Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt"

Transkript

1 Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.: BAX-nr. (fra betalingsterminal): heretter omtalt som Forretningen og Resurs Bank AB, org.nr: Ekslingan 9, Väla Norra Box SE Helsingborg SVERIGE heretter omtalt som Kredittgiver i fellesskap omtalt som Part ellerfo Partene har idag inngått følgende avtale: OBS! Husk å legge ved kopi på legitimasjon av forretningens innehaver og send avtalen til Resurs Bank. For ytterligere informasjon vennligst kontakt vår butikkservice Tlf E-post: 1

2 Bakgrunn Forretningen driver virksomhet med salg til konsumenter. Kredittgiver driver virksomhet med ytelse av lån til kjøp av forbruksgoder, utstedelse av betalings- og kredittkort samt factoring- og leasingvirksomhet. Kredittgiver og Forretningen er enige om å skape grunnlag for å fremme salg av Forretningens varer og Kredittgiverens ytelse av lån til kjøpere av forbruksgoder, heretter omtalt som Forbruker(e). For å oppfylle dette mål er det avtalt følgende vilkår: 1. Forretningens rettigheter og forpliktelser 1.1 Forretningen forplikter seg til å forestå markedsføring av Kredittgiverens finansieringspakke som beskrevet i produktbilaget, som inngår som bilag A til nærværende avtale. 1.2 Forretningen forplikter seg til at distribuer Kredittgiverens markedsføringsmateriale til sine fililer/avdelinger, og til å instruere sine filialer/avdelinger om kravene til skiltning i henhold til markedsførings loven, kredittkjøpsloven m.v. 1.3 Forretningen oppretter som fullmektig for Kredittgiveren, etter Kredittgiverens forutgående skriftlige godkjennelse, en kredittavtale med Forbrukeren i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende instruks fra Kredittgiveren. 1.4 Forretningen bærer risikoen for at nødvendig stillingsfullmakt til Forretningens ansatte foreligger. Forretningen bærer videre risikoen for, at dens medarbeidere er korrekt instruert, og hvis medarbeiderne handler svikaktig. 1.5 Forretningen forplikter seg til å kreve og til å kontrollere gyldig legitimasjon (pass eller bankkort) fra Forbrukeren forut for kredittsøknaden sendes til Kredittgiveren. 1.6 Forretningen forplikter seg til ikke å foreta utbetaling av kontante beløp til Forbrukeren. Forretningen garanterer overfor Kredittgiveren, at det ikke ytes lån for et større beløp, enn Forbrukeren samtidig med lånets utbetaling kjøper varer for av Forretningen. 2. Kredittgiverens rettigheter og forpliktelser 2.1 Kredittgiveren forplikter seg til å kredittvurdere Forbrukere på grunnlag av kredittsøknader utfylt av Forbrukeren og sendt til Kredittgiveren av Forretningen. 2.2 Kriteriene for bevilgning av kreditt fastsettes til enhver tid av Kredittgiveren. 2.3 Avslag på en kredittsøknad begrunnes ikke. 2.4 Kredittgiveren har rett til å avvise og returnere kredittsøknader, som ikke er korrekt eller fyllest gjørende utfylt. 2.5 Kredittgiveren har rett til å foreta endringer av rentenivå og øvrige priser angitt i bilag A med 1 måned varsel. 2.6 Kredittgivaren er til envher tid berettiget til å endre produkter og diskonteringsavgift i bilag A med et varsel på 1 måned. 3. Avtalens løpetid og opphør 3.1 Nærværende avtale er gjeldende i 2 år fra avtaleinngåelsen. Avtalen forlenges uendret uten videre, med 12 måneders gjensidig oppsigelsetid. 3.2 Kredittgiveren har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning om forutsetningene for Kredittgivers virksomhet endres drastisk og Kredittgiveren ikke har kunnet forutse dette. Eksempel på slike endringer er nytt regelverk grunnet myndighetskrav eller vesentlige endringer i kredittpolitiske forutsetninger. 3.3 Hvis samarbeidsavtalen opphører gjenstår Partenes forpliktelser gjeldende kort og kjøp som formidles i avtaleperioden. 3.4 Oppsigelse fra en av Partene skal skje skriftlig til den annen Part ved rekommandert brev Avtalens Parter kan si opp nærværende avtale med umiddelbar virkning med forutgående skriftlig varsel på 10 dager, hvis den annen Part vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til nærværende avtale, og dette misligholdet ikke kan avhjelpes eller rettes. I tilfelle misligholdet kan avhjelpes eller rettes, men avhjelp/retting ikke er funnet sted innen 30 dager etter skriftlig varsel med spesifikasjon av misligholdet og krav om avhjelp/retting er sendt, kan den ikke-misligholdende part si opp avtalen med umiddelbar virkning, den annen Part blir insolvent, innfører betalingsstans, åpner private eller offentlige gjelds forhandlinger, går konkurs eller inngår akkord med sine kreditorer den annen Part mister retten til å drive virksomhet innen sitt virksomhetsområde. 2

3 4. Meddelelser 4.1 Meddelelser til den annen Part skal være skriftlige og sendes med post, bud, telefax eller e-post. Oppsigelse jf. 2.2 skal sendes som rekommandert brev. 4.2 Meddelelser i henhold til 4.1. anses for å være kommet frem hverdager etter at meddelelsen er sendt med alminnelig post, ved budets levering, hvis meddelelsen sendes med bud, dato og klokkesletts angitt på telefaxkvittering, hvis meddelelsen sendes pr. telefax, når mottagelsen er bekreftet, hvis meddelelsen sendes pr. e-post. 5. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser 5.1 Partene har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til nærværende avtale uten forutgående skriftlig aksept fra den annen Part. 6. Immaterielle rettigheter 6.1 Nærværende avtale medfører ingen overdragelse av immaterielle rettigheter. Hver Part bærer ansvaret for at det foreligger tillatelser fra eventuelle berørte rettighetshavere. 6.2 Etter forutgående skriftlig samtykke fra den annen Part, har hvert Part rett til å benytte den annen Parts navn, varemerke og kjennetegn i sin markedsføring. 7. Kundekartotek 7.1 Forretningen har rett til å benytte felles oppbygget kundekartotek til markedsføring av sine varer, dog ikke i det omfang disse konkurrerer med Kredittgiverens varer. 7.2 Kredittgiveren har rett til å benytte felles oppbygget kundekartotek til markedsføring av sine varer/tjenesteytelser, dog ikke i det omfang disse konkurrerer med Forretningens varer og 7.2. gjelder bare og er betinget av Forbrukeren har gitt forutgående skriftlig samtykke til at opplysninger om ham kan anvendes til markedsføring. Hver Part bærer risikoen for at sådant samtykke er innhentet. 8. Konfidensialitet 8.1 Partene er enige om at teknisk og kommersiell informasjon som de kommer i besittelse av som følge av nærværende avtale, skal behandles konfidensielt. Dette gjelder både under avtalens gyldighetstid og deretter. 9. Risikofordeling 9.1 Såfremt Forretningen følger de angitte instrukser i nærværende avtale og bilag A, samt følger skriftlige instrukser gitt i Instruksjon til bruk for formidling av lån fra Resurs Bank AB, bærer Kredittgiveren risikoen for Forbrukerens tilbakebetaling av lånet. 9.2 Forretningen bærer risikoen for at korrekt og gjeldende blankett for kredittsøknad benyttes, og for at samtlige relevante bilag utleveres til Forbrukeren i forbindelse med ytelse av lånet. 9.3 Forretningen bærer risikoen for at kredittsøknadene er utfylt i overensstemmelse med instruksjoner fra Kredittgiveren, og for at opplysningene i kredittsøknadene er korrekte. 10. Innsigelser fra Forbrukeren 10.1 Forretningen bærer risikoen for at varen til Forbrukeren leveres rettidig og mangelfri Forretningen er forpliktet til å holde Kredittgiveren skadesløs og til å inntre som part i rettstvister/-prosesser hvis Forbrukeren unnlater å tilbakebetale lånet helt eller delvis under henvisning til at varen er levert for sent, beheftet med mangler eller på grunn av mangelfull eller feilaktig informasjon fra Forretningen i forbindelse med ytelse av lånet til Forbrukeren Såfremt Forbrukeren gjør gjeldende innsigelser, jf , plikter Forretningen å gjøre opp og betale til Kredittgiveren det beløp som tilsvarer Forbrukerens samlede utestående restgjeld (inklusive påløpte renter, gebyrer og kostnader). Slik betaling fra Forretningen skal finne sted senest 10 dager fra påkrav fra Kredittgiveren er kommet frem til Forretningen, jf Etter betaling til Kredittgiveren, jf overtar Forretningen Kredittgiverens rettigheter i henhold til kredittavtalen med Forbrukeren. Kredittgiveren er da forpliktet til å utlevere den originale kredittavtale. 3

4 10.5 Ved betaling etter utløp av fristen i påløper ytterligere renter i overensstemmelse med rentebestemmelsene i den gjeldende avtale med Forbrukeren Kredittgiveren har plikt til å varsle Forretningen hvis Forbrukeren i forbindelse med en verserende rettssak påberoper seg innsigelser som nevnt i Varsel til Forretningen skal sendes rekommandert. 11. Kredittnota og ombytting 11.1 Hvis Forretningen utsteder kredittnota til Forbrukeren, er Forretningen forpliktet til straks å tilbakebetale hele lånet til Kredittgiveren Hvis Forretningen bytter den solgte vare mot en annen vare til Forbrukeren, eller tar varen i retur, er Forretningen forpliktet til straks å tilbakebetale hele lånet til Kredittgiveren, og innsende ny kredittsøknad utfylt av Forbrukeren Såfremt Forretningen tar den solgte varen i retur senere enn 1 måned fra fakturadato, er Forretningen forpliktet til å tilbakebetale hele lånet til Kredittgiveren med tillegg av rente fra fakturadato tilsvarende renten i kredittavtalen med Forbrukeren. 12. Generelt 13. Tvister 12.1 Endringer av nærværende avtale skal for å være gyldige, skje skriftlig og må underskrives av begge Parter Hvis en bestemmelse i nærværende avtale er ugyldig eller ulovlig, påvirkes de øvrige bestemmelser bare i så liten grad som mulig. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes av sådan alternativ bestemmelse, som kommer den ugyldige eller ulovlige bestemmelses formål nærmest Verneting for tvister som oppstår i forbindelse med inngåelsen og oppfyllelsen av nærværende avtale er Oslo tingrett. Avtalen reguleres av norsk rett. 4

5 Samarbeidsavtale Eierforhold Er det noen fysiske personer som direkte eller indirekte (gjennom foretak) eier mer enn 25% av foretaket? JA NEI Hvis ja, fyll ut følgende opplysninger om vedkommende: Forpliktende underskrift Oslo..., den 20 / , den / 2012 (Resurs Bank AB) (Forretningen) OBS! Husk å legge ved kopi på legitimasjon av forretningens innehaver og send avtalen til Resurs Bank. For ytterligere informasjon vennligst kontakt vår butikkservice Tlf E-post: 5

6 Bilag A til Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt mellom Forretningen og Resurs Bank Produktbeskrivelse Resurs Bank tilbyr følgende produkter til Forbrukere: Et Husqvarna-kort med tilbakebetalingsmuligheter fra 1 til 12 måneder rentefritt eller opptil 72 måneder med rente, i følge nedenstående produktbeskrivelse. Kredittgrense: kr Forbrukeren velger betalingsalternativ måneden etter kjøpet. Måneder Rente 0 % 0 % 9,96 % 12,96 % 14,88 % 17,88 % Etabl.gebyr 0,- 497,- 497,- 497,- 497,- 497,- Adm.gebyr/mnd 0,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- OBS! For 24 til 72-månedersalternativene beregnes rentes rente. Renter tillegges hovedstolen månedlig. For kredittsaldo opptil kr er månedlig administrasjonsgebyr 0 kr for alle betalingsmuligheter. Oppgjør Diskonteringsavgift i forbindelse med salg på kreditt er 0 %. Oppgjør skjer daglig (hverdager) med et samlet beløp pr. låneavtale. Resurs Bank sender sammen med oppgjøret til Forretningen en samlet spesifikasjon av totalbeløpet på det lån som er ytet. Resurs Bank er til enhver tid berettiget til å endre ovenfor nevnte produkter og diskonteringsavgift med et varsel på 1 måned.

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer