AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)"

Transkript

1 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver må svare uten ugrunnet opphold. Om svar ikke foreligger innen fristen, har entreprenøren rett til å betrakte avviket som godkjent. Oppdragsgiver kan innen fristen kreve en kort tilleggsfrist. Den frist entreprenøren setter må være «rimelig» - normalt ikke lengre enn 5 hverdager Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19 og 20), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for Oppdragsgiver plikter å besvare varselet uten ugrunnet opphold og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal oppdragsgiver utstede en endringsordre (pkt. 22.3) og evt. stanse arbeidene i påvente av endringsordre BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 25) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser etter reglene om regningsarbeid Fristforlengelse (pkt. 24) Dekning av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 25.3) Dekning av økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller andre forstyrrelser (pkt. 25.3) Justering av enhetspriser Det foreligger avvik, men det er uklart om det får konsekvenser for fremdrift eller økonomi 3. SPESIFISERING AV KRAVET(skjema 2): Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Dersom byggherre ikke besvarer dette varselet innen., anser entreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt. Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

2 Januar 2013 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: PUNKT 24.6 og GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om Irregulær endringsordre, forsinkelse, svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for. - Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette kravet innen., anser entreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og dette kravet akseptert. Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

3 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8405:2008 PUNKT 8 TREDJE LEDD For sen melding fra entreprenør I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at entreprenørens melding om avvik (skjema 1) eller konsekvens (skjema 2) nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8405 pkt. 8, tredje ledd varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel om avvik/spesifisering av endring nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. EVENTUELL NÆRMERE REDEGJØRELSE: Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Entreprenør / Oppdragsgiver Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

4 Oppdragsgiver Entreprenør sep.12 Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt signert? Ja/Nei Hvis "ja" må det vurderes hvilke konsekvenser det får for forbehold Hvis signert - er rekkefølgen i pkt. 3.1 endret? Ja/Nei Skal det engasjeres underentreprenører? Ja/Nei Hvis det er underentreprenører - er det mottatt tilbud eller skrevet NS 8415 er relevant, men ofte også NS 8417 dersom det er en kontrakt med den/disse? Ja/Nei underentreprise med prosjektering - typisk teknisk entreprise. Unngå leverandørens standardavtaler. Bestill med henvisning til Er det egne avtaler med underleverandører? Ja/Nei NS 8409 eller la NS 8409 være del av en rammeavtale Pkt. 8.2 Er det avtalt e-post som "skriftlig" i avtalen Ja/Nei Normalt bør medlinger vedlegges e-posten som PDF Pkt Er det avtalt massekontroll? Ja/Nei Hvis ja - er det utført? Ja/Nei Hvis ja; Vær nøye på reelt å kontrollere mengdene eller ta forbehold om det viser seg vanskelig Pkt. 9.1 Har du stillet din bankgaranti innen 14. dager fra signering av kontrakt Ja/Nei Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti?(samme frist) Ja/Nei Oppdragsgiver har ikke betalingsplikt før bankgaranti er stillet Hvis oppdragsgiver ikke har stillet garanti i tide - er det vurdert å kreve Entreprenøren kan kreve utsatt oppstart og forlenget byggetid om garantien fra oppdragsgiver ikke stilles i tide. Pkt Pkt utsettelse med oppstart? Ja/Nei Har oppdragsgiver fremmet "---oversikt over koordinering av aktørene i byggesaken----" innen 4 uker fra kontraktsdato? Ja/Nei Har Entreprenøren oversendt fremdriftplan innen 6 uker fra kontraktsdato? Ja/Nei Må eventuelt purres slik at entreprenøren kan holdes sin frist til å lage femdriftsplan. Fremdriftplanen er Entreprenørens planlagte fremdrift.ved manglende tilkomst el. lign. er det denne framdriftplanen det skal meldes dekning av merkostander og fristforlengelse mot ved at oppdragsgiver forsinker entreprenøren Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 1 av 5

5 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader Pkt. 18.2, 2.ledd Pkt Er det laget rutiner for varsling av avvik fra egen utarbeidet fremdriftplan? Ja/Nei Er fremdriftsplanen samordnet med andre aktører? (Skjer normalt ved at Oppdragsgiver "godkjenner" framdriftplanen - ingen frist her) Ja/Nei Dersom oppdragsgiver ikke har kommet med innsigelser er entreprenørens planlagte fremdrift akseptert. Senere revideringer har ikke samme betydning Pkt Er det meldt om hvilke UE'er som skal brukes? Ja/Nei Plikten gjelder bare UE'er som ikke fremgår av tilbudet Oppdragssgiver må eventuelt protestere mot valgte UE innen 14 dager For sein innsigelse kan avvises. Oppdragsgivers eventuelle fra mottatt melding. Er protest mottatt innen denne fristen? Ja/Nei Pkt. 16 Har Oppdragsgiver meldt tiltransport av andre sidestilte entreprenører? Ja/Nei Hvis ja - er det eventuelt protestert innen 14 dager fra mottagelsen? Ja/Nei innsigelse må skje skritlig. Ved tiltransport overtar entreprenøren fulle ansvar for den tiltransporterte entreprenørens arbeider. Tiltransport trenger entreprenøren bare akseptere dersom oppdragsgiver er gitt rett til slik tiltransport i kontrakten Oppdragsgivser har plikt til å varsle feil han bli klar over. Manglende varsel kan gi erstatningsansvar. Pkt Har oppdragsgiver varslet uegnet prosjektering fra Entreprenør? Ja/Nei Pkt Er det varslet mistanke om evt. feil i påvisning eller at noe er uriktig? Ja/Nei Som forrige punkt. Pkt. Har Entreprenøren opplyst når han må ha dokumenter - eventuelt at 21.1,3.ledd han må ha dokumenter tidligere enn først antatt? Ja/Nei Pkt. 7.2 Er det avviklet oppstartmøte før fysisk oppstart? Bør holdes. Ja/Nei Det må føres protokoll fra møtet som viser hva som ble avtalt Er alle de punkter nevnt over kvittert ut og under kontroll? Ja/Nei Er det avklart hvor og hvordan eventuellle varsler skal sendes? Ja/Nei For eksempel "Som i kontrakt" Er det avklart hvilke skjemaer som skal benyttes ved Bør vedlegges protokollen fra oppstartmøte. Det bør ikke velges skjema hvor oppdragsgivers samtykke etterspørres. avvik/endringer/tillegg m.v.? Ja/Nei Er kontaktpersoner og fullmakter kontrollert og avklart? Ja/Nei "Som i kontrakt" eller med presiseringer Er det diskutert betydningen av forsinkede varsler eller forsinkede svar på varsler? Ja/Nei Er fakturarutiner og fakturaadresser avklart? Ja/Nei Er det laget eller skal det lages faktureringsplan? Ja/Nei Er det laget plan for byggemøter? I mangel av annen plan skal Entreprenøren innkalle til byggmøter med 7 dagers varsel ( pkt. 7.1) Ja/Nei Skal det avtales noe som avviker fra kontraktens rutiner? Ja/Nei Fristen er "uten ugrunnet opphold". Er begge parter inforstått med det? Hva anser partene som "normale" frister på melding /svar? I mangel av faktureringsplan bør det avklares hvilke rutiner partene vil benytte for avdragsfakturering Avtales det for eksempel egne rutinger for endringer og tillegg er det noe som formelt og nøyaktig må nedfelles i møtereferat Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 2 av 5

6 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 2. Gjennomføring av entrepriseoppdraget Dersom det foreligger (1) mangler ved Oppdragsgivers medvirkning (pkt. 21), (2) "Endringsordre"(pkt.22) eller (3) "Irregulær endringsordre" (pkt. 23), skal Entreprenøren varsle at det foreligger avvik, og eventuelt om det kreves fristforlengelse og/eller vederlagsjustering. Slikt varsel skal sendes "uten ugrunnet opphold". Oppdragsgivers rett til å påberope seg for sein varsling forutsetter at oppdragsgiver "uten ugrunnet opphold" skriftlig har meddelt Entreprenøren at forsinket varsling påberopes( pkt. 8, 3.ledd). Uten slik tilbakemelding fra Oppdragsgiver er Entreprenørens varsel å anse som rettidig. Oppdragsgivers svarfrist avhenger av typen varsel, men mer enn 21 dager vil alltid kunne påberopes som for seint. Pkt. 21, 22 og 23 Pkt Pkt. 31 Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over fristforlengelsen, må han "uten ugrunnet opphold" varsle tillegg i tid og/eller vederlag. Ved manglende rettidig spesifikasjon har oppdragsgiver bare plikt til å akseptere så mye av fristforlengelse eller tilleggsvederlag som oppdragsgiver kunne forvente(pkt og 25.4) Dersom det kreves endring i enhetsprisene, dekning av merkostnader m.v. må det varsles spesielt i eget varsel. Merkostander som ikke er varslet kan kreves prekludert. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlige tillegg som utføres som regningsarbeider. Entreprenøren har varslingsplikt i den grad han forstår at det vil bli overskridelser på overslaget (Pkt. 31.2,2.ledd) Regningsarbeider. Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time- og materiallister hver uke. Pkt Er det avtalt annen frist for levering enn en gang pr. uke? Ja/Nei Oppdragsgiver kan komme med innsigelser til spesifikasjonen inne 14 dager fra de er mottatt evt. kreve tilleggsdokumentasjon innen samme frist dersom den fremsendte dokumentasjon er mangelfull Fakturering kan ikke skje oftere enn en gang pr. måned Oppdragsgiver må "uten ugrunnet opphold" ta stilling til det spesifiserte krav. Dersom oppdragsgiver ikke har tatt stilling til kravet "uten ugrunnet opphold" er kravet å anse som akseptert. ( pkt og 25.5) Konsekvensen av slik manglende varsel er at byggherre kan fremme krav om erstatning for tapet han er påført som følge av at varslet ikke ble sendt. Ved endringer eller tillegg hvor det er tilbudt fastpris, må entreprenøren fremsende spesifiserte time- og materiallister fram til tilbudet eventuelt blir akseptert. Blir det ikke akseptert er de fremsendte timelistene grunnlaget for fakturaen. Er det ikke ført lister over timer og materialer kan entreprenøren få sitt vedrlag redusert. Standarden krever levering hvar uke med mindre annet er skriftlig avtalt eller nedfelt i protokoll. Entreprenøren bør forbeholde seg retten til å påberope seg å avvise eventuelle innsigelser på formelt grunnlag dersom byggherre ikke har svart innen 14 dager. Han har rett til å betrakte manglende protest inne 14 dager som aksept. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 3 av 5

7 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader Pkt Pkt Dersom det er forsinkelse og Entreprenøren forespør om det vil kreves dagmulkt for forsinkelsen, vil Oppdragsgiver tape sin rett til å kreve dagmulkt om han ikke tar stilling til spørsmålet "uten ugrunnet opphold) Oppdragsgiver må kreve eventuell erstatning for overtredelse av samordningsplikten "uten ugrunnet opphold" fra overtredelsen skjer, for at retten til slik erstatning ikke skal gå tapt. Bestemmelsen er en "felle" for Oppdragsgiver. Det frarådes å bruke denne bestemmelsen spekulativt. 3. Overtagelse og sluttoppgjør Ved urettmessig brukstakelse må de gis varsel med "kort frist" med krav Pkt Pkt. 32.2,2.le Pkt Pkt. 33 Pkt. 33 om delovertakelse eller tilbaketreden fra brukeligheten. Ja/Nei Det må varsles innen rimelig tid før overtakelse om innregulering, prøving eller liknende som skal foretas av teknisk anlegg? Ja/Nei Det må innkalles til overtakelsesforretning i rimelig tid før kontraktsarbeidet er overtatt? (14 dager anses normalt som rimelig) Ja/Nei Det må sørges for sluttfaktura fra underentreprenørene og leverandørene før Entreprenøren skal utarbeide sin sluttfaktura Ja/Nei Det må sendes en sluttoppstilling med sluttfaktura som viser full oversikt over partenes mellomværende innen 2 måneder fra overtakelse? Ja/Nei Oppdragsgiver må sende sin eventuelle innsigelse til den mottatte sluttfaktura - og eventuelle motkrav - til entreprenøren senest 2 måneder etter at sluttfakturaen er mottatt Ja/Nei Tas hele eller deler av anlegget i bruk før avtale anses det som kontraktsbrudd fra oppdragsgiver. Dersom et tilleggskrav kommer fra en UE etter at hovedentreprenøren har sendt sin sluttfaktura, kan retten til å fremme tillegget overfor hovedentreprenørens oppdragasgvier være tapt. Det bør ikke sendes "Forslag til sluttfaktura". Tillegg som er fakturert tidligere, men ikke betalt må gjentas i sluttfakturaen. Ellers anses den som frafallt. Oppdragsgiver må forholde seg til den mottatte sluttfaktura og ikke lage sin egen oppstilling. Det er tilstrekkelig å melde dagmulkt og andre motkrav første gang i sin innsigelse. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 4 av 5

8 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 NB: NS versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Utarbeidet av advokat Helge A Tryti NS 8405 Utført? Dato Sign. Merknader 4. Reklamasjonsperioden Reklamasjoner. Er det påberopt mangler som skulle ha vært oppdaget ved overtagelse? Ja/Nei Slike forhold skal Entreprenøren kreve avvist. De kan tas hensyn til ved en sluttavtale, men Oppdragsgiver har mistet alle sine rettigheter etter reklamasjonen dersom Entreprenøren har påberopt seg for sein reklamasjon "uten ugrunnet opphold" når denne ble mottatt. Pkt 36.6 Pkt 36.7 Pkt 9.4 Pkt 9.4 Reklamasjoner. Har Entreprenøren avklart hvor lang tid det har gått fra oppdragsgiver oppdaget en mangel til det ble reklamert? Ja/Nei Dersom oppdragsgiver vil melde krav iht. entreprenørens bankgaranti (10 %), må han gjøre det senest en måned etter overtagelse. Deretter skal entreprenørens bankgaranti nedkvitteres til 3 % i tre år etter overtagelse. Ja/Nei Entreprenørens frist til å melde krav iht. garantien (15%) er en måned etter at fristen for innsigelser er løpt ut. Deretter nedkvitteres garantien. Ja/Nei VIKTIG: Foreligger tvist om endring, vederlagsjustering eller fristforlengelse? Ja/Nei Feil og mangler skal reklameres "uten ugrunnet opphold" fra de ble oppdaget. For forbrukere må en reklamasjon foreligge innen 2 måneder. Mellom profesjonelle er fristen kortere. Krav som ikke er meldt i tide skal Entreprenøren avvise på grunnlag av for sein reklamasjon selv om reklamasjonen forøvrig er berettiget. Normalt vil krav iht. garantien være aktuelt der hvor entreprenøren ikke har økonomi til å fullføre eller hvor det er vesentlige mangler, men hvor oppdragsgiver likevel velger å overta. Entreprenøren må være påpasselig til å fremme krav iht. garantien dersom det kan reises tvil om oppdragsgivers økonomiske evne til å gjøre opp utestående. Hvis ja - Er det vurdert rettslige skritt? (Frist for å ta ut stevning: 8 måneder fra overtakelse) Pkt 26.3 Er det avholdt ett-års-befaring? Ja/Nei Entreprenøren har rett til å utføre reklamasjoner samlet etter ett år med mindre dette er til klar ulempe for oppdragsgiver. HUSK: Hver mangel må ha blitt reklamert underveis. I protokollen fra ettårs-befaringen skal Entreprenøren kreve inntatt i protokollen anførsel om at mangelen er reklamert for seint om han mener det. Foreldelseslovens 2, Dersom det ikke er tatt ut forliksklage eller stevning på feil fra overtagelse før det er gått 3 år etter overtagelse, er et ellers berettiget krav foreldet. For feil eller mangler som avdekkes etter senere enn 2 år etter overtagelse, foreldes et ellers berettiget krav etter 12 måneder dersom det ikke er fulgt opp med forliksklage eller stevning. Ja/Nei jr. 10 Hensikten med dette skjemaet er at det skal forefinnes ett på hvert prosjekt og alltid være oppdatert for å ha kontroll på prosjektet. Dokumentet kan hentes ned som Excell-fil på hjemmesidene Både entreprenør og oppdragsgiver må være klar over at foreldelsesreglene gjelder i tillegg til reglene om at reklamasjon må skje "uten ugrunnet opphold" fra den ble oppdgat og senest 5 år etter overtagelse. Utarbeidet advokat Helge A. Tryti November 2012 Side 5 av 5

9 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8406:2009) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 19.3) Oppdragsgiver må svare innen rimelig tid. Svarer ikke oppdragsgiver innen rimelig tid kan kravet på tillegg anses bortfalt ved passivitet iht. pkt.. 3. Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19.4), eller andre hindringer byggherren har risikoen for (pkt. 20 force majeure) Oppdragsgiver plikter å besvare varselet innen rimelig tid og gi beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal oppdragsgiver utstede en endringsordre i samsvar med NS 8406 punkt BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 22) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt og 22.2) etter reglene om regningsarbeid (pkt ) Fristforlengelse (pkt. 19.1, 6. og 7.ledd) Justering av enhetspriser (pkt. 22.2, 3. og 4.ledd) Det foreligger avvik, men det er uklart om det får konsekvenser for fremdrift eller økonomi 3. SPESIFISERING AV KRAVET: Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Oppdragsgiver plikter å svare på denne avviksmelding «innen rimelig tid» ved enten å avvise avviket eller å gi endringsordre etter pkt. 19.2, 3.ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert at det foreligger et avvik iht. pkt.3 Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

10 Januar 2013 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8406:2009) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: PUNKT 19.4 og GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om Irregulær endringsordre, forsinkelse, svikt ved oppdragsgivers medvirkning eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for. - Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Oppdragsgiver plikter å ta stilling til meldingen om konsekvens «innen rimelig tid» med henvisning til pkt. 19.4,4.ledd, pkt. 20, 7.ledd eller pkt. 22.2, 5.ledd. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., kan entreprenøren påberope seg at oppdragsgiver ved passivitet har akseptert kravet iht. pkt.3 Sted/dato Entreprenør Utarbeidet av Advokat Helge A. Tryti

11 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8406:2009 PUNKT 3 For sen melding fra entreprenør I henhold til NS 8405 pkt. 3 varsles herved om at entreprenørens melding om avvik (skjema 1) eller konsekvens (skjema 2) nr... av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8405 pkt. 3 varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel om avvik/spesifisering av endring nr... av dato... anses fremsatt for seint og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår enighet EVENTUELL NÆRMERE REDEGJØRELSE: Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Entreprenør / Oppdragsgiver Utarbeidet av Advokat Helge A. Tryti

12 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS Før fysisk oppstart Utført? Dato Sign. Merknader Er kontrakt signert? Ja/Nei Kontrakt er vesentlig for ryddighet i prosjektet Pkt 4 Hvis signert, er rekkefølgen i punkt 4 endret? Ja/Nei Skal det brukes underentreprenrører i gjennnomføringen Ja/Nei Pkt 7 Er det avtalt e-post som skriftlig kommunikasjon? Ja/Nei Pkt 8 Er det stilt sikkerhet? Ja/Nei Pkt 8 Er det sjekket at byggherre har stilt sikkerhet? Ja/Nei Pkt 23.2 Er det avtalt mengdekontroll med frist for å påpeke avvik i mengder? Ja/Nei Pkt 23.3 Er det utført mengdekontroll og varslet om feil i de mengdene som er beskrevet. Ja/Nei Pkt 16 Har byggherre pålagt entreprenør å utferdige fremdriftsplan? Ja/Nei Er det endringer i rekkefølgen må det vurderes opp mot eventuell forbehold i tilbudet m.v. Det bør inngås skriftlige avtaler. NS 8416 er normalt mest egnet Det bør avtales e-post som skriftlig, men alle meldingen bør sendes som vedlagt PDF-fil. Oppdragsgiver har ikke betalingsplikt før sikkerhet er stillet Det er ingen frist til å stille sikkerhet, men entrprenøren kan utsette oppstart, krve fristforlengelse og dekning av merkostander om sikkerheten ikke foreligger ved planlagt oppstart. Entreprenøren må være aktiv i å kontrollere fordi han ellers kan få betydelige tap Hvis entreprenøren har varslet krav om endring av mengder, har oppdragsgiver frist på 1 måned til å komme med eventuelle innsigelser I motsetning til i NS 8405 har entreprenøren ingen plikt til å utarbeide fremdriftsplan, men det anbefales sterkt for det tilfelle at entreprenøren blir hindret og vil kreve fristforlengelse og dekning av merkostander Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 1 av 3

13 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS 8406 Pkt 18.1 Er det avtalt hvilke ytelser byggherren skal levere under prosjektet? Ja/Nei Pkt 12 Er det meldt til byggherre hvilke underentreprenører som skal benyttes? Ja/Nei Pkt 7 Er det avtalt hvor og hvordan eventuelle varsler skal sendes? Ja/Nei Er det avtalt hvilke konsekvenser forsinkede varsler, krav og innsigelser skal få? Ja/Nei Er kontaktpersoner, fullmakter og eventuelle begrensninger i fullmakter avklart? Ja/Nei Pkt Er det utarbeidet faktureringsplan? Ja/Nei Pkt. 6 Er det laget plan for byggemøter? Ja/Nei Dersom oppdragsgiver skal medvirke, må entreprenøren varsle etter pkt om han vil påberope seg forsinkelse Plikten til å varsle bruk av underentreprenører er begrenset til underentreprenører som ikke fremgår av tilbudet Dersom adresser eller personer endres må det avtales skriftlig eller nedfelles i protokoll fra byggemøte eller lignende Entreprenørens plikt til å varsle underveis er langt mer begrenset enn under NS Det samme gjelder oppdragsgivers plikt til å protestere. Det bør fremgå hvem som represetnter byggherre og hvilek fullmakter de har. Normalt er det ikke avtalt, men kan være en fordel. I mangel av annen avtale skal det faktureres etter produsert. Oppdragsgiver har rett til å delta i oppmåling Bør avtales faste byggemøter. Byggemøtene har ikke bindende virkning på samme måte som i NS Gjennomføring av entrepriseoppdraget Pkt. 18.2, 19.2 og 19 Pkt 22.2 Pkt 23.4 Pkt 23.4 Dersom det foreligger mangel ved byggherres medvirkning (pkt 18.2), endringsordre (19.2), "irregulær endringsordre2 (19.3) skal entreprenøren varsle om avviket og eventuelt kreve fristforlengelse og/eller vederlagsjustering "innen rimelig tid". Skjema 1. Forsinket varsling medfører bare bortfall av rett til en endring dersom kravet anses som bortfallt etter reglene om passivitet i norsk rett (pkt.3). Passivitet er vanskelig å få gjnnomslag for. Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av fristforlengelsen og vederlagsjusteringen bør entreprenøren oversende det spesifiserte kravet innen rimelig tid. Skjema 2. Passivitet som over. Dersom det skal kreves endring i enhetspriser f. eks pga antall endringer eller tidspunkt for endringen må det varsles innen rimelig tid. Regningsarbeider: Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlig tillegg som utføres som regningsarbeider. Entreprenøren skal innen rimelig tid skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. Manglende varsling kan medføre at oppdragsgiver kan få rett til å kreve erstatning. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 2 av 3

14 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8406:2009 Denne sjekklisten må kun benyttes i kontrakter etter NS 8406:2009. Andre standarder kan ha andre og strengere varslingsregler. NS 8406 Pkt 23.4 Pkt 23.4 Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren hver uke sende byggherren spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader, herunder for materialforbruk og forbruk av tid når det gjelder mannskap og maskiner. Oppdragsgiver må komme med innsigelser til de spesifiserte oppgavene innen 14 dager etter at de er mottatt. Det er like strenge regler for regningsarbeider som i NS Oppdragsgiver mister retten til å reklamere etter 14 dager - like streng regel som i NS Overtagelse og sluttoppgjør Pkt 24.1 Pkt 24.6 Entreprenøren skal i rimelig tid før kontraktarbeidet er ferdig, innkalle byggherren til overtakelsesforretning. Ja/Nei Ved urettmessig brukstakelse skal entreprenøren gi oppdragsgiver et varsel med kort frist til enten å kreve delovertakelse etter 24.5 eller for øvrig rette forholdet. Pkt 25.1 Er det sendt sluttfaktura og sluttoppstilling innen 2 måneder fra overtakelse? Ja/Nei Pkt 8 Er eventuell sikkerhetsstillelse redusert i samsvar med punkt 8? Ja/Nei Sluttoppgjørsreglene er like strenge som i NS 8405 og har strenge regler for preklusjon 4. Reklamasjonsperioden Pkt 27.5 Er det reklamert over mangler som burde vært oppdaget ved overtakelse? Ja/Nei Pkt 27.6 Har entreprenøren avklart hvor lang tid det er gått fra byggherre oppdaget mangelen til det er reklamert? Ja/Nei Omtvistede krav foreldes 3 år etter at kravet tidligst kan kreves. Ja/Nei Hensikten med dette skjemaet er at det skal forefinnes ett på hvert prosjekt og alltid være oppdatert for å ha kontroll på prosjektet. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti November Side 3 av 3

15 Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8407:2011) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK ELLER FEIL I MOTTATT MATERIALE Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 32) Forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for Totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt ). Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt , 1.ledd). Totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt og 2); Varsel om at oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet vil være uegnet for prosjektet. BESKRIVELSE AV AVVIKET: Vedlegg ( sider) 2. DET KREVES: Vederlagsjustering (pkt. 31) på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt. 34.3) etter reglene om regningsarbeid Fristforlengelse (pkt. 33) Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt ) Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt ) Justering av enhetspriser (pkt ) Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få 3. SPESIFISERING AV KRAVET: Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet spesifisering ettersendes Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen 4. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen., anser totalentreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt. Sted/dato Totalentreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

16 Skjema 2: SPESIFISERING AV KRAV (NS 8407:2011) Januar 2013 Pkt (fristforlengelse) og pkt (vederlagsjustering) TIL FIRMA: PROSJEKT: SPESIFISERT AV: VARSEL NUMMER: 1. GRUNNLAG FOR KRAVET: Endringsordre nr.. av dato. Varsel om avvik eller feil/uheldige valg av løsninger (Skjema nr. 1) Avviksmelding nr:.av dato: 2. SPESIFISERING OG BEGRUNNELSE: Fremdriftskonsekvens: Vedlegg ( sider) Vederlagskonsekvens: Vedlegg ( sider) 3. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette kravet innen., anser totalentreprenøren at uten ugrunnet opphold -fristen er oversittet og dette kravet akseptert av oppdragsgiver. Sted/dato totalentreprenør Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

17 Skjema 3: Januar 2013 MELDING OM FOR SENT VARSEL / SVAR TIL FIRMA: PROSJEKT: VARSLET AV: VARSEL NUMMER: NS 8407 PUNKT 5 TREDJE LEDD For sen melding fra totalentreprenøren I henhold til NS 8407 pkt. 5, tredje ledd varsles herved om at totalentreprenørens melding nr.. av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår en enighet. For sent svar fra oppdragsgiver I henhold til NS 8407 pkt. 5, tredje ledd varsles herved om at oppdragsgivers svar på varsel nr.. av dato... anses fremsatt for sent og kan derfor ses bort fra (prekludert). Kravet om preklusjon fastholdes selv om partene går inn i forhandlinger om en løsning for det tilfellet partene ikke oppnår en enighet. BEGRUNNELSE (evt. nærmere presisering av melding eller svar som er fremsatt for sent): Vedlegg (.. sider) Sted / Dato Totalentreprenør / oppdragsgiver Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti

18 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Kontaktp. Mobil Mobil E-post E-post Postadr. Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader 1. Før fysisk oppstart Pkt. 2.1 Er kontrakt signert? Ja/Nei Pkt. 2.1 Hvis signert - er rekkefølgen i pkt. 2.1 endret? Ja/Nei Pkt Skal det engasjeres underentreprenører? Ja/Nei Må signeres kontrakt fordi frister er knyttet opp til signering og mangelnde signering er en dårlig start på prrosjektet Hvis "ja" må det vurderes hvilke konsekvenser det får for forbehold Hvis man vil bruke underentreprenører som ikke fremgår av tilbudet må det varsles med 14. dagers frist for oppdragasgiver til evt. å protestere (pkt. 10.2) Hvis det er underentreprenører - er det mottatt tilbud eller skrevet kontrakt med den/disse? Ja/Nei Bruk fortrinnsvis NS 8415 eller NS 8416 anbeales ikke her. Er det egne avtaler med underleverandører? Ja/Nei Unngå leverandørens standardavtaler. Bestill med henvisning til NS Pkt. 7.1 Er det stillet bankgaranti innen 14. dager fra signering av kontrakt Ja/Nei Oppdragsgiver har ikke plikt til å betale før bakgarantien er stillet. Pkt Pkt Pkt Er det kontrollert at den annen part har stillet garanti?(samme frist) Ja/Nei Hvis oppdragsgiver ikke har stillet garanti i tide - er det vurdert å kreve utsettelse med oppstart? Ja/Nei Har totalentreprenøren laget fremdriftplan 4 uker etter kontraktsingåelse som også viser sine hovedaktiviteter og viser hvilke ytelser fremdriften forutsetter fra oppdragsgiver og når. Ja/Nei I den grad oppdragsgivers medvirkning ikke fremgår av avtalen skal det fremgår av totalentreprenørens fremdriftplan. Ja/Nei Foreligger tillatelser, ajourførte tegninger og beskrivelser på byggeplassen før oppstart Ja/Nei Totalentreprenøren har ikke plikt til å starte før oppdragsgivers garanti er stillet Kan være hensiktsmessig dersom entreprenøren har kapasitetsproblemer Oppdragsgiver skal da kunne kontrollere planen opp mot kontrakten og det er klart hvilke bistand som er nødvendig for fremdriften. Denne fremdriftplanen skal entreprenøren melde evt. fristforlengelse mot ved svikt i oppdragsgivers bidrag. Det er totalentreprenøren som har ansvaret for å presisere hva som er nødvendig av bidrag fra oppdragsgiver og når. Dette skal foreligge i papirform eller i digital form på byggeplassen til enhver tid. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 1 av 6

19 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader Har oppdragsgiver i kontrakten eller senere fått rett til å få tiltransportert sidestilte entreprenører, og er tiltransport krevd? Ja/Nei Oppdragsgiver kan ikke pålegge tiltransport uten det fremgår av kontrakten eller det skriftlig er avtalt senere. Pkt Pkt Har eller skal totalentreprenøren protestere mot tiltranporten? Ja/Nei Fristen til å protestere er 14 dager. Det foreligge saklig grunn. Pkt Hvis det foreligger tiltransport - er det krevd påslag? Ja/Nei Det er ikke satt preklusiv frist for å melde påslag Pkt Er det avtalt at totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering? Ja/Nei Hvis "ja" har totalentreprenøren rett til å melde feil i oppdragsgivers prosjektering og kreve fristforlengelse og/eller dekning av merkostander dersom det varsles senest 5 uker etter kontraktssignatur (pkt , 1. ledd). Etter dette tidspunkt har totalentreprenøren ansvaret også for oppdragsgivers feil i prosjekteringen med noen unntak i ledd. Pkt. 7.2 Gjelder prosjektet boliger som skal selges til forbrukere Ja/Nei Pkt. 4.1 Skal det avholdes oppstart møte. (Bør holdes.) Ja/Nei Er alle de punkter nevnt over kvittert ut og under kontroll? Ja/Nei Pkt. 4.2 Er det avklart hvor og hvordan eventuellle varsler skal sendes? Ja/Nei Er det avklart hvilke skjemaer som skal benyttes ved avvik/endringer/tillegg m.v.? Ja/Nei Bør vedlegges protokollen Er kontaktpersoner og fullmakter kontrollert og avklart? Ja/Nei Er det diskutert betydningen av forsinkede varsler eller forsinkede svar på varsler? Ja/Nei Er fakturarutiner og fakturaadresser avklart? Ja/Nei Er det laget eller skal det lages faktureringsplan? Ja/Nei Totalentreprenøren skal innkalle til byggherremøter. Er det laget plan for slike møter? Innkalling med minst 7 dagers varsel i mangel av annen avtale. Ja/Nei Hvis "ja" bør oppdragsgiver sørge for at kontraktens sikkerhetsstillelse i reklamasjonsperioden endres til 5 % i 5 år. Formål er å presisere avtalen og evt. avtale avvikende prosedyrer fra det som følger av kontrakten m.v. For eksempel til byggeplassen i stedet for til oppdragsgivers hovedkontor Særlig vikit gdersom prosjektledere eller rådgivere ikke skal kunne gi instruksjoner som medfører kostander. Fristen er "uten ugrunnet opphold". Er begge parter inforstått med det? Totalentreprenøren skal innkalle til møter og føre protokoll - i motsetning til i NS 8405 hvor det er oppdragsgiverens som har disse plikter. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 2 av 6

20 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407 NS 8407 Utført? Dato Sign. Merknader 2. Gjennomføring av entrepriseoppdraget Pkt. 21.3, 1.ledd Pkt. 31, 32 og 33 Pkt og Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Totalentreprenøren plikter å avgi fremdriftsstatus hver 4. uke iht. fremdriftplanen utarbeidet iht. pkt Ja/Nei Dersom det pålegges endringer ved "irregulær endring" (pkt. 32), skal det varsles om at det anses som kontraksavvik med eventuelle konsekvenser for vedrlag og fremdrift (skjema 1). Ved endringsordre (pkt. 31,3) kan det også gis pålegg om forsering (pkt. 31.2) Når Entreprenøren har kunnet skaffe seg tilstrekkelig oversikt over konsekvensen av endringen, må han "uten ugrunnet opphold" varsle tillegg i tid og/eller vederlag. Ved manglende rettidig spesifikasjon kan hele eller deler av et ellers berettiget tillegg falle bort (pkt og ) Er det laget rutiner for slik rapportering? Hvis ikke må det avtales at slik rapportering ikke skal foretas. Oppdragsgiver har rett til å kreve endringer og tillegg inntil 15 % av kontraktssummen. Slikt varsel må fremmes "uten ugrunnet opphold". Normalt bør varsel sendes innen 3-5 dager, men må vurderes konkret. I normale situasjoner er 21 dager for sent. Oppdragsgivers frist til å svare er tilsvarende streng. Oppdragsgiver må "uten ugrunnet opphold" ta stilling til det spesifiserte kravet (pkt. 33.7) og "innen rimelig tid" dersom det totalentreprenøren fremsetter er tilbud (pkt , 2. ledd). Dersom oppdragsgiver ikke tar stilling til kravet "uten ugrunnet opphold" er kravet å anse som akseptert. Dersom det kreves endring i enhetspriser, økte kostander til rigg, irrasjonell drift, økte kapitalkostnader eller annet, må det varsles spesielt. Det samme gjelder svikt i oppdragsgivers medvirkening. (Se Det må foreligge et skriftlig varsel. Det er ikke nok at begge parter skjema 1) er kjent med det faktiske forhold. Dersom tilbudet ikke aksepteres av oppdragsgiver skal endringene faktureres som regningsarbeider. Det betyr at entreprenøren må fremsende lister over timer og materialer hver Dersom oppdragsgiver fremmer krav om det, plikter totalentreprenøren uke etter reglene om regningsarbeider frem til tilbudet eventuelt er å gi en fastpris på endringsarbeidene. blitt akseptert. Totalentreprenøren skal varsle oppdragsgiver dersom egnede enhetspriser ikke foreliger før regningsarbeider iverksettes. Det er ikke tilstrekkelig å varsle etter at arbeidet er igangsatt. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter - på forespørsel - å gi overslag over sannsynlige tillegg som utføres som regningsarbeider. Regningsarbeider. Entreprenøren plikter å sende spesifiserte time- og materiallister hver uke. Oppdragsgiver kan komme med innsigelser til spesifikasjonen inne 14 dager fra de er mottatt evt. kreve tilleggsdokumentasjon innen samme frist Dersom kostandsoverslaget synes å bli overskredet, skal oppdragsgiver varsles (pkt. 30.2, 2.ledd). Manglende varsling eller manglende opplysning om overskridelse kan medføre redusert vederlag. Ved endringer eller tillegg hvor det er tilbudt fastpris, må entreprenøren sørge for spesifisering av timer og materialer for det tilfellet at tilbudet blir avslått Entreprenøren bør påberope seg retten til å avvise innsigelsen på formelt grunnlag dersom byggherre ikke har svart innen 14 dager. Utarbeidet av advokat Helge A. Tryti Side 3 av 6

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer