile og hjul. Disse siste, som ~ Men persaner, mm måtte være biot- er det siden krigens slutt også de- skal ikke belaste det dansk..engelt.etegnedes som mkkere nøt folkets tet for alle moralske hemninger, og partert uanede masser ev sivile men- ske Forhold yderligere ved et dypeste forakt, de var utstøtt av sam- som aldri spør seg selv, om det er nesker til Rsusland. Visepresidenten nævne, hvordan man vilde have kafunnet og utelukket fra ethvert sam- riktig det, de iiør, eller om de har l den vest-tyske forbundsdag, profes- relderisert en saadan Optræden, kvem med folk, som drevet ærugt rett til å gjøre det, men som bare sor Carlo Schmid uttalte under en hvis det bavde været imellem prihåndverk. Til å begynne med var spør, om de kan gjenno~ det, demonstrasjon for noen deger siden: vate Forretningsmænd _ det bliver Øve skarpretteren mindre foraktet vil heller ikke her la seg stanse av.disse menneskers skjebne er en mere og mere klart, at det, Engav den grunn, at han under sitt ar- moralske og juridiske hemninger. - skam, som bør få sitt NOrnberg. Un- land vil, er ean,ske koldt og kyrusk:!øle ikke personlig behøvde å be- Etter Grunnlovens 109 er alle DOrd- der et foredrag j Mannheim, rettet at vælte sine Develuerings-Omkostmre de dømtes legeme.," men kunne menn pliktig til å delta i landets!or- professor Scbmid en appen til vest- ninger over paa de Lande, det samoverlate dette til sine underordnede. svar, men ingen nordmann er pliktig maktene et de skulle pålegge sin vå- arbejder med. Det kommer i mr- Ilen etterhånden ble også han utsatt til å være påtalemyndighetens og penpariner fra lalta å oppfyue sine ste Række til at ~ ud over 0SSl0. for samme infami. Der ble således domstolenes bøddel, og jeg bar ennu forpliktelær. Vi er jo nogle Stykker, der gennem ektet ham borgerrett, han måtte igjen å oppleve, et noen blir dømt mange ABr har peget paa, at Eng_ bære en særskilt lett kjennelig,.joiil etter den militære straffelov, om Det rute. til krtc. lands Bestræbelser netop gik i den regel karminrød drakt' samt innta han' nekter å fungere som bøddel. - Ifølge vest-berlinav'..sen Telegraf, nævnte Retning _ faa andre til at en bestemt plass i kirke, kro og vo!d Enevoldslrongerne fant ikke på noe arbeider en stor labrikk i en av for-.. l kkedes offentlige fester. Etterhånden ble ~- sådant, men fant det selvfølgelig, at statene i Øst-Berlin under apreng for trætte for Sig. Under Krigen y Da Yel han som de' øvrige bødler og rak. ingen mot sin vilje kunne pålegges, fråmstilling av et produkt som går dl e samme ~ t enfaande~ Ma~ under dekknavnet ckarboslo,.. ykkedes de a naive ere Jtere bebandlet av samfunnet med rakkerarbeide, og de fant det også til t kæm lin \ nderne. en Etter hva avisen kan fortelle er a pe ~or~æ l 88D1DlØ forakt. selvfølgelig, at de måtte beta1e runde- Danmerk uvedkommende Krig. Nu For å få folk til å påta seg et slikt lig for overhodet å få slikt arbeide dette stoff et bøyek:spiosivt p~~ faar di.sse Danskere det Spark. de aedverdigende arbeide, ble det nøc1- utført. Ilen enevoidsmakten er for- ~ bare kan brukes til framst~~ aeiv bar ~. lide efter og ~!lar YeD.dig å bodoiere dette temmelig ri- ledøst distæyert." riit _.- fi'"... ~ 1'abriIdIaI.". et fortjent, øom Tak for mavekrybende,kelig. Vi har en med Danmark fedes hemningsløse tyranni. Tacitus sier: ter 600 arbeidere, og sovjetsoldater Tjeneste for Briterne. tariff av sålydende: «Tm en mæktigere motstander enn holder vakt over arbeiderne dag ~ Mon det ikke viide være klogt, om I'or å evhugge et hoved med Arsakidernes despoti er germanem<'s natt. Arbeidstempoet er forferdelig, StatsmJnisteren og P.res.Sen fjernede IlYærd eller for å hænge eller bræn- frihet... Nordmennenes frihetsfølelse og det. er satt dødsstraffer for de ar- Klicheen og det falske Propaganda. ale en person for hver 10 Rdr. a 3,20 står ikke tilbak~ for germanernes den beidere som ikke ldarer å følge med. Nummer om den tyske Udplyndring cuidkroner. For å' partere en perso;l gang, og det kan hende seg, at andre Det er ~ belagt med dødsstraff af Danmark under Krigen? Det er jo og legge ham på ateile og hjul 12 despotier likeoverfor den kan høste å komme inn på fabrikkområdet for ikke længere siden, end at baade Ildr. For å knipe en person mt."cl samme erfaringer som Tacitus. uvedkommende. Landmænd og Forretningsfolk kan gloende tænger 2 Rdr. for hvert knip. Oslo Jf. oktober "CDea l1me 'ftsuice... hubke Priser, Behandling og Forret- I"or å hugge av en hånd 4 ReIr. For A Gasta.. 1Ieber. Det danske blad.revision,. økriver: ningsvilkår. Løfterne om de gyldne De t,-ggegummigumlende med Tider, der skulde komme, naar Eng- Monfgomery-Hue har etter faaet en lændeme, Amerikanerne og Russerne P P eter - eter.. Rystelse, der bar faaet dem til a! blev eneraadende, huskes ogsaa. - stikke Hænd.erne ekstra langt ned l Kendsgerninger kan ikke vedvarende Ubetydelighetens største fare er at I sun ingen pardon skal få. Hvis det Fjortendages-Buksernes Lommer.- druknes i r.gn og Propaganda. Dan-. den ikke kjenner sin egen ~ norske folk en dag skulle få det England.bar ved at forbøje Kulpri- mark bliver i Dag spurgt sjældnere Ding, den er smittsom og eser utover skrullete innfall at det fra den og den øen med 15 pel. vist, at ~folk. end nogensinde før _ ogsaa naar alle mål og enemerker. Den kompail- deg bare leste skikkelig litteratur, da Nykkerne stadig sidder Briterne i det gælder de mest vitale Interesser. te og unngåelige Peter Bendow viste ville jo Peter Bendows historiske li- Blodet, og at de behandler underleg- Og dets Svar er uden Betydning. dette meget klart ved et inserat i ~ være henvist til et lite pe, svage Lande, som det passer dem. Dagbladet 2 ds. En epistel. av den apetitlig sted. Vi er saa heldige, at vi kan lade JtvaIitet som den Bendow der lot. of- ~ må absol.utt~orstå at Bendows Briternes egne Repræsentanter her- Fra Sta va n.g er fenttiggjøre e& det dessverre ikke næringsvett helt hindrer at. Hamsun hjemme tale. cnationaltidende» 29/10 mulig å forbigå i noen som helst får tilgive&øe. Det som hindrer at skriver: Vi bar med stor interesse Iler' l form for taushet. Når tåpeligheten Gustav Smedal heller ikke får nyte Stavanger lest nr. ~9 av dl.. Mai» om. til den grad eser ut over alle gren- godt av BeDdows grid er vel imid- angiveri innenfor stavanger Havne- 8er, og slik lar seg manifestere i tty"t lertid herrer et sjeldent tilfelle av dår- Det er nok mulig at både Smedal vesen. Det er ~ at slikt hlir kriskrift da må en i moralens navn ha lig samvittighet Det er få mennesker og Hamsun vil komme over den be- tisert. lov til å holde synderen frem i dagen her i dette land som har gjort så me- handling Peter Bendow bar gitt Forboldet har vakt ahrkiuig fonirfor mengdens beundrende blikke. get som Smedal for å hevde vårt dem Ken en kommer ikke over at et gebie, og folk spør om det virkelig De fleste mennesker har en flau lands rett. Ved sitt virke for å hevde slikt inserat har funnet plass i en kan være slik som det fortelles idned liii8k 1 munnen når Peter Bendows Norges suverenitet i polarområdene avis som ynder å peke på sitt kul- denne etat. En hjememfroabnalm. ba Mvn nevnes Det kommer i og for har SmedaI 7let en innsats" iangt turene plan. Det er surmavethet og uten større VBDSkelighet ta suspendert.-eg ikke av et han på noen måte er større enn både Bendows og Skav- mmsmmelse BOlD ligger bak Peter en ~ ~ ~mend~ bar et mindre sympatisk enn Berggrav og lans. Denne mann finner da Bendow Beodows glødende n.aøona1e fraser, l'g horn i siden til. VI mj. medgi at det Arntzen, men utelukkende derfor, at det opportunt, angripe yecj. å putå Intet er mer skadelig enn A få!olk høres ~ ut. Ken det Y&r det ldiul en eller annen gang har lest en- at han bar - varig 8ftldtete sjels- til, tro på eie baser BOlD fremtiden som hendte l ~ta~ BaYl1flft8ell. bite av hans bøker. Det er,forstår emerf Det er.. 1Ibørt JmmIsk at _ vil dømme sterk.ae øm yl idag kan Kom 'sl å Sl at VI ikke har beldiul forsividt iidæ utem enmn at mann 8OIIl' Bendow tar riøe "I mile tenke 0IIt trj'cgedde rett8fodiold i laddet....,.. ai lderjtt lir irm for at liaid- sin øewt ~ Smedelø.!WW'-...,' zta

7 t Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 IlimDAG 26. NOVEMBER 1M' 8. MAI -,. Send boken «Angrer du ikke?» til slekt og venner i inn- og utland. La alle få se hva heltene etter 8. mai 1945 drev,med. under okkupasjonen. '""«Angrer dlt il{l{e?» NYE BøKER: Dr. juris Gustav Smedal: cpatriotisme og Landssvib Kr Birger Kvitting: cangrer du ikke?~ «10.00 Bjørn Vardaas: «Hvorfor ble det ikke riksrett?:. «3.50 Maria Husa: «Tanker omkring Brocbmann-saken» «3.00 H.r.advokat Gustav Heber: «Etiske Problemen «5.00 Generalkonsul Harsem: «Utrolig, men sanb «10.00 Major Langeland: Dømmer ikke~ «15.00 vil være en gave sp,m alle sannhetseiskende mennesker vil sette ----«-- eforat I ikke skal dømme~ «12.50 pris på. Prost A. E. Hedem: clandssvikoppgjøret og rettskildene:. «3.20 Av de siste uttalelser om boken gjengir vi hva. Martha. Steinsvik: cfrimodige ytringen (3dje økede oppl)«5.00 DmEKTØB ARNE BERGSVIK skriver: -«- «De hvite ravners broderskap> «6.50 cjbitting er en meget stor psykolog. liajl tar de «gode Justus ~: «Var Norge faktisk og rettslig i krig etter nonlmeon» så a.klmj"at på komet at det grenser til det 1~. Jl:lID 1~?~ c 4.50 utrolige. Hans vel begrwmede forsvar for Tyskland og Til disse pnser kommer porto. a.ngrepet på EngIaud er forfriskende. I det heieta.tt har Bøkene bestilles hos oss for omgående levering. boken bare en feil - og det er, at de som b.aa tegner et så godt bilde av, de kommer ikke til å lese den. Den går «8. IIAI» - Kristiansund N. vel til alle dommere 'f» Hagebrukslærlinger. Praktisk teoretisk kurs i hagebruk og gartneri begynner i Lier 15. januar og varer til 15. desember. I vintertiden vesentlig teoretisk undervisning og i sommertiden praktisk opplæring på veldrevne gårder hvor driften omfattet' fruktdyrking, grønnsakdyrking på friland og under glass. Pbm sendes på forlangende. Søknad med attestavskr. fra skoler og praksis til Bagebruksknrset Grette, Grette, Lier. Hushjelp DEN FØRSTE SVENSKE UTrAI.E1SE om boken Forlagskonsulent EINAR PALMQUIST i forlaget «Bok och Tidskrifb, Malmø, skriver: «Vi bar last Birger Kvittings bok «Angrer du ikke'b, som vi belt enkelt funnit stråla.nde. Det ar aagot av det basta som gjorts i den vågen på vår sida efter kriget. De bruja.nta personka.ra.ktåristkerna och de målande episodema 3ro ett noje att lisa. Vi 3ro av den uppfattning, at boken bor øverseuas til svenska - - -» Pris kr pluss porto. Send Deres bestilling til ~8. Mah, Box 41, Kristiansund N. De kan også gå innom Deres bokhandler og levere Deres best.illiri.g - eller send den direkte til GBJPAB FORLAG, Kristia.Dsnnd N. trengs på stor Østland&-gård. Helst NS. Bill. mrk. csamhold, 28&. Er Statens Pensjonskasse blitt Husk dettel Kolportører ansettes en OVBI'dornsstol? Tidligere medlemmer av Na:-,jonal Samling Til alle som skriver til «8. Mal» gjør vi oppmerksom på følgende: AD post i forbindelse med skal få abo~~ment, a.nnonser, bokbestillinger - og andre forespørsler a.v forretningsmessig mindre pensjon epn medlemmer av art - må adresseres til andre polititike partier. «8. MaillS eks p edi s jon Stoff og opplysninger om ting Men innrkuddene ha.' væ, t like for ane. I som ønskes omtalt i bladet, sendes Ul I den nye pensjonslov av 28. JUli I grenser. Enke- og barnepensjoner et- 1949, f24 er inntatt følgende bestem- ter personer som har fått utbetalt e8. Ha.bs l' e dak s j o Bo :ruelse: pensjon etter overnevnte bestemmelse ",8. HAllII.. 41 _ I\rieO' T Pensjo~<~kannAr~- bl4- å regne i torhoid til deu. Grli-t. li. nge gffijiijer foreligger bestemme at te pensjon medlemmet ordinært var en oppsatt pensjon skal begynne å I berettiget til.» - Til en av sine medløpe fra et tidligere tidspunkt enn lemmer skriver Pensj<)nskas.sen: De vil ha mye nytte av bestemt i første punkt, dog tidlig.:t «Hvis De etter d~ bestemmelse SLEK:TSBOKA fra det tidspunkt tjenestemannen e1- ønsker Deres pensjon utbetalt med En minnebok som alle trenger lers kunne ba fratrådt med rett til et redusert beløp før De har fylt - også De. Franco mot kr. 2,-. alderspensjon etter 21, 2 dersom den ovennevnte alder, kan begrunnet adpensjon.sberettigede ved fratreden dragende derom sendes inn til Ka!; VlKF.B8UND VABEI,AGER, hadde en sum :e.v alder og tjeneste- sen nå eller senere. utbetalingen ka'l Vikersund tid på midst 85 år. Alderspensjonen tidligst begynne å løpe fra den l. blir i tilfelle å utbetale l i v s v a T i g i måneden etterat andragendet er Forbindelse søkes med red u os ett e beløp som fast- kommet inn til PeIlBjonskassen. over hele landet' Dersom De for alvor vil gå inn for kolporlasjon, vil De bli forbauset over hvor innbringende dette yrket kan være for den rette mann eller kvinne. Skriv til oss etter nærmere opplysninger. Baaa MariiDUSIJ.. FOJtMc, Bergen Trykksaker kan De utføre ved. å kjøpe en god Multigraph trykkmaskine med. settemaskine og skrift. To sett skrift, trykkbokstaver og skrivemaskintyper. Det hele kan besees i Oslo. Bill. mrk. «Levebrød>. settes av Kassen og som forsikrings- Størrelsen av den.red1lse'ct:e pen_ med ho~~- og ~nrantfolk! ~v sendes «8. Mai». teknisk svarer til de ureduserte be- sjon vil bli omtrent: tersotellnbest 1 sme beste ar. ~geang løp og de høyere opprinnelige alders- Ved utbetaling: O yrer, som na er satt Hvem kad hjelpe ess. utenfor. Har hotenfagbrev og 5 år før den ordinære utbetaling ca. 61,167 prosent av ordinær pensjon i k k e tillitstap. Mann og kone får plass st:rab 4 -, ,953 -:.- Svar til eordenamann, Dr. 289, på liten fjellgård i Telema.l'L 3 -,..- 73,564 -: l{ona som hushjelp. Mannen alt a -Jt-- 81,135 l ,867 -)0- Jente forefallende arbeide - så &ola... skog, sagbruk, gårdsbruk. )lo.. far plass på trivelig ~ l Nord: torsag til tømmerhugst, traktor, Til pensjonen kommer det dyrt!ds- le bestemmelser for tidligere med- Trym~elag snarest. Må delta l og alle slags redskap has. GjerD.e till~ som til. enhver tid måtte være lemmer av Nasjonal Samling. mjølking. 3 voksne. et barn. Anledning til jakt og bevilget fo rtiden. Pensjonsinnskuddene bar vel vært Karl Jennstad, Skogn. fiske. Nærmere opplysningej' ved Anm.: Til tidligere N. S. medlem-! like for alle medlemmer i Pensjons- mer har Pensjonskassen ikke 00- kassen uansett hvilket politisk parti Skogtekniker Kr. s. ~egg~risei, gang til å utbetale mer enn kr. 200 de tilhørte. Og vi har aldri tidligere. o pr. måned til pensjonister i Oslo, kr. hørt at pensjonens størrelse skulle med artium, l-ang handelsskole, Lognvik gard, ØyfJell p.o. V. Telemark 175 pr. måned til pensjonister i an- være avhengig av medlemsboken i landbruksskole, S~tens S~og: dre byer og kr. 150 pr. måned til dette eller hint parti. skole samt flere ars praksis l Jeg søker pensjonister- på landet. Hvis økono- Det ser ut som Statens Pensjons- sk.o~en o~ ved sagbruk, søker bestyrerinneplass på kafe eller misk. an::,-var ikke e~ pålagt, eller tr kasse har e~blert seg,som en ove:;:- stilling. Bill. mrk. nr pensjonat. Har drevet selvstenoppgj()rt, bør erklænng om dette fra domstol og VII tildele en del av sbe Forpakter dig i tolv års tid, men i 1945 ble Erstlltnmgsdldrekf()ratet sendes med pensjonsberettigede medlemmer livs- det meste av mitt kafeutstyr andragendet om pensjon.:. V~g straff. Det" må være klart at søkes til gårdsbruk nær Ålesund. «forvaltet» bort. Har også inter- * hvis med~emmer av NS 5kal ha rnin-i Føder 4 kyr og best. God an!. til esse av å overta igangvær. for- Det er vanskelig å forstå Pen- dre pensjon enn f, eks. hø~emenn, I fisk~ eller dagarbeid. retning. s 'onskassens anmerkrung om spesiel- så er det rett og slett snyten. Bill. mrk. nr Svar til «Ikke tillitstap, nr. 290».

8 r- AVER TER, I ABONNER I --==.========~--~~~~=---~==========.Jeg taler for de tause - Statens Pensjonskasse tapte - Forts. fra sille l. Fort\!l. fra side L stelle hus og barn og kan derfor fangene, det er et uhyggelig ikke gå på arbeide. Så. blir det kapitel. Men i barmhjertighetens navn, vel forsorgen da. Jeg vet ikke. er det ingen som kan hjelpe disse Men kan dette gagne fedrelan- arme mennesker til friheten, det det, betyr vel ikke slik så meget. eneste botemiddel som finnes? Andre mødre blant landssvik- M å og ska 1 de gå tilgrunne? fangene hadde hatt barna sine Jeg appellerer til den gnist av på barnehjem i årevis, og disse nestekjærlighet som ennå måtte mødrene har ennå lang tid igjen finnes i det norske folk å sona. Hvem blir straffet mest, For meg personlig ville det mødrene eller barna? Den som kanskje være best å tie nå. Men selv er mor, kan gråte blod over jeg m å tale. For min samvittigslike forhold. hets skyld må jeg det! Jeg vil ikke komme inn på all For jeg taler for de tause. sykdommen blant de andre I Olga Bjoner. skudd.saken ble forelagt Sosial~1 sjonskasse på ca. 1,5 millioner departementet, som igjen over~1 kroner, hvis skjebne er avhengig sendte spørsmålet til Justisd~ av domstolenes avgjørelse i fopartementet. Dette departement religgende spørsmål. uttalte den 11. august 1945 bl. a.: Sønju har i medhold av Pen.. «Man antar at en tjenest~ sjonslovens 14,2 fått tilbakeb~ mann under okkupasjonen og talt av Pensjonskassen 60 pst. av hvis ansettelse ikke blir god- sine innskudd i sin stilling som kjent i samsvar med reglene herredsskogmester i tiden 1110 i Tjenestemannsordningens 1935 til 1/ med kroner 3, må betraktes som om han 1044,50. aldri har vært medlem av I sine domspremisser kommer Statens Pensjonskasse. FØlgen Oslo byrett bl. a. inn på at sak.. av dette synes å burde være, SØkerens ansettelse i stillingen at han får tilbakebetalt sum- under okkupasjonen var fullt men av de innskudd han i sin lovlig, men dog slik at den bare Ekspedisjonssjef E. Boyesen tjenestetid har erlagt til kas- kunne få virkning under okku.. sen. Bestemmelsen om b~ pasjonstiden. Retten finner også grensning av tilbakebetalings- at det pensjonsinnskudd som er Forts. fra side 1. plikten til en utløsningssum trukket i saksøkerens lønn og av innskudd - bør for-, innbetalt til Pensjonskassen, må mentlig ikke gies anvendelse betraktes som innbetalt på veg- De kan ikke opptas som elever ved noen annen offentlig komi dette tilfelle - -,. Finansdepartementet og ne av saksøkeren og for hans Sa.. regning. munal eller privat høgre almen- sialdepartementet hadde intet å Retten uttaler videre: skole og vil ikke kunne meldes bemerke til at det ble forhold i «Etter det som tidligere er vi for Kirkedepartementets vedkommende gjengi tre klare og utvetydige direktiver fra okkupasjonstiden. På alle tre skrivelser leser m,m navnet E. Boyesen - alt~;å han som har fått St. Olav.. KD. i nr E 40 Sv. " Oslo 19. desember UtvislIlng. EIe" av Lillehammer kommunale høgre Almenskole (gymnasiet), Eva Anker, er for vanvordnad av Det Tyske Rikes FØrer straks utvist av skolen. Hun kan ikke opptas som elev ved noen annen offentlig kommunal eller privat høgre almen~ skole og vil ikke kunne meldes opp til artium som elev eller privatist. Etter fullmakt E. Boyesen. opp til artium som elever eller samsvar med Justisdepartemen- antatt kan den omstendighet privatister. tets uttalelse. at ansettelsen ikke godkjennes Etter fullmakt Pensjonskassen fulgte så fra etter frigjøringen, ikke i dette E. Boyesen. høsten 1945 og fram til 1. mars tilfelle begrunne noe tilbake- o 1947, den praksis.at hvis Erstat~ søkningskrav fra staten like L Holem. ningsdirektoratet ikke hadde noe overfor Pensjonskassen forså- Jnr E«1940 Ef. å innvende fikk alle som var vidt innskuddene angår. Etter Oslo, 10. januar blitt tilsatt i stillinger under flertallets mening må det rikokkupasjonstiden, men som ikke tigste være å se forholdet slik «Quisling har sagt» ble godkjent etter frigjøringen, at innskuddene er trukket i Kultur- og Folkeopplysnings- sine innskudd i Pensjonskassen saksøkerens lønn og beløpene departementet har meddelt at tilbakebetalt i sin helhet. innbetalt til dekning av pendenne bok vil bli anskaffet til Riksrevisjonen tok imidlertid alle statsunderstøttede folk~ spørsmålet opp i februar 1947, og sjonsinnskudd under den for utsetning at saksøkeren kunne bibliotek. Det anser det imidler- bad Justisdepartementet ta tid sterkt påkrevet at den også spørsmålet opp "'til fornyet overfortsette i stillingen og dermed. også som medlem av Penblir utbredt blant skolens folk, veielse. Justisdepartementet av- øjonskassen slik at han erverog anbefaler at det skaffes et g~ uttalelse 29/4 1947, og hvor vet vanlig pensjonsrett. Når eksemplar til hver skoles lærer- det etter en lengere begrunnelse denne forutsetning brister, må bibliotek. fastholder sin tidligere uttalelse. han ha krav på å få det inn Dette departement er enig i Pensjonskassen fant etter den- betalte innskudd tilbake- L Holern. at det er ønskelig at hver skole ne uttalelse å gjenoppta sin tid- Statens Pensjonskasse ble dømt har et eksemplar av denne bok, ligere praksis med hensyn til ut- til å tilbakebetale Håkon SØnju '1'11 de høgre almenskoler og J. M. Stenersens forlag har betaling, men etter anmodning det innbetalte pensjonsinnskudd med g~mnasium. tilbudt å levere den til nedsatt fra Finansdepartementet beslut~ med 4 pst. rente. KD. jnr. 158 E 41 Sv. pris - forutsatt at bestillingene tet Pensjonskassen å stoppe vi- Oslo 13. januar 1941 sendes inn gjennom departemen- dere tilbakebetaling av angjel- Denne dom er avsagt av 3 tet. Prisen blir da kr. 5,20 pr. dende innskudd. juridiske dommere og har såle- Utvisning. stk. pluss porto. Betalingen blir Finansdepartementet uttalte i des en betydelig større autoritet Etternevnte elever av Molde ordnet fra departementet mot brev av 2/8 1947, at de tilbake-- enn en vanlig byrettsdom. Penkommunale høgre Almenskole er senere trekk i kommunene holdte innskudd skulle over- sjonskassen har anket saken difor propaganda for det norske (skolens) statstilskott. føres til Statskassen. rekte til HØyesterett hvis avkongehus og for tyskfiendtlige Bestillingene på det an;all Saken ble atter behandlet i gjøreise kan ventes på vårparten uttalelser og inskripsjoner utvist eksemplarer som Ønskes Des Sosialdepartementet og Finans- Det er all grunn til å gå ut av skolen: sendt til departementet snarest. departementet i mars 1948, hvor- fra at byrettens dom vil bli opp- Harriet Th. Bakken, Anna Bol- R. Skancke. etter saken ble forelagt regjer- rettholdt. stad, Gun.nar Gjendem, Liv Hos ingsadvokaten, som sluttet seg Justisdepartementets 10vavde1- sen, Per Nerbo, Aniken Melby, E. Boyesen. til Finansdepartementets syn, ing har ved to anledninger gitt Eva Nordal, Aslaug Reistad, Dusinvis av prester og lærere og etter dette ble alle utbetalin- tydelig uttrykk for at pensjons Lars Rekdal, Aase Salvesen. som ikke en gang fulgte direk- ger stoppet fra 1. mars innskudd i ikke godkjente stiltivene fra Kirkedeparteemntet i Etter de foreliggende opplys- linger skal tilbakebetales i sin okkupasjonsti~en har måttet ninger har Pensjonskas:;en i den helhet. Saken gjelder i virkelig Husk at ve( en annonse i «8. MAIre.kker ;)0 ut over hele landet. Averttii' derfor når De har noe å selge, når De søker arbeide eller når De selv ønsker arbeidere eller funksjonærer. Ann~ ~eprisen er 1,50 kroner pl. kox...,.;;;.iilinje. slite seg gjennom endeløse første tid til~akebe~~ sli~~. inn-l heten 1,5 millioner kroner som granskinger, politiforh;r og en skudd med Ialt ca.! 1~}Gl..L.11(Jner'l staten må ut med hvis Pensjons. serie særdomstoler for å SØke kroner. kassen taper. Staten ved Finansbevise sin uskyldighet. Enkelte. Det gjenstår. ytterligere en departementet har nemlig tatt er frifunnet, men de fleste er på mnskuddsmasse l Statens Pen- pengene. det skammeligste blitt ribbet. Krav på tilbakebetaling av Den som har fått berømmelse pasjonstiden. disse pensjonsinnskudd foreldes og all ære er E. Boyesen. Men vi synes dog det må være ikke. Det gjelder nemlig tilbake.- Det er grunn til å anta at kjedelig at nettopp herr Boyesen betaling av egne penger som herr Boyesen har stått i god for i okkupasjonstiden straffet Kon- staten urettmessig sitter på. bindelse med Kongen i okku- gens mange små venner i Molde krav om utbetaling av slike inn- og på Lillehammer.

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. pe livssammenheng og natursammenheng

ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. pe livssammenheng og natursammenheng B- blad 25. november 2008 73. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 25,- Nr. 10 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll og hensynsløs,

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

Stavangeren. stavangeren 2011. Nr 2 2011 årgang 20

Stavangeren. stavangeren 2011. Nr 2 2011 årgang 20 Returadresse: Byhistorisk Forenig, Postboks 351, 4001 Stavanger Styret i Byhistorisk Forening 2011 Hans Eyvind Næss Eiganesvn. 56, 4009 Stavanger Tlf. p. 51 52 91 34 mail: hans.nass@arkivverket.no Harald

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Brochmanns etterfølgjarar

Brochmanns etterfølgjarar NORGESAVISA C- blad 15. august 1998 63. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 10,- Nr. 12 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll

Detaljer

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Forbundsstyret

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942 \ i i! ' i Lommedalens Vel 1922 29. oktober 1942 87GA36710 s Ex Libris ijflwiiiié \ m [rsri 36 a Nasjonalbiblioteket LOMMEDAL RUTEN G. KRYDSBY Telefon: 59567 5 9 5 11 i Guriby Sag & Høvleri Bygningsmaterialer

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer