KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER"

Transkript

1 Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: Org.nr KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person / foretak) Telefon / mobil E-post 3. FORMIDLING AV ORDRE TIL SAXO PRIVATBANK Kunden inngår særskilt avtale vedrørende ordreutførelse direkte med Saxo Privatbank. Ved ordreutførelse er det således Deres vilkår som kommer til anvendelse. 4. INFORMASJON OG RAPPORTERING Kunden vil kunne logge inn på depotkonto via våre hjemmesider eller utførers. Sluttsedler vil kun være tilgjengelig her. 5. BEKREFTELSE Forretningsforholdet mellom kunden og Aktiv Securities AS vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Aktiv Securities AS og kunden, samt Aktiv Securities AS forretningsvilkår. Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtale til følgende: - å ha lest og akseptert Aktiv Securities AS Alminnelige Forretningsvilkår (tilgjengelig på og - at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Aktiv Securities AS internettside, dersom dette anses hensiktsmessig. Sted / dato: Kunden Aktiv Securities Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

2 Securities AS KUNNSKAP OG ERFARING Utdannelse: Yrke: Ja, jeg har erfaring fra finansiell sektor, tidsperiode og stillingsbeskrivelse: Noe: Mindre enn 1 års erfaring, og mindre enn 25 transaksjoner siste år; Høy: > 1års erfaring, eller mer enn 25 transaksjoner siste år Investeringserfaring: (For selskap gis det opplysninger om selskapets erfaring) Tidsperiode Ingen Noe Høy Aksjer Pengemarkedsinstrumenter, sertifikater og obligasjoner Aksje- og obligasjonsfond Hedgefond Sammensatte og strukturerte produkter Eiendomsprodukter Råvare produkter Annet, spesifiser: INVESTERINGSMÅLSETNING Langsiktig sparing (>5år) Kortsiktig sparing Aktiv handel / kortsiktige disposisjoner (mindre enn 1år) Annet: RISIKOFORSTÅELSE Risikovillighet og risikoprofil: Lav risiko: Middels risiko: Høy risiko: Svært høy risiko: Spredt portefølje på mange aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer med belåning Spekulativ handel med belåning FINANSIELL SITUASJON Bankinnskudd: Aksjer Øvrige instrumenter: Fast eiendom (verdi): Annen formue: Gjeld / andre forpliktelser: Alm. inntekt: NOK NOK NOK > NOK Hvordan vil du karakterisere dagens og fremtidig inntekt: Variabel Stabil Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

3 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT VEILEDNING TIL UTFYLLING Før du fyller ut og underskriver denne blanketten, skal du være sikker på at du har lest og forstått informasjonen oppgitt under punkt 9 samtykke erklæring. Fyll vennligst ut blanketten med blokkbokstaver og sort kulepenn. I overensstemmelse med Hvitvaskingsloven er Saxo Privatbank forpliktet til å innhente følgende dokumentasjon fra sine kunder (A eller B nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller. Kontakt vennligst hvis du har spørsmål til dokumentasjonskravene. A PRIVATKUNDER Dokumentasjon for identitet Typer av godkjente dokumenter: Gyldig pass Gyldig førerkort Identitetsdokumenter må ikke være utløpt, skal være utstedt av en offentlig myndighet og skal inkludere: Fullt navn Personnummer eller lignende ID-nr. Fødselsdato, -sted og -land Tydelig bilde som identifiserer personen Underskrift Dokumentasjon for utenlandsk adresse samt skatteplikt Dokumentasjonen skal være gyldig og utstedt av utenlandsk offentlig myndighet. Dokumentet skal inneholde opplysninger om din nåværende bopel samt registrering av skatteplikt i det pågjeldende land. B) FIRMAKUNDER Dokumentasjon for tegnings- og underskriftsforhold Underskrevne vedtekter Dokumentasjon for identitet og adresse (jf. pkt. A) for alle eiere, jf. avsnitt 2. Registreringsbevis fra offentlig utenlandsk myndighet dersom virksomheten er registrert i utlandet. Limitation of benefits Du kan sende den utfylte underskrevne blanketten sammen med ovennevnte dokumentasjon til Saxo Privatbank på en av følgende måter: Post: Saxo Privatbank A/S Postboks 1049 Sentrum 0104 Oslo Norge E-post: Skann blanketten sammen med dokumentasjonen og send det til Har du spørsmål til hvordan du skal utfylle blanketten, eller hvilke dokumenter du skal vedlegge, vennligst kontakt oss på telefon eller e-post:

4 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 1 GENERELLE KUNDEOPPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant) Privatkunder Fullt navn* Personnummer Nasjonalitet Fødselssted og -land* Skattepliktig land* Firmakunder Firmaets navn* Organisasjonsnummer* Tegningsberettiget 1 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 1 Tegningsberettiget 2 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 2 tegningsberettiget 1: tegningsberettiget 2: Jeg/Vi erklærer at alle oplysninger i Brønnysundregistrene er oppdaterte og aktuelle. Dersom selskapet ønsker å handle amerikanske aksjer, skal en Limitation on Benefits Statement -blankett samt en W8BEN Blanket utfyldes, underskrives og vedlegges denne blanket. Privat- og Firmakunder Registrert adresse* Postnummer og poststed* Land* E-post* Postadresse (dersom annen) Postnummer og by (dersom annen) Land (dersom annen) Telefonnummer* Mobiltelefonnummer Brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) Alternativt brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) * Feltet skal fylles ut. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. 2 EIERSKAPS- OG KONTROLLSTRUKTUR KUN FIRMAKUNDER For å kunne etterleve (i) FATF-regulering, (ii) EUs direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mot anvendelse av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og (iii) Lovbekendtgørelse nr. 806 av 06/08/2009 om forebyggende foranstaltninger mot hvitvask av utbytte og finansiering av terrorisme, er Saxo Privatbank forpliktet til å kreve tilstrekkelige opplysninger om eierskaps- og kontrollstruktur av sine firmakunder. UNNTAK Før dere fyller ut nedenstående informasjon, skal dere være oppmerksomme på at følgende type firmakunder er unntatt fra å opplyse om eierskaps- og kontrollstruktur: Selskaper som er under tilsyn i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Børsnoterte selskaper i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Hvis dere er omfattet av ovenstående unntakelse, vennligst sett kryss her og vedlegg dokumentasjon. DEFINISJON AV EIERSKAP FOR SELSKAP OG FOND: A. SELSKAP Personer som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap ved direkte eller indirekte eierskap eller kontroll over mer enn 25% av eierandelene eller stemmerettighetene i selskapet, bortsett fra selskap hvor eierandeler handles på et regulert marked. Personer som på annen måte utøver kontroll over et selskaps ledelse. Alle eiere som oppfyller ovenstående definisjon skal vedlegge samme dokumentasjon som privatkunder, jf. side 1. Utfyll vennligst relevant informasjon om endelige eiere nedenfor (navn, personnummer, kontaktopplysninger osv.): Relevant Information: B. FOND Personer som ifølge et fonds vedtekter eller på annen måte skal motta 25% eller mer av et fond eller annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder som disse personene er kjent med. Den personkretsen hvor hovedinteressen av et fond eller et annet lignende rettslig arrangement er dannet eller fungerer. Personer som utøver kontroll over minst 25% av et fonds eller et annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder. Relevant Information: Dersom det er behov for mer plass, vennligst vedlegg ytterligere bilag.

5 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 3 KUNDEKLASSIFIKASJON Ifølge MiFID-direktivet er Saxo Privatbank forpliktet til å segmentere og klassifisere selskapets kunder i forhold til følgende tre kategorier: Ikke profesjonelle kunder Profesjonelle kunder Kvalitiserte motparter Flesteparten av våre kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som ikke profesjonelle kunder for å kunne yte høyest mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler at denne klassifikasjonen ikke avspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse investeringsprodukter, kan du forhøre deg om muligheten for å få endret din klassifikasjon ved å kontakte Saxo Privatbank på telefon eller e-post 4 POLITISK UTSATTE PERSONER A. POLITISK UTSATTE PERSONER Politisk utsatte personer er fysiske personer som har eller har hatt et høyerestående offentlig verv, med dette forstår man: Statssjefer, regjeringssjefer, ministre og viseministre eller assisterende ministre. Regjeringsmedlemmer. Parlamentsmedlemmer. Høyesterettsdommere, medlemmer av forfatningsdomstoler og av andre høytstående rettsinstanser, hvis beslutninger kun er gjenstand for ytterligere prøvelse under ekstraordinære omstendigheter. Medlemmer av revisjonsretter og av styrer for sentralbanker. Ambassadører, chargés d affaires og høytstående offiserer i væpnede styrker. Medlemmer av statlig eide bedrifters administrative, ledende eller kontrollerende organer. Ingen av kategoriene i ovenstående 6 punkter omfatter embetsmenn på mellomnivå eller lavere nivå. Når en person i en periode på minst ett år ikke har hatt et høyerestående offentlig verv som omhandlet ovenfor, er denne ikke å betrakte som politisk utsatt. Jeg erklærer at jeg IKKE er en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. Jeg erklærer at jeg ER en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. B. UMIDDELBARE FAMILIEMEDLEMMER Politisk utsatte personer omfatter også nære familiemedlemmer av disse personene, som beskrevet under A, hvilket betyr: Ektefelle. Partner som etter de nasjonale reglene kan sidestilles med ektefelle. Barn og deres ektefeller eller partnere og foreldre. Det omfatter også personer som er kjent som nære medarbeidere til personer omfattet av definisjonen i A, med dette forstås: Enhver fysisk person som vites å ha felles eiendomsrett til rettslige enheter og rettslige arrangementer eller på annen måte har nære forretningsforbindelser med en person som er en politisk utsatt person. Enhver fysisk person som har fullstendig eiendomsrett til en rettslig enhet eller et rettslig arrangement, som vites å være opprettet til de facto-fordel for en politisk utsatt person. 5 FORMÅL MED OG OMFANG AV KUNDEFORHOLD For å overholde FATF anvisninger og EU-lovgivningen om hvitvasking av penger skal alle kredittinstitusjoner i EU innhente opplysninger om kundens formål med og forventet omfang av forretningsforbindelsen. Nedenstående opplysninger skal utfylles. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. Formål med kundeoprettelsen i Saxo Privatbank? Oppsparing (minimering av risiko for tap) Investering av overskytende midler (Investeringens verdi økes med tiden, og kursutsving aksepteres) Spekulasjon (høy risiko aksepteres til gjengjeld for potensielt høyere avkastninger) Hvilke av Saxo Privatbanks tjenester ønsker du å benytte? Konto til frie midler Aksjekreditt Shorting Investeringserfaring: Hvor stort investeringsbeløp råder du over (NOK)? Ingen Begrenset God Svært god Hva er din årlige bruttoinntekt (NOK)? < (Kun Privatkunder) Hvor mange handler forventer du å foreta i måneden? < Hvor mye forventer du å investere hos Saxo Privatbank (NOK)? 100 < < Privatkunder Jeg erklærer hermed at jeg handler på egne vegne som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er mine egne midler. Bedriftskunder Jeg/Vi erklærer at virksomheten handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er virksomhetens egne midler. 6 Navn TILKNYTNINGSFORHOLD I henhold til bekjentgjørelse om store engasjementer skal kunder i forbindelse med en kontoopprettelse opplyse om deres tilknytningsforhold, herunder gjennom ekteskap, samliv, konsernforhold eller på annet vis, til andre Saxo Privatbank kunder. Hvis du/dere etter etableringen av kundeforhold med Saxo Privatbank for en slik tilknytning eller et slikt forhold opphører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Personnr./Organisasjonsnr

6 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 7 ANGIVELSE AV EKSTERN KONTO TIL BRUK FOR OVERFØRING AV MIDLER Pengeinstitutt Kontonummer 8 RISIKOADVARSEL For å overholde EU/Dansk lovgivning, herunder Investorbeskyttelsesreglene, skal Saxo Privatbank fremkomme med følgende risikoadvarsel vedrørende komplekse produkter. Jeg anerkjenner, aksepterer og forstår: at handel med verdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelig risiko, at gevinst og tap i forbindelse med handel med verdipapirer og valuta avhenger av utsving i verdipapirets, det underliggende aktivs eller valutas verdi, og at historiske avkastninger ikke uten videre kan benyttes til å danne forventninger om fremtidige avkastninger, og at all handel med verdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge av dette skjer på min regning og risiko. 9 SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/Vi bekrefter med min/vår underskrift/underskrifter: Å ha lest og forstått de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko) og hele innholdet av dette. Å ha akseptert de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko), både som Ordreutførelsespolitikk og Interessekonfliktpolitikk med senere endringer og alle andre til enhver tid gjeldende relevante vilkår og betingelser for hele mitt/vårt kundeforhold med Saxo Privatbank. Å ha mottatt ytterligere opplysninger om produktene, samt tilknyttede muligheter og risikoer som jeg/vi måtte ha bedt om. Å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle spørsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/Vi bekrefter og anerkjenner at de personlige opplysningene jeg/vi har sendt til Saxo Privatbank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det som formål å gjennomføre due diligence-undersøkelse og godkjenne min/vår søknad. Deles med tredjepartsbyråer som jobber på vegne av Saxo Privatbank med det som formål å utarbeide en kundeanalyse til bruk i forbindelse med Saxo Privatbanks salgs- og marketingsaktiviteter. Kan brukes til å utføre et søk gjennom en tredjeparttilbyder av autentifisering med det som formål å bekrefte min identitet. For å gjennomføre dette har tredjepartstilbyderen av autentifisering rett til å etterprøve mine opplysninger og sammenholde dem med opplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller annen), som de har adgang til. De har også fremover rett til å bruke mine opplysninger til å hjelpe andre virksomheter i forbindelse med verifisering. Det oppbevares en opptegnelse over søkingen. Jeg/Vi bekrefter videre: At de opplysningene jeg/vi har gitt i denne blanketten er korrekte samt at jeg/vi anerkjenner at jeg/vi er forpliktet til å informere Saxo Privatbank straks i tilfelle det skjer endringer i disse opplysningene. At investeringsbeløpet er valgt av meg/oss under hensyn til min/vår samlede situasjon, samt at jeg/vi finner dette beløpet rimelig i forhold til denne situasjonen. Jeg/Vi aksepterer med min/våre underskrift/underskrifter nedenstående samtykkeerklæring: Mine/Våre personlige opplysninger, herunder navn, personnr./organisasjonsnr., adresse osv., samt kundeopplysninger, herunder kontoopplysninger, posteringer, investeringer osv. som jeg/vi avgir ved opprettelsen av meg/oss som kunde i Saxo Privatbank eller senere eller som for øvrig kommer i Saxo Privatbanks besittelse kan videregis til Saxo Bank A/S. Videregiving kan skje med det som formål å leve opp til regulatoriske forhold (herunder hvitvaskingsloven), foreta risikostyring, yte og gjennomføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ytelser som Saxo Bank A/S tilbyr samt administrere mitt/vårt kundeforhold. Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S kan fremsende markedsføringsmateriale til meg/oss vedrørende investeringer og relaterte tjenesteytelser, herunder nye produkter og tjenester som Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S tilbyr, samt nyhetsbrev, markedsopplysninger og handelsideer pr. e-post, SMS, brev eller ved telefonisk henvendelse. Saxo Privatbank kan oppbevare mine utenlandske verdipapirer i et samledepot hos en tredjepart. Saxo Privatbank kan utføre mine ordrer utenom et regulert marked etter min/vår instruks. 10 UNDERSKRIFT Opretters / Signaturberettiget 1 s underskrift: Signaturberettiget 2 s underskrift:

7 FULLMAKT 1 Navn KUNDE Undertegnede, Personnummer Postnummer og poststed E-post Telefon Mobiltelefon Kontonummer (utfylles av Saxo Privatbank ved ny opprettelse) Den som har opprettet ovennevnte konto og som har lest og forstått de Alminnelige Forretningsbetingelser i Saxo Privatbank A/S, ønsker herved med full bindende virkning å registrere følgende person som: 2 FULLMAKTSHAVER Fuldmaktshaver Kunden gir herved fullmaktshaver rett til med full bindende virkning å disponere alle forhold overfor Saxo Privatbank å disponere på samme måte som om det var Kunden selv som disponerte. Kunden hefter for enhver disposisjon foretatt av fullmaktshaver. Nåværende instruks er gjeldende inntil Saxo Privatbank har mottatt skriftlig tilbakekalling innenfor bankens vanlige åpningstid. Navn Aktiv Securities Organisasjonsnummer Aktiv Securities har ingått en provisjonsavtale, hvor Saxo Privatbank og Aktiv Securities deler kurtasjeinntekter fra Kunden. Kopi av 1 type gyldig legitimasjon vedlegges: Førerkort Pass Ved underskrift på denne Fullmakten, hvor Aktiv Securities får adgang til å disponere over Kundens konto hos Saxo Privatbank erklærer Kunden å være oppmerksom på at investeringer foretatt av fullmaktshaver kan være beheftet med en risiko utover den risiko som generelt er ved investeringer. Saxo Privatbank kan ikke gjøres ansvarlig for de disposijoner som foretatt av Aktiv Securities. En eventuell aksjekredittavtale kan medføre en økt risiko for tap, og Kunden kan bli tvunget av Saxo Privatbank eller Aktiv Securities til å skyte inn midler på konoten for å dekke de tap som kan oppstå som følge av disposisjonerne til Aktiv Securities. Saxo Privatbank har derfor ikke tatt stilling til Kundens evne til å bære et økonomisk tap på de fortsatte investeringer. Med sin underskrift erklærer Kunden å ha lest og forstått Kundeavtalen, en eventuell Kredittavtale og Saxo Privatbanks alminnelige forretningsbetingelser. Derutover erklærer Kunden å ha kontaktet Saxo Privatbank såfremt det skulle være tvilsspørsmål angående nærværende fullmakt og Saxo Privatbanks forhold til Aktiv Securities. 3 UNDERSKRIFT Underskrift for kunden som fuldmaktsgiver Underskrift for fuldmaktshaver For selskaper skal underskrives i henhold til tegningsreglerne anmeldt til Brønnøysundregistrene.

8 OVERFØRINGSFULLMAKT Bemerk: Du bes vennligst sende denne blanketten utfylt og underskrevet per e-post til eller per post til Saxo Privatbank, Postboks 1049 Sentrum, NO-0104 OSLO. 1 KUNDE Fornavn og Etternavn / Firmanavn Personnummer/Organisasjonsnummer Postnummer og poststed Telefon E-post (obligatorisk felt) Depotnummer hos avgivende pengeinstitutt 2 KONTOFØRER DET FLYTTES FRA Institusjon Postnummer og poststed 3 4 CD-ident OVERFØRES TIL (BENYTTES AF AVGIVENDE PENGEINSTITUTT) Post adresse Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR nr OVERFØRING Fra ovennevnte VPS-konto skal min beholdning av aksjer flyttes til: VPS-konto nummer hos Saxo Privatbank Anmodningen gjelder for de verdipapirer som er registret på VPS-Kontoen på anmodningsdatoen. Anmodningen gjelder følgende poster: For utenlandske verdipapirer Instruksjoner sendes per. e-post til: 5 UNDERSKRIFT Underskrift Underskrift fra evt. medkontohaver

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 Send dokumentene til: JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post: post@joolcapital.no 1 BEKREFTELSE AV IDENTITET Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Nye kunder med D nummer

Nye kunder med D nummer Nye kunder med D nummer Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero Husk at du også kan åpne en Investeringskonto Zero med BankID på www.nordnet.no. Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss: Søknad om nytegning

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER Verdipapirhandelloven pålegger verdipapirforetak som yter ordreformidling og ordreutførelse å søke og innhente opplysninger

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero for mindreårig

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero for mindreårig Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero for mindreårig Disse skjemaene må du fylle ut og sende oss: Søknad om nytegning, mindreårig forsikringstaker utfylt og signert Foreldrefullmakt Fødselsattest

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift

Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift Sjekkliste for å åpne en sparekonto for bedrift Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss: Sparekontoavtale Kundekontroll juridisk person Bekreftelse av legitimasjon for de som har signert noen

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Sjekkliste for å åpne en Aksje- og fondskonto

Sjekkliste for å åpne en Aksje- og fondskonto Sjekkliste for å åpne en Aksje- og fondskonto Husk at du også kan åpne en Aksjeo- og fondskonto med BankID på www.nordnet.no. Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss: Kontoavtale Kundekontroll

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87

Detaljer

Kundeetablering bedrift

Kundeetablering bedrift Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis for at banken skal kunne overhold sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav. Alle opplysningene behandles konfidensielt og i overensstemmelse med

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull

Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull Handelsbanken Handelsbanken Kapitalforvaltning AS Navn Gate Sted Oslo, den 7.8.2017 Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130

Bedriftskundeprofil DNB arkivnr: 901130 For utfylling av kunde Banken forbeholder seg retten til å påberope seg taushetsplikt i forbindelse med forespørsler om åpning av nye konti. Banken er pålagt å innhente denne informasjonen i henhold til

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3.

Profilskjema. (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon. 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: 3. Profilskjema (Kopi for kunde og rådgiver) 1. Generell informasjon Navn: Sivil status: Barn: 2. Finansiell situasjon Privatperson/investeringsselskap: Arbeidsgiver/selskap: Stilling: Inntekt arbeid: Finansinntekter:

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING for privatpersoner Vennligst f yll inn sidene 1-8 Send dokumentene til : JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post : post @ joolmarkets. n o 2 JOOL_markets_kundavtal_kundprofil_NO_2015

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i HAVFISK ASA mandag 3. oktober 2016 kl. 10:00 (lokal tid) i HAVFISKs lokaler, Løvenvoldgt. 11, 6002

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 19. oktober 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullfør hele dette søknadsskjemaet. Hver komplette søknad må inneholde dokumentene listet i boksen under.

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto for mindreårige / avtale om aksjesparekonto Vennligst merk: Som følge av vergemålslovens regler forbeholder Eika Kapitalforvaltning AS seg retten til på ethvert

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA fredag 3. januar 2014 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Møteseddel Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2015 og avgi stemme for:

Møteseddel Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2015 og avgi stemme for: etternavn + fornavn "navn 3" adresse 1 adresse 2 postnr + poststed land Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i SELVAAG BOLIG ASA avholdes 6.10 2015 kl. 10.00 i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 28. mai 2014 kl 10:00(norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer