KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER"

Transkript

1 Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: Org.nr KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person / foretak) Telefon / mobil E-post 3. FORMIDLING AV ORDRE TIL SAXO PRIVATBANK Kunden inngår særskilt avtale vedrørende ordreutførelse direkte med Saxo Privatbank. Ved ordreutførelse er det således Deres vilkår som kommer til anvendelse. 4. INFORMASJON OG RAPPORTERING Kunden vil kunne logge inn på depotkonto via våre hjemmesider eller utførers. Sluttsedler vil kun være tilgjengelig her. 5. BEKREFTELSE Forretningsforholdet mellom kunden og Aktiv Securities AS vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Aktiv Securities AS og kunden, samt Aktiv Securities AS forretningsvilkår. Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtale til følgende: - å ha lest og akseptert Aktiv Securities AS Alminnelige Forretningsvilkår (tilgjengelig på og - at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Aktiv Securities AS internettside, dersom dette anses hensiktsmessig. Sted / dato: Kunden Aktiv Securities Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

2 Securities AS KUNNSKAP OG ERFARING Utdannelse: Yrke: Ja, jeg har erfaring fra finansiell sektor, tidsperiode og stillingsbeskrivelse: Noe: Mindre enn 1 års erfaring, og mindre enn 25 transaksjoner siste år; Høy: > 1års erfaring, eller mer enn 25 transaksjoner siste år Investeringserfaring: (For selskap gis det opplysninger om selskapets erfaring) Tidsperiode Ingen Noe Høy Aksjer Pengemarkedsinstrumenter, sertifikater og obligasjoner Aksje- og obligasjonsfond Hedgefond Sammensatte og strukturerte produkter Eiendomsprodukter Råvare produkter Annet, spesifiser: INVESTERINGSMÅLSETNING Langsiktig sparing (>5år) Kortsiktig sparing Aktiv handel / kortsiktige disposisjoner (mindre enn 1år) Annet: RISIKOFORSTÅELSE Risikovillighet og risikoprofil: Lav risiko: Middels risiko: Høy risiko: Svært høy risiko: Spredt portefølje på mange aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer uten belåning 1-5 OBX aksjer med belåning Spekulativ handel med belåning FINANSIELL SITUASJON Bankinnskudd: Aksjer Øvrige instrumenter: Fast eiendom (verdi): Annen formue: Gjeld / andre forpliktelser: Alm. inntekt: NOK NOK NOK > NOK Hvordan vil du karakterisere dagens og fremtidig inntekt: Variabel Stabil Aktiv Securities AS / Østre Strandgate 12 A / 4610 Kristiansand /

3 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT VEILEDNING TIL UTFYLLING Før du fyller ut og underskriver denne blanketten, skal du være sikker på at du har lest og forstått informasjonen oppgitt under punkt 9 samtykke erklæring. Fyll vennligst ut blanketten med blokkbokstaver og sort kulepenn. I overensstemmelse med Hvitvaskingsloven er Saxo Privatbank forpliktet til å innhente følgende dokumentasjon fra sine kunder (A eller B nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller. Kontakt vennligst hvis du har spørsmål til dokumentasjonskravene. A PRIVATKUNDER Dokumentasjon for identitet Typer av godkjente dokumenter: Gyldig pass Gyldig førerkort Identitetsdokumenter må ikke være utløpt, skal være utstedt av en offentlig myndighet og skal inkludere: Fullt navn Personnummer eller lignende ID-nr. Fødselsdato, -sted og -land Tydelig bilde som identifiserer personen Underskrift Dokumentasjon for utenlandsk adresse samt skatteplikt Dokumentasjonen skal være gyldig og utstedt av utenlandsk offentlig myndighet. Dokumentet skal inneholde opplysninger om din nåværende bopel samt registrering av skatteplikt i det pågjeldende land. B) FIRMAKUNDER Dokumentasjon for tegnings- og underskriftsforhold Underskrevne vedtekter Dokumentasjon for identitet og adresse (jf. pkt. A) for alle eiere, jf. avsnitt 2. Registreringsbevis fra offentlig utenlandsk myndighet dersom virksomheten er registrert i utlandet. Limitation of benefits Du kan sende den utfylte underskrevne blanketten sammen med ovennevnte dokumentasjon til Saxo Privatbank på en av følgende måter: Post: Saxo Privatbank A/S Postboks 1049 Sentrum 0104 Oslo Norge E-post: Skann blanketten sammen med dokumentasjonen og send det til Har du spørsmål til hvordan du skal utfylle blanketten, eller hvilke dokumenter du skal vedlegge, vennligst kontakt oss på telefon eller e-post:

4 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 1 GENERELLE KUNDEOPPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant) Privatkunder Fullt navn* Personnummer Nasjonalitet Fødselssted og -land* Skattepliktig land* Firmakunder Firmaets navn* Organisasjonsnummer* Tegningsberettiget 1 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 1 Tegningsberettiget 2 (hvis kunden er en virksomhed) CPR nr. for tegningsberettiget 2 tegningsberettiget 1: tegningsberettiget 2: Jeg/Vi erklærer at alle oplysninger i Brønnysundregistrene er oppdaterte og aktuelle. Dersom selskapet ønsker å handle amerikanske aksjer, skal en Limitation on Benefits Statement -blankett samt en W8BEN Blanket utfyldes, underskrives og vedlegges denne blanket. Privat- og Firmakunder Registrert adresse* Postnummer og poststed* Land* E-post* Postadresse (dersom annen) Postnummer og by (dersom annen) Land (dersom annen) Telefonnummer* Mobiltelefonnummer Brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) Alternativt brukernavn (skal være på mellom 6 og 20 tegn) * Feltet skal fylles ut. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. 2 EIERSKAPS- OG KONTROLLSTRUKTUR KUN FIRMAKUNDER For å kunne etterleve (i) FATF-regulering, (ii) EUs direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mot anvendelse av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og (iii) Lovbekendtgørelse nr. 806 av 06/08/2009 om forebyggende foranstaltninger mot hvitvask av utbytte og finansiering av terrorisme, er Saxo Privatbank forpliktet til å kreve tilstrekkelige opplysninger om eierskaps- og kontrollstruktur av sine firmakunder. UNNTAK Før dere fyller ut nedenstående informasjon, skal dere være oppmerksomme på at følgende type firmakunder er unntatt fra å opplyse om eierskaps- og kontrollstruktur: Selskaper som er under tilsyn i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Børsnoterte selskaper i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Hvis dere er omfattet av ovenstående unntakelse, vennligst sett kryss her og vedlegg dokumentasjon. DEFINISJON AV EIERSKAP FOR SELSKAP OG FOND: A. SELSKAP Personer som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap ved direkte eller indirekte eierskap eller kontroll over mer enn 25% av eierandelene eller stemmerettighetene i selskapet, bortsett fra selskap hvor eierandeler handles på et regulert marked. Personer som på annen måte utøver kontroll over et selskaps ledelse. Alle eiere som oppfyller ovenstående definisjon skal vedlegge samme dokumentasjon som privatkunder, jf. side 1. Utfyll vennligst relevant informasjon om endelige eiere nedenfor (navn, personnummer, kontaktopplysninger osv.): Relevant Information: B. FOND Personer som ifølge et fonds vedtekter eller på annen måte skal motta 25% eller mer av et fond eller annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder som disse personene er kjent med. Den personkretsen hvor hovedinteressen av et fond eller et annet lignende rettslig arrangement er dannet eller fungerer. Personer som utøver kontroll over minst 25% av et fonds eller et annet lignende rettslig arrangements utdelingsmidler eller andre formuegoder. Relevant Information: Dersom det er behov for mer plass, vennligst vedlegg ytterligere bilag.

5 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 3 KUNDEKLASSIFIKASJON Ifølge MiFID-direktivet er Saxo Privatbank forpliktet til å segmentere og klassifisere selskapets kunder i forhold til følgende tre kategorier: Ikke profesjonelle kunder Profesjonelle kunder Kvalitiserte motparter Flesteparten av våre kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som ikke profesjonelle kunder for å kunne yte høyest mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler at denne klassifikasjonen ikke avspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse investeringsprodukter, kan du forhøre deg om muligheten for å få endret din klassifikasjon ved å kontakte Saxo Privatbank på telefon eller e-post 4 POLITISK UTSATTE PERSONER A. POLITISK UTSATTE PERSONER Politisk utsatte personer er fysiske personer som har eller har hatt et høyerestående offentlig verv, med dette forstår man: Statssjefer, regjeringssjefer, ministre og viseministre eller assisterende ministre. Regjeringsmedlemmer. Parlamentsmedlemmer. Høyesterettsdommere, medlemmer av forfatningsdomstoler og av andre høytstående rettsinstanser, hvis beslutninger kun er gjenstand for ytterligere prøvelse under ekstraordinære omstendigheter. Medlemmer av revisjonsretter og av styrer for sentralbanker. Ambassadører, chargés d affaires og høytstående offiserer i væpnede styrker. Medlemmer av statlig eide bedrifters administrative, ledende eller kontrollerende organer. Ingen av kategoriene i ovenstående 6 punkter omfatter embetsmenn på mellomnivå eller lavere nivå. Når en person i en periode på minst ett år ikke har hatt et høyerestående offentlig verv som omhandlet ovenfor, er denne ikke å betrakte som politisk utsatt. Jeg erklærer at jeg IKKE er en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. Jeg erklærer at jeg ER en Politisk Utsatt Person som definert under A eller B. B. UMIDDELBARE FAMILIEMEDLEMMER Politisk utsatte personer omfatter også nære familiemedlemmer av disse personene, som beskrevet under A, hvilket betyr: Ektefelle. Partner som etter de nasjonale reglene kan sidestilles med ektefelle. Barn og deres ektefeller eller partnere og foreldre. Det omfatter også personer som er kjent som nære medarbeidere til personer omfattet av definisjonen i A, med dette forstås: Enhver fysisk person som vites å ha felles eiendomsrett til rettslige enheter og rettslige arrangementer eller på annen måte har nære forretningsforbindelser med en person som er en politisk utsatt person. Enhver fysisk person som har fullstendig eiendomsrett til en rettslig enhet eller et rettslig arrangement, som vites å være opprettet til de facto-fordel for en politisk utsatt person. 5 FORMÅL MED OG OMFANG AV KUNDEFORHOLD For å overholde FATF anvisninger og EU-lovgivningen om hvitvasking av penger skal alle kredittinstitusjoner i EU innhente opplysninger om kundens formål med og forventet omfang av forretningsforbindelsen. Nedenstående opplysninger skal utfylles. Ved mangelfulle opplysninger returneres blanketten. Formål med kundeoprettelsen i Saxo Privatbank? Oppsparing (minimering av risiko for tap) Investering av overskytende midler (Investeringens verdi økes med tiden, og kursutsving aksepteres) Spekulasjon (høy risiko aksepteres til gjengjeld for potensielt høyere avkastninger) Hvilke av Saxo Privatbanks tjenester ønsker du å benytte? Konto til frie midler Aksjekreditt Shorting Investeringserfaring: Hvor stort investeringsbeløp råder du over (NOK)? Ingen Begrenset God Svært god Hva er din årlige bruttoinntekt (NOK)? < (Kun Privatkunder) Hvor mange handler forventer du å foreta i måneden? < Hvor mye forventer du å investere hos Saxo Privatbank (NOK)? 100 < < Privatkunder Jeg erklærer hermed at jeg handler på egne vegne som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er mine egne midler. Bedriftskunder Jeg/Vi erklærer at virksomheten handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart i enhver henseende i dette kundeforholdet. Alle midler som innbetales og handles på denne kontoen i Saxo Privatbank er virksomhetens egne midler. 6 Navn TILKNYTNINGSFORHOLD I henhold til bekjentgjørelse om store engasjementer skal kunder i forbindelse med en kontoopprettelse opplyse om deres tilknytningsforhold, herunder gjennom ekteskap, samliv, konsernforhold eller på annet vis, til andre Saxo Privatbank kunder. Hvis du/dere etter etableringen av kundeforhold med Saxo Privatbank for en slik tilknytning eller et slikt forhold opphører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Personnr./Organisasjonsnr

6 KUNDEOPPRETTELSESBLANKETT 7 ANGIVELSE AV EKSTERN KONTO TIL BRUK FOR OVERFØRING AV MIDLER Pengeinstitutt Kontonummer 8 RISIKOADVARSEL For å overholde EU/Dansk lovgivning, herunder Investorbeskyttelsesreglene, skal Saxo Privatbank fremkomme med følgende risikoadvarsel vedrørende komplekse produkter. Jeg anerkjenner, aksepterer og forstår: at handel med verdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelig risiko, at gevinst og tap i forbindelse med handel med verdipapirer og valuta avhenger av utsving i verdipapirets, det underliggende aktivs eller valutas verdi, og at historiske avkastninger ikke uten videre kan benyttes til å danne forventninger om fremtidige avkastninger, og at all handel med verdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge av dette skjer på min regning og risiko. 9 SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/Vi bekrefter med min/vår underskrift/underskrifter: Å ha lest og forstått de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko) og hele innholdet av dette. Å ha akseptert de Allmenne Forretningsvilkårene (herunder erklæring om risiko), både som Ordreutførelsespolitikk og Interessekonfliktpolitikk med senere endringer og alle andre til enhver tid gjeldende relevante vilkår og betingelser for hele mitt/vårt kundeforhold med Saxo Privatbank. Å ha mottatt ytterligere opplysninger om produktene, samt tilknyttede muligheter og risikoer som jeg/vi måtte ha bedt om. Å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle spørsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/Vi bekrefter og anerkjenner at de personlige opplysningene jeg/vi har sendt til Saxo Privatbank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det som formål å gjennomføre due diligence-undersøkelse og godkjenne min/vår søknad. Deles med tredjepartsbyråer som jobber på vegne av Saxo Privatbank med det som formål å utarbeide en kundeanalyse til bruk i forbindelse med Saxo Privatbanks salgs- og marketingsaktiviteter. Kan brukes til å utføre et søk gjennom en tredjeparttilbyder av autentifisering med det som formål å bekrefte min identitet. For å gjennomføre dette har tredjepartstilbyderen av autentifisering rett til å etterprøve mine opplysninger og sammenholde dem med opplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller annen), som de har adgang til. De har også fremover rett til å bruke mine opplysninger til å hjelpe andre virksomheter i forbindelse med verifisering. Det oppbevares en opptegnelse over søkingen. Jeg/Vi bekrefter videre: At de opplysningene jeg/vi har gitt i denne blanketten er korrekte samt at jeg/vi anerkjenner at jeg/vi er forpliktet til å informere Saxo Privatbank straks i tilfelle det skjer endringer i disse opplysningene. At investeringsbeløpet er valgt av meg/oss under hensyn til min/vår samlede situasjon, samt at jeg/vi finner dette beløpet rimelig i forhold til denne situasjonen. Jeg/Vi aksepterer med min/våre underskrift/underskrifter nedenstående samtykkeerklæring: Mine/Våre personlige opplysninger, herunder navn, personnr./organisasjonsnr., adresse osv., samt kundeopplysninger, herunder kontoopplysninger, posteringer, investeringer osv. som jeg/vi avgir ved opprettelsen av meg/oss som kunde i Saxo Privatbank eller senere eller som for øvrig kommer i Saxo Privatbanks besittelse kan videregis til Saxo Bank A/S. Videregiving kan skje med det som formål å leve opp til regulatoriske forhold (herunder hvitvaskingsloven), foreta risikostyring, yte og gjennomføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ytelser som Saxo Bank A/S tilbyr samt administrere mitt/vårt kundeforhold. Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S kan fremsende markedsføringsmateriale til meg/oss vedrørende investeringer og relaterte tjenesteytelser, herunder nye produkter og tjenester som Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S tilbyr, samt nyhetsbrev, markedsopplysninger og handelsideer pr. e-post, SMS, brev eller ved telefonisk henvendelse. Saxo Privatbank kan oppbevare mine utenlandske verdipapirer i et samledepot hos en tredjepart. Saxo Privatbank kan utføre mine ordrer utenom et regulert marked etter min/vår instruks. 10 UNDERSKRIFT Opretters / Signaturberettiget 1 s underskrift: Signaturberettiget 2 s underskrift:

7 FULLMAKT 1 Navn KUNDE Undertegnede, Personnummer Postnummer og poststed E-post Telefon Mobiltelefon Kontonummer (utfylles av Saxo Privatbank ved ny opprettelse) Den som har opprettet ovennevnte konto og som har lest og forstått de Alminnelige Forretningsbetingelser i Saxo Privatbank A/S, ønsker herved med full bindende virkning å registrere følgende person som: 2 FULLMAKTSHAVER Fuldmaktshaver Kunden gir herved fullmaktshaver rett til med full bindende virkning å disponere alle forhold overfor Saxo Privatbank å disponere på samme måte som om det var Kunden selv som disponerte. Kunden hefter for enhver disposisjon foretatt av fullmaktshaver. Nåværende instruks er gjeldende inntil Saxo Privatbank har mottatt skriftlig tilbakekalling innenfor bankens vanlige åpningstid. Navn Aktiv Securities Organisasjonsnummer Aktiv Securities har ingått en provisjonsavtale, hvor Saxo Privatbank og Aktiv Securities deler kurtasjeinntekter fra Kunden. Kopi av 1 type gyldig legitimasjon vedlegges: Førerkort Pass Ved underskrift på denne Fullmakten, hvor Aktiv Securities får adgang til å disponere over Kundens konto hos Saxo Privatbank erklærer Kunden å være oppmerksom på at investeringer foretatt av fullmaktshaver kan være beheftet med en risiko utover den risiko som generelt er ved investeringer. Saxo Privatbank kan ikke gjøres ansvarlig for de disposijoner som foretatt av Aktiv Securities. En eventuell aksjekredittavtale kan medføre en økt risiko for tap, og Kunden kan bli tvunget av Saxo Privatbank eller Aktiv Securities til å skyte inn midler på konoten for å dekke de tap som kan oppstå som følge av disposisjonerne til Aktiv Securities. Saxo Privatbank har derfor ikke tatt stilling til Kundens evne til å bære et økonomisk tap på de fortsatte investeringer. Med sin underskrift erklærer Kunden å ha lest og forstått Kundeavtalen, en eventuell Kredittavtale og Saxo Privatbanks alminnelige forretningsbetingelser. Derutover erklærer Kunden å ha kontaktet Saxo Privatbank såfremt det skulle være tvilsspørsmål angående nærværende fullmakt og Saxo Privatbanks forhold til Aktiv Securities. 3 UNDERSKRIFT Underskrift for kunden som fuldmaktsgiver Underskrift for fuldmaktshaver For selskaper skal underskrives i henhold til tegningsreglerne anmeldt til Brønnøysundregistrene.

8 OVERFØRINGSFULLMAKT Bemerk: Du bes vennligst sende denne blanketten utfylt og underskrevet per e-post til eller per post til Saxo Privatbank, Postboks 1049 Sentrum, NO-0104 OSLO. 1 KUNDE Fornavn og Etternavn / Firmanavn Personnummer/Organisasjonsnummer Postnummer og poststed Telefon E-post (obligatorisk felt) Depotnummer hos avgivende pengeinstitutt 2 KONTOFØRER DET FLYTTES FRA Institusjon Postnummer og poststed 3 4 CD-ident OVERFØRES TIL (BENYTTES AF AVGIVENDE PENGEINSTITUTT) Post adresse Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR nr OVERFØRING Fra ovennevnte VPS-konto skal min beholdning av aksjer flyttes til: VPS-konto nummer hos Saxo Privatbank Anmodningen gjelder for de verdipapirer som er registret på VPS-Kontoen på anmodningsdatoen. Anmodningen gjelder følgende poster: For utenlandske verdipapirer Instruksjoner sendes per. e-post til: 5 UNDERSKRIFT Underskrift Underskrift fra evt. medkontohaver