GPS-paikannin. Original manual. Art

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158"

Transkript

1 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 GPS-spårare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. SÄKERHETSINFORMATION 4. ÖVERSIKTSBILD 5. INSTALLATION 6. FUNKTIONSBESKRIVNING 7. FELSÖKNING 8. AVFALLSHANTERING Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar. 2. TEKNISKA DATA Spänning V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenn Inbyggd Precision m Standby ström <50 ma Batteri Li, 3,7 V/2000 mah Arbetstemperatur C Lagringstemperatur C Mått x 30 x 49 mm Vikt g 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på apparatens varningssymboler. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Följ noga alla instruktioner för installation, användning och service. Produkten innehåller inga delar som kan lagas eller bytas ut av användaren. Spåraren har inbyggd GSM- och GPSmodul vilket gör att enheten måste stängas av där det finns restriktioner för mobiltelefoner, t ex på flygplan och sjukhus. GPS-modulen kräver s för att lokalisera positionen. Är GSM-signalen svag eller nätet är överbelastat kan SMSmeddelandet bli fördröjt. Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. Använd endast rekommenderad batteriladdare. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning Biltema Nordic Services AB 2

3 4. ÖVERSIKTSBILD SOS Kontakt för laddningskabel Plats för SIM-kort Installera SIM-kort 1. Håll GPS-spåraren med magnetfästena uppåt. 2. Dra försiktigt ut det avlånga gummiskyddet som sitter för SIM-kortshållaren. 3. Tryck på den gula knappen med t ex en penna eller gem för att komma åt SIMkortshållaren. 4. Sätt i SIM-kortet på rätt håll. 5. Tryck in hållaren. 6. Tryck tillbaka gummiskyddet. Laddningskabel Biladapter 12/24 V-adapter Indikeringslampor Grön lysdiod Blinkar 1 gång Blinkar 2 gångar Blinkar 3 gånger Blinkar 4 gånger Är tänd Är släckt Blinkar fort beskrivning GSM och GPS fungerar som de ska GSM fungerar men ingen GPSsignal GSM och GPS fungerar som de ska men batterinivån är låg GSM fungerar men ingen GPSsignal och batterinivån är låg GSM söker nätverk Spåraren är avstängd Inkommande eller utgående samtal/sms 5. Installation OBS! GPS-spåraren behöver ett GSM-nätverk med SMS-funktion. Det bästa alternativet är att köpa ett kontantkort. Pin-kod måste vara avaktiverat. Montera spåraren Spåraren måste kunna ta emot GPS-signal för att kunna skicka information. Montera den inte i närheten av magnetiska föremål. Spänningsmatning Spåraren har ett högeffektivt Li-batteri som fulladdat håller 5 10 dagar. Spåraren kan även anslutas till ett 12 V-batteri. Stäng av spåraren Tryck och håll knappen SOS intryckt tills den gröna lysdioden blinkar fort. Släpp knappen och tryck därefter på samma knapp 3 gånger. Den gröna lysdioden kommer nu att slockna vilket betyder att spåraren är avstängd. 6. Funktionsbeskrivning Lokalisera spåraren Det finns två sätt att lokalisera spåraren, via förvalda telefonnummer eller via SMS och lösenord. Via förvalda telefonnummer ringer det förvalda numret upp spåraren. Efter 3 signaler bryter spåraren samtalet och skickar därefter ett SMS med aktuell position tillbaka till det förvalda telefonnumret. Det andra alternativet kan användas från vilken telefon som helst. Då skickas ett SMS med kommando och lösenord till spåraren som svarar med ett SMS med aktuell position Biltema Nordic Services AB

4 Kommando via SMS Kommando skickas via SMS från mobiltelefon till spårare. Fel kommando eller lösenord Anges felaktigt kommando eller lösenord svarar spåraren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tecknet * i tabellen motsvarar ett mellanslag. funktion kommando beskrivning Lägg till telefonnummer Radera telefonnummer Kontrollera telefonnummer Ändra lösenord Kontrollera lösenord Välj lokaliseringsläge Lokalisera spåraren (data) Sätt länk till hemsida Lokalisera spåraren (karta) ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE är kommandot är lösenord. Det går att ange 3 förvalda telefonnummer, A, B och C. Nr är det förvalda telefonnumret. Spåraren svarar med Add Preset Phone OK om funktionen genomförts felfritt. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* DELETEPHONE är kommandot är lösenord. A är lagrat förvalsnummer. Spåraren svarar med Delete Preset Phone OK om funktionen genomförts felfritt. CHECKPHONE är kommandot är lösenord.spåraren svarar med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr om funktionen genomförts felfritt. CHANGEPASSWORD är kommandot är det gamla lösenordet är valfritt lösenordet. Spåraren svarar med New Password: om funktionen genomförts felfritt. Lösenordet gäller för alla förvalda telefonnummer. OBS! Telefonnummer måste vara inlagt för att lösenordet ska kunna ändras. CHANGEPASSWORD är kommandot. Spåraren svarar med New Password: ( är ett exempel) om funktionen genomförts felfritt. SMSMODE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med Set Report Mode to SMS. Funktionen innebär att spåraren sätt i läge för att skicka lägesinformation vid förfrågan. SMSLOCATE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med lägesinformation om latitud, longitud, hastighet, riktning, datum, tid samt batteritid vid förfrågan om position. LINKMODE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med Set Report Mode to Map Link. Funktionen innebär att spåraren sätts i läge för att skicka länk till hemsida vid förfrågan. LINKLOCATE är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar en länk till hemsida som visar aktuell position på en karta. Standby-läge STANDBY* STANDBY är kommandot är lösenordet. Funktionen innebär att GSM är på och att GPS kommer att aktiveras vid förfrågan om position. Kan spåraren inte ta emot någon GPS signal kommer senaste positionen att skickas. Rörelsesensor på/av SHOCKCONTROL* SHOCKCONTROL är kommandot är lösenordet. Funktionen innebär att GPS är till då spåraren är i rörelse och stängs automatiskt av då spåraren inte förflyttat sig på 2 min. Funktionen ökar batteritiden Biltema Nordic Services AB 4

5 Larm SHOCKALARM* SHOCKALARM är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar tillbaka Set Shock Alarm OK. Områdeslarm, distans Områdeslarm, yta Hastighetslarm Sätt spårningsintervall SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* M030T SETAREA är kommandot är lösenordet. XXX anger antal km, , runt spåraren som utgör bevakningsområdet. Funktionen kontrollerar var 5 minut att enheten är inom angivet bevakningsområde. Överskrids området skickas ett SMS. SETAREA är kommandot är lösenordet. A N E*B N E anger GPS-koordinaterna för arean runt spåraren som utgör bevakningsområdet. Funktionen kontrollerar var 5 minut att enheten är inom angivet bevakningsområde. Överskrids området skickas ett SMS. SETSPEED är kommandot är lösenordet. 040 anger hastigheten i km/h ( ). Spåraren skickar tillbaka Set Over Speed Alarm OK. Funktionen gör att spåraren skickar positionen var 5 minut om angiven hastighet överskrids. SETTRACKING är kommandot är lösenordet. 15 (00-99) anger tidsintervall. M anger att enheten är minuter. 030 ( ) anger antalet gånger lokalisering ska ske. T anger att enheten är ggr. Funktionen gör att spåraren lokaliseras var 15:e minut totalt 30 ggr. Nollställ larm CANCELALARM* SETTRACKING är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar tillbaka All Alarm Cancel. Funktionen nollställer alla alarm. OBS! Tecknet * i tabellen motsvarar ett mellanslag. OBS! Anges olika kommando till olika förvalda telefonnummer kommer spåraren att skicka SMS till det förvalda telefonnumret som senast skickade ett kommando. Lågt batteri Då batterinivån i spåraren är låg blinkar den gröna lysdioden på spåraren 3-4 gånger. Därefter sänds information om låg batterispänning till det första förvalda telefonnumret. SOS Nödläge Tryck och håll knappen SOS på spåraren intryckt i 6 s. Först blinkar lysdioden fort och sedan släcks den. Släpp knappen och spåraren skickar lokaliseringsinformation till alla tre förvalda telefonnummer. 7. Felsökning VARNING! Följande problem får du åtgärda själv. All annan service får endast utföras av behörig tekniker. problem Spåraren stängs av automatiskt Spåraren kan inte skicka SMS eller ladda position till hemsida Spåraren svarar inte eller ringer inte åtgärd Kontrollera att batteriet är laddat. Kontrollera att PIN-koden till SIM-kortet är avaktiverat. Kontrollera att spänningen till spåraren är fullgod. Kontrollera att använd mobiltelefon har god täckning. 8. Avfallshantering El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB

6 GPS-sporer INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. SIKKERHETSINFORMASJON 4. OVERSIKTSBILDE 5. INSTALLASJON 6. FUNKSJONSBESKRIVELSE 7. FEILSØKING 8. AVFALLSHÅNDTERING Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: 2. TEKNISKE DATA Spenning V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenne Inbyggd Presisjon m Standby-strøm <50 ma Batteri mah Arbeidstemperatur C Lagringstemperatur C Mål x 30 x 49 mm Vekt g 3. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på apparatets advarselsymboler. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Følg nøye alle instruksjoner for installasjon, bruk og service. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres eller skiftes ut av bruker. Sporeren har innebygd GSM- og GPS-modul, noe som innebærer at enheten må slås av der det er restriksjoner for mobiltelefon, f.eks. på fly og sykehus. GPS-modulen krever s for å lokalisere posisjonen. Er GSM-signalet svak eller nettet overbelastet kan SMS-meldingen bli forsinket. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av en person med manglende erfaring og kunnskap om bruken, med mindre disse på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. Bruk kun anbefalt batterilader. Medfølgende batterilader er kun beregnet for lading av medfølgende batteri. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting Biltema Nordic Services AB 6

7 4. OVERSIKTSBILDE SOS Kontakt for ladekabel Plass for SIM-kort Installere SIM-kort 1. Hold GPS-sporeren med magnetfestene oppover. 2. Dra forsiktig ut SIM-kortholderens avlange gummibeskyttelse. 3. Trykk på den gule knappen med f.eks. en penn eller binders for å komme til SIMkortholderen. 4. Sett i SIM-kortet riktig vei. 5. Trykk inn holderen. 6. Trykk gummibeskyttelsen tilbake på plass. Biladapter Ladekabel 12/24 V-adapter Indikatorlys Grønn diode Blinker 1 gang Blinker 2 ganger Blinker 3 ganger Blinker 4 ganger Lyser Er slukket Blinker hurtig Beskrivelse GSM og GPS fungerer som de skal GSM fungerer, men det er ikke GPS-signal GSM og GPS fungerer som de skal, men det er lavt batterinivå GSM fungerer, men det er ikke GPS-signal og det er lavt batterinivå GSM søker etter nettverk Sporeren er avslått Innkommende eller utgående samtale/sms 5. INSTALLASJON OBS! GPS-sporeren trenger et GSM-nettverk med SMS-funksjon. Det beste alternativet er å kjøpe et kontantkort. Pin-kode må være deaktivert. Montere sporer Sporeren må kunne motta GPS-signal for å kunne sende informasjon. Monter den ikke i nærheten av magnetiske gjenstander. Strømtilførsel Sporeren har et høyeffektivt Li-batteri som fulladet holder i 5 10 dager. Sporeren kan også kobles til et 12 V-batteri. Slå av sporeren Trykk og hold inne knappen SOS til den grønne lysdioden blinker hurtig. Slipp knappen, og trykk deretter på samme knapp 3 ganger. Den grønne lysdioden slukkes, noe som betyr at sporeren er slått av. 6. FUNKSJONSBESKRIVELSE Lokalisere sporer Det finnes to måter å lokalisere sporeren på, via forhåndsvalgte telefonnummer eller via SMS og passord. Via forhåndsvalgte telefonnummer ringer det forhåndsvalgte nummeret opp sporeren. Etter 3 signaler bryter sporeren samtalen og sender deretter en SMS med aktuell posisjon tilbake til det forhåndsvalgte telefonnummeret. Det andre alternativet kan brukes fra en hvilken som helst telefon. Da sendes en SMS med kommando og passord til sporeren, som svarer med en SMS med aktuell posisjon Biltema Nordic Services AB

8 Kommando via SMS Kommando sendes via SMS fra mobiltelefon til sporer. Feil kommando eller passord Dersom det angis feil kommando eller passord, svarer sporeren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tegnet * i tabellen tilsvarer et mellomrom. Funksjon Kommando Beskrivelse Legg til telefonnummer Slette telefonnummer Kontrollere telefonnummer Endre passord Kontrollere passord Velge lokaliseringsmodus Lokalisere sporeren (data) Sett lenke til hjemmeside Lokalisere sporer (kart) Standbymodus Bevegelsessensor på/av ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE er kommandoen er passord. Du kan angi 3 forhåndsvalgte telefonnummer, A, B og C. Nr er forhåndsvalgt telefonnummer. Sporeren svarer med Add Preset Phone OK om funksjonen er gjennomført feilfritt. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* STANDBY* SHOCKCONTROL* DELETEPHONE er kommandoen er passord. A er lagret forhåndsvalgt nummer. Sporeren svarer med Delete Preset Phone OK om funksjonen er gjennomført feilfritt. CHECKPHONE er kommandoen er passord. Sporeren svarer med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr om funksjonen er gjennomført feilfritt. CHANGEPASSWORD er kommandoen er gammelt passord er valgfritt passord. Sporeren svarer med New Password: om funksjonen er gjennomført feilfritt. Passordet gjelder for alle forhåndsvalgte telefonnummer. OBS! Telefonnummer må være lagt inn for at passordet skal kunne endres. CHANGEPASSWORD er kommandoen. Sporeren svarer med New Password: ( er et eksempel) om funksjonen er gjennomført feilfritt. SMSMODE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med Set Report Mode to SMS. Funksjonen innebærer at sporeren settes i modus for å sende posisjonsinformasjon på forespørsel. SMSLOCATE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med posisjonsinformasjon om breddegrad, lengdegrad, hastighet, retning, dato, tid og batteritid ved forespørsel om posisjon. LINKMODE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med Set Report Mode to Map Link. Funksjonen innebærer at sporeren settes i modus for å sende lenke til hjemmeside på forespørsel. LINKLOCATE er kommandoen er passordet. Sporeren sender en lenke til hjemmeside som viser aktuell posisjon på et kart. STANDBY er kommandoen er passordet. Funksjonen innebærer at GSM er på, og at GPS vil aktiveres ved forespørsel om posisjon. Kan sporeren ikke motta noe GPS-signal, vil siste posisjon sendes. SHOCKCONTROL er kommandoen er passordet. Funksjonen innebærer at GPS er på fordi sporeren er i bevegelse og slås automatisk av når sporeren ikke har forflyttet seg på 2 min. Funksjonen øker batteritiden Biltema Nordic Services AB 8

9 Alarm SHOCKALARM* SHOCKAALARM er kommandoen er passordet. Sporeren sender tilbake Set Shock Alarm OK. Områdealarm, distanse Områdealarm, område Hastighetsalarm Sett sporingsintervall Nullstille alarm SETAREA*123456*XXX SETAREA123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA er kommandoen er passordet. XXX angir antall km, , rundt sporeren som utgjør overvåkningsområdet. Funksjonen kontrollerer om enheten er innenfor angitt overvåkningsområde hvert 5. minutt. Hvis området overskrides, sendes det en SMS. SETAREA er kommandoen er passordet. A N E*B N E angir GPS-koordinatene for området rundt sporeren som utgjør overvåkningsområdet. Funksjonen kontrollerer om enheten er innenfor angitt overvåkningsområde hvert 5. minutt. Hvis området overskrides, sendes det en SMS. SETSPEED er kommandoen er passordet. 040 angir hastigheten i km/h ( ). Sporeren sender tilbake Set Over Speed Alarm OK. Funksjonen gjør at sporeren sender posisjonen hver 5. minutt om angitt hastighet overskrides. SETTRACKING er kommandoen er passordet. 15 (00-99) angir tidsintervall. M angir at enheten er minutter. 030 ( ) angir antallet ganger lokalisering skal skje. T angir at enheten er ggr. Funksjonen gjør at sporeren lokaliseres hvert 15. minutt totalt 30 ggr. SETTRACKING er kommandoen er passordet. Sporeren sender tilbake All Alarm Cancel. Funksjonen nullstiller alle alarmer. OBS! Tegnet * i tabellen tilsvarer et mellomrom. OBS! Dersom det angis ulike kommandoer til ulike forhåndsvalgte telefonnummer, vil sporeren sende SMS til det forhåndsvalgte telefonnummeret som sist sendte en kommando. Lavt batteri Når batterinivået i sporeren er lavt, blinker den grønne lysdioden på sporeren 3-4 ganger. Deretter sendes informasjon om lav batterispenning til det første forhåndsvalgte telefonnummeret. SOS Nødmodus Trykk og hold knappen SOS på sporeren inntrykt i 6 sekunder. Først blinker lysdioden fort, og deretter slukkes den. Slipp knappen, og sporeren sender lokaliseringsinformasjon til alle tre forhåndsvalgte telefonnummer. 7. FEILSØKING ADVARSEL! Følgende problemer kan du selv utbedre. All annen service skal kun utføres av kvalifisert tekniker. problem Sporeren slås automatisk av Sporeren kan ikke sende SMS eller laste posisjon til hjemmeside Sporeren svarer ikke eller ringer ikke Tiltak Kontroller at batteriet er ladet. Kontroller at PIN-kode til SIM-kort er deaktivert. Kontroller at spenning til sporer er fullgod. Kontroller at brukt mobiltelefon har god dekning. 8. AVFALLSHÅNDTERING EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 GPS-paikannin SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. TURVALLISUUSTIEDOT 4. YLEISKUVA 5. ASENTAMINEN 6. TOIMINTOJEN KUVAUS 7. VIANETSINTÄ 8. JÄTTEIDENKÄSITTELY Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EU ja muiden määräysten oleelliset vaatimukset. 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite V DC GSM-taajuus /900/1800/ 1900 MHz GPS/GSM-antenni Sisäinen Tarkkuus m Virrankulutus valmiustilassa. <50 ma Akku mah Toimintalämpötila C Säilytyslämpötila C Mitat x 30 x 49 mm Paino g 3. TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Noudata asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita huolellisesti. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa. Jäljittimessä on sisäinen GSM- ja GPS-moduuli, joten siitä on katkaistava virta paikoissa, joissa matkapuhelimia ei saa käyttää, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. GPS-moduulilta kuluu sekuntia sijainnin paikantamiseen. Jos GSM-kuuluvuus on heikko tai verkko on ylikuormitettu, tekstiviestien toimittaminen perille voi kestää pidempään. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen käytöstä. Käytä vain suositeltua laturia. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara Biltema Nordic Services AB 10

11 4. YLEISKUVA Hätätoiminto Latausjohdon liitäntä SIM-korttipaikka SIM-kortin asentaminen paikalleen 1. Pitele GPS-paikanninta magneettikiinnikkeet ylöspäin. 2. Vedä SIM-kortin pitimen pitkänomainen kumisuojus varovasti ulos. 3. Pääset käsiksi SIM-kortin pitimeen painamalla keltaista painiketta esimerkiksi kynän kärjellä. 4. Aseta SIM-kortti paikalleen oikein päin. 5. Paina pidin sisään. 6. Paina kumisuojus takaisin paikalleen. Automuuntaja Latausjohto 12/24 voltin muuntaja Merkkivalot Vihreä merkkivalo Vilkkuu 1 kerran Vilkkuu 2 kertaa Vilkkuu 3 kertaa Vilkkuu 4 kertaa Palaa Ei pala Vilkkuun nopeasti kuvaus GSM ja GPS toimivat oikein GSM toimii, mutta GPS-signaalia ei ole GSM ja GPS toimivat oikein, mutta akun varaustaso on alhainen GSM toimii, mutta GPS-signaalia ei ole ja akun varaustaso on alhainen GSM hakee verkkoa Paikannin on sammutettu Tuleva tai lähtevä puhelu/tekstiviesti 5. Asentaminen HUOMIO! GPS-paikannin tarvitsee toimiakseen GSM-verkkoa, jossa voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. On suositeltavaa hankkia prepaid-liittymä. PIN-koodin kysely on poistettava käytöstä. Paikantimen asentaminen Paikantimen täytyy pystyä ottamaan vastaan GPS-signaaleja, jotta se voi lähettää tietoja. Älä asenna sitä magneettisten esineiden lähelle. Virransyöttö Paikantimessa on tehokas litiumakku. Täyteen ladatussa akussa riittää virtaa 5 10 päiväksi. Paikannin voidaan myös yhdistää 12 voltin akkuun. Paikantimen sammuttaminen Paina SOS-painiketta, kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Päästä painike ja paina sen jälkeen samaa painiketta 3 kertaa. Silloin vihreä merkkivalo sammuu, mikä tarkoittaa, että paikannin on sammunut. 6. Toimintojen kuvaus Paikantimen sijainnin saaminen selville Paikantimen sijainnin saa selville kahdella tavalla: soittamalla siihen etukäteen määritetystä puhelinnumerosta tai lähettämällä siihen tekstiviestin ja salasanan. Kun ennalta määritetystä numerosta soitetaan paikantimeen, puhelu katkeaa, kun soittoääni on kuulunut kolme kertaa. Toista vaihtoehtoa käytettäessä voidaan käyttää mitä puhelinta tahansa tahansa. Silloin paikantimeen lähetetään komennon ja salasanan sisältävä tekstiviesti. Paikannin vastaa viestiin lähettämällä sijaintinsa tekstiviestinä Biltema Nordic Services AB

12 Komento tekstiviestinä Komento lähetetään paikantimeen tekstiviestinä matkapuhelimesta. Virheellinen komento tai salasana Jos lähetetään virheellinen komento tai tekstiviesti, paikannin lähettää Bad Command (Virheellinen komento)- tai Wrong Password (Virheellinen salasana) -vastauksen. HUOM! Merkki * tarkoittaa taulukossa välilyöntiä. Toiminto Komento Kuvaus Puhelinnumeron lisääminen Puhelinnumeron poistaminen Puhelinnumeron tarkistaminen Salasanan vaihtaminen Salasanan tarkistaminen Paikantamistilan valitseminen Paikantimen sijainnin saaminen selville (tiedot) Linkin sivustoon ottaminen käyttöön Paikantimen sijainnin saaminen selville (kartta) ADDPHONE*123456*A*Nr DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* ADDPHONE on komento on salasana. Puhelinnumeroita voidaan tallentaa kolme: A, B ja C. Nr on tallennettava puhelinnumero. Jos puhelinnumeron tallentaminen onnistuu, paikannin lähettää Add Preset Phone OK -vastauksen. DELETEPHONE on komento on salasana. A on etukäteen tallennettu puhelinnumero. Jos puhelinnumeron poistaminen onnistuu, paikannin lähettää Delete Preset Phone OK -vastauksen. CHECKPHONE on komento on salasana. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr -vastauksen. CHANGEPASSWORD on komento on vanha salasana on uusi salasana. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää New Password: vastauksen. Salasana on sama riippumatta siitä, mistä tallennetusta puhelinnumerosta viesti lähetetään. HUOMIO! Salasanan voi vaihtaa vain lähettämällä viestin tallennetusta puhelinnumerosta. CHANGEPASSWORD on komento. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää New Password: vastauksen, jossa on salasana. SMSMODE on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Report Mode to SMS -vastauksen. Paikannin siirtyy tilaan, jossa se lähettää sijaintitiedot pyydettäessä. SMSLOCATE on komento on salasana. Paikannin vastaa lähettämällä sijaintinsa leveysasteen ja pituuspiirin, ajosuunnan, päivämäärän, ajan ja kuinka pitkään akussa riittää virtaa. LINKMODE on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Report Mode to Map Link -vastauksen. Paikannin siirtyy tilaan, jossa se lähettää pyydettäessä linkin sivustoon. LINKLOCATE on komento on salasana. Paikannin lähettää linkin sivustoon, jossa sen sijainti näkyy kartalla. Valmiustila STANDBY* STANDBY on komento on salasana. Tässä tilassa GSMyhteys on käytössä ja GPS-paikannus otetaan käyttöön, kun sijaintia kysytään. Jos paikannin ei vastaanota GPS-signaalia, vastauksena lähetetään viimeisin tiedossa oleva sijainti. Liiketunnistin päällä/pois SHOCKCONTROL* SHOCKCONTROL on komento on salasana. Tässä toimintatilassa GPS-vastaanotin on toiminnassa vain kun paikannin liikkuu. Jos paikannin ei liiku 2 minuutin kuluessa, vastanottimesta katkaistaan virta automaattisesti. Tässä tilassa akussa riittää virtaa pidempään Biltema Nordic Services AB 12

13 Hälytys SHOCKALARM* SHOCKALARM on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Shock Alarm OK -vastauksen. Hälytys etäisyyden ylittymisestä Hälytys alueen rajan ylittymisestä Nopeushälytys Paikannuksen aikavälin ottaminen käyttöön Hälytyksen nollaaminen SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA on komento on salasana. XXX paikantimen ympärillä, mikä muodostaa valvonta-alueen. Toiminto tarkastaa 5 minuutin välein, että yksikkö on asetetun valvonta-alueen sisäpuolella. Jos alueen raja ylitetään, järjestelmä lähettää tekstiviestin. SETAREA on komento on salasana. A N E*B N E ilmoittaa paikanninta ympäröivän alueen eli valvonta-alueen GPS-koordinaatit. Toiminto tarkastaa 5 minuutin välein, että yksikkö on asetetun valvonta-alueen sisäpuolella. Jos alueen raja ylitetään, järjestelmä lähettää tekstiviestin. SETSPEED on komento on salasana. 040 ilmaisee nopeutta kilometreinä tunnissa. Se voi olla Paikannin lähettää Set Over Speed Alarm OK -vastauksen. Tällöin paikannin lähettää sijaintitiedot 5 minuutin välein, jos asetettu nopeus ylitetään. SETTRACKING on komento on salasana. 15 (00-99) ilmaisee aikavälin. M ilmaisee, että yksikkö on minuutit. 030 ilmaisee, kuinka monta kertaa sijainti paikannetaan. Se voi olla alueella T ilmaisee, että yksikkö on kertojen määrä. Kun tämä toiminto on käytössä, sijainti paikannetaan 15 minuutin välein 30 kertaa. SETTRACKING on komento on salasana. Paikannin lähettää All Alarm Cancel -vastauksen. Kaikki hälytykset nollataan. HUOM! Merkki * tarkoittaa taulukossa välilyöntiä. HUOMIO! Jos komentoja lähetetään erilaisista tallennetuista puhelinnumeroista, paikannin lähettää viestin siihen puhelinnumeroon, josta edellinen komento lähetettiin. Akun varauksen tyhjeneminen Kun paikantimen akun varaus tyhjenee, sen vihreä merkkivalo välähtää 3-4 kertaa. Tämän jälkeen ensimmäisenä tallennettuun puhelinnumeroon lähetetään ilmoitus akun tyhjenemisestä. Hätätoiminto Pidä paikantimen SOS-painiketta painettuna 6 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu ja sammuu. Kun vapautat painikkeen, paikannin lähettää sijaintitiedot kaikkiin kolmeen tallennettuun puhelinnumeroon. 7. Vianetsintä VAROITUS! Seuraavat ongelmat voi ratkaista itse. Muu huolto on annettava valtuutetun teknikon tehtäväksi. Ongelma Paikantimesta katkeaa virta automaattisesti. Paikannin ei voi lähettää tekstiviestejä eikä lähettää sijaintia sivustoon. Paikannin ei vastaa eikä soita. Toimenpide Tarkista, että akku on ladattu. Tarkista, että SIM-kortin PIN-koodikysely on poistettu käytöstä. Tarkista, että paikantimeen syötetään sähköä. Tarkista, että GSM-verkko toimii paikantimen sijaintialueella. 6. Jätteidenkäsittely Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

14 GPS sporing INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. SIKKERHEDSINFORMATION 4. OVERSIGTSBILLEDE 5. INSTALLATION 6. FUNKTIONSBESKRIVELSE 7. FEJLFINDING 8. AFFALDSHÅNDTERING Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 1. INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: 2. TEKNISKE DATA Spænding V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenne Indbygget Præcision m Standby-strøm <50 ma Batteri mah Arbejdstemperatur C Opbevaringstemperatur C Mål x 30 x 49 mm Vægt g 3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Følg omhyggeligt alle instruktioner til installation, anvendelse og service. Produktet indeholder intet, der kan repareres eller udskiftes af brugeren. Trackeren har et indbygget GSM- og GPS-modul, der betyder, at enheden skal slukkes, hvor der er restriktioner for mobiltelefoner, f.eks. i fly og på hospitaler. GPS-modulet behøver sekunder til at lokalisere positionen. Hvis GSM-signalet er for svagt eller nettet overbelastet, kan SMS-meddelelsen være forsinket. Produktet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de ikke først er blevet vejledt af en person, der er ansvarlig overfor deres sikkerhed. Brug kun en anbefalet batterioplader. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning Biltema Nordic Services AB 14

15 4. OVERSIGTSBILLEDE SOS Stik til ladekabel Plads til tre SIM-kort Installering af SIM-kort 1. Hold GPS trackeren med magnetholderne opad. 2. Træk forsigtigt den aflange gummibeskyttelse, der sidder på SIM-kortholderen, ud. 3. Tryk på den gule knap med f.eks. en kuglepen eller clips for at komme til SIM-kortholderen. 4. Sæt SIM-kortet rigtigt i. 5. Tryk holderen ind. 6. Tryk gummibeskyttelsen på plads igen. Ladekabel Biladapter 12/24 V-adapter Indikatorlamper Grøn lysdiode Blinker 1 gang Blinker 2 gange Blinker 3 gange Blinker 4 gange Er tændt Er slukket Blinker hurtigt Beskrivelse GSM og GPS fungerer som de skal GSM fungerer, men intet GPSsignal GSM og GPS fungerer som de skal, men batteriniveauet er lavt GSM fungerer, men intet GPSsignal, og batteriniveauet er lavt GSM søger netværk Trackeren er slukket Indkommende eller udgående samtale/sms 5. Installation OBS! GPS trackeren skal have et GSM-netværk med SMS-funktion. Det bedste alternativ er at købe et taletidskort. Pin-koden skal være deaktiveret. Montering af trackeren Trackeren skal kunne modtage et GPS-signal for at kunne sende oplysninger. Monter den ikke i nærheden af magnetiske genstande. Spænding Trackeren har et højeffektivt Li-batteri, der holder i 5 10 dage, når det er fuldt opladet. Trackeren kan også sluttes til et 12 V batteri. Slukke trackeren Hold knappen SOS inde, indtil den grønne lysdiode blinker hurtigt. Slip knappen, og tryk derefter på samme knap 3 gange. Den grønne lysdiode vil nu slukke, hvilket betyder, at trackeren er slukket. 6. Funktionsbeskrivelse Lokaliser trackeren Der er to måder, hvorpå man kan lokalisere trackeren. Enten via forvalgt telefonnummer eller via SMS og kodeord. Ved forvalgt telefonnummer ringer det forvalgte nummer trackeren op. Efter 3 signaler afbryder trackeren samtalen og sender derefter en SMS med den aktuelle placering tilbage til det forvalgte telefonnummer. Det andet alternativ kan anvendes fra en hvilken som helst telefon. Så sendes der en SMS med kommando og kodeord til trackeren, der svarer med en SMS med den aktuelle placering Biltema Nordic Services AB

16 Kommando via SMS Kommandoen sendes via SMS fra mobiltelefon til tracker. Forkert kommando eller kodeord Hvis der opgives en forkert kommando eller kodeord, svarer trackeren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tegnet * i tabellen svarer til et mellemrum. funktion kommando beskrivning Tilføj telefonnummer Slet telefonnummer Kontroller telefonnumre Ændre kodeord Kontroller kodeord Vælg lokaliseringsindstilling Lokaliser trackeren (data) Link til hjemmeside Lokaliser trackeren (kort) Standbystilling Bevægelsessensor tænd/ sluk ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE er kommandoen, er koden. Man kan tilføje 3 forvalgte telefonnumre, A, B og C. Nr er det forvalgte telefonnummer. Trackeren svarer med Add Preset Phone OK, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* STANDBY* SHOCKCONTROL* DELETEPHONE er kommandoen er koden. A er det lagrede forvalgsnummer. Trackeren svarer med Delete Preset Phone OK, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. CHECKPHONE er kommandoen, er koden. Trackeren svarer med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. CHANGEPASSWORD er kommandoen er den gamle kode er valgfrit kodeord. Trackeren svarer med New Password: , hvis funktionen gennemføres fejlfrit. Kodeordet gælder for alle forvalgte telefonnumre. OBS! Telefonnummeret skal være indtastet, for at kodeordet kan ændres. CHANGEPASSWORD er kommandoen. Trackeren svarer med New Password: ( er et eksempel), hvis funktionen gennemføres fejlfrit. SMSMODE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med Set Report Mode to SMS. Funktionen betyder, at trackeren er i en indstilling, hvor den kan sende oplysning om placering, når den bliver bedt om det. SMSLOCATE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med oplysninger om breddegrad, længdegrad, hastighed, retning, dato, klokkeslæt samt batteritid, ved forespørgsel om position. LINKMODE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med Set Report Mode to Map Link. Funktionen betyder, at trackeren er i en indstilling, hvor den kan sende et link til hjemmesiden, når den bliver bedt om det. LINKLOCATE er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender et link til hjemmesiden, hvor den aktuelle position vises på et kort. STANDBY er kommandoen er kodeordet. Funktionen betyder, at GSM er tændt, og at GPS aktiveres ved forespørgsel om position. Hvis trackeren ikke kan modtage noget GPS signal sendes den seneste position. SHOCKCONTROL er kommandoen er kodeordet. Funktionen betyder, at GPS er tændt, når trackeren er i bevægelse og slukkes automatisk, når trackeren ikke har flyttet sig i 2 minutter. Funktionen øger batteritiden Biltema Nordic Services AB 16

17 Alarm SHOCKALARM* SHOCKALARM er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender Set Chock Alarm OK tilbage. Områdealarm, afstand Områdealarm, areal Hastighedsalarm Indstil trackinginterval Nulstil alarmen SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA er kommandoen er kodeordet. XXX angiver antal km, , omkring trackeren, hvilket udgør overvågningsområdet. Funktionen kontrollerer hvert 5. minut, at enheden er indenfor det angivne overvågningsområde. Hvis området forlades, sendes der en SMS. SETAREA er kommandoen er kodeordet. A N E*B N E angiver GPS-koordinaterne for området omkring trackeren, hvilket udgør overvågningsområdet. Funktionen kontrollerer hvert 5. minut, at enheden er indenfor det angivne overvågningsområde. Hvis området forlades, sendes der en SMS. SETSPEED er kommandoen er kodeordet. 040 angiver hastigheden i km/t ( ). Trackeren sender Set Over Speed Alarm OK tilbage. Funktionen betyder, at trackeren sender positionen hvert 5. minut, hvis den angivne hastighed overskrides. SETTRACKING er kommandoen er kodeordet. 15 (00-99) angiver tidsintervallet. M angiver, at enheden er minutter. 030 ( ) angiver antal gange lokalisering skal ske. T angiver at enheden er ganget op. Funktionen gør, at trackeren lokaliseres hvert 15. minut, i alt 30 gange. SETTRACKING er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender All Alarm Cancel tilbage. Funktionen nulstiller alle alarmer. OBS! Tegnet * i tabellen svarer til et mellemrum. OBS! Hvis der angives forskellige kommandoer til forskelligt valgte telefonnumre, sende trackeren en SMS til det forvalgte telefonnummer, der sidst blev sendt en kommando til. Lavt batteri Når batteriet i trackeren er lavt, blinker den grønne lysdiode på trackeren 3 4 gange. Derefter sendes oplysning om lav batterispænding til det første forvalgte telefonnummer. SOS Nødposition Tryk og hold knappen SOS inde på trackeren i 6 sekunder. Lysdioden blinker først hurtigt, hvorefter den går ud. Slip knappen og trackeren sender lokaliseringsoplysninger til alle tre forvalgte telefonnumre. 7. Fejlfinding ADVARSEL! Følgende problemer kan du selv afhjælpe. Al anden service må kun udføres af en autoriseret tekniker. problem Trackeren slukker automatisk Trackeren kan ikke sende SMS eller uploade positionen til hjemmesiden Trackeren svarer ikke eller ringer ikke Afhjælpning Kontroller, at batteriet er ladet op. Kontroller, at PIN-koden til SIM-kortet er deaktiveret. Kontroller, at spændingen til trackeren er tilstrækkelig. Kontroller, at den anvendte mobiltelefon har god dækning. 8. Affaldshåndtering El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

18

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer