KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER"

Transkript

1 Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: Org.nr KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person / foretak) Adresse Telefon / mobil E-post 3. FORMIDLING AV ORDRE TIL SAXO PRIVATBANK Kunden inngår særskilt avtale vedrørende ordreutførelse direkte med Saxo Privatbank. Ved ordreutførelse er det således Deres vilkår som kommer til anvendelse. 4. INFORMASJON OG RAPPORTERING Kunden vil kunne logge inn på depotkonto via våre hjemmesider eller utførers. Sluttsedler vil kun være tilgjengelig her. 5. BEKREFTELSE Forretningsforholdet mellom kunden og Aktiv Securities AS vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Aktiv Securities AS og kunden, samt Aktiv Securities AS forretningsvilkår. Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtale til følgende: - å ha lest og akseptert Aktiv Securities AS Alminnelige Forretningsvilkår (tilgjengelig på og - at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Aktiv Securities AS internettside, dersom dette anses hensiktsmessig. Sted / dato: Kunden Aktiv Securities Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

2 Securities AS KUNNSKAP OG ERFARING Utdannelse: Yrke: Ja, jeg har erfaring fra finansiell sektor, tidsperiode og stillingsbeskrivelse: Noe: Mindre enn 1 års erfaring, og mindre enn 25 transaksjoner siste år; Høy: > 1års erfaring, eller mer enn 25 transaksjoner siste år Investeringserfaring: (For selskap gis det opplysninger om selskapets erfaring) Tidsperiode Ingen Noe Høy Aksjer Pengemarkedsinstrumenter, sertifikater og obligasjoner Aksje- og obligasjonsfond Hedgefond Sammensatte og strukturerte produkter Eiendomsprodukter Råvare produkter Annet, spesifiser: INVESTERINGSMÅLSETNING Langsiktig sparing (>5år) Kortsiktig sparing Aktiv handel / kortsiktige disposisjoner (mindre enn 1år) Annet: RISIKOFORSTÅELSE Risikovillighet og risikoprofil: Lav risiko: Middels risiko: Høy risiko: Svært høy risiko: Spredt portefølje på mange aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer med belåning Spekulativ handel med belåning FINANSIELL SITUASJON Bankinnskudd: Aksjer Øvrige instrumenter: Fast eiendom (verdi): Annen formue: Gjeld / andre forpliktelser: Alm. inntekt: NOK NOK NOK > NOK Hvordan vil du karakterisere dagens og fremtidig inntekt: Variabel Stabil Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

3 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT VEILEDNING TIL UTFYLLING Før du fyller ut og underskriver denne blanketten, skal du være sikker på at du har lest og forstått informasjonen oppgitt under punkt 9 samtykke erklæring. Fyll vennligst ut blanketten med blokkbokstaver og sort kulepenn. I overensstemmelse med Hvitvaskingsloven er Saxo Privatbank forpliktet til å innhente følgende dokumentasjon fra sine kunder (A eller B nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller. Kontakt vennligst hvis du har spørsmål til dokumentasjonskravene. A PRIVATKUNDER Dokumentasjon for identitet Typer av godkjente dokumenter: Gyldig pass Gyldig førerkort Identitetsdokumenter må ikke være utløpt, skal være utstedt av en offentlig myndighet og skal inkludere: Fullt navn Personnummer eller lignende ID-nr. Fødselsdato, -sted og -land Tydelig bilde som identifiserer personen Underskrift Dokumentasjon for utenlandsk adresse samt skatteplikt Dokumentasjonen skal være gyldig og utstedt av utenlandsk offentlig myndighet. Dokumentet skal inneholde opplysninger om din nåværende bopel samt registrering av skatteplikt i det pågjeldende land. B) FIRMAKUNDER Dokumentasjon for tegnings- og underskriftsforhold Underskrevne vedtekter Dokumentasjon for identitet og adresse (jf. pkt. A) for alle eiere, jf. avsnitt 2. Registreringsbevis fra offentlig utenlandsk myndighet dersom virksomheten er registrert i utlandet. Limitation of benefits Du kan sende den utfylte underskrevne blanketten sammen med ovennevnte dokumentasjon til Saxo Privatbank på en av følgende måter: Post: Saxo Privatbank A/S Postboks 1049 Sentrum 0104 Oslo Norge E-post: Skann blanketten sammen med dokumentasjonen og send det til Har du spørsmål til hvordan du skal utfylle blanketten, eller hvilke dokumenter du skal vedlegge, vennligst kontakt oss på telefon eller e-post:

4 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 1 GENERELLE KUNDEOPPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant) Privatkunder Fullt navn* Personnummer Nasjonalitet Fødselssted og -land* Skattepliktig land* Firmakunder Firmaets navn* Organisasjonsnummer* Tegningsberettiget 1 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 1 Tegningsberettiget 2 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 2 tegningsberettiget 1: tegningsberettiget 2: Jeg/Vi erklærer at alle oplysninger i Brønnysundregistrene er oppdaterte og aktuelle. Dersom selskapet ønsker å handle amerikanske aksjer, skal en Limitation on Benefits Statement -blankett samt en W8BEN Blanket utfyldes, underskrives og vedlegges denne blanket. Privat- og Firmakunder Registrert adresse* Postnummer og poststed* Land* E-post* Postadresse (dersom annen) Postnummer og by (dersom annen) Land (dersom annen) Telefonnummer* Mobiltelefonnummer Brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) Alternativt brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) * Feltet skal fylles ut. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. 2 EIERSKAPS- OG KONTROLLSTRUKTUR KUN FIRMAKUNDER For å kunne etterleve (i) FATF-regulering, (ii) EUs direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mot anvendelse av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og (iii) Lovbekendtgørelse nr. 806 av 06/08/2009 om forebyggende foranstaltninger mot hvitvask av utbytte og finansiering av terrorisme, er Saxo Privatbank forpliktet til å kreve tilstrekkelige opplysninger om eierskaps- og kontrollstruktur av sine firmakunder. UNNTAK Før dere fyller ut nedenstående informasjon, skal dere være oppmerksomme på at følgende type firmakunder er unntatt fra å opplyse om eierskaps- og kontrollstruktur: Selskaper som er under tilsyn i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Børsnoterte selskaper i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Hvis dere er omfattet av ovenstående unntakelse, vennligst sett kryss her og vedlegg dokumentasjon. DEFINISJON AV EIERSKAP FOR SELSKAP OG FOND: A. SELSKAP Personer som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap ved direkte eller indirekte eierskap eller kontroll over mer enn 25% av eierandelene eller stemmerettighetene i selskapet, bortsett fra selskap hvor eierandeler handles på et regulert marked. Personer som på annen måte utøver kontroll over et selskaps ledelse. Alle eiere som oppfyller ovenstående definisjon skal vedlegge samme dokumentasjon som privatkunder, jf. side 1. Utfyll vennligst relevant informasjon om endelige eiere nedenfor (navn, personnummer, kontaktopplysninger osv.): Relevant Information: B. FOND Personer som ifølge et fonds vedtekter eller på annen måte skal motta 25% eller mer av et fond eller annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder som disse personene er kjent med. Den personkretsen hvor hovedinteressen av et fond eller et annet lignende rettslig arrangement er dannet eller fungerer. Personer som utøver kontroll over minst 25% av et fonds eller et annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder. Relevant Information: Dersom det er behov for mer plass, vennligst vedlegg ytterligere bilag.

5 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 3 KUNDEKLASSIFIKASJON Ifølge MiFID-direktivet er Saxo Privatbank forpliktet til å segmentere og klassifisere selskapets kunder i forhold til følgende tre kategorier: Ikke profesjonelle kunder Profesjonelle kunder Kvalitiserte motparter Flesteparten av våre kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som ikke profesjonelle kunder for å kunne yte høyest mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler at denne klassifikasjonen ikke avspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse investeringsprodukter, kan du forhøre deg om muligheten for å få endret din klassifikasjon ved å kontakte Saxo Privatbank på telefon eller e-post 4 POLITISK UTSATTE PERSONER A. POLITISK UTSATTE PERSONER Politisk utsatte personer er fysiske personer som har eller har hatt et høyerestående offentlig verv, med dette forstår man: Statssjefer, regjeringssjefer, ministre og viseministre eller assisterende ministre. Regjeringsmedlemmer. Parlamentsmedlemmer. Høyesterettsdommere, medlemmer av forfatningsdomstoler og av andre høytstående rettsinstanser, hvis beslutninger kun er gjenstand for ytterligere prøvelse under ekstraordinære omstendigheter. Medlemmer av revisjonsretter og av styrer for sentralbanker. Ambassadører, chargés d affaires og høytstående offiserer i væpnede styrker. Medlemmer av statlig eide bedrifters administrative, ledende eller kontrollerende organer. Ingen av kategoriene i ovenstående 6 punkter omfatter embetsmenn på mellomnivå eller lavere nivå. Når en person i en periode på minst ett år ikke har hatt et høyerestående offentlig verv som omhandlet ovenfor, er denne ikke å betrakte som politisk utsatt. Jeg erklærer at jeg IKKE er en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. Jeg erklærer at jeg ER en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. B. UMIDDELBARE FAMILIEMEDLEMMER Politisk utsatte personer omfatter også nære familiemedlemmer av disse personene, som beskrevet under A, hvilket betyr: Ektefelle. Partner som etter de nasjonale reglene kan sidestilles med ektefelle. Barn og deres ektefeller eller partnere og foreldre. Det omfatter også personer som er kjent som nære medarbeidere til personer omfattet av definisjonen i A, med dette forstås: Enhver fysisk person som vites å ha felles eiendomsrett til rettslige enheter og rettslige arrangementer eller på annen måte har nære forretningsforbindelser med en person som er en politisk utsatt person. Enhver fysisk person som har fullstendig eiendomsrett til en rettslig enhet eller et rettslig arrangement, som vites å være opprettet til de facto-fordel for en politisk utsatt person. 5 FORMÅL MED OG OMFANG AV KUNDEFORHOLD For å overholde FATF anvisninger og EU-lovgivningen om hvitvasking av penger skal alle kredittinstitusjoner i EU innhente opplysninger om kundens formål med og forventet omfang av forretningsforbindelsen. Nedenstående opplysninger skal utfylles. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. Formål med kundeoprettelsen i Saxo Privatbank? Oppsparing (minimering av risiko for tap) Investering av overskytende midler (Investeringens verdi økes med tiden, og kursutsving aksepteres) Spekulasjon (høy risiko aksepteres til gjengjeld for potensielt høyere avkastninger) Hvilke av Saxo Privatbanks tjenester ønsker du å benytte? Konto til frie midler Aksjekreditt Shorting Investeringserfaring: Hvor stort investeringsbeløp råder du over (NOK)? Ingen Begrenset God Svært god Hva er din årlige bruttoinntekt (NOK)? < (Kun Privatkunder) Hvor mange handler forventer du å foreta i måneden? < Hvor mye forventer du å investere hos Saxo Privatbank (NOK)? 100 < < Privatkunder Jeg erklærer hermed at jeg handler på egne vegne som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er mine egne midler. Bedriftskunder Jeg/Vi erklærer at virksomheten handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er virksomhetens egne midler. 6 Navn TILKNYTNINGSFORHOLD I henhold til bekjentgjørelse om store engasjementer skal kunder i forbindelse med en kontoopprettelse opplyse om deres tilknytningsforhold, herunder gjennom ekteskap, samliv, konsernforhold eller på annet vis, til andre Saxo Privatbank kunder. Hvis du/dere etter etableringen av kundeforhold med Saxo Privatbank for en slik tilknytning eller et slikt forhold opphører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Personnr./Organisasjonsnr Adresse

6 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 7 ANGIVELSE AV EKSTERN KONTO TIL BRUK FOR OVERFØRING AV MIDLER Pengeinstitutt Kontonummer 8 RISIKOADVARSEL For å overholde EU/Dansk lovgivning, herunder Investorbeskyttelsesreglene, skal Saxo Privatbank fremkomme med følgende risikoadvarsel vedrørende komplekse produkter. Jeg anerkjenner, aksepterer og forstår: at handel med verdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelig risiko, at gevinst og tap i forbindelse med handel med verdipapirer og valuta avhenger av utsving i verdipapirets, det underliggende aktivs eller valutas verdi, og at historiske avkastninger ikke uten videre kan benyttes til å danne forventninger om fremtidige avkastninger, og at all handel med verdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge av dette skjer på min regning og risiko. 9 SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/Vi bekrefter med min/vår underskrift/underskrifter: Å ha lest og forstått de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko) og hele innholdet av dette. Å ha akseptert de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko), både som Ordreutførelsespolitikk og Interessekonfliktpolitikk med senere endringer og alle andre til enhver tid gjeldende relevante vilkår og betingelser for hele mitt/vårt kundeforhold med Saxo Privatbank. Å ha mottatt ytterligere opplysninger om produktene, samt tilknyttede muligheter og risikoer som jeg/vi måtte ha bedt om. Å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle spørsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/Vi bekrefter og anerkjenner at de personlige opplysningene jeg/vi har sendt til Saxo Privatbank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det som formål å gjennomføre due diligence-undersøkelse og godkjenne min/vår søknad. Deles med tredjepartsbyråer som jobber på vegne av Saxo Privatbank med det som formål å utarbeide en kundeanalyse til bruk i forbindelse med Saxo Privatbanks salgs- og marketingsaktiviteter. Kan brukes til å utføre et søk gjennom en tredjeparttilbyder av autentifisering med det som formål å bekrefte min identitet. For å gjennomføre dette har tredjepartstilbyderen av autentifisering rett til å etterprøve mine opplysninger og sammenholde dem med opplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller annen), som de har adgang til. De har også fremover rett til å bruke mine opplysninger til å hjelpe andre virksomheter i forbindelse med verifisering. Det oppbevares en opptegnelse over søkingen. Jeg/Vi bekrefter videre: At de opplysningene jeg/vi har gitt i denne blanketten er korrekte samt at jeg/vi anerkjenner at jeg/vi er forpliktet til å informere Saxo Privatbank straks i tilfelle det skjer endringer i disse opplysningene. At investeringsbeløpet er valgt av meg/oss under hensyn til min/vår samlede situasjon, samt at jeg/vi finner dette beløpet rimelig i forhold til denne situasjonen. Jeg/Vi aksepterer med min/våre underskrift/underskrifter nedenstående samtykkeerklæring: Mine/Våre personlige opplysninger, herunder navn, personnr./organisasjonsnr., adresse osv., samt kundeopplysninger, herunder kontoopplysninger, posteringer, investeringer osv. som jeg/vi avgir ved opprettelsen av meg/oss som kunde i Saxo Privatbank eller senere eller som for øvrig kommer i Saxo Privatbanks besittelse kan videregis til Saxo Bank A/S. Videregiving kan skje med det som formål å leve opp til regulatoriske forhold (herunder hvitvaskingsloven), foreta risikostyring, yte og gjennomføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ytelser som Saxo Bank A/S tilbyr samt administrere mitt/vårt kundeforhold. Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S kan fremsende markedsføringsmateriale til meg/oss vedrørende investeringer og relaterte tjenesteytelser, herunder nye produkter og tjenester som Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S tilbyr, samt nyhetsbrev, markedsopplysninger og handelsideer pr. e-post, SMS, brev eller ved telefonisk henvendelse. Saxo Privatbank kan oppbevare mine utenlandske verdipapirer i et samledepot hos en tredjepart. Saxo Privatbank kan utføre mine ordrer utenom et regulert marked etter min/vår instruks. 10 UNDERSKRIFT Sted / Dato: Opretters / Signaturberettiget 1 s underskrift: Sted / Dato: Signaturberettiget 2 s underskrift:

7 FULLMAKT 1 Navn KUNDE Undertegnede, Personnummer Adresse Postnummer og poststed E-post Telefon Mobiltelefon Kontonummer (utfylles av Saxo Privatbank ved ny opprettelse) Den som har opprettet ovennevnte konto og som har lest og forstått de Alminnelige Forretningsbetingelser i Saxo Privatbank A/S, ønsker herved med full bindende virkning å registrere følgende person som: 2 FULLMAKTSHAVER Fuldmaktshaver Kunden gir herved fullmaktshaver rett til med full bindende virkning å disponere alle forhold overfor Saxo Privatbank å disponere på samme måte som om det var Kunden selv som disponerte. Kunden hefter for enhver disposisjon foretatt av fullmaktshaver. Nåværende instruks er gjeldende inntil Saxo Privatbank har mottatt skriftlig tilbakekalling innenfor bankens vanlige åpningstid. Navn Aktiv Securities Organisasjonsnummer Aktiv Securities har ingått en provisjonsavtale, hvor Saxo Privatbank og Aktiv Securities deler kurtasjeinntekter fra Kunden. Kopi av 1 type gyldig legitimasjon vedlegges: Førerkort Pass Ved underskrift på denne Fullmakten, hvor Aktiv Securities får adgang til å disponere over Kundens konto hos Saxo Privatbank erklærer Kunden å være oppmerksom på at investeringer foretatt av fullmaktshaver kan være beheftet med en risiko utover den risiko som generelt er ved investeringer. Saxo Privatbank kan ikke gjøres ansvarlig for de disposijoner som foretatt av Aktiv Securities. En eventuell aksjekredittavtale kan medføre en økt risiko for tap, og Kunden kan bli tvunget av Saxo Privatbank eller Aktiv Securities til å skyte inn midler på konoten for å dekke de tap som kan oppstå som følge av disposisjonerne til Aktiv Securities. Saxo Privatbank har derfor ikke tatt stilling til Kundens evne til å bære et økonomisk tap på de fortsatte investeringer. Med sin underskrift erklærer Kunden å ha lest og forstått Kundeavtalen, en eventuell Kredittavtale og Saxo Privatbanks alminnelige forretningsbetingelser. Derutover erklærer Kunden å ha kontaktet Saxo Privatbank såfremt det skulle være tvilsspørsmål angående nærværende fullmakt og Saxo Privatbanks forhold til Aktiv Securities. 3 UNDERSKRIFT Sted / Dato: Underskrift for kunden som fuldmaktsgiver Sted / Dato: Underskrift for fuldmaktshaver For selskaper skal underskrives i henhold til tegningsreglerne anmeldt til Brønnøysundregistrene.

8 OVERFØRINGSFULLMAKT Bemerk: Du bes vennligst sende denne blanketten utfylt og underskrevet per e-post til eller per post til Saxo Privatbank, Postboks 1049 Sentrum, NO-0104 OSLO. 1 KUNDE Fornavn og Etternavn / Firmanavn Personnummer/Organisasjonsnummer Adresse Postnummer og poststed Telefon E-post (obligatorisk felt) Depotnummer hos avgivende pengeinstitutt 2 KONTOFØRER DET FLYTTES FRA Institusjon Postnummer og poststed Adresse 3 4 CD-ident OVERFØRES TIL (BENYTTES AF AVGIVENDE PENGEINSTITUTT) Post adresse Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR nr OVERFØRING Fra ovennevnte VPS-konto skal min beholdning av aksjer flyttes til: VPS-konto nummer hos Saxo Privatbank Anmodningen gjelder for de verdipapirer som er registret på VPS-Kontoen på anmodningsdatoen. Anmodningen gjelder følgende poster: For utenlandske verdipapirer Instruksjoner sendes per. e-post til: Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn Antall Papirnavn 5 UNDERSKRIFT Sted / Dato: Underskrift Sted / Dato: Underskrift fra evt. medkontohaver

9 AKSJEKREDITTAVTALE 1 KONTOOPLYSNINGER (FYLLES UT AV Saxo Privatbank) Reg. nummer: 1187 Konto-/ Konti numre: CD ident: Depotnummer KUNDEINFORMASJON Navn Personnummer./Organisasjonsnummer. Adresse Postnummer og Poststed Telefon Underskriftsberettiget 1 Personnummer Underskriftsberettiget 2 Personnummer E-post underskriftsberettiget 1: E-post underskriftssberettiget 2: Kunden handler primært utenfor sitt yrke ( Privatkunde ) og er kjent med avsnittet om særlige vilkår for Privatkunder (sett kryss) Jeg/Vi anmoder hermed Saxo Privatbank om, i henhold til Avtalen (som definert nedenfor), å stille kreditt med følgende kredittramme ( Maks. Line ) til rådighet: MAKS. LINE i NOK 3 MAKS. LINE (FYLLES UT AV Saxo Privatbank) På bakgrunn av denne anmodningen inngås det avtale mellom ovennevnte kunde (heretter Kunden ) og Saxo Privatbank om opprettelse av en kredittavtale med Maks. Line på opptil: MAKS. LINE i NOK Renten oplyses på 4 UNDERSKRIFT Ved sin underskrift erklærer Kunden å ha lest og forstått Avtalen. Følgende dokumenter skal vedlegges som bilag Selvskyldnerkausjon (skal vedlegges hvis Kunden er et selskap) Seneste selvangivelse fra Skatteetaten (Privatkundens eller selvskyldnerkausjonistens årsoppgjør skal vedlegges) Seneste lønnsslipp (Privatkundens eller selvskyldnerkausjonistens lønnsslipp skal legges ved) Sted / Dato Underskriftsberettigets underskrift som låntager og pantsetter: Sted / Dato Underskriftsberettigets underskrift som låntager og pantsetter: Hellerup / Dato Saxo Privatbanks underskrift ved godkjennelse og tiltredelse av Avtalen:

10 VILKÅR FOR AKSJEKREDITTAVTALE Generelt 1 Definisjoner I denne avtalen om aksjekreditt (heretter Avtalen ) skal nedenstående termer ha følgende betydning: Bankdag betyr dager hvor Saxo Privatbank har åpent, dvs. alle dager unntatt lørdager, søndager eller helligdager, herunder den danske grunnlovsdagen, fredag etter Kristi Himmelfartsdag, julaften og nyttårsaften. Belåningsprosent betyr den prosenten som verdipapirer i Depotet og kontantinnestående på Kontoen/Kontiene kan belånes til. Belåningsprosenten uttrykker dermed hvilken vekt det pågjeldende verdipapiret eller kontantinnestående skal ha ved belåning. Belåningsprosenten fastsettes av Saxo Privatbank og avhenger av hvilket verdipapir eller innestående som belånes. Belåningsverdi betyr den verdien som verdipapirer i Depotet og kontantinnestående på Kontoen/Kontiene kan belånes til. Belåningsverdien gjøres opp som Belåningsprosenten for det pågjeldende verdipapiret eller kontantinnestående ganget med den relevante Markedsverdien. Depot betyr ovennevnte depot angitt på Avtalens forside, pantsatt til Saxo Privatbank. Konto/Konti betyr ovennevnte konto/konti angitt på Avtalens forside, pantsatt til Saxo Privatbank. Kreditt betyr den kreditten som Saxo Privatbank stiller til rådighet opptil Maks. Line. Lang posisjon betyr kjøp/utnyttelse av verdipapirer ut fra en forventning om kursstigninger (på kort eller lang sikt). Markedskurs/Markedsverdi betyr for verdipapirer den til enhver tid gjeldende kurs som det aktuelle verdipapiret handles til på et regulert marked og for kontantinnestående den til enhver tid gjeldende salgskurs for det innestående. Partene betyr Saxo Privatbank og Kunden. Privatkunde betyr en kunde som hovedsaklig handler utenfor sitt yrke. Kjøpekraft (buying power) Kjøpekraft er den Samlede Belåningsverdien minus den Utnyttede Kreditten. Hvis 1 den Samlede Belåningsverdien er 120 og den Utnyttede Kreditten er 100, vil Kjøpekraften være 20. Samlet Belåningsverdi betyr den samlede Belåningsverdien av alle verdipapirer i Depotet og kontantinnestående på Kontoen/Kontiene. Sikkerhetsdekning er den Samlede Belåningsverdien dividert med den Utnyttede Kreditten x 100. Hvis f.eks. den Samlede Belåningsverdien er 120 og den Utnyttede Kreditten er 100, vil Sikkerhetsdekningen være (120/100) x 100 = 120 %. Sikrede Beløp betyr ethvert beløp som Kunden er eller måtte bli skyldig til Saxo Privatbank. Utnyttet Kreditt betyr den til enhver tid utnyttede Kreditt, inklusiv påløpne renter, provisjon og omkostninger til Saxo Privatbank (uansett om disse er tilskrevet eller ei), under Max Line. 2 Anvendelsesområde Denne Avtalen finner anvendelse på enhver kreditt gitt av Saxo Privatbank til Kunden dersom annet ikke avtales spesielt eller er fastsatt av Saxo Privatbank. I tillegg til nærværende vilkår gjelder Kundeopprettelsesblankett til frie midler, og de til enhver tid gjeldende Allmenne Forretningsvilkår for kunder i Saxo Privatbank. Det kan ikke oppnås kreditt hvis Kunden er umyndig eller under vergemål, eller Kontoen/Kontiene eller Depotet for øvrig er underlagt spesiell forvaltning eller tilsyn. 3 Kredittens anvendelse Kreditten kan kun utnyttes til å foreta Lange posisjoner i verdipapirer via Saxo Privatbank. Kunden kan utnytte Kreditten til kjøp av alle norske og utenlandske verdipapirer som Saxo Privatbank tilbyr handel i, men med unntak av Kundens egne aksjer samt andre aksjer nevnt i Verdipapirhandelslovens 58f, stk. 2. Saxo Privatbank er til enhver tid uten varsel berettiget til å begrense hvilke verdipapirer som kan være gjenstand for handel i henhold til Avtalen. Kjøpte verdipapirer skal legges inn i Depotet og vil dermed inngå i den sikkerheten som er stilt for Kreditten. Overføringen av midler fra Kontoen/Kontiene til en annen konto i eller utenfor Saxo Privatbank kan kun skje hvis og i det omfanget den Samlede Belåningsverdien overstiger den Utnyttede Kreditten. Samtykke fra Saxo Privatbank til slike overføringer er alltid påkrevd. 4 Kredittens etablering og varighet Når Saxo Privatbank har mottatt denne anmodningen om kreditt, vil denne bli behandlet og Kunden vil, såfremt anmodningen imøtekommes, få bevilget Kreditt med en Maks. Line, som fastsettes på bakgrunn av den Samlede Markedsverdien av verdipapirer i Kundens Depot og kontantinnestående på Kontoen/Kontiene. Kunden vil kunne se den gitte Maks. Line under Kundens portefølje i handelssystemet. Kunden skal derfor legge inn verdipapirer i Kundens Depot eller sette inn penger på Kundens Konto/Konti før Kunden kan kjøpe verdipapirer under Avtalen. Avtalen betraktes som inngått når Saxo Privatbank har bevilget Kreditten og den pågjeldende Maks. Line er tilgjengelig for Kunden. Når Kreditten er bevilget, har Kunden mulighet for å utnytte denne inntil videre. Kreditten kan sies opp av Partene i henhold til Avtalens nærmere bestemmelser om dette. 5 Oppsigelse av Kreditt Avtalen kan sies opp skriftlig av Saxo Privatbank med et varsel på 14 dager, jf. avsnittet om Særlige vilkår for Privatkunder. Kunden kan skriftlig si opp Avtalen uten varsel. Etter at oppsigelsen er sendt, kan Kunden ikke lenger utnytte Kreditten eller for øvrig disponere over Kontoen/Kontiene eller Depotet, og Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpliktet, til å annullere enda ikke gjennomførte ordrer og avviklede handler om kjøp og salg av verdipapirer, jf. imidlertid avsnittet om Særlige vilkår for Privatkunder. I tilfelle oppsigelse skal Kunden sørge for å betale ethvert skyldig beløp, herunder påløpne renter, provisjon og andre omkostninger til Saxo Privatbank i henhold eller relatert til Avtalen. Når Kunden har betalt de skyldige beløp, skal Saxo Privatbank utbetale ethvert overskytende innestående til Kunden. Saxo Privatbank er berettiget til å foreta motregning med ethvert beløp som Kunden er Saxo Privatbank skyldig, i Kundens innestående i Depotet eller på Kontoen/Kontiene. Kundens manglende betaling av ethvert skyldig beløp til Saxo Privatbank i henhold eller relatert til Avtalen i forbindelse med oppsigelse utgjør mislighold av Avtalen.

11 VILKÅR FOR AKSJEKREDITTAVTALE Belåningsverdi 1 Beregning av den Samlede Belåningsverdi Den Samlede Belåningsverdi gjøres opp løpende. Den Samlede Belåningsverdi beregnes som summen av Belåningsprosenten for hvert enkelte verdipapir i Depotet eller kontantinnestående på Kontoen/Kontiene ganget med den relevante Markedsverdien. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å endre prinsippene for beregning av Belåningsverdien, jf. pkt. 26 (Endringer) i de Allmenne Forretningsbetingelsene. Reglene om beregning av Belåningsverdien kan rekvireres hos Saxo Privatbank ved anmodning om dette. 2 Regulering av Maks. Line i forhold til Samlet Belåningsverdi Maks. Line vil av Saxo Privatbank bli nedregulert automatisk hvis og i det omfanget den Samlede Belåningsverdien er lavere enn Maks. Line. Denne situasjonen kan bl.a. oppstå dersom Kunden får godkjennelse til utbetaling av innestående på Kontoen/Kontiene, eller det skjer en utvanning av den stilte sikkerheten, hvilket kan være resultatet av fallende Markedskurser på verdipapirene i Depotet. Kunden blir ikke notifisert om en nedregulering i henhold til ovenstående. Kunden kan imidlertid til enhver tid se sin aktuelle Maks. Line under Kundens portefølje i handelssystemet. Dersom Utnyttet Kreditt er større enn den nedregulerte Maks. Line, vil det foreligge et mislighold av Avtalen. 3 Utnyttelse av Kreditt i forhold til den Samlede Belåningsverdien I tilfelle hvor den Samlede Belåningsverdien er mindre enn Maks. Line, vil det kun kunne disponeres opptil størrelsen av den Samlede Belåningsverdien, uansett om denne måtte være mindre enn den avtalte Maks. Line. 4 Den Samlede Belåningsverdien og Sikkerhetsdekningen Sikkerhetsdekningen beregnes løpende. Kunden er forpliktet til å holde seg orientert om Sikkerhetsdekningen og å sikre at den Samlede Belåningsverdien til enhver tid er større enn den Utnyttede Kreditten (Sikkerhetsdekningen skal være større enn eller lik med 100 %). Såfremt Sikkerhetsdekningen er mindre enn 100 %, gjelder følgende: Det lave nivået for Sikkerhetsdekningen betraktes som mislighold av Avtalen, og Saxo Privatbank kan benytte seg av alle misligholdsbeføyelser som er nevnt i Avtalen. Kunden er forpliktet til straks å bringe Sikkerhetsdekningen opp på minimum 100 %. Dette kan bl.a. skje ved å lukke posisjoner ved innbetaling av kontante midler eller ved supplerende sikkerhetsstillelse, jf. Verdipapirhandelslovens 58l, herunder overføring av verdipapirer til Depotet som Saxo Privatbank vil belåne. I visse tilfeller kan det opprettes en frivillig betalingsordning mellom Saxo Privatbank og Kunden. Renter og gebyrer 1 Renter Kreditten forrentes med Saxo Privatbanks til enhver tid for det pågjeldende kredittmellomværende gjeldende ut- og innlånsrenter som er variable og fastsettes av Saxo Privatbank. Renter tilskrives på etterskudd kvartalsvis hver 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, første gang ved utgangen av førstkommende kvartal. Ved overtrekk/restanser/overbelåning på kreditter beregnes overtrekksrente som et tillegg til avtalt rente. Opplysning om overtrekksrenten fremgår av priser, renter. 2 Gebyrer Det beregnes for tiden ikke opprettelsesgebyr, løpende gebyr eller provisjon for Avtalen. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å innføre slike gebyrer. 3 Endring av renter og gebyrer Saxo Privatbanker berettiget til å endre rentesatser og/eller beløpsgrenser for renteberegning uten varsel når endringen er til Kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utefrakommende forhold, som Saxo Privatbankikke har innflytelse på. Slike forhold er: i) penge- eller kredittpolitiske endringer i inn- eller utland som påvirker det alminnelige rentenivået på en måte som har betydning for Saxo Privatbank; ii) andre endringer i det allmenne rentenivået, herunder bl.a. på penge- og obligasjonsmarkedene, som har betydning for Saxo Privatbank; eller iii) endringer i forholdet med Saxo Privatbanks motparter, som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer. Saxo Privatbank er berettiget til å endre rentesatsen med en måneds varsel (jf. avsnittet om Særlige vilkår for Privatkunder) hvis: i) markedsmessige forhold, herunder konkurransemessige forhold, gir grunnlag for en endring i Saxo Privatbanks betingelser; ii) Saxo Privatbank ønsker å endre sin generelle rentestruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige årsaker iii) det har skjedd endringer i kundens vesentlige forhold som har vært grunnlag for individuelle betingelser tildelt kunden I tillegg til dette er Saxo Privatbank berettiget til å underrette Kunden om endringer i debitorrenten ved jevnlige kontoutdrag i de tilfeller hvor i) endringen i debitorrenten skyldes en endring i en referansesats, ii) den nye referansesatsen er gjort tilgjengelig for offentligheten på passende vis og iii) opplysningene om den nye referansesatsen også er tilgjengelige hos Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er berettiget til å endre kurtasjer, gebyrer og andre omkostninger uten varsel når endringen er til kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utenforliggende forhold som Saxo Privatbank ikke kan påvirke. Slike forhold er: i) endringer i forholdet til Saxo Privatbanks motparter som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer; og/eller ii) endringer i kurtasjer og gebyrer fra børser, clearingsentraler, informasjonstilbydere eller andre eksterne leverandører som sendes videre til kunden av Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er berettiget til å endre kurtasjer og gebyrer og andre omkostninger med en måneds varsel hvis: i) markedsmessige forhold, herunder konkurransemessige forhold, gir grunnlag for en endring i Saxo Privatbanks vilkår; ii) Saxo Privatbank ønsker å endre sin generelle kurtasje og gebyrstruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige grunner; og/eller iii) det har skjedd endringer i kundens vesentlige forhold som har vært grunnlag for individuelle betingelser tildelt kunden. Mislighold og netting 1 Mislighold Mislighold foreligger hvis Kunden (ikke uttømmende): eller en til Kunden nærstående (som dette begrepet er definert i konkurslovens 2), i sitt samlede engasjement med Saxo Privatbank tilsidesetter en forpliktelse; ikke har stillet den sikkerhet som Saxo Privatbank krever for å oppfylle kravene til Sikkerhetsdekningen som beskrevet i Avtalen, eller medvirker til å oppfylle Avtalen for øvrig; ikke etter utløpet av oppsigelsesvarselen, som omtalt i punkt 4 under avsnittet Generelt, eller punkt 0 under avsnittet Særlige vilkår for Privatkunder, eller ved datoen for Avtalens opphør, hvis en slik er fastsatt, har betalt ethvert skyldig beløp til Saxo Privatbank i henhold eller relatert til Avtalen; trekker på Kreditten utover den til enhver tid gjeldende Maks. Line, herunder når Maks. Line er blitt regulert ned etter automatisk regulering; ikke overholder de i Avtalen angitte krav til spredning av porteføljen; unnlater å etterkomme anmodning om supplerende sikkerhetsstillelse;

12 VILKÅR FOR AKSJEKREDITTAVTALE unnlater å innlevere de regnskaps- og budsjettopplysningene som Saxo Privatbank krever; har avgitt uriktige eller villedende opplysninger av betydning for Kundens engasjement med en eller flere enheter i Saxo Privatbank; blir utsatt for individuell rettsforfølgelse i form av utlegg eller arrest; kommer under insolvensbehandling, herunder behandling relatert til konkurs, akkordforhandling, betalingsstans, rekonstruksjon, gjeldssanering, samt andre former for likvidasjon og saneringsforanstaltninger grunnet skyldners insolvens; hvis Kunden er en fysisk person, avgår ved døden; opphører ved fusjon, spaltning, likvidasjon, nedsettelse av selskapskapitalen eller oppløses på annen måte; utsettes for et kontrollskift (change of control), dvs. at det skjer et skift i eierkretsen av mer enn 50 % av kapitalandelene eller stemmerettighetene i selskapet. hvis Kunden selger eller på annen måte avhender en vesentlig del av sine aktiver; hvis Kunden er en fysisk person, blir umyndig eller kommer under vergemål; eller Kundens regnskapsmessige situasjon etter Saxo Privatbanks, eller uavhengige kredittvurderingsinstitutters, oppfattelse utvikler seg negativt eller Kunden registreres i RKI eller tilsvarende kredittvurderingsinstitutter. 2 Misligholdsbeføyelser I tilfelle Kundens mislighold, som omtalt i punkt 0 under Avsnittet Mislighold og netting, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpliktet til, i tillegg til enhver annen beføyelse fastsatt i Avtalen eller på annet vis tillagt under gjeldende dansk rett: å oppheve Avtalen med øyeblikkelig virkning; å ha ethvert innestående på Kontoen/Kontiene overført til seg eller til en person etter Saxo Privatbanks ønske; å realisere den stilte sikkerheten i Depotet eller på Kontoen/Kontiene ved privat salg eller på annen måte etter eget ønske; å annullere enda ikke gjennomførte ordrer og avviklede handler om kjøp og salg av verdipapirer; å foreta enhver ønsket disposisjon over verdipapirene i Depotet, herunder å utøve enhver rettighet i henhold til verdipapirene (se bl.a. punkt 0 i avsnittet Sikkerhetsstillelse), på vegne av Kunden; og/eller å forlange ethvert utestående beløp under Kreditten innbetalt til seg straks, med respekt av ufravikelige bestemmelser gjeldende under dansk rett, herunder RPL 538a, stk. 2, hvoretter Saxo Privatbank og innen fyllestgjørelse av pantet (med mindre Kundens bopel er Saxo Privatbank ukjent eller omgående salg er nødvendig for å unngå eller begrense tap) med en ukes varsel ved anbefalt brev skal oppfordre Kunden til å oppfylde sine forpliktelser under Avtalen. I tillegg til disse beføyelsene skal Saxo Privatbank være berettiget, men ikke forpliktet, til å foreta straksrealisering av den stilte sikkerheten i Depotet eller på Kontoen/Kontiene i henhold til Verdipapirhandelslovens 58j uten forutgående godkjennelse fra offentlige myndigheter eller andre, uten forutgående meddelelse til sikkerhetsstiller og uten bruk av en særlig fremgangsmåte. Straksrealisering kan ifølge denne avtalen skje ved at Saxo Privatbank tilegner seg sikkerhetene, i hvilken forbindelse disse skal verdiansettes på bakgrunn av Markedskursen på tidspunktet for realisasjonen eller hvis Saxo Privatbank ønsker det, på bakgrunn av verdiansettelse av en uavhengig tredjepart utpekt av Saxo Privatbank. Kundens restgjeld overfor Saxo Privatbank forfaller uten ytterligere varsel til full innfrielse ved Avtalens opphør uansett årsak til opphør. 3 Netting Samtlige krav oppstått i henhold eller relatert til Avtalen oppstått fra handel med valuta og verdipapirer kan nettes (motregnes) løpende. I overensstemmelse med Verdipapirhandelslovens 58h avtales videre at Partene endelig skal avvikle krav mot hverandre i tilfelle den ene parts mislighold av Avtalen. En slik endelig avvikling skal finne sted ved netting hvis Avtalen misligholdes som omtalt i punkt 0 under Avsnittet Mislighold og netting. Alle transaksjoner som ikke er avviklet skal avvikles ved å motregne ethvert beløp eller verdipapir i Saxo Privatbanks favør med beløp eller verdipapirer i Kundens favør, og alene nettobeløpet skal betales av den parten som etter netting skylder noe til den andre parten. I tilfelle verdipapirer skal leveres fra den ene parten til den andre skal Markedskursen for verdipapirene på tidspunktet for endelig avvikling anvendes til å beregne nettobeløpet i partens favør. 4 Tvangshåndhevelse Denne Avtalen utgjør et gjeldsbrev som kan tjene som fundament for tvangshåndhevelse etter rettspleielovens 478, stk. 1, nr. 5 og 6. Sikkerhetsstillelse 1 Håndpantsetting Til sikkerhet for de Sikrede Beløpene gir Kunden primær håndpant i Depotet og Kontoen/Kontiene til Saxo Privatbank. Pant i Kontoen/Kontiene omfatter ikke kontantinnestående nevnt i Verdipapirhandelslovens 58f, stk Pantets omfang Pantet skal omfatte de i Depotet til enhver tid beroende verdipapirer, herunder de nåværende verdipapirer og det verdipapirene utover dette måtte berettige til eller bli erstattet av, samt det på Kontoen/Kontiene til enhver tid værende innestående. Ethvert finansielt instrument som utspringer fra de i Depotet til enhver tid værende verdipapirer, herunder bl.a. fondsaksjer, er omfattet av pantet og skal legges inn i Depotet Et hvert beløp som betales i forbindelse med salg eller annen avhendelse av de pantsatte verdipapirene i Depotet eller midler som er pantsatt på Kontoen/Kontiene skal innbetales på Kontoen/ Kontiene. 3 Dividende og stemmerett Kunden bevarer en eventuell stemmerett knyttet til de pantsatte verdipapirene inntil Saxo Privatbank i tilfelle Kundens mislighold bestemmer annet. Enhver dividende og ethvert beløp utbetalt som utbytte eller rente på de pantsatte verdipapirene skal innbetales på Kontoen/Kontiene. 4 Rådighet over de pantsatte gjenstandene Som konsekvens av pantsettingen avgir Kunden enhver kontroll over Depotet og Kontoen/Kontiene til Saxo Privatbank. Kunden er ikke berettiget til, verken til eie eller pant, å overdra de pantsatte verdipapirene i Depotet eller innestående på Kontoen/Kontiene, utover pantsettingen til Saxo Privatbank som er etablert ved Avtalen. Kunden kan imidlertid med Saxo Privatbanks samtykke få adgang til å disponere over verdipapirer i Depotet eller innestående på Kontoen/Kontiene. Saxo Privatbank har rett til uten samtykke fra Kunden helt eller delvis å overføre sine panterettigheter og/eller de pantsatte verdipapirene til tredjepart. En slik overførsel nevnes i den følgende frempantsettingen. Saxo Privatbank kan foreta frempantsettelse under følgende vilkår: Saxo Privatbank kan foreta frempantsetting til tredjepart etter eget valg, herunder en gruppe av beslektede selskap og partnere som Saxo Privatbank har oppnådd kreditt fra med henblikk på å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Kunden i henhold til denne Avtalen; frempantsettingen må ikke skje for et høyere beløp enn det som gjelder for pantsettingen mellom Kunden og Saxo Privatbank, dvs. at frempantsettingen ikke må skje for et høyere beløp enn den Utnyttede Kreditten, og Kunden skal ved innfrielse av gjelden til Saxo Privatbank være berettiget til å få utlevert de pantsatte gjenstandene fra tredjepart; Kunden skal inntil Saxo Privatbank skriftlig meddeler kunden om annet være berettiget til med frigjørende virkning å betale til Saxo Privatbank; og Saxo Privatbank skal, hvis Kunden er en ikke profesjonelle kunde (som definert i Kunngjøringen nr. 964 av 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved verdipapirhandel (med senere endringer)) senest samtidig med frempantsettingen gi Kunden opplysning om dette, herunder om Saxo Privatbanks forpliktelser i forbindelse med overdragelsen og vilkårene for tilbakelevering og de risikoer som er forbundet med dette. 5 Sikringsakt Saxo Privatbank registrerer pantsettingen av Depotet. Kunden er forpliktet til å medvirke på en hvilken som helst måte som er nødvendig for at Saxo Privatbank kan registrere pantsettingen av Depotet.

13 VILKÅR FOR AKSJEKREDITTAVTALE Ved sin underskrift på Avtalen anerkjenner Saxo Privatbank som kontobank at den er blitt underrettet om pantsettingen av Kontoen/Kontiene. 6 Panteforholdets forløp Pantet etablert ved denne Avtalen skal være i tillegg til og skal på ingen måte påvirkes av eventuelle andre nåværende eller fremtidige sikkerheter, garantier og tilsvarende avgitt av Kunden til sikkerhet for de Sikrede Beløpene. Saxo Privatbank er berettiget til å bestemme hvilken sikkerhet det skal søkes fyllestgjørelse i til sikkerhet for de Sikrede Beløpene. Saxo Privatbanks rettigheter etter Avtalen kan deles opp, og Saxo Privatbank kan velge å utøve sine rettigheter helt eller delvis. En delvis utøvelse av rettigheter skal på ingen måte påvirke Saxo Privatbanks adgang til å utøve øvrige rettigheter. Kundens forpliktelser etter Avtalen skal på ingen måte påvirkes av noen handling, unnlatelse eller noe forhold som kan tenkes å ville kunne frigjøre Kunden fra sine forpliktelser. Særlige vilkår for Privatkunder 1 Anvendelsesområde Vilkårene i nærværende avsnitt Særlige vilkår for Privatkunder gjelder kun Privatkunder. 2 Oppsigelse Overfor Privatkunder kan Saxo Privatbank kun si opp avtalen med et varsel på en måned og oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Privatkunder kan utnytte kreditten inntil oppsigelsesfristen er utløpt, til hvilket tidspunkt Kunden er forpliktet til å ha betalt ethvert skyldig beløp til Saxo Privatbank i henhold til eller relatert til Avtalen. Saxo Privatbank kan som utgangspunkt ikke annullere gjennomførte ordrer og avviklede handler i oppsigelsesperioden. 3 Endring av renter Varselsperioden for endring av renter er overfor Privatkunder to måneder. 4 Angrerett Privatkunder kan angre Avtalen etter forbrukeravtalelovens bestemmelser om dette. Angrefristen er 14 dager fra den dagen Kunden har inngått avtalen. Hvis fristen utløper en dag som ikke er en Bankdag, forlenges fristen heretter til den første Bankdagen. For å benytte angreretten, skal Kunden underrette Saxo Privatbank om at Kunden ønsker å bruke angreretten. Underretningen kan skje per telefon, brev eller e-post. Ved tilbaketredelse fra Avtalen kan Kunden pålegges å betale for den delen av ytelsen som allerede er levert i henhold til Avtalen hvis Avtalens oppfyllelse på Kundens uttrykkelige anmodning er påbegynt innen angrefristen utløper. Angreretten gjelder kun i relasjon til denne Avtalen. Kjøp av verdipapirer ervervet for Kreditt ytet i henhold til denne Avtalen kan ikke angres, heller ikke selv om Kunden angrer Avtalen. Kundens erklæringer 1 Yrkesmessig formål Hvis kunden ikke er Privatkunde, erklærer Kunden at Kreditt og andre ytelser levert i henhold til Avtalen er til yrkesmessig formål. 2 Informasjon forut for avtaleinngåelsen Kunden aksepterer og anerkjenner at Saxo Privatbank har gitt Kunden alle relevante opplysninger om Avtalen forut for avtaleinngåelsen, herunder opplysningene i Forhåndsinformasjon om avtale om aksjekreditt, som er tilgjengelig på Saxo Privatbanks hjemmeside, og som Kunden har hatt mulighet for å laste ned og lagre. 3 Samtykke til frempantsetting Kunden erklærer å ha gitt sitt uttrykkelige samtykke til at Saxo Privatbank kan foreta frempantsetting på vilkårene nevnt i denne Avtalen. 4 Anerkjennelse av risiko Ved sin underskrift på Avtalen erklærer Kunden å være oppmerksom på at investering for lånte midler kan være beheftet med en risiko utover den risikoen som generelt er forbundet med investering. Saxo Privatbank har ikke tatt stilling til Kundens evne til økonomisk å bære et tap på de foretatte investeringene. Kunden erklærer samtidig å være innforstått med at Saxo Privatbank har bevilget Kreditten på bakgrunn av den sikkerheten Kunden har stilt for Kreditten. 5 Ingen rådgivning Kunden er oppfordret til å søke egen rådgivning om investering for lånte midler og anerkjenne at Saxo Privatbank ikke yter rådgivning her.

14 SØKNAD OM SHORTSALG MED SAXO PRIVATBANK Bemerk: Denne avtalen forutsetter en aksjekredit hos Saxo Privatbank og en hensiktsmessighetstest. Utfylles av Saxo Privatbank Reg. nr: Kundenummer 1187 CD ident: Kontonummer og depotnummer 1 KUNDEINFORMASJON Navn / Firma Personnummer./Organisasjonsnummer. Adresse Depotnummer hos Saxo Privatbank Postnummer og Poststed Telefon Evt. medkontohaver Personummer (evt. medkontohaver) 2 MAKS. kredittramme På bakgrunn av denne anmodning inngåes det en avtale mellom Kunden og Saxo Privatbank A/S om opprettelse av en shortsalgavtale med maks. kredittrame på opp til: MAKS. KREDITTRAMME I NOK 3 Hensiktsmessighetstest I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse 17 er Saxo Privatbank forpliktet til å foreta en hensiktsmessighetstest for å vurdere om det er hensiktsmessig at du handler komplekse finansielle instrumenter. Bemerk: Blanketten blir returnert hvis ikke spørsmålene er besvart. 1) Investeringserfaring: Ingen Begrenset God Meget god 2) Har du før handlet: Aksjer Ja Nei Hvis Ja, hvor lenge (år)... Shorthandel Ja Nei Hvis Ja, hvor lenge (år)... Komplekse finansielle instrumenter Ja Nei Hvis Ja, hvor lenge (år)... 4) Yrke:... 5) Hva er din gjennomsnittlige handelsstørrelse: (DKK)... 6) Forstår du risikoen ved shorthandel? Ja Nei 7) Såfremt Saxo Privatbank vurderer at produktet ikke er hensiktsmessig for deg å handle, ønsker du likevel å handle dette produktet? Ja Nei 8) Shortsalg av verdipapirer er forbundet med mindre risiko enn kjøp av verdipapirer? Korrekt Ikke korrekt 9) Shortsalg av verdipapirer er et engelsk uttrykk for å selge hele sin verdipapirportefølje? Korrekt Ikke korrekt 3) Hvor stor er din årlige bruttoinntekt (NOK)? < 10) Shortsalg av verdipapirer foregår utelukkende på de amerikanske markedene? Korrekt Ikke korrekt 4) Hva er din likvide formue (kontanter, verdipapirer o.l.): Ver

15 SØKNAD OM SHORTSALG MED SAXO PRIVATBANK 3 Sted / Dato UNDERSKRIFT Ved sin underskrift erklærer Kunden og en evt. medkontohaver å ha lest og forstått gjeldene Avtale og å ha kontaktet Saxo Privatbank dersom det måtte være spørsmål angående Aksjelån eller Avtalen for øvrig. Kunden er ytterligere fullt orientert om den økte risiko samt ansvar ved benyttelse av shortsalg. Kundens/medkontohavers underskrift som lånetaker og pantsetter, samt Saxo Privatbanks underskrift ved godkjennelse og bevilgning av nærværende kredittavtale. Underskrift Sted / Dato Medkontohavers underskrift Sted / Dato Saxo Privatbanks underskrift Ver

16 VILKÅR FOR SHORTSALG MED SAXO PRIVATBANK Anerkjennelse av risiko Den foreliggende avtalen skal anses som et tillegg til Kundens gjeldende Avtale om Aksjelån. Ved å skrive under på den erklærer Kunden at vedkommende er oppmerksom på at shortsalg og investeringer av lånte midler er utsatt for risiko utover den generelle investeringsrisikoen. Kunden erklærer samtidig å være inneforstått med at Saxo Privatbank A/S (heretter Saxo Privatbank) har innvilget den foreliggende shortsalgsavtalen på bakgrunn av kredittsikkerheten som Kunden har stilt. Saxo Privatbank har følgelig ikke tatt stilling til Kundens økonomiske evne til å tåle et tap på sine investeringer. Kunden gjøres herved oppmerksom på at dekning/tvangsdekning av shortposisjoner, utført av hhv. vedkommende selv eller Saxo Privatbank på dennes vegne, kan medføre tap. Dette fordi den underliggende aksjen kan ha fått en høyere kurs på dekningstidspunktet enn på tidspunktet da shortposisjonen ble inngått. Kunden gjøres oppmerksom på at det er vedkommende selv som bærer den fullstendige risikoen for slike kurstap. Tapene er teoretisk ubegrensede, og derfor gjøres Kunden oppmerksom på at vedkommende kan bli tvunget til å realisere slike tap. Kunden anbefales å ikke plassere alle sine midler i én eller et lite antall aksjer, men i stedet sørge for å spre investeringen sin over flere aktiva. Kunden oppfordres til å søke råd angående investering av lånte midler og er innforstått med at Saxo Privatbank ikke tilbyr rådgivning på dette området. Erklæringer Saxo Privatbank erklærer at Foretaket, ved utlevering av aksjer, har besittelsesrett over de gjeldende aksjene ved at de utlånte aksjene er frie og uten heftelser i ethvert henseende. Saxo Privatbank erklærer at Kunden ved gjenkjøp, samt ved overdragelse av sikkerhet, eier de gjeldende aksjene og stilte sikkerhetene, samt at de stilte sikkerhetene er frie og uten heftelser i ethvert henseende. Generelt 1 Gyldighetsområde Den foreliggende shortsalgsavtalen (heretter Avtalen) kommer til avendelse for shortsalgsavtaler mellom Saxo Privatbank (heretter Foretaket) og ovenstående kunde (heretter Kunden). Utover foreliggende vilkår gjelder også Konto- og Depotopprettelsesblankett for frie midler og de Allmenne Forretningsbetingelsene for Saxo Privatbank-kundeforhold som til enhver tid måtte være gyldige. Ved en eventuell konflikt er det de foreliggende bestemmelsene som har fortrinn. 2 Avtalens gyldighet Avtalen gir Kunden mulighet til å inngå shortposisjoner. Kunden kan benytte sin innvilgede maks. line (maksimumkreditt) til shortsalg. Saxo Privatbank er til enhver tid og uten varsel berettiget til å innskrenke eller utvide uvalget av aksjer som det kan handles med i henhold til denne Avtalen. Eventuelle inntekter fra dekning av shortposisjoner tilfaller vanligvis Kundens konto og kan dermed stilles til sikkerhet for andre posisjoner. 4 Definisjoner I foreliggende Avtale skal nedenstående betegnelser ha følgende definisjoner: Bankdag Betyr de dagene da det holdes åpent hos bankene i Norge samt på Oslo Børs eller på børsen hvor den lånte aksjen omsettes. Belåningsverdi Betyr verdien av den samlede sikkerheten beregnet i forhold til de enkelte risikoene. Belåningsverdien er dermed summen av den vektede sikkerheten for enkeltaksjene. Verdien stilles til sikkerhet for Kundens samtlige forpliktelser overfor Saxo Privatbank, inkludert shortposisjoner og aksjelån. Kontantlån Betyr lån av kontanter til aksjekjøp. Kort posisjon Betyr det samme som shortposisjon, se nedenfor. Kreditt Betyr anvendelse av Avtalen ved lån av kontanter til aksjekjøp og/eller lån av aksjer til videresalg ved shorting. Dekningskjøp Betyr at Kunden avvikler shortposisjonen ved å kjøpe aksjer av samme type og antall som ble lånt, og deretter leverer aksjene tilbake til lånegiveren. Tilbakeleveringen skjer automatisk når en ordre om dekningskjøp gjennomføres. Markedsverdi / Markedskurs Betyr den til ethvert tidspunkt sist omsatte aksjekursen, eller, hvis det ikke er noen slik kurs tilgjengelig, den sist tilbudte kjøpskursen. Løpetid Betyr tiden fra og med den avtalte utleveringsdagen av belånte aksjer til og med dagen, fastsatt ved Avtale eller ved oppsigelse, for tilbakekjøp av tilsvarende papirer. Parterne Betyr Saxo Privatbank og Kunden. Shorting / Shortposisjon / Shortsalg Betyr aksjesalg med påfølgende tilbakekjøp av tilsvarende aksjer innenfor en nærmere fastsatt frist. En kunde som shorter, forventer at akjsekursen vil falle i tidsperioden mellom salget og kjøpet. Tvangsdekning Betyr at Saxo Privatbank dekker Kundens posisjoner. Tvangsdekning forekommer når Kunden ikke selv dekker sine shortposisjoner og har for lav belåningsverdi i forhold til de tillatte grensene. Saxo Privatbank kan også tvangsdekke shortposisjoner som ikke er dekt innen utløpet av den nærmere fastsatte tidsfristen. Ved tvangsdekning selger Saxo Privatbank Kundens longposisjoner og kjøper tilbake vedkommendes shortposisjoner. 5 Avregning og sluttseddel Avtale om short inngås ved å kontakte Saxo Privatbank på telefon. Hver handel bekreftes ved at det opprettes en sluttseddel som videresendes til Kunden i elektronisk form. Partene er innforstått med at en shortsalgsavtale trer i kraft allerede ved ordreinnleggelse, og ikke først ved videresending av sluttseddelen. Kunden er pliktig å kontrollere, uten ubegrunnet opphold, at den tilsendte sluttseddelen inneholder korrekte opplysninger. Sluttseddelen skal inneholder opplysninger om Saxo Privatbank og Kunden, produktets type og kvantitet, aksjenes leveransedag samt administrasjonsutgiftene som Kunden skal betale til Saxo Privatbank. Videre skal en sluttseddel inneholde vilkårene som fremgår av gjeldende forskrifter, samt som partene eventuelt har avtalt seg i mellom. Sikkerhet og vilkår 6 Sikkerhetsstillelse og eiendomsrett Partene er enige om at eiendomsretten til de belånte aksjene overdras fra Saxo Privatbank til Kunden, og at Saxo Privatbank som motytelse mottar en fordring på Kunden på å få tilbake de belånte aksjene av samme type og kvantitet. Overdragelsen av eiendomsretten medfører bl.a. at det ikke lenger er Saxo Privatbank som har retten til aksjene. Saxo Privatbank er imidlertid fremdeles registrert som aksjeeier og beholder derfor stemmeretten i de gjeldende aksjeselskapene. Som sikkerhet for aksjelånet/shortsalget gir Kunden Saxo Privatbank primær håndpant i alle aktivaer/effekter samt i alle eventuelle kontanter som til enhver tid er registrert i overnevnte depot, i henhold til reglene og vilkårene som er fastsatt i den foreliggende Avtalen. Pantsettingen omfatter alle effekter som er registrert i depotet og som utvider eller erstatter depotbeholdningen. 7 Utlevering og tilbakelevering På første dag av løpetiden skal Saxo Privatbank levere aksjene som shortes. Aksjer som er registrert i et avstemmingsregister, skal leveres innen klokkeslettet som fremgår av det faste tidsskjemaet til den registerførende enheten eller gjeldende depotbanken. Aksjene skal være frie og uten heftelser i et ethvert henseende. Hvis en av partene lider tap pga. uteblitt, forsinket eller mangelfull leveranse, anvendes forskriftene i kapitlet om mislighold og erstatning. Når Avtalen inngås, leverer Saxo Privatbank aksjene for det aktuelle shortsalget til Kunden. Ved intradagshorting skal Kunden levere aksjene tilbake på samme dag, men ikke senere enn klokken I tilfelle Kunden ikke har levert aksjene som shortes innen kl samme bankdag som posisjonen ble inngått, vil vedkommendes shortsalg bli regnet som flerdagersshorting, og belastes iht. en annen prisliste. Hvis Kundens ordre om dekningskjøp ikke har blitt utført innen kl , vil vedkommendes shortposisjoner automatisk konverteres fra intradag- til flerdagersshorting, noe som medfører andre priser. Den aktuelle prislisten er tilgjengelig på Evt. dekningskjøp er til enhver tid kun Kundens ansvar. Dette gjelder også i situasjoner der Saxo Privatbank ved mottak av kundeordre eller tvangsdekning ikke kan avvikle de gjeldende posisjonene pga. Foretakets egne markedsrelaterte forhold, systemavbrudd eller andre forhold som måtte forhindre dekningen. Dekningskjøp foretas ved å kjøpe aksjer av tilsvarende type og kvantitet som de som ble shortet. 8 Løpetid Løpetiden for et verdipapirlån er fastsatt til 14 dager, hvis ikke annet er avtalt spesielt. Når løpetiden har nådd 14 dager, vil Saxo Privatbank kunne si opp en shortposisjon til enhver tid. Posisjonen skal avvikles tidligst tre (3) dager etter dagen da Kunden mottok oppsigelsen, med mindre vedkommende har akseptert en kortere oppsigelsesfrist. Kunden kan si opp en shortposisjon med avvikling påfølgende bankdag. Imidlertid skal en shortposisjon med en bestemt løpetid alltid belastes med en administrasjonsavgift for hele den avtalte løpetiden. 9 Forlengelse ved børspause Hvis det innføres børspause for aksjen som shortes, slik at tilbakekjøpet må utsettes, kan Ver

17 VILKÅR FOR SHORTSALG MED SAXO PRIVATBANK Kunden kreve at løpetiden forlenges med tilsvarende antall dager. Et slikt krav må fremsettes uten opphold etter at Kunden burde ha gjort seg kjent med at vedkommende, som følge av børspausen eller tilsvarende, ikke kan kjøpe tilbake aksjene til rett tid. 10 Utbytte Hvis det under løpetiden utdeles utbytte, betales renter eller aksjeavkastning fordeles på en annen måte, gjelder følgende: Ved kontantutbytte skal Kunden, hvis ikke annet er avtalt, kompensere Saxo Privatbank med et beløp som tilsvarer avkastningen som under løpetiden ble utdelt for de lånte aksjene. Denne kompensasjonen skal stilles til Saxo Privatbanks rådighet samme dag som Foretaket ville ha mottatt utbyttet hvis det hadde hatt aksjene i sin besittelse. Hvis avkastningen består av annet enn kontanter, skal avkastningen stilles til rådighet på det tidspunktet som fremgår av en særavtale mellom partene. Hvis en slik avkastning ikke kan stilles til rådighet, skal det i stedet stilles til rådighet en kompensasjon som tilsvarer avkastningen. Kompensasjonen betales brutto hvis ikke annet er avtalt, dvs. at den også skal inkludere beløp som tilsvarer det som måtte ha blitt holdt tilbake på grunn av kildeskatt o.l. 11 Børspause o.l Hvis det innføres børspause eller suspensjon, eller det inntreffer en annen hendelse som innebærer at Kunden ikke kan kjøpe tilbake aksjer av samme type og kvantitet som vedkommende har shortet, skal denne uten opphold henvende seg til Saxo Privatbank og kreve forlengelse av fristen. Kunden skal deretter sørge for å kjøpe tilbake aksjene så snart som mulig, iht. avtale med Saxo Privatbank. 12 Emisjoner, nedsettelse av aksjekapital, fusjoner osv. Hvis det, under løpetiden for et aksjelån, oppstår en endring i det aktuelle selskapet eller dets aksjer, f.eks. forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, konkurs eller likvidasjon, aksjedeling eller en lignende hendelse, trer dette avsnittet i kraft. Hvis konverteringsperioden for belånte konvertible gjeldsbrev utløper under løpetiden, eller belånte obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter forfaller, trer også dette avsnittet i kraft. Hvis det under løpetiden utføres en fondsemisjon, skal Kunden levere til Saxo Privatbank, på løpetidens siste dag, de nye aksjene som ble utdelt under emisjonen. Evt. overskytende delrettigheter skal overdras til Saxo Privatbank så snart dette lar seg gjøre. Hvis en slik overdragelse ikke har funnet sted innen tre (3) bankdager fra tidspunktet da den ble mulig, kan Saxo Privatbank selv besørge dekningskjøp på Kundens bekostning. Hvis det i selskapets emisjonsbeslutning fastsettes at det emitterende selskapet selv skal besørge salg av overskytende delretter, er Saxo Privatbank berettiget til den godtgjørelsen som Foretaket ville mottatt hvis det hadde eiet aksjene selv. En slik godtgjørelse skal stilles til Saxo Privatbanks rådighet samme dag som Foretaket ville ha mottatt godtgjørelsen hvis det hadde hatt aksjene i sin besittelse. Hvis det under løpetiden utføres en nyemisjon, skal Kunden, så snart tegningsrettene kan overdras, stille til Saxo Privatbanks rådighet alle tegningsrettene som Saxo Privatbank ville vært berettiget til hvis Foretaket hadde vært aksjeeier selv. Hvis en slik overdragelse ikke har funnet sted innen tre (3) bankdager fra tidspunktet da den ble mulig, kan Saxo Privatbank selv besørge dekningskjøp på Kundens bekostning. Hvis det i selskapets emisjonsbeslutning fastsettes at det emitterende selskapet selv skal besørge salg av overskytende delretter, er Saxo Privatbank berettiget til den godtgjørelse som Foretaket ville mottatt hvis det hadde eid aksjene selv. En slik godtgjørelse skal stilles til Saxo Privatbanks rådighet samme dag som Foretaket ville ha mottatt godtgjørelsen hvis det hadde hatt aksjene i sin besittelse. Hvis det under løpetiden offentliggjøres påkrav om innløsning, tilbud om tilbakekjøp, frivillig eller pliktig offentlig kjøpstilbud, fusjonsplaner eller vedtak om likvidasjon, eller det avsies konkurskjennelse eller innledes annen form for insolvensbehandling, opphører den pågående shortingen med øyeblikkelig virkning. Kunden skal da, uten ubegrunnet opphold, gjenskaffe tilsvarende aksjer med tilhørende rettigheter. Hvis det under løpetiden gjennomføres spleising, splitting eller nedsettelse av aksjer eller aksjekapital, skal Kunden, på løpetidens siste dag, levere til Saxo Privatbank et antall aksjer som er likeverdig med de opprinnelig utlånte aksjene. Hvis det utbetales en form for kontant eller annen godtgjørelse på grunn av en nedsettelse, skal denne stilles til långiverens rådighet samme dag som Saxo Privatbank ville ha mottatt godtgjørelsen hvis Foretaket hadde hatt aksjene i sin besittelse. Hvis konverteringsperioden for de aktuelle konvertible gjeldsbrevene utløper i løpetiden, skal Kunden, på Saxo Privatbanks anmodning, gjenskaffe verdipapirene senest fem (5) bankdager innen konverteringsperiodens utløp. En slik anmodning må være fremsatt til Kunden senest elleve (11) bankdager innen konverteringsperioden utløper. Hvis anmodningen kommer Kunden i hende senere, er vedkommende ikke erstatningspliktig hvis Saxo Privatbank mister sin konverteringsrett innen Kunden har hatt mulighet til å gjenskaffe de lånte verdipapirene. Hvis forfalls- eller oppgjørsdagen for obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter inntreffer i løpetiden, skal det utdelte beløpet for det aktuelle papiret stilles til Saxo Privatbank sin rådighet samme dag som Foretaket ville ha mottatt beløpet hvis det hadde hatt verdipapiret i sin besittelse. 13 Gjenanskaffelse På løpetidens siste dag skal Kunden gjenanskaffe og levere tilbake til Saxo Privatbank aksjer av samme type og kvantitet som Foretaket tidligere har mottatt som ledd i shorting, med hensyn til endringene som kan ha inntruffet iht. punkt Tilbakeleveringen skal skje senest på klokkeslettet som er oppgitt i punkt 7 Aksjene skal på tilbakeleveringstidspunktet være frie og uten heftelser i et ethvert henseende. Hvis tilbakeleveringen iht. punkt 14 ikke har funnet sted, skal Saxo Privatbank selv, på Kundens bekostning, besørge tilsvarende gjenanskaffelse gjennom kjøp (dekningskjøp) av de gjeldende aksjer på et marked som Foretaket selv velger. Saxo Privatbanks fordring på Kunden på disse aksjene erstattes i denne forbindelse med en pengefordring som beløper seg til Foretakets omkostninger for dekningsbeløpet. Fordringen forfaller til betaling med øyeblikkelig virkning. Hvis Saxo Privatbank lider tap ved uteblitt, forsinket eller mangelfull tilbakelevering av belånte aksjer, anvendes forskriftene i kapitlet om oppsigelse, mislighold og netting. Ved manglende tilbakelevering er Kunden pliktig å dekke alle omkostninger eller tap som Saxo Privatbank måtte ha pådratt seg som følge av den manglende tilbakeleveringen. 14 Ikke-overdragbarhet Kunden er ikke berettiget til å overdra til tredjepart hverken til eie eller pant sine rettigheter iht. Avtalen samt handler inngått og verdipapirer ervervet iht. Avtalen. Belåningsverdi og maks. line 15 Beregning av belåningsverdi Maksimumsgrensen for Kundens shortsalg beregnes på bakgrunn av beholdningen av vedkommendes eksisterende aksjekreditt. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til uten varsel å endre prinsippene for beregning av belåningsverdien, noe som medfører endring i maksimumsgrensen for Kundens shortsalg. Kunden kan ikke overføre shortposisjoner til en annen konto hos eller utenfor Saxo Privatbank. Kunden kan ikke inngå short- og longposisjoner i samme papir i sin portefølje. 16 Belåningsverdi Så lenge Kunden benytter foreliggende kredittavtale til å inngå long- eller shortposisjoner, er vedkommende forpliktet til å sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig dekning for de gjeldende posisjonene. Iht. Kundens Avtale om Aksjekreditt vil vedkommende, i de tilfeller der belåningsverdien er mindre enn Avtalens maks. line, bare kunne disponere opp til størrelsen av belåningsverdien, selv om denne måtte være mindre enn maks. line. Hvis belåningsverdien er lik 100 % av den samlede kredittutnyttelse, gjelder følgende: Kunden er forpliktet til å, innenfor en tidsfrist fastsatt av Saxo Privatbank, bringe belåningsverdien opp over 100 % av kredittutnyttelsen. Dette kan skje ved å lukke posisjoner, betale inn kontante midler eller medvirke til en frivillig betalingsordning. Kundens manglende oppfyllelse av denne forpliktelse representerer et mislighold og gir Saxo Privatbank rett til misligholdsbeføyelser iht. Avtalen. Hvis belåningsverdien er lik 85 % av den samlede kredittutnyttelse, gjelder følgende: Det lave nivået for belåningsverdien betraktes som mislighold av avtalen, uavhengig av Saxo Privatbanks tidligere sendte varsler. Saxo Privatbank er da berettiget til å, uten forutgående varsel, oppheve Avtalen til full innfrielse med de herav følgende rettigheter for Foretaket til tvangsrealisering av de stilte sikkerheter uten ytterligere varsel, jf. Avtalens bestemmelser om opphevelse. Renter og kurtasje 17 Renter Shortposisjoner forrentes med Saxo Privatbanks til enhver tid gjeldende utlånsrenter, som er variable og fastsettes av Foretaket. Rentene tilskrives hhv. når shortposisjonen lukkes, månedsvis og hver 31. desember. De til enhver tid gjeldende rentesatsene finnes i den gjeldende prislisten på Rentesatsene kan endres uten varsel som følge av endringer i det generelle rentenivået i samfunnet samt andre makroøkonomiske forhold. Renteendringer vil bli meddelt pr. e-post eller pr. brev. Dersom rentesatsene endres alene som følge av inntjenings- eller forretningsmessige forhold hos Saxo Privatbank, vil slike renteendringer skje med to (2) ukers varsel. Slike renteendringer vil også bli meddelt pr. e-post eller pr. brev. Ovennevnte renter danner bakgrunn for opplysninger om kredittverdighet i henhold til den danske kredittavtaleloven. Kredittopplysningene vedheftes den endelige Avtalen om Aksjekreditt og kan også finnes på 18 Kurtasje Hvert lån belastes med en fast kurtasje for shortsalg. De til enhver tid gjeldende kurtasjene for shortsalg finnes på Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å endre de gjeldende kurtasjene til enhver tid. Eventuell introduksjon av administrasjonsavgifter eller provisjon for allerede eksisterende kredittavtaler vil bli meddelt Kunden med én (1) måneds varsel, slik at vedkommende har mulighet for å innrette seg på endringen. 19 Skatt Hver part hefter for samtlige egne skatter og omkostninger som kan oppstå som følge av en shortposisjon. Se for informasjon om de skattemessige aspektene ved shortsalg. Ver

18 VILKÅR FOR SHORTSALG MED SAXO PRIVATBANK Oppsigelse, mislighold og netting 20 Oppsigelse Avtalen kan sies opp av begge parter med et varsel på åtte (8) dager. Avtalen opphører automatisk ved oppsigelse av Kundens Avtale om Aksjekreditt. Etter utløpet av denne fristen er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpliktet, til uten ytterligere varsel å tvangsrealisere de stilte sikkerhetene for å nedbetale Kundens kreditt. Etter avsendelsen av oppsigelsen kan det ikke lengre foretas disposisjoner i henhold til Avtalen. Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpliktet, til å annullere ordre samt kjøps- og salgstransaksjoner som ikke er gjennomført. 21 Oppheving og misligholdelse I tilfelle Kunden misligholder Avtale om Aksjekreditt eller foreliggende Avtale, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpliktet til, straks og uten forutgående varsel på egen hånd med etterfølgende meddelelse til Kunden å oppheve Avtalen og realisere den stilte sikkerheten. Saxo Privatbank er videre berettiget, men ikke forpliktet, til å annullere ordre samt kjøps- og salgstransaksjoner som ikke er gjennomført. Misligholdelse foreligger hvis Kunden eller en nærstående til Kunden (som dette begrep er definert i den danske konkurslovens 2) (ikke uttømmende) i sitt samlede engasjement med Saxo Privatbank tilsidesetter noen forpliktelse, etter påkrav eller uten Saxo Privatbanks tidligere påkrav unnlater å stille den sikkerheten som Saxo Privatbank krever for å oppfylle kravene til sikkerhetsdekning som beskrevet i denne Avtalen, eller unnlater å medvirke til å oppfylle Avtalen forøvrig, unnlater å innlevere regnskaps- og budsjettopplysningene som Saxo Privatbank krever, har gitt uriktige eller villedende opplysninger av betydning for Kundens engasjement med en eller flere enheter i Saxo Privatbank, blir utsatt for individuell rettsforfølgelse i form av utlegg eller arrest, innfører betalingsstans, inngir konkursbegjæring, tas under bobehandling, innleder forhandlinger om akkord, inngir begjæring om gjeldssanering eller avgår ved døden, opphører ved fusjon, likvidasjon, nedsetter selskapskapitalen eller oppløses på annen måte, eller Kundens regnskapsmessige situasjon etter Saxo Privatbanks eller uavhengige kredittvurderingsbyrå oppfattelse utvikler seg negativt. Kundens erklæringer Kunden er bevisst på at utnyttelse av kreditten til shortsalg iht. denne Avtalen er begrenset til ovenstående maks. line for long- og shortposisjoner. Ved å skrive under på foreliggende Avtale vedrørende shortsalg, som skal anses som et tillegg til Kundens eksisterende Avtale om Aksjelån, erklærer vedkommende å være oppmerksom på at investering i ovenstående finansielle instrumenter og for lånte midler kan være beheftet med en risiko utover den risikoen som generelt er ved investering. Kunden erklærer samtidig å være innforstått med at Saxo Privatbank har inngått foreliggende shortsalgsavtale på bakgrunn av den sikkerheten Kunden har stilt for kreditten. Saxo Privatbank har følgelig ikke tatt stilling til Kundens økonomiske evne til å tåle et tap på sine investeringer. Kunden er hermed oppmerksom på at vedkommendes, eller Saxo Privatbanks på vedkommendes vegne, dekning/tvangsdekning av shortposisjoner kan medføre tap fordi den gjeldende aksjes kurs på dekningstidspunktet kan være steget i forhold til kursen på tidspunktet da shortposisjonen ble inngått. Kunden er oppmerksom på at vedkommende selv bærer den fullstendige risikoen for slike kurstap. Tapene er teoretisk ubegrensede, og derfor gjøres Kunden oppmerksom på at vedkommende kan bli tvunget til å realisere slike tap. Kunden oppfordres til å søke råd angående investering av lånte midler og er innforstått med at Saxo Privatbank ikke tilbyr rådgivning på dette området. 22 Tvangsrealisering Ved tvangsrealisering av Kundens sikkerhetsstillelse selger Saxo Privatbank verdipapirer og valuta inntil den samlede belåningsverdien for aktivaene er reetablert på minimum 100 %. Saxo Privatbank er berettiget til enten å selge eller selv overta verdipapirene. Ved overtagelse av et verdipapir benyttes markedskursen på tidspunktet for tvangsrealiseringen. 23 Netting I overensstemmelse med den danske verdipapirhandelslovens 58 avtales det hermed at partene skal avregne endelig krav mot hverandre i tilfelle den ene parten misligholder denne Avtalen eller de Alminnelige Forretningsbetingelser. Slik endelig avregning skal finne sted ved netting hvis Avtalen oppheves som følge av mislighold, eller en av partene erklæres konkurs, likvideres, innfører betalingsstans, avgår ved døden, eller det åpnes tvangsakkord. Alle transaksjoner som ikke er avregnet, skal avregnes ved å motregne ethvert beløp eller verdipapir i Saxo Privatbanks favør med beløp eller verdipapir i Kundens favør, og alene nettobeløpet skal betales av den part som etter netting er skyldig til den andre parten. I tilfelle verdipapirer skal leveres fra den ene part til den andre, skal markedskursen for verdipapirene på tidspunktet for den endelige avregningen anvendes til å beregne nettobeløpet i partens favør. 24 Endring av vilkår Kunden har gjort seg kjent med og aksepterer at Saxo Privatbank til enhver tid kan endre foreliggende Avtale samt de Alminnelige Forretningsbetingelsene. Ved endringer i prislisten til ugunst for Kunden, kan Saxo Privatbank foreta endringer med 14 dages varsel. Endring av de Alminnelige Forretningsbetingelsene har, hvis ikke partene har truffet en særavtale om annet, bare virkning for handler som inngås etter at endringen er trådt i kraft. Hvis Kunden ikke aksepterer endringen av de Alminnelige Forretningsbetingelsene, finner de hittil gjeldende Alminnelige Forretningsbetingelsene anvendelse for handler som er inngått før endringen trådde i kraft. Hvis forutsetningene for oppfyllelse av partenes forpliktelser iht. Saxo Privatbanks Alminnelige Forretningsbetingelser faller bort eller endres i vesentlig grad på grunn av et tiltak eller påbud fra norsk eller utenlandsk offentlig myndighet, sentralbank eller tilsvarende myndighet, endret norsk eller utenlandsk lovgivning, eller norsk eller utenlandsk domstolsavgjørelse, er Saxo Privatbank berettiget til å endre disse Alminnelige Forretningsbetingelsene med umiddelbar virkning også for handler som er inngått tidligere. Angrerett Kunden kan angre den inngåtte Avtalen iht. den danske forbrukeravtaleloven 17. Angrefristen er 14 dager, ved avtaler om individuell pensjonsordning 30 dager. Fristen regnes fra den dagen Kunden har inngått avtalen, dvs. skrevet under på foreliggende Avtale. Hvis fristen utløper på en dag som ikke er en bankdag, kan Kunden vente til den etterfølgende bankdagen. Kunden har etter forbrukeravtaleloven krav på en rekke opplysninger. Angrefristen løper ikke før Kunden har mottatt disse opplysningene. Saxo Privatbanks opplysningsforpliktelser etter forbrukeravtaleloven anses som oppfylt for foreliggende og fremtidige avtaler ved at Kunden henvises til de gjeldende Alminnelige Forretningsbetingelser og Konto- og Depotopprettelesblanketten som til enhver tid kan hentes på Saxo Privatbank skal innen utløpet av angrefristen underrettes om at Kunden har angret Avtalen. Underrettelsen skal gjøres skriftlig pr. brev eller faks til Saxo Privatbank. Ver

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER Verdipapirhandelloven pålegger verdipapirforetak som yter ordreformidling og ordreutførelse å søke og innhente opplysninger

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Etiske normer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund (Sist endret 23. oktober 2007. I kraft fra

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR 989 247 816 OG REGISTRAR Side 1 av 5 1. AVTALENS BAKGRUNN Denne avtalen er et supplement til foreningens vedtekter. I tilfelle av direkte motstrid mellom vedtektene

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer