AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)"

Transkript

1 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver må svare uten ugrunnet opphold. Om svar ikke foreligger innen fristen, har entreprenøren rett til å betrakte avviket som godkjent. Oppdragsgiver kan innen fristen kreve en kort tilleggsfrist. Den frist entreprenøren setter må være «rimelig» - normalt ikke lengre enn 5 hverdager Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19 og 20), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for Oppdragsgiver plikter å besvare varselet uten ugrunnet opphold og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal oppdragsgiver utstede en endringsordre (pkt. 22.3) og evt. stanse arbeidene i påvente av endringsordre BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 25) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser etter reglene om regningsarbeid Fristforlengelse (pkt. 24) Dekning av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 25.3) Dekning av økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller andre forstyrrelser (pkt. 25.3) Justering av enhetspriser Det foreligger avvik, men det er uklart om det får konsekvenser for fremdrift eller økonomi 3. SPESIFISERING AV KRAVET(skjema 2): Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Dersom byggherre ikke besvarer dette varselet innen., anser entreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt. Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

2 Januar 2013 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: PUNKT 24.6 og GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om Irregulær endringsordre, forsinkelse, svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for. - Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette kravet innen., anser entreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og dette kravet akseptert. Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

3 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8405:2008 PUNKT 8 TREDJE LEDD For sen melding fra entreprenør I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at entreprenørens melding om avvik (skjema 1) eller konsekvens (skjema 2) nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel om avvik/spesifisering av endring nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. EVENTUELL NÆRMERE REDEGJØRELSE: Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Entreprenør / Oppdragsgiver Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

4 Oppdragsgiver Entreprenør sep.12 Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt signert? Ja/Nei Hvis "ja" må det vurderes hvilke konsekvenser det får for forbehold Hvis signert - er rekkefølgen i pkt. 3.1 endret? Ja/Nei Skal det engasjeres underentreprenører? Ja/Nei Hvis det er underentreprenører - er det mottatt tilbud eller skrevet NS 8415 er relevant, men ofte også NS 8417 dersom det er en kontrakt med den/disse? Ja/Nei underentreprise med prosjektering - typisk teknisk entreprise. Unngå leverandørens standardavtaler. Bestill med henvisning til Er det egne avtaler med underleverandører? Ja/Nei NS 8409 eller la NS 8409 være del av en rammeavtale Pkt. 8.2 Er det avtalt e-post som "skriftlig" i avtalen Ja/Nei Normalt bør medlinger vedlegges e-posten som PDF Pkt Er det avtalt massekontroll? Ja/Nei Hvis ja - er det utført? Ja/Nei Hvis ja; Vær nøye på reelt å kontrollere mengdene eller ta forbehold om det viser seg vanskelig Pkt. 9.1 Har du stillet din bankgaranti innen 14. dager fra signering av kontrakt Ja/Nei Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti?(samme frist) Ja/Nei Oppdragsgiver har ikke betalingsplikt før bankgaranti er stillet Hvis oppdragsgiver ikke har stillet garanti i tide - er det vurdert å kreve Entreprenøren kan kreve utsatt oppstart og forlenget byggetid om garantien fra oppdragsgiver ikke stilles i tide. Pkt Pkt utsettelse med oppstart? Ja/Nei Har oppdragsgiver fremmet "---oversikt over koordinering av aktørene i byggesaken----" innen 4 uker fra kontraktsdato? Ja/Nei Har Entreprenøren oversendt fremdriftplan innen 6 uker fra kontraktsdato? Ja/Nei Må eventuelt purres slik at entreprenøren kan holdes sin frist til å lage femdriftsplan. Fremdriftplanen er Entreprenørens planlagte fremdrift.ved manglende tilkomst el. lign. er det denne framdriftplanen det skal meldes dekning av merkostander og fristforlengelse mot ved at oppdragsgiver forsinker entreprenøren Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 1 av 5

5 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader Pkt. 18.2, 2.ledd Pkt Er det laget rutiner for varsling av avvik fra egen utarbeidet fremdriftplan? Ja/Nei Er fremdriftsplanen samordnet med andre aktører? (Skjer normalt ved at Oppdragsgiver "godkjenner" framdriftplanen - ingen frist her) Ja/Nei Dersom oppdragsgiver ikke har kommet med innsigelser er entreprenørens planlagte fremdrift akseptert. Senere revideringer har ikke samme betydning Pkt Er det meldt om hvilke UE'er som skal brukes? Ja/Nei Plikten gjelder bare UE'er som ikke fremgår av tilbudet Oppdragssgiver må eventuelt protestere mot valgte UE innen 14 dager For sein innsigelse kan avvises. Oppdragsgivers eventuelle fra mottatt melding. Er protest mottatt innen denne fristen? Ja/Nei Pkt. 16 Har Oppdragsgiver meldt tiltransport av andre sidestilte entreprenører? Ja/Nei Hvis ja - er det eventuelt protestert innen 14 dager fra mottagelsen? Ja/Nei innsigelse må skje skritlig. Ved tiltransport overtar entreprenøren fulle ansvar for den tiltransporterte entreprenørens arbeider. Tiltransport trenger entreprenøren bare akseptere dersom oppdragsgiver er gitt rett til slik tiltransport i kontrakten Oppdragsgivser har plikt til å varsle feil han bli klar over. Manglende varsel kan gi erstatningsansvar. Pkt Har oppdragsgiver varslet uegnet prosjektering fra Entreprenør? Ja/Nei Pkt Er det varslet mistanke om evt. feil i påvisning eller at noe er uriktig? Ja/Nei Som forrige punkt. Pkt. Har Entreprenøren opplyst når han må ha dokumenter - eventuelt at 21.1,3.ledd han må ha dokumenter tidligere enn først antatt? Ja/Nei Pkt. 7.2 Er det avviklet oppstartmøte før fysisk oppstart? Bør holdes. Ja/Nei Det må føres protokoll fra møtet som viser hva som ble avtalt Er alle de punkter nevnt over kvittert ut og under kontroll? Ja/Nei Er det avklart hvor og hvordan eventuellle varsler skal sendes? Ja/Nei For eksempel "Som i kontrakt" Er det avklart hvilke skjemaer som skal benyttes ved Bør vedlegges protokollen fra oppstartmøte. Det bør ikke velges skjema hvor oppdragsgivers samtykke etterspørres. avvik/endringer/tillegg m.v.? Ja/Nei Er kontaktpersoner og fullmakter kontrollert og avklart? Ja/Nei "Som i kontrakt" eller med presiseringer Er det diskutert betydningen av forsinkede varsler eller forsinkede svar på varsler? Ja/Nei Er fakturarutiner og fakturaadresser avklart? Ja/Nei Er det laget eller skal det lages faktureringsplan? Ja/Nei Er det laget plan for byggemøter? I mangel av annen plan skal Entreprenøren innkalle til byggmøter med 7 dagers varsel ( pkt. 7.1) Ja/Nei Skal det avtales noe som avviker fra kontraktens rutiner? Ja/Nei Fristen er "uten ugrunnet opphold". Er begge parter inforstått med det? Hva anser partene som "normale" frister på melding /svar? I mangel av faktureringsplan bør det avklares hvilke rutiner partene vil benytte for avdragsfakturering Avtales det for eksempel egne rutinger for endringer og tillegg er det noe som formelt og nøyaktig må nedfelles i møtereferat Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 2 av 5

6 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 2. Gjennomføring av entrepriseoppdraget Dersom det foreligger (1) mangler ved Oppdragsgivers medvirkning (pkt. 21), (2) "Endringsordre"(pkt.22) eller (3) "Irregulær endringsordre" (pkt. 23), skal Entreprenøren varsle at det foreligger avvik, og eventuelt om det kreves fristforlengelse og/eller vederlagsjustering. Slikt varsel skal sendes "uten ugrunnet opphold". Oppdragsgivers rett til å påberope seg for sein varsling forutsetter at oppdragsgiver "uten ugrunnet opphold" skriftlig har meddelt Entreprenøren at forsinket varsling påberopes( pkt. 8, 3.ledd). Uten slik tilbakemelding fra Oppdragsgiver er Entreprenørens varsel å anse som rettidig. Oppdragsgivers svarfrist avhenger av typen varsel, men mer enn 21 dager vil alltid kunne påberopes som for seint. Pkt. 21, 22 og 23 Pkt Pkt. 31 Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over fristforlengelsen, må han "uten ugrunnet opphold" varsle tillegg i tid og/eller vederlag. Ved manglende rettidig spesifikasjon har oppdragsgiver bare plikt til å akseptere så mye av fristforlengelse eller tilleggsvederlag som oppdragsgiver kunne forvente(pkt og 25.4) Dersom det kreves endring i enhetsprisene, dekning av merkostnader m.v. må det varsles spesielt i eget varsel. Merkostander som ikke er varslet kan kreves prekludert. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlige tillegg som utføres som regningsarbeider. Entreprenøren har varslingsplikt i den grad han forstår at det vil bli overskridelser på overslaget (Pkt. 31.2,2.ledd) Regningsarbeider. Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time- og materiallister hver uke. Pkt Er det avtalt annen frist for levering enn en gang pr. uke? Ja/Nei Oppdragsgiver kan komme med innsigelser til spesifikasjonen inne 14 dager fra de er mottatt evt. kreve tilleggsdokumentasjon innen samme frist dersom den fremsendte dokumentasjon er mangelfull Fakturering kan ikke skje oftere enn en gang pr. måned Oppdragsgiver må "uten ugrunnet opphold" ta stilling til det spesifiserte krav. Dersom oppdragsgiver ikke har tatt stilling til kravet "uten ugrunnet opphold" er kravet å anse som akseptert. ( pkt og 25.5) Konsekvensen av slik manglende varsel er at byggherre kan fremme krav om erstatning for tapet han er påført som følge av at varslet ikke ble sendt. Ved endringer eller tillegg hvor det er tilbudt fastpris, må entreprenøren fremsende spesifiserte time- og materiallister fram til tilbudet eventuelt blir akseptert. Blir det ikke akseptert er de fremsendte timelistene grunnlaget for fakturaen. Er det ikke ført lister over timer og materialer kan entreprenøren få sitt vedrlag redusert. Standarden krever levering hvar uke med mindre annet er skriftlig avtalt eller nedfelt i protokoll. Entreprenøren bør forbeholde seg retten til å påberope seg å avvise eventuelle innsigelser på formelt grunnlag dersom byggherre ikke har svart innen 14 dager. Han har rett til å betrakte manglende protest inne 14 dager som aksept. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 3 av 5

7 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader Pkt Pkt Dersom det er forsinkelse og Entreprenøren forespør om det vil kreves dagmulkt for forsinkelsen, vil Oppdragsgiver tape sin rett til å kreve dagmulkt om han ikke tar stilling til spørsmålet "uten ugrunnet opphold) Oppdragsgiver må kreve eventuell erstatning for overtredelse av samordningsplikten "uten ugrunnet opphold" fra overtredelsen skjer, for at retten til slik erstatning ikke skal gå tapt. Bestemmelsen er en "felle" for Oppdragsgiver. Det frarådes å bruke denne bestemmelsen spekulativt. 3. Overtagelse og sluttoppgjør Ved urettmessig brukstakelse må de gis varsel med "kort frist" med krav Pkt Pkt. 32.2,2.le Pkt Pkt. 33 Pkt. 33 om delovertakelse eller tilbaketreden fra brukeligheten. Ja/Nei Det må varsles innen rimelig tid før overtakelse om innregulering, prøving eller liknende som skal foretas av teknisk anlegg? Ja/Nei Det må innkalles til overtakelsesforretning i rimelig tid før kontraktsarbeidet er overtatt? (14 dager anses normalt som rimelig) Ja/Nei Det må sørges for sluttfaktura fra underentreprenørene og leverandørene før Entreprenøren skal utarbeide sin sluttfaktura Ja/Nei Det må sendes en sluttoppstilling med sluttfaktura som viser full oversikt over partenes mellomværende innen 2 måneder fra overtakelse? Ja/Nei Oppdragsgiver må sende sin eventuelle innsigelse til den mottatte sluttfaktura - og eventuelle motkrav - til entreprenøren senest 2 måneder etter at sluttfakturaen er mottatt Ja/Nei Tas hele eller deler av anlegget i bruk før avtale anses det som kontraktsbrudd fra oppdragsgiver. Dersom et tilleggskrav kommer fra en UE etter at hovedentreprenøren har sendt sin sluttfaktura, kan retten til å fremme tillegget overfor hovedentreprenørens oppdragasgvier være tapt. Det bør ikke sendes "Forslag til sluttfaktura". Tillegg som er fakturert tidligere, men ikke betalt må gjentas i sluttfakturaen. Ellers anses den som frafallt. Oppdragsgiver må forholde seg til den mottatte sluttfaktura og ikke lage sin egen oppstilling. Det er tilstrekkelig å melde dagmulkt og andre motkrav første gang i sin innsigelse. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 4 av 5

8 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 4. Reklamasjonsperioden Reklamasjoner. Er det påberopt mangler som skulle ha vært oppdaget ved overtagelse? Ja/Nei Slike forhold skal Entreprenøren kreve avvist. De kan tas hensyn til ved en sluttavtale, men Oppdragsgiver har mistet alle sine rettigheter etter reklamasjonen dersom Entreprenøren har påberopt seg for sein reklamasjon "uten ugrunnet opphold" når denne ble mottatt. Pkt 36.6 Pkt 36.7 Pkt 9.4 Pkt 9.4 Reklamasjoner. Har Entreprenøren avklart hvor lang tid det har gått fra oppdragsgiver oppdaget en mangel til det ble reklamert? Ja/Nei Dersom oppdragsgiver vil melde krav iht. entreprenørens bankgaranti (10 %), må han gjøre det senest en måned etter overtagelse. Deretter skal entreprenørens bankgaranti nedkvitteres til 3 % i tre år etter overtagelse. Ja/Nei Entreprenørens frist til å melde krav iht. garantien (15%) er en måned etter at fristen for innsigelser er løpt ut. Deretter nedkvitteres garantien. Ja/Nei VIKTIG: Foreligger tvist om endring, vederlagsjustering eller fristforlengelse? Ja/Nei Feil og mangler skal reklameres "uten ugrunnet opphold" fra de ble oppdaget. For forbrukere må en reklamasjon foreligge innen 2 måneder. Mellom profesjonelle er fristen kortere. Krav som ikke er meldt i tide skal Entreprenøren avvise på grunnlag av for sein reklamasjon selv om reklamasjonen forøvrig er berettiget. Normalt vil krav iht. garantien være aktuelt der hvor entreprenøren ikke har økonomi til å fullføre eller hvor det er vesentlige mangler, men hvor oppdragsgiver likevel velger å overta. Entreprenøren må være påpasselig til å fremme krav iht. garantien dersom det kan reises tvil om oppdragsgivers økonomiske evne til å gjøre opp utestående. Hvis ja - Er det vurdert rettslige skritt? (Frist for å ta ut stevning: 8 måneder fra overtakelse) Pkt 26.3 Er det avholdt ett-års-befaring? Ja/Nei Entreprenøren har rett til å utføre reklamasjoner samlet etter ett år med mindre dette er til klar ulempe for oppdragsgiver. HUSK: Hver mangel må ha blitt reklamert underveis. I protokollen fra ettårs-befaringen skal Entreprenøren kreve inntatt i protokollen anførsel om at mangelen er reklamert for seint om han mener det. Foreldelseslovens 2, Dersom det ikke er tatt ut forliksklage eller stevning på feil fra overtagelse før det er gått 3 år etter overtagelse, er et ellers berettiget krav foreldet. For feil eller mangler som avdekkes etter senere enn 2 år etter overtagelse, foreldes et ellers berettiget krav etter 12 måneder dersom det ikke er fulgt opp med forliksklage eller stevning. Ja/Nei jr. 10 Hensikten med dette skjemaet er at det skal forefinnes ett på hvert prosjekt og alltid være oppdatert for å ha kontroll på prosjektet. Dokumentet kan hentes ned som Excell-fil på hjemmesidene Både entreprenør og oppdragsgiver må være klar over at foreldelsesreglene gjelder i tillegg til reglene om at reklamasjon må skje "uten ugrunnet opphold" fra den ble oppdgat og senest 5 år etter overtagelse. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 5 av 5

9 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8406:2009) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 19.3) Oppdragsgiver må svare innen rimelig tid. Svarer ikke oppdragsgiver innen rimelig tid kan kravet på tillegg anses bortfalt ved passivitet iht. pkt.. 3. Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19.4), eller andre hindringer byggherren har risikoen for (pkt. 20 force majeure) Oppdragsgiver plikter å besvare varselet innen rimelig tid og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal oppdragsgiver utstede en endringsordre i samsvar med NS 8406 punkt BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 22) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt og 22.2) etter reglene om regningsarbeid (pkt ) Fristforlengelse (pkt. 19.1, 6. og 7.ledd) Justering av enhetspriser (pkt. 22.2, 3. og 4.ledd) Det foreligger avvik, men det er uklart om det får konsekvenser for fremdrift eller økonomi 3. SPESIFISERING AV KRAVET: Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Oppdragsgiver plikter å svare på denne avviksmelding «innen rimelig tid» ved enten å avvise avviket eller å gi endringsordre etter pkt. 19.2, 3.ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert at det foreligger et avvik iht. pkt.3 Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

10 Januar 2013 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8406:2009) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: PUNKT 19.4 og GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om Irregulær endringsordre, forsinkelse, svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for. - Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Oppdragsgiver plikter å ta stilling til meldingen om konsekvens «innen rimelig tid» med henvisning til pkt. 19.4,4.ledd, pkt. 20, 7.ledd eller pkt. 22.2, 5.ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert kravet iht. pkt.3 Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av Advokat Helge A. Tryti

11 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8406:2009 PUNKT 3 For sen melding fra entreprenør I henhold til NS 8405 pkt. 3 varsles herved om at entreprenørens melding om avvik (skjema 1) eller konsekvens (skjema 2) nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8405 pkt. 3 varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel om avvik/spesifisering av endring nr... av dato... anses fremsatt for seint og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet EVENTUELL NÆRMERE REDEGJØRELSE: Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Entreprenør / Oppdragsgiver Utarbeidet av Advokat Helge A. Tryti

12 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS Før fysisk oppstart Utført? Dato Sign. Merknader Er kontrakt signert? Ja/Nei Kontrakt er vesentlig for ryddighet i prosjektet Pkt 4 Hvis signert, er rekkefølgen i punkt 4 endret? Ja/Nei Skal det brukes underentreprenrører i gjennnomføringen Ja/Nei Pkt 7 Er det avtalt e-post som skriftlig kommunikasjon? Ja/Nei Pkt 8 Er det stilt sikkerhet? Ja/Nei Pkt 8 Er det sjekket at byggherre har stilt sikkerhet? Ja/Nei Pkt 23.2 Er det avtalt mengdekontroll med frist for å påpeke avvik i mengder? Ja/Nei Pkt 23.3 Er det utført mengdekontroll og varslet om feil i de mengdene som er beskrevet. Ja/Nei Pkt 16 Har byggherre pålagt entreprenør å utferdige fremdriftsplan? Ja/Nei Er det endringer i rekkefølgen må det vurderes opp mot eventuell forbehold i tilbudet m.v. Det bør inngås skriftlige avtaler. NS 8416 er normalt mest egnet Det bør avtales e-post som skriftlig, men alle meldingen bør sendes som vedlagt PDF-fil. Oppdragsgiver har ikke betalingsplikt før sikkerhet er stillet Det er ingen frist til å stille sikkerhet, men entrprenøren kan utsette oppstart, krve fristforlengelse og dekning av merkostander om sikkerheten ikke foreligger ved planlagt oppstart. Entreprenøren må være aktiv i å kontrollere fordi han ellers kan få betydelige tap Hvis entreprenøren har varslet krav om endring av mengder, har oppdragsgiver frist på 1 måned til å komme med eventuelle innsigelser I motsetning til i NS 8405 har entreprenøren ingen plikt til å utarbeide fremdriftsplan, men det anbefales sterkt for det tilfelle at entreprenøren blir hindret og vil kreve fristforlengelse og dekning av merkostander Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 1 av 3

13 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS 8406 Pkt 18.1 Er det avtalt hvilke ytelser byggherren skal levere under prosjektet? Ja/Nei Pkt 12 Er det meldt til byggherre hvilke underentreprenører som skal benyttes? Ja/Nei Pkt 7 Er det avtalt hvor og hvordan eventuelle varsler skal sendes? Ja/Nei Er det avtalt hvilke konsekvenser forsinkede varsler, krav og innsigelser skal få? Ja/Nei Er kontaktpersoner, fullmakter og eventuelle begrensninger i fullmakter avklart? Ja/Nei Pkt Er det utarbeidet faktureringsplan? Ja/Nei Pkt. 6 Er det laget plan for byggemøter? Ja/Nei Dersom oppdragsgiver skal medvirke, må entreprenøren varsle etter pkt om han vil påberope seg forsinkelse Plikten til å varsle bruk av underentreprenører er begrenset til underentreprenører som ikke fremgår av tilbudet Dersom adresser eller personer endres må det avtales skriftlig eller nedfelles i protokoll fra byggemøte eller lignende Entreprenørens plikt til å varsle underveis er langt mer begrenset enn under NS Det samme gjelder oppdragsgivers plikt til å protestere. Det bør fremgå hvem som represetnter byggherre og hvilek fullmakter de har. Normalt er det ikke avtalt, men kan være en fordel. I mangel av annen avtale skal det faktureres etter produsert. Oppdragsgiver har rett til å delta i oppmåling Bør avtales faste byggemøter. Byggemøtene har ikke bindende virkning på samme måte som i NS Gjennomføring av entrepriseoppdraget Pkt. 18.2, 19.2 og 19 Pkt 22.2 Pkt 23.4 Pkt 23.4 Dersom det foreligger mangel ved byggherres medvirkning (pkt 18.2), endringsordre (19.2), "irregulær endringsordre2 (19.3) skal entreprenøren varsle om avviket og eventuelt kreve fristforlengelse og/eller vederlagsjustering "innen rimelig tid". Skjema 1. Forsinket varsling medfører bare bortfall av rett til en endring dersom kravet anses som bortfallt etter reglene om passivitet i norsk rett (pkt.3). Passivitet er vanskelig å få gjnnomslag for. Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av fristforlengelsen og vederlagsjusteringen bør entreprenøren oversende det spesifiserte kravet innen rimelig tid. Skjema 2. Passivitet som over. Dersom det skal kreves endring i enhetspriser f. eks pga antall endringer eller tidspunkt for endringen må det varsles innen rimelig tid. Regningsarbeider: Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlig tillegg som utføres som regningsarbeider. Entreprenøren skal innen rimelig tid skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. Manglende varsling kan medføre at oppdragsgiver kan få rett til å kreve erstatning. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 2 av 3

14 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS 8406 Pkt 23.4 Pkt 23.4 Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren hver uke sende byggherren spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader, herunder for materialforbruk og forbruk av tid når det gjelder mannskap og maskiner. Oppdragsgiver må komme med innsigelser til de spesifiserte oppgavene innen 14 dager etter at de er mottatt. Det er like strenge regler for regningsarbeider som i NS Oppdragsgiver mister retten til å reklamere etter 14 dager - like streng regel som i NS Overtagelse og sluttoppgjør Pkt 24.1 Pkt 24.6 Entreprenøren skal i rimelig tid før kontraktarbeidet er ferdig, innkalle byggherren til overtakelsesforretning. Ja/Nei Ved urettmessig brukstakelse skal entreprenøren gi oppdragsgiver et varsel med kort frist til enten å kreve delovertakelse etter 24.5 eller for øvrig rette forholdet. Pkt 25.1 Er det sendt sluttfaktura og sluttoppstilling innen 2 måneder fra overtakelse? Ja/Nei Pkt 8 Er eventuell sikkerhetsstillelse redusert i samsvar med punkt 8? Ja/Nei Sluttoppgjørsreglene er like strenge som i NS 8405 og har strenge regler for preklusjon 4. Reklamasjonsperioden Pkt 27.5 Er det reklamert over mangler som burde vært oppdaget ved overtakelse? Ja/Nei Pkt 27.6 Har entreprenøren avklart hvor lang tid det er gått fra byggherre oppdaget mangelen til det er reklamert? Ja/Nei Omtvistede krav foreldes 3 år etter at kravet tidligst kan kreves. Ja/Nei Hensikten med dette skjemaet er at det skal forefinnes ett på hvert prosjekt og alltid være oppdatert for å ha kontroll på prosjektet. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 3 av 3

15 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8407:2011) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK ELLER FEIL I MOTTATT MATERIALE Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 32) Forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for Totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt ). Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt , 1.ledd). Totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt og 2); Varsel om at oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet vil være uegnet for prosjektet. BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 31) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt. 34.3) etter reglene om regningsarbeid Fristforlengelse (pkt. 33) Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt ) Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt ) Justering av enhetspriser (pkt ) Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få 3. SPESIFISERING AV KRAVET: Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., anser totalentreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt. Sted/dato Totalentreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

16 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8407:2011) Januar 2013 Pkt (fristforlengelse) og pkt (vederlagsjustering) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: 1. GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om avvik eller feil/uheldige valg av løsninger (Skjema nr. 1) Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette kravet innen., anser totalentreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og dette kravet akseptert av oppdragsgiver. Sted/dato totalentreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

17 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8407 PUNKT 5 TREDJE LEDD For sen melding fra totalentreprenøren I henhold til NS 8407 pkt. 5, tredje ledd varsles herved om at totalentreprenørens melding nr.. av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår en enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8407 pkt. 5, tredje ledd varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel nr.. av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår en enighet. BEGRUNNELSE (evt. nærmere presisering av melding eller svar som er fremsatt for sent): Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Totalentreprenør / oppdragsgiver Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

18 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader 1. Før fysisk oppstart Pkt. 2.1 Er kontrakt signert? Ja/Nei Pkt. 2.1 Hvis signert - er rekkefølgen i pkt. 2.1 endret? Ja/Nei Pkt Skal det engasjeres underentreprenører? Ja/Nei Må signeres kontrakt fordi frister er knyttet opp til signering og mangelnde signering er en dårlig start på prrosjektet Hvis "ja" må det vurderes hvilke konsekvenser det får for forbehold Hvis man vil bruke underentreprenører som ikke fremgår av tilbudet må det varsles med 14. dagers frist for oppdragasgiver til evt. å protestere (pkt. 10.2) Hvis det er underentreprenører - er det mottatt tilbud eller skrevet kontrakt med den/disse? Ja/Nei Bruk fortrinnsvis NS 8415 eller NS 8416 anbeales ikke her. Er det egne avtaler med underleverandører? Ja/Nei Unngå leverandørens standardavtaler. Bestill med henvisning til NS Pkt. 7.1 Er det stillet bankgaranti innen 14. dager fra signering av kontrakt Ja/Nei Oppdragsgiver har ikke plikt til å betale før bakgarantien er stillet. Pkt Pkt Pkt Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti?(samme frist) Ja/Nei Hvis oppdragsgiver ikke har stillet garanti i tide - er det vurdert å kreve utsettelse med oppstart? Ja/Nei Har totalentreprenøren laget fremdriftplan 4 uker etter kontraktsingåelse som også viser sine hovedaktiviteter og viser hvilke ytelser fremdriften forutsetter fra oppdragsgiver og når. Ja/Nei I den grad oppdragsgivers medvirkning ikke fremgår av avtalen skal det fremgår av totalentreprenørens fremdriftplan. Ja/Nei Foreligger tillatelser, ajourførte tegninger og beskrivelser på byggeplassen før oppstart Ja/Nei Totalentreprenøren har ikke plikt til å starte før oppdragsgivers garanti er stillet Kan være hensiktsmessig dersom entreprenøren har kapasitetsproblemer Oppdragsgiver skal da kunne kontrollere planen opp mot kontrakten og det er klart hvilke bistand som er nødvendig for fremdriften. Denne fremdriftplanen skal entreprenøren melde evt. fristforlengelse mot ved svikt i oppdragsgivers bidrag. Det er totalentreprenøren som har ansvaret for å presisere hva som er nødvendig av bidrag fra oppdragsgiver og når. Dette skal foreligge i papirform eller i digital form på byggeplassen til enhver tid. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 1 av 6

19 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader Har oppdragsgiver i kontrakten eller senere fått rett til å få tiltransportert sidestilte entreprenører, og er tiltransport krevd? Ja/Nei Oppdragsgiver kan ikke pålegge tiltransport uten det fremgår av kontrakten eller det skriftlig er avtalt senere. Pkt Pkt Har eller skal totalentreprenøren protestere mot tiltranporten? Ja/Nei Fristen til å protestere er 14 dager. Det foreligge saklig grunn. Pkt Hvis det foreligger tiltransport - er det krevd påslag? Ja/Nei Det er ikke satt preklusiv frist for å melde påslag Pkt Er det avtalt at totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering? Ja/Nei Hvis "ja" har totalentreprenøren rett til å melde feil i oppdragsgivers prosjektering og kreve fristforlengelse og/eller dekning av merkostander dersom det varsles senest 5 uker etter kontraktssignatur (pkt , 1. ledd). Etter dette tidspunkt har totalentreprenøren ansvaret også for oppdragsgivers feil i prosjekteringen med noen unntak i ledd. Pkt. 7.2 Gjelder prosjektet boliger som skal selges til forbrukere Ja/Nei Pkt. 4.1 Skal det avholdes oppstart møte. (Bør holdes.) Ja/Nei Er alle de punkter nevnt over kvittert ut og under kontroll? Ja/Nei Pkt. 4.2 Er det avklart hvor og hvordan eventuellle varsler skal sendes? Ja/Nei Er det avklart hvilke skjemaer som skal benyttes ved avvik/endringer/tillegg m.v.? Ja/Nei Bør vedlegges protokollen Er kontaktpersoner og fullmakter kontrollert og avklart? Ja/Nei Er det diskutert betydningen av forsinkede varsler eller forsinkede svar på varsler? Ja/Nei Er fakturarutiner og fakturaadresser avklart? Ja/Nei Er det laget eller skal det lages faktureringsplan? Ja/Nei Totalentreprenøren skal innkalle til byggherremøter. Er det laget plan for slike møter? Innkalling med minst 7 dagers varsel i mangel av annen avtale. Ja/Nei Hvis "ja" bør oppdragsgiver sørge for at kontraktens sikkerhetsstillelse i reklamasjonsperioden endres til 5 % i 5 år. Formål er å presisere avtalen og evt. avtale avvikende prosedyrer fra det som følger av kontrakten m.v. For eksempel til byggeplassen i stedet for til oppdragsgivers hovedkontor Særlig vikit gdersom prosjektledere eller rådgivere ikke skal kunne gi instruksjoner som medfører kostander. Fristen er "uten ugrunnet opphold". Er begge parter inforstått med det? Totalentreprenøren skal innkalle til møter og føre protokoll - i motsetning til i NS 8405 hvor det er oppdragsgiverens som har disse plikter. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 2 av 6

20 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader 2. Gjennomføring av entrepriseoppdraget Pkt. 21.3, 1.ledd Pkt. 31, 32 og 33 Pkt og Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Totalentreprenøren plikter å avgi fremdriftsstatus hver 4. uke iht. fremdriftplanen utarbeidet iht. pkt Ja/Nei Dersom det pålegges endringer ved "irregulær endring" (pkt. 32), skal det varsles om at det anses som kontraksavvik med eventuelle konsekvenser for vedrlag og fremdrift (skjema 1). Ved endringsordre (pkt. 31,3) kan det også gis pålegg om forsering (pkt. 31.2) Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over konsekvensen av endringen, må han "uten ugrunnet opphold" varsle tillegg i tid og/eller vederlag. Ved manglende rettidig spesifikasjon kan hele eller deler av et ellers berettiget tillegg falle bort (pkt og ) Er det laget rutiner for slik rapportering? Hvis ikke må det avtales at slik rapportering ikke skal foretas. Oppdragsgiver har rett til å kreve endringer og tillegg inntil 15 % av kontraktssummen. Slikt varsel må fremmes "uten ugrunnet opphold". Normalt bør varsel sendes innen 3-5 dager, men må vurderes konkret. I normale situasjoner er 21 dager for sent. Oppdragsgivers frist til å svare er tilsvarende streng. Oppdragsgiver må "uten ugrunnet opphold" ta stilling til det spesifiserte kravet (pkt. 33.7) og "innen rimelig tid" dersom det totalentreprenøren fremsetter er tilbud (pkt , 2. ledd). Dersom oppdragsgiver ikke tar stilling til kravet "uten ugrunnet opphold" er kravet å anse som akseptert. Dersom det kreves endring i enhetspriser, økte kostander til rigg, irrasjonell drift, økte kapitalkostnader eller annet, må det varsles spesielt. Det samme gjelder svikt i oppdragsgivers medvirkening. (Se Det må foreligge et skriftlig varsel. Det er ikke nok at begge parter skjema 1) er kjent med det faktiske forhold. Dersom tilbudet ikke aksepteres av oppdragsgiver skal endringene faktureres som regningsarbeider. Det betyr at entreprenøren må fremsende lister over timer og materialer hver Dersom oppdragsgiver fremmer krav om det, plikter totalentreprenøren uke etter reglene om regningsarbeider frem til tilbudet eventuelt er å gi en fastpris på endringsarbeidene. blitt akseptert. Totalentreprenøren skal varsle oppdragsgiver dersom egnede enhetspriser ikke foreliger før regningsarbeider iverksettes. Det er ikke tilstrekkelig å varsle etter at arbeidet er igangsatt. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlige tillegg som utføres som regningsarbeider. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time- og materiallister hver uke. Oppdragsgiver kan komme med innsigelser til spesifikasjonen inne 14 dager fra de er mottatt evt. kreve tilleggsdokumentasjon innen samme frist Dersom kostandsoverslaget synes å bli overskredet, skal oppdragsgiver varsles (pkt. 30.2, 2.ledd). Manglende varsling eller manglende opplysning om overskridelse kan medføre redusert vederlag. Ved endringer eller tillegg hvor det er tilbudt fastpris, må entreprenøren sørge for spesifisering av timer og materialer for det tilfellet at tilbudet blir avslått Entreprenøren bør påberope seg retten til å avvise innsigelsen på formelt grunnlag dersom byggherre ikke har svart innen 14 dager. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 3 av 6

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV Professor dr juris Kapittel III Byggherrens ytelser 19 Byggherrens leveranser og annen medvirkning Evt: Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse Generelt

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Oslo, 27. september 2012 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft

Detaljer

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405 MEF-Skolen Entreprisekontraktene NS 8405 Mål for forelesningene Få forståelsen av hvordan kontrakten styrer prosjektet Kjennskap til de vanligste standardkontraktene og innholdet i disse (NS 8405, NS 8406,

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ

SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ Advokat Johan Henrik Vister jhv@foyentorkildsen.no 92 83 53 43 Sluttoppgjør i entreprise - for regnskapsførere

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser: C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen 10.4.2012. Alle arbeider skal være ferdigstilt innen 26.6.2012. Ved snøfattig vinter

Detaljer

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Vår dato: 11.09.15 PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER Vår referanse: 201501658 FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr. 1 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger Innhold 1. Lovens virkeområde 1.1 Innledning 1.2 Forarbeidene til loven og andre rettskilder 1.3 Nærmere om lovens anvendelsesområde 1.4 Partene 1.5 Grensen mot håndverkertjenesteloven 1.6 Grensen mot

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 23 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8406 C2 Spesielle

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20 Side: 1 av 20 Som kontraktsbestemmelser gjelder forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8406:2009 (utgave 2009) fastsatt

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALE OM TILTRANSPORT

AVTALE OM TILTRANSPORT Avtale om tiltransport 1034101 HiT Nytt studenthus K401 Totalentreprise solcelleanlegg DL-201501508 AVTALE OM TILTRANSPORT mellom TOTALENTREPRISE K201 og TOTALENTREPRISE K401 1034101 HiT Nytt Studenthus

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 SAMHANDLINGSPROSESS... 2 2 KVALITETSSIKRING... 2 2.1 KVALITETSPLAN... 2 2.2 DOKUMENTASJON... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo Partner Lasse Ødegaard Om Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek Bransjefokus Bransjeforståelse Kommersiell forståelse Kurs www.bslaw.no Maler og fagartikler Hvordan og

Detaljer

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist: AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer